K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T"

Átírás

1 Nyilvántartásba vételi szám: Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP / TIOP / Ikt. sz.: K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Tulajdonosi elfogadás kelte: május 22. Tulajdonosi elfogadás határozatszáma: 8/2012. (05.22.) TTH Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. Tel: 76/ Fax: 76/ Web: Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

2 1. A közhasznú szervezet azonosító adatai: 1. A vállalkozás rövid bemutatása A társaság neve: Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság A vállalkozás székhelye és levelezési címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. Internetes honlapja: A létesítı okirat kelte: augusztus A cég adószáma: A társaság cégjegyzékszáma: A társaság fıtevékenysége: 8532 szakmai középfokú oktatás A vállalkozás alapítói és tulajdonosai: Tulajdonosok én Jegyzett tıke eft Jegyzett tıke megoszlása, szavazati arány Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ,29% Pest Megye Önkormányzata, tıl a Magyar Állam 150 0,34% Tiszakécske Város Önkormányzata Kiskungélegyházi PG Alapítvány Kecskeméti Fıiskola 110 0,25% 290 0,66% 100 0,23% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 100 0,23% Összes jegyzett tıke ,00% Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Képviselı: Dr. Zombor Gábor Pest Megye Önkormányzata, tıl a Magyar Állam székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. képviseli: Pest Megyei Intézményfenntartó Központ, Horváth Péter intézményvezetı Tiszakécske Város Önkormányzata Székhely: 6060 Tiszakécske, Kırösi u. 2. Képviselı: Kovács Ernı Kiskunfélegyházi PG Alapítvány Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24. Képviselı: Pintér Csaba Kecskeméti Fıiskola Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Képviselı: Dr. Danyi József Kecskeméti és Térsége Többcélú Társulás Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Képviselı: Dr. Zombor Gábor A vállalkozás képviselıje A társaság ügyvezetıje: Pósfayné Bakota Éva Az ügyvezetı a társaság képviseletét július ig megbízásos jogviszony, tıl határozatlan idejő munkaviszony keretében látja el. A további adatokat a társaság cégkivonata tartalmazza. 21/2 2

3 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A Kecskeméti TISZK azzal a céllal jött létre, hogy - tanulmányaik befejezését követıen - biztosítsa mind a iskolarendszerő szakképzésben, mind a felnıttképzésben érintett tanulók, felnıttek elhelyezkedését a munkaerı-piacon. Ennek érdekében a Kecskeméti TISZK szolgáltatásaival, az alkalmazott taneszközeivel (korszerő gépek, felújított környezet, modern tananyagok) arra törekszik, hogy leendı tanulóink, partnerintézményeink tanulói sikerrel találjanak maguknak szakmát és olyan oktató- és képzıközpontként mőködjünk, mely megfelel a mai modern kor munkaerıpiaci elvárásainak. A Társaság december 31-ig hatályosan a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. 26. c) pont 4. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez. Ezen közhasznú tevékenysége révén olyan közfeladatot lát el, amelyrıl az évi LXXIX. Sz. Közoktatási Törvény 85. -a alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Társaság tevékenységének területei: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Környezetvédelem Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a társaság évben az év december 31-ig hatályos 1993.évi LXXIX. Közoktatási tv évi CI. Felnıttképzési tv évi CLVI. Közhasznú szervezetekrıl szóló tv évi LXXVI. Szakképzési tv évi LXXXVI. Szakképzési hozzájárulásról szóló tv. és végrehajtási rendeleteik szerint látta el feladatát. 21/3 3

4 A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében évben az alábbi fı tevékenységeket végezte: o a HEFOP P /1.0 és a HEFOP P /1.0 projektek év eleji lezárultát követı fenntarthatóságának biztosítása, továbbá o a TÁMOP / Iránytő a jövı szakemberének A Kecskeméti TISZK szak- és felnıttképzésének fejlesztése a munkaerıpiaci alkalmazkodás elısegítésére megnevezéső, valamint o TIOP / Keresetvezérelt szakképzés megteremtése a Kecskeméti TISZK munkaerıpiaci igények alapján történı infrastrukturális fejlesztésével megnevezéső projektek megvalósítása, o a megvalósítás alatt lévı projektek, pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása, o a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos elıírt feladatok elvégzése, o a pályázatok elszámolási dokumentumainak összeállítása, elszámolások benyújtása és azok rendezése a pályázat elbírálóival. o Ezen TÁMOP és TIOP pályázatok megvalósítása során: tananyagfejlesztés, tanártovábbképzések megindítása és lebonyolítása: A nyelvi (angol, német) képzéseken túl informatikai, módszertani, illetve személyiségfejlesztı tréningeken (összesen 16 tanfolyam) képezhették magukat a partnerintézmények tanárai, vezetıi. Az oktatások elvégzése után minden résztvevı tanúsítvánnyal és kreditpontokkal gazdagodott. Szakmai fórum kerül megrendezésre, amelyre meghívást kaptak Kecskemét város szakképzı és általános iskoláinak igazgatói, intézményegység-vezetıi, pályaválasztás elıtt álló diákok osztályfınökei, minden nevezett iskola pályaválasztásért felelıs pedagógusa, Diákok részére életpálya tervezéshez, pályaorientációhoz kapcsolódó elıadások, továbbtanulási tájékoztatók, szakmaválasztási börzék megtartása, a pályázat keretében elkészített szóróanyagok pályaválasztók rendelkezésére bocsátásával; Mi a pálya iroda indítása és mőködtetése, melynek keretén belül a diákok pl. az iroda pszichológusa és mentálhigiénés szakemberei által szakmai segítséget, tájékozódási pontot kapnak az életpálya tervezéséhez, elkészítéséhez kipróbálhatták magukat papír alapú és számítógépes tesztek kitöltésével, amely segíti jobb önértékelésüket a tesztek eredményeit pszichológus és mentálhigiénés szakemberek értékelték, amely alapján pályaválasztási tanácsot kaptak 21/4 4

5 megtekinthették a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központ képzıhelyeit, tanmőhelyeit ismerkedhettek a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzı Központban oktatott szakmacsoportokkal élı szakma bemutatókon vehetnek részt videó-konferencia vonalon keresztül bepillanthattak a város szakképzı iskoláinak életébe Mővészeti képzésben résztvevı tanulók részére kiállítás szervezése, TÉR közösségi program szervezése, melyen partnerintézményeinek vezetıi, érdeklıdı pedagógusai, tanulói és családtagjaik vehettek rész. A programkínálatban szerepelt pl. Kreatív mőhelymunka virágkötészet, vagy pl. Fórumszínház. Családi nap, szabadidı hasznos eltöltésére szervezett programok. Nyári TÉR táboroztatás: A projekt keretében 2010-ben és évben is lehetıség nyílt évente 20 hátrányos helyzető 9. osztályos leány tanuló díjmentes táboroztatására. A partnerintézmények diákjai utazhattak a táborozásokra, ahol túrázáson, szórakoztató és képességfejlesztı programokon, valamint személyiségfejlesztı csoportfoglalkozásokon vettek részt. A TÁMOP / Iránytő a jövı szakemberének elnevezéső projekt által megvalósítandó feladatok közé tartozott egy a TISZK-et, valamint partnerintézményeit bemutató és népszerősítı reklámfilm készítése. TÁMOP-TIOP szakmai fórum : A rendezvény célja volt az Európai Unió által is támogatott, megvalósított projektek széleskörő megismertetése, és egyben a munkavállalók munkaerı-piaci alkalmazkodásának segítése. A rendezvényen képviselték intézményeiket a kecskeméti intézményegység-vezetık és iskolaigazgatók. A résztvevık három elıadást hallgathattak meg Szakképzés tartalomfejlesztései a gyakorlatorientált szakképzés szolgálatában ; Minıségirányítás, a pedagógia program és kompetencia térkép szinergiája ; és Gyakorlati oktatói kompetenciák a vállalati képzés hatékonysága témakörökben. 21/5 5

6 o A fenti uniós pályázatokból nemcsak a fentiekben kiemelt közhasznú képzési feladatok valósultak meg. A pályázatok megvalósításának keretén belül történt még pl: Három építési beruházás, valamint eszközpark fejlesztés (ez utóbbihoz önerıként bevonva a fogadott szakképzési hozzájárulásból 89 millió forintot) öt megvalósítási helyszínen: a Kecskeméti TISZK Szolnoki úti központi képzıhelyén és négy partnerintézményénél, azaz a Kodály Iskolában, a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolában és a Lestár Péter Egységes Középiskolában. o A pályázatok keretében megvalósított közhasznú tevékenységen belül saját szervezésben végzett közhasznú tevékenységünkrıl: o OKJ-s szakképesítést adó felnıttképzés indítása, folyatatása: Az autóelektronikai mőszerész, gépipari minıségellenır, volfrámés fogyóelektródás hegesztı, valamint karosszérialakatos tanfolyamokon összesen 63 fı kapott OKJ-s képesítést, továbbá 16 fı tett sikeres vizsgát kisgyermek gondozó képzés tárgyából. o Életpálya-tanácsadás a felnıttképzések keretén belül, melynek keretében pl. csapatépítı tréning, a résztvevık önismeretének fejlesztése, a munkanélküliség, mint probléma feldolgozásának elısegítése volt a foglalkozások témája. a közhasznú tevékenység célcsoportja: o tagintézményeink tanulói és tanárai o pályaválasztás elıtt álló általános iskolák tanulói, szüleik és pedagógusaik, o munkát keresı, vagy egyéb okból újabb szakmát szerezni kívánó felnıttkorúak. a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: Megnevezés év/fı év/fı Tagintézményeinktıl társaságunknál gyakorlati képzésben résztvevı tanulói létszám TÁMOP pályázat megvalósítása keretében a "TÉR" programon résztvevık létszáma Pályaválasztási BÖRZE résztvevıinek létszáma Nyári "TÉR" tábor résztvevıinek létszáma Pályaválasztási tanácsadást igénybe vevık száma Tanártovábbképzésben résztvevık létszáma 288 A munkaügyi központon keresztül és saját szervezésben végzett felnıttképzésben résztvevı személyek száma 70 21/6 6

7 A közhasznú tevékenység fıbb eredményei: o A közhasznú tevékenység forintban nem mérhetı eredményeit, azaz a végzett tevékenységeket az elızıekben részleteztük. o A közhasznú tevékenység forintban mérhetı eredményének számszerő, társasági szintő bemutatása: Sorsz. A tétel megnevezése a b c d A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú mőködésre kapott támogatás a. alapító Kmét Mjv-tıl b. alapító Tiszakécske Önk-ttól c. alapító Km.Kistérségi Többcélú Társulástól - - d. központi költségvetésétıl - - e. nem tag önkormányzat(ok)tól Pályázati úton elnyert támogatás együtt (2/a és 2/b. mellékleteken részletezve): HEFOP bevétel elhatárolás feloldott része TÁMOP-ra a tárgyévben elszámolt mőködési és fejlesztési támogatás együtt TIOP-ra a tárgyévben elszámolt mőködési és fejlesztési támogatás együtt NSZFI-MPA dec.pály Fogadott szakképzési hozzájárulásból elszámolt fejlesztési támogatás együtt: Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatáson felüli rész) Aktivált saját teljesítmény értéke - - B Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek - - C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegı ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások - - E Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke - - F Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás elıtti eredmény együtt: ebbıl: G Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 19 3 H Adófizetési kötelezettség 7 1 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 12 2 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Adózott eredmény I+J /7 7

8 A közhasznú tevékenység forintban mérhetı eredményének tevékenységi csoportok szerinti bemutatása: A tárgyidıszaki összesen megoszlása Az mindöszesenbıl kiemelt vállalkozási tevékenység Megnevezés 2010.év mindösszesen 2011.év mindösszesen Mindösszesenbıl: TÁMOP-hoz kapcsolódóak TIOP-hoz kapcsolódó tételek Felnıttképzéshez kapcsolódó tételek HEFOP fenntarthatóság, diák képzés és egyéb KETISZK-et érintı tételek (szhj; Dec.pály.) Anyagjellegő ráfordítások: Bér és járulékai,szem.j.ráf Értékcsökkenés Pü.mőv.ráfordításai Egyéb ráfordítás Ktg-ek ráfordítások együtt: Mőködési költség ellentételezésére elszámolt bevételek (tulajdonosi hj, szhj.): Egyéb bevételek Tevékenységi bevételek Pü.mőveletek bevételei arányosítva a vállalkozási és közhasznú tevékenység arányában Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatás bevételei, részletezés bemutatva a rk.bev.fejezetben) Bevételek együtt: Egyenleg, tárgyévi adózás elıtti eredmény összetétele: T.adó a közhasznú eredménykimutatás alapján: Adózott eredmény TÉNY Köztudott, hogy a társaságnak uniós pályázatból nyeresége nem származhat, hiszen pályázatból a felmerülı mőködési és fejlesztési költségek kerülhetnek ellentételezésre. Ezért az itt megjelenı eredmény csak évek között áthúzódó, a pályázatok kezdı- és lezáró éveinek ( ) összevont eredményét vizsgálva, az nulla eredménynek felel majd meg. A fenti táblázat szemlélteti, hogy az uniós pályázatok megvalósulása során a évi eredmény javára a TÁMOP pályázatnál eft, és a TIOP pályázatnál eft eredmény mutatkozik, melynek oka: A számviteli törvény támogatás-elszámolási sajátosságából ered, hogy mőködési bevételt a számvitel csak akkor enged elhatárolt bevételként kimutatni, ha az annak összegére benyújtott támogatás-lehívást az elbíráló jóváhagyta, és a támogatás átutalása vagy elıleg terhére történı elszámolásának engedélyezése a mérlegzárásig megtörtént. A jelen beszámoló Bevételek aktív idıbeli elhatárolása fejezetnél 21/8 8

9 bemutattuk ennek pályázatonkénti, azon belül évek közötti ( ) évek eredményének módosító hatását. A társaság kötelezettsége a HEFOP és HEFOP pályázatok fenntarthatóságának biztosítása. Ennek fedezete tevékenységének bevételeibıl nem finanszírozható teljeskörően. Ezen túlmenıen a HEFOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett tárgyi eszközök évi értékcsökkenésébıl az önerıre jutó, ezáltal a Kecskeméti TISZK költségeként jelentkezı összeg az értékcsökkenés 7,68 %-a, mely összegszerően a tárgyévben eft. A társasági adó alapot módosító tételek levezetése, a társasági adó és a mérleg szerinti eredmény számítása: adatok eft-ban Megnevezés: év részletezése Elızı év/ek önrevíziója miatt keletkezett tételek év részletezése Adózás elıtti eredmény Adóalap növelı tételek: Értékcsökkenési leírás Sztv. szerint Értékvesztés (ha van, akkor a tárgyévi ráf. II.Követelések fejezetnél részletezettek alapján Bírság jogerıs hat.alapj Önrevízió miatti tétel - - Nem a vállalkozás érdekében felmerülı költség (leltárhiány és reprezentáció) Átl. Hitelállomány kamatai miatti korr. És Tulajdonosi kölcsön kamata Adóalap növelı tételek összesen: Adóalap csökkentı tételek: Elızı évi elhatárolt veszteségbıl az elszámolt rész - - Adótv.szerinti écs tárgyévi összege: Adóalap csökkentı tételek összesen: Társasági adó alapja, vagy elhatárolt veszteség Számított tárgyévi társasági adó Már bevallott t.adó - Még fizetendı elızı év/ek miatti társasági adó A 2009.év adataiba beépült, elızı évi önrevízió miatti t.adó kötelezettség - - Adókedvezmény a közhasznú tevékenység alapján: Társas vállalkozások KÜLÖNADÓJA: - - Fizetendı társasági adó 7 1 Adózott eredmény: Eredm.tart.ig.vétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény: Következı év/ek/ben adóalap csökkentésként figyelembe vehetı göngyölített adóalap csökkentı tétel: A társasági adó megállapításához szükséges arányosítás, azaz a közhasznú és nem közhasznú tevékenység megoszlását a következı táblázatban mutatjuk be: 21/9 9

10 évi társasági adó megoszlása Megnevezés eft Megoszlás eft Megoszlás Megfizetendı adó Adómentes rész Közhasznú tevékenység bevétele(a tevékenység bevétele és a kapott kamat tevékenységgel arányosan megosztott része együtt) , , Vállalkozási tevékenység bevétele (tevékenység bevétele és a kapott kamat tevékenység arányosan megosztott része együtt) , ,045 1 Összes eredm.kimutatás szerinti bevétel , , Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása A társaság vagyona összesítetten a az alábbi mérlegadatokban szerepel: Sorsz. Tétel megnevezése 2010.év Önrevízió 2011.év a b c d e A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközöi IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B Forgóeszközök I. Készleltek II. Követelések 83 - III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Tıketgartalék III. Lekötött tartalék IV. Eredménytartalék V. Tárgyévi eremény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 12 2 E Céltartalékok F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív idıbeli elhatárolások, halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN: /10 10

11 A vagyonelemek tételeirıl részletesebben az alábbiakban szólunk, illetve adatait az alábbiakban részletezzük: E S Z K Ö Z Ö K : A. Befektetett eszközök : - Az eszközcsoport eszközeit tényleges beszerzési áron illetve elıállítási értéken állítjuk be a mérlegbe. I-II-III. Immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény alapján elszámolva: Fıkönyvi csoportok szerinti évi adatok Ft-ban Megnevezés BRUTTÓ ÉRTÉK: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Oktatást szolgáló gépek és berendezések Egyéb gépek és berendezések Értékhelyesbítés Beruházások Együtt Nyitó Beszerzés Selejtezés Hiány Bruttó érték mindössz: ÉRTÉKCSÖKKE NÉS: ############# Nyitó Tárgyévi elszámolt écs: Selejtezés Hiány Elszámolt értékcsökkenés mindösszesen: NETTÓ ÉRTÉK: Nyitó Beszerzés Selejtezés Hiány Elszámolt értékcsökkenés: Nettó érték mindössz: A társaság tulajdonában közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszköz nincs. Környezetvédelmi garanciális kötelezettségeink fedezetére céltartalékot sem a bázisévben, sem a tárgyévben nem képeztünk, költségként nem számoltunk el, s nincs várható költség a mérlegben nem szereplı környezetvédelmi kárra, kötelezettségekre. - A társaság mőködése során veszélyes hulladék nem keletkezett. - Környezetvédelmi beruházás nem történt. 21/11 11

12 III. Befektetett pénzügyi eszközök részletezése : E jogcímen nyilvántartandó tétel a társaságnál nem keletkezett. B. FORGÓESZKÖZÖK: I. 1. Készletek, áruk : - Az anyagok elszámolása mennyiségi nyilvántartás nélkül, közvetlenül kerül elszámolásra az 5-ös számlaosztályban. A tárgyidıszak utolsó napjáig fel nem használt anyagokat a tényleges leltárfelvétellel leltározzuk, és ezek értékének megfelelı összeggel csökkentjük a tárgyévben elszámolt anyagköltséget. A tárgyidıszakban nem maradt raktáron év közben vásárolt anyag és áru, és nincs készletekre adott elıleg sem. I.2. Befejezetlen termelés : A társaság tevékenységére tekintettel befejezetlen állománya nem keletkezik. II. Követelések: Megnevezés Elızı idıszak Elızı év miatti önrevíziós tételek Adatok eft-ban Tárgyidıszaki adatok összetétele Tárgyidıszak Vevıi követelés áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt vállalkozással szembeni vevıkövetelés nélkül): Egyéb követelések (M.39.sor) 83 - Ebbıl: Tanulószerzıdéssel foglalkoztatottak miatt az NSZFI-tıl évi költségek megtérítésére beadott igénylés szerinti összeg - - Egyéb (pl. dolg.elıleg) - - Adóhatósággal szembeni egyéb adók (462,463,464) egyenlege 3 - Szállítói jóváírás miatti rendezı tétel 80 - T.adó miatt (461) - - Követelések együtt: (M.34.sor.) A tárgyév végén nincs a társaságnak könyvelésben kimutatandó követelése. III. Értékpapírok A társaság értékpapírokkal nem rendelkezik. IV. Pénzeszközök: A bankszámla állománya az tárgyidıszak utolsó napján kiadott bankszámlakivonatokon szereplı összegekkel azonos értékben került kimutatásra a mérlegben: Megnevezés Fık.szla száma Érték forintban Tárgyidıszak végén Ft Pénztár OTP folyószámla Orgov.Takszöv-nél vezetett fıszámla Orgov.TÁMOP pályázat elsz.szla Orgov.TIOP pályázat elsz.szla Orgov.TIOP alszla. Önkorm.önerı+kamata , OTP szakképzési hozzájárulás elszám.szla 3846, Összesen: /12 12

13 A pályázati pénzek alakulásának bemutatása: TÁMOP pályázat pénzforgalma: Megnevezés Összeg Ft Befolyt elıleg TE beszerzésre és egyéb költség jellegő tételekre kifizetve ig Bérekre és járulékokra kifizetve ig A i 1.sz. pénzlehívásra befolyt én és én együtt: (ebbıl TER: eft, mők.ktg.ellent eft) 2. pénzlehívás februárban került benyújtásra Az ESZA által folyósított összegbıl rendelkezésre áll én Az ESZA által folyósított összegre elkülönített bankszámla napi egyenlegére a bank által jóváírt látra szóló kamat én A bankszámla egyenlege én i pénzmozgások évi költségek ellentételezésére 2011-ben lehívott, évben befolyt ben lehívott költségek ellentételezésére 2011-ben befolyt: évi tételek ellentételezésére befolyt: Pályázat megvalósításához költségek felmerülése miatt ezen számláról kifizetett összeg: Bankszámla forgalom alapján jóváírt, TÁMOP-hoz felhasználhtó bankkamat Egyenleg: 2011.december 31-én TIOP pályázat pénzforgalma: Megnevezés Összeg Ft Befolyt elıleg én TE beszerzésre és egyéb költség jellegő tételekre kifizetve ig A tárgyévben bérekre és járulékokra kifizetve ig A i 1.sz. pénzlehívásra befolyt án (ebbıl TE-re 48 eft, mők.ktg-re eft) Az ESZA által folyósított összegbıl rendelkezésre áll én Az ESZA által folyósított összegre elkülönített bankszámla napi egyenlegére a bank által jóváírt látra szóló kamat én A bankszámla egyenlege én TE beszerzésre és egyéb költség jellegő tételekre kifizetve év folyamán: évben aktivált tárgyi eszközökre 2011-ben befolyt támogatás ben aktivált eszközökre és beruházásra 2011-ben befolyt támogatás ben nem aktivált beruházásra és áfájára kiutalt támogatás Tárgyi eszközökre és beruházásra együttesen befolyt: évben elhatárolt költségek ellentételezéseként befolyt támogatás évi költségekre 2011-ben lehívható tételekre befolyt támogatás évi költségekre lehívott és befolyt 2011.évi támogatás Pályázati költségek ellentételezésére mindösszesen befolyt ESZA által kiutalva és évi pályázati költségek és eszközbeszerzések, valamint építési beruházásokhoz kapcsolódóan év folyamán együttesen: A bankszámla forgalom alapján jóváírt, bank által jóváírt, támogatáshoz felhaszálható KAMAT A bankszámla egyenlege én: /13 13

14 C. Aktív idıbeli elhatárolások: Megnevezés Bevételek aktív idıbeli elhatárolása: (391, 397) adatok eft-ban Tárgyidıszak Lekötött betétre idıarányosan járó kamat (391) TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. Az ESZA által a 2.sz. pénzlehívásra 2011-ben megvalósítási költség ellentételezéseként elfogadott, és a beszámoló készítéséig, én és én együttesen kiutalt összeg TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. Az ESZA által a 6.sz. pénzlehívásra 2011-ben megvalósítási költség ellentételezéseként elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben a már folyósított elılegbıl ellentételezett rész TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként elıírva. A án az ESZA-hoz benyújtott 1.sz. pénzlehívásra megvalósítási költség ellentételezéseként az ESZA által csak 2011-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, án kiutalt összeg TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként 2011-ben elıírva. Az ESZA által csak 2012-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben kiutalt mőködési költségek TIOP pályázathoz kapcsolódóan bevétel elhatárolásként 2011-ben elıírva. Az ESZA által csak 2012-ben elfogadott, és a beszámoló készítéséig, 2012-ben a már folyósított elılegbıl ellentételezett mőködési költségek Bevételek aktív idıbeli elhatárolása összesen Amint a táblázat szövegrészében is utaltunk rá, csak azon mőködési költségek ellentételezhetıek pályázati bevételbıl történı elhatárolással szemben, amelyeknek elfogadása és kiutalása a támogató által a mérlegkészítés idıpontjáig megtörténik. Az ezen jellegő tételeket tartalmazza a fenti táblázat. A következı táblázatban mutatjuk be a 2010-ben és 2011-ben pályázatainkhoz felmerült, de a pályázat szerint ütemezhetı pénzlehívás okán - bevétellel vagy bevétel elhatárolással az adott év utolsó napjáig még nem ellentételezhetı tételek: Megnevezés i állapot Összeg eft i állapot Összeg eft TIOP között beszerzett tárgyi eszközök mérlegkészítésig ESZA-hoz be nem nyújthatott tételeire jutó idıarányos értékcsökkenés, mely csak 2011-ben térül meg a folyósítandó támogatással, mint rendkívüli bevétellel szemben TIOP évben beszerzett, aktivált, de ESZA által csak 2012-ben jóváhagyott, kiutalt, illetve elılegbıl finanszírozott TÁRGYI ESZKÖZÖK értékcsökkenése, mely érték 2012-ben kerülhet elszámolásra az eredmény javára a rendkívüli bevétellel szemen TIOP-hoz között felmerült megvalósítási költségek, melyek ESZA részére I.félévében kerültek benyújtásra TIOP-hoz decemberében felmerült megvalósítási költségek, melyek ESZA részére I.félévében kerültek benyújtásra (6.sz.lehívás) TÁMOP hóban felmerült megvalósítási költségek, melyek számlái a 2.sz. pénzlehívás benyújtása után érkeztek, ezért ezek ESZA részére csak I.félévében, a következı pénzlehívással együtt kerülhetnek benyújtásra. TÁMOP hóban felmerült megvalósítási költségek, melyek számlái az ESZA részére csak I.félévében kerültek benyújtásra. Az adott év eredménye terhére elszámolt tételek, melyek a következı évi eredmény javára kerülnek majd elszámolásra, az ESZA jóváhagyását és kiutalását követıen: Ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása (39) jogcímen a tárgyévben nem keletkezett tétel. Megnevezés Index 21/14 14

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013.03.15. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG A változat Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: 11562878-5590-113-02 Cégj:02-09-065905 ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szervezet neve: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Lajstromszám: Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069693 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. adatok

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 18/A. -a szerint a távhıtermelési és a táv-hıszolgáltatási engedéllyel

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2015. február 20. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához A Szentes Városi Szolgáltató KFT-t 1993. január 1. napjával hozta létre a Szentes Város Önkormányzatának Képviselıtestülete,

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl

Közhasznúsági Jelentés. az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl Közhasznúsági Jelentés az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl 1, Számviteli beszámoló Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2004. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben