Vercseg Ilona: Bevezető gondolatok az intézményközi együttműködés és a szakmaköziség szükségességéről. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vercseg Ilona: Bevezető gondolatok az intézményközi együttműködés és a szakmaköziség szükségességéről. Tartalom"

Átírás

1 XXIV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2013/2. szám A szám tartalma: A közösségfejlesztés új perspektívái integrációs szerepkör, szakmaköziség, intézmények együttműködése Tartalom Tartalom... 1 Vercseg Ilona: Bevezető gondolatok az intézményközi együttműködés és a szakmaköziség szükségességéről... 1 Budai István: Szakmaközi együttműködés a közösségi munkában... 3 Horváth Enikő: Az egyeztetési, kiútkeresési folyamatra terhelődik a felelősség Péterfi Ferenc: Zsókavár Inspirál Csörgő Gyula: A települési közösségfejlesztés és a humán erőforrás fontossága Péterfi Ferenc: Mi lenne, ha? A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiadványok Vercseg Ilona: Bevezető gondolatok az intézményközi együttműködés és a szakmaköziség szükségességéről Funkciózavarral küzdő intézmények A magyar társadalom óriási tanulási folyamaton megy keresztül a rendszerváltás óta. Napjaink vitáinak egyik rendre visszatérő témája az, hogy ki miért felelős? A szociális, nevelési, irányító, felügyelő stb. intézmények arra törekednek, hogy minél egyértelműbben határozzák meg saját mozgásterüket és felelősségüket, s mégis, a társadalom nap mint nap szembesül olyan új jelenségekkel, amelyek ismétlődően rávilágítanak a jog és más intézmények korlátaira, gyengeségeire,

2 2 funkciózavaraira, s azokra a sem intézmények, sem állampolgárok nem járta mezsgyékre, amelyek az egyes intézmények között üresen tátongnak. Természetesen fontos, hogy az intézmények tisztában legyenek szerepükkel és azt teljesítsék is, ám az embernek mégis az az érzése, hogy azt már minden intézmény pontosan tudja, hogy hol ér véget a feladata és felelőssége, de az egészet, mint problémát nem vállalja fel senki. Mondhatnánk: hisz erre valók a család, a rokonság, a szomszédsági kapcsolatok, a közösség, s az intézmények feladata csak egy jól meghatározott és behatárolt szolgáltatás nyújtása! Hiszen ha a család, a rokonság, a szomszédsági kapcsolatok, a közösségek jól működnének... Az intézmény nem független társadalmi környezetétől, s bár fő feladata a törvények betartásával nyújtott szakszerű szolgáltatás, szabad mozgástereit a közegével való rugalmasabb, empatikusabb működés kialakítására, és a többi intézménnyel való rendszeres együttműködésre kellene kitöltenie annak érdekében, hogy a rászorulók felvegyék a kapcsolatot az intézményekkel, vagy hogy ne vesszenek el a rendszerben. E kívánatos változások a közösségi munka irányába mutatnak. A társadalmi közeggel való együttmozgás és érdemi együttműködés azonban nyitott helyzeteknek, váratlan fordulatoknak teszi ki az intézményeket és azonnali döntéseket és szakmai innovációt igényelhetnek, melyekhez az intézményeknek nincs meg sem a felkészültsége, sem az eszközrendszere. Intézményközi együttműködés A közösségi munka legfőbb mai feladata az intézményközi együttműködés szemléleti alapjainak kialakítása és gyakorlati megvalósítása lenne, a képessé tétellel a fókuszban. A hátrányos helyzetű, kirekesztett, mélyszegénységben élő emberek nem tudnak kapcsolatot teremteni az intézményekkel, így azoknak kellene közösségi kezdeményező szerepet betölteniük, felhasználva mindazt az önbizalom-építő, képessé tevő erőt, amit egy közösségi szinten kialakuló új viszony biztosítani tud. A lehetőségek megismerése, az ellátástól való elmozdulás, a saját élet irányításában való aktív részvételig akkor jöhet létre, ha az intézmények a teljes embert, s nem pusztán a szolgáltatásaik szempontjából ellátásra szoruló ügyfelet látják az érintettekben; ha a szolgáltatások nem csak egymás mellett jelennek meg, a másikról gyakran mit sem tudva, hanem az egyéni és közösségi utakat egységükben látva, egymással kölcsönhatásban is; s ha lehetőségeiket a helyzetből való kivezető utak intézményközi keresésére is felhasználják. Parola, 2013/2. szám Szükséges, hogy a hiányzó szolgáltatások pótlására szervező civil önsegítő, önszervező, önkéntes kezdeményezéseket az intézmények erkölcsileg és szakmailag, a képessé tétel minden bekapcsolható eszközével támogassák, hiszen ennek számos hozadéka lesz az egyén, a közösség és az intézmények számára is. Fontos lépés ez az önállóság és az önbizalom fejlődésében; a másokért vállalt felelősség gyakorlattá szervezése pozitívan hat vissza az egyéni életvezetésre, motivációt épít az informális és formális tanulásra, és több más haszonnal is jár. Az önkéntes ellátó gondozó segítő tevékenységek szaporodása idővel kiegészíti és módosíthatja is az intézményi szerepköröket, de nem teszi feleslegessé, csak a munka hangsúlyait helyezheti át a frontális ellátástól a koordinációra, a közösségi munkaformák megtalálására, a képessé tétel szervezettebb formáinak kialakítására. A közösségfejlesztésnek megvannak a szakmai lehetőségei az intézményközi együttműködés fejlesztésére. Az intézmények képviselőivel és a valamennyi intézménnyel folytatott önbemutató, majd a saját munkát elemző módszerek elvezethetnek a szabad mozgásterek felismeréséhez és közösségi tervezés eredményeként azok új szakmai tartalommal való kitöltésére. A területi ellátásban részt vevő intézmények közös munkájának (a szakszerű szolgáltatás mellett) az intézmények kezdeményező szerepének felvállalására kellene irányulnia. E szerep tartalmát az adhatja meg, ha az állami és civil intézmények a vonzáskörzetükben élő érintettekkel közösen tárják fel a problémákat, közösen határozzák meg a megoldási alternatívát és a megfelelő szakmai irányítási szintek bekapcsolásával segítsenek kialakítani egy életképes, közösségi alapú és működő szolgáltatási rendszert. Ez lenne itthon is a társadalmi tervezés igazi területe. A jövő egy kívánatos iránya: a szakmaköziség erősítése Az állandósuló változások korában a különböző szakmák sem vizsgálhatók hagyományos módokon. Szembe kellene néznünk a közösségfejlesztés, a közösségi munka elméleti és módszertani pluralizmusával, s azzal, hogy mindez e munka természetéből adódik. A szakma túl tág határait gazdagító erőforrásként érdemes érzékelni, olyannak, amely nem csak lehetővé teszi, de a komplex társadalmi problémák kezelése érdekében egyenesen igényli is a szakmaköziséget, a határterületi együttműködéseket.

3 Parola 2013/2. szám 3 Együttműködés létrejöhet a közigazgatással, szakpolitikákkal, szociálpolitikával, ifjúságsegítő munkával, művelődésszervezéssel, felnőttképzéssel, szociális munkával, építészettel, természet- és környezetvédelemmel, település- és vidékfejlesztéssel. Kiterjedhet az egészségügy, a kisebbségi érdekek érvényesítése (bevándorlás, rasszizmus és diszkrimináció), a jogvédelem és a társadalmi kontrollfolyamatok, a városrehabilitáció és a közösségi tervezés, az építészet és az örökségvédelem, a közösségi művészetek, a partnerség-építés és a helyi demokráciafejlesztés, a foglalkoztatás, a szociális gazdaság, a közösségi alapú gazdasági folyamatok stb. területeire is. Fontos, hogy a közösségfejlesztés kidolgozza a maga szakmaközi együttműködési stratégiáját és azt, hogy mit tud ajánlani a szakmák és intézmények társadalmasítása érdekében. A közösségfejlesztő szakma fejlődése és társadalmi pozíciójának megerősödése szempontjából viszont egyaránt fontos az is, hogy a más beavatkozási-segítő területeken alkalmazott beavatkozások és tapasztalataik vissza is térjenek magához a közösségfejlesztéshez, s elemzésük beépüljön a szakma elméletébe és módszertanába. Ha ez nem történik meg, a közösségfejlesztés egyre parttalanabbá és erőtlenebbé válik, hozzáértése erodálódik és a minőségi szakmai munka védelme sem lesz biztosítható. Irodalom: Vercseg Ilona (2011): A közösségi munka folyamata és módszerei. In: Közösségi munka a családsegítésben. Szerk. Nagyné Varga Ilona. Szociotéka, Debrecen. A teljes kötet eléréséhez ld. a cikk eleji linket! Budai István: Szakmaközi együttműködés a közösségi munkában In: Közösségi munka Társadalmi bevonás integráció Szöveggyűjtemény. Szerk. Budai István, Nárai Márta. Győr, o. A kötet az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára történő felkészítés alternatívái TÁMOP /2/C Útitársak című projekt keretében készült. (Másodközlés a szerző engedélyével. A szerk). A mindennapi szakmai közbeszédben, a közösségi munka különböző fórumain, konferenciákon, prezentációkon, szakmai vitákon, workshopokon, egyes publikációkban, képzésekben találkozhatunk a szakmaközi, vagy ún. interprofesszionális (továbbiakban IP) kifejezéssel. Egyfelől azzal a kimondott vagy kimondatlan szándékkal, miszerint a válságokkal teli, globalizálódott világban talán a jól hangzó kifejezés mögött ott lévő szellemiséggel a közösségi munka nehézségeire és bajaira keresünk és találunk válaszokat. A szakemberek körében persze máris hallható: már megint felfedeztünk egy új(abb), divatos, aktuális varázsfogalmat, gyógyírt, módszert, s ettől/ezzel várjuk dolgaink jobbra fordulását és a szakmai tevékenység megújulását, hatékonyabbá tételét. Úgy tűnik, talán végre ezzel kapunk konkrét módszereket, eszközöket, fogódzókat, recepteket Most valakik egyfajta kapaszkodó -félét nyújtanak megint, és ha erre az új -ra rákapcsolódunk, akkor valószínűleg több és jobb

4 4 elismerés birtokába kerülhetünk... Másfelől, különösen az IP tevékenységre történő felkészítő tréningeken és kurzusokon hallható sokszor a résztvevők megnyilvánulásaiban a nincs új a Nap alatt, a mi mindig is így, az IP szellemében dolgoztunk, a segítő munka lényegéből következik, hogy csakis egymással való összefogással tudunk úrrá lenni nehézségeinken, az érthető módon kialakult, de a lényegében önigazoló védekezés. Miért kerül a szakmaköziség a közösségi munka fókuszába? Hazánkban a közösségi és a szociális munkában dolgozók nagyon jól tudják, hogy a közvetlen kliens kapcsolatban a szociális munkások döntően egyedi esetekkel dolgoznak. Az esetmunkában alkalmazott problémamegoldó vagy rendszerszemléletű modell a segítő folyamatok struktúrája korábban biztos keretnek bizonyult, idővel viszont többek között a miatt, hogy egy-egy kollégának legtöbbször lényegesen erején túl, teljesíthetetlen esetszámokkal kell dolgoznia e biztos keretnek tartott eljárások nem elegendők és megfelelők. A társadalmi szolidaritást manifesztáló szociális munka és közösségi munkaakciók közismerten ritkábbak és hatástalanabbak 1. A sokszor csupán krízisellátó esetvitelt folytató szociális szakemberek döntő többsége nap, mint nap szembesül egy-egy család elszegényedésével, az egzisztenciák, a munkahely, a lakások elvesztésével, és következésképp a mélyszegénységből való kitörés esélytelenségével. Másrészt pedig a média mindennapra eső, az emberi tragédiákat szenzációvá degradáló és csupán a nézettségi mutatókat erősítő, szenzációhajhászó politikájával, szemléletével és gyakorlatával. A rendkívül bonyolult hátterű, tragikus sorsok, esetek jól láthatóan szétfeszítik az egy-szakmás, az egy-intézményes szolgáltatásos és az egyszektoros problémakezelést. Másféle és újabb stratégiákra van szükség: hosszú távú célokra, egyértelmű perspektívákra, komplex szolgáltatásokra, rendszerelméleti és holisztikus megközelítésre, gazdaságos működésre, kielégítő egyensúlyok megteremtésére, elérésére, az életkörülmények valós javulására, azaz eredményekre stb. A szociális szolgáltatásoknak és a közösségekkel folyó tevékenységeknek tehát gazdaságosnak, értékesnek, hatékonynak, az elvárható célokra és kimenetekre fókuszálóknak kell lenniük. Úgy, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők és a közösségekben közreműködők valamennyien kapjanak nagyobb és tevőleges szerepet saját sorsuk jobbá tételében, növeljük érdekérvényesítési esélyeiket a problémamegoldás Parola, 2013/2. szám folyamatában, az életminőség javításában, legyenek átláthatóak és mérhetőek a szociális beavatkozások és a közösségi akciók, tevékenységek (Kozma 2007; Krémer 2008; Pataki 2008). A közösségi munkát folytatók közötti és a humán szakmák közötti komoly összefogásokra, integrációkra, együttműködésekre van szükség, mert éppen az ember és társadalmi környezete közötti kölcsönhatás veszíthető el, könnyen így e tevékenység holisztikus jellege is, ha az ember és környezete nem a maga totalitásában, komplexségében kerül értelmezésre, elemzésre és kezelésre. Ha a világot folyamatosan csak részeiben látjuk, ha csak jelenlegi intézményünkből, csak két szemünkkel lehatárolt perspektíván keresztül vizsgálódunk, és ha valamennyien csak e lehatárolt élettapasztalattal és a kérdések lehatárolt megértésével rendelkezünk, akkor csak rontani fogunk a szolgáltatás egészén (Laming 1995 idézi Hume Sharples 1995, 155). A szociális munka eleve egy integráló szakma, társadalmi megrendelésként értelmezi a valóságot, s adekvát választ dolgoz ki annak kezelésére írja Hegyesi (1997, ). Ugyanezt lehet mondani a közösségi munkára is. Krémer (2008) kifejezetten a szolgáltatási integrációban látja az egyik kiindulópontot, azaz, hogy a bonyolult helyzetek javításához túl kell lépni a szakmai/ágazati határokon 2. Következésképp a közösségekkel dolgozó szakembereknek is változtatni kell megszokott, sokszor rutinszerűen folyatatott tevékenységükön, szemléletükön, attitűdjeiken, beszűkült szerepeiken. A közösségi munkát folytatók ugyanakkor sokszor érzik és tudják, hogy a különböző szakmák képviselőivel való közös tevékenységre nincsenek megfelelően felkészülve, nincsenek rá módszereik és eszközeik (Budai 2008). A szakmaközi munka előzményeiről A komplex és integrált módon történő szakmai fejlesztés szükségletét kifejező gondolatok már néhány évtizeddel korábban megfogalmazódtak, többek között az Egyesült Királyságban, a skandináv országokban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Izraelben stb. A kritika az egymástól túlságosan elkülönülő és a kizárólagosságra törekvő diszciplínák és ezek intézményesüléseként megjelenő szolgáltatások vonatkozásában merült fel (Nissani 1997 hivatkozik Korazim-Kőrösy et al. 2007).

5 Parola 2013/2. szám 5 Nagy-Britanniában a szociális és közösségi munka eredete a jótékonyság, a filantrópia, a kölcsönös segítség és az állami (helyhatósági) beavatkozás szálaiból fonódott össze. A szociális ellátásokban a helyi közösségeknek kiemelt és különleges szerepe volt/van, nem véletlen, hogy a szakma fejlődése Angliában magával hozta a közösségi munka szociális munkától történő viszonylagos elkülönülését is. A modern értelemben vett szociális munka közismerten a második világháború utáni jóléti állam kialakulásával fejlődött ki a helyi önkormányzatok egyik szervezeti egységeként. A tudomány- és szakmaköziség szemléletének előzményei már az 1960-as évektől tetten érhetők a különböző szakmák együttműködésében, leginkább az egészségügyi, a közösségi és a szociális ellátásokban. Szükségessé válik együttesen összehozni az elkülönült, de egymással kapcsolatban lévő képességeket, amelyek megerősítik az egészségügyi és szociális ellátások komplex tudásának expanzióját (Marshall et al idézi Leathard 1994, 7. o.). A szakmák alulról jövő, szerves fejlődésén túl több humán szakma képviselőiben érlelődött az együttműködés igénye idővel a politikusok is meglátták e tevékenység társadalmi-gazdasági hasznosságát, és nyomást kezdtek gyakorolni a szakmai hierarchia csúcsán lévő szakemberekre (jogászokra, orvosokra stb.) IP tevékenység folytatása érdekében (Leathard 1994). A munkáspárti kormány évi hatalomra kerülése, illetve az Egészségügyi Törvény évi megjelenése után a brit költségvetés megosztotta a pénzügyi alapokat a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosító között, ennek következtében a szociális és közösségi munkások is szembesülhettek az IP teamekben való dolgozás egyre hangsúlyosabb követelményeivel. Szakmai vonatkozásban az IP tevékenységet feltáró, elemző tanulmányok igen sokféle kérdést érintettek. Kiemelték például, hogy a hatalom, a különböző hierarchiák, a szexizmus, a rasszizmus és a diszkrimináció stb. feltárásához, vagy az elnyomásellenes gyakorlat kifejlesztéséhez kitűnő eszköz az IP megközelítés. Több kutató és szakember rámutatott az általános, mindenkire kiterjedő, szakmai sztereotípiákra, a szociális munkások, az orvosok, az ápolók, a tanárok stb. körében. Ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy sokszor az adott szakmai csoportokon belül is különböző módon értelmeznek azonos fogalmakat a szakemberek, így például a problémát, a kommunikációt, az értékelést, a diagnózist stb. Foglalkoztak az IP tevékenység kompetenciáival, a tudás és képességek rendszerével szerszámkészletével, modelljeivel, a team-munka lényegével és nehézségeivel, az alkalmazási lehetőségekkel (különböző agressziók, erőszak, bántalmazás esetén stb.). A különböző szakmai értékek elemzése elvezetett a szakmaköziség legfontosabb értékeinek meghatározásához és a különböző képzésekben is érdeklődés alakult ki az együttes (IP) tanulás iránt (Hopkins Hume 1996; Barr et al. 2005). Fentiek nyomán idővel az egészségügyi, közösségi és szociális ellátásokban különböző IP kezdeményezések, tervek, projektek és képzések születtek. Például az egészség elősegítéséért, a különböző ellátások közösség által történő szervezéséért, a különböző települések, szervezetek egészségügyi-szociális állapotának javításáért, a szervezetek közötti együttműködésért. Szakmaközi ellátási team-eket hoztak létre például az idős emberek saját otthonukban való ellátására, több szakma részvételével integrált közösségi mentálhigiénés csoportokat pedig a tartósan mentális betegségben szenvedők segítésére. A hagyományos szociális munkás szerepek pedig elmosódtak, mivel ápolók, orvosok, pszichiáterek, pedagógusok és más szakemberek kollaboratív módon dolgoztak együtt (Taylor Vatcher 2005). Németországban a szociálpedagógiai hagyományoknak megfelelően más irányokban történtek lépések az IP tekintetében. Igen jó gyakorlat alakult ki például a nehezen nevelhető fiatalokkal való IP foglalkozás nevelők, sportedzők és szociális szakemberek együttműködése keretében (Kersting 1996; Nickolai et al. 1996). Mára már gazdag szakirodalom, fejlesztő-kutató-képző hálózatok (European Interprofessional Education Network EIPEN, Nordic Interprofessional Network NIPNET, Centre for the Advancement of Interprofessional Education CAIPE, HEAcademy Health Sciences and Practice Subject Centre King s College London, INTERACT Skócia), egyesületek (InterEd The International Association for Interprofessional Education and Collaborative Practice), folyóiratok (Interprofessional Education for Qualifying Social Work), programok (Creating an Interprofessional Workforce, Kadima), konferenciák ( Learning together to work together, All Together Better Health ) stb. segítik az IP tevékenységet 3. Magyarországon az elmúlt húsz év sokszor szólt arról is, hogy miként kell és lehet a szociális szakma, a szakemberek kompetencia határait meghúzni, mekkora tér áll rendelkezésre a szociális munkásoknak és közösségekkel dolgozóknak a humán szakmák keretei között. Nehezítette e helyzetet az egyes rokon szakmák

6 6 (különösen a pedagógia és az egészségügy) részéről a szakemberek képzésében és az alkalmazások terén megjelenő (és ma is jelen lévő) ún. gyarmatosítási stratégia és gyakorlat. Így állandó fontos kérdéssé, dilemmává vált, hogy mi a célravezetőbb? Az identitások, kényszerek, titkok által vezérelve, értékeket féltve a saját közegbe (szakmába) bezárkózva dolgozni versus megtartva a szakmaiságot, a határokat, kilépni az integrációk, az IP tevékenységek eddig ki nem használt lehetőségei felé. Ami viszont nem egyszerű, mert szembe kell nézni az ezzel ellentétesen és jelentősen ható szemléletekkel, szellemiségekkel, mentalitással, attitűdökkel és viselkedéssel. Újabban pedig szembesülni kell a félelemmel, miszerint a más szakmák képviselőivel való együttműködés egyenesen odavezethet, hogy valakik (szakemberek) feleslegessé válhatnak, hiszen mások is el tudnák(ják) látni a feladatokat. Ennek ellenére történtek kezdeményezések idehaza is az IP együttműködés érdekében, így például, az egészségügyi és iskolai szociális munka kialakítása és fejlesztése terén (A kórházi szociális munka 1993; Magyar 2004; Máté Szemelyácz 2009). A szakmaközi együttműködés lényege Mit fejez ki voltaképpen a szakmaköziség? Megközelítést, szemléletet, szellemiséget, attitűdöt, tevékenységet, gondolkodást, ki nem használt lehetőséget, illetve mindezeket összességében. Talán leginkább az együttműködés fogalom szervesíti a fentieket. A szakirodalom is megkülönböztet kb. 50 különféle fogalmat, amelyek koncepció-, folyamat- és intézmény-alapú, továbbá strukturális, szakmai vezetői, egyenlőségi team és menedzsment gyűjtőfogalmak köré sorolhatók (Hume 1999; Budai 2001). Ezek alapján az IP kollaboráció lényege így definiálható: Az interprofesszionális munka két vagy több, különböző foglalkozási ághoz tartozó szakma képviselőinek időleges vagy hosszabb távú vállalkozása, kommunikációja és együttműködése, amelynek során a csoportdinamika jótékony hatása segítségével, a közreműködő szakemberek, meglévő és megtermelt tudásukat és erőforrásaikat megosztják egymás között, egy közösen meghatározott cél/ügy elérése érdekében, közösen meghatározott, eldöntött, szinergikus, kreatív eljárásmódok alkalmazásával. A szakmaközi együttműködés fogalmi lényege az alábbi hasonlatok, szimbólumok alapján ragadható meg. Az IP olyan, mint egy: Parola, 2013/2. szám embersor, akik egymás kezét fogva, egymáshoz kötődően tudnak valami értelmeset elérni, fogaskerék-rendszer, amelyben a kerekeknek jól kell egymáshoz illeszkedniük, hogy az egész gépezet működni tudjon, lego-játék, mert a munka kezdetén külön-külön lego alkotó elemek személyek és a munka elvégeztével együtt már a felépített építmény, tartó elemei vagyunk, szőlőfürt, mert a tömött fürt és a különböző ágacskák mutatják, hogy milyen sokféle módon kapcsolódunk egymáshoz, kaleidoszkóp, amelyben a különböző elemek önállóan létezni is tudnak, de az újabb és újabb rázogatásokkal, ütögetésekkel újabb és újabb, jobbnál jobb képek (viszonyok, megoldások, rendszerek, együttállások) hívódnak elő, saláta, amelynek alkotó részei ugyan megőrzik eredeti ízüket, ugyanakkor együtt más-új ízt is eredményeznek, fa (életfa) a fejlődés szimbóluma, amelynek törzse a megoldandó feladatokat, a lomb pedig a közreműködők termékeny együttműködését szimbolizálják, kezdetben lehulló levelekről lehet szó, de a téli erőgyűjtés után az ágak újra kirügyeznek, és lombkoronát alkotnak, Rubik-kocka, mert a kollaboráció tág teret ad a gondolkodásnak, az újra és az újra próbálkozásoknak, mint amit megtapasztalhatunk a kocka kiforgatásakor, egyetlen célhoz számtalan út vezet, bár egyes lépések idővel automatikussá is válhatnak, és a dolog nem megy végtelen türelem nélkül sem, puzzle-kirakó, mert egyetlen szakma képviselői sem nélkülözhetők, mindegyiknek megvan a maga helye, szerepe, és ha csak egyetlen elem nem kerül a helyére, akkor nem lehet teljes és tökéletes a képünk és alkotásunk, piramis és lépcsőfokai, mert egyre feljebb és feljebb lépve érzékezhetjük, hogy valamit legyőzünk, megoldunk és kitágul horizontunk stb. A vonatkozó szakirodalomban és a szakmai munkában az IP kollaboráció többféle megközelítése és a különböző szakmai szemlélet következtében sokféle értelmezés és fogalomhasználat terjedt el, részben az azonosságokat, hasonlóságokat, másrészt jelentős különbségeket takarva (Hume 1999; Barett Keeping 2005). Mindezek felhívják a figyelmet a szakmaközi együttműködés kulcskérdéseire, továbbá a tágabb értelmezés és gondolkodás előnyeire. Másfelől a különböző fogalmakat csupán szinonimaként, vagy egymást helyettesítve használni helytelen és zavaró. Nem csupán nyelvi játékokról van szó, ha csak az lenne, akkor problémáink már rég

7 Parola 2013/2. szám 7 megoldódtak volna, és e szerint a logika szerint csak az lenne a lényeges, hogy mit mondunk és nem pedig az, hogy voltaképpen mit is csinálunk. A különböző fogalmak rendszerezésére tett kísérletet Hopkins (2001), továbbá Korazim-Kőrösy és társai (2007). 1) Miután a szakmai fogalomhasználatban is, de még a vonatkozó szakirodalomban is többnyire szinonimaként használják, feltétlenül fontos különbséget tenni az interdiszciplinaritás és az interprofesszionalitás között. Az interdiszciplinaritás tradicionálisan a tudományok közötti tudástartalmakra, kompetenciákra és kutatási együttműködésekre, képzésekre, az azt művelő szakemberekre és tevékenységükre utal (lásd otoxikológia, humánbiológia antropológia, egészség és gazdaságpszichológia, orvosi biológia, szociálpszichológia, szociálpolitika, műszaki menedzser, környezetgazdálkodási agrármérnök stb.). Az interdiszciplináris együttműködésre kiváló példa a magyarországi szociális képzésben az évi Soproni Konferencia, amelyen a szociális munka különböző társtudományainak képviselői a közös érdek felismerése és felvállalása alapján megalkották a felsőfokú általános szociálismunkás-képzés tantervi irányelveit (Budai 2005). Az IP elsősorban a különböző szakmák képviselőinek szakmai együttműködését tekinti lényegesnek. Korazim-Kőrösy és társai (2007) az interdiszciplináris-szakmaközi együttműködés fogalommal operálnak, jelezve ezzel, hogy a fogalmak rugalmasan kezelhetők ugyan, de szükségszerű, hogy a szakmaközi tevékenység hátterében sokfajta diszciplína, továbbá jelentős szakértői közösség és tudás kell, hogy álljon. Miért szerencsésebb az IP kifejezés a közösségi munka szempontjából? Azért, mert amíg más tudományok többnyire kompakt, rendszerezett, adott esetben statikusabb ismeretekkel bírnak, addig a közösségi munka-tudás alapvetően a közösség szervezésének, működésének és fejlesztésének folyamatában teremtődik meg, így az lényegesebben mobilabb, rugalmasabb. A másik emberre irányuló tevékenység mélyén itt nem tételek, hanem kérdések, a cselekvő önmagára irányuló motivációi vannak jelen. (Varsányi 1996, ). Ez következik a közösségi és a szociális munka lényegéből, társadalmi mandátumából, illetve a tudományok, szakmák között elfoglalt helyzetéből. 2) A multidiszciplinaritás Hopkins (2001) szerint csak egy szakmán belül értelmezhető. Korazim-Kőrösy és társai (2007) izraeli és amerikai kutatási tapasztalatok alapján a multidiszciplinaritást a komplex közösségfejlesztés egyik természeteként definiálják, melynek során valamennyi diszciplína megtartja saját kereteit, fogalmi rendszerét és tevékenységének belső követelményeit, mintegy a részek összegeként jelenik meg. Mindkét felfogás szerint mindenki ad valamit a saját tudásából és tapasztalatából a másiknak, a résztvevőknek pedig lehetőségük lesz egymás tudását méltányolni és értékelni. Kétségen kívül, ez tehát fontos momentum a monodiszciplinaritástól (az egytudományúságtól ) való megkülönböztetéshez. 3) Az 1970-es évek végén elterjedt a szolgáltatás(szervezet)közi munka kifejezés. Hopkins (2001) leírása szerint a különböző egészségügyi és szociális szolgáltatások így a különböző ágazatok közötti határozottabb kapcsolatokra utal. Korazim-Kőrösy és társai (2007) kutatásaikra alapozva arról számolnak be, hogy például a Közösségfejlesztés Interdiszciplináris Fórumán (Interdiscipliny Forum on Community Development) résztvevők nehezen tudták az interdiszciplinaritást a szervezetköziségtől megkülönböztetni, mert a közösségfejlesztő munka során a tevékenység lényegéből és jellegéből fakadóan a szervezetek közötti együttműködés kapott prioritásokat. A szerzők megítélése szerint, a szervezetköziség elsősorban a tevékenység megvalósítási eszközeként, kereteként határozható meg, míg az interdiszciplinaritás a szakmai tudások és stílusok közötti kapcsolatokat hangsúlyozza. Rendszerezésükben az együttműködő szervezetek és diszciplínák/szakmák különböző variációiban igen sokféle minőséget lehet megkülönböztetni egymástól, így az interdiszciplinaritás és az interprofesszionalitás értelmezhető egy vagy több szervezet keretében, illetve hosszú távú, szervezetek és szakmák közötti projektekben is. A sokféle szervezet és sokféle professzió közötti tevékenység kétségtelenül magasabb minőségű együttműködést igényel és jelent. 4) Máig legkevésbé kidolgozott, alkalmazott és inkább a viták tárgya a transzdiszciplinaritás fogalma 4. Értelmezhető úgy, hogy egy adott társdiszciplína (pszichológia, jog) tudása kerül felhasználásra és a közösségi munkába történő beépítésre. Másfelől a szociális és a közösségekről szóló szakértelem kerül be, és kerül felhasználásra az iskola, a foglalkoztatás vagy az egészségügy világában. A fogalom jelentheti egy új tudomány és/vagy szakma létrejöttét és jelenthet több tudomány és szakma által közösen kialakított tudásokat (lásd menedzsment, problémamegoldás, informatika) is 5. 5) Az IP tevékenység tehát alapvetően a különböző szakmák reprezentánsainak folyamatos együttműködését jelenti, s amelynek minőségét emeli, ha az együttműködő szakemberek stábjaival-teamjeivel közreműködnek különböző

8 8 nonprofit és civil alapítványok, egyesületek, szervezetek, ez vezet el a szektorok közötti együttműködéshez (Nárai 2008) 6. MacKenzie (2001) a különböző szervezetek és szektorok közötti, hosszú évek együttműködését jelentő projekt tapasztalatait tárja fel. A gyerekek-fiatalok biztonságosabb környezetének elősegítését, a balesetek megelőzését célzó programokat magában foglaló projekt tapasztalatainak felvázolása során jól érzékelhető a szakmaközi tevékenység számos jellemző vonása. 6) IP kollaboráció folyhat egy-egy sokproblémás és sokszereplős szociális eset vitele során, egy adott csoportmunka, vagy egy adott közösség keretei között. Nem tekinthető viszont még IP tevékenységnek, ha például egy adott iskola jelzőrendszeri funkciójából következően felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal és információkat ad át a gyerekekről és problémáikról. Ugyanígy szintén nem számít még szakmaközi kollaborációnak egy drogambulancián lefolytatott esetmegbeszélés a pszichiáter, az addiktológus, az ápoló és a szociális munkás, vagy egy gyermek-elhelyezési esetkonferencián a szociális és gyámügyi szakember, a pedagógus, a védőnő, a háziorvos stb. között. Az ilyen esetekben a szakemberek ugyan tájékoztatják egymást a történtekről, az eddigi saját szakmai beavatkozásukról, és meg is állapodhatnak abban, hogy ki-ki mit fog majd tenni saját területén, de egymástól függetlenül. A szakmaközi kollaborációhoz tehát nélkülözhetetlen, hogy a különböző szakmák képviselői együtt találják ki, hogy mit lehetne/kellene tenni egy adott, konkrét ügyben, hogy közösen tervezzék meg a közös munkát és közösen döntsenek a további beavatkozások tekintetében, hogy a továbbiakban folyamatosan tartsák a kapcsolatot, hogy rendszeresen találkozzanak egymással, hogy újra és újra kiértékeljék az eseményeket, elemezzék egymás tapasztalatait, hozzanak újabb és újabb döntéseket. Hosszabb időtartamú, komplex szemléletű, folyamatos stáb-team munka vezet el tehát a tényleges IP együttműködéshez. Ilyen lehet például egy adott település (kistérség) különböző szervezeteiben, intézményeiben (önkormányzat, oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési, rendészeti intézményben stb.) dolgozó különböző szakemberek (polgármester, jegyző, szakelőadók, pedagógusok, háziorvos, védőnő, diabetikus, gyermekjóléti szakember, családsegítők, idősellátás dolgozói, könyvtáros, közösség- és vidékfejlesztő, vállalkozások képviselői, polgárőrség, tűzoltóság emberei, környezetvédők stb.) együttműködésével, biztos szakmai háttérrel bíró (interdiszciplinaritás!), hosszú távú szolgáltatási koncepciót kialakító és megvalósító (interprofesszionalitás!), a település és az ott élők élete érdekében megvalósított program vagy projekt. Amelyben van új cél, ami a Parola, 2013/2. szám folyamatos kollaboráció eredményeképp egy új minőséget fog majd eredményezni, a viták és tervezés során előjövő ötletek megerősítik az együttműködő team-stáb tagjait, hogy a közös célokért eredményesebben tudjanak lobbizni a potenciális újabb partnerek körében, vagy elkerülni, legyőzni a szakmai problémákat és nehézségeket (paternalizmust, előítéleteket, bűnbakképzést stb.). A szakmaközi együttműködés feltételei A szakmaközi kollaboráció során megsokszorozódik a szakértelem a további közös döntések, egy magasabb rendű minőség (eredmény) elérése, a közös szakmai nyelv, az újabb, rugalmas és sokrétű közös tudás, készségek és értékek (együttesen kompetenciák) kialakítása és fejlesztése, a különböző kultúrák találkozása érdekében (Kersting 2001; Korazim-Kőrösy et al. 2007). Az együttműködéshez elengedhetetlen kiindulási alap, hogy minden közreműködő szakembernek alaposan ismernie és feltétlenül azonosulnia kell saját szakmájával. Kérdés persze: mennyire képes a szakember tevékenysége során egyik identitásból átlépni a másikba? És egyáltalán: át kell-e lépni? Az IP tevékenységben együttműködő szakembereknek nagyfokú érzékenységgel, megértéssel el kell fogadni a munka átfogó jellegét. De a szereplőknek tisztában kell lenniük a közreműködő társszakmák határaival és a szakmai átfedésekkel is. Következésképp szükséges feltétel a szakmai empátia, a szakemberek egymás iránti nagyfokú tisztelete, bizalma és elfogadása (Kersting 2001). Minden közreműködőnek el kell fogadnia, hogy az együttműködés során nincsen egyetlen olyan szakma sem, amelyik csak egymagában képes lenne megfelelő segítséget adni a problémák megoldásához, ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználják lehetőségeiket és eljussanak egy, a számukra elfogadható, kielégítő egyensúlyra. El kell fogadni továbbá, hogy kinek-kinek saját szakmája, szakmai kultúrája más és más, de mindegyik egyenlő súlyú, egyik sem felsőbbrendű, a szakmai hierarchia és a különböző társadalmi presztízs ellenére sem. El kell fogadni, hogy minden szakma (képviselője) azonos hozzájárulást adhat a közöshöz. Akkor is, ha az együttműködés során már kitermelődtek közös tudások, eljárások, vagy ha időlegesen egyik vagy másik professzió kiemelt, domináns szerepet kap a folyamatban. Nem negligálva és nem félretéve, de bizonyos mértékben le kell mondani saját szakmai kompetenciáinkról, szerepeinkről, hatalmi, felelősségi határainkról és el kell ismerni más szakmák értékeit és teljesítményét 7. Egymás kompetenciáinak átlépésével viszont a különböző

Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka

Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka Budai István Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka Amivel (talán) már számolunk 1 A hazai szociális szolgáltatásokban gyakran tapasztalható, hogy az igen bonyolult emberi-társadalmi

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezetei: Autonómia Alapítvány Civil Kollégium Alapítvány Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. Tanulásirányítás-metodikai kérdések

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. Tanulásirányítás-metodikai kérdések SZOCIÁLIS MUNKA BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. Tanulásirányítás-metodikai kérdések Ha a világot folyamatosan csak részleteiben látjuk, ha csak jelenlegi intézményünkbõl,

Részletesebben

Húsz év után önkritikusan

Húsz év után önkritikusan Budai István Húsz év után önkritikusan avagy mit tesz a szociálismunkás-képzés a szakmai identitás alakításában 1990 ősze tekinthető a hazai szociálismunkás-képzés újrakezdése időpontjának, és most a 20

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben Önszerveződés és szakmaközi együttműködés Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

REN RENDSZER-EGYÜTTMŰKÖDÉS IRÁNYELV. Készítették: Nemes Judit Panker Mihály Pataki János Zudor Honória. Mottó: Erős kerítések jó szomszédság

REN RENDSZER-EGYÜTTMŰKÖDÉS IRÁNYELV. Készítették: Nemes Judit Panker Mihály Pataki János Zudor Honória. Mottó: Erős kerítések jó szomszédság Mottó: Erős kerítések jó szomszédság (egy újzélandi mondása) REN RENDSZER-EGYÜTTMŰKÖDÉS IRÁNYELV Készítették: Nemes Judit Panker Mihály Pataki János Zudor Honória REN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Rubeus Egyesület Szedervessző www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Műhelytanulmány Budapest 2015 Bogács Ernő, Csillag Mirna, Dr. Hüse

Részletesebben

Közösségi munka a családsegítésben

Közösségi munka a családsegítésben Közösségi munka a családsegítésben 1 2 Nagyné Varga Ilona (szerk.) Közösségi munka a családsegítésben Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint a

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Tartalom ELŐSZÓ 5 1. MIT JELENT AZ IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL? 6 2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS, MINT A RÉSZVÉTEL EGYIK TÉNYEZŐJE 9

Tartalom ELŐSZÓ 5 1. MIT JELENT AZ IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL? 6 2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS, MINT A RÉSZVÉTEL EGYIK TÉNYEZŐJE 9 Tartalom ELŐSZÓ 5 1. MIT JELENT AZ IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL? 6 2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS, MINT A RÉSZVÉTEL EGYIK TÉNYEZŐJE 9 3. A RÉSZVÉTEL SZEREPE AZ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSBEN 11 4. ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet Nyitókonferencia Educatio Társadalmi

Részletesebben

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Javaslat az ICSSZEM tervezői csoport számára A szerkesztők: Benedek Zsolt, Gerencsér Balázs, Giczey Péter, Nizák Péter, Péterfi Ferenc, Porkoláb Anikó Budapest,

Részletesebben

A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben

A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben Török Judit A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben Több mint száz éves múltja van a professzionális szociális munkának az egészségügyben. A tevékenység előfutárainak tekintik a londoni

Részletesebben

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher

Részletesebben

Innováció a tudásalapú gazdaságban AZ INNOVÁCIÓ HATÁSAI AZ OKTATÁSRA ÉS A TANULÁSRA

Innováció a tudásalapú gazdaságban AZ INNOVÁCIÓ HATÁSAI AZ OKTATÁSRA ÉS A TANULÁSRA Innováció a tudásalapú gazdaságban AZ INNOVÁCIÓ HATÁSAI AZ OKTATÁSRA ÉS A TANULÁSRA A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár

Részletesebben

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

Korszerû vezetõi ismeretek a XXI. században

Korszerû vezetõi ismeretek a XXI. században Korszerû vezetõi ismeretek a XXI. században - tanulmánykötet - Civil Centrum Bt. Debrecen-Berettyóújfalu 2006 A tanulmánykötet a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával készült. Köszönet

Részletesebben

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes dr. Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE 2008. augusztus 25. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 2. old. A kisgyermeknevelés

Részletesebben

TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032. Tervezés az ifjúságügyben

TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032. Tervezés az ifjúságügyben TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032 Tervezés az ifjúságügyben Tervezés az ifjúságügyben Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében c. LEADER térségek közötti együttműködés pályázathoz kapcsolódó JÓ

Részletesebben