KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT"

Átírás

1 Az egyesületekről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 10. és 12. -a és a Nagycsaládosok Egyesülete Kolibri Közgyűlése május 9-én megtartott ülésén meghozta a KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT 1. A Kolibri Nagycsaládos Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) pártoktól független, nem kormányzati és non-profit egyesületként lett megalapítva, amely kiemelten közhasznú tevékenységet végez a nagycsaládosok összetartása ( 3 vagy több gyermekes családok), a családban való élet szükségessége tudatának terjesztése, a kapcsolatteremtés Hajdújárás, Nosza, Palics, Királyhalom és Ludas települések területén élő nagycsaládosok között, a civil társadalom fejlesztésének segítése és a nagycsaládosok érdekeinek képviselete céljából. 2. Az Egyesület célja: kapcsolatteremtés és a nagycsaládosok összetartása. 3. Egyesület neve: Kolibri Nagycsalédosok Egyesülete Székhelye: Hajdújárás, Prvomajska 27 Az Egyesület a Szerbiai Köztársaság területén fejti ki a tevékenységét. 4. Az egyesületnek van saját pecsétje, amely kör alakú, a kör szélén Nagycsaládosok Egyesülete Hajdújárás felirat magyar nyelven, míg a közepén Kolibri szerepel. Az Egyesület céljai és feladatai: - 1.) A nagycsaládok tisztelete szemléletének erősítése, önkéntes akciószervezés, 2.) Az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés - 3.) Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek, humanitárius munka és humanitários segély nyújtása a lakosság rászoruló rétegeinek - 4.) A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, 5.) Az együttműködés, képzés és barátkozás kialakítása a családok között. 6.) Feltételeket teremt a tagság működésére, koordinálja és összehangolja azok munkáját, 7.) Kiállításokat, bemutatókat, versenyeket, szemléket, közös programokat, szemléket szervez, civil szektor jelentőségének népszerűsítése, és közös adatbázis készitése, 5. 1

2 - 8.) Tanfolyamokat, szemináriumokat, nyári táborokat, értekezéseket és tudományos összejöveteleket szervez a saját tevékenységével összhangban, 9.) Feltételeket teremt és erősíti a szabadidő hasznosabb kihasználásának tudatát, 10.) Tervezi és megszervezi tagjai és a vezetők állandó szakmai továbbképzését, 11.) Nemzetközi együttműködést folytat hasonló szervezetekkel, régiófejlesztés, 12.) Más társadalmi és gazdasági tevékenységet végez a környezetvédelem területén, 13.) Részt vesz a pályázatokon és más hasonló tevékenységet folytat. Az Egyesület céljai és feladatai megvalósitása érdekében együttműködik a hatalmi szervekkel, gazdasági, oktatási, tudományos, művelődési, testnevelési és egyéb szervezetekkel. Az Egyesület tagjai lehetnek, azok a nagycsaládok, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, elfogadják az Egyesület célkitűzéseit, alapszabályát, és irásos kérelmüket nyújtják be az Igazgatóbizottságnak. A tagfelvételről a döntést az Igazgatóbizottság hozza. A tagság a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. A tag a tagságról külön írásos nyilatkozattal mondhat le. Az egyesületi tagság a tag huzamos ideig tartó inaktivitása, az alapszabály rendelkezéseinek be nem tartása és az Egyesület hírének rombolása miatt szűnhet meg. A tagság megszűnéséről a Közgyűlés dönt, az Igazgatóbizottság indoklással ellátott indítványa alapján. A tagnak lehetővé kell tenni, hogy a tagság megszűnése iránti indítványban megjelölt indokok kapcsán megnyilatkozhasson. A tagnak jogában áll: - a többi taggal egyenlő módon részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában, - a Közgyűlés, s az Egyesület más szerveinek döntéshozatalában való közvetlen részvételre, - választhat és választható az Egyesület szerveibe, - az Egyesület munkájáról és tevékenységéről naprakész és teljes tájékoztatást kapni. A tag köteles: - az Egyesület céljai megvalósításához aktívan hozzájárulni, - az Egyesület tevékenységeiben, érdeklődésének megfelelően, részt venni, - az Igazgatóbizottság által rá bízott más feladatokat elvégezni. Az Egyesület szerve a Közgyűlés, az Igazgatóbizottság és az Ellenőrző Bizottság

3 10. A Közgyűlést az egyesület összes tagja alkotja. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés rendkívüli ülése az Igazgatóbizottság indokkal ellátott indítványára vagy pedig a tagok legkevesebb 1/3- ának kezdeményezésére hívható össze. A kezdeményezést írásos formában az Igazgatóbizottságnak adják át. A Közgyűlés ülését az Igazgatóbizottság elnöke hívja össze, írásbeli tájékoztatással a megtartandó Közgyűlés helyszínéről, időpontjáról és a javasolt napirendről. Az ülést az ülés elején nyílt szavazással megválasztott személy vezeti le. 11. A Közgyűlés: 1) meghozza a tervet és a munkaprogramot, 2) elfogadja az alapszabályt és az alapszabály módosításait, 3) elfogadja az Egyesület más alapvető iratait, 4) évente legalább egyszer megvitatja és elfogadja az Igazgatóbizottság jelentését, 5) megvitatja és elfogadja a pénzügyi tervet és jelentést, 6) megválasztja és felmenti az Igazgatóbizottság tagjait. 7) következő évre meghatározza a tagsági dijjat, 8) a státusbeli változásokról dönt és az egyesület megszünéséről, 9) dönt arról is, hogy az Egyesület csatlakozik-e más egyesületekhez. 12. A Közgyűlés jogszerűen dönthet, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A Közgyűlés a megjelent tagok többségi szavazatával hoz döntéseket. Az Alapszabály módosításához és kiegészítéséhez, a státusbeli változásokhoz és az egyesület megszüntetéséhez a megjelent tagok kétharmadának szavazata szükséges. 13. Az Igazgatóbizottság az egyesület végrehajtó szerve, amely gondoskodik jelen alapszabályban meghatározott egyesületi célok megvalósításáért. Az Igazgatóbizottság hét tagú, akiket a Közgyűlés választ és hív vissza. Az Igazgatóbizottság saját tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. 14. Az Igazgatóbizottság elnöke a jogforgalomban képviseli az egyesületet, s rendelkezik a pénzügyi megbízó jogaival és kötelezettségeivel. Az elnökhelyettes az Igazgatóbizottság elnökének távollétében meghatalmazott az egyesület képviseletére, s az egyesület nevében aláírhatja az összes pénzügyi dokumentumot. Az Igazgatóbizottság tagjainak mandátuma négy évig tart, s ugyanarra a tisztségre ismételten megválaszthatóak. 3

4 15. Az Igazgatóbizottság: 1) a Közgyűlés két ülése között irányítja az egyesület munkáját, s döntéseket hoz az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, 2) szervezi az egyesület rendes tevékenységének megvalósítását, 3) az egyes tagokat külön feladatokkal bízza meg, 4) pénzügyi döntéseket hoz, 5) saját kezdeményezésre vagy az egyesület legkevesebb öt tagjának indítványára döntést hoz az alapszabály módosítására és kisegészítésére irányuló eljárás megindítása kapcsán, s elkészíti a módosítási és kiegészítési indítványt a Közgyűlés által való elfogadásra, 6) az Egyesületi törvény 25. -ának 2. bekezdésében meghatározott esetekben döntést hoz a kártalanítási eljárás megindításáról, s szükség esetén az egyesület külön képviselőjét jelöli ki erre az eljárásra, 7) dönt más olyan kérdésekben, amelyekben a törvény és ez az alapszabály alapján az egyesület más szerve nem illetékes. Az Igazgatóbizottság jogszerűen dönthet, ha tagjainak legalább a fele jelen van, s a döntéseket a megjelent tagok többségi szavazatával hozza meg. 16. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az egyesület pénzügyi ügyleteit, s szabálytalanság esetében értesíti az Igazgatóbizottságot. Az Ellenőrző Bizottságnak három tagja van, akiket a Közgyűlés választ meg. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak mandátuma négy évig tart, s ugyanarra a tisztségre ismételten megválaszthatóak. Az Ellenőrző Bizottság minden Közgyűlésen jelentést tesz. 17. Az egyesület munkája nyilvános. Az Igazgatóbizottság gondoskodik a tagok rendszeres tájékoztatásáról, s az egyesület munkájának és tevékenységének a nyilvánosságáról, közvetlenül vagy belső kiadványok, illetve a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül. Az év végi zárszámadást és az egyesület tevékenységéről szóló jelentést a Közgyűlés ülésén megismerteti a tagokkal. 18. Az egyesület saját céljainak megvalósítása érdekében más hazai és külföldi szakmai, tudományos, oktató és hasonló egyesületekkel és szervezetekkel kapcsolatba lép és együttműködik velük. Az egyesület csatlakozhat nemzetközi egyesületekhez, amelyről a Közgyűlés hoz döntést. 4

5 19. Az egyesület anyagi bevételt szerezhet önkéntes adományokból, támogatásokból és ajándékokból (pénzben és természetben), pénzügyi szubvencióból, hagyatékból, kamatból és betétből, bérletből, osztalékból, gazdasági tevékenységből megvalósított jövedelemből és más, a törvény által megengedett módon. 20. Az egyesület a következő gazdasági tevékenységgel foglalkozik: 8559 oktatás más módjai-formái. Az egyesület jelen tevékenység közvetlen végzését csak a Gazdasági Szereplők Nyilvántartásába való bejegyzése után kezdheti meg. Az egyesület még a következő tevékenységek végzése során is szerezhet forrást: - könyv-, brosúra-, zenei könyv és más publikációk kiadása, képzési dijjak, - szelektiv hulladékgyüjtés, - adatok feldolgozása, - fiatalok és gyermekek képzése és másnemü oktatása, - továbbképzős, szabadidős és kulturális tevékenység szervezése. A gazdasági és más tevékenységből megvalósított jövedelem kizárólag az egyesület céljainak megvalósítására használható fel, beleértve az egyesület rendes tevékenységének költségeit és meghatározott projektek önerejének finanszírozását. 21. Az egyesület a Közgyűlés döntése alapján szűnik meg, amennyiben megszűnnek a feltételek az egyesület céljai megvalósításához, illetve a törvényben előlátott más esetekben. 22. Az egyesület megszűnése esetében az egyesület vagyona a hajdújárási Lurkóház tulajdonába kerül, a szabadkai Poverello Alapitvány keretein belül. 23. Minden olyan kérdésben, amely jelen alapszabályban nem került szabályozásra, közvetlenül az Egyesületi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Jelen alapszabály a meghozatala utáni következő napon lép hatályba. Közgyűlés elnöklője: Baka Anna 5

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet

Alapszabály. I. fejezet Alapszabály I. fejezet 1.. Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 2.. Az Egyesület székhelye: 5515, Ecsegfalva, Ady u. 5. 1. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a tagsági viszonnyal rendelkező,

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület vagy Kör) közgyűlése alapszabályát a következőképpen állapítja meg: I. Az Egyesület jogi

Részletesebben

Megértés Útja Egyesület. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabály 2013. 02. 04.

Megértés Útja Egyesület. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabály 2013. 02. 04. Megértés Útja Egyesület Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2013. 02. 04. Miskolci Törvényszék 11.Pk.60.018/2013/2. számú végzésben írtak szerint Megértés Útja Egyesület 1.. Az Egyesület

Részletesebben

A Magyar Williams Szindróma Társaság Alapszabálya 2014.

A Magyar Williams Szindróma Társaság Alapszabálya 2014. A Magyar Williams Szindróma Társaság Alapszabálya 2014. A Magyar Williams Szindróma Társaság közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Hunor és Magor Hagyományőrző Lovas Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Hunor és Magor Hagyományőrző Lovas Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Hunor és Magor Hagyományőrző Lovas Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Hunor és Magor Hagyományőrző Lovas Egyesület (a továbbiakban, mint Egyesület) Hajdú- Bihar Megye területén törvényesen működő, lakossági

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT Akkreditációs szám: 0543 Nyilvántartási szám: 09-0031-04 Projekt: Alapszabály 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC

Részletesebben

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA:

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA: BEJEGYEZTE: A Kárpátaljai Megyei Igazságügyi Hivatal 2012. október 31 Tanúsítvány száma 698/1368203 JÓVÁHAGYTA: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Megyei Civil Szervezet Közgyűlésének 1. számú

Részletesebben

Délv déki c vil k skönyvtár

Délv déki c vil k skönyvtár Délv déki c vil k skönyvtár Harmath Éva Losoncz Dávid CIVIL JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYV DCK Délvidéki Civil Kiskönyvtár 3. A kiadvány megjelenését támogatta: NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Harmath Éva Losoncz

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések l. (1) A társadalmi szervezet neve: Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály (A 2014. november 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegben a változásokat vastagított betűk jelzikaláhúzás és eltérő szín, a törölt részeket

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 2./ Az Egyesület székhelye: 8230. Balatonfüred, Móra Ferenc utca 3/C 3./ Az Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Katica Nyugdíjas Klub Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések A Katica Nyugdíjas Klub a Nagykátai nyugdíjasok által önkéntesen létrehozott pártoktól független, pártpolitika-mentes

Részletesebben

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA 2 AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 5 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 7 AZ EGYESÜLET ELNÖKE 8 AZ EGYESÜLET TITKÁRA 9 A KÉPVISELET MÓDJA 9 PÁLYÁZATOK 9 AZ EGYESÜLET

Részletesebben