T E R V E Z E T A /2013. (. ) MNB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E R V E Z E T A /2013. (. ) MNB"

Átírás

1 T E R V E Z E T A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2013. (. ) MNB rendelete a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 171. (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 4. (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) szerinti kockázati tőkealapra, kockázati tőkealap-kezelőre, központi értéktári, elszámolóházi és központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki. 2. (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére. (2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik. (3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni. 3. (1) A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, heti, havi, negyedéves, éves, eseti és az MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére. (2) Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikk (2) és (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás az összevont alapú felügyeleti jelentését az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően teljesíti az MNB részére. (3) Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikk (2) és (3) bekezdése hatálya alá tartozó összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás a./2013/eu bizottsági rendelet 9. és 10. cikke hatályba lépéséig az összevont alapú felügyeleti jelentését az (1) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti az MNB részére. (4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. (5) A Tpt. szerinti központi értéktári tevékenységet végző szervezet a központi értékpapír-nyilvántartás adatait az értékpapír azonosítójának (ISIN kódjának), típusának, fajtájának, formájának, egyéb jellemzőinek, valamint a kibocsátó adatainak megnevezésével elektronikus formában, a tárgyidőszakot követő munkanap óráig küldi meg az MNB részére. 4. (1) A befektetési alap és a befektetési alapkezelő a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, heti, negyedéves, valamint éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére. (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet tartalmazza. 5. (1) A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére. (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

2 6. (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, a tárgyévet követő év június 30-ig éves felügyeleti jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról az MNB részére. (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 9. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, valamint a./2013/eu bizottsági rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB Kihelyezett Adatküldő Program megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A KAP rendszer használatára vonatkozó részletes követelményeket a KAP rendszer Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amelyet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján tesz közzé. (2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet. (3) Az adatszolgáltató a feltöltött felügyeleti jelentésről a beérkezés időpontját, érkeztetési számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus érkeztetett üzenetet kap. (4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén visszautasított, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén feldolgozott státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató. (5) Az adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése a KAP rendszerben feldolgozott státuszt kapott. A feldolgozott üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak. (6) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla ( 0 ) értékkel kell kitölteni. 8. (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére. (2) Ha az adatszolgáltató önellenőrzési, belső ellenőrzési stb. tevékenysége során megállapításra kerül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak, mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítani kell. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárástól számított 15 munkanapon belül kell az MNB részére megküldeni. 9. (1) Az adatszolgáltató az akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az MNB Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül köteles benyújtani. Az ERA rendszer használatára vonatkozó részletes követelményeket az ERA rendszer Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amelyet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján tesz közzé. (2) Az akadályoztatás oka lehet különösen a) az adatszolgáltatónak a felügyeleti jelentéshez használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége; b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt; c) а felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt. (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell teljesíteni, amelyhez az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is fel kell tölteni. (4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet. (5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé. (6) Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az 2

3 akadályoztatás megszűnéséig a bejelentést az MNB ügyfélszolgálatán vagy postai úton nyújthatja be az MNB részére. (7) A jelen alkalmazásában a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni; b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom; c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy; d) üzemzavar: а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 172. n) pontjában meghatározott fogalom. 10. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 11. E rendelet 3. (3) bekezdése és 7. (1) bekezdése a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló /2013. (.) MNB rendelet 4. (3) bekezdésével és 9. (1) bekezdésével együtt a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke, valamint a. szóló, i /2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 12. E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés harmadik és negyedik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 3

4 1. melléklet a.../2013. ( ) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások I. Rész A FELÜGYELETI JELENTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény; a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.); a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.); a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.); a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.); a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.); a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.); a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.); a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.); a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.); a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet ; a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet; a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bakr.); az összevont alapú szavatoló tőke és összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról szóló 27/2007. (XII. 20.) PM rendelet; az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (a továbbiakban: ÁÉKBV irányelv); a Bizottság augusztus 10-i 1287/2006/EK rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (a továbbiakban: Bizottság 1287/2006/EK rendelete). 4

5 2. Rövidítések A kitöltési előírásokban használt rövidítéseket külön magyarázat hiányában a fenti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni. BAMOSZ: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; BÉT: Budapesti Értéktőzsde; EGT állam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (EU tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland); EU: Európai Unió; PIBB: a pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások), a befektetési vállalkozások, és a biztosító részvénytársaságok (beleértve a viszontbiztosítókat is) összefoglalóan. 3. Fogalmak Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra, valamint a kitöltési előírásokra érvényesek. Az adatszolgáltató (a közvetlen tulajdon alapján hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű) tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás: olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyben a befektetési vállalkozás vagy a befektetési vállalkozás tulajdonosa, igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, illetve ezek közeli hozzátartozója a Gt. 52. (2) bekezdésében szereplő minősített befolyást jelentő részesedéssel rendelkezik. Az adatszolgáltató (a közvetlen tulajdon alapján hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű) tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó természetes személy: az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás tulajdonosa, igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, illetve ezek közeli hozzátartozója. Alklíring tag: az a közvetett elszámolási jogosítvánnyal rendelkező személy, aki a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) tőzsdei elszámolási szolgáltatásainak igénybevételére egy klíringtaggal szerződést kötött. Árutőzsdei szolgáltatás: a Bszt. 9. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. Befektetési szolgáltatási tevékenység: a Bszt. 5. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. Értékpapírok fizikai készlete: az értékpapíroknak mind a nyomtatott, mind a dematerializált értékpapíroknak a jelentés tárgynapjára vonatkozóan elszámolt, és az őrzési helyeken, továbbá az elszámolóházi számlákon meglévő tényleges készlete. Értékpapírok jogi készlete: az értékpapírok fizikai készletének azon értékpapírok állományával korrigált készlete, amelyekre vonatkozó tulajdonjog a jelentés tárgynapján fennáll, de még nem került a tulajdonos birtokába, illetve nem került ki birtokából. Az értékpapírok jogi készletének meghatározásakor az értékpapírok fizikai készletét a tárgynapon elszámolás alatt lévő állományváltozásokkal eladásokkal és vételekkel kell módosítani. Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység: pénzügyi eszköz elhelyezése a pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. Devizabelföldi: a Tpt. 5. (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott fogalom. Devizakülföldi: a Tpt. 5. (1) bekezdés 31. pontjában meghatározott fogalom. Halmozó részvény: a jegyzett és befizetett részvények közül azok az osztalékelsőbbségi részvények, amelyek a nyereséges év(ek)ben a korábbi (esetleg) veszteséges év(ek)ben elmaradt hozamokra is feljogosítanak. Elfogadható partnernek minősülő ügyfél: a Bszt. 51. (1) bekezdésben meghatározott fogalom. Fióktelep: a Bszt. 4. (2) bekezdés 29. pontjában meghatározott fogalom. Hitelintézet: amit a Hpt. annak minősít. (A jegybank nem minősül hitelintézetnek.) Idegen tulajdonú értékpapír: az ügyfél tulajdonát képező értékpapír. 5

6 ISIN kód: elszámolóház által, a bejelentésre kötelezett értékpapírokra meghatározott egyedi azonosító kód. Kapcsolt vállalkozás: az Szmt 3. (2) bekezdés 7. pontjában ilyenként meghatározott vállalkozás. Kereskedési könyvi bizományi ügyletek fedezetére (biztosítékára) vonatkozó fedezeti szorzók: állampapírok esetében ide nem értve az állampapír-alapok befektetési jegyeit a szorzó értéke 0,9, egyéb tőzsdei papíroknál ideértve az állampapír-alapok befektetési jegyeit is a szorzó értéke 0,8. Kiegészítő szolgáltatás: a Bszt. 5. (2) bekezdésében meghatározott tevékenység. Klíringtag: közvetlen tőzsdei elszámolási jogosítvánnyal rendelkező jogi személy. Közvetítő: a Bszt ában meghatározott fogalom. Lakossági ügyfél: a Bszt. 4. (2) bekezdés 41. pontjában meghatározott fogalom. MiFID: (Markets in Financial Instruments Directive) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. MiFID tábla: a MiFID 25. cikk (3) és (4) bekezdése által előírt tranzakciós jelentések. Nyitva szállítás megbízás alapján teljesített ügyleteknél: amennyiben az ügyfél rendelkezési jogot szerez a megbízás alapján teljesített ügyletből származó pénz-, illetve pénzügyi eszköz fölött, mielőtt a befektetési vállalkozás felé rendezte volna az ügyletből ráháruló minden pénzügyi teljesítési, illetve pénzügyi eszköz szállítására vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségét. Pénzügyi eszköz: a Bszt. 6. -ában meghatározott fogalom. Piaci árral rendelkező pénzügyi eszköz: minden olyan pénzügyi eszköz, amelyre a jelentési időpontot megelőző egy naptári hónapban legalább öt, az adatszolgáltató által dokumentálható (de nem feltétlenül az adatszolgáltató által lebonyolított) kötés történt, illetve legalább öt alkalommal volt rá nyilvános vételi vagy eladási árajánlat. Szoros kapcsolat: a Bszt. 4. (2) bekezdés 63. pontjában meghatározott fogalom. Szabályozott piac: a Tpt. 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott fogalom. Szakmai ügyfél: a Bszt. 4. (2) bekezdés 60. pontjában meghatározott fogalom. Tőkeáttétel: a nyitott pozíció piaci értéke / rendelkezésre bocsátott fedezet, illetve alapletét piaci értéke. Tőzsde: a Budapesti Értéktőzsde. T nap: az ügyletkötés napja. Ügyfél: a Bszt. 4. (2) bekezdés 66. pontjában meghatározott fogalom. Ügyfél azonosító: belföldi vállalkozások esetén a törzsszám (az adószám első nyolc számjegye), belföldi természetes személyeknél a születési dátum, külföldi ügyfél esetében az adatszolgáltató által alkalmazott azonosító (pl. SWIFT kód). Ügyfélcsoport: a Bszt. 4. (2) bekezdés 68. pontjában meghatározott fogalom. Ügyfelet, ügyfélcsoportot jelölő kódok A - az adatszolgáltató Számv.tv. 3. (2) bekezdés 1. pontja szerinti anyavállalata; T - az adatszolgáltató anyavállalatnak nem minősülő, hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosa (természetes személy, jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság); K - az adatszolgáltató Számv.tv. 3. (2) bekezdés 2-4. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása; V - az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%- ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás (a jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság); S - az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%- ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó természetes személy; E - a fenti kategóriába nem tartozó személyek, szervezetek és vállalkozások. 6

7 Ügyleti fedezet: a megbízás alapján végrehajtott ügylet fedezetének az alábbi követelményeknek kell eleget tennie: - A fedezeti célú pénz- és pénzügyi eszközt az adatszolgáltató nyilvántartásaiban az ügyfél többi eszközétől elkülönítetten mutatja ki, és egyértelmű módon kapcsolja össze a fedezett ügylettel. - Az ügyféllel kötött szerződés, valamint az ügyfél vagyoni helyzete biztosítja, hogy a fedezetbe vont eszközök az ügyfél nemteljesítése esetén önállóan (tekintet nélkül a köztük lévő egyéb szerződésekre) és korlátozás nélkül bevonhatóak az ügylet rendezésébe. - Fedezeti célú pénzügyi eszközként csak piaci árral rendelkező pénzügyi eszközök vehetők figyelembe. - Az ügylet zárásáig (teljes körű rendezéséig, illetve az ügyletből származó esetleges veszteség leírásáig) a fedezeti eszközöknél az ügyfél rendelkezési joga nem terjed ki a fedezet elvonására. E feltétel nem jelenti azt, hogy az egyszer fedezetbe vont eszközök nem cserélhetők az ügyfél és a befektetési szolgáltatást nyújtó közös döntéseként, de a fedezetbe vont eszközök mennyisége és értéke minden üzleti napon elkülönítetten és egyértelműen legyen kimutatva. - Más ügyletek biztosítékaként figyelembe vehetők az elszámolás napjáig, vagy az elszámolás napján a megbízás elfogadásáig megkötött tőzsdei ügyletekből származó, a KELER Zrt. elszámolása alatt lévő, ügyfél pénz- és pénzügyieszköz-követelések. Vonatkozási idő: azon időpont, illetve időszak, amelyre a felügyeleti jelentés vonatkozik. 4. A felügyeleti jelentés formai követelményei Amennyiben az adatszolgáltató módosító jelentést küld, azzal egyidejűleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakterületet a módosításról és annak indokairól. A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a Mód oszlopban M -mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni. Nem kell értéket beírni - az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne, - a valós értékelést bemutató mezőkbe, ha az adatszolgáltató még nem alkalmaz valós értékelést. Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben. A táblák Megnevezés mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget. A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: egy forint, illetve az adott deviza egysége. Az ettől eltérő mértékegységet minden tábla egyedileg jelzi. 7

8 2. melléklet a /2013 (..) MNB rendelethez A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet és a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) A/ Egyedi táblák 30B Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében) BV, BVF N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra 30C Értékpapír fedezettség részletezése (darab) BV, BVF, HB, HBF N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra 30DA Saját számlás értékpapír-állományok a hónap végén BV, BVF HB, HBF 30DB Saját számlás pozíciók piaci értéke a hónap végén BV, BVF HBF H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 30K Tőzsdén kívüli azonnali értékpapírügyletek adatai BV, BVF, HB, HBF HE a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra 31A Felügyeleti mérleg Eszközök BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június B Felügyeleti mérleg Források BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június C Tájékoztató adatok (1) BV H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 31D1 Tájékoztató adatok (2) BV, BVF HB, HBF 31D2 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken BV, BVF HB, HBF H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 31D3 Tájékoztató adatok (4) BV, BVF, HB, HBF Z a változást követő 2. munkanap 18 óra 32A Eredménykimutatás BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június B Eredményadatok részletezése BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június HSZLA Számlavezetők HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33SZLA Számlavezetők BV NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33LEZ A negyedév során lezárt pozíciók adatai BV, HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33NYIPO Nyitott pozíciók adatai a negyedév végén BV, HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33KP Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái BV, HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 34A Értékpapír kölcsönzés BV H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 34B Értékpapír repó BV H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 35A Havi forgalmazási jelentés szabályozott piaci kereskedési adatai BV, BVF HB, HBF 35B Havi forgalmazási adatok szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai BV, BVF HB, HBF 35C Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint BV, BVF HB, HBF H, NÉ H H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 37A Portfólió elemzés minősítés BV, BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37B1 Értékvesztés és értékvesztés visszaírása BV NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37B2 Céltartalék változása BV NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37C Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok BV, BVF, AT NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37FA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. BV, BVF, AT NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37FB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. BV, BVF, AT NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 38I1 Teljesített jegyzési garanciák BV, HB Z a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra 8

9 38I2 Hozamra és tőkemegóvásra tett garancia teljesítése BV, HB Z a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra 38J4 Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása BV Z az átsorolást követő 2. munkanap 18 óra 39AC Tőzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége BV, BVF, AT HB, HBF 39AD Tőzsdei saját számlás áruügyletek BV, BVF, AT HB, HBF H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 39AE Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása AT H, NÉ, K havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap, negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap; továbbá az MNB kijelölése alapján, a kijelölésben meghatározott időtartamra és határidőig 39AF Árutőzsdei szolgáltatók havi forgalma AT H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 39KC Elszámolóház - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány EL H a tárgyidőszakot követő 15. munkanap KELERER KELER értékpapír számla EL N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra KELERPE KELER pénzszámla egyenleg (a deviza egységében) EL N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra KELERA2 KELER Bruttó kereskedési állomány EL N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra B/ Konszolidált táblák 31KA Összevont felügyeleti mérleg Eszközök BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 31KB Összevont felügyeleti mérleg Források BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 31KC Összevonás jellemzői BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 31KD Összevonásba nem került szoros kapcsolatok jellemzői BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 32KA Összevont eredménykimutatás BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap C/ MiFID TREM tábla MiFID MiFID tranzakciós jelentés BV, BVF, HB, HBF, AK, AT Z a tárgyidőszakot követő munkanap, 18 óra D/ Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság merleg Éves beszámoló mérleg BV, BVF É erkim Éves beszámoló eredménykimutatás BV, BVF É cashflow Éves beszámoló cash-flow BV, BVF É kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet BV, BVF É konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés BV, BVF É kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv BV, BVF É erfeloszt Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat BV, BVF É uzljel Üzleti jelentés BV, BVF É Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Befektetési vállalkozás Befektetési vállalkozás által konszolidált csoport Külföldi befektetési vállalkozás fióktelepe Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező fióktelepe Befektetési alapkezelő Árutőzsdei szolgáltató Elszámolóház Napi Heti Havi Negyedéves Éves Kijelölésen alapuló jelentés Esetenként küldendő jelentés BV BVC BVF HB HBF AK AT EL N HE H NÉ É K Z 9

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

2. melléklet a 16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. melléklet a 16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. melléklet a 16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelethez 2. melléklet a 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tartalom I. RÉSZ... 5 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 5 I.1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök Tartalomjegyzék 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

2. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének /2011. ( ) PSZÁF rendeletéhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

2. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének /2011. ( ) PSZÁF rendeletéhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 2. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének /2011. ( ) PSZÁF rendeletéhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ...6 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...6 I.1.

Részletesebben

Dátum: 2011. május 30.

Dátum: 2011. május 30. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2011. számú módszertani útmutatója a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendeletben előírt felügyeleti jelentések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 124. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 21., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 124. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 21., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 21., péntek 124. szám Tartalomjegyzék 12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelet 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 1396/2012. (IX. 21.) Korm. határozat

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

A 5 /2009. 45/2008. (XII.31.) PM

A 5 /2009. 45/2008. (XII.31.) PM A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 5 /2009. számú módszertani útmutatója a 45/2008. (XII.31.) PM rendeletben előírt felügyeleti jelentések elkészítéséhez Jelen kitöltési (módszertani) útmutató

Részletesebben

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.05.14 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

4. melléklet a /2013. (XII..) MNB rendelethez

4. melléklet a /2013. (XII..) MNB rendelethez . melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 4. melléklet a /2013. (XII..) MNB rendelethez Pénzügyi vállalkozások és az ezen típusú fióktelepek felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos: 2010. január 15. napjától Közzétéve: 2009. december 15. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

TAKARÉK FHB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.23 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A befektetési

Részletesebben

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP Összevont Tájékoztató és Kezelési

Részletesebben

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2013.08.14 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.. A befektetési alapra

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

4. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

4. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 4. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 4. melléklet a /2014. (....) MNB rendelethez A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód

Részletesebben

MÉRLEG 2014. december 31.

MÉRLEG 2014. december 31. KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2014. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013. év 2014. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KSH: 10048397-6419-122-17 Cg.:17-02-000583 Észak Tolna Megye Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben