ÚTMUTATÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK (AIB1007L) c. tantárgyakhoz. Összeállította: Dr. Hadházy Tibor. Nyíregyháza 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK (AIB1007L) c. tantárgyakhoz. Összeállította: Dr. Hadházy Tibor. Nyíregyháza 2009."

Átírás

1 ÚTMUTATÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK (AIB1007L) c. tantárgyakhoz Összeállította: Dr. Hadházy Tibor Nyíregyháza 2009.

2 2 1. Típusa, száma Tantárgyfelelıs AIB1007L Dr. Hadházy Tibor, fıisk. tanár Kredit érték 2 Vizsgaforma Meghirdetett félév kollokvium II. félév február h D épület 3-as körelıadó március h D épület 7-es körelıadó 3. Követelményrendszer: A félévi vizsgára az a hallgató bocsátható, aki március 20-ig elkészített egy min. 3. max. 5 oldalas, szerkesztett (12-es betőméret, min. 2 db ábra v. kép v. grafikon v. diagram stb.), a biológia, fizika, v. földrajz, v. kémia, v. csillagászat, v. környezetvédelem, v. orvostudomány tárgyköréhez tartozó évközi dolgozatot. Témája napi aktualitás, új tudományos felfedezés vagy hipotézis, eljárás, alkalmazás, találmány stb. Megjelölendık a források (könyv, folyóirat, napilapok tudományos cikkei, pontos Internet hivatkozás stb.). Egy lehetséges témalistát mellékelünk, mintaként. Beadandó: A Fizika Tanszék 364-es adminisztrátori szobájába, ill. postán április 30-ig. A stúdium kollokviumi érdemjeggyel zárul, amely az alábbi módokon szerezhetı: a. a kiemelkedı színvonalú évközi otthoni dolgozat alapján (megajánlott jegy) b. a második konzultáción megírt teszt alapján (megajánlott jegy) c. a vizsgaidıszakban teljesített írásbeli vizsgán d. sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli megismételt vizsgán. A Neptun rendszerben 3 db vizsgaidıpont szerepel az évfolyam részére, esetenként 30 fıre meghirdetve. Szíveskedjen ebbıl választani, lehetıleg már a vizsgaidıszak elején. Az esetleges megismételt vizsga szóbeli vizsga, lehetséges idıpontjait szintén a Neptun rendszer tartalmazza.

3 3 4. A feldolgozandó témakörök: 4.1. A természettudományok és világképünk Világnézet és világkép Ajánlott irodalom: elıadási vázlat 4.2. A természet megismerésének módszerei A természettudományok helye a tudományok rendszerében Ajánlott irodalom: A változó világegyetem I. TV Egyetem A változó világ, RTV Minerva Bp., oldal 4.3. Az anyag szerkezete. A kölcsönhatások hierarchiája. Ajánlott irodalom: elıadási vázlat - A változó világegyetem I. (könyvészeti adatok az elızıekben adottak) oldal - John és Mary Gribbin: A természettudományokról mindenkinek Akkord Kiadó, old Az anyag energiája, energiagondok és megoldási lehetıségek Ajánlott irodalom: elıadási vázlat Göız lajos: Energetika jövıidıben, Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, A tér és idıszemlélet fejlıdése Anyag és tér. Az egyetemes gravitáció Ajánlott irodalom: A változó világegyetem I oldal 4.6. Milyen világban élünk? A Naprendszer. Az Univerzum szerkezete Ajánlott irodalom: Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat, Bp (5.6. Az ember és a kozmosz oldal) - John és Mary Gribbin: A természettudományokról mindenkinek Akkord Kiadó, old.

4 4 Megjegyzés: 1. Az ajánlott irodalom a forrásmunkát jelöli. Természetszerően felhasználható felkészüléshez minden, a témához kapcsolódó bibliográfia. (lexikon, cikkek, stb.) 2. Egyes elıadási témákhoz illeszthetı szakanyag a tanszéki saját fejlesztéső honlapján keresztül elérhetı lesz a félév folyamán. 5. Témajavaslatok (Mellékelve a füzet végén) 6. Szóbeli vizsgakérdések A világnézet és a világkép viszonya. A természettudományok és világképünk, Természettudományos megismerési módszerek, (megfigyelés, kísérlet, modellalkotás, hipotézis-alkotás), Ismereteink az anyagszerkezetérıl, Fosszilis és megújuló energiaforrások. Az atomenergia. Általános természeti törvények (energia-megmaradás, tömegmegmaradás, az elektromos töltés megmaradása) A tér és idıszemlélet fejlıdése A Naprendszer jellemzése, az Univerzum szerkezete Az önállóan készített évközi dolgozat ismertetése

5 Vázlatok az egyes témakörökhöz: 5 VILÁGNÉZET ÉS VILÁGKÉP Világnézet A környezı világról alkotott képzetek, fogalmak és nézetek rendszere Spontán, ösztönös nem képes a dolgok átfogó, tudományos magyarázatára többé-kevésbé tudományos tudományos, logikus rendszerbe foglalt, összefüggéseket tükrözı A tudományos világnézet elemei: Tudományos világkép Az objektív valóság képe a szerzett ismeretek alapján Világkép Horizontálisan differenciált A valóság különbözı szférái Vertikálisan differenciált A fejlettség különbözı szintjei

6 6 1, A primitív ember világképe hiten alapul, misztikus 2, Az ókori világszemlélet Kevés konkrét ismeretanyag, 3, Középkor, XVI. Szd.-tól sok spekulatív elem 4, Újkor A világnézet és világkép viszonya A világkép A világnézet rész (a világnézethez képest) különös (a világnézethez képest) részleges, parciális szemlélıdı jellegő szaktudományi orientáltságú egész (a világképhez képest) általános (a világképhez képest) totális cselekvı, aktív filozófiai orientáltságú

7 7 A TUDOMÁNYOK TÁRGYA, STRUKTÚRÁJA, FELOSZTÁSA 1, A tudomány (közelítı) meghatározása 2, A tudomány dimenziói, strukturális metszetei - horizontális (tárgy szerinti) - vertikális (módszer alapján elkülönülı) 3, A tudományok felosztása - Természettudományok - élettelen - élı * Természeti-társadalmi tudományok (földrajz, antropológia, pszichológia) * Általános tudományok (matematika, filozófia) * Határtudományok (magkémia, biofizika) - Társadalomtudományok - Gondolkodással kapcsolatos tudományok

8 8 A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MEGISMERÉS SAJÁTOSSÁGAI ÉS MÓDSZEREI A tudomány története a megismerés története - A megismerés célja: az objektív igazság megragadása - A tudományos megismerés szintjei: elı-tudományos fejlıdési szint /mi-hogyan/ teoretikus szint /miért, modell/ axiomatikus szint - A megismerési módszer: milyen módon jut el a szubjektum az objektum lényegéhez. közvetlen elméleti általános induktív közvetett tapasztalati egyedi deduktív - Néhány módszer jellemzése: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérletezés (tudományos, didaktikai) formalizálás, matematizálás modellezés (komplex jelenség egyszerősítése) hipotézisalkotás (elmélet)

9 9 AZ ANYAG SZERKEZETE 1. Az anyagfogalom fejlıdése - Ókori görögök anyagszemlélete ısanyag(ok) Demokrítosz Arisztotelész - Mechanikus materialisták Holbach Helvetius - Dialektikus materializmus (objektív, a tudattól független létezı) 2. Természettudományok és anyagszemlélet - Alapkérdések (alkatrészek, elhelyezkedésük, összetartó erık) - Kutatási irányok csillagász iránya (10-15 milliárd év) fizikus iránya (egybilliomod mm).

10 10 3. A kölcsönhatások hierarchiája Égitestek szintje Atomi szint (molekulák) 10-8 cm Nukleáris szint (atommagok) cm Szubnukleáris szint (elemi részek) cm Szubelemi szint (Kvarkok) cm Gravitáció Elektromos vonzás (10 40 >) Erıs kölcsönhatás (10 3 >) élettartam s, összeolvadnak és új forma anyag+anyag+anyag+kötési energia = eredı anyag??? 4. Meddig érdemes - Az út vége? Az üdv állapota véget ért (Nincs okunk feltételezni, hogy a titkok száma véges.) - Franklin: Mi haszna egy csecsemınek?

11 11 AZ ENERGIA - Fogalma - Mértéke - Osztályozásuk a fizikai mozgásformák szerint Energiaforrások v. energiahordozók Elsıdleges (közvetlenül nyerünk energiát) Másodlagos (a hıenergia átalakításának HİENERGIA (átmeneti energiafajta) igénye szülte) - Az energiaátalakítás eszközei - A hatásfok

12 12 ENERGIAGONDOK MEGOLDÁSI LEHETİSÉGEK 1. Konvencionális energiahordozók hozamának, hatékonyságának növelése: - készletek: kıolaj: 45 % - több évtized szén: 28 % - több évszázad földgáz: 19 % - több évtized - gazdaságosság - környezetszennyezés, kockázat 2. Új energiaforrások kutatása: - Nap, szél, árapály, vízi energia, biogáz, geotermikus stb. - atommagok energiája (hatásfok 40 %, kockázatok). fisszió (atomreaktor) fúzió (a Nap energiatermelése)

13 13 A TÉR ÉS IDİSZEMLÉLET FEJLİDÉSE 1. Elképzelések a térrıl és idırıl az ókorban (Egyiptom, Ptoleimaiosz, Arisztotelész, Arisztarkhosz) 2. Az abszolút tér és az abszolút idı fogalma Newton vonatkoztatási rendszer a Galilei féle relativitási elv 3. A tér és idı a mozgó anyag létformái a tér végtelensége az idı végtelensége 4. A tér és idı összefüggése, a speciális relativitás elve (A. Einstein) hossz-dilatáció idı-dilatáció események sorrendje sebesség összeadás az egyidejőség relativitása 5. Az általános relativitás elve (A. Einstein)

14 14 A VILÁG, AMELYBEN ÉLÜNK 1. Univerzum Felépítése, jellemzıi, a modern kozmológia legfontosabb eredményei. Tejútrendszer Felépítése, méretei, mozgása a Naprendszer helye. Naprendszer A Nap és bolygók jellemzése, a kisbolygók ıre. A Nap energiatermelése. Föld A Föld, mint őrhajó. 2. Az őrkutatás legfontosabb eseményei, eredményei 1957 Szputnyik Gagarin őrrepülése 1969 Holdra szállás STB.

15 15 Témajavaslatok (Természettudományos alapismeretek c. tantárgy, 12-es betőméret, 3-5 oldal, min. 2 db illusztráció (kép v. ábra), forrásmegjelölés.) 1. A nyári égbolt színpompás jelensége: a szivárvány 2. A földi üvegházhatás 3. Energiaforrásunk a villám? 4. Érdekességek az alacsony hımérsékletek világából 5. A bolygókutatás legújabb eredményei 6. A Challengertıl a Columbiáig 7. Főtıanyagul a víz kínálkozik 8. A plazma, az anyag negyedik halmazállapota 9. A lézer biológiai, gyógyászati alkalmazásai 10. A lézer technikai, mőszaki alkalmazásai 11. Fenyegetı veszedelem: a hidrogén és neutronbomba 12. Mik azok a kvázárok 13. Értelmes üzenet a világőrbe 14. Az atomenergia békés hasznosításának lehetıségei és példái 15. Mik azok a gravitációs hullámok 16. Egyedül vagyunk a világőrben? 17. A Hubble-távcsı szolgáltatta felfedezések 18. Győrıdéssel a biztonságért 19. Gyógyítás hypertermiával 20. Meglepı dolgok állatokról 21. Lehallgatott halüzenetek 22. Hıt látó állatok 23. Az élet spiráljai 24. A gyilkos zsír 25. Monszungondok 26. Így mőködik a. (pl. mikrohullámú sütı, légkondicionáló berendezés stb.) 27. A szélenergia hasznosítási lehetısége 28. A biogáz, mint energiaforrás 29. A Napenergia hasznosításának lehetıségei

16 A Geotermikus energia 31. A nemzetközi őrállomás 32. A távközlési mőholdak 33. Információtovábbítás fénykábelen 34. Földrengések tengerrengések 35. Az árapály jelenség 36. stb. Források lehetnek: Tudományos folyóiratok (pl. Természet Világa, National Geographic), napilapok tudományos mellékletei, Internet, TV és ráció tudományos mősorai, stb.

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén) SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak S ZAKDOLGOZAT A csillagászat, mint új középiskolai tantárgy és érettségi

Részletesebben

HELYI TANTERV FIZIKA Tantárgy

HELYI TANTERV FIZIKA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV FIZIKA Tantárgy 2 2 1 0 óraszámokra Készítette: Krizsán Árpád munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FIZIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános mőveltség részét jelentı alapvetı fizikai ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklıdésének felkeltése a természeti

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fizika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve. A kerettanterv javasolt óraszámai. Készítette a reál munkaközösség

A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve. A kerettanterv javasolt óraszámai. Készítette a reál munkaközösség Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve 51/2012 ( XII.21 ) sz. EMMI rendelet 6. melléklete, módosítva a 23/2013 ( III.29 ) EMMI rendelet 7.

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2)

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) 1.2. A helyitanterv az OFI oldalán lévő Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára oldaláról letöltött kerettanterv alapján

Részletesebben

Fizika helyi tanterv

Fizika helyi tanterv Fizika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Fizika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Fizika / közgazdasági szakmacsoport/... 2 2.1 A tantárgy célja:... 2 2.2 9 10. évfolyam... 3 2.2.1 9. évfolyam...

Részletesebben

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy utca 3. FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Helyi tanterv 2013 Készítette: Balogh Judit 1 Fizika a szakközépiskolák 11 12. évfolyama számára. Ezen

Részletesebben

FIZIKA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

FIZIKA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) FIZIKA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A természettudományos műveltség minden ember számára fontos. A fizika tanítását nem az alap definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdjük: minden témakörben

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földrajz helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam matematika

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam 2 11. évfolyam: 72 óra/év; 2 óra/hét 12. évfolyam: 60 óra/év; 2 óra/hét Gimnáziumunk fizikatanításának

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

Fizika tantárgyi program

Fizika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Fizika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam matematika

Részletesebben

Fizika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Fizika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Fizika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola FIZIKA

Zipernowsky Károly Általános Iskola FIZIKA . FIZIKA A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése.

egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése. FIZIKA 3-3-3-3 A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

A fizika tantárgy helyi tanterve. A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban

A fizika tantárgy helyi tanterve. A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban A fizika tantárgy helyi tanterve A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban Az MTA-val való együttműködés keretében létrejött kerettanterv (Fizika B változat 3.2.08.2) alapján

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM Fizika 7-8. évfolyam EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklet 3.2.08.2 (B) változatához Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok FIZIKA 2-2-2 A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FIZIKA 9. évfolyam (gimnázium, 2 óra)

VÁLASZTHATÓ FIZIKA 9. évfolyam (gimnázium, 2 óra) VÁLASZTHATÓ FIZIKA 9. évfolyam (gimnázium, 2 óra) A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

7-8 FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

7-8 FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából Fizika Tanterv 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert 1 A Z ALAPFOKÚ FIZ IKAOKTATÁS CÉLJA

Részletesebben

Sportorientáció Emelt tesi 9-11. évf. Fizika 3.2.08.2 b 2+2+2

Sportorientáció Emelt tesi 9-11. évf. Fizika 3.2.08.2 b 2+2+2 3.2.08.2 b 2+2+2 9. évfolyam Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere

Részletesebben