Az Egyesület tevékenysége 1. szakasz. 3. szakasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egyesület tevékenysége 1. szakasz. 3. szakasz"

Átírás

1 Az egyesületekről szóló törvény 11. és 12. szakaszaival ( A Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 51/09 szám), a én Törökbecsén megtartott alapító közgyűlésén a Vidékfejlesztési Akciós Csoport Polgári Egyesület elfogadta a következő ALAPSZABÁLYT Az Egyesület tevékenysége 1. szakasz A Vidékfejlesztési Akciós Csoport Vidékfejlesztési Akciós Csoport Polgári Egyesület (a további szövegben: Egyesület) határozatlan időre alapított pártoktól független, nem kormányzati nonprofit egyesület, melynek alapvető célja a vidéki elő emberek életkörülményeinek a javitása valmint az emberi és kisebbségi jogok megvalósításának elősegítése. 2. szakasz Az egyesület egyéb céljai: Hogy építse a vidéki területek identitását megőrző,hagyományos, kulturális és történelmi örökségen alapuló életmódot Hogy óvja, ápolja és népszerűsítse a vidék jelegzetes hagyományait, szokásit Hogy biztosítsa az információáramlást és a tudásátadás a haladást a fejlesztés a vidéki gazdaság, a helyi közösségek és a polgárok között Hogy fejlesse a szinergiát és a hálózatba csatlakozást valamennyi érdekelt között, akik érdeklődnek a hozzájárulnak a vidéki területek fejlődéséhez Hogy tervezze az elmaradott területek többpilléres fejlődést Hogy kihasználja és fejlessze a vidék potenciális lehetőségeit Hogy hozzájáruljon a hoszútávú és fenntartható fejlődéshez Hogy erősítése a pénzügyi és emberi erőforrásokkal a vidékfejlesztési projekteket Hogy felkészitse a vidéket, az ottani Akciós Csoportokat az uniós strukturális alapokra Hogy aktivan tevékenykedjen a vidéki az infrastruktúra, a környezetvédelem és a szociális, kulturális, gazdasági fejlesztés egyéb területén is Hogy segitse a vidék felzárkóztatását az oktatás területén 3. szakasz Az Egyesület a következő módon valósítja meg céljait: 1. az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó szakirodalom gyűjtése és rendszerezése, és emberi és kisebbségi jogi jogsértésekről való beszámolók készítése 2. kerekasztal beszélgetések, konferenciák, szemináriumok, tanácskozások szervezése 3. Olyan programok kidolgozása megvalósítása melyek összhangban vannak a célokkal(vidékfejlesztési fejlesztési stratégiák kidolgozása, falusi turizmus fejlesztése, hagyományőrzés, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem ) 4. az európai integrációs folyamatok elősegítése, kisebbségi jogok vonatkozásában, a vidékfejlesztés vonatkozásában, kiemelve a szektorok közötti partnerség szükségességét 5. Segiti a regionális " bottom- up" megközelítést a mezőgazdaság, a turizmus és egyéb tevékenységeknél a vidéki területeken, tanácsadással és technikai segítségnyújtással előkészítésében és tervdokumentációk kidolgozásában 6. Kapcsolatos teremt, fejlesztési lehetőségeket biztosít, és információkat szerez a vidékfejlseztés érdekében 7. Együttműködik az oktatási intézményekkel,a helyi közösségekkel, az önkormányzati szervekkel a médiákkal a tudás és tapsztalat átadásban

2 8. Ösztönözzik a polgárok aktív részvételét atársadalomban, és támogatja a vidéki kisvállalkozásokat, kistermelőket, azok programait 9. Együttműködik más helyi, regionális, és nemzetközi egyesületekkel 10. Szakmai képzéseket szervezez, előadásokat, bemutatókat, és továbképző táborokat 11. Szakmai utazásokat szervez a tagoknak és azon polgároknak, valmint tanulóknak akik elfogadják az egyesület céljit 12. Rendezvényeket, fesztiválokat, és találkozókat, és gyermek valmint ifjőségi táborokat szervez amelyek a vidék hagyományainak, népszokásaiknak, régi mesterségeinek a megőrzésére irányulnak 13. A régi falusi szokások, hagyományok, kézműves termékek megóvása érdekében, a vidék fentartható fejlődése érdekében Honlapot készit, kiállitásokat szervez 14. Promóciós anyagokat, egyéb soktatási segédanyagokat nyomtatat 15. Humanitárius akciókat bonyolít le, a szociálisan veszélyeztetett polgárok helyzetének javítása céljából 16. Segíti a hátrányos helyzetben lévő gyerekeket az oktatásban (anyagi, szakami pedagóusi támogtással) 17. Együttműködik a közintézményekkel, szakmai egyesületekkel. Név és székhely 4. szakasz. Az egyesület neve: Vidékfejlesztési Akciós Csoport Az egyesület neve szerb nyelven: Akciona Grupa za Ruralni Razvoj Rövidített elnevezés : AGRR magyarul VACS Az Egyesület székhelye: Törökbecse,Munkás u.80 Az egyesület tevékenységét Szerbia területén végzi Az Egyesület tagságágának keletkezése és megszűnése 5. szakasz Az Egyesület tagjává annak céljait és Alapszabályát elfogadó nagykorú személyek válhatnak, amennyiben a tagságba való felvételre vonatkozó kérvényt nyújtanak át az Egyesület Elnökének. Az Egyesület tagjává történő felvételről a Közgyűlés dönt, és a döntéséről késlekedés nélkül értesíti a jelöltet. Az Egyesület tagja írásbeli bejelentéssel léphet ki az Egyesületből. A tagsági viszony megszűnhet, amennyiben a tag rendszeresen nem vesz részt az Egyesület tevékenységében, megsérti az alapszabály rendelkezéseit vagy az Egyesület tekintélyét. A tagsági viszony megszűnéséről szóló döntést a Közgyűlés hozza meg, az Elnök indokolt javaslata alapján. Az Egyesület minden tagnak biztosítja azt a lehetőségét, hogy válaszoljon a tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó javaslat indokaira.

3 A tagok jogai, kötezettségei és felelőssége 6. szakasz Az egyesületi tag joga, hogy: 1) a többi taggal egyenrangúan részt vegyen az Egyesület céljainak megvalósításában, 2) az Egyesület Közgyűlésének ülésén közvetlenül részt vegyen a javaslattételi és döntéshozatali folyamatokban, 3) részt vegyen az Egyesület szerveinek megválasztásában, és az Egyesület szerveinek tagjává válasszák, 4) haladéktalan és teljes körű tájékoztatást kapjon az Egyesület munkájáról, tevékenységéről és terveiről. Az egyesületi tag kötelezettsége, hogy: 1) aktívan hozzájáruljon az Egyesület céljainak megvalósításához, 2) az érdeklődésével összhangban részt vegyen az Egyesület tevékenységében, 3) fizesse be a tagdíjat, 4) egyéb, a Közgyűlés által ráruházott feladatokat lásson el. Az Egyesület belső felépítése 7. szakasz Az egyesület szervei a Közgyűlés, az Elnokség, az Elnök és a Felügyellő bizottság 8. szakasz A közgyűlést az Egyesület tagjai képezik. A Közgyűlés évente egyszer rendszeresen összeül. A Közgyűlés rendkívüli ülése összehívható az Elnök indokolt javaslatára, valamint a Közgyűlés tagjai legalább egy harmadának a kezdeményezésére. A kezdeményezést írásos formában terjesztik be, és kötelezően tartalmaznia kell a megvitatásra javasolt kérdéseket. A Közgyűlés ülését az Elnök hívja össze írásos értesítéssel a Közgyűlés megtartásának helyéről és idejéről, valamint a napirend-javaslatról. A Közgyűlésen az a személy elnököl, akit az ülés elején erre nyilvános szavazással megválasztanak. A Közgyűlés: 1) meghozza az Egyesület tevékenységi tervét és munkaprogramját, 2) meghozza az Alapszabályt, dönt annak kiegészítéséről és módosításáról, 3) meghozza az Egyesület általános aktusait, 4) megválasztja és felmenti az Egyesület Elnökét tagjait, 5) évente legalább egyszer megvitatja és elfogadja az Egyesület Elnökének a jelentését, 6) megvitatja és elfogadja a pénzügyi tervet és pénzügyi jelentést, 7) dönt a jogállásbeli változásokról és az Egyesület megszűnéséről, 8) dönt a hazai és külföldi szövetségekbe és más tömörülésekbe való belépésről. A határozatokat a Közgyűlés ülésén jelen levő egyesületi tagok egyszerű többségének szavazatával hozzák meg. Az Alapszabály módosítására, az Egyesület jogállásbeli változásaira valamint az Egyesület megszűnésére vonatkozó határozatokat az ülésen jelen levő tagok kétharmados többségének szavazatával hozzák meg.

4 9. szakasz Az Elnökség képezi az egyesület végrehajtó szervét, amely gondoskodik az egyesület alapszabályzatában meghatározott célok végrehajtásáról Az Elnökség 3 tagja van, amelyet a közgyűlés választ Az Elnökségnek 4 évig tart és újraválaszthatók Az Elnökség soraiból válasza az elnököt valamint az alelnököt Az egyesület elnöke jogilag képviseli az egyesületet, és pénzügyi valamint jogi felelőséggel bír. Az elnökhelyettes az elnök távollétében, képviseli az egyesületet és aláírási joggal rendelkezik mint jogi mint pénzügyekben Az egyesület elnöke az Egyesület végrehajtó szerve, mely gondoskodik az Alapszabály által kitűzött célok megvalósításáról. Az Egyesület elnökének megbízatása két évre szól és többször is megválasztható. Az Elnök: 1)képviseli az Egyesületet annak jogügyleteiben, pénzügyi rendelkezési joga és kötelezettsége van, 2)irányítja az Egyesület munkáját a Közgyűlés két ülése közötti időszakban és határozatokat hoz az Egyesület céljainak elérése érdekében, 3)megszervezi az Egyesület teendőinek rendszeres elvégzését, 4)külön feladatokkal bízza meg az egyes tagokat, 5)pénzügyi határozatokat hoz, 6)döntést hoz az Alapszabály módosításával és kiegészítésével kapcsolatos eljárás megindításáról saját kezdeményezésre, vagy az Egyesület legkevesebb három tagjának javaslatára, elkészíti a módosítási és kiegészítési javaslatot, majd azt a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra, 7)döntést hoz a kártérítési eljárás megindításáról Az egyesületekről szóló törvény 25. szakaszának 2. bekezdésében foglalt esetben és szükség esetén külön személyt jelöl ki, aki az aki az Egyesületet ilyen ügyletekben képviseli, 8)döntést hoz egyéb olyan kérdésekről, amelyek a törvény és jelen alapszabály értelmében nem tartoznak az Egyesület más szerveinek hatáskörébe. Az Egyesület elnöke köteles tiszteletben tartani az Alapszabály rendelkezéseit valamint az Egyesület illetékes szerveinek döntéseit. Az elnököt az alelnök helyettesíti annak távollétében, képviseli az Egyesületet és pénzügyi rendelkezési jogosultsággal is bír. 10. szakasz Az Elnökség hatáskörei : 1. Vezeti az egyesület munkáját a két közgyűlés között 2. Megszervezi a rendes tevékenységet 3. megbízásokat ad egyes tagoknak 4. pénzügyi döntéseket hoz 5. döntést hoz az alapszabályzat módosítási javaslatáról, amelyet legkevesebb 5 tag ajánlására 6. Eljárásokat kezdeményez kártérítési esetekben az egyesületekről szóló törvény 25 szakaszának 2 bekezdésével összhangban, és szükség esetén képviseli az egyesületet ezekben az eljárásokban 7. Dönt az egyéb kérdésekben, melyek nincsenek törvénnyel vagy ezen alapszabályzattal rendezve Az igazgató bizottság teljes jogúan dönt ha jelen van legkevesebb két tag a bizottságból, és ha mindkét tag rá szavaz

5 11. Ellenőrző bizotság Az ellenőrző bizotság a pénzügyi tevékenységet ellenőrzi, és a fellelt hiányosságokról azonnal értesíti az elnökséget. Az ellenőrző bizotságnak 3 tagja van, melyelet a közgyűlés választ. A megbizásuk 4 évre szól, és újból választhatók 12. Szaksz nyilvánosság tiszteletbenntartása Az Egyesület tevékenysége nyilvános. Az Egyesület Elnöke gondoskodik a tagság és a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásáról az Egyesület munkájával és tevékenységével kapcsolatban, közvetlenül vagy belső kiadványok, illetve sajtóközlemények útján, vagy más megfelelő módon. Az Egyesület tevékenységére vonatkozó éves pénzügyi beszámolót és jelentéseket a tagok a Közgyűlés ülésén kapják meg. 13. szakasz A céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik a hasonló jeleggű szervezetekkel, az országban és külföldön is. Az Egyesület tagja lehet olyan nemzetközi szervezeteknek, melyek célkítűzései összhangban vannak az Egyesület céljaival, amiről a Közgyűlés hoz döntést. A célok megvalósítása érdekében történő pénzeszközök megszerzése és az azzal való rendelkezés 14.szakasz Az Egyesület a működéséhez szükséges eszközöket tagdíjból, önkéntes adományokból és ajándékokból, pénzbeli támogatásokból, továbbá más, törvény által megengedett módon biztosítja. Az Egyesület pénzügyi eszközökhöz juthat szemináriumok vagy más edukatív jellegű programok (táborok, hazai és külföldi továbbképzések ) szervezése által is. Jövedelem megvalósítására irányuló gazdasági tevékenység 15. szakasz Az Egyesület gazdasági tevékenység végzésével is eszközökhöz juthat: Az Egyesület gazdasági tevékenységet a cégjegyzékbe való bejegyzést követően végezhet. Az 1. bekezdésben megjelölt gazdasági tevékenység végzése által megvalósított pénzeszközöket az Egyesület kizárólag az Alapszabályban rögzített célok megvalósítására használhatja fel, amibe beletartoznak az Egyesület alaptevékenységére vonatkozó költség, valamint az egyes pályázati kiírások által megkövetelt önrész költségei is. Az Egyesület megszűnése 16. szakasz Az Egyesület megszűnéséről szóló döntést az Egyesület Közgyűlése hozza meg, amennyiben megszünnek az Egyesület céljainak megvalósítási feltételei, valamint más, a törvény által meghatározott esetben. Az Egyesület vagyonával való rendelkezés megszűnés esetén

6 17. szakasz Az Egyesület megszűnése esetében az Egyesület vagyonának kedvezményezettje az a hazai nonprofit jogi személy lesz, melynek céljai összhangban vannak az Egyesület céljaival. A Közgyűlés a megszűnésről szóló határozatban jelöli meg vagyonának kedvezményezettjét. Pecsét 18. szakasz Az egyesületnek 32 mm átmérőjű kör alakú pecsétje van amelynek a kőr ívén a feléig kivan írva Akciona Grupa za Ruralni razvoj, a másik felén Vidékfejlesztési Akciós Csoport az átló vonalán a helység neve szerbül Нови Бечеј, és Törökbecse magyarul 19. szakasz Minden kérdésre amely nincs szabályozva ezen alapszabályzattal az egyesületekről szóló törvény lesz alkalmazva Minden olyan kérdésben, melyet jelen Alapszabály nem szabályoz, az egyesületekről szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelőképpen alkalmazni. Ezen Alapszabály a meghozatalával lép érvénybe. Törökbecse A KÖZGYŰLÉS ELNÖKLŐJE BÁLÓ TIBOR

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y Á T. 1. szakasz

VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y Á T. 1. szakasz Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság VMDT A társadalmi szervezetekről és a polgárok egyesületeiről szóló törvény 21 szakasza alapján (Službeni glasnik SRS A Szerb Köztársaság hivatalos közlönye 1982.

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA:

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA: BEJEGYEZTE: A Kárpátaljai Megyei Igazságügyi Hivatal 2012. október 31 Tanúsítvány száma 698/1368203 JÓVÁHAGYTA: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Megyei Civil Szervezet Közgyűlésének 1. számú

Részletesebben

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA:

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA: BEJEGYEZTE: A Kárpátaljai Megyei Igazságügyi Hivatal 2012. október 31 Tanúsítvány száma 698/1368203 JÓVÁHAGYTA: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Megyei Civil Szervezet Közgyűlésének 1. számú

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Magyar Huszár és Katonai és Hagyományőrző Szövetség a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Magyar Huszár és Katonai és Hagyományőrző Szövetség a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Magyar Huszár és Katonai és Hagyományőrző Szövetség a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1./ A szövetség neve: Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT Akkreditációs szám: 0543 Nyilvántartási szám: 09-0031-04 Projekt: Alapszabály 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület. 2. Az Egyesület rövidített neve: Felsőpakonyi Ö.T.E. (Az Egyesület

Részletesebben

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A 2010. november hó 02. napján megtartott Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az egyesület neve, székhelye

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az egyesület neve, székhelye Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve, székhelye Az egyesület neve: NYUGAT-DUNÁNTÚLI BIOKULTÚRA EGYESÜLET

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben