SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁBKSZ Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Április 10. Kosár Kálmánné ügyvezető igazgató

2 ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A A Társaság alapítója: A Társaságot a 2006.évi IV. Törvény alapján a Magyar Állam hozta létre. Alapító: Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az Alapító székhelye: Budapest. Pozsonyi út 56. Az Alapító képviseletére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő évi 106 Törvény alapján jogosult Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyv a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályi rendelkezések (a továbbiakban társasági törvény) rendelkezései alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, és az Alapító valamennyi, az SZMSZ-ben érintett, felügyelete alá tartozó szervezetre. Az SZMSZ a Társaság vezetésének és gazdálkodásának, a közhasznú társaság jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: a Társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét, a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, - a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit Az SZMSZ betartása (betartatása) a Társaság alapítójának, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.

3 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Társaság főbb adatai: A Társaság (cég) neve: Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. Székhelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Postai címe: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Távirati címe:1211. Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Telephelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Az Alapító Okirat kelte: március 01. A társasági működés megkezdésének időpontja: március 01. A cégjegyzékszám: Bankszámlájának száma: MÁK Adóigazgatási száma: Társadalombiztosítási törzsszáma: Törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága A Társaság működésének időtartama: határozatlan időre alakult az március 01-i hatályú Alapító Okirattal. A Társaság jogutódja az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaságnak. A Társaság referenciája időben és tevékenységi körben, valamint területi vonatkozásban kiterjed a jogelődök tevékenységi köreire.

4 A Társaság felügyelő bizottságának tagjai: 1. Korompay András (1011. Budapest. Jégverem u 6.) (elnök) 2. Dr. Kis Krisztina (1155. Budapest. Patyolat u 37.) 3. Trembecziné Herczog Mária (1192. Budapest. Pannónia út 13.) 3. A Társaság célja: A nemzeti vagyon, az állampolgári javak, az emberi élet, a környezet, a természet és az élővilág védelme érdekében az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás különleges műszaki feladatainak szervezése és részben az ellátása, továbbá különleges felkészültséget igénylő esetekben a helyi, (kivételesen üzemi) vízkárelhárítást végző szervezetek részére a védekezéshez szükséges műszaki segítségnyújtás. 4. Társaság tevékenységi köre A Társaság tevékenységi köre két részből áll: 1.) Közhasznú tevékenység, amelyet az ÁBKSZ K.F.T. és a KvVM által megkötött közhasznú szerződésben foglaltak szerint végez. 2.) Vállalkozási és szolgáltatási tevékenység, melyet az ÁBKSZ K.F.T. külső megrendelők számára végez, illetve szolgáltat, s e tekintetben önálló tevékenységet folytat. 4.1 A Társaság közhasznú tevékenysége Közhasznú Szerződés A Társaság közhasznú tevékenységet végez, azaz a Vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv-ben megnevezett vízkárelhárítási feladatokat lát el a Közhasznú Szerződésben meghatározott feltételek szerint. A Társság közhasznú tevékenységi köre a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR 2811 Fémszerkezetgyártás 2852 Fémmegmunkálás 2912 Szivattyú, kompresszor gyártása

5 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 2924 Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása 4511 Épületbontás, földmunka 4512 Talajmintavétel, próbafúrás 4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építés 4522 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 4524 Vízi létesítmények építése 4525 Egyéb speciális szaképítés 4531 Villanyszerelés 4532 Szigetellés 4533 Víz-, gáz,- fűtésszerelés 4541 Vakolás 4541 Épületasztalos-szerkezetszerelés 4543 Padló, - falburkolás 4544 Festés, üvegezés 4545 Egyéb befejező építés 5020 Gépjárműjavítás 6024 Közúti teherszállítás 6120 Belvízi szállítás 6322 Vizi szállítást segítő tevékenység 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7110 Gépjárműkölcsönzés 7134 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7230 Adatfeldolgozás 7414 Üzletviteli tanácsadás 7430 Műszaki vizsgálat, elemzés 7525 Tűzvédelem 4.2 A Társaság vállalkozási tevékenységi köre pontban megjelölt tevékenységi körökön túlmenően a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR 4550 Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 7122 Vizi jármű kölcsönzése 7132 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás A TEÁOR-ban nem nevesített tevékenységi körök: - védelmi osztaggyakorlatok végrehajtása, - gátszakadások elzárása Larssen és CS-lemezekkel, - szükségtárzók feltöltése, - árvédelmi töltésépítés, - belvízi szivattyúzás,

6 - 5 - A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak érvényes engedély birtokában folytathat. Alapító tudomással bír arról, hogy a - Polgári Törvénykönyv 57. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat. A Társaság közhasznú működési területe Magyarország, vállalkozási tevékenysége területileg nincs korlátozva, de ezen tevékenységét a vízkárelhárítás elsődlegességének biztosítása mellett folytathatja. 5. A társaság jogállása A Társaság jogi személy, cégneve - Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság gazdasági jogalanykénti működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem az Alapítót, hanem a Társaságot illeti meg, illetve terhelik. A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat-elhatározása szerint, szabadon köti. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társaság. Ez vonatkozik azokra a szerződésekre is, amelyeket olyan tevékenységre vagy szolgáltatásra, termékekre kötött, amely az alapító személyes közreműködésére vagy munkájára épül. A Társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben a Társaság akkor is, ha a Társaság alapítója áll perben a Társasággal szemben. Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi- és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. 6. Képviselet és cégjegyzése A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a Társaság javára, illetve terhére keletkeznek. A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása, amely úgy történik, hogy a Társaság cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult, személy, az ügyvezető igazgató nevét önállóan aláírja. A Társaság törvényes képviseletét a Társaság ügyvezetője látja el, aki önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra. A törvényes képviselő képviseleti és cégbejegyzési joga a jogszabály előírása folytán korlátlan, vagyis kifelé harmadik személyekkel szemben nem korlátozható.

7 - 6 - II. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A Társaság szervezeti felépítése: (A szervezeti felépítést az 1. sz. melléklet tartalmazza) Taggyűlés: Egyszemélyes társaságnál a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. 1. Alapító, irányítása alatt működik az 1.1 Ügyvezető igazgató 1.2 Felügyelő Bizottság 1.3 Könyvvizsgáló Feladatok, hatáskörök, jogok 1. Az Alapító Az Alapító irányítása alatt működik az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. Az Alapítót megilleti az ügyvezetésben való részvétel, továbbá a Társaság könyveibe és egyéb irataiba való betekintés és ezekkel kapcsolatban a felvilágosítás kérésének és az ellenőrzés joga. Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgálásának lehetőségére vonatkozik, amit az Alapító a felügyelő bizottság útján és a könyvvizsgáló igénybevételével gyakorol. A Társaság általános irányítását az Alapító, operatív irányítását az ügyvezető látja el. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) A Társaság évi mérlegének megállapítása és a mérleg szerinti eredmény felhasználása, az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása. b) A törzstőke felemelése és leszállítása, a mérleg szerinti veszteség összegét meg nem haladó pótbefizetés elrendelése és annak visszafizetése.

8 - 7 - c) Az ügyvezető kinevezése és megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jog gyakorlása. d) A felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. e) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg, amelyet a társaság saját alapítójával köt (Ptk (b) bek. f) Az olyan szerződés megkötése, amelyet a társaság a társadalmi közszükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, g) Alapító Okirat módosítása. h) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. i) Mindazok az ügyek, amelyeket a társasági törvény, annak módosításai vagy a társasági szerződés az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Az Alapító kizárólagos hatáskörben hozott határozatainak érvényességi kelléke, hogy bevezetésre kerüljenek, a "Határozatok könyvébe", amit az ügyvezető köteles vezetni. 2. A társaság operatív irányítása 2.1. Vezető tisztségviselők A Társaság operatív irányítását, illetve a Társaság tényleges gazdasági irányítását az ügyvezető igazgató látja el Ügyvezető igazgató Jogállása Az ügyvezető igazgatót az Alapító nevezi ki. Az ügyvezető igazgató a Társaság elsőszámú tisztségviselője.

9 - 8 - Feladatai: a.) a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, b.) az Alapítói döntés kérése, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben c.) mérleg- és vagyonkimutatás készítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről, d.) biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő működést oly módon, hogy a Közhasznú Szerződés alapján a közhasznú tevékenységek munkái a fedezet mértékéig az üzemtervben maradéktalanul megjelenjenek, e.) vezeti a Társaság "Határozatok könyvét", az Alapító saját hatáskörben hozott döntéseit bejegyzi. f.) gondoskodik az üzemterv készítéséről és biztosítja annak végrehajtását. Hatásköre, jogai g.) a szerződések önálló aláírására jogosult saját beruházásnál 10 Mft-os, vállalkozási szerződés megkötésénél 12 millió Ft-os, saját vagyon értékesítésénél 2 millió Ft-os értékhatárig., h.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja, i.) általános szinten irányítja a gazdasági szervezet tevékenységét, j.) ellátja az Alapítói Okiratban a gazdasági Társaságról szóló törvényekben, a munkaszerződésében és a vezetői megbízásában meghatározott, az ügyvezető kötelezettségévé tett feladatokat, Az ügyvezető a kötelezettsége megszegéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a Társaság tevékenységi köréhez hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak.

10 - 9 - Az ügyvezető felelősségi köre A Nonprofit Társaság ügyvezetője az elévülési határidőn belül munkajogilag és a polgári jog szerint felelős a társaság eredményes működése érdekében a munkaszerződésben, a munkaköri leírásokban és a belső szabályzatokban részére előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéséért, az utasításaiért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztott. Külön felelősség terheli az ÁBKSZ Nonprofit Közhasznú Szerződésében foglaltak végrehajtásáért, illetve az ár- és belvízvédelmi tevékenység a Társaság számára előírt feladatainak végrehajtásáért. Ezen belül az ár- és belvízvédelmi eszközöknek minőség, és mennyiségi fenntartásáért, az KvVM által rendelkezésre bocsátott védelmi eszközök, berendezések, gépek szakszerű fenntartásáért és jó karbantartásáét, s a védelmi készség megőrzéséért. Felelős a védelmi osztag fenntartásáért és működőképességének megőrzéséért. Az ügyvezető igazgató felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozókra vonatkozó, a szervezeti és működési szabályzatban leírt, illetve a munkaszerződésben rögzített és munkaköri leírásban meghatározott személyes felelősséget Felügyelő Bizottság a.) ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, b.) ellenőrzi a külső hatósági és gazdasági ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített észrevételek hatására tett intézkedéseket, c.) ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, ennek érdekében szükség szerint intézkedik, d.) a végzett ellenőrzések alapján szükség esetén javaslatot tesz a gazdasági munka javítására, e.) végzi a Társasági törvény által előírt feladatait.

11 Könyvvizsgáló a.) a könyvvizsgálót széleskörű ellenőrzési jog illeti meg, így betekinthet a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság iratait, pénztárát, szerződéseit és bankszámláját, b.) jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein, c.) köteles a Társaság ügyvezetését ellenőrizni, az ügyvezető által előterjesztett társasági mérleget és eredmény-kimutatást megvizsgálni, és vizsgálatának eredményét az alapítóval ismertetni, d.) ellátja a Társasági törvényben meghatározott egyéb feladatait.

12 III. AZ ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. SZERVEZETI RENDJE A munkaszervezet felépítése Az alapító felügyelete és irányítása alatt működik 1. Az ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt működik 2. A igazgatóhelyettes 3. A főkönyvelő 4. Minőségügyi vezető 5. Jogtanácsos (továbbiakban: ügyvéd) Az igazgatóhelyettes irányítása alatt működik: 2.1 A Mélyépítési Üzem 2.2 A Gépészeti Üzem 2.3 A Hajózási Üzem 2.4 Telephely üzemeltetési és Anyaggazdálkodási Osztály A főkönyvelő közvetlen irányítása alatt működik: 3.1 Üzemgazdasági Osztály 3.2 Pénzügy 3.3 Számvitel 3.4 Munka- és bérügy 3.5 Kalkuláció- és árképzés

13 Tervezés- és beruházás 2. Igazgatóhelyettes Jogállása: A igazgatóhelyettest az Ügyvezető igazgató nevezi ki. A igazgatóhelyettes szakmailag, szervezetileg közvetlenül az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. ügyvezető igazgatójának van alárendelve. Az igazgatóhelyettes az ügyvezető igazgató kifejezett rendelkezése szerint, az általa meghatározott (- K.F.T. alapfeladataival kapcsolatos -) hatáskörben az ő helyetteseként jár el. Az igazgatóhelyettes az Alapító hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság tagja az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. tevékenységi körhöz tartozó más társaságoknál sem tisztségviselője, tulajdonosa. Nem lehet olyan gazdasági társaságnak sem tagja, sem tisztségviselője, sem tulajdonosa, mellyel az ÁBKSZ K.F.T. -nek gazdasági kapcsolata van. Feladatai: Az igazgatóhelyettes az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. Árvízvédelmi Osztagának vezetője. Kidolgozza az árvízvédelmi osztag, riasztási és szervezeti rendjét. Szervezi és irányítja, ellenőrzi a vezetése alatt álló egységek munkáját, és felelős ezen egységek feladatainak - szakmai követelményeinek megfelelő, kellő színvonalú és határidőben való ellátásáért. Megteszi a szükséges intézkedéseket a műszaki feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében, s intézkedik (dönt) az ügyvezető igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben. Az igazgatóhelyettes a feladatokat intézkedésre a szervezeti egység vezetőire szignálja, de a munkaköri leírás szerint illetékes szervezeti egység, vagy előadó helyett az ügyintézésére egységen belül mást is kijelölhet, és a feladat ellátásának módjára közvetlen utasítást adhat, a szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Az igazgatóhelyettes hatáskörébe tartoznak különösen az alábbiak: - szervezi és irányítja az ÁBKSZ árvízvédelmi és katasztrófa elhárítási osztagát.

14 irányítja a védelmi osztag munkáját, gyakorlaton és katasztrófa helyzetben egyaránt. - szervezeti és irányítja, valamint folyamatosan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkáját, összehangolja tevékenységüket, és ellenőrzi azok együttműködését, - gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok betartásáról, a vezetői rendelkezések végrehajtásának megszervezéséről és végrehajtásáról, - előterjeszti az irányítása alá tartozó egységek vezetőire és a dolgozóira lebontott munkaköri leírásokat, - rendszeresen beszámoltatja a vezetése alatt álló egységek vezetőit feladatik végrehajtásáról, illetve az egységek munkájáról, - tájékoztatja az ügyvezető igazgatót az irányítása alá tartozó egységek tevékenységéről, a folyamatban lévő munkákról, - rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgató döntéseiről vezetése alatt álló egységek vezetőit - esetenként dolgozóit a tevékenységükhöz kapcsolódó ügyekben az Ügyvezető igazgató döntéseiről, illetve az egyéb döntésekről, határozatokról, - javaslatot tesz és a döntés előkészítésben részt vesz az irányítása alá tartozó műszaki egységek dolgozóit érintő, az alkalmazással, besorolással, átsorolással, munkaköri beosztással, felmondással, munkaviszony megszüntetésével és a fegyelmi jogkör gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, - javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak az új szervezeti egység, vagy álláshely (munkakör) létesítésére, a meglévő átszervezésére vagy megszüntetésére, a munkakör betöltésére alkalmas személy kinevezésére, - ellenőrzi a műszaki egységekben a munkafegyelem megtartását, és gondoskodik az eredményes munka feltételeiről és végzéséről, - gondoskodik - elsősorban a külső szervek megrendeléses munkái útján a termelés kapacitásának optimális lekötéséről, - gondoskodik a termelési feladatok szakszerű előkészítéséről, a helyes munkaszervezésről, a gazdaságos és hatékony munka határidőben történő kivitelezéséről, a termelékenység növeléséről és a költségszint kedvező alakulásáról,

15 felügyeli a védelmi gépek, felszerelések, berendezések tervszerű karbantartását, azok üzemképességének biztosítását és szakszerű tárolását, - intézkedik a védekezés ideje alatt elhasználódott biztonsági készletek pótlásáról, illetve kiegészítéséről, - felügyeli a biztonságtechnikai előírások és tűzvédelmi szabályok betartását, - előkészíti a munkavállalásokkal kapcsolatos szerződéseket, ellenőrzi azok végrehajtását, vállalkozási és gazdaságossági kérdésekben - az Ügyvezető igazgató megbízása alapján döntésre jogosult. Irányítja és felügyeli a ÁBKSZ K.F.T. reklám és propaganda feladatát, tartja a kapcsolatot az üzletfelekkel és munkaszerződés tekintetében bármely szervezettel. Irányítja és végzi a piackutatást. - A K.F.T. vállalkozási munkákkal való ellátása az ütemterv alapján - Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok és rendelkezések betartásáról és betartatásáról, - Rendszeresen ellenőrzi a vállalkozásban végzett munkaterületeken a szerződésben vállalt kötelezettségek betartását és gazdaságos, ésszerű végrehajtását, - Köteles azonnal minden intézkedést megtenni, ha olyan jelenséget tapasztal, amely hátráltatja a munkavégzést, károsan befolyásolja tekintélyét veszteséget, vagy kárt okoz, egyúttal köteles jelezni ezt az Ügyvezetőnek. Kinevezett megbízottja útján gondoskodik: - elkészítteti a kötelezően előírt statisztikai jelentéseket és gondoskodik azok határidőre való elküldéséről, - szervezi az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. védelmi osztag gyakorlatát, - gondoskodik a vízkárelhárítás terén együttműködő szervezetekkel a szerződések, megállapodások folyamatos érvényességéről, - gondoskodik az egységek elszámolásainak végrehajtásáról, azokat ellenőrzi, véleményezi, Az igazgatóhelyettes feladatait közvetlenül, vagy az irányítása alatt álló szervezeti egységek tevékenysége útján látja el.

16 Az igazgatóhelyettest akadályoztatása vagy távolléte esetén az általa kijelölt és az ügyvezető által megbízott személy helyettesíti. Az igazgatóhelyettes is felelős a társaság gazdaságos működéséért, így jogában áll a társaság tervének elkészítésben, beruházási programjának összeállításában, tevékenységéről szóló döntésben részt venni és véleményt nyilvánítani. Az igazgatóhelyettes felelőssége Az igazgatóhelyettes felelős a Nonprofit Közhasznú K.F.T. Közhasznú Szerződésben megfogalmazott vízkárelhárítási feladatainak végrehajtásáért. A védelmi eszközök, gépek, berendezések minőségi és mennyiségi értékének megőrzését, biztosítani bármely időpontban való bevethetőségüket és mobilitásukat. Személyes felelősség terheli a védelmi osztag megszervezéséért, és készültségben tartásáért. Mozgósítás esetén felelős az osztag riadóztatásáért, és a helyszínre vonulásáért. A védelmi beavatkozások esetében felelős a beavatkozás azonnali és szakszerű végrehajtásáért. Felelős a védelmi anyagok és berendezések folyamatos felújításáért és a technikai fejlődés biztosításáért. A igazgatóhelyettes felelőssége nem csökkenti a hozzá beosztottak, illetve az irányítása alatt lévők ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban, a munkaszerződésükben és a munkaköri leírásukban megfogalmazott felelősségi körét. 3. Főkönyvelő Jogállása Az Ügyvezető igazgató nevezi ki, annak közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. A főkönyvelő a Társaság gazdasági életének irányítója és szervezője. A főkönyvelő az Alapító hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság tagja az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. tevékenységi körhöz tartozó más társaságoknál sem tisztségviselője, tulajdonosa. Nem lehet olyan gazdasági társaságnak sem tagja, sem tisztségviselője, sem tulajdonosa, mellyel az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T.-nek gazdasági kapcsolata van. Feladata: - a hozzárendelt szervezetek és osztályok szakmai irányítása, munkajog felügyelte,

17 felelős és megteszi a szükséges intézkedéseket a Társság könyvvitel, számvitel, pénzügyi, adózási,statisztikai feladatainak, kötelezettségeinek szakszerű, határidőben történő elvégzésére, - szervezi a hozzá beosztottak munkáját, összehangolja tevékenységüket, - felelős a Társaság vagyoni helyzetéért, fizetőképességének megőrzéséért, - gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, Alapító határozatok FB és könyvvizsgálói előírások, belső utasítások, az elszámolás rendjének szigorú és pontos betartásáról, - a vezetői értekezleten tájékoztatást ad a Társaság anyagi helyzetéről, rendkívüli esetben soron kívül kérheti a vezetői értekezlet összehívását, - javaslatot tesz az irányítása alatt álló egységek szervezeti, munkajogi és más kérdésekben, - a társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése. A főkönyvelő felelősségi köre: - a főkönyvelő felelős a hozzá rendelt egységek munkájáért, feladatai jogszerű végrehajtásáért, - a Társaság likviditásának folyamatos fenntartásáért, - a mérlegbeszámolók és mellékleteinek határidőre való pontos és a különböző jogszabályok által előírt szakszerűségéért, - a bizonylati rend, a pénzkezelési szabályok betartásáért, - az adó pontos, s a törvényben meghatározott mértékű határidőben történő teljesítéséért, a megfelelő adókulcsok szakszerű és törvényes alkalmazásáért, az adók határidőben történő befizetéséért, - a Társaság önköltségének, gépek, berendezések, eszközök önköltségének megállapításáért és azok naprakész karbantartásáért, - a tervezés és beruházás pénzügyi feltételrendszerének kidolgozásáért, - az anyaggazdálkodás takarékos megvalósításáért és ennek ellenőrzéséért.

18 Minőségügyi vezető Jogállása Az Ügyvezető igazgató nevezi ki, annak közvetlen irányítása alatt végzi munkáját. Feladata: - Az MSZ EN ISO 9002:1996 sz. szabványkövetelményeknek megfelelő minőségügyi rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése, - Minőségügyi kérdésekben az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. képviselete, - A vezetés munkájában való részvétel, a minőségbiztosítással kapcsolatos javaslattételi és véleményező jogkör gyakorlása, - szervezi és irányítja, ellenőrzi a Társaság minőségügyi rendszerének működését és fejlesztését, - A minőségpolitika folyamatos felülvizsgálta és szüksége módosítása, - A minőségpolitikai kézikönyv aktualizálása, kiosztott példányokról nyilvántartás vezetése, a visszavont fejezetek archiválása. A minőségbiztosítási eljárások és munkautasítások koordinálása. - Elkészíti a Társaság belső minőségügyi felülvizsgálatának ütemtervét. Gondoskodik a belső auditok kiképzéséről, beszámoltatja őket a felülvizsgálat eredményeiről, - Előkészíti a felülvizsgálatok programját és javaslatot tesz minőségi hiányosságok megszüntetésére, fejlesztésére. - A nem megfelelő teljesítések okait hibajavító tevékenység keretében elemzi, előfordulásuk kiküszöbölésére javaslatot tesz. - A felmerült problémák okainak feltárása- szükség esetén javaslatokat dolgoz(tat) ki a hibák megszüntetésére. - Ellenőrzi a beszállítók teljesítését és javaslatot tesz kiválasztásukra. - Véleményezi az értékesítési és beszerzési szerződések minőségi követelmények teljesíthetősége szempontjából. - A reklamációk kivizsgálását megszervezi és irányítja. Biztonságtechnikai, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi megbízott - a védekezés idején ügyeleti feladatot lát el, - gondoskodik az ISO-rendszerben előírt feladatok teljesítéséről,

19 Biztonságtechnikai feladatok - felelős a biztonságtechnikai előírások betartásáról, megfelelő munkakörülmények kialakításáról, - a biztonságtechnika kérdéseiben javaslatokat tesz, - javaslatot tesz a biztonságtechnikai továbbképzésben. Tűzvédelmi feladatok - a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges tűzvédelmi hatósági engedélyek megszerzése, - a létesítmények (műhelyek, raktárak, üzemrészek, munkahelyek, hajók, stb.) tűzveszélyességi osztályba sorolása, - a létesítmények tűzvédelmét szolgáló utasítás-tervezetek elkészítése, - a tűzvédelmi feladatok végrehajtásának ellenőrzése, javaslatok tétele, az észlelt hiányosságok megszüntetése, - a tűzesetek kivizsgálásában való részvétel, - az ÁBKSZ Kht. tűzvédelmére vonatkozó adatok gyűjtése, értékelése, adatszolgáltatás, - a tűzvédelmi berendezések, felszerelések üzemképességének biztosítása, - a dolgozók tűzvédelmi oktatásának szervezése, irányítása. Polgári (katasztrófavédelmi) védelmi feladatok - a katasztrófák hatásai elleni védelemben való közreműködés érdekében a polgári védelmi intézkedési terv kidolgozása, vízkárelhárítási ügyekben az Országos Műszaki Irányító Törzsön keresztül, - a katasztrófák esetén a károk kiterjedésének megelőzésében, illetve csökkentésében, a mentésben, a károk felszámolásában való közreműködés, továbbá a mentés érdekében halaszthatatlan feladatok (ideiglenes helyreállítás) végrehajtása, - kapcsolattartás a polgári védelem irányító szerveivel, - a polgári védelem irányító szervei utasításainak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtása. Munkavédelemi feladatok

20 munkavédelmi szempontból véleményezi a kivitelezési terveket, a bel- és külföldi gépeket, berendezéseket, létesítményeket, technológiai előírásokat, továbbá a műszaki átadás-átvételnél az új vagy átalakított létesítményeket, berendezéseket, gépeket. stb, - az érintett egységek vezetőinek egyetértésével, az ÁBKSZ K.F.T. Munkavédelmi Szabályzat tervezetének elkészítése, valamint az éves- és távlati munkavédelmi intézkedési terv kidolgozása, - a baleseti helyzet alakulásának figyelemmel kisérése, az üzemi balesetekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a balesetek elemzése, a szükséges intézkedések megtétele, a hiányosságok megszüntetésére, - a súlyos, a tömeges, és a halálos üzemi balesetek körülményeinek kivizsgálása, az ezekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása és az előírt nyilvántartások vezetése, a kötelező bejelentések intézése. - időszaki munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi szemlék megszervezése, az észlelt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedés megtétele. 5. Jogtanácsos (ügyvéd ) Jogállása Tevékenységét eseti megbízás alapján végzi. Feladata: Az ügyvéd a Társasággal kötött megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Ügyvezető igazgatónak alárendelten, az Ügyvezető igazgató felkérése alapján az alábbiak szerint közreműködik a Társaság ügyeinek intézésében. Így különösen: ellátja a Társaság jogi képviseletét, felkérés esetén előkészíti a Társaság tevékenységi és érdekkörébe tartozó jogügyeket, megszerkeszti az ügyleti okiratokat, szükség szerint ellenjegyzi azokat. Felkérésre véleményezi a Társaság belső működését rendező szabályokat. Jogi tanácsadás, véleményezés útján közreműködik a Társaság eredményes tevékenységének elősegítésében. Felkérésre feladata a vállalkozási szerződések esetenkénti ellenjegyzése és a vállalkozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések különösen a közbeszerzési törvény - betartásának és betartatásának felügyelete.

21 Ha felkérésre végzett munkája során bármilyen jogsérelmet, vagy szabályzattól való eltérést tapasztal, úgy azt haladéktalanul köteles jelenteni az Ügyvezetőnek az érintett fél, munkavállaló egyidejű értesítése mellett. A fentiek elmulasztásáért a Ptk. szerinti felelősséggel tartozik. 2. Az igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt működő részlegek: 2.1 Mélyépítési Üzem Irányítását a Mélyépítési Üzem vezetője látja el. A Mélyépítési Üzem vezetőjét az Ügyvezető igazgató nevezi ki. Az üzem vezetője feladatait a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatkörben, hatáskörrel, jogokkal és felelősséggel látja el. Külső megbízások esetében elkészíti az árajánlatot és a szerződéstervezetet, melyet bemutatni köteles a műszaki- és a vállalkozási igazgatóhelyettesnek, végrehajtja a szerződésben rögzített feladatot, elkészíti a teljesítésről szóló számlát. Az egység tevékenységi köre: - elkészíti az éves fenntartási és megrendeléses építési munkák tervjavaslatát, - lebontja a jóváhagyott termelési tervet az irányítása alá tartozó építésvezetőségekre - gondoskodik, hogy a szükséges kiviteli tervek, költségvezetések, árelemezések, elő- és utókalkulációk rendelkezésre álljanak, - gondoskodik az építési engedélyek vízjogi létesítési engedélyek meglétéről, beszerzéséről, - részt vesz a helyszíni szemléken és bejárásokon, - javaslatot tesz munkák vállalására és előkészíti a szerződéskötéseket, (vállalkozási szerződés tervezetei) - előkészíti és végrehajtja a szerződött munkák gazdaságos kivitelezését - gondoskodik a helyes munkaszervezésről, ellenőrzi a munkahelyeken az előírt építési-, (felmérési) naplók, nyilvántartások (munkahelyi anyagnyilvántartás) és bizonylatok pontos és naprakész vezetését, - előkészíti és végrehajtja a munkák műszaki átadás-átvételét és határidőre elkészíti a szerződött munkák számlázását, - nyilvántartást vezet a vállalt munkákról és gondoskodik a kivitelezési határidők betartásáról, rendszeresen tájékoztatást ad a munkák állásáról, javaslatot tesz az esetlegesen szükségessé váló módosításokra, akadályoztatás esetén a munkák

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február 15. 1/102 KOZ-1317/2016 Szervezeti és működési szabályzat 2016 Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója:

ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója: ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Társaság Alapítója: A Társaság tagi (tulajdonosi) jogainak gyakorlására a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. Pécs Városrészek Viziközműveit Fejlesztő Viziközmű Társulat példánya 2 TARTALOMJEGYZÉK A PÉCS VÁROSRÉSZEK VIZIKÖZMŰVEIT FEJLESZTŐ VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT SZERVEZETETI

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI 1968-1999 Elhelyezve: Terjedelem: 1. doboz: Iktatott iratok 1968 1-1174

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzata A Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság a TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A TÁRSASÁG ALAPADATAI... 4 1.2. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, FELELŐSSÉGE... 7 1.3. AZ

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés 2014. november 21. 95 Tartalomjegyzék Címlap Tartalomjegyzék 1. Társaság főbb jellemző adatai 2. Társaság tevékenységei 3. Társaság

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben