(MÓDOSÍTVA: , MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)"

Átírás

1 EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: , MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről szóló évi II. törvény, ill. a közhasznú szervezetekről szóló az évi CLVI. törvény alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Az SZMSZ az Egyesület vezetésének és gazdálkodásának, az Egyesület jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: az Egyesület működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét; az Egyesület irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait; az Egyesület vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit. Az SZMSZ betartása (betartatása) az Egyesület tagjainak, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége. I. Általános rész 1. AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Az Egyesület neve: Egészséges Magyarországért Egyesület Az Egyesület angol nyelvű megnevezése: Association for Healthy Hungary Az ügyvitel során használt név rövidítése: EME. Székhelye: 1012 Budapest, Attila út 93. Postai címe: Budapest, Attila út 93. Telefonszáma: Telefax száma: Az Egyesület alapszabályának kelte: VII. 23. Az Egyesület működési megkezdésének időpontja: VII. 23. Nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság /1997/2. Bankszámlájának száma: Általános Értékforgalmi Bank Adóigazgatási száma:

2 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA Az Egyesület fő célja az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és a betegség-megelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése Magyarországon. Az Egészséges Magyarország megteremtésében érdekelt magánszemélyek, intézmények, vállalkozások szövetségének létrehozása. Ennek érdekében az alábbi kiemelt közhasznú célokat tűzi maga elé figyelemmel az CLVI.tv c./ pontjára 1/l- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység tekintettel az Egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.tv 1 -nak a.;f.pontjára, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991.évi XI.tv 3. -ra; 1/2 -tudományos tevékenység, kutatás, összhangban a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (l) bekezdése. 1/3. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, összhangban a közoktatásról szóló évi a LXXIX.törvény 2.. (3) bekezdésére, illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (l) bekezdése. 1/4. - fogyasztóvédedelem összhangban a Fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV.tv. 3.;4.;5. -val. 3. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA A Egyesület mint jogi személy jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Egyesület gazdasági jogalanyiságkénti működése során szerződéses kapcsolatba kerülhet harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem a tagjait, hanem az Egyesületet illetik meg, illetve terhelik. A Egyesület szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása, akarata és elhatározása szerint, szabadon köti a céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottjai, illetve kötelezettje a Egyesület. Ez vonatkozik azokra a szerződésekre is, amelyeket olyan tevékenységre vagy szolgáltatásra, termékekre kötött, amely a tagok személyes közreműködésére vagy munkájára épül. A Egyesület perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben a Egyesület akkor is, ha a Egyesület valamelyik tagja áll perben az egyesülettel szemben. Fentieken túlmenően az Egyesület önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik. 4. KÉPVISELET Az Egyesület képviseletét az Elnök önállóan látja el. Az Elnök akadályoztatása esetén képviseleti jogát írásban történő idő- és feladatmeghatározással, bármelyik elnökségi tagra, a munkaszervezet vezetőjére, alkalmazottjára ideiglenesen továbbruházhatja. Képviseleti, illetve aláírási jog megvonását írásba kell foglalni és azt a szükséges helyeken be kell jelenteni. II. Az Egyesület belsõ viszonyai Az Egyesület minden tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, az Alapszabály cékitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kaphat, véleményét és javaslatát szóban vagy írásban megteheti és azokra szükség szerint választ kell kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére. Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 2. oldal

3 III. Egyesület szervezete és irányítási rendszere Az Egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Elnökség c) Felügyelő Bizottság Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával működnek. A egyesület általános irányítását az Egyesület Közgyűlése, operatív irányítását az Elnökség - az Ügyvezető útján - látja el. 1. KÖZGYŰLÉS 1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll. 2. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyülés idejét és napirendi pontjait közzé kell tenni. A napirendi pontokról az érintetteket 3o nappal megelőzően írásban értesíteni kell. 3. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha; a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével írásban ezt kéri, a Bíróság elrendeli. a Felügyelő Bizottság elrendeli (ebben az esetben az Elnök 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést). 4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapszabály elfogadása és módosítása, az Egyesület szervezeti, működési szabályzatának elfogadása, az Egyesület éves költségvetésének elfogadás közhasznúsági jelentés elfogadása az Egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve kilépés elhatározása, továbbá más országos szervezethez, szövetséghez való csatlakozás és kilépés kezdeményezése, döntés alapítvány létrehozásáról és megszüntetéséről, gazdasági vállalkozás indításáról és megszüntetéséről. az Elnökség, FB éves beszámolójának és az Elnökség ügyrendjének elfogadása, az Egyesület vezető szerveinek az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása, a tagsági díjak megállapítása Az egyesületi tagok és az Egyesület szervei /tisztségviselői/ között keletkezett viták elbírálása, tiszteletbeli tagsági cím visszavonása, az Egyesület jelképrendszerének kialakítása, döntés a hatáskörbe vont egyéb ügyekben. Megsemmisíti vagy megváltoztatja az Elnökség törvénysértő határozatait. A Közgyűlésen az elhangzottakat a határozatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök és a tagság által megválasztott jegyzőkönyvvezető hitelesíti 5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a teljes tagságnak több mint a fele jelen van. A Közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja. Amennyiben a meghirdetett közgyűlés időpontjában határozatképtelen, akkor az egy órán belül ismét összehívott közgyűlés a jelenlévő tagok számarányára tekintet nélkül határozatképes. 6. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Ptk b.) Nem minősül előnynek az Egyesület célszerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás. 7. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület bármely tagja betekinthet. Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 3. oldal

4 8. A évi CLVI. törvény 7. -ának (2) bekezdésében előirt szabályozást az Egyesület az SZMSZben szabályozza. 9. A közhasznúsági jelentés a következőket tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a célszerinti juttatások kimutatását, a kapott támogatásokról szóló kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót. 10. A közhasznúsági jelentés tartalma nyilvános, abba bárki betekinthet. 11. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 2. ELNÖKSÉG Az Egyesület ügyintéző szerve 3-5 főből álló Elnökség. (Az alakuláskor 3 fős Elnökséget választ a Közgyűlés). Az Elnökség összetétele: Elnök és tagok. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés négy évre választja. Amennyiben az elnökségi tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni. 1. Az Elnököt és az Elnökség tagjait az Egyesület rendes tagjai választják. 2. Az Elnökségen belüli munkamegosztásról az Elnök javaslata alapján az Elnökség dönt. 3. Az Elnökség szükség szerint ülésezik. Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban felkért elnökségi tag hívja össze, az ülést megelőzően legalább 15 nappal, a napirend egyidejű közlésével. 4. Az Elnökség ülésein a Felügyelő Bizottság Elnöke akadályoztatása esetén az általa kijelölt Felügyelő Bizottság tagja tanácskozási joggal vesz részt. Nem lehet az Elnökség tagja, aki más olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig. Az Elnök, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5. Az Elnökség hatásköre: a Közgyűlések között irányítja az Egyesület munkáját, javaslatokat készít az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre és ezeket jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti, kezeli az Egyesület működése során felhalmozódott vagyont, intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet, dönt - a tiszteletbeli tag kivételével - a tag kizárásáról, dönt az egyesülettel munkaviszonyt létesítők felvételéről és munkaviszonyuk megszüntetéséről, összehívja a Közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére, évente beszámol a Közgyűlésnek, kinevezi a TT tagjait Felügyeli és irányítja, beszámoltatja a Szervezeti Működési Szabályzat által létrehozott bizottságok munkáját az SZMSZ által ráruházott jogkörben. Dönt pályázatok és ösztöndíjak kiírásáról és odaítéléséről,) Végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek a szervezet folyamatos működését biztosítják és nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 6. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele plusz 1 fő jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökség üléseiről emlékeztetőt készít, az érdemi véleményeket, javaslatokat és a tagokra is kötelező döntését határozatba foglalja. A jegyzőkönyvben a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 4. oldal

5 7. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület célszerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás. 3. AZ ELNÖK Két tisztújító Közgyűlés között folyamatosan irányítja az Egyesület munkáját. Ennek keretében: harmadik személyekkel szemben, továbbá a hatóságok előtt képviseli az Egyesületet, akadályoztatása esetén a képviselettel az Elnökség valamelyik tagját, és a munkaszervezet vezetőjét, alkalmazottját bízza meg, írásban meghatározva a képviselet idejét és tartalmi összetevőit. kitűzi az elnökségi ülések idejét, vezeti az üléseket, meghatározza azok napirendjét, és gondoskodik az ott hozott határozatok végrehajtásáról. dönt a munkáltatói kérdésekben, szervezi és irányítja az Egyesületet és azt minden fórumon képviseli, elkészíti az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát, gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeiről, gondoskodik az Elnökség és az Egyesület folyamatos működésének biztosításáról, ennek keretében elkészíti az Elnökség hatáskörébe tartozó döntésekhez szükséges írásos anyagokat, és azokat az elnökségi tagok részére időben megküldi, elkészíti az Elnökség éves /féléves/ munkatervét, a Közgyűlés elé kerülő éves költségvetési javaslatot és zárszámadást. 1. Az Elnök és az Elnökség tagjai feladataikat társadalmi megbizatásként látják el, részükre a Közgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést állapíthat meg. 2. Az Egyesület tevékenységét, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével, az Elnök irányítja 4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik. A Felügyelő Bizottság hatásköre: a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást, tájékoztatást kér: az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálja, megállapítja a saját ügyrendjét, a Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet, tájékoztatja a Közgyűlést munkájáról és annak összehívását kezdeményezi, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt. 5. TANÚSÍTÓ TESTÜLET A Tanusító Testület az Egyesület és a Népjóléti Minisztérium között kötött együttműködési megállapodás alapján kiválasztott szakmai döntséhozó fórum, amelynek működését a tanusítási folyamat Eljárási Szabályzata tartalmazza. A Tanúsító Testület öt-hét tagból áll. A Tanúsító Testületet annak elnöke vezeti. Az testületi elnököt minden első évben a Népjóléti Minisztérium, minden második évben a Földművelődésügyi Minisztérium javaslata alapján az Egyesület elnöksége delegálja. A fennmaradó tagokat az Elnökség két évre választja. A Tanúsító Testületi tagság megszűnik: az elnök mandátuma a kinevezés visszavonásával szűnik meg. a határozott idő elteltével, visszahívással, tag halálával, Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 5. oldal

6 lemondással. A Tanúsító Testületbe való kinevezés meghosszabbítható. 6. GAZDASÁGI SZERVEZET 1. Működtetése a munkáltatói jogokat gyakorló Ügyvezető irányítása és teljes felelőssége mellett történik. Az Ügyvezető a Közgyűlés az Elnökség és a Felügyelő bizottság döntéséről (annak tartalmáról, hatályáról) nyilvántartást köteles vezetni az alábbiak szerint: - köteles minden évben mindhárom szervezet döntéseiről Határozatok Könyvét vezetni, amelynek tartalmaznia kell a határozathozatal időpontját, a hatálybalépésének időpontját, és a döntést támogatók és ellenzők arányát, illetve személyét. -a Közgyűlés az Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokról az érintetteket köteles a határozat meghozatalát követő napjától számított 8 napon belül írásban értesíteni. Az ügyvezető a közhasznú szervezet nyilvántartását köteles naprakészen vezetni. A hozzáfordulók az általa vezetett közhasznú nyilvántartásban betekinthetnek mégpedig oly módon, hogy az ügyvezető igazgatótól írásban kötelesek kérni a betekintést megelőzően 8 nappal. Az ügyvezető igazgató köteles - figyelemmel az évi CLVI. tv.-re - a hozzáfordulók részére az iratokat rendelkezésre bocsátani. A kiadott iratokról az ügyvezető igazgató hozzájárulásával másolatok kérhetők. Az ügyvezető igazgató köteles a közgyülés, az elnökség által hozott határozatokat, beszámolókat, illetve a kiírt pályázatokat a Magyar Hírlapban közzétenni 30 napon belül. Az egyesület közhasznú tevékenységének, működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a gazdasági évet lezáró közgyűlést követő 30 napon belül a Magyar Hírlapban közzé teszi. A nyilvántartások vezetése a hatályos számviteli- és adójogszabályoknak megfelelően Adóügyek intézése Bankügyletek intézése Pénzkezelés Munkaügyi nyilvántartások vezetése és bérszámfejtés IV. MÛKÖDÉS RENDJE 1. MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA: A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, megváltoztatása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása. Az Ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. A Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az Ügyvezető gyakorolja. 2. A EGYESÜLET VALAMENNYI DOLGOZÓJÁNAK JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE 1. A Egyesület dolgozójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy a Magyar Alkotmányában megfogalmazott jogait gyakorolhassa; megismerje a Egyesület terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek alakításának folyamataiban és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait; a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a Egyesület belső szabályai alapján jár; számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei. 2. A Egyesület valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén elősegíteni a Egyesület célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését; Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 6. oldal

7 a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni; a Közgyűlés és az Ügyvezető határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra; munkaterületén a törvényességet betartani; munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni; az Egyesületi vagyon és eszközök megóvását előmozdítani; a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni; a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni; a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni; az Egyesület gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak a Egyesület érdekében használhatók, illetve hasznosíthatók. A jogtalan használattal a Egyesületnek okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg kell téríteni. 3. A Egyesületi munkaszervezet vezetőinek kötelessége, jogai a jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és betartatni; minden vezető köteles a döntést közölni azokkal a dolgozókkal, akiket a döntés érint. (A közlés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért a döntésre illetékes, munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartozik); a munkafegyelmet betartani és betartatni; a beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni; elősegíteni az irányítása alá tartozó egységeknek a más szervezetekkel való zavartalan együttműködését; a dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munka elvégzésének feltételeit biztosítani; saját egysége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, azt rendszeresen értékelni, és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, megállapításairól, tapasztalatairól az esetleges hiányosságokról, hibákról a felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni; figyelemmel kísérni, hogy a dolgozók jogos bérüket, az őket megillető kedvezményeket és juttatásokat megkapják és megakadályozni minden olyan cselekményt, amely jogosulatlan munkabér vagy egyéb juttatás felvételére irányul; a beosztott dolgozókat szakmailag segíteni, továbbképzésük feltételeit biztosítani és szakmai oktatásukat megszervezni, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni; a balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat betartani és betartatni, a végrehajtásukat ellenőrizni és az előírás szerinti állapotok megvalósítását szorgalmazni; a képviseleti, aláírási és utalványozási jogával a meghatalmazás keretein belül élni, a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és egyéb ügyiratokat ellenőrizve aláírni vagy láttamozni; biztosítani a nyilvántartások egyezőségét: az általa irányított területen kiállított mindennemű bizonylat és nyilvántartás alaki, tartalmi, számszaki szempontból való helyességét, teljességét; az okmányok gondos kezelését, előírásszerű irattározását, megőrzését, selejtezését a belső előírásoknak megfelelően megszervezni; szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani és annak végrehajtását ellenőrizni; a használatra átvett bélyegzőt megőrizni és jogtalan felhasználását megakadályozni; intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok megszüntetése érdekében; részt venni és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak; munkaterületét érintő egyesületi szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen véleményezni, illetve ilyen készítését kezdeményezni; Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 7. oldal

8 a egyesületi munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó javaslatokat tenni, illetve támogatni; az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 8. oldal

9 adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni, egyben megakadályozni a munka végzéséhez szükségtelen belső információk gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatását. 4. A munkaszervezet vezetőinek felelőssége A Egyesület munkaszervezetének vezetői - elévülési határidőn belül - munkajogilag és a polgári jog szerint felelősek a Egyesület eredményes működése érdekében a munkaszerződésükben, munkaköri leírásukban és a belső szabályzatokban részükre előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéséért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásuknak, hatáskörüknek, beosztásuknak megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztottak. Szándékos károkozás esetén a teljes kár megtérítésére kötelezhetők, míg gondatlan károkozás esetén 6 havi átlagkeresettel felelnek. A vezető felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozók munkaköri leírásban meghatározott személyes felelősségét. 5. Felelősségre vonás (rendkívüli felmondás) és kártérítési jogkör A Egyesület Ügyvezetője felett az Elnökség, a többi alkalmazott felett a Ügyvezető gyakorolja a felelősségre vonási, illetve kártérítési jogkört. Ezeknek az ügyeknek az előkészítése a jogtanácsos/ügyvéd/ feladata. Ezen ügyeknek a jogkör alkalmazásánál a Munka Törvénykönyvének a vonatkozó rendelkezései az irányadók. 6. Bankszámla feletti rendelkezés Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Egyesület számláját kezelő bankhoz bejelentett, képviseleti aláírási joggal felruházott két dolgozó együttes aláírása szükséges. A Ügyvezető és az Elnök együttesen korlátlanul jogosultak az Egyesület bankszámlája felett rendelkezni, az alapszabályban rögzített feltételek között. 7. Utalványozási jog Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja a pénztár felé valamely kifizetés jogosságát. Pénz, anyag, fogyóeszköz utalványozására csak az utalványozási joggal felruházott vezető jogosult. Az Egyesület más vezetőit, illetve alkalmazottait a Ügyvezető ruházza fel utalványozási joggal. Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az e jogosultsággal felruházott dolgozóval. Az utalványozási joggal felruházott személyekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat: név, beosztás, utalványozási jog tartalma, esetleges korlátai, a jog megadásának, illetve megvonásának időpontja, saját kezű névaláírása. Jelen Szervezeti Működési Szabályzatot az év május hó 21. napján tartott közgyűlés elfogadta. Aláírások: Elnök: Jkv. hitelesítő: 1. tanú: 2. tanú: Egészséges Magyarországért Egyesület SZMSZ 9. oldal

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/2012 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/1/2012 Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/107

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben