T E R V E Z E T A /2013. (. ) MNB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E R V E Z E T A /2013. (. ) MNB"

Átírás

1 T E R V E Z E T A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2013. (. ) MNB rendelete a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 171. (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 4. (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) szerinti kockázati tőkealapra, kockázati tőkealap-kezelőre, központi értéktári, elszámolóházi és központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki. 2. (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére. (2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik. (3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni. 3. (1) A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, heti, havi, negyedéves, éves, eseti és az MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére. (2) Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikk (2) és (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás az összevont alapú felügyeleti jelentését az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően teljesíti az MNB részére. (3) Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikk (2) és (3) bekezdése hatálya alá tartozó összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás a./2013/eu bizottsági rendelet 9. és 10. cikke hatályba lépéséig az összevont alapú felügyeleti jelentését az (1) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti az MNB részére. (4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. (5) A Tpt. szerinti központi értéktári tevékenységet végző szervezet a központi értékpapír-nyilvántartás adatait az értékpapír azonosítójának (ISIN kódjának), típusának, fajtájának, formájának, egyéb jellemzőinek, valamint a kibocsátó adatainak megnevezésével elektronikus formában, a tárgyidőszakot követő munkanap óráig küldi meg az MNB részére. 4. (1) A befektetési alap és a befektetési alapkezelő a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, heti, negyedéves, valamint éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére. (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet tartalmazza. 5. (1) A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére. (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

2 6. (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, a tárgyévet követő év június 30-ig éves felügyeleti jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról az MNB részére. (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 9. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, valamint a./2013/eu bizottsági rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB Kihelyezett Adatküldő Program megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A KAP rendszer használatára vonatkozó részletes követelményeket a KAP rendszer Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amelyet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján tesz közzé. (2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet. (3) Az adatszolgáltató a feltöltött felügyeleti jelentésről a beérkezés időpontját, érkeztetési számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus érkeztetett üzenetet kap. (4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén visszautasított, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén feldolgozott státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató. (5) Az adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése a KAP rendszerben feldolgozott státuszt kapott. A feldolgozott üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak. (6) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla ( 0 ) értékkel kell kitölteni. 8. (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére. (2) Ha az adatszolgáltató önellenőrzési, belső ellenőrzési stb. tevékenysége során megállapításra kerül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak, mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítani kell. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárástól számított 15 munkanapon belül kell az MNB részére megküldeni. 9. (1) Az adatszolgáltató az akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az MNB Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül köteles benyújtani. Az ERA rendszer használatára vonatkozó részletes követelményeket az ERA rendszer Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amelyet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján tesz közzé. (2) Az akadályoztatás oka lehet különösen a) az adatszolgáltatónak a felügyeleti jelentéshez használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége; b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt; c) а felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt. (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell teljesíteni, amelyhez az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is fel kell tölteni. (4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet. (5) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé. (6) Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az 2

3 akadályoztatás megszűnéséig a bejelentést az MNB ügyfélszolgálatán vagy postai úton nyújthatja be az MNB részére. (7) A jelen alkalmazásában a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni; b) elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom; c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy; d) üzemzavar: а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 172. n) pontjában meghatározott fogalom. 10. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 11. E rendelet 3. (3) bekezdése és 7. (1) bekezdése a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló /2013. (.) MNB rendelet 4. (3) bekezdésével és 9. (1) bekezdésével együtt a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke, valamint a. szóló, i /2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 12. E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés harmadik és negyedik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 3

4 1. melléklet a.../2013. ( ) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások I. Rész A FELÜGYELETI JELENTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény; a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.); a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.); a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.); a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.); a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.); a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.); a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.); a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.); a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.); a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet ; a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet; a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bakr.); az összevont alapú szavatoló tőke és összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról szóló 27/2007. (XII. 20.) PM rendelet; az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (a továbbiakban: ÁÉKBV irányelv); a Bizottság augusztus 10-i 1287/2006/EK rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (a továbbiakban: Bizottság 1287/2006/EK rendelete). 4

5 2. Rövidítések A kitöltési előírásokban használt rövidítéseket külön magyarázat hiányában a fenti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni. BAMOSZ: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; BÉT: Budapesti Értéktőzsde; EGT állam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (EU tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland); EU: Európai Unió; PIBB: a pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások), a befektetési vállalkozások, és a biztosító részvénytársaságok (beleértve a viszontbiztosítókat is) összefoglalóan. 3. Fogalmak Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra, valamint a kitöltési előírásokra érvényesek. Az adatszolgáltató (a közvetlen tulajdon alapján hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű) tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás: olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyben a befektetési vállalkozás vagy a befektetési vállalkozás tulajdonosa, igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, illetve ezek közeli hozzátartozója a Gt. 52. (2) bekezdésében szereplő minősített befolyást jelentő részesedéssel rendelkezik. Az adatszolgáltató (a közvetlen tulajdon alapján hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű) tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó természetes személy: az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás tulajdonosa, igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, illetve ezek közeli hozzátartozója. Alklíring tag: az a közvetett elszámolási jogosítvánnyal rendelkező személy, aki a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) tőzsdei elszámolási szolgáltatásainak igénybevételére egy klíringtaggal szerződést kötött. Árutőzsdei szolgáltatás: a Bszt. 9. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. Befektetési szolgáltatási tevékenység: a Bszt. 5. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. Értékpapírok fizikai készlete: az értékpapíroknak mind a nyomtatott, mind a dematerializált értékpapíroknak a jelentés tárgynapjára vonatkozóan elszámolt, és az őrzési helyeken, továbbá az elszámolóházi számlákon meglévő tényleges készlete. Értékpapírok jogi készlete: az értékpapírok fizikai készletének azon értékpapírok állományával korrigált készlete, amelyekre vonatkozó tulajdonjog a jelentés tárgynapján fennáll, de még nem került a tulajdonos birtokába, illetve nem került ki birtokából. Az értékpapírok jogi készletének meghatározásakor az értékpapírok fizikai készletét a tárgynapon elszámolás alatt lévő állományváltozásokkal eladásokkal és vételekkel kell módosítani. Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység: pénzügyi eszköz elhelyezése a pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. Devizabelföldi: a Tpt. 5. (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott fogalom. Devizakülföldi: a Tpt. 5. (1) bekezdés 31. pontjában meghatározott fogalom. Halmozó részvény: a jegyzett és befizetett részvények közül azok az osztalékelsőbbségi részvények, amelyek a nyereséges év(ek)ben a korábbi (esetleg) veszteséges év(ek)ben elmaradt hozamokra is feljogosítanak. Elfogadható partnernek minősülő ügyfél: a Bszt. 51. (1) bekezdésben meghatározott fogalom. Fióktelep: a Bszt. 4. (2) bekezdés 29. pontjában meghatározott fogalom. Hitelintézet: amit a Hpt. annak minősít. (A jegybank nem minősül hitelintézetnek.) Idegen tulajdonú értékpapír: az ügyfél tulajdonát képező értékpapír. 5

6 ISIN kód: elszámolóház által, a bejelentésre kötelezett értékpapírokra meghatározott egyedi azonosító kód. Kapcsolt vállalkozás: az Szmt 3. (2) bekezdés 7. pontjában ilyenként meghatározott vállalkozás. Kereskedési könyvi bizományi ügyletek fedezetére (biztosítékára) vonatkozó fedezeti szorzók: állampapírok esetében ide nem értve az állampapír-alapok befektetési jegyeit a szorzó értéke 0,9, egyéb tőzsdei papíroknál ideértve az állampapír-alapok befektetési jegyeit is a szorzó értéke 0,8. Kiegészítő szolgáltatás: a Bszt. 5. (2) bekezdésében meghatározott tevékenység. Klíringtag: közvetlen tőzsdei elszámolási jogosítvánnyal rendelkező jogi személy. Közvetítő: a Bszt ában meghatározott fogalom. Lakossági ügyfél: a Bszt. 4. (2) bekezdés 41. pontjában meghatározott fogalom. MiFID: (Markets in Financial Instruments Directive) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. MiFID tábla: a MiFID 25. cikk (3) és (4) bekezdése által előírt tranzakciós jelentések. Nyitva szállítás megbízás alapján teljesített ügyleteknél: amennyiben az ügyfél rendelkezési jogot szerez a megbízás alapján teljesített ügyletből származó pénz-, illetve pénzügyi eszköz fölött, mielőtt a befektetési vállalkozás felé rendezte volna az ügyletből ráháruló minden pénzügyi teljesítési, illetve pénzügyi eszköz szállítására vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségét. Pénzügyi eszköz: a Bszt. 6. -ában meghatározott fogalom. Piaci árral rendelkező pénzügyi eszköz: minden olyan pénzügyi eszköz, amelyre a jelentési időpontot megelőző egy naptári hónapban legalább öt, az adatszolgáltató által dokumentálható (de nem feltétlenül az adatszolgáltató által lebonyolított) kötés történt, illetve legalább öt alkalommal volt rá nyilvános vételi vagy eladási árajánlat. Szoros kapcsolat: a Bszt. 4. (2) bekezdés 63. pontjában meghatározott fogalom. Szabályozott piac: a Tpt. 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott fogalom. Szakmai ügyfél: a Bszt. 4. (2) bekezdés 60. pontjában meghatározott fogalom. Tőkeáttétel: a nyitott pozíció piaci értéke / rendelkezésre bocsátott fedezet, illetve alapletét piaci értéke. Tőzsde: a Budapesti Értéktőzsde. T nap: az ügyletkötés napja. Ügyfél: a Bszt. 4. (2) bekezdés 66. pontjában meghatározott fogalom. Ügyfél azonosító: belföldi vállalkozások esetén a törzsszám (az adószám első nyolc számjegye), belföldi természetes személyeknél a születési dátum, külföldi ügyfél esetében az adatszolgáltató által alkalmazott azonosító (pl. SWIFT kód). Ügyfélcsoport: a Bszt. 4. (2) bekezdés 68. pontjában meghatározott fogalom. Ügyfelet, ügyfélcsoportot jelölő kódok A - az adatszolgáltató Számv.tv. 3. (2) bekezdés 1. pontja szerinti anyavállalata; T - az adatszolgáltató anyavállalatnak nem minősülő, hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosa (természetes személy, jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság); K - az adatszolgáltató Számv.tv. 3. (2) bekezdés 2-4. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása; V - az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%- ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás (a jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság); S - az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%- ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó természetes személy; E - a fenti kategóriába nem tartozó személyek, szervezetek és vállalkozások. 6

7 Ügyleti fedezet: a megbízás alapján végrehajtott ügylet fedezetének az alábbi követelményeknek kell eleget tennie: - A fedezeti célú pénz- és pénzügyi eszközt az adatszolgáltató nyilvántartásaiban az ügyfél többi eszközétől elkülönítetten mutatja ki, és egyértelmű módon kapcsolja össze a fedezett ügylettel. - Az ügyféllel kötött szerződés, valamint az ügyfél vagyoni helyzete biztosítja, hogy a fedezetbe vont eszközök az ügyfél nemteljesítése esetén önállóan (tekintet nélkül a köztük lévő egyéb szerződésekre) és korlátozás nélkül bevonhatóak az ügylet rendezésébe. - Fedezeti célú pénzügyi eszközként csak piaci árral rendelkező pénzügyi eszközök vehetők figyelembe. - Az ügylet zárásáig (teljes körű rendezéséig, illetve az ügyletből származó esetleges veszteség leírásáig) a fedezeti eszközöknél az ügyfél rendelkezési joga nem terjed ki a fedezet elvonására. E feltétel nem jelenti azt, hogy az egyszer fedezetbe vont eszközök nem cserélhetők az ügyfél és a befektetési szolgáltatást nyújtó közös döntéseként, de a fedezetbe vont eszközök mennyisége és értéke minden üzleti napon elkülönítetten és egyértelműen legyen kimutatva. - Más ügyletek biztosítékaként figyelembe vehetők az elszámolás napjáig, vagy az elszámolás napján a megbízás elfogadásáig megkötött tőzsdei ügyletekből származó, a KELER Zrt. elszámolása alatt lévő, ügyfél pénz- és pénzügyieszköz-követelések. Vonatkozási idő: azon időpont, illetve időszak, amelyre a felügyeleti jelentés vonatkozik. 4. A felügyeleti jelentés formai követelményei Amennyiben az adatszolgáltató módosító jelentést küld, azzal egyidejűleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakterületet a módosításról és annak indokairól. A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a Mód oszlopban M -mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni. Nem kell értéket beírni - az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne, - a valós értékelést bemutató mezőkbe, ha az adatszolgáltató még nem alkalmaz valós értékelést. Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben. A táblák Megnevezés mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget. A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: egy forint, illetve az adott deviza egysége. Az ettől eltérő mértékegységet minden tábla egyedileg jelzi. 7

8 2. melléklet a /2013 (..) MNB rendelethez A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet és a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) A/ Egyedi táblák 30B Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében) BV, BVF N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra 30C Értékpapír fedezettség részletezése (darab) BV, BVF, HB, HBF N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra 30DA Saját számlás értékpapír-állományok a hónap végén BV, BVF HB, HBF 30DB Saját számlás pozíciók piaci értéke a hónap végén BV, BVF HBF H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 30K Tőzsdén kívüli azonnali értékpapírügyletek adatai BV, BVF, HB, HBF HE a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra 31A Felügyeleti mérleg Eszközök BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június B Felügyeleti mérleg Források BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június C Tájékoztató adatok (1) BV H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 31D1 Tájékoztató adatok (2) BV, BVF HB, HBF 31D2 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken BV, BVF HB, HBF H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 31D3 Tájékoztató adatok (4) BV, BVF, HB, HBF Z a változást követő 2. munkanap 18 óra 32A Eredménykimutatás BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június B Eredményadatok részletezése BV BVF H, NÉ, É H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június HSZLA Számlavezetők HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33SZLA Számlavezetők BV NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33LEZ A negyedév során lezárt pozíciók adatai BV, HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33NYIPO Nyitott pozíciók adatai a negyedév végén BV, HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 33KP Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái BV, HB NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 34A Értékpapír kölcsönzés BV H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 34B Értékpapír repó BV H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 35A Havi forgalmazási jelentés szabályozott piaci kereskedési adatai BV, BVF HB, HBF 35B Havi forgalmazási adatok szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai BV, BVF HB, HBF 35C Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint BV, BVF HB, HBF H, NÉ H H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 37A Portfólió elemzés minősítés BV, BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37B1 Értékvesztés és értékvesztés visszaírása BV NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37B2 Céltartalék változása BV NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37C Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok BV, BVF, AT NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37FA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. BV, BVF, AT NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37FB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. BV, BVF, AT NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 38I1 Teljesített jegyzési garanciák BV, HB Z a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra 8

9 38I2 Hozamra és tőkemegóvásra tett garancia teljesítése BV, HB Z a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra 38J4 Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása BV Z az átsorolást követő 2. munkanap 18 óra 39AC Tőzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége BV, BVF, AT HB, HBF 39AD Tőzsdei saját számlás áruügyletek BV, BVF, AT HB, HBF H, NÉ H H, NÉ H havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 39AE Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása AT H, NÉ, K havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap, negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap; továbbá az MNB kijelölése alapján, a kijelölésben meghatározott időtartamra és határidőig 39AF Árutőzsdei szolgáltatók havi forgalma AT H, NÉ havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap 39KC Elszámolóház - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány EL H a tárgyidőszakot követő 15. munkanap KELERER KELER értékpapír számla EL N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra KELERPE KELER pénzszámla egyenleg (a deviza egységében) EL N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra KELERA2 KELER Bruttó kereskedési állomány EL N a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra B/ Konszolidált táblák 31KA Összevont felügyeleti mérleg Eszközök BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 31KB Összevont felügyeleti mérleg Források BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 31KC Összevonás jellemzői BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 31KD Összevonásba nem került szoros kapcsolatok jellemzői BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 32KA Összevont eredménykimutatás BVC NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap C/ MiFID TREM tábla MiFID MiFID tranzakciós jelentés BV, BVF, HB, HBF, AK, AT Z a tárgyidőszakot követő munkanap, 18 óra D/ Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság merleg Éves beszámoló mérleg BV, BVF É erkim Éves beszámoló eredménykimutatás BV, BVF É cashflow Éves beszámoló cash-flow BV, BVF É kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet BV, BVF É konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés BV, BVF É kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv BV, BVF É erfeloszt Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat BV, BVF É uzljel Üzleti jelentés BV, BVF É Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Befektetési vállalkozás Befektetési vállalkozás által konszolidált csoport Külföldi befektetési vállalkozás fióktelepe Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező fióktelepe Befektetési alapkezelő Árutőzsdei szolgáltató Elszámolóház Napi Heti Havi Negyedéves Éves Kijelölésen alapuló jelentés Esetenként küldendő jelentés BV BVC BVF HB HBF AK AT EL N HE H NÉ É K Z 9

10 30B PÉNZFEDEZETTSÉGI JELENTÉS (A DEVIZA EGYSÉGÉBEN) Sorszám Sorkód Megnevezés B1 Ügyfelek követelései B11 Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege B12 Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései B121 Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései B122 Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései B2 Pénzeszközök B21 Pénztár és pénzforgalmi számlák B211 Pénztárak B2111 Saját pénzeszköz B2112 Megbízói pénzeszköz B212 Elszámolóházaknál lévő pénzeszköz B2121 KELER Zrt-nél vezetett számlák értéke összesen B21211 Saját pénzeszköz B21212 Megbízói pénzeszköz B2122 Más - elismert - elszámolóháznál lévő pénzeszköz B21221 Saját pénzeszköz B21222 Megbízói pénzeszköz B213 Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla B2131 Saját pénzeszköz B2132 Megbízói pénzeszköz B22 Elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél lévő pénzeszközök B221 Saját pénzeszköz B222 Megbízói pénzeszköz B23 Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz B231 Saját pénzeszköz B232 Megbízói pénzeszköz B24 Közvetítőnél lévő megbízói pénzeszköz B25 Úton lévő pénzeszköz B251 Saját pénzeszköz B252 Megbízói pénzeszköz B261 Saját pénzeszközök összesen B262 Ügyfélkövetelések pénzfedezete B31 Igénybe vett hitelek (abszolút értéken) B32 Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke B4 Elszámolóház(ak)nál lévő garancia alapok B5 Elsődleges fedezettség B6 Másodlagos fedezettség B7 Harmadlagos fedezettség B8 Negyedleges fedezettség B91 Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege Összesen Egyéb HUF EUR GBP USD (forintban) (forintban) Mód a b c d e f z 10

11 30C ÉRTÉKPAPÍR-FEDEZETTSÉG RÉSZLETEZÉSE (DARAB) Sorszám Sorkód Megnevezés C0 Értékpapírok összesen C C19999 Értékpapír megnevezése ISIN kód E761 megbízói E761 saját Saját értéktár megbízói Saját értéktár saját Egyéb külső helyen megbízói Egyéb külső Szállítás alatt Szállítás alatt helyen saját megbízói saját Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j) Saját állomány fizikai készlet Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet Bruttó ügyféltartozás Nettó ügyfélkövetelés (m-n) Ügyfél értékpapír fedezete (k-m) Értékpapírok egyenlege összesen (p-l) a b c d e f g h i j k l m n o p q z Mód Tilos Jelmagyarázat 11

12 Sorszám Sorkód Megnevezés 30DA SAJÁT SZÁMLÁS ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNYOK A HÓNAP VÉGÉN DA1 Értékpapírok összesen DA11 Állampapírok DA111 Magyarország által kibocsátott állampapír DA1111 Államkötvény DA1112 Kincstárjegy DA1113 Az MNB által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír DA1114 Egyéb DA112 Más EGT-állam által kibocsátott állampapír DA1121 Államkötvény DA1122 Kincstárjegy DA1123 Az Európai Központi Bank, vagy az EGT más államának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír DA1124 Egyéb DA113 Nem EGT-állam által kibocsátott állampapír DA1131 Államkötvény DA1132 Kincstárjegy DA1133 Egyéb DA12 Kötvények DA121 Hazai kibocsátású kötvények DA1211 Vállalati kötvény DA1212 Hitelintézeti kötvény DA1213 Önkormányzati kötvény DA1214 Jelzáloglevél DA122 Külföldi kibocsátású kötvények DA13 Részvények DA131 Szabályozott piacra bevezetett részvények DA1311 Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények DA1312 Más szabályozott piacra bevezetett részvények DA132 Szabályozott piacra be nem vezetett részvények DA14 Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír DA141 Hazai kibocsátású befektetési jegyek DA14101 Likviditási alap DA14102 Pénzpiaci alap DA14103 Rövid kötvényalap DA14104 Hosszú kötvényalap DA14105 Szabad futamidejű kötvényalap DA14106 Kötvénytúlsúlyos vegyes alap DA14107 Kiegyensúlyozott vegyes alap DA14108 Dinamikus vegyes alap DA14109 Részvényalap DA14110 Árupiaci alap DA14111 Abszolút hozamú alap DA14112 Tőkevédett alap DA14113 Származtatott alap DA14114 Közvetlen ingatlanokba fektető alap DA14115 Közvetett ingatlanokba fektető alap DA142 Külföldi kibocsátású befektetési jegyek DA14201 Likviditási alap DA14202 Pénzpiaci alap DA14203 Rövid kötvényalap DA14204 Hosszú kötvényalap DA14205 Szabad futamidejű kötvényalap DA14206 Kötvénytúlsúlyos vegyes alap DA14207 Kiegyensúlyozott vegyes alap DA14208 Dinamikus vegyes alap DA14209 Részvényalap DA14210 Árupiaci alap DA14211 Abszolút hozamú alap DA14212 Tőkevédett alap DA14213 Származtatott alap DA14214 Közvetlen ingatlanokba fektető alap DA14215 Közvetett ingatlanokba fektető alap DA15 Egyéb értékpapírok Nagyságrend: forint Bekerülési érték Piaci érték Mód a b z 12

13 30DB SAJÁT SZÁMLÁS POZÍCIÓK PIACI ÉRTÉKE A HÓNAP VÉGÉN Nagyságrend: forint Sorszám Sorkód Megnevezés DB1 Származtatott ügyletek nyitott pozíciói összesen DB11 Határidős ügyletek DB111 Deviza DB112 Részvény DB113 Állampapír DB114 Egyéb értékpapír DB115 Kamat DB116 Index DB117 Egyéb DB12 Opciós ügyletek DB121 Deviza DB122 Részvény DB123 Állampapír DB124 Egyéb értékpapír DB125 Kamat DB126 Index DB127 Egyéb DB13 Csereügyletek DB131 Kamat DB132 Deviza DB133 Currency DB134 Egyéb DB14 Egyéb származtatott ügyletek DB141 Deviza DB142 Részvény DB143 Állampapír DB144 Egyéb értékpapír DB145 Kamat DB146 Index DB147 Egyéb Piaci érték (pótlási költség) Mód 1 2 a z 13

14 Sorszám Sorkód Megnevezés K K K TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉRTÉKPAPÍRÜGYLETEK ADATAI Nagyságrend: forint Értékpapír Értékpapír ISIN kód Tranzakció Minimum Maximum Mennyiség Átlagár típusa megnevezése iránya ár ár Ügylet összértéke Mód a b c d e f g h i z 14

15 Sorszám Sorkód Megnevezés A0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A1 FORGÓESZKÖZÖK A11 PÉNZESZKÖZÖK A111 Pénztár, csekkek A112 Tőzsdeforgalmi számla A113 Elszámolási betétszámla A114 Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán A12 ÉRTÉKPAPÍROK A121 Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A1211 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak A1212 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak A122 Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A1221 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak A1222 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak A123 Kereskedési célú, tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény A1231 Kapcsolt vállalkozásban lévők A1232 Visszavásárolt saját részvény A124 Kereskedési célú egyéb értékpapírok A1241 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak A1242 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak A125 Lejáratig tartani szándékozott egyéb értékpapírok A1251 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak A1252 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak A126 Értékpapírok értékelési különbözete A13 KÖVETELÉSEK A131 Tőzsdei ügyletek elszámolásaiból A1311 EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából A13111 Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából A132 Elszámolóháztól és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől A1321 Elszámolóháztól A13211 EU elszámolóháztól 31A Hazai elszámolóháztól A1322 Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől A13221 EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől A13221 Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől A133 Kereskedési célúnak minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések A1331 Vevőkövetelések A13311 Kapcsolt vállalkozástól Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak A13312 más fióktelepétől A1332 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból A13321 Kapcsolt vállalkozástól A13322 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől A1333 Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból A13331 Kapcsolt vállalkozástól Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak A13332 más fióktelepétől A1334 Váltókövetelések A13341 Kapcsolt vállalkozástól Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak A13342 más fióktelepétől A1335 Kölcsönök és egyéb követelések A13351 Kapcsolt vállalkozástól A A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Eszközök Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől Nagyságrend: forint Forint Deviza Összesen Mód a b c z 15

16 Sorszám Sorkód Megnevezés A134 Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések A1341 Vevőkövetelések A13411 Kapcsolt vállalkozástól 055 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak 31A13412 más fióktelepétől A1342 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból A13421 Kapcsolt vállalkozástól 058 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak 31A13422 más fióktelepétől A1343 Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Forint Deviza Összesen Mód a b c z A13431 Kapcsolt vállalkozástól 061 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak 31A13432 más fióktelepétől A1344 Váltókövetelések A13441 Kapcsolt vállalkozástól 064 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak 31A13442 más fióktelepétől A1345 Kölcsönök és egyéb követelések A13451 Ügyleti letétek, biztosítékok és árkülönbözetek összege A135 Kereskedési céllal vásárolt vagy engedményezett követelések A1351 Kapcsolt vállalkozástól A1352 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől A136 Értékesíthető, vásárolt vagy engedményezett követelések A1361 Kapcsolt vállalkozástól A1362 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől A137 Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök A1371 Kapcsolt vállalkozáshoz A1372 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásához A138 Követelések értékelési különbözete A139 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete A14 KÉSZLETEK A141 Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak A142 Egyéb készletek A2 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A21 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A211 Részesedések A2111 Kapcsolt vállalkozásban A212 Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A2121 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak A2122 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak A213 Értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A2131 Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak A2132 Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak A214 Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések A2141 Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönök A2142 Kapcsolt vállalkozással szembeni más követelések A215 Hosszú lejáratú bankbetétek A2151 Kapcsolt vállalkozásnál A216 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A217 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete A22 IMMATERIÁLIS JAVAK A221 Vagyoni értékű jogok A222 Szoftver termékek A223 Egyéb immateriális javak A224 Immateriális javakra adott előlegek A225 Immateriális javak értékhelyesbítése A23 TÁRGYI ESZKÖZÖK A231 Ingatlanok A232 Műszaki berendezések, gépek, járművek A233 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A234 Beruházások, beruházásokra adott előlegek A235 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A3 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A31 Bevételek aktív időbeli elhatárolása A32 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása A33 Halasztott ráfordítások 16

17 31B BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FELÜGYELETI MÉRLEG - Források Nagyságrend: forint Forint Deviza Összesen Mód Sorszám Sorkód Megnevezés a b c z B0 FORRÁSOK ÖSSZESEN B1 KÖTELEZETTSÉGEK B11 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK B111 Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból B1111 EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából B11111 Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet B112 végző szervezet felé B1121 Elszámolóház felé B11211 EU elszámolóház felé 31B Hazai elszámolóház felé 1 Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet B1122 felé EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezet B11221 felé 31B11221 Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé B113 Kapcsolt vállalkozással szemben B1131 Hitelekből, kölcsönökből Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és B1132 szolgáltatásból B1133 Ügyfélügyletekből B1134 Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból B1135 Váltótartozásokból B1136 Kapott letétek és árkülönbözetek B1137 Egyéb Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásával vagy B114 annak más fióktelepével szemben B1141 Hitelekből, kölcsönökből Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és B1142 szolgáltatásból B1143 Ügyfélügyletekből B1144 Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból B1145 Váltótartozásokból B1146 Kapott letétek és árkülönbözetek B1147 Egyéb B115 Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben B1151 Hitelekből, kölcsönökből B1152 Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból B1153 Ügyfélügyletekből B1154 Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból B1155 Váltótartozásokból B1156 Kapott letétek és árkülönbözetek B1157 Egyéb B116 Kötelezettségek értékelési különbözete B117 Származékos ügyletek negatív értékeklési különbözete B12 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK B121 Kapcsolt vállalkozás felé B1211 Kapott kölcsönből B1212 Kötvénykibocsátásból B1213 Beruházási és fejlesztési kölcsönből B1214 Egyéb ügyletből B122 Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben B1221 Kapott kölcsönből B1222 Kötvénykibocsátásból B1223 Beruházási és fejlesztési kölcsönből B1224 Egyéb ügyletből B13 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK B131 Kapcsolt vállalkozás felé B2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK B21 Bevételek passzív időbeli elhatárolása B22 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása B23 Halasztott bevételek 17

18 Sorszám Sorkód Megnevezés B3 CÉLTARTALÉKOK B31 Céltartalék a várható kötelezettségekre B311 Határidős, opciós és swap ügyletek miatt B312 Jegyzési garanciavállalás miatt B313 Hozamra, illetve tőke megóvására vonatkozó Bszt. szerinti ígéret miatt B314 Egyéb B32 Céltartalék jövőbeni költségekre B33 Egyéb céltartalék B331 Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék B332 Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék B333 Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41. (4) bek.) B4 SAJÁT TŐKE B41 Jegyzett tőke B4111 Kapcsolt vállalkozások által jegyzett B4112 Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások által jegyzett B4113 Egyéb vállalkozások, egyéb szervezetek által jegyzett B4114 Magánszemélyek által jegyzett B412 Visszavásárolt saját részvény névértéken B413 Dotációs tőke B42 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) B43 Tőketartalék B431 Ázsióból B432 Egyéb tőketartalék B44 Eredménytartalék (+,-) B45 Lekötött tartalék B46 Értékelési tartalék B461 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka B462 Valós értékelés értékelési tartaléka B47 Általános tartalék B48 Mérleg szerinti eredmény /év közben eredmény/ (+,-) Forint Deviza Összesen Mód a b c z 18

19 Sorszám Sorkód Megnevezés 31C TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (1.) C11 MINŐSÍTETT BEFOLYÁST JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDÉSEK C111 Hitelintézetben C112 Pénzügyi vállalkozásban C113 Biztosító intézetben C114 Befektetési vállalkozásban C12 MINŐSÍTETT BEFOLYÁST NEM JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDÉSEK C121 Hitelintézetben C122 Pénzügyi vállalkozásban C123 Biztosító intézetben C124 Befektetési vállalkozásban C13 EGYÉB RÉSZESEDÉSEK C131 Tőzsdében C132 Elszámolóházban C133 Befektetési alapkezelőben C134 Árutőzsdei szolgáltatóban C135 Járulékos vállalkozásban C136 Egyéb vállalkozásban C14 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK C141 Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni díj C142 Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni kötelezettségek tartozik egyenlege C1421 Halasztott fizetésekből C143 Befektetési hitelek C144 Ügyfelekkel szembeni egyéb követelések C15 PER ALÁ VONT KÖVETELÉSEK TELJES ÉRTÉKE C151 Peresített összeg a követelésekből C1511 Peresített összegből pénzügyileg rendezett C16 INGATLANOK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE C161 Tevékenységhez közvetlenül szükséges C162 Befektetési célú C17 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK C171 Megbízásra végzett tevékenységből az ügyfelet megillető pénz C172 Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek C18 Három hónapon belül lejáró kötelezettségek C19 Halmozott adófizetési kötelezettség (számított érték) C191 Adófizetési kötelezettség és fizetett adóelőleg különbözete C20 Átlagos állományi létszám (fő) C21 Közvetítők száma (db) C211 Függő ügynök (db) C212 Befektetési vállalkozás (db) Nagyságrend: forint Forint Deviza Összesen Mó d a b c z Tilos Jelmagyarázat 19

20 Sorszám Sorkód Megnevezés 31D1 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (2.) D101 IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA NÉVÉRTÉKEN D10111 Nyomdai úton előállított D10112 Dematerializált D102 IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN D10211 Nyomdai úton előállított D10212 Dematerializált D1031 KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN D10311 Saját értékpapírok D10312 Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok D10313 Kölcsönadott értékpapírok után értékpapír formájában kapott óvadék D1032 KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPÍROK SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKEN D10321 Saját értékpapírok D10322 Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok D1041 Ügyfelek száma D10411 ebből: aktív ügyfelek száma D1042 Vezetett ügyfél értékpapírszámlák száma (db) D10421 ebből: NYESZ (db) D10422 TBSZ (db) D1043 Vezetett ügyfél pénzszámlák száma (db) D1051 Portfoliókezelési szerződések keretében kezelt portfoliók száma (db) D1052 Portfoliókezelt vagyon átvételkori piaci értéken D10521 Pénztári portfolió D10522 Biztosítói portfolió D10523 Egyéni portfolió D1053 Portfoliókezelt vagyon aktuális piaci értéken D10531 Pénztári portfolió D10532 Biztosítói portfolió D10533 Egyéni portfolió D1061 NYESZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken D1062 TBSZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken D107 Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - prompt ügyletek (db) D millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) D108 Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db) D millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) D109 Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - prompt ügyletek (db) D millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) D110 Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db) D millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db) D millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db) D111 Váltóval végzett tevékenység (= 31D D D1114) D1111 Saját váltók értéke D1112 Idegen váltók értéke D1113 Óvadék teljes értéke D1114 Óvadék beszámítható értéke D112 Internalizálás a tárgyhóban D1121 Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre D1122 Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre D113 Rendszeres internalizálás a tárgyhóban D1131 Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre D1132 Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre Nagyságrend: forint Forint Deviza Összesen Mód a b c z Tilos Jelmagyarázat 20

. melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 2. melléklet a /2013 (XII..) MNB rendelethez A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet és a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felügyeleti

Részletesebben

2. melléklet az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

2. melléklet az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 2. melléklet az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet és a központi értéktári tevékenységet végző szervezet felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok . melléklet 1. melléklet a /2013. a.../2013. (XII. 29.) MNB (XII. rendelethez...) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások I. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok 1. Kapcsolódó jogszabályok

Részletesebben

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok 1. melléklet az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások I. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a csődeljárásról és a felszámolási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 2. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez. I. Rész

Kitöltési útmutató. 2. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez. I. Rész 2. melléklet a.../2012. (........) PSZÁF rendelethez 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. Rész AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok

Részletesebben

H, NÉ H 30DB Saját számlás pozíciók piaci értéke a hónap végén BV, BVF HBF

H, NÉ H 30DB Saját számlás pozíciók piaci értéke a hónap végén BV, BVF HBF 1. melléklet a /2012 (..) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság A/ Egyedi táblák 30B Pénzfedezettségi

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A 42/2013. (XII. 29.) MNB

A 42/2013. (XII. 29.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

A 52/2014. (XII. 9.) MNB

A 52/2014. (XII. 9.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelete a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok 1. melléklet az 52/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások I. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a csődeljárásról és a felszámolási

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben