K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T"

Átírás

1 Nyilvántartásba vételi szám: Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP / TIOP / Ikt. sz.: K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Tulajdonosi elfogadás kelte: május 22. Tulajdonosi elfogadás határozatszáma: 8/2012. (05.22.) TTH Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. Tel: 76/ Fax: 76/ Web: Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

2 1. A közhasznú szervezet azonosító adatai: 1. A vállalkozás rövid bemutatása A társaság neve: Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság A vállalkozás székhelye és levelezési címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. Internetes honlapja: A létesítı okirat kelte: augusztus A cég adószáma: A társaság cégjegyzékszáma: A társaság fıtevékenysége: 8532 szakmai középfokú oktatás A vállalkozás alapítói és tulajdonosai: Tulajdonosok én Jegyzett tıke eft Jegyzett tıke megoszlása, szavazati arány Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ,29% Pest Megye Önkormányzata, tıl a Magyar Állam 150 0,34% Tiszakécske Város Önkormányzata Kiskungélegyházi PG Alapítvány Kecskeméti Fıiskola 110 0,25% 290 0,66% 100 0,23% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 100 0,23% Összes jegyzett tıke ,00% Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Képviselı: Dr. Zombor Gábor Pest Megye Önkormányzata, tıl a Magyar Állam székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. képviseli: Pest Megyei Intézményfenntartó Központ, Horváth Péter intézményvezetı Tiszakécske Város Önkormányzata Székhely: 6060 Tiszakécske, Kırösi u. 2. Képviselı: Kovács Ernı Kiskunfélegyházi PG Alapítvány Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24. Képviselı: Pintér Csaba Kecskeméti Fıiskola Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Képviselı: Dr. Danyi József Kecskeméti és Térsége Többcélú Társulás Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Képviselı: Dr. Zombor Gábor A vállalkozás képviselıje A társaság ügyvezetıje: Pósfayné Bakota Éva Az ügyvezetı a társaság képviseletét július ig megbízásos jogviszony, tıl határozatlan idejő munkaviszony keretében látja el. A további adatokat a társaság cégkivonata tartalmazza. 21/2 2

3 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A Kecskeméti TISZK azzal a céllal jött létre, hogy - tanulmányaik befejezését követıen - biztosítsa mind a iskolarendszerő szakképzésben, mind a felnıttképzésben érintett tanulók, felnıttek elhelyezkedését a munkaerı-piacon. Ennek érdekében a Kecskeméti TISZK szolgáltatásaival, az alkalmazott taneszközeivel (korszerő gépek, felújított környezet, modern tananyagok) arra törekszik, hogy leendı tanulóink, partnerintézményeink tanulói sikerrel találjanak maguknak szakmát és olyan oktató- és képzıközpontként mőködjünk, mely megfelel a mai modern kor munkaerıpiaci elvárásainak. A Társaság december 31-ig hatályosan a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. 26. c) pont 4. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez. Ezen közhasznú tevékenysége révén olyan közfeladatot lát el, amelyrıl az évi LXXIX. Sz. Közoktatási Törvény 85. -a alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Társaság tevékenységének területei: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Környezetvédelem Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a társaság évben az év december 31-ig hatályos 1993.évi LXXIX. Közoktatási tv évi CI. Felnıttképzési tv évi CLVI. Közhasznú szervezetekrıl szóló tv évi LXXVI. Szakképzési tv évi LXXXVI. Szakképzési hozzájárulásról szóló tv. és végrehajtási rendeleteik szerint látta el feladatát. 21/3 3

4 A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében évben az alábbi fı tevékenységeket végezte: o a HEFOP P /1.0 és a HEFOP P /1.0 projektek év eleji lezárultát követı fenntarthatóságának biztosítása, továbbá o a TÁMOP / Iránytő a jövı szakemberének A Kecskeméti TISZK szak- és felnıttképzésének fejlesztése a munkaerıpiaci alkalmazkodás elısegítésére megnevezéső, valamint o TIOP / Keresetvezérelt szakképzés megteremtése a Kecskeméti TISZK munkaerıpiaci igények alapján történı infrastrukturális fejlesztésével megnevezéső projektek megvalósítása, o a megvalósítás alatt lévı projektek, pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása, o a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos elıírt feladatok elvégzése, o a pályázatok elszámolási dokumentumainak összeállítása, elszámolások benyújtása és azok rendezése a pályázat elbírálóival. o Ezen TÁMOP és TIOP pályázatok megvalósítása során: tananyagfejlesztés, tanártovábbképzések megindítása és lebonyolítása: A nyelvi (angol, német) képzéseken túl informatikai, módszertani, illetve személyiségfejlesztı tréningeken (összesen 16 tanfolyam) képezhették magukat a partnerintézmények tanárai, vezetıi. Az oktatások elvégzése után minden résztvevı tanúsítvánnyal és kreditpontokkal gazdagodott. Szakmai fórum kerül megrendezésre, amelyre meghívást kaptak Kecskemét város szakképzı és általános iskoláinak igazgatói, intézményegység-vezetıi, pályaválasztás elıtt álló diákok osztályfınökei, minden nevezett iskola pályaválasztásért felelıs pedagógusa, Diákok részére életpálya tervezéshez, pályaorientációhoz kapcsolódó elıadások, továbbtanulási tájékoztatók, szakmaválasztási börzék megtartása, a pályázat keretében elkészített szóróanyagok pályaválasztók rendelkezésére bocsátásával; Mi a pálya iroda indítása és mőködtetése, melynek keretén belül a diákok pl. az iroda pszichológusa és mentálhigiénés szakemberei által szakmai segítséget, tájékozódási pontot kapnak az életpálya tervezéséhez, elkészítéséhez kipróbálhatták magukat papír alapú és számítógépes tesztek kitöltésével, amely segíti jobb önértékelésüket a tesztek eredményeit pszichológus és mentálhigiénés szakemberek értékelték, amely alapján pályaválasztási tanácsot kaptak 21/4 4

5 megtekinthették a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ képzıhelyeit, tanmőhelyeit ismerkedhettek a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központban oktatott szakmacsoportokkal élı szakma bemutatókon vehetnek részt videó-konferencia vonalon keresztül bepillanthattak a város szakképzı iskoláinak életébe Mővészeti képzésben résztvevı tanulók részére kiállítás szervezése, TÉR közösségi program szervezése, melyen partnerintézményeinek vezetıi, érdeklıdı pedagógusai, tanulói és családtagjaik vehettek rész. A programkínálatban szerepelt pl. Kreatív mőhelymunka virágkötészet, vagy pl. Fórumszínház. Családi nap, szabadidı hasznos eltöltésére szervezett programok. Nyári TÉR táboroztatás: A projekt keretében 2010-ben és évben is lehetıség nyílt évente 20 hátrányos helyzető 9. osztályos leány tanuló díjmentes táboroztatására. A partnerintézmények diákjai utazhattak a táborozásokra, ahol túrázáson, szórakoztató és képességfejlesztı programokon, valamint személyiségfejlesztı csoportfoglalkozásokon vettek részt. A TÁMOP / Iránytő a jövı szakemberének elnevezéső projekt által megvalósítandó feladatok közé tartozott egy a TISZK-et, valamint partnerintézményeit bemutató és népszerősítı reklámfilm készítése. TÁMOP-TIOP szakmai fórum : A rendezvény célja volt az Európai Unió által is támogatott, megvalósított projektek széleskörő megismertetése, és egyben a munkavállalók munkaerı-piaci alkalmazkodásának segítése. A rendezvényen képviselték intézményeiket a kecskeméti intézményegység-vezetık és iskolaigazgatók. A résztvevık három elıadást hallgathattak meg Szakképzés tartalomfejlesztései a gyakorlatorientált szakképzés szolgálatában ; Minıségirányítás, a pedagógia program és kompetencia térkép szinergiája ; és Gyakorlati oktatói kompetenciák a vállalati képzés hatékonysága témakörökben. 21/5 5

6 o A fenti uniós pályázatokból nemcsak a fentiekben kiemelt közhasznú képzési feladatok valósultak meg. A pályázatok megvalósításának keretén belül történt még pl: Három építési beruházás, valamint eszközpark fejlesztés (ez utóbbihoz önerıként bevonva a fogadott szakképzési hozzájárulásból 89 millió forintot) öt megvalósítási helyszínen: a Kecskeméti TISZK Szolnoki úti központi képzıhelyén és négy partnerintézményénél, azaz a Kodály Iskolában, a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolában és a Lestár Péter Egységes Középiskolában. o A pályázatok keretében megvalósított közhasznú tevékenységen belül saját szervezésben végzett közhasznú tevékenységünkrıl: o OKJ-s szakképesítést adó felnıttképzés indítása, folyatatása: Az autóelektronikai mőszerész, gépipari minıségellenır, volfrámés fogyóelektródás hegesztı, valamint karosszérialakatos tanfolyamokon összesen 63 fı kapott OKJ-s képesítést, továbbá 16 fı tett sikeres vizsgát kisgyermek gondozó képzés tárgyából. o Életpálya-tanácsadás a felnıttképzések keretén belül, melynek keretében pl. csapatépítı tréning, a résztvevık önismeretének fejlesztése, a munkanélküliség, mint probléma feldolgozásának elısegítése volt a foglalkozások témája. a közhasznú tevékenység célcsoportja: o tagintézményeink tanulói és tanárai o pályaválasztás elıtt álló általános iskolák tanulói, szüleik és pedagógusaik, o munkát keresı, vagy egyéb okból újabb szakmát szerezni kívánó felnıttkorúak. a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: Megnevezés év/fı év/fı Tagintézményeinktıl társaságunknál gyakorlati képzésben résztvevı tanulói létszám TÁMOP pályázat megvalósítása keretében a "TÉR" programon résztvevık létszáma Pályaválasztási BÖRZE résztvevıinek létszáma Nyári "TÉR" tábor résztvevıinek létszáma Pályaválasztási tanácsadást igénybe vevık száma Tanártovábbképzésben résztvevık létszáma 288 A munkaügyi központon keresztül és saját szervezésben végzett felnıttképzésben résztvevı személyek száma 70 21/6 6

7 A közhasznú tevékenység fıbb eredményei: o A közhasznú tevékenység forintban nem mérhetı eredményeit, azaz a végzett tevékenységeket az elızıekben részleteztük. o A közhasznú tevékenység forintban mérhetı eredményének számszerő, társasági szintő bemutatása: Sorsz. A tétel megnevezése a b c d A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú mőködésre kapott támogatás a. alapító Kmét Mjv-tıl b. alapító Tiszakécske Önk-ttól c. alapító Km.Kistérségi Többcélú Társulástól - - d. központi költségvetésétıl - - e. nem tag önkormányzat(ok)tól Pályázati úton elnyert támogatás együtt (2/a és 2/b. mellékleteken részletezve): HEFOP bevétel elhatárolás feloldott része TÁMOP-ra a tárgyévben elszámolt mőködési és fejlesztési támogatás együtt TIOP-ra a tárgyévben elszámolt mőködési és fejlesztési támogatás együtt NSZFI-MPA dec.pály Fogadott szakképzési hozzájárulásból elszámolt fejlesztési támogatás együtt: Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatáson felüli rész) Aktivált saját teljesítmény értéke - - B Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek - - C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegı ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások - - E Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke - - F Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás elıtti eredmény együtt: ebbıl: G Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 19 3 H Adófizetési kötelezettség 7 1 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 12 2 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Adózott eredmény I+J /7 7

8 A közhasznú tevékenység forintban mérhetı eredményének tevékenységi csoportok szerinti bemutatása: A tárgyidıszaki összesen megoszlása Az mindöszesenbıl kiemelt vállalkozási tevékenység Megnevezés 2010.év mindösszesen 2011.év mindösszesen Mindösszesenbıl: TÁMOP-hoz kapcsolódóak TIOP-hoz kapcsolódó tételek Felnıttképzéshez kapcsolódó tételek HEFOP fenntarthatóság, diák képzés és egyéb KETISZK-et érintı tételek (szhj; Dec.pály.) Anyagjellegő ráfordítások: Bér és járulékai,szem.j.ráf Értékcsökkenés Pü.mőv.ráfordításai Egyéb ráfordítás Ktg-ek ráfordítások együtt: Mőködési költség ellentételezésére elszámolt bevételek (tulajdonosi hj, szhj.): Egyéb bevételek Tevékenységi bevételek Pü.mőveletek bevételei arányosítva a vállalkozási és közhasznú tevékenység arányában Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatás bevételei, részletezés bemutatva a rk.bev.fejezetben) Bevételek együtt: Egyenleg, tárgyévi adózás elıtti eredmény összetétele: T.adó a közhasznú eredménykimutatás alapján: Adózott eredmény TÉNY Köztudott, hogy a társaságnak uniós pályázatból nyeresége nem származhat, hiszen pályázatból a felmerülı mőködési és fejlesztési költségek kerülhetnek ellentételezésre. Ezért az itt megjelenı eredmény csak évek között áthúzódó, a pályázatok kezdı- és lezáró éveinek ( ) összevont eredményét vizsgálva, az nulla eredménynek felel majd meg. A fenti táblázat szemlélteti, hogy az uniós pályázatok megvalósulása során a évi eredmény javára a TÁMOP pályázatnál eft, és a TIOP pályázatnál eft eredmény mutatkozik, melynek oka: A számviteli törvény támogatás-elszámolási sajátosságából ered, hogy mőködési bevételt a számvitel csak akkor enged elhatárolt bevételként kimutatni, ha az annak összegére benyújtott támogatás-lehívást az elbíráló jóváhagyta, és a támogatás átutalása vagy elıleg terhére történı elszámolásának engedélyezése a mérlegzárásig megtörtént. A jelen beszámoló Bevételek aktív idıbeli elhatárolása fejezetnél 21/8 8

9 bemutattuk ennek pályázatonkénti, azon belül évek közötti ( ) évek eredményének módosító hatását. A társaság kötelezettsége a HEFOP és HEFOP pályázatok fenntarthatóságának biztosítása. Ennek fedezete tevékenységének bevételeibıl nem finanszírozható teljeskörően. Ezen túlmenıen a HEFOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett tárgyi eszközök évi értékcsökkenésébıl az önerıre jutó, ezáltal a Kecskeméti TISZK költségeként jelentkezı összeg az értékcsökkenés 7,68 %-a, mely összegszerően a tárgyévben eft. A társasági adó alapot módosító tételek levezetése, a társasági adó és a mérleg szerinti eredmény számítása: adatok eft-ban Megnevezés: év részletezése Elızı év/ek önrevíziója miatt keletkezett tételek év részletezése Adózás elıtti eredmény Adóalap növelı tételek: Értékcsökkenési leírás Sztv. szerint Értékvesztés (ha van, akkor a tárgyévi ráf. II.Követelések fejezetnél részletezettek alapján Bírság jogerıs hat.alapj Önrevízió miatti tétel - - Nem a vállalkozás érdekében felmerülı költség (leltárhiány és reprezentáció) Átl. Hitelállomány kamatai miatti korr. És Tulajdonosi kölcsön kamata Adóalap növelı tételek összesen: Adóalap csökkentı tételek: Elızı évi elhatárolt veszteségbıl az elszámolt rész - - Adótv.szerinti écs tárgyévi összege: Adóalap csökkentı tételek összesen: Társasági adó alapja, vagy elhatárolt veszteség Számított tárgyévi társasági adó Már bevallott t.adó - Még fizetendı elızı év/ek miatti társasági adó A 2009.év adataiba beépült, elızı évi önrevízió miatti t.adó kötelezettség - - Adókedvezmény a közhasznú tevékenység alapján: Társas vállalkozások KÜLÖNADÓJA: - - Fizetendı társasági adó 7 1 Adózott eredmény: Eredm.tart.ig.vétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény: Következı év/ek/ben adóalap csökkentésként figyelembe vehetı göngyölített adóalap csökkentı tétel: A társasági adó megállapításához szükséges arányosítás, azaz a közhasznú és nem közhasznú tevékenység megoszlását a következı táblázatban mutatjuk be: 21/9 9

10 évi társasági adó megoszlása Megnevezés eft Megoszlás eft Megoszlás Megfizetendı adó Adómentes rész Közhasznú tevékenység bevétele(a tevékenység bevétele és a kapott kamat tevékenységgel arányosan megosztott része együtt) , , Vállalkozási tevékenység bevétele (tevékenység bevétele és a kapott kamat tevékenység arányosan megosztott része együtt) , ,045 1 Összes eredm.kimutatás szerinti bevétel , , Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása A társaság vagyona összesítetten a az alábbi mérlegadatokban szerepel: Sorsz. Tétel megnevezése 2010.év Önrevízió 2011.év a b c d e A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközöi IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B Forgóeszközök I. Készleltek II. Követelések 83 - III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Tıketgartalék III. Lekötött tartalék IV. Eredménytartalék V. Tárgyévi eremény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 12 2 E Céltartalékok F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív idıbeli elhatárolások, halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN: /10 10

11 A vagyonelemek tételeirıl részletesebben az alábbiakban szólunk, illetve adatait az alábbiakban részletezzük: E S Z K Ö Z Ö K : A. Befektetett eszközök : - Az eszközcsoport eszközeit tényleges beszerzési áron illetve elıállítási értéken állítjuk be a mérlegbe. I-II-III. Immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény alapján elszámolva: Fıkönyvi csoportok szerinti évi adatok Ft-ban Megnevezés BRUTTÓ ÉRTÉK: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Oktatást szolgáló gépek és berendezések Egyéb gépek és berendezések Értékhelyesbítés Beruházások Együtt Nyitó Beszerzés Selejtezés Hiány Bruttó érték mindössz: ÉRTÉKCSÖKKE NÉS: ############# Nyitó Tárgyévi elszámolt écs: Selejtezés Hiány Elszámolt értékcsökkenés mindösszesen: NETTÓ ÉRTÉK: Nyitó Beszerzés Selejtezés Hiány Elszámolt értékcsökkenés: Nettó érték mindössz: A társaság tulajdonában közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszköz nincs. Környezetvédelmi garanciális kötelezettségeink fedezetére céltartalékot sem a bázisévben, sem a tárgyévben nem képeztünk, költségként nem számoltunk el, s nincs várható költség a mérlegben nem szereplı környezetvédelmi kárra, kötelezettségekre. - A társaság mőködése során veszélyes hulladék nem keletkezett. - Környezetvédelmi beruházás nem történt. 21/11 11

12 III. Befektetett pénzügyi eszközök részletezése : E jogcímen nyilvántartandó tétel a társaságnál nem keletkezett. B. FORGÓESZKÖZÖK: I. 1. Készletek, áruk : - Az anyagok elszámolása mennyiségi nyilvántartás nélkül, közvetlenül kerül elszámolásra az 5-ös számlaosztályban. A tárgyidıszak utolsó napjáig fel nem használt anyagokat a tényleges leltárfelvétellel leltározzuk, és ezek értékének megfelelı összeggel csökkentjük a tárgyévben elszámolt anyagköltséget. A tárgyidıszakban nem maradt raktáron év közben vásárolt anyag és áru, és nincs készletekre adott elıleg sem. I.2. Befejezetlen termelés : A társaság tevékenységére tekintettel befejezetlen állománya nem keletkezik. II. Követelések: Megnevezés Elızı idıszak Elızı év miatti önrevíziós tételek Adatok eft-ban Tárgyidıszaki adatok összetétele Tárgyidıszak Vevıi követelés áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt vállalkozással szembeni vevıkövetelés nélkül): Egyéb követelések (M.39.sor) 83 - Ebbıl: Tanulószerzıdéssel foglalkoztatottak miatt az NSZFI-tıl évi költségek megtérítésére beadott igénylés szerinti összeg - - Egyéb (pl. dolg.elıleg) - - Adóhatósággal szembeni egyéb adók (462,463,464) egyenlege 3 - Szállítói jóváírás miatti rendezı tétel 80 - T.adó miatt (461) - - Követelések együtt: (M.34.sor.) A tárgyév végén nincs a társaságnak könyvelésben kimutatandó követelése. III. Értékpapírok A társaság értékpapírokkal nem rendelkezik. IV. Pénzeszközök: A bankszámla állománya az tárgyidıszak utolsó napján kiadott bankszámlakivonatokon szereplı összegekkel azonos értékben került kimutatásra a mérlegben: Megnevezés Fık.szla száma Érték forintban Tárgyidıszak végén Ft Pénztár OTP folyószámla Orgov.Takszöv-nél vezetett fıszámla Orgov.TÁMOP pályázat elsz.szla Orgov.TIOP pályázat elsz.szla Orgov.TIOP alszla. Önkorm.önerı+kamata , OTP szakképzési hozzájárulás elszám.szla 3846, Összesen: /12 12

13 A pályázati pénzek alakulásának bemutatása: TÁMOP pályázat pénzforgalma: Megnevezés Összeg Ft Befolyt elıleg TE beszerzésre és egyéb költség jellegő tételekre kifizetve ig Bérekre és járulékokra kifizetve ig A i 1.sz. pénzlehívásra befolyt én és én együtt: (ebbıl TER: eft, mők.ktg.ellent eft) 2. pénzlehívás februárban került benyújtásra Az ESZA által folyósított összegbıl rendelkezésre áll én Az ESZA által folyósított összegre elkülönített bankszámla napi egyenlegére a bank által jóváírt látra szóló kamat én A bankszámla egyenlege én i pénzmozgások évi költségek ellentételezésére 2011-ben lehívott, évben befolyt ben lehívott költségek ellentételezésére 2011-ben befolyt: évi tételek ellentételezésére befolyt: Pályázat megvalósításához költségek felmerülése miatt ezen számláról kifizetett összeg: Bankszámla forgalom alapján jóváírt, TÁMOP-hoz felhasználhtó bankkamat Egyenleg: 2011.december 31-én TIOP pályázat pénzforgalma: Megnevezés Összeg Ft Befolyt elıleg én TE beszerzésre és egyéb költség jellegő tételekre kifizetve ig A tárgyévben bérekre és járulékokra kifizetve ig A i 1.sz. pénzlehívásra befolyt án (ebbıl TE-re 48 eft, mők.ktg-re eft) Az ESZA által folyósított összegbıl rendelkezésre áll én Az ESZA által folyósított összegre elkülönített bankszámla napi egyenlegére a bank által jóváírt látra szóló kamat én A bankszámla egyenlege én TE beszerzésre és egyéb költség jellegő tételekre kifizetve év folyamán: évben aktivált tárgyi eszközökre 2011-ben befolyt támogatás ben aktivált eszközökre és beruházásra 2011-ben befolyt támogatás ben nem aktivált beruházásra és áfájára kiutalt támogatás Tárgyi eszközökre és beruházásra együttesen befolyt: évben elhatárolt költségek ellentételezéseként befolyt támogatás évi költségekre 2011-ben lehívható tételekre befolyt támogatás évi költségekre lehívott és befolyt 2011.évi támogatás Pályázati költségek ellentételezésére mindösszesen befolyt ESZA által kiutalva és évi pályázati költségek és eszközbeszerzések, valamint építési beruházásokhoz kapcsolódóan év folyamán együttesen: A bankszámla forgalom alapján jóváírt, bank által jóváírt, támogatáshoz felhaszálható KAMAT A bankszámla egyenlege én: /13 13

14 C. Aktív idıbeli elhatárolások: Megnevezés Bevételek aktív idıbeli elhatárolása: (391, 397) adatok eft-ban Tárgyidıszak Lekötött betétre idıarányosan járó kamat (391) TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. Az ESZA által a 2.sz. pénzlehívásra 2011-ben megvalósítási költség ellentételezéseként elfogadott, és a beszámoló készítéséig, én és én együttesen kiutalt összeg TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. Az ESZA által a 6.sz. pénzlehívásra 2011-ben megvalósítási költség ellentételezéseként elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben a már folyósított elılegbıl ellentételezett rész TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. A án az ESZA-hoz benyújtott 1.sz. pénzlehívásra megvalósítási költség ellentételezéseként az ESZA által csak 2011-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, án kiutalt összeg TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként 2011-ben elıírva. Az ESZA által csak 2012-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben kiutalt mőködési költségek TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként 2011-ben elıírva. Az ESZA által csak 2012-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben a már folyósított elılegbıl ellentételezett mőködési költségek Bevételek aktív idıbeli elhatárolása összesen Amint a táblázat szövegrészében is utaltunk rá, csak azon mőködési költségek ellentételezhetıek pályázati bevételbıl történı elhatárolással szemben, amelyeknek elfogadása és kiutalása a támogató által a mérlegkészítés idıpontjáig megtörténik. Az ezen jellegő tételeket tartalmazza a fenti táblázat. A következı táblázatban mutatjuk be a 2010-ben és 2011-ben pályázatainkhoz felmerült, de a pályázat szerint ütemezhetı pénzlehívás okán - bevétellel vagy bevétel elhatárolással az adott év utolsó napjáig még nem ellentételezhetı tételek: Megnevezés i állapot Összeg eft i állapot Összeg eft TIOP között beszerzett tárgyi eszközök mérlegkészítésig ESZA-hoz be nem nyújthatott tételeire jutó idıarányos értékcsökkenés, mely csak 2011-ben térül meg a folyósítandó támogatással, mint rendkívüli bevétellel szemben TIOP évben beszerzett, aktivált, de ESZA által csak 2012-ben jóváhagyott, kiutalt, illetve elılegbıl finanszírozott TÁRGYI ESZKÖZÖK értékcsökkenése, mely érték 2012-ben kerülhet elszámolásra az eredmény javára a rendkívüli bevétellel szemen TIOP-hoz között felmerült megvalósítási költségek, melyek ESZA részére I.félévében kerültek benyújtásra TIOP-hoz decemberében felmerült megvalósítási költségek, melyek ESZA részére I.félévében kerültek benyújtásra (6.sz.lehívás) TÁMOP hóban felmerült megvalósítási költségek, melyek számlái a 2.sz. pénzlehívás benyújtása után érkeztek, ezért ezek ESZA részére csak I.félévében, a következı pénzlehívással együtt kerülhetnek benyújtásra. TÁMOP hóban felmerült megvalósítási költségek, melyek számlái az ESZA részére csak I.félévében kerültek benyújtásra. Az adott év eredménye terhére elszámolt tételek, melyek a következı évi eredmény javára kerülnek majd elszámolásra, az ESZA jóváhagyását és kiutalását követıen: Ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása (39) jogcímen a tárgyévben nem keletkezett tétel. Megnevezés Index 21/14 14

15 5. Cél szerinti juttatások bemutatása 5/a. Mőködési költségek ellentételezésére kapott támogatások és azok felhasználása: Tevékenység megnevezése TÉNY Ért.tárgyi eszk.immat.javak árbevétele - - Mőködési költségek fedezetére visszafizetési kötelezettség nélküli tulajdonosi támogatás: Kecskeméti Önkormányzattól Tiszakécske Önkormányzatától Km.és Térsége Többcélú Társulástól - - Pest megyei Önk. KKFH PG Alapítv. Kméti Fıiskola Kapott kártérítés TÁMOP ESZA által elfogadott és tárgyévben kiutalt, megvalósítás költségeinek ellentételezésére kiutalt és folyósított elılegbıl ellentételezett támogatás TÁMOP ESZA által elfogadott, a megvalósítás költségeinek ellentételezésére csak a tárgyévet követı évben kiutalt, illetve folyósított elılegbıl ellentételezett támogatás TIOP ESZA által elfogadott és tárgyévbenben kiutalt, megvalósítás költségeinek ellentételezésére folyósított támogatás TIOP ESZA által elfogadott, a megvalósítás költségeinek ellentételezésére csak a tárgyévet követı évben kiutalt, illetve folyósított elılegbıl ellentételezett támogatás Fogadott szakképzési hozzájárulásból költségeink fedezetére elszámolható rész Kerekítési különbözetként elszámolt bevétel 2 2 Egyéb bevétel 87 - Összesen: /15 15

16 5/b. Fejlesztési támogatások fogadása és felhasználása: Fejlesztési támogatások részletezése: A én HALASZTOTT BEVÉTEL- KÉNTnyilvántartott összeg a 2010-ben és a korábbi években fejlesztési támogatásként kapott összegekbıl 2011.évi NYITÓ Tárgyidıszakban fogadott, felhasznált, illetve elköltött összeg A befolyt illetve elszámolt összegbıl a tárgyévben a pályázatból beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenésének ellentételezésére elszámolható rendkívüli bevétel Következı év/ekre átvitt halasztott bevétel NSZFI-MPA dec.pályázatra NSZFI-tıl befolyt összeg Önerıként felhasznált szakképzési hozzájárulás TIOP pályázatból megvalósuló fejlesztésekhez: szakképzési hozzájárulás felhasználása önerıként ESZA által a beszámoló készítéséig elfogadott és kiutalt összeg TÁMOP pályázatból megvalósuló fejlesztésekhez: ESZA által elfogadott, kiutalt támogatás Fogadott szakképzési hozzájárulásból a TISZK keretében végzett oktatáshoz beszerzett tárgyi eszközök Tárgyévben induló tételek együtt: A 2008-ban lezárult HEFOP pályázatok halasztott bevételébıl a tárgyévi értékcsökkenés ellentételezésére elszámolt tételek: HEFOP halasztott bevétel elszámolása rendkívüli bevételként, mint fejlesztési támogatás HEFOP halasztott bevétel elszámolása rendkívüli bevételként, mint fejlesztési támogatás Lezárult HEFOP pályázatokkalkapcsolatos támogatás elszámolás együtt: MiNDÖSSZESEN : /16 16

17 5/c. Hozzájárulás fizetésére kötelezettektıl fogadott szakképzési hozzájárulás és felhasználása: évi tárgyidıszaki beszámolóra vonatkozó adatok forintban Fogadott TÁMOGATÁS idıszaka 2010.évben fogadott szakképzési hozzájárulás-ból december 31-ig felhasználhatóan áthozott összeg a fıkönyvben évrıl áthozott tételek együttes összege Beszámolási idıszakban fogadott tételek együttes összege - Felhasználás módja elızı évibıl tárgyévibıl Iskoláknak tovább adva évben TIOP önerıként felhasználva Saját nyilvántartásba vett tárgyi eszköz beszerzés évben Felhasználás összege Tárgyévben felhasználható, vagy 2012-re átvihetı Felhasználás határideje év javára a tárgyidıszak utolsó napjáig beérkezett összeg - Iskoláknak tovább adva évben TIOP önerıként felhasználva Egyéb pályázathoz felhasználva Saját nyilvántartásba vett - tárgyi eszköz beszerzés évben A évre fogadott SZHJ-ból felhasznál-ható illetve továbbadható egyenleg /17 17

18 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Juttatás megnevezése Juttatás összege eft tárgyév Megjegyzés Tiszteletdíjak, megbízási díjak Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı megbízási díj Pósfayné Bakota Éva ügyvezetı munkabér 486 Cél szerinti pénzbeli kifizetések Pósfayné Bakota Éva ügyvezetıi prémium Megbízási díj, munkabér és prémium együtt: Az adott évre vonatkozóan az üzleti tervben kitőzött cél teljesítése alapján jóváhagyott összeg. Utazási költségtérítés /18 18

19 Adatok forintban, kerekítetten Elızı év (1) Tárgyév (2) A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel ebbıl: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebbıl személyi jellegő ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft]B=Éves össz.bev Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] K= Adózott eredmény Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] I=szem.jell.ráf. A=Vez.tisztségv.jutt. H=Összes ráford. Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] C=kapott szja G= korrigált bevétel Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] J=Közh.tev.ráford. H= összes ráford. Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fı] L=önkéntesek létszáma Elızı év (1) Tárgyév (2) Mutató teljesítése Igen Nem Igen Nem 0,2445 Igen Nem Mutató teljesítése - Igen Igen 1 Igen Igen - Igen Igen 21/19 19

20 A vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatásához kiegészítı információk: Megnevezés Adatok eft-ban I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (Mőködési cash flow sorok) Adózás elıtti eredmény (önrevízióval módosított) Amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás (431-rıl árf.kül.) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredm. (önrev.módosítva) Szállítói kötelezettség változása (hosszú lej. és kapcs.váll.kiszőrésével!) Egy év rövidlejáratú kötelezettség változása (Mérl.89.sor) Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása (értékvesztés nélkül) Forgóeszk.(vevıköv.és pénzeszköz nélkül) változása (M.39.sor változása. Eszköz, ezért elıjelet vált!) Tárgyidıszak ( ) Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) (önrevízióval módosított) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés Fejlesztési támogatás miatti korrekciós tétel II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eldása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele (Jegyz.t.befiz.része) Kötvény,hitelv.megtest.ért.pap.kibocs.bev Hitel és kölcsön felvétele H.lej.nyújtott kölcs.bankbet.törl.megszün.bevált Véglegesen kapott pénzeszköz (fejlesztési támogatás) Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvényt és hitelviszonyt megtest.ért-p.visszafiz Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (A változás indoklása a kieg.mell. F.Kötelezettségek fejezet táblázat és szövegrészében kiemelve) Hosszú lej.nyújtott kölcs.elh.bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni kötelezettség változása, továbbá egyéb hosszú lej.köt.változása M.71.sor. (Részletek az F. fejezet KÖTELEZETTSÉGEK táblázatban) IV. Pénzeszközök változása +-I. +-II. +-III. sorok /20 20

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt.sz.: K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010. Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 Ikt. sz.: K

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta. Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök 731 068-638 849 I. Immateriális javak 58 307 36 238 II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.17 13:22:05 Szervezet neve: KIMa Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány Szervezet székhelye: 1 0 3 9 Település: Házszám: 28. Lépcsőház: Emelet:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.26 14:43:15 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 3 0 0 Település: Ráckeve Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szécsényiné Nagy Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 3 Kecskeméti Törvényszék 2 1 4 215.6.1 18:24:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 Település: Kecskemét Közterület neve: Irinyi Közterület jellege: utca Házszám: 62. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag FÁRÓ Családi név Első utónév További utónevek MIRELLA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Hamar Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Terenyei Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.01.30 11:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 1 1 9 Település: Pécel Közterület neve: Kálvin Közterület jellege: tér Házszám: 2

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 19:44:46 Szervezet székhelye: Irányítószám: 5 6 3 0 Település: Közterület neve: Teleki László Közterület jellege: utca Házszám: 39 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2016.03.24 17:43:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 6 3 Település: Budapest Közterület neve: Szív Közterület jellege: utca Házszám: 44. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 4 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BARCSIK Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Holczerné Guttmann Angéla Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.31 13:08:43 Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 5 Település:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.15 08:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 4 0 0 Település: Kaposvár Közterület neve: Horgász Közterület jellege: utca Házszám: 10 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Szederkényi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Koválcsik Családi név Első utónév További utónevek Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 08 Győri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek CSERI ERIKA MÁRIA CSERI ERIKA MÁRIA Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.08.27 18:03:30 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: VÉRTÓI Közterület jellege: út Házszám: 3 Lépcsőház:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.22 08:56:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 5 3 0 Település: Miskolc Közterület neve: Corvin Közterület jellege: utca Házszám: 15 Lépcsőház:

Részletesebben

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Október 23. Alapítvány címe, telefonszáma: 5700 Gyula Bodoky u 17/C Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló 2011. üzleti

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csajági Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 1 4 215.5.28 21:36:49 Szervezet székhelye: Irányítószám: 5 Település: Szolnok Közterület neve: Kassai Közterület jellege: út Házszám: 15 Lépcsőház: Emelet:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.12.17 10:51:31 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 1 7 Település: Budapest Közterület neve: Pázmány Péter Közterület jellege: sétány Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 2 0 1 5 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 2 Település: Budapest Közterület

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Demetrovics Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Orsozné Seres Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 2 Pécsi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Gruber

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.30 08:30:38 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest Közterület neve: Váci Közterület jellege: utca Házszám: 16 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 13:35:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 3 5 Település: Budapest Közterület neve: Kerekes Közterület jellege: utca Házszám: 12-20.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. Szűcs Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.31 21:39:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 1 0 0 Település: Salgótarján Közterület neve: Fő Közterület jellege: tér Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 2015.10.08 00:19:26 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 0 8 3 Település: Solymár Közterület neve: Sport Közterület jellege: utca Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Ádám Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Pap Tibor Születési név: Pap Tibor Anyja neve: Tisch Matild Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Czinege Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Juhászné Halász Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Németh Családi név Első utónév További utónevek Henriett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bodóné Pótári Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. SZACSKY MIHÁLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 1 9 3 1 2 5 2 1 1 Nyilvántartási szám: 5989 Bejegyző határozat száma: 9.Pk.6673/1994/2. Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 128 Budapest, Gyöngyvirág u. 13. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben