SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁBKSZ Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Április 10. Kosár Kálmánné ügyvezető igazgató

2 ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A A Társaság alapítója: A Társaságot a 2006.évi IV. Törvény alapján a Magyar Állam hozta létre. Alapító: Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az Alapító székhelye: Budapest. Pozsonyi út 56. Az Alapító képviseletére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő évi 106 Törvény alapján jogosult Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyv a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályi rendelkezések (a továbbiakban társasági törvény) rendelkezései alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára, és az Alapító valamennyi, az SZMSZ-ben érintett, felügyelete alá tartozó szervezetre. Az SZMSZ a Társaság vezetésének és gazdálkodásának, a közhasznú társaság jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: a Társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét, a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, - a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit Az SZMSZ betartása (betartatása) a Társaság alapítójának, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.

3 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Társaság főbb adatai: A Társaság (cég) neve: Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. Székhelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Postai címe: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Távirati címe:1211. Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Telephelye: Budapest, XXI. kerület Szabadkikötő u. 4. Az Alapító Okirat kelte: március 01. A társasági működés megkezdésének időpontja: március 01. A cégjegyzékszám: Bankszámlájának száma: MÁK Adóigazgatási száma: Társadalombiztosítási törzsszáma: Törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága A Társaság működésének időtartama: határozatlan időre alakult az március 01-i hatályú Alapító Okirattal. A Társaság jogutódja az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaságnak. A Társaság referenciája időben és tevékenységi körben, valamint területi vonatkozásban kiterjed a jogelődök tevékenységi köreire.

4 A Társaság felügyelő bizottságának tagjai: 1. Korompay András (1011. Budapest. Jégverem u 6.) (elnök) 2. Dr. Kis Krisztina (1155. Budapest. Patyolat u 37.) 3. Trembecziné Herczog Mária (1192. Budapest. Pannónia út 13.) 3. A Társaság célja: A nemzeti vagyon, az állampolgári javak, az emberi élet, a környezet, a természet és az élővilág védelme érdekében az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás különleges műszaki feladatainak szervezése és részben az ellátása, továbbá különleges felkészültséget igénylő esetekben a helyi, (kivételesen üzemi) vízkárelhárítást végző szervezetek részére a védekezéshez szükséges műszaki segítségnyújtás. 4. Társaság tevékenységi köre A Társaság tevékenységi köre két részből áll: 1.) Közhasznú tevékenység, amelyet az ÁBKSZ K.F.T. és a KvVM által megkötött közhasznú szerződésben foglaltak szerint végez. 2.) Vállalkozási és szolgáltatási tevékenység, melyet az ÁBKSZ K.F.T. külső megrendelők számára végez, illetve szolgáltat, s e tekintetben önálló tevékenységet folytat. 4.1 A Társaság közhasznú tevékenysége Közhasznú Szerződés A Társaság közhasznú tevékenységet végez, azaz a Vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv-ben megnevezett vízkárelhárítási feladatokat lát el a Közhasznú Szerződésben meghatározott feltételek szerint. A Társság közhasznú tevékenységi köre a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR 2811 Fémszerkezetgyártás 2852 Fémmegmunkálás 2912 Szivattyú, kompresszor gyártása

5 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 2924 Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása 4511 Épületbontás, földmunka 4512 Talajmintavétel, próbafúrás 4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építés 4522 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 4524 Vízi létesítmények építése 4525 Egyéb speciális szaképítés 4531 Villanyszerelés 4532 Szigetellés 4533 Víz-, gáz,- fűtésszerelés 4541 Vakolás 4541 Épületasztalos-szerkezetszerelés 4543 Padló, - falburkolás 4544 Festés, üvegezés 4545 Egyéb befejező építés 5020 Gépjárműjavítás 6024 Közúti teherszállítás 6120 Belvízi szállítás 6322 Vizi szállítást segítő tevékenység 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7110 Gépjárműkölcsönzés 7134 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7230 Adatfeldolgozás 7414 Üzletviteli tanácsadás 7430 Műszaki vizsgálat, elemzés 7525 Tűzvédelem 4.2 A Társaság vállalkozási tevékenységi köre pontban megjelölt tevékenységi körökön túlmenően a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR 4550 Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 7122 Vizi jármű kölcsönzése 7132 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás A TEÁOR-ban nem nevesített tevékenységi körök: - védelmi osztaggyakorlatok végrehajtása, - gátszakadások elzárása Larssen és CS-lemezekkel, - szükségtárzók feltöltése, - árvédelmi töltésépítés, - belvízi szivattyúzás,

6 - 5 - A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak érvényes engedély birtokában folytathat. Alapító tudomással bír arról, hogy a - Polgári Törvénykönyv 57. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat. A Társaság közhasznú működési területe Magyarország, vállalkozási tevékenysége területileg nincs korlátozva, de ezen tevékenységét a vízkárelhárítás elsődlegességének biztosítása mellett folytathatja. 5. A társaság jogállása A Társaság jogi személy, cégneve - Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság gazdasági jogalanykénti működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem az Alapítót, hanem a Társaságot illeti meg, illetve terhelik. A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat-elhatározása szerint, szabadon köti. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társaság. Ez vonatkozik azokra a szerződésekre is, amelyeket olyan tevékenységre vagy szolgáltatásra, termékekre kötött, amely az alapító személyes közreműködésére vagy munkájára épül. A Társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben a Társaság akkor is, ha a Társaság alapítója áll perben a Társasággal szemben. Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi- és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. 6. Képviselet és cégjegyzése A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a Társaság javára, illetve terhére keletkeznek. A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása, amely úgy történik, hogy a Társaság cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult, személy, az ügyvezető igazgató nevét önállóan aláírja. A Társaság törvényes képviseletét a Társaság ügyvezetője látja el, aki önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra. A törvényes képviselő képviseleti és cégbejegyzési joga a jogszabály előírása folytán korlátlan, vagyis kifelé harmadik személyekkel szemben nem korlátozható.

7 - 6 - II. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A Társaság szervezeti felépítése: (A szervezeti felépítést az 1. sz. melléklet tartalmazza) Taggyűlés: Egyszemélyes társaságnál a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. 1. Alapító, irányítása alatt működik az 1.1 Ügyvezető igazgató 1.2 Felügyelő Bizottság 1.3 Könyvvizsgáló Feladatok, hatáskörök, jogok 1. Az Alapító Az Alapító irányítása alatt működik az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. Az Alapítót megilleti az ügyvezetésben való részvétel, továbbá a Társaság könyveibe és egyéb irataiba való betekintés és ezekkel kapcsolatban a felvilágosítás kérésének és az ellenőrzés joga. Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgálásának lehetőségére vonatkozik, amit az Alapító a felügyelő bizottság útján és a könyvvizsgáló igénybevételével gyakorol. A Társaság általános irányítását az Alapító, operatív irányítását az ügyvezető látja el. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) A Társaság évi mérlegének megállapítása és a mérleg szerinti eredmény felhasználása, az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása. b) A törzstőke felemelése és leszállítása, a mérleg szerinti veszteség összegét meg nem haladó pótbefizetés elrendelése és annak visszafizetése.

8 - 7 - c) Az ügyvezető kinevezése és megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jog gyakorlása. d) A felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. e) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg, amelyet a társaság saját alapítójával köt (Ptk (b) bek. f) Az olyan szerződés megkötése, amelyet a társaság a társadalmi közszükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, g) Alapító Okirat módosítása. h) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. i) Mindazok az ügyek, amelyeket a társasági törvény, annak módosításai vagy a társasági szerződés az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Az Alapító kizárólagos hatáskörben hozott határozatainak érvényességi kelléke, hogy bevezetésre kerüljenek, a "Határozatok könyvébe", amit az ügyvezető köteles vezetni. 2. A társaság operatív irányítása 2.1. Vezető tisztségviselők A Társaság operatív irányítását, illetve a Társaság tényleges gazdasági irányítását az ügyvezető igazgató látja el Ügyvezető igazgató Jogállása Az ügyvezető igazgatót az Alapító nevezi ki. Az ügyvezető igazgató a Társaság elsőszámú tisztségviselője.

9 - 8 - Feladatai: a.) a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, b.) az Alapítói döntés kérése, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben c.) mérleg- és vagyonkimutatás készítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről, d.) biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő működést oly módon, hogy a Közhasznú Szerződés alapján a közhasznú tevékenységek munkái a fedezet mértékéig az üzemtervben maradéktalanul megjelenjenek, e.) vezeti a Társaság "Határozatok könyvét", az Alapító saját hatáskörben hozott döntéseit bejegyzi. f.) gondoskodik az üzemterv készítéséről és biztosítja annak végrehajtását. Hatásköre, jogai g.) a szerződések önálló aláírására jogosult saját beruházásnál 10 Mft-os, vállalkozási szerződés megkötésénél 12 millió Ft-os, saját vagyon értékesítésénél 2 millió Ft-os értékhatárig., h.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja, i.) általános szinten irányítja a gazdasági szervezet tevékenységét, j.) ellátja az Alapítói Okiratban a gazdasági Társaságról szóló törvényekben, a munkaszerződésében és a vezetői megbízásában meghatározott, az ügyvezető kötelezettségévé tett feladatokat, Az ügyvezető a kötelezettsége megszegéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a Társaság tevékenységi köréhez hasonló tevékenységet végző más gazdasági Társaságnak.

10 - 9 - Az ügyvezető felelősségi köre A Nonprofit Társaság ügyvezetője az elévülési határidőn belül munkajogilag és a polgári jog szerint felelős a társaság eredményes működése érdekében a munkaszerződésben, a munkaköri leírásokban és a belső szabályzatokban részére előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéséért, az utasításaiért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztott. Külön felelősség terheli az ÁBKSZ Nonprofit Közhasznú Szerződésében foglaltak végrehajtásáért, illetve az ár- és belvízvédelmi tevékenység a Társaság számára előírt feladatainak végrehajtásáért. Ezen belül az ár- és belvízvédelmi eszközöknek minőség, és mennyiségi fenntartásáért, az KvVM által rendelkezésre bocsátott védelmi eszközök, berendezések, gépek szakszerű fenntartásáért és jó karbantartásáét, s a védelmi készség megőrzéséért. Felelős a védelmi osztag fenntartásáért és működőképességének megőrzéséért. Az ügyvezető igazgató felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozókra vonatkozó, a szervezeti és működési szabályzatban leírt, illetve a munkaszerződésben rögzített és munkaköri leírásban meghatározott személyes felelősséget Felügyelő Bizottság a.) ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, b.) ellenőrzi a külső hatósági és gazdasági ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített észrevételek hatására tett intézkedéseket, c.) ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, ennek érdekében szükség szerint intézkedik, d.) a végzett ellenőrzések alapján szükség esetén javaslatot tesz a gazdasági munka javítására, e.) végzi a Társasági törvény által előírt feladatait.

11 Könyvvizsgáló a.) a könyvvizsgálót széleskörű ellenőrzési jog illeti meg, így betekinthet a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság iratait, pénztárát, szerződéseit és bankszámláját, b.) jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein, c.) köteles a Társaság ügyvezetését ellenőrizni, az ügyvezető által előterjesztett társasági mérleget és eredmény-kimutatást megvizsgálni, és vizsgálatának eredményét az alapítóval ismertetni, d.) ellátja a Társasági törvényben meghatározott egyéb feladatait.

12 III. AZ ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. SZERVEZETI RENDJE A munkaszervezet felépítése Az alapító felügyelete és irányítása alatt működik 1. Az ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt működik 2. A igazgatóhelyettes 3. A főkönyvelő 4. Minőségügyi vezető 5. Jogtanácsos (továbbiakban: ügyvéd) Az igazgatóhelyettes irányítása alatt működik: 2.1 A Mélyépítési Üzem 2.2 A Gépészeti Üzem 2.3 A Hajózási Üzem 2.4 Telephely üzemeltetési és Anyaggazdálkodási Osztály A főkönyvelő közvetlen irányítása alatt működik: 3.1 Üzemgazdasági Osztály 3.2 Pénzügy 3.3 Számvitel 3.4 Munka- és bérügy 3.5 Kalkuláció- és árképzés

13 Tervezés- és beruházás 2. Igazgatóhelyettes Jogállása: A igazgatóhelyettest az Ügyvezető igazgató nevezi ki. A igazgatóhelyettes szakmailag, szervezetileg közvetlenül az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. ügyvezető igazgatójának van alárendelve. Az igazgatóhelyettes az ügyvezető igazgató kifejezett rendelkezése szerint, az általa meghatározott (- K.F.T. alapfeladataival kapcsolatos -) hatáskörben az ő helyetteseként jár el. Az igazgatóhelyettes az Alapító hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság tagja az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. tevékenységi körhöz tartozó más társaságoknál sem tisztségviselője, tulajdonosa. Nem lehet olyan gazdasági társaságnak sem tagja, sem tisztségviselője, sem tulajdonosa, mellyel az ÁBKSZ K.F.T. -nek gazdasági kapcsolata van. Feladatai: Az igazgatóhelyettes az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. Árvízvédelmi Osztagának vezetője. Kidolgozza az árvízvédelmi osztag, riasztási és szervezeti rendjét. Szervezi és irányítja, ellenőrzi a vezetése alatt álló egységek munkáját, és felelős ezen egységek feladatainak - szakmai követelményeinek megfelelő, kellő színvonalú és határidőben való ellátásáért. Megteszi a szükséges intézkedéseket a műszaki feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében, s intézkedik (dönt) az ügyvezető igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben. Az igazgatóhelyettes a feladatokat intézkedésre a szervezeti egység vezetőire szignálja, de a munkaköri leírás szerint illetékes szervezeti egység, vagy előadó helyett az ügyintézésére egységen belül mást is kijelölhet, és a feladat ellátásának módjára közvetlen utasítást adhat, a szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Az igazgatóhelyettes hatáskörébe tartoznak különösen az alábbiak: - szervezi és irányítja az ÁBKSZ árvízvédelmi és katasztrófa elhárítási osztagát.

14 irányítja a védelmi osztag munkáját, gyakorlaton és katasztrófa helyzetben egyaránt. - szervezeti és irányítja, valamint folyamatosan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkáját, összehangolja tevékenységüket, és ellenőrzi azok együttműködését, - gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok betartásáról, a vezetői rendelkezések végrehajtásának megszervezéséről és végrehajtásáról, - előterjeszti az irányítása alá tartozó egységek vezetőire és a dolgozóira lebontott munkaköri leírásokat, - rendszeresen beszámoltatja a vezetése alatt álló egységek vezetőit feladatik végrehajtásáról, illetve az egységek munkájáról, - tájékoztatja az ügyvezető igazgatót az irányítása alá tartozó egységek tevékenységéről, a folyamatban lévő munkákról, - rendszeresen tájékoztatja az ügyvezető igazgató döntéseiről vezetése alatt álló egységek vezetőit - esetenként dolgozóit a tevékenységükhöz kapcsolódó ügyekben az Ügyvezető igazgató döntéseiről, illetve az egyéb döntésekről, határozatokról, - javaslatot tesz és a döntés előkészítésben részt vesz az irányítása alá tartozó műszaki egységek dolgozóit érintő, az alkalmazással, besorolással, átsorolással, munkaköri beosztással, felmondással, munkaviszony megszüntetésével és a fegyelmi jogkör gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, - javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak az új szervezeti egység, vagy álláshely (munkakör) létesítésére, a meglévő átszervezésére vagy megszüntetésére, a munkakör betöltésére alkalmas személy kinevezésére, - ellenőrzi a műszaki egységekben a munkafegyelem megtartását, és gondoskodik az eredményes munka feltételeiről és végzéséről, - gondoskodik - elsősorban a külső szervek megrendeléses munkái útján a termelés kapacitásának optimális lekötéséről, - gondoskodik a termelési feladatok szakszerű előkészítéséről, a helyes munkaszervezésről, a gazdaságos és hatékony munka határidőben történő kivitelezéséről, a termelékenység növeléséről és a költségszint kedvező alakulásáról,

15 felügyeli a védelmi gépek, felszerelések, berendezések tervszerű karbantartását, azok üzemképességének biztosítását és szakszerű tárolását, - intézkedik a védekezés ideje alatt elhasználódott biztonsági készletek pótlásáról, illetve kiegészítéséről, - felügyeli a biztonságtechnikai előírások és tűzvédelmi szabályok betartását, - előkészíti a munkavállalásokkal kapcsolatos szerződéseket, ellenőrzi azok végrehajtását, vállalkozási és gazdaságossági kérdésekben - az Ügyvezető igazgató megbízása alapján döntésre jogosult. Irányítja és felügyeli a ÁBKSZ K.F.T. reklám és propaganda feladatát, tartja a kapcsolatot az üzletfelekkel és munkaszerződés tekintetében bármely szervezettel. Irányítja és végzi a piackutatást. - A K.F.T. vállalkozási munkákkal való ellátása az ütemterv alapján - Gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok és rendelkezések betartásáról és betartatásáról, - Rendszeresen ellenőrzi a vállalkozásban végzett munkaterületeken a szerződésben vállalt kötelezettségek betartását és gazdaságos, ésszerű végrehajtását, - Köteles azonnal minden intézkedést megtenni, ha olyan jelenséget tapasztal, amely hátráltatja a munkavégzést, károsan befolyásolja tekintélyét veszteséget, vagy kárt okoz, egyúttal köteles jelezni ezt az Ügyvezetőnek. Kinevezett megbízottja útján gondoskodik: - elkészítteti a kötelezően előírt statisztikai jelentéseket és gondoskodik azok határidőre való elküldéséről, - szervezi az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. védelmi osztag gyakorlatát, - gondoskodik a vízkárelhárítás terén együttműködő szervezetekkel a szerződések, megállapodások folyamatos érvényességéről, - gondoskodik az egységek elszámolásainak végrehajtásáról, azokat ellenőrzi, véleményezi, Az igazgatóhelyettes feladatait közvetlenül, vagy az irányítása alatt álló szervezeti egységek tevékenysége útján látja el.

16 Az igazgatóhelyettest akadályoztatása vagy távolléte esetén az általa kijelölt és az ügyvezető által megbízott személy helyettesíti. Az igazgatóhelyettes is felelős a társaság gazdaságos működéséért, így jogában áll a társaság tervének elkészítésben, beruházási programjának összeállításában, tevékenységéről szóló döntésben részt venni és véleményt nyilvánítani. Az igazgatóhelyettes felelőssége Az igazgatóhelyettes felelős a Nonprofit Közhasznú K.F.T. Közhasznú Szerződésben megfogalmazott vízkárelhárítási feladatainak végrehajtásáért. A védelmi eszközök, gépek, berendezések minőségi és mennyiségi értékének megőrzését, biztosítani bármely időpontban való bevethetőségüket és mobilitásukat. Személyes felelősség terheli a védelmi osztag megszervezéséért, és készültségben tartásáért. Mozgósítás esetén felelős az osztag riadóztatásáért, és a helyszínre vonulásáért. A védelmi beavatkozások esetében felelős a beavatkozás azonnali és szakszerű végrehajtásáért. Felelős a védelmi anyagok és berendezések folyamatos felújításáért és a technikai fejlődés biztosításáért. A igazgatóhelyettes felelőssége nem csökkenti a hozzá beosztottak, illetve az irányítása alatt lévők ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban, a munkaszerződésükben és a munkaköri leírásukban megfogalmazott felelősségi körét. 3. Főkönyvelő Jogállása Az Ügyvezető igazgató nevezi ki, annak közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. A főkönyvelő a Társaság gazdasági életének irányítója és szervezője. A főkönyvelő az Alapító hozzájárulása nélkül a Társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság tagja az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. tevékenységi körhöz tartozó más társaságoknál sem tisztségviselője, tulajdonosa. Nem lehet olyan gazdasági társaságnak sem tagja, sem tisztségviselője, sem tulajdonosa, mellyel az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T.-nek gazdasági kapcsolata van. Feladata: - a hozzárendelt szervezetek és osztályok szakmai irányítása, munkajog felügyelte,

17 felelős és megteszi a szükséges intézkedéseket a Társság könyvvitel, számvitel, pénzügyi, adózási,statisztikai feladatainak, kötelezettségeinek szakszerű, határidőben történő elvégzésére, - szervezi a hozzá beosztottak munkáját, összehangolja tevékenységüket, - felelős a Társaság vagyoni helyzetéért, fizetőképességének megőrzéséért, - gondoskodik a feladatkörét érintő jogszabályok, Alapító határozatok FB és könyvvizsgálói előírások, belső utasítások, az elszámolás rendjének szigorú és pontos betartásáról, - a vezetői értekezleten tájékoztatást ad a Társaság anyagi helyzetéről, rendkívüli esetben soron kívül kérheti a vezetői értekezlet összehívását, - javaslatot tesz az irányítása alatt álló egységek szervezeti, munkajogi és más kérdésekben, - a társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése. A főkönyvelő felelősségi köre: - a főkönyvelő felelős a hozzá rendelt egységek munkájáért, feladatai jogszerű végrehajtásáért, - a Társaság likviditásának folyamatos fenntartásáért, - a mérlegbeszámolók és mellékleteinek határidőre való pontos és a különböző jogszabályok által előírt szakszerűségéért, - a bizonylati rend, a pénzkezelési szabályok betartásáért, - az adó pontos, s a törvényben meghatározott mértékű határidőben történő teljesítéséért, a megfelelő adókulcsok szakszerű és törvényes alkalmazásáért, az adók határidőben történő befizetéséért, - a Társaság önköltségének, gépek, berendezések, eszközök önköltségének megállapításáért és azok naprakész karbantartásáért, - a tervezés és beruházás pénzügyi feltételrendszerének kidolgozásáért, - az anyaggazdálkodás takarékos megvalósításáért és ennek ellenőrzéséért.

18 Minőségügyi vezető Jogállása Az Ügyvezető igazgató nevezi ki, annak közvetlen irányítása alatt végzi munkáját. Feladata: - Az MSZ EN ISO 9002:1996 sz. szabványkövetelményeknek megfelelő minőségügyi rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése, - Minőségügyi kérdésekben az ÁBKSZ Nonprofit K.F.T. képviselete, - A vezetés munkájában való részvétel, a minőségbiztosítással kapcsolatos javaslattételi és véleményező jogkör gyakorlása, - szervezi és irányítja, ellenőrzi a Társaság minőségügyi rendszerének működését és fejlesztését, - A minőségpolitika folyamatos felülvizsgálta és szüksége módosítása, - A minőségpolitikai kézikönyv aktualizálása, kiosztott példányokról nyilvántartás vezetése, a visszavont fejezetek archiválása. A minőségbiztosítási eljárások és munkautasítások koordinálása. - Elkészíti a Társaság belső minőségügyi felülvizsgálatának ütemtervét. Gondoskodik a belső auditok kiképzéséről, beszámoltatja őket a felülvizsgálat eredményeiről, - Előkészíti a felülvizsgálatok programját és javaslatot tesz minőségi hiányosságok megszüntetésére, fejlesztésére. - A nem megfelelő teljesítések okait hibajavító tevékenység keretében elemzi, előfordulásuk kiküszöbölésére javaslatot tesz. - A felmerült problémák okainak feltárása- szükség esetén javaslatokat dolgoz(tat) ki a hibák megszüntetésére. - Ellenőrzi a beszállítók teljesítését és javaslatot tesz kiválasztásukra. - Véleményezi az értékesítési és beszerzési szerződések minőségi követelmények teljesíthetősége szempontjából. - A reklamációk kivizsgálását megszervezi és irányítja. Biztonságtechnikai, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi megbízott - a védekezés idején ügyeleti feladatot lát el, - gondoskodik az ISO-rendszerben előírt feladatok teljesítéséről,

19 Biztonságtechnikai feladatok - felelős a biztonságtechnikai előírások betartásáról, megfelelő munkakörülmények kialakításáról, - a biztonságtechnika kérdéseiben javaslatokat tesz, - javaslatot tesz a biztonságtechnikai továbbképzésben. Tűzvédelmi feladatok - a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges tűzvédelmi hatósági engedélyek megszerzése, - a létesítmények (műhelyek, raktárak, üzemrészek, munkahelyek, hajók, stb.) tűzveszélyességi osztályba sorolása, - a létesítmények tűzvédelmét szolgáló utasítás-tervezetek elkészítése, - a tűzvédelmi feladatok végrehajtásának ellenőrzése, javaslatok tétele, az észlelt hiányosságok megszüntetése, - a tűzesetek kivizsgálásában való részvétel, - az ÁBKSZ Kht. tűzvédelmére vonatkozó adatok gyűjtése, értékelése, adatszolgáltatás, - a tűzvédelmi berendezések, felszerelések üzemképességének biztosítása, - a dolgozók tűzvédelmi oktatásának szervezése, irányítása. Polgári (katasztrófavédelmi) védelmi feladatok - a katasztrófák hatásai elleni védelemben való közreműködés érdekében a polgári védelmi intézkedési terv kidolgozása, vízkárelhárítási ügyekben az Országos Műszaki Irányító Törzsön keresztül, - a katasztrófák esetén a károk kiterjedésének megelőzésében, illetve csökkentésében, a mentésben, a károk felszámolásában való közreműködés, továbbá a mentés érdekében halaszthatatlan feladatok (ideiglenes helyreállítás) végrehajtása, - kapcsolattartás a polgári védelem irányító szerveivel, - a polgári védelem irányító szervei utasításainak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtása. Munkavédelemi feladatok

20 munkavédelmi szempontból véleményezi a kivitelezési terveket, a bel- és külföldi gépeket, berendezéseket, létesítményeket, technológiai előírásokat, továbbá a műszaki átadás-átvételnél az új vagy átalakított létesítményeket, berendezéseket, gépeket. stb, - az érintett egységek vezetőinek egyetértésével, az ÁBKSZ K.F.T. Munkavédelmi Szabályzat tervezetének elkészítése, valamint az éves- és távlati munkavédelmi intézkedési terv kidolgozása, - a baleseti helyzet alakulásának figyelemmel kisérése, az üzemi balesetekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a balesetek elemzése, a szükséges intézkedések megtétele, a hiányosságok megszüntetésére, - a súlyos, a tömeges, és a halálos üzemi balesetek körülményeinek kivizsgálása, az ezekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása és az előírt nyilvántartások vezetése, a kötelező bejelentések intézése. - időszaki munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi szemlék megszervezése, az észlelt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedés megtétele. 5. Jogtanácsos (ügyvéd ) Jogállása Tevékenységét eseti megbízás alapján végzi. Feladata: Az ügyvéd a Társasággal kötött megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Ügyvezető igazgatónak alárendelten, az Ügyvezető igazgató felkérése alapján az alábbiak szerint közreműködik a Társaság ügyeinek intézésében. Így különösen: ellátja a Társaság jogi képviseletét, felkérés esetén előkészíti a Társaság tevékenységi és érdekkörébe tartozó jogügyeket, megszerkeszti az ügyleti okiratokat, szükség szerint ellenjegyzi azokat. Felkérésre véleményezi a Társaság belső működését rendező szabályokat. Jogi tanácsadás, véleményezés útján közreműködik a Társaság eredményes tevékenységének elősegítésében. Felkérésre feladata a vállalkozási szerződések esetenkénti ellenjegyzése és a vállalkozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések különösen a közbeszerzési törvény - betartásának és betartatásának felügyelete.

21 Ha felkérésre végzett munkája során bármilyen jogsérelmet, vagy szabályzattól való eltérést tapasztal, úgy azt haladéktalanul köteles jelenteni az Ügyvezetőnek az érintett fél, munkavállaló egyidejű értesítése mellett. A fentiek elmulasztásáért a Ptk. szerinti felelősséggel tartozik. 2. Az igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt működő részlegek: 2.1 Mélyépítési Üzem Irányítását a Mélyépítési Üzem vezetője látja el. A Mélyépítési Üzem vezetőjét az Ügyvezető igazgató nevezi ki. Az üzem vezetője feladatait a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatkörben, hatáskörrel, jogokkal és felelősséggel látja el. Külső megbízások esetében elkészíti az árajánlatot és a szerződéstervezetet, melyet bemutatni köteles a műszaki- és a vállalkozási igazgatóhelyettesnek, végrehajtja a szerződésben rögzített feladatot, elkészíti a teljesítésről szóló számlát. Az egység tevékenységi köre: - elkészíti az éves fenntartási és megrendeléses építési munkák tervjavaslatát, - lebontja a jóváhagyott termelési tervet az irányítása alá tartozó építésvezetőségekre - gondoskodik, hogy a szükséges kiviteli tervek, költségvezetések, árelemezések, elő- és utókalkulációk rendelkezésre álljanak, - gondoskodik az építési engedélyek vízjogi létesítési engedélyek meglétéről, beszerzéséről, - részt vesz a helyszíni szemléken és bejárásokon, - javaslatot tesz munkák vállalására és előkészíti a szerződéskötéseket, (vállalkozási szerződés tervezetei) - előkészíti és végrehajtja a szerződött munkák gazdaságos kivitelezését - gondoskodik a helyes munkaszervezésről, ellenőrzi a munkahelyeken az előírt építési-, (felmérési) naplók, nyilvántartások (munkahelyi anyagnyilvántartás) és bizonylatok pontos és naprakész vezetését, - előkészíti és végrehajtja a munkák műszaki átadás-átvételét és határidőre elkészíti a szerződött munkák számlázását, - nyilvántartást vezet a vállalt munkákról és gondoskodik a kivitelezési határidők betartásáról, rendszeresen tájékoztatást ad a munkák állásáról, javaslatot tesz az esetlegesen szükségessé váló módosításokra, akadályoztatás esetén a munkák

ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója:

ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Társaság Alapítója: ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI KÖZPONTI SZERVEZET KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Társaság Alapítója: A Társaság tagi (tulajdonosi) jogainak gyakorlására a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. - 2 - T artalomjegyzék Bevezetés 3. I. Általános rész 3. 1. A társaság főbb adatai 3. 2. A társaság jogállása 4. II. A társaság szervezete és irányítási rendszere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 21.0. Készítette: Molnár Sándor Hatályba léptette: Érd, 2015. január 1. A dokumentumban lévő valamennyi információ az ÉTV Kft. tulajdona; üzleti, vagy más célra

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rész 1.A Társaság főbb adatai 2.A Társaság jogállása II. III. A Társaság szervezete és irányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ Nonprofit Közhasznú Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2010. november 10. Jóváhagyom: Dr. Fellegi Tamás Nemzeti fejlesztési miniszter 20/2010. (XI.10.) számú Tulajdonosi

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben

KOZ-4561/2011. 24/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011.

KOZ-4561/2011. 24/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2011 24/2011. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2011 Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/103 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/2012 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/1/2012 Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/107

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

A PATAQUA KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PATAQUA KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PATAQUA KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sárospatak, 2013. március 6. Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető Sárospatak Város Képviselő Testülete elfogadta: Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3 1.

Részletesebben

KOZ-8691/2014. 25/2014. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat kiadásáról

KOZ-8691/2014. 25/2014. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat kiadásáról KOZ-8691/2014 25/2014. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Mőködési Szabályzat kiadásáról 2014 KOZ-8691/2014 Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatálybalépés

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

Makói Gyógyfürdő Kft.

Makói Gyógyfürdő Kft. Makói Gyógyfürdő Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. november Bevezető Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. FESZOFE Nonprofit Kft

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. FESZOFE Nonprofit Kft 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FESZOFE Nonprofit Kft Jóváhagyta: Kelt: 2012... aláírás 2 Tartalomjegyzék I.Bevezetés II. A társaság alapadatai III. A társaság szervezete 1. Legfőbb szerv 2. Az ügyvezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

2013... napjával lép hatályba. Szentes, 2013.

2013... napjával lép hatályba. Szentes, 2013. SZENTES VÁROSELLÁTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI-, MŰKÖDÉSI ÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti-, Működési és Ügyrendi Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) a Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Istók Ede ügyvezető Jóváhagyta: dr. Papcsák Ferenc polgármester A 201$. január 27. Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2014. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft 1195 Budapest, Városház tér 18-20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - tervezet - Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ - 2513-1 /2015. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosításokkal. egységes szerkezetben 2015.

Iktatószám: VÍZ - 2513-1 /2015. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosításokkal. egységes szerkezetben 2015. Iktatószám: VÍZ - 2513-1 /2015. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Általános rész... 5 1.1. Jellemző adatok: a Társaság... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 8200 Veszprém Jutasi út 10. Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Felügyelőbizottsága a 28/2015 (V.14.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben