Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok. Pecze Krisztina

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok. Pecze Krisztina"

Átírás

1 Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) , fax: , Vállalatgazdaságtan Tanszék Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok Pecze Krisztina 15. sz. Műhelytanulmány HU ISSN április Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék Veres Pálné u. 36. H-1053 Budapest Hungary

2 Összefoglalás Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok Pecze Krisztina Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Veres Pálné u. 36. H 1053 Budapest Hungary A versenyszempontú megközelítés szerint a vállalati stratégia alapját valamilyen versenyelőny megszerzése jelenti. A versenyelőny források származhatnak abból, hogy a cég a vásárlói igényeket termékeivel és szolgáltatásaival, versenytársainál magasabb színvonalon képes kielégíteni. A versenyelőny növelésének másik lehetséges módja a belső szervezeti hatékonyság fokozása. A tanulmány bemutatja, hogy mindkét tényező sikeres fejlesztéséhez, így a stratégiai előny megtartásához, nagyban hozzájárulnak a vállalat által kialakított partnerkapcsolatok. A versenyelőny források mindkét dimenziója kiterjeszthető a vállalat határain kívülre és így a stratégiai menedzsment számára új tényezők megvizsgálását teszik szükségessé. Ezek közül ez az írás az iparági események hatásait az iparág kapcsolati hálóinak szerkezetére, a technológiai életgörbe és a kialakított partnerkapcsolatok összefüggéseit, és a szállító-vevő kapcsolat típusok lehetséges portfolióját mutatja be. Kulcsszavak: vállalati stratégia, versenyelőny, vállalatközi kapcsolatok, partner kapcsolatok, hálózat, hálózati szerkezet, technológiai életgörbe, vevő-szállítói kapcsolatok Abstract According to the competitive approach corporate strategy is based on the acquisition of some kind of competitive advantage. One source of competitive advantage can originate from the firm being able to satisfy consumer desires with its products and services at a higher level than its competitors. Another possible way of increasing competitive advantage is to increase internal organisational efficiency. The study shows that partnerships formed by the firm greatly contribute to the successful development of both aspects, thus to sustaining strategic advantage. Both dimensions of competitive advantage sources can be extended beyond the borders of the firm, and therefore make it necessary for strategic management to examine new factors. This paper shows how industry events reshape the network of interfirm relationships, the connection between the technological lifecycle and the creation of partnerships, and the possible portfolios of types of buyer-supplier relationships. Keywords: corporate strategy, competitive advantage, interfirm relationships, partnership, network, network structure, technological lifecycle model, buyer-supplier relationship A műhelytanulmányban szereplő írás az OTKA F nyilvántartási számú Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepe című kutatás keretében jött létre. 2

3 Pecze Krisztina Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS A vállalatközi kapcsolatok és vállalati hálók Vállalati stratégia és vállalati kapcsolatok Az iparági események és a vállalati hálók A változás természete A változás kialakulásának okai A strukturális változás iránya A technológiai életgörbe és a partnerkapcsolatok kialakítása A képlékeny szakasz Az átmeneti szakasz Az érett szakasz A záró szakasz A vállalatközi kapcsolatok portfoliója ÖSSZEGZÉS Felhasznált irodalom BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedekben a gazdasági élet számtalan területén bekövetkezett változások a verseny fokozódását idézték elő, ezzel egyre hatékonyabb erőforrás és tevékenység allokációra ösztönözve a vállalatokat. Ezek közül néhányat említve, technológiai fejlődés komplexitása, a minőség előtérbe kerülése, a fogyasztói szokások megváltozása, globalizáció, az innovációs képesség felértékelődése, mind a specializáció magasabb fokát követelik meg az egyes iparági szereplőktől. Az egyre változatosabb módokon és területeken felmerülő kihívásoknak a vállalatok csak úgy tudnak eleget tenni, ha a felkutatják meglévő képességeik közül azokat, melyek versenyelőnyt biztosítanak számukra, illetve olyan új kompetenciákra tesznek szert, azok kifejlesztése, vagy más szereplőktől való megszerzése útján, melyek versenyképességük fokozását idézik elő. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a vállalati gyakorlatban és a gazdálkodástudomány különböző területein a piaci versenyben egyedül versenyző vállalatok képe mellett és helyett egymással partnerkapcsolatokat kialakító, együttműködő vállatok képe jelent meg. Az azonos iparágban tevékenykedő vállalatok közötti 1 A tanulmány a szerző Ph.D. disszertációtervezetének és az OTKA F kutatási program irodalomfeldolgozó munkálataihoz kapcsolódik, így nagyban épít a felhasznált irodalomban felsorolt művekre. 3

4 kapcsolatok és más iparágak szereplőivel kialakított együttműködések jelentős erőforrásokat jelentenek a vállalatok számára versenyképességük fokozásában. Ezek a változások számos elméleti kutatást indítottak el többek között a szervezetelmélet és a stratégiai menedzsment területén. Megállapították, hogy a vállalatközi kapcsolatok nem csak a verseny bizonytalanságát és az erőforrásoktól való függőséget csökkentik, hanem információs csatornaként, hasznos irányítási eszközként és költség kontrolként is szolgálnak (Burt, 1992). Amióta tényszerűvé vált, hogy olyan csatornákról van szó, melyek által különböző javak és szolgáltatások elérhetővé váltak, a vállalatközi kapcsolatok hálójának vizsgálata saját létjogosultságot kapott. Az írásban alapfogalmakként használt tényezők tisztázása érdekében először azok meghatározását adom meg. Ezek után rátérek arra, hogy a vállalati stratégia kialakítása, megvalósítása és a módosítása során fontos vállalatközi kapcsolatok milyen új szempontokat jelentenek. Az alapvetően verseny szempontú Porter féle megközelítés által kidolgozott elméleti keret (Porter, 1980) kiegészítésére bemutatok néhány új dimenziót, melyek a stratégia és vállalatközi kapcsolatok összefüggésében fontosak. Ezek az iparági események hatásait az iparági kapcsolati háló szerkezetére, a technológiai életgörbe és a partnerkapcsolatok kialakításának összefüggéseit, és a szállító-vevő kapcsolatok típusait és portfoliójuk menedzselését elemzik. 1. A vállalatközi kapcsolatok és vállalati hálók A vállalatok közötti kapcsolatok a tranzakciós költség elméletre alapozva a piac és hierarchia végpontok között helyezkednek el. (Coase, 1937; Williamson, 1975) A két szélsőséges együttműködési forma, a piaci koordináció - amikor egyszeri csere kapcsolat létezik a felek között - és a hierarchia - amikor a tevékenységek teljes integrációja jellemző - között számos további lehetőség van a vállalatoknak valamilyen együttműködési forma kialakítására. A vállalatközi kapcsolatok, kapcsolati forma, partnerkapcsolat, együttműködések kifejezéseket szinonimaként használjuk és a fogalmat a következőképpen határozzuk meg. A partnerkapcsolatok célirányos stratégiai kapcsolatokként határozhatók meg a különálló cégek között, amelyek összeegyeztethető célokkal rendelkeznek, kölcsönös előnyökre törekednek és elismerik a magas szintű kölcsönös függőség tényét. (Mohr Spekman, 1994:135) Közös erőfeszítéseket tesznek azon célok elérésére, amelyet egyedül működve nem 4

5 tudnának könnyen elérni. Ezeknek a szövetségeknek és partnerkapcsolatoknak a kialakulását elsősorban a piaci versenyelőny elnyerése motiválja. A partnerkapcsolatok megengedhetik maguknak az új technológiák vagy piacok erőteljes elérését; szélesebb termék/szolgáltatási skála biztosításának képességét; méretgazdaságosságot a közös kutatások és/vagy termelés által; a cég határain túlnyúló ismeretek megszerzését; a kockázatmegosztást; és a kiegészítő képességek elérését. A partnerkapcsolatok további jellemzőit a témakörben folytatott kutatások eredményei összegzik 2. A stratégiai partnerkapcsolatok elmosódott határokat eredményeznek a cégek között, amelyekben szoros kapcsolatok alakulnak ki a partnerek között. Jellemző ezen kapcsolatok hosszú távú és összefonódó természete a cégek között, amelyek az opportunista viselkedés lehetőségének csökkentését szolgálják. A szakirodalom az elkötelezettségre, koordinációra, kölcsönös függőségre és a bizalomra fókuszál, mint a partnerkapcsolatok fontos jellemzőire. Ezek a jellemzők magukban foglalják, hogy a partnerek elismerik a kölcsönös függőséget és akarnak tenni a kapcsolat fennmaradásáért. Amennyiben valamelyik fél opportunista módon viselkedik, a kapcsolat ezt megsínyli, és a partnerek megérzik annak negatív következményeit. A vállalatok közötti partnerkapcsolatok képezik a kapcsolati hálók alapegységét. A háló és hálózat fogalmak 3 túllépnek a kétoldalú együttműködések vizsgálatán és a vállalatok között létrejövő kapcsolatokat valamilyen rendszerként, többoldalú együttműködésként értelmezik. Hálózatról beszélhetünk több nézőpontból: egy adott vállalat által kialakított kapcsolatok hálójáról, egy iparágban működő vállalati kapcsolatok hálózatáról, régió szerinti hálózatról, stb. Ehhez kapcsolódóan a tudományos szakirodalomban a hálózat fogalmának többféle értelmezése létezik, ehelyütt eltekintünk ezek ismertetésétől, csak a témánk szempontjából elfogadott hálózati definíciót adjuk meg 4. A hálózat tehát: Független vállalatok csoportja, amelyek különböző együttműködési formák, szövetségi kapcsolatok által összekapcsoltan kívánnak valamilyen közös teljesítményt/célt elérni (Gulati, 2001). Konkrét összetételükről csak adott vállalat és együttműködő partneri 2 A vállalatközi kapcsolatok jellemzőivel foglalkozik: pl.: Powell, 1990; Yoshino - Rangan 1995; Bensaou, 1998; Gulati, 1998; Tari és Buzády, A háló, hálózat, vállalati háló, vállalati kapcsolati háló fogalmakat szinonimaként használjuk. 4 Erről lásd részletesen: pl. Nohria- Eccles 1992; Powell 1990; Child-Faulkner, 1998; Szanyi-Tari, 2000; Szabó- Kocsis,

6 kapcsolatai révén beszélünk. Egy vállalati háló tartalmazhat többféle vállalatok közötti együttműködési formát is. A hálózat tehát a vállalatközi kapcsolatok, együttműködések által összekapcsolt cégek olyan rendszerét jelenti, melynek értékalkotó tevékenysége nagyobb, mint a részek egyenkénti tevékenységeinek összege. Ez a gondolat a stratégiai gondolkodás egy kulcsfogalmához szinergiák kihasználásához kapcsolódik, ami immár a vállalat határain kívülre is kiterjedhet a vállalatok együttműködése révén. 2. Vállalati stratégia és vállalati kapcsolatok A vállalat alapvető stratégiai céljának elérési módja valamilyen versenyelőnyre építve a vállalat értékének növelése. A jelen tevékenységi rendszerre alapozva, úgy kell kialakítani, folyamatosan figyelemmel kísérni, és ez alapján, ha szüksége, megváltoztatni a vállalat működési körét, hogy a jövőbeni tevékenységi rendszer minél jobban szolgálja a vállalat értéknövekedését. (Könczöl, 2002) A különböző versenyelőnyre épülnek a Porter-i általános versenystratégiák is. A stratégiai előny ebben az esetben a költségvezető szerep, a termék megkülönböztetés vagy ezek kombinációja lehet. Egy másik megközelítés, a stratégiai döntések alapját képező nyereségháromszög-modell szerint a vállalat versenyelőnyét egyrészt a vásárlói igények újfajta kielégítése útján növelheti, másrészt a belső szervezeti hatékonyság fokozásával. (Zakon, 1993, hivatkozza: Bayer J. és Czakó E., 1999) A bevezetőben említett környezeti változások hatására az alapvető képességekre való koncentrálás szemléletmódja megjelent a szakirodalomban, és a vállalati gyakorlatban egyaránt. Mindezek eredményeként a szervezeti hatékonyság biztosítása már nem csak az egyes vállalatokon belül, hanem a vállalatok közötti viszonylatban is értelmezhető, és fontos stratégiai elemmé vált. A különböző vállalatok közötti partnerkapcsolatok kialakítása révén elmosódottá váltak a vállalatok határai, így a működési hatékonyság is új értelmezési keretet kapott. (Prahalad - Hamel, 1993) Felfogásunkban a stratégia és a vállalati hálók közötti legfontosabb összekötő kapocs, tehát a működéshez szükséges szervezeti hatékonyság megteremtése, s ennek új megvalósítási módja a vállalatközi partnerkapcsolatok kialakítása. Mivel megközelítésünk elfogadott kiindulópontja a stratégai versenyszempontú megközelítése, a következőkben röviden felvázoljuk a kapcsolódási pontokat ehhez az elméleti kerethez. A Porter-i versenyszempontú stratégia-megközelítése alapkérdése az, hogy milyen tényezők határozzák meg egy iparág egyes vállalatainak piaci erejét és ezzel profit 6

7 lehetőségeit, valamint, hogyan kapcsolódnak ezek a tényezők a vállalat stratégiai választásához. A kérdések megválaszolására a Porter által kidolgozott elemzési keret szerint a vállalat jövedelmezőségét meghatározó alapvető tényezők az alábbiak: (1) az iparág közös jellemzői, (2) a stratégiai csoportok jellemzői és a (3) vállalat helyzete a stratégiai csoportján belül (Porter, 1993:153). Mivel írásunk célja, hogy a vállalati kapcsolati hálók és a vállalati stratégia közötti kapcsolatot bemutassa, ezt a három elemből álló logikai láncot egészíti ki olyan elemekkel, melyek ebben az összefüggésrendszerben fontosak. Az iparág közös jellemzőinek vizsgálatára az iparági struktúra teljes kiterjedésére vonatkozó elemek kerülnek vizsgálatra, melyek az öt versenytényező eredőjét meghatározzák, s ezek az iparág valamennyi vállalat esetében egyaránt érvényesülnek. Ide tartoznak olyan tényezők, mint az iparág termékei iránti kereslet növekedési üteme, a termék megkülönböztetés átfogó lehetőségei, a technológiai változások, a technológiai változatok száma, a beszállítói iparágak szerkezete stb. Ezek tehát azok a tényezők, melyeket az iparág szempontjából közös tényezőknek tekintünk. Az iparág közös jellemzőinek megismerése után azon szempontok vizsgálata kerül előtérbe, melyek már egy szűkebb vállalati kör számára adottak. Ez a szűkebb kör a stratégiai csoport, ami az iparág vállalatainak olyan csoportja, amely azonos vagy hasonló stratégiát követ stratégiai dimenziókkal mérve (Porter, 1993:142). Itt az iparágelemzés, a versenytársak közötti verseny élessége tényezőjének kibővítésére kerül sor, a stratégiai dimenziók (például: méret, termékválaszték, tőkeellátottság, piaci részesedés, profilbővülés, márka elismertsége) figyelembevételével. Ezek olyan elemeket jelentenek a versenytársak szempontjából, melyek alapján össze tudjuk őket hasonlítani, és az azonos jellemzők alapján csoportokba rendezni. A versenytársakat itt kisebb csoportokba osztjuk, ami megkönnyíti az elemzést a közös jellemzők miatt. Megjegyzendő, hogy a vállalatok stratégiai csoportokba történő besorolása nem független az elemző szubjektív értékítéletétől. A stratégiai csoportok elemzése jövedelmezőség szempontjából azért fontos, mert az egy csoportba tartozó vállalatok profitlehetősége gyakran eltérő, teljesen függetlenül attól, hogy milyen a stratégiamegvalósítási képességük. A stratégiai elemzés harmadik eleme a vállalat helyzete a stratégiai csoportján belül, ahol az előzőekben ismertetett elemek értékelésére kerül sor a saját vállalat és a csoport többi tagjának viszonylatában. Ezen a elemek vizsgálatával képesek vagyunk megismerni vállalatunk helyzetét és jövőbeni lehetőségeit a versenytársai körében, és ezt egy tágabb kör leszűkítése révén értük el, egy 7

8 közel azonos stratégiát követő vállalati körben. A versenytársakhoz képesti pozíció ismeretén kívül fontos stratégia-meghatározó szerepe van, a vevők, szállítók és a kapcsolódó iparágak vállalataival kialakított kapcsolatoknak, ezek hálójának, és az ott elfoglalt pozíciónak. A továbbiakban erre mutatunk be néhány a témakörben végzett kutatás eredményein alapuló modellt, melyek szélesítik ismereteinket a vállalati stratégiai és a vállalatközi kapcsolatok terén Az iparági események és a vállalati hálók A kétoldalú kapcsolatok ismerete után a stratégiai menedzsment kutatások a közelmúltban felismerték a többoldalú kölcsönös kapcsolatok jelentőségét, ami hálózatokba köti össze a cégeket. Egy iparág vállalatainak stratégiai magatartása nemcsak a saját maguk által kötött partnerkapcsolatoktól függ, illetve az által befolyásolt, hanem a teljes hálózati kapcsolatok struktúrájától. A hálózati vizsgálatok alkalmazták ezt a logikát annak a bizonyítására, hogy a jól strukturált hálózatok egy magasabb haszon lehetőségének az alapját képezik és értékes társadalmi tőkét hoznak létre. Tehát a vállalatközi kapcsolatok hálóját egy stratégiai erőforrásnak tekintjük, ami jelentős szerepet játszik a stratégiai teljesítményben. A hagyományos hálózati megközelítés elemzései a hálózatokat egy adott kontextusnak, rendszernek tekintették, ami nem változik és nem vizsgálták a változásokat. Ugyanakkor a mai kutatások fókuszába egyre inkább a dinamikus szemlélet került, tehát annak vizsgálata, hogy mi okozza azt, hogy a hálózatok fejlődnek és változnak az idők folyamán. Itt most azt a megközelítést mutatjuk be, amely arra próbál választ adni, hogy az iparágon belül a vállalatközi kapcsolatok rendszere hogyan változik. Ezt alapvetően Mandhavan (1998) és szerzőtársai alapján tesszük meg. Legfőbb feltételezés az, hogy bizonyos iparági események következtében az iparági kapcsolatok tovább erősödnek, más események hatására pedig a korábbi kapcsolatok fellazulnak. Ezt a kapcsolatrendszert tehát dinamikus változónak tekintjük. Az iparági események hatásait vizsgálva Manthavan és szerzőtársai arra törekedtek, hogy összességében az egész iparági kapcsolatrendszer fejlődését vizsgálják. Kihangsúlyozzák, hogy a kapcsolat önmagában is egyfajta erőforrása a vállalatnak a következő fontos szerepet tölti be: ismeretek, valamint egyéb erőforrások áramlása válik lehetővé, védelmet nyújt a piaci bizonytalanságokkal szemben, segíthet kiküszöbölni a nyersanyagoktól való függést, lehetőséget biztosít arra, hogy a cégek ellenőrzésük legyen 8

9 mások felett, a hálózat információs csatorna, valamint fontos kapcsolati tőke is egyben. Így a megfelelően működő iparági háló révén az egész iparág magasabb jövedelmezőségi állapotba kerül. Ez a kapcsolatrendszer a verseny kereteit is kijelöli, valamint kifejezi az aszimmetrikus viszonyokat az alapanyagokhoz, technológiákhoz, piacokhoz, információkhoz való hozzájutás területén. A kialakult kapcsolatrendszer meghatározza azt, hogy az iparág hogyan fejlődik, valamint az egyes vállalatok képességét arra, hogy ezt a fejlődést meghatározzák. A vállalatok, hogy megőrizzék a kritikus erőforrásokhoz való hozzáférésüket gyakran lépnek stratégiai partnerkapcsolatba egymással. Nagyon fontos kiemelni a kapcsolatrendszerek változását, illetve azt, hogy az iparági események hatására ez a rendszer előre megjósolható irányba változhat. Amennyiben a vállalatvezetők ismerik az egyes események hatásait akkor képesek lesznek arra, hogy a számukra megfelelő irányba mozdítsák el ennek a kapcsolatrendszernek az alakulását. Mivel a hálószerkezet egy kulcsfontosságú eleme a vállalati teljesítménynek és az iparági fejlődésnek, a vállalatok igyekeznek olyan stratégiai lépéseket megtenni, amelyek javítják pozíciójukat a hálón belül. Így az iparág történeti váltásai szinte mindig egybekapcsolódnak a jelentősebb cégközi kapcsolatváltásokkal. Ezek a változások attól függnek, hogy a hálózat résztvevői mit cselekszenek annak érdekében, hogy javítsanak a hálózatban elfoglalt jelenlegi helyzetükön. A hálózat szerkezete egy iparágban egy kiragadott időpontban azt mutatja meg, hogy éppen milyen kölcsönhatások léteznek a cégek között. Ez azonban egy statikus állapotot mutat. Stratégiai szempontból a dinamikus szemlélet a fontos. A vállalatvezetők szempontjából nézve a hálózati szerkezetváltozás folyamatában két fontos dolog emelhető ki, egyrészt meg kell ismerni, hogy az adott iparág várható eseményei milyen hálózati változást eredményeznek, másrészt fel kell ismerniük, hogy ebből a változásból, hogyan kovácsolhatnak előnyt cégük számára. A hálózatokban bekövetkező strukturális változások elméletének kifejlesztése értékes kiegészítése lehet a stratégia irodalmának. (Mandhavan et. al, 1998) A hálózati struktúra változásának megvizsgálása előtt célszerű tisztázni, hogy mely események kapcsán nem beszélhetünk strukturális változásról. Valódi szerkezetváltozásnak csak az tekinthető amikor jelentős módosulás következik be a hálózati kapcsolatrendszerben. Tehát nem változik a hálózat attól, hogy néhány szereplő ki vagy belép a versenyből, nem változik attól sem, hogy a hálózati tevékenység intenzitása nő vagy csökken. Ha például az egyes szereplők erősítik a kapcsolataikat anélkül, hogy új kapcsolatokat kezdeményeznének 9

10 másokkal, vagy másfajta kapcsolatokat létesítenek a már meglévők mellett ezt nem tekintjük szerkezeti változásnak. A hálózati struktúraváltás folyamatát három tényezővel jellemezhetjük: (1) a változás természetével, (2) a változás kialakulásának okaival és a (3) változás irányával A változás természete A változás természetét elemezve a szerzők a centralitásra, a cetralizációra és a csoportközi kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt. Egy adott vállalat csak akkor tudja megvalósítani hálózatalakító stratégiáját, ha tud partnereket vonzani, és kapcsolatokat kiépíteni. Ezt a tulajdonságot jelenti a centralitás fogalma: egy adott vállalatról akkor mondjuk, hogy centrális helyzetben van, ha viszonylagosan azaz a többi vállalathoz képest sok vállalattal épített ki kapcsolatot. A centralitás azon alapul, hogy mekkora a partnerek egymás iránti vonzereje, ugyanis e nélkül nem lehet hatékony és érdemes hálózatot tervezni és felépíteni. Empirikusan igazolt, hogy az ilyen vállalatoknak nagyobb a hatalma, a hírneve és jellemző rájuk az innovációk elsőként való alkalmazása. A strukturális változások egyaránt megjelennek a cégcsoportok közötti kapcsolatokban, mint az egyes cégek között. A hálózatokban a strukturálisan hasonló helyzetű cégeket olyan csoportokba lehet sorolni, melyek között a kapcsolatok jól vizsgálhatók. (Nohria and Garcia Pont, 1991) Egy cég úgy növelheti centralitását, hogy kapcsolatokat épít ki egyre több központi szereplővel miközben a kevésbé jelentősekkel megszakítja kapcsolatait. A centralitás egy fontos tényező tehát a szerkezeti változás előrejelzésében. Amíg a centralitás, vagy központiság egy vállalati szintű képződmény, a centralizáció hálózati szintű, ami azt mutatja meg, hogy ilyen a centralitások eloszlása a hálózaton belül. Annál kevésbé centralizált egy hálózat minél inkább hasonló a centralitása a benne szereplő vállalatoknak. Az iparágat tehát akkor mondjuk magasan központosítottnak, ha kevés cég van központi helyzetben a legtöbb vállalat, pedig perifériális helyzetben van. Ha egy iparágban a vállalatok közel azonos szinten vannak, akkor a központosítás szintje alacsonyabb. A központiság és a központosítottság vizsgálatát egyrészt elemezhetjük a vállalatok egymásközti kapcsolatainak viszonyában, másrészt vállalatcsoportok közötti kapcsolatok vizsgálatával is. Az ilyen csoportközi kapcsolatok vizsgálata lehetővé teszi, hogy általános cégcsoport típusokat különítsünk el. Ezt háromféleképpen tehetjük: a strukturális egyenlőség, 10

11 az általános egyenlőség és a kontextuális egyenlőség módszerével. Az első kettő a cégek közötti kapcsolati rendszeren alapul, a harmadik a hasonló tulajdonságú vállalatokat veszi egy csoportba, ez utóbbi hasonlatosságot mutat a Porter féle stratégiai csoportok elméletével. E módszer alkalmazásának két előnye van egyrészt gazdag kutatási háttérre tud támaszkodni, másrészt a csoportban lévő vállalatok száma viszonylag állandó, így meg lehet figyelni a csoporton belüli és a csoportok közötti kapcsolatok változását is, amelyek szintén fontos előrejelzői a strukturális változásoknak, hosszú távú vizsgálatokra is lehetőség nyílik A változás kialakulásának okai A változás kialakulásának oki lehetnek: technológiai újítás, erőforrásokban gazdag, céltudatos új belépő megjelenése, a szabályozás megváltozása, a fogyasztói preferenciák jelentős módosulása, amelyek megváltoztatják az iparági háló szerkezetét. Ha az iparág fejlődését akarjuk jellemezni az időben, akkor az iparági események által felosztott idősík (ami így különböző hosszúságú intervallumokból áll) alkalmasabb arra, hogy vizsgálódjunk, mintha rögzített idősávokat vennénk alapul. Ez a szemléletmód lehetővé teszi, hogy olyan időintervallumokat válasszunk, amelyek nem tetszőlegesek, hanem az iparági események által körülhatároltak. A kulcsfontosságú iparági események okot adnak a hálózat átszerveződésére. Az előzőekben említettek közül azok az események ilyenek, amelyek hosszú távon átalakítják az egész iparágat. Mivel a hálózati pozíció nagyban meghatározza az erőforrásokhoz való hozzáférést, és a hálózati struktúra befolyása meghatározó a vállalat teljesítményére, valamint az iparág fejlődésére, ezért a fontosabb iparági események lehetőséget nyújtanak a vállalatoknak, hogy erősítsék pozíciójukat az iparági hálózatban. Egyes események alapján megváltoztathatják az iparági versenyt, és ez hatással van a hálózati kapcsolatokra is. A cégek felismerik, hogy szükségük van olyan erőforrásokra, amelyeket jelenlegi partnereik nem tudnak biztosítani számukra. Emiatt új kapcsolatokat alakítanak ki, és ezzel megváltoztatják az iparági hálózat rendszerét. Ugyanakkor nem mindegyik nagy változás okoz átalakulásokat a rendszerben, vannak olyanok is amelyek a jelenlegi kapcsolatokat mélyítik el A strukturális változás iránya Az iparági események strukturális hatása kétféle lehet. Beszélhetünk struktúra-erősítő vagy struktúra-gyengítő hatásról. Az iparági kapcsolatok szerkezete megerősödik, ha a korábban is jelentős hatalommal rendelkező cégek hatalma még tovább nő, és a korábban is gyengébb 11

12 hatalommal rendelkező cégek helyzete tovább gyengül. Tehát a korábbi hatalommegosztási struktúra tovább erősödik, centralizálódik a gyengébbek kárára. Meglazul a korábbi kapcsolati szerkezet, ha a korábban jelentős hatalommal rendelkezők hatalma csökken, a korábban kevés hatalommal rendelkezők pedig megerősödnek. A hatalmi struktúra tehát módosul a korábban gyengébbek javára, a hatalom elosztás decentralizálódik. A strukturális változások okai szolgálnak alapul a strukturális változások irányának meghatározásához. Ennek a tudásnak a birtokában a vállalatvezetők meg tudják tenni a helyes lépéseket, hogy megőrizzék, illetve javítsák cégük hálózati pozícióját. Három kérdésre kell válaszolniuk, hogy eldöntsék a strukturális változás irányát: (1) Hogyan hat az esemény a jelenleg elfogadott versenytényezőkre? (2) Kinek válik hasznára az esemény bekövetkezése? (3) Kik indították el az eseményeket? A 1. sz. táblázatban foglaljuk össze a hálózati szerkezet-átalakító események és a vállalatvezetők által megvizsgálandó kérdések összefüggéseit. 1. sz. táblázat A hálózati struktúrát érintő események jellemzői Az iparági események jellemzői Struktúra-erősítő esemény Struktúra-gyengítő esemény Az események hatása az iparági versenyre Fenntartja és erősíti az iparágban meglévő verseny természetét Radikálisan megváltoztatja a versenytényezőket Kinek előnyös a változás? Az iparág domináns szereplőinek központi pozícióját növeli Az iparág perifériális szereplőinek pozícióját növeli Ki kezdeményezi a változást? A jelenlegi háló domináns szereplői A jelenlegi háló perifériális szereplői Forrás: Mandhavan et. al, (1998), p A struktúra-megerősítő esemény a következő három sajátossággal rendelkezik: 1. Az iparágban jelenleg elfogadott versenytényezőkre épül, és azokat fejleszti tovább. Kognitív szempontból nézve a struktúra-megerősítő esemény nem okoz lényegi változást az adott iparágban alkalmazott menedzseri eszközökben. Éppen ellenkezőleg, megerősíti és kiterjeszti a jelenlegi versenyképes vezetés helyzetét. A gyakorlatban a struktúra megerősítő események több formája létezik: lehet a korábbi eljárások alapján álló technológiai fejlesztés, de lehet például olyan kormányzati rendelkezés, ami korábban létező stratégiai korlátokat szüntet meg. 2. A rendszerben már befolyásos pozícióval rendelkező vállalatoknak több haszna származik a struktúra-megerősítő eseményekből, mint a perifériálisabb helyzetű vállalatoknak. 12

13 Ennek két oka van. Először is, nagy valószínűséggel az iparág domináns vállalatai rendelkeznek befolyásos pozícióval a rendszerben. Mivel az esemény a jelenlegi versenyfeltételeket erősíti, ezek a vállalatok még dominánsabbá válnak. Másodszor pedig, e vállalatoknak jobb lehetőségük nyílik arra, hogy az eseményekből tőkét kovácsoljanak. 3. Az esemény kezdeményezése nagy valószínűséggel a jelenleg meghatározó pozíciójú cég kezében van. E feltételezés alapja az, hogy ezeknek a vállalatoknak több hasznuk származik a struktúra-megerősítő eseményből, mint társaiknak. Mivel a rendszer központi szereplői az interakciók középpontjában helyezkednek el, valószínű, hogy a fejlesztések forrásai lesznek. A korlátozó rendelkezések megszüntetésére irányuló folyamatok elindításában és végrehajtásában, mint például a lobbyzás, általában a domináns vállalatok hatékonyabbak. A struktúra-megerősítő esemény hatásai növelik a centralitást azáltal, hogy a központi vállalatoknak lehetőséget nyújtanak helyzetük megerősítésére. Növelik a centralizáltságot, mivel a perifériális helyzetű cégek továbbra is szélső pozíciót foglalnak el. Mivel a rendszer alapvetően nem változik a vállalatcsoportok közötti kapcsolatok megmaradnak, vagy még inkább erősödnek. A struktúra-lazító események a következő három tulajdonággal írhatók le: 1. Radikálisan megváltoztatják a verseny alapját képező tényezőket az iparágban. A struktúra-lazító események arra késztetik a vállalatokat, hogy új partneri kapcsolatokat alakítsanak ki, amelyek új erőforrásokhoz juttatják a céget. A struktúra-lazító eseményre lehet példa az új meghatározó technológia kifejlesztése, ami gyökeresen megváltoztatja az elfogadott technológiai paradigmát és túlhaladja a korábban szükséges tudást és gyakorlatot, de lehet például a monopóliumok letörésére irányuló kormányzati intézkedés. 2. A domináns pozícióval rendelkező vállalatok nem feltétlenül húznak hasznot a változásból. A marginálisabb helyzetben lévő vállalat ugyanolyan valószínűséggel kerül kedvezőbb helyzetbe az esemény következtében. A korábban hatalommal rendelkező vállalatokat korlátozhatják a rendszerben kialakított kapcsolatai, kötelezettségei, nehezebben képes alkalmazkodni az új feltételekhez. Másrészt a relatíve periférikus vállalatok lemaradása növekedhet. 3. Az eseményt nagy valószínűséggel a jelenleg perifériális helyzetben lévő vállalatok kezdeményezik. Egy radikálisan új technológia vagy egy alapvetően új árazási stratégia adaptációja minden valószínűség szerint egy egyedül működő, kis vállalattól származik, 13

14 nem pedig egy központi helyzetű vállalattól. A perifériális helyzetű vállalatokat motiválja a struktúra-lazító esemény elindítása, hiszen ők csak nyerhetnek. Nem így a jelenleg központi szereplők, akik elveszíthetik domináns pozíciójukat. A struktúra-lazító események hatásai nem egyértelműek. Csökkenthetik a centralitást, azaz a korábbi központi helyzetből adódó előnyöket. Ezzel szemben a periférikus helyzetű vállalatoknak lehetőségük nyílik pozíciójuk javítására. Két ok van amiért a struktúra centralitása nem feltétlenül változik: egyrészt az eddig domináns vállalat a már létező kapcsolatai segítségével rövid távon mindenképp képes lehet az esemény centralitást csökkentő hatásainak kompenzálására, másrészt a struktúra-lazító esemény nem feltétlenül kedvez minden periférikus helyzetben lévő vállalatnak. Ennek megfelelően a központosítottság időlegesen csökken az iparágban. A vállalatok közötti kapcsolatok vonzereje a struktúra-lazító események hatására megváltozik. Az eddigi kapcsolatok elveszíthetik jelentőségüket a megváltozott versenykörnyezetben, más vállalatcsoportok között pedig új kapcsolatok alakulhatnak ki. Mandhavan és kutatótársai (Mandhavan, et. al, 1998) ezen összefüggésekre épített hipotézisrendszeren tesztelték állításaikat a nemzetközi acélpiacon, az 1977 és 1993 közötti időszakot tekintve. Választásuk azért esett erre a szövetségi hálóra, mivel ezen a piacon néhány évtized alatt jelentős stratégiai változások történtek, melyek közül a legjelentősebben: az 1984-es szabályozási sokk, valamint az 1987-es technológiai forradalom voltak. Kutatásuk eredményének főbb megállapításai a következőkben foglalhatók össze. A struktúramegerősítő és struktúra-lazító események megkülönböztetése megalapozott. Hatásaik az iparági kapcsolatok szerkezetére nagymértékben függ a változások sorrendjétől és időbeliségétől. Tehát a struktúra-lazító esemény esetén kérdéses, hogy mekkora időintervallumon decentralizál, mielőtt újra megindulna egy másféle központosítás. Az eredmények alkalmazásának lehetőségei a vállalatvezetők számára leginkább abban jelentkeznek, hogy a vállalati háló használható, mint teljesítménybefolyásoló tényező, valamint ezzel szoros összefüggésben vannak hálózatépítésre alkalmas időszakok. A kormányzati szféra számára fontos információkat jelentenek a vállalati hálózatok és változásaik irányai a bevezetendő szabályozások potenciális hatásainak felmérésére, illetve a jelenlegi szabályozási módok esetleges korlátozó hatásainak megszüntetésére. 14

15 2.2. A technológiai életgörbe és a partnerkapcsolatok kialakítása Ahogy azt az előzőekben említettük, a környezeti változások egyik legmeghatározóbb eleme a technológiai fejlődés. A technológiai fejlődés által megkívánt követelményeknek a vállalatok már nem képesek egyedül eleget tenni, így a különböző kutatás-fejlesztési programok a technológiájuk minél magasabb színvonalra emelésére, közös tevékenységet alakítanak ki a vállalatok között. Stratégiai döntést képez tehát a vállalat vezetése számára, hogy az adott skálán milyen partnerkapcsolatot alakítson ki. Ehhez nagymértékben hozzásegíti ennek a döntésnek az elbírálásához a vállalatokat az, hogyha ismerik a saját termékeikhez kapcsolódó technológiai életgörbét. Noha a vállalatok sokféle lehetőség közül választhatnak, mint például stratégiai szövetségek kialakítása, joint venture, azaz közös vállalat létrehozása, licencvásárlás, részvényvásárlással történő vállalatfelvásárlás vagy összeolvadás. Abban a kérdésben, hogy hogyan döntsék el melyik partnerkapcsolati formát válasszák jelentős szerepe van a technológiai életgörbe ismeretének. Itt a különféle vállalati kapcsolatok közül kettőt választunk ki: a szövetségkötést és a felvásárlást. Ezeket vizsgáljuk Roberts és Liu (2001) írására alapozva. Az indok arra, hogy e két kapcsolati formát választjuk abból ered, hogy mind a kettő egyaránt hosszú távra kapcsolja össze a vállalatokat, azonban a különbség a felelősség illetve a közösen vállalt felelősség és a közös hasznok különbözőségében van. Míg a szövetségnél a hosszútávon szövetséget kötő partnerek stratégiai önállósága megmarad, azonban valamiféle közös teljesítmény létrehozására alakítanak ki kapcsolatokat és ezzel a közös teljesítménnyel felmerült költségeket és a hasznot közösen vállalják. A felvásárlás során a vállalat tulajdonképpen tulajdonjogot szerez egy másik vállalat felett, amely tevékenységét teljes mértékében átveszi így egyaránt a költségek és kockázatok viselése az ebből adódó nyereség őt illeti meg. Ahhoz, hogy megértsük a szövetségkötés és felvásárlás szerepét a technológiai életgörbe függvényében először is tisztáznunk kell a technológiai életgörbe négy szakaszát. Azért kiemelten fontos a technológiai életgörbe ismerete a vállalatok számára, hogy felismerjék, mely szakaszon van a termékük, mert minden egyes adott szakaszon a vállalatnak különböző lehetőségei vannak arra, hogy partnerkapcsolatokat alakítson ki. Tehát a vállalatvezetésnek egyre inkább az a feladata, hogy összekapcsolja a termékei technológiai életgörbéjét az adott kialakítandó partnerkapcsolat típussal. Ez azért egy komplex feladat, mert a vállalat különböző termékei esetlegesen más szakaszon lehetnek ezért a partnerkapcsolatok megválasztásánál körültekintően kell eljárnia. A technológiai életgörbe modellben négy szakaszt különböztethetünk meg: az első a képlékeny, a második az átmeneti szakasz, a harmadik az érett és az utolsó a záró szakasz. A technológiai életgörbe 15

16 felismerése James M. Utterback nevéhez fűződik, aki 1970-ben alakította ki az első három szakaszt és később kapcsolta hozzá a negyediket, a záró szakaszt. A szakaszokat a technológia alapú terméken végrehajtott innováció karaktere és gyakorisága alapján, valamint a piac dinamikája szerint különíti el (lsd. 1. sz. ábra). 1.sz. ábra A technológia életgörbe Utterback modellje magas Termék innováció Az innováció mértéke Folyamat innováció alacsony Képlékeny szakasz Átmeneti szakasz Érett szakasz Forrás: Utterback, J. M. (1994), idézi: Roberts E.B.- Liu W. K. (2001), p. 28. alapján A következőkben tekintsük az egyes szakaszok jellemzőit és azok kapcsolatát a lehetséges együttműködési forma kialakításával A képlékeny szakasz A képlékeny szakaszon az adott technológiát képviselő termékeket nagy kockázat fogadja a piacon. Ebben a szakaszban a vállalatok nem mernek minden K+F kapacitást egyetlen technológia mellett lekötni, mivel nem lehet tudni, hogy végül melyik technológiatípus kerül ki győztesen a versenyből. A képlékeny szakasz jellemzője még a kereslet gyors növekedése, illetve a belépési korlátok alacsony volta, ami miatt a saját technológiával rendelkező cégek könnyen piacra léphetnek. Kicsi ekkor még a márkahűség, hiszen az adott technológiák nem hódítottak teret a piacon, a fogyasztók inkább a funkcionalitásra és a minőségre fektetik a hangsúlyt. A közvetlen verseny a vállalatok között viszonylag alacsony, ennek következtében a haszonkulcs magas. A beszállítók alkuereje csekély, mert a szállítandó anyagok és berendezések még nem specifikusak. Manapság amikor a termék életgörbék egyre rövidülnek az új technológiának gyors elfogadásra, terjeszkedésre van szüksége, ezért a 16

17 vállalatvezetőknek fontos volna a termék licenszét minél több vállalatnak eladni technológiájuk térnyerése érdekében. Ebben a szakaszban a vevők gyors elérésének érdekében a nagyobb cégek szívesen kötnek marketing szövetségeket az ellátási láncok fontosabb szereplőivel. Megfigyelhető egy új szövetségi fajta is, amely azért jön létre, hogy szabványt alkossanak meg, tehát szabvány kifejlesztésére jön létre. A képlékeny szakaszban a már bejáratott technológiával rendelkező cégek gyakran vásárolnak fel kisebb induló vállalatokat. A kisvállalatnak így nagyobb erőforrások állnak rendelkezésre és a felvásárló hozzájuk fontos más versenyképes technológiákhoz, amit önmagának költséges kifejlesztenie. Egy másik lehetőség a kutatás-fejlesztési szövetség kötése egy induló vállalattal, ekkor a nagyvállalat célja a tulajdonképpeni tudásbázis megszerzése. Ez a stratégia lehetővé teszi a nagyobb vállalatok számára, hogy a piaci változásokkal lépést tartsanak, valamint hogy olyan vezetői kapcsolatot alakítsanak ki, amelyek esetleges későbbi felvásárlás alapját képezhetik Az átmeneti szakasz Az átmeneti szakasz tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor a termék konstrukció elér egy kiforrott állapotot. Még a képlékeny szakaszban több technológiai lehetőség versenyez egymással, itt már meghatározó, domináns technológiák kiválasztásra kerültek, amelyek alapját képezik a termékek kifejlesztésének. Ezzel egy időben a termék és a piaci kockázat csökken és a kutatás-fejlesztés már csak az adott domináns technológián alapuló konstrukció fejlesztésére koncentrál. A kereslet gyorsan nő, a fogyasztók minőségi terméket és időbeni szállítást igényelnek, a belépési korlátok még kisebbé válnak, ha a domináns konstrukció könnyen hozzáférhető bárki számára. A vállalatoknak alkalmazkodniuk kell az új szabványokhoz és ennek megfelelően agresszív növekedési stratégiát kell követniük és a termelőkapacitások növelését is meg kell gondolniuk. Ebben a szakaszban a vállalatok gyakran működnek együtt a domináns konstrukció fejlesztésén a már kialakult technológiákkal, nem ritka, hogy az ilyen együttműködés során hasonló méretű vállalatok egyesülnek. A piaci részesedés és bevétel elérése, növelése érdekében a vállalatoknak gyorsan kell lépni, minél hamarabb ki kell fejleszteniük a kialakult technológiára épülő domináns terméket vagy pedig valamilyen más úton kell megszerezni. A megszerzés módja a licensz vagy royalty, már a termékkel rendelkező vállalatok kihasználják a pozíciójukat vagy licensz megállapodást kötnek, vagy pedig egyszerűen eladják a terméket. Azok a cégek, amelyeknek kifejlesztett technológiája nem lett domináns, azaz meghatározó a piacon nem érdemes az általuk kifejlesztett technológiát alkalmazniuk, hanem be kell szerezzenek új technológián 17

18 alapuló licenszet, licensz termékeket vagy maguknak kell azt kifejleszteni. Azonban az esetek többségében úgy tűnik ezzel már elkéstek. A nagy növekedési potenciál, amely ezt a szakaszt jellemzi nagyon vonzó, különösen az érett technológiai piacon tevékenykedő vállalatok számára. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalatok, amelyek rendelkeznek már olyan termékkel, amelyek a technológiai életgörbe érett szakaszában vannak, és ezáltal nagy bevételre tesznek szert erőfeszítéseket tesznek arra, hogy beléphessenek az új üzletágba, amely a technológiai életgörbe egy korábbi szakaszán vannak. Az érett piacon versengő nagy cégek olyan vállalatokat vásárolnak fel, amelyek rendelkeznek a domináns konstrukcióval, vagy olyanokat, amelyek képesek azonnal átállni az új szabványra. Azok a gyorsan növekvő cégek, akik maguk is rendelkeznek a uralkodó technológiával képesek lehetnek felvásárlásokat végrehajtani. Ezek a felvásárlások azonban csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha megalapozott és erős stratégiai cél áll mögöttük valamint a kiszemelt célvállalatok rendelkeznek valamilyen kiegészítő technológiával, vagy pedig fogyasztói bázisuk elegendően nagy Az érett szakasz Az érett szakasz legfontosabb jellemzője tehát, hogy a kialakult és elfogadott technológiára épülő meghatározó modell kialakítása a cél. Ebben a szakaszban ez a domináns modell több irányban is differenciálódhat, fejlődhet, illetve fejleszthetik. Ebben a szakaszban tehát a kutatás-fejlesztés, a termék innovációról a gyártás folyamatának innovációjára helyeződik. Mivel ezek az innovációk nagyon időigényesek és költségesek, ebben a szakaszban sok vállalat alakít ki K+F szövetségeket, azért, hogy a felmerülő költségeket és az esetleges kockázatokat megossza. A magas költségek és a belső K+F kockázatai a technológiai felvásárlásokat is megsokszorozzák ebben az időben. Néhány vonatkozásban a felvásárlás kedvezőbb lehet, mint a szövetség, mégpedig akkor, amikor a partnerek egyaránt rendelkeznek az elérhető új technológiával, valamint versenytársai egymásnak. Ekkor a felvásárlásnál a felvásárló kizárólagos jogokat szerez az adott technológiával kapcsolatban. A technológiai életgörbe érett szakaszában a kereslet növekedése lelassul, bár a kereslet teljes volumene növekszik. Az egykor magasan jövedelmező piac kiegyensúlyozottabbá válik. Ez direkt következménye a költségcsökkenésnek és a kapacitásfeleslegnek. Megkezdődik az erős árverseny és profitnyomás, valamint annak a szükségessége, hogy a költségeket egyre lejjebb nyomják és az értékesítési volument növeljék. Az adott technológiai szint és a szükséges nagy gyártókapacitás nehézzé teszi a belépést a piacra. E szakasz a túlélésének a kulcsa a 18

19 hatékonyság növelésből adódó költségcsökkentés. Ennek az egyik módja a beszállítókkal való szorosabb kapcsolat kialakítása. Ezek alapján tehát az érett szakasz túlélésének a kulcsa az egész szervezetet átfogó erős elkötelezettség a hatékonyság növelése érdekében. Ennek egyik lehetséges módja a fejlesztési költségek csökkentése, a beszállítókkal vagy versenytársakkal kötött szövetségek által. Ezek mellett a marketing szövetségek is fontosak, hiszen a közvetlen verseny éleződésével létfontosságú a fogyasztók megnyerése. A marketing szövetségek segítik a vállalatokat a rejtett piacok felkutatásában, a versenytársak fogyasztóinak követését és ez által az új földrajzi piacok felé való terjeszkedést. Főképp a high-tech iparágakban a horizontális összeolvadás valamilyen kiegészítő terméket gyártó vállalattal egy másik népszerű módja a költségcsökkentésnek, illetve annak, hogy ezáltal a vállalat nagyobb piaci pozíciót érjen el, amely nagyobb termék illetve szolgáltatás értékesítést eredményez számára A záró szakasz A piacon uralkodó technológia egy pillanat alatt elavulttá válhat egy fejlettebb, új generációs technológia bevezetésével. Ebben a szakaszban a piac még ingatag, az új piac azonban megkezdi fejlődését, s ez által keresletet von el a régi piactól. A korábbi belépési korlátok veszítenek jelentőségükből és a piacra belépni szándékozó új cégek hajlandósága nő. A technológiai fejlődés ekkor folyamatosan az új technológiai életciklus képlékeny szakasza felé fordul. A technológiai fejlődés folyamata tehát újra kezdődik. Az újabb technológia térnyerése egyik pillanatról a másikra elavulttá teheti a vállalatok versenyképességeit, ezért stratégiailag fel kell készülni a cégeknek ezekre. Amikor az új generációs technológia megnöveli a rendszer teljesítményét, ugyanakkor lerombolhatja vagy növelheti egy vállalat képességeit is. Ha egy olyan cég lép piacra az új technológiával, amelyik a réginek is gyártója ez komoly előnyt jelent a számára még akkor is ha a régi technológia piaca már leáldozóban van. Az ilyen cégek akár monopolista bevételre is szert tehetnek. Vannak olyan iparágak, ahol akár a piaci bevezetés egy hónapos előnyével is drámai növekedést lehet elérni a haszonkulcsokban. A marketing szövetségek és a különböző beszállítói és felhasználói megállapodások gyorsíthatják az átmeneti szakaszt és garantálják, hogy az új termék a fogyasztók rendelkezésére álljon, valamint enyhítik a piacra elsőként belépő cégek aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy a piacon bizonytalanság léphet fel a kereslet területén. A technológiai életgörbe jellemzőit foglalja össze a 2. sz. táblázat. 19

20 A szakasz dinamikája Prioritások Stratégiai szövetségek Felvásárlások és összeolvadások 2. sz. táblázat A négy technológiai szakasz jellemzői Képlékeny szakasz Átmeneti szakasz Érett szakasz Záró szakasz A piacok és a termékek bizonytalansága A termék innováció és a folyamatrugalmasság magas foka Gyorsan növekvő kereslet; alacsony teljes mennyiség A termék funkcionalitása nagyobb, mint a márkaneveké Kicsi a közvetlen verseny Technológiai fejlesztés és megőrzés (fókusz a termékfejlesztésen és az agresszív szabadalmaztatáson) Annak előmozdítása, hogy a saját technológia iparági sztenderddé váljon Stratégiai szövetségek kötése annak érdekében, hogy a technológia iparág is sztenderddé váljon Licensz stratégiák adoptálása (nyílt forrás licensz vagy agresszív licensz átadása a felhasználóknak) Marketing szövetségek kialakítása (az ellátási lánc kulcsszereplőivel vagy az iparág vezető vállalatával) Technológiai szövetségek kötése a vállalatokkal gyakran összekapcsolva eszközberuházásokkal Induló vállalkozások felvásárlása azon cégek által, akik érett szakaszban lévő high-technológiai iparágban elfogadott technológiával rendelkeznek Vállalati eszközberuházások a győztes technológiát kifejlesztő vállalatok felvásárolják versenytársaikat A domináns modell megjelenése Tisztább fogyasztói szükségletek megjelenése A folyamat innováció növekedése Kiegészítő eszközök fontossága A minőségre és képességekre alapozott verseny Technológiai képességek átszervezése a domináns designnak megfelelően (Technológia lehetőségek folyamatos felderítése) A technológiai lehetőségek folyamatos kiaknázása Növekedési stratégia követése (agresszív kapacitásnövelés vagy szoros partner-kapcsolatok kiépítése révén, a beszállítókkal és a fogyasztókkal) A győztesek agresszív licensz átadása a vevőknek és azoknak a vállalatoknak, akik elvesztették a domináns modell kialakításának csatáját Kutatásfejlesztésre alapozott közös vállalatok létrehozása a piac szereplőivel Marketing szövetségek kötése; ellátási megállapodások a folyamatos minőség, ár és rendelkezésre állás biztosítására A domináns technológiáért folytatott harc győztesei felvásárolják versenytársaikat Az új technológiára alapított vállalatok belépése a piacra felvásárlások útján Forrás: Roberts E.B., and Liu W. K, 2001, p. 29. Erős nyomás a haszonkulcson Több azonosság, mint különbözőség a végtermékekben A termék és a folyamat innováció közeledése Költségellenőrzés az értékláncon keresztül Erős fogyasztói fókusz Alkalmazkodó és hatékony szervezet Kutatásfejlesztésre létrehozott vegyes vállalatok alapítása a technológia fejlesztés kockázatainak és költségeinek megosztására Marketing szövetségek kötése a látens piacokért folytatott harc illetve a fogyasztók elcsábítására a versenytársaktól Gyártási szövetség a fontos termékek rendelkezésre állásának biztosítására Nyitott szövetségek a beszállítókkal és a vevőkkel Horizontális összeolvadás a kiegészítő termékeket és szolgáltatásokat gyártó cégek között A nem létfontosságú termelői kapacitások kivonása Olyan vállalatok felvásárlása, melyek olyan új technológiára alapozott termékeket gyártanak, melynek saját fejlesztése nehéz lenne Az új technológiák inváziója A szükséges eszközök elavulásának növekedése A belépési korlátok csökkenése; új verseny megjelenése Új technológiák megjelenésével néhány piac közeledése Az új technológia beazonosításához szükséges részek és az alapvető képességek átértékelésének fontossága Lehetőség az esetleges nem szükséges kiegészítők piacról történő kivonására A támadók számára a piac általi elismerés megszerzése A támadók számára a termékfejlesztési fókusz szükségessége A támadók marketing szövetségei a piaci elismerés megszerzésére A támadók megállapodásai a technológiai vezetők ellátására Licensz megállapodások a leáldozófélben technológiai megvásárlására lévő részek Az uralkodó technológiát alkalmazó cégek lehetséges eszközfinanszírozásai a támadók számára A vállalatok új piacokra terjeszkednek, különböző piaci szegmensben tevékenykedő vállalatok felvásárlásával Vállalatfelvásárlások a kapcsolódó terméket gyártó vállalatok körében Vállalatok leválasztása a piacok közeledésével létrejövő prioritások átrendeződése miatt Megállapítható tehát, hogy a vállalatok számára jelentős stratégiai kérdést jelent annak eldöntése, hogy szövetséget kössenek más vállalatokkal vagy felvásárolják azokat. Erre a 20

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A LOGISZTIKAI STRATÉGIA SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGBEN: A MAGYAR VÁLLALATOK ELŐTT

A LOGISZTIKAI STRATÉGIA SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGBEN: A MAGYAR VÁLLALATOK ELŐTT GRITSCH MÁTYÁS: A LOGISZTIKAI STRATÉGIA SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGBEN: A MAGYAR VÁLLALATOK ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: CHIKÁN ATTILA 2 BUDAPESTI

Részletesebben

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány 12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 1. tanulmány 1. tanulmány: A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban 13 Filep Bálint 4 Nagy Éva 5 : A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban

Részletesebben

Néhány gondolat a marketingről és az üzleti kapcsolatokról. Mandják Tibor

Néhány gondolat a marketingről és az üzleti kapcsolatokról. Mandják Tibor Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Néhány

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Készítette: WEBLIB Informatikai Kft. 2010.

Készítette: WEBLIB Informatikai Kft. 2010. AZ AGRÁR-ÉLELMISZER LÁNC ÉS ÉLELMISZERIPAR KUTATÁS- FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HELYZETÉNEK GAZDASÁGI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Készítette: WEBLIB Informatikai Kft.

Részletesebben

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment Dr. Zilahy Gyula 1 : Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú

Részletesebben

A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban. Nagy Judit, Schubert Anikó

A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban. Nagy Judit, Schubert Anikó Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Nagy Judit,

Részletesebben

- egy innovatív szervezeti forma vizsgálata -

- egy innovatív szervezeti forma vizsgálata - MARCINIAK RÓBERT OSZTOTT SZOLGÁLTATÁSOK - egy innovatív szervezeti forma vizsgálata - Ph.D. Értekezés Marciniak Róbert MISKOLC, 2014 DOI azonosító: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARCINIAK RÓBERT

Részletesebben

Termelői együttműködések vizsgálata a zöldséggyümölcs

Termelői együttműködések vizsgálata a zöldséggyümölcs SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ Termelői együttműködések vizsgálata a zöldséggyümölcs ágazatban Doktori (PhD) értekezés Készítette: DOMJÁN ERIKA Gödöllő 2013

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013 A KLASZTERIZÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A FÖLDRAJZI KONCENTRÁCIÓ, A KRITIKUS TÖMEG ÉS A FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR M I S K O L C I E G Y E T E M GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SÁFRÁNYNÉ GUBIK ANDREA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELVI KÉRDÉSEI ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATAI BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

(Regional Economic Development and Management) SZERKESZTETTE: DR. TÓTH TAMÁS egyetemi docens

(Regional Economic Development and Management) SZERKESZTETTE: DR. TÓTH TAMÁS egyetemi docens (Regional Economic Development and Management) SZERKESZTETTE: DR. TÓTH TAMÁS egyetemi docens GÖDÖLLŐ, 2009 Szerkesztő: Dr. Tóth Tamás Szerzők: Kollár Kitti PhD hallgató 7.-36. old. Goda Pál PhD hallgató

Részletesebben

A regionális üzleti hálózatok főbb kérdései

A regionális üzleti hálózatok főbb kérdései Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 187-202. o. A regionális üzleti hálózatok főbb kérdései Vilmányi

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

VÁLLALATNÖVEKEDÉSI MODELLEK BESOROLÁSI MÓDSZERE VÁLLALATOK LOGISZTIKAI SZERVEZETEINEK VIZSGÁLATÁHOZ

VÁLLALATNÖVEKEDÉSI MODELLEK BESOROLÁSI MÓDSZERE VÁLLALATOK LOGISZTIKAI SZERVEZETEINEK VIZSGÁLATÁHOZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA VÁLLALATNÖVEKEDÉSI MODELLEK BESOROLÁSI MÓDSZERE VÁLLALATOK LOGISZTIKAI SZERVEZETEINEK VIZSGÁLATÁHOZ Doktori (Ph.D.) értekezés

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

HATÁSOS ÜZLETÁGI STRATÉGIÁK KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI FEJLŐDÉSI SZAKASZOKBAN

HATÁSOS ÜZLETÁGI STRATÉGIÁK KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI FEJLŐDÉSI SZAKASZOKBAN 1. HATÁSOS ÜZLETÁGI STRATÉGIÁK KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI FEJLŐDÉSI SZAKASZOKBAN OTKA zárójelentés Vezető kutató: Prof. Dr. Dobák Miklós Budapest, 2011. Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet H-1093

Részletesebben

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai akciók, versenystratégiák. Stratégiai szövetségek. Az előadás fő témakörei Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

Részletesebben

A VERSENY KÉRDÉSE A SZÉLESSÁVÚ OLIGOPOLPIACON *

A VERSENY KÉRDÉSE A SZÉLESSÁVÚ OLIGOPOLPIACON * Pápai Zoltán A VERSENY KÉRDÉSE A SZÉLESSÁVÚ OLIGOPOLPIACON * Az Európai Unió a hírközlési piaci szabályozás korábbi tapasztalatai alapján törekedve az egységes piac megteremtésére 2002-ben egy új egységes

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN Az ajánlással szerzett ügyfelek jellemzői és hatásuk a vevőértékre szervezetközi viszonylatban Ph.D. értekezés Neumann-Bódi

Részletesebben

Gazdasági hálózatok tanulmányozásának módszertani kérdései

Gazdasági hálózatok tanulmányozásának módszertani kérdései Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 127-150. o. Gazdasági hálózatok tanulmányozásának módszertani

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében

Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Imreh-Tóth Mónika Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében Doktori értekezés

Részletesebben

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt intézkedési keretében

Részletesebben