STRATÉGIAI TERV Városi Könyvtár Barcs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs"

Átírás

1 STRATÉGIAI TERV Városi Könyvtár Barcs A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az évi CXL. törvényt, a könyvtári terület közötti idıszakra megfogalmazott országos stratégiai tervét (PORTÁL program). Barcs Város Képviselı-testülete Barcs nyugati városrész rehabilitációja elnevezéssel, 2008-ban benyújtott pályázatát. A pályázat kódja: DDOP (könyvtárbıvítés, emeletráépítés). A Városi Könyvtár LHH-TÁMOP pályázatát, Kistérségi kulturális könyvtári szolgáltatások fejlesztése címmel (2008). A könyvtár stratégiai terve határozza meg a könyvtár minıségpolitikáját és minıségirányítási rendszerét. A stratégia a jövıalkotás eszköze. Célja, az intézmény hosszú távú célkitőzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvalósításához szüksége anyagi- és humán erıforrások számbavétele. A célok eléréséhez szükséges cselekvési program megfogalmazása. Barcs Város Képviselıtestülete a Dél-dunántúli Regionális Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívás alapján, Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása tárgyában pályázatot nyújtott be Barcs nyugati városrész rehabilitációja elnevezéssel, melynek pályázati kódszáma: DDOP A Képviselıtestület május 22-i ülésén a fejlesztési programot megalapozó Akcióterületi tervet elfogadta. Ennek legfıbb eleme, egységes intézményi terület kialakítása a Dráva Völgye Középiskola, Ipari és Kereskedelmi Szakképzı Iskola, valamint a Városi Könyvtár és az Óvoda által közrefogott területen. Ezzel lehetıség nyílik a programban megfogalmazott fejlesztések mellett, a Városi Könyvtár épületének bıvítésére, emeletráépítésre, könyvesbolt és internet-kávézó kialakítására (közremőködı partnerek bevonásával), parkoló és közlekedési területek megvalósítására. Jelenlegi helyzet felmérése, értékelése A kistérségben a népesség száma összesen fı, ebbıl a éves korosztály fıt képvisel, a férfiak száma 9000 fı, 9200 fı nı él a térségben. A körzet iskolázottsági szintje nem a legkedvezıbb. Magas az általános iskolát be nem fejezettek száma (1000 fı), 8 általános iskolával rendelkezik a munkaképes népesség jelentıs része (7400 fı), a szakmunkások száma több mint egyharmadot képvisel a munkaképes korúakból (5800 fı), alacsony a középiskolát végzettek (2800 fı), és még kevesebb a felsıfokú végzettséggel rendelkezık (1200 fı) száma. A megye és ezen belül a kistérség lakosságának korszerkezete kedvezıtlenebb az országos átlagnál. A kistelepülések elöregedése, a fiatalok elvándorlása magával hozta, hogy a kulturális intézmények nagy része megszőnt, van több olyan település, ahol már iskola sem mőködik. Így jelentıs és meghatározó szerepet kap Barcs, a kistérség központja, a kultúra és az oktatás terén. A fent említett fejlesztési program egyik fontos eleme a városi könyvtár épületének bıvítése, melynek révén egy többfunkciós kulturális szolgáltató központ kialakítása valósulhatna meg. 1

2 A városi könyvtár rövid bemutatása óta mőködik jelenlegi helyén, az Ifjúság u. 18. sz. alatt. Az itt élı emberek könyvtári ellátását jelenleg hét fıfoglalkozású könyvtáros végzi, 510 m2 alapterületen, ahol külön felnıtt- és gyermekrészleg található. A barcsi Városi Könyvtár általános győjtıkörő, nyilvános, közmővelıdési könyvtár. Dokumentumállománya egység (könyv, idıszaki kiadvány, hangzóállomány, videokazetta, CD, CD-ROM, DVD). A beiratkozott olvasók száma 1973 fı, a város lakosságának 16,2 %-a. 33 ezer látogatója volt 2007-ben, naponta átlagosan 150 látogató fordul meg az intézményben. A könyvtárban felnıtt- és gyermekrészleg, helyismereti győjtemény, zenemő- és médiatár, folyóirat-olvasó, Infotéka és németnyelvi részleg várja a látogatókat. A helytörténeti dokumentumok győjtésével a város múltja iránt érdeklıdıket segítjük. A Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen kialakított német nyelvi részleg 2003 óta mőködik nyarától a felnıtt kölcsönzıi részben mőködik az emagyarország Pont. Itt és az Infotékában lehet kihasználni az internet és a korszerő számítástechnika adta lehetıségeket, nyolc, multimédiás számítógépen. Európai Unió Információs Pont Alirodaként (2002) elérhetıvé vált az Európai Unióval, az EU pályázataival kapcsolatos információk megszerzése. Foglalkoztatási Információs Pont (2005) tagjaként a könyvtár követi a munka világának változásait, segít az átképzésben, a szakmai tudás elmélyítésében, a pályamódosításban. A barcsi Városi Könyvtár fennállása óta mindig nagy súlyt fektetett arra, hogy rendezvényeivel színesítse, kiegészítse a kulturális kínálatot. A könyvtár igény szerint csoportos könyvtárbemutatókat, könyvtárhasználati foglalkozásokat tart óvodai, általános- és középiskolai csoportoknak. Könyvhöz, irodalomhoz, olvasáshoz kapcsolódó rendezvényeket, író-olvasó találkozókat rendez, és kiállításokat szervez. A könyvtár saját rendezvényein kívül helyet ad különbözı civil szervezetek, felnıttképzési- és nyelvtanfolyamok programjainak. A gyermekkönyvtár, együttmőködve a nevelési- és oktatási intézményekkel, többféle funkciót lát el. A gyerekekkel való egyéni foglalkozás mellett gyakran vannak csoportos foglalkozások, könyvtári órák, író-olvasó találkozók, közös játékok. Szombat délelıttönként rendszeresek a gyermekprogramok, játszóházak. Egyre népszerőbb, és mind nagyobb igény van a már hetedik alkalommal megszervezett nyári olvasótábornak. A könyvtár szociális funkciójából adódóan, a hátrányos helyzető társadalmi csoportok kulturális és mentális segítıje (hangoskönyvek, asztali olvasó-berendezés, látóegér, nyári tábor fogyatékos gyermekeknek) március1-tıl a kistérség 21 településének mozgókönyvtári ellátó központjaként a községi könyvtárak részére igyekszünk magas szintő szolgáltatásokat nyújtani. Szervezzük a könyvtárak együttmőködését, a könyvtárosok továbbképzését. Mindegyik szolgáltató hely kapott multimédiás számítógépet, színes televíziót, videólejátszót. Folyóiratcsomagot fizettünk elı, jelentıs összegben új dokumentumokat vásároltunk és könyvtári rendezvényeket biztosítottunk számukra. 2

3 Könyvtárhasználók köre Regisztrált használók 2007-ben 1973 fı. 14 éven aluliak 781 fı, év közöttiek 1114 fı, 65 év felettiek 78 fı Regisztrált használók 2007 (%) 4% 56% 40% 14 éven aluliak év közöttiek 65 év felettiek A könyvtárhasználók számának alakulása a szolgáltatások jellege szerint Regisztrált használók (fı) Használatok száma (fı) Internethasználók(fı) Kölcsönzött dok.(db) Helyben használt dok. (db) Évek A csökkenést mutató két adatsor a dokumentumok használatára vonatkozik (kölcsönzött dok., helyben használt dok.). Amennyiben ehhez a két adathoz hozzávesszük a könyvtári távhasználatok számát, akkor az derül ki, hogy a csökkenés csak látszólagos. Átalakulóban van a használói szokásrendszer, a használók körében egyre nagyobb szerepet kap a könyvtári szolgáltatások internetes használata. A távhasználatok száma 2006-ban 2903 db, 2007-ben 2756 db. Öt év forgalmi adatainak elemzése azt is mutatja, hogy amíg a látogatók számában számottevı csökkenés nem mutatkozik, addig a beiratkozó olvasók száma csökken. Ennek okai: csak a dokumentumot kölcsönzı olvasóknak kell a törvény szerint kötelezıen beiratkozni, valamint az internet használóknak. Megnövekedett azon látogatóink száma, akik böngészni, folyóiratot olvasgatni jönnek be a könyvtárba, ehhez nem kell regisztráltatni magukat. A régi értelemben vett olvasók számának csökkenése a megváltozott olvasási, könyvtárhasználati szokásokkal magyarázható. Nem helyi jelenség, sajnos országosan, sıt világviszonylatban is csökken a konkrétan könyvet olvasók száma. Több év tapasztalata mutatja, hogy a könyvtárak népszerősége akkor növekszik látványosan, ha olyan új szolgáltatás kerül bevezetésre, amely úgymond divatos. Ilyen volt a 80-as években a zenei részleg, a 90-es években a másolatszolgáltatás, a videó-kölcsönzés, jelenleg pedig a számítógépes- és internet szolgáltatás. 3

4 A győjtemény Az állományt mennyiségileg, minıségileg - a rétegigényeket is figyelembe véve igyekszünk az erre a célra fordítható beszerzési keret csökkenése ellenére, megfelelı színvonalon gyarapítani. Sajnos, ezen összeg nem tart lépést a dokumentumárak emelkedésével, pedig a könyvtár legfıbb vonzereje a dokumentumállománya, amely majdnem minden igényt ki tud elégíteni. Évek Könyv (kötet) Audiovizuális dok. (db) Elektronikus dok.(db) Érték eft A könyvtár dokumentumállománya egység (2007. dec.31-i adat). A kivihetı kölcsönözhetı állomány db, 86 kurrens folyóiratot fizetünk elı. Hozzáférés, szolgáltatások A könyvtár célja, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a bárhonnan, bármit elve. A könyvtár szolgáltatásai bıvülnek, átalakulnak, változnak egyrészt a kor követelményeinek megfelelıen, másrészt a lakosság igényei szerint. Alap- és kiegészítı szolgáltatások Kölcsönzés. Könyvek, magazinok, közéleti lapok, hanglemezek, CD-k, videofilmek, hangoskönyvek. Olvasóterem helyben használata: az olvasótermi-övezetben helyben használható a kézikönyvtári állomány, az idıszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztı CD-ROM-ok. Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklıdık. Közhasznú információk szolgáltatása: szaknévsorok, továbbtanulási- és idegenforgalmi tájékoztatók, önkormányzati rendeletek stb. Tájékoztatás, irodalomkutatás: a tájékoztató könyvtárosok készséggel állnak az olvasók rendelkezésére, irodalomjegyzéket, bibliográfiát állítanak össze az igényelt témában. Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár győjti, feltárja és rendszerezi a város és városkörnyék, a kistérség múltjával és jelenével kapcsolatos könyveket, elektronikus és audiovizuális dokumentumokat, kéziratokat, szakdolgozatokat, napilap- és folyóiratcikkeket stb. Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévı könyveket (cikkmásolatokat, tanulmányokat) postai úton kérünk meg más könyvtárakból (ODR). Fénymásolás: a könyvtári dokumentumokról, térítés ellenében másolatot készítünk, továbbá lakossági fénymásolást, faxküldést- és fogadást végzünk. Csoportos foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak: igény esetén óvodai, általános iskolai, középiskolai tanulócsoportok számára könyvtárhasználati- és egyéb tematikus-foglalkozásokat, rendhagyó irodalomórákat szervezünk. 4

5 Rendezvények: évfordulókhoz és egyéb alkalmakhoz kapcsolódóan gyakran szervezünk író-olvasó találkozókat, elıadóesteket, kiállításokat. Helyet adunk és magunk is szervezünk városi szavalóversenyeket. Könyvárusítás: könyvtárunkban folyamatosan megvásárolhatók a helyi megjelenéső (pl. Mővelıdési Központ, Dráva Múzeum) kiadványok, a selejtezés (fölöspéldány) során feleslegessé vált könyvek, valamint a könyvkiadók, könyvterjesztık alkalmi, akciós kínálatai. Internet használat: a lakossági internet használat céljára 8 munkaállomás áll rendelkezésre, alkalmanként fél- egy óra idıtartamban. Az ehhez kötıdı járulékos szolgáltatások (nyomtatás, mentés floppy lemezre, mentés CDlemezre) díjkötelesek. Az internet használat a beiratkozott olvasóknak ingyenes. Rendszeres lakossági internet-tanfolyamokat szervezünk. A Barcsi Kistérség Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere 2007-ben az 5/2005. (I. 19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elnyert támogatás tette lehetıvé a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer létrehozását a barcsi kistérségben. A szolgáltató központ szerepét a barcsi Városi Könyvtár vállalta, a társulással kötött megállapodás alapján ben 19, 2008-ban 21 településen épült ki, illetve erısödött meg a könyvtári ellátórendszer. A támogatásnak köszönhetıen 2008 végére a barcsi kistérségben 21 község lakói részesültek mozgókönyvtári ellátásban, amit néhány helyen hosszabb idı óta kénytelenek voltak nélkülözni, vagy csak a minimum szinten állt a rendelkezésükre. A megújult, kibıvült dokumentumállomány, a helybeliek igényeinek megfelelı rendezvények, otthonosabbá váló szolgáltatóhelyek, információs pontok jelzik a kedvezı folyamatok beindulását, megerısödését. A szolgáltatás minıségét javítja, hogy az ellátásban részt vevı munkatársak szakmai továbbképzésben is részesültek ben 16 fı, 2008-ban 5 fı. A barcsi Városi Könyvtár folyamatos kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokkal és tevılegesen is szakmai segítséget nyújt a könyvtári munkafolyamatokban: állománygyarapítás, a vásárolt dokumentumok feldolgozása, WEB-es megjelenítés a városi könyvtár honlapján, állományleválogatás (a fizikai selejt és a tartalmilag elavult könyvek törlése az állományból), állományellenırzés, jegyzıkönyvek elkészítése, könyvtári olvasótéri, raktári rend kialakítása, rendezvények szervezése, információszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, statisztikai jelentések összegyőjtése március 1-tıl, 21 szolgáltatóhely részesült számítástechnikai eszközökben, amelyek lehetıvé teszik az internet-csatlakozást decemberében tv-vel és DVD lejátszóval gazdagodtak a községi könyvtárak. 5

6 2008. decemberében minden könyvtárnak a következı tárgyi eszközöket vásároltuk (CD-s rádió; diafilm-vetítı; fejhallgató; társas játékok; festékpatron; fénymásoló papír). Közkedvelt, a szórakozást, tanulást, oktatást segítı folyóiratokra fizettek elı, áltagban 12 periodikára, 70 eft értékben ellátóhelyenként: 2007-ben: 131 féle folyóirat 227 példányban 2008-ban: 149 féle folyóirat 264 példányban Az alábbi táblázat az elmúlt két év állománygyarapodását mutatja. Állománygyarapodás 2007 (19 ellátóhely) 2008 (21 ellátóhely) Könyv Könyv+CD Db Érték eft Db Érték eft

7 2007-ben átlagosan 140 új dokumentum jutott egy-egy településre 240 ezer Ft értékben, ban pedig 280 új dokumentum 444 ezer Ft értékben február 19-én telepítésre került a barcsi Városi Könyvtárban a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer, mely biztosítja Városi Könyvtár és a környezı kistérségi állomások közötti virtuális kapcsolatot. A szerverszámítógép és a SZIRÉN szoftver segítségével az Interneten keresztül csatlakozhatnak a központi géphez. Az állományok feldolgozása és katalogizálása a központi számítógépen tárolódik, mely online elérhetıséget biztosít. A SZIRÉN weboldalán, a világhálón így bárki számára elérhetı a barcsi kistérségi adatbázis, melynek telepítése 18 helyen valósult meg. Az elektronikus könyvtárhasználat népszerőségét és szükségességét mutatja, hogy a beüzemelés óta ( ) már 3151 látogatója volt a kistérségi elektronikus katalógusnak március 18-án Olvasószolgálati mőhelymunka címmel szakmai napot rendeztünk a kistérségi könyvtárosok részére. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mőködésének addigi tapasztalatai, és a év aktuális feladatainak megbeszélése után, a szakmai nap fontos része volt Mohai Lajos, a szoftver szerzıjének elıadása. Az általa kifejlesztett SZIRÉN 9 integrált könyvtári rendszer mőködését mutatta be a községi kollégáknak. A barcsi Városi Könyvtár a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriuma szeptember 25-ei döntése értelmében a közgyőjtemény anyanyelvő állományának gyarapítása témakörben benyújtott. A cigány kisebbséggel kapcsolatos dokumentumok gyarapítása címő pályázati program keretében ,- Ft támogatásban részesült. Ezen sikeres pályázat lehetıséget nyújtott a cigány kisebbség magyar, romani és/vagy beás nyelven íródott kisebbségi tartalmú könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzésére, a már meglévı kistérségi kisebbségi- állomány bıvítésére ban a barcsi Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán berendezésre, ezer Ft-ot, három községi önkormányzat összesen 1398 eft-ot nyert berendezésének korszerősítésére (Heresznye 588 eft, Homokszentgyörgy 450 eft, Potony 360 eft). További erıfeszítéseket kíván interaktív községi könyvtári honlapok, portálok kialakítása, kulturális és közhasznú tartalmak, helytörténeti- és helyismereti információk hozzáférhetıvé tétele a könyvtári honlapokon, távoli eléréső, 24 órán keresztül elérhetı online könyvtári szolgáltatások megvalósítása, 7

8 lakossági internet-használói tanfolyamok szervezése, az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerősítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása illetve lebonyolítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetőekre. E feladatok megvalósításához szükséges pénzösszeget pályázati forrásból kívánjuk biztosítani. Összességében, ha mérlegre tesszük mindazt, ami az elmúlt két évben könyvtárügyben történt a Barcsi Kistérségben, bizakodva állapíthatjuk meg: az újrakezdés, gyarapodás, bıvülés, fejlıdés a jellemzı. A jelenlegi könyvtárépület állapota A Városi Könyvtár 1996-ban költözött az 510 m2 alapterülető, a 70-es évek második felében készült épületbe. Eredeti funkciójában bölcsıdeként mőködött, ezért a könyvtári terek és a hozzárendelt funkciók összekapcsolása az épület örökölt adottságai miatt, nehezen egyeztethetık össze. Ennek egyik legnagyobb hátránya, hogy sok helyiség raktárként (40%) mőködik, kevés a rendelkezésre álló szabadpolcos olvasói tér (60%). Az épület mőszaki állapota: a folyamatos karbantartások, kisebb felújítások ellenére az állagromlás folyamatos. Több éve visszatérı probléma az épület beázása (lapos tetı). Az épület régi funkciójából adódóan a helyiségek falburkolata sok helyen rideg, könyvtári közegbe nem illı csempeburkolat. Az aljzatburkolat és a nyílászárók elhasználódtak, a főtés, korszerősítésre szorul. Az akadálymentesítés az épület jelenlegi állapotában nem megoldott. A fejlesztéssel megvalósítani kívánt ellátottsági szint bemutatása Fejlesztési célok A cél egy olyan többfunkciós kulturális szolgáltató központ létrehozása, amely erısíti a szolgáltató- és információközvetítı funkciókat. A Városi Könyvtár, a könyvesbolt és az internet-kávézó, kiegészítve egymás tevékenységét növeli a látogatottságot, lehetıséget adva a szabadidı hasznos és tartalmas eltöltésére. A tervezett központhoz kapcsolódó park összeköti a meglévı intézményeket, ahol több mint 600 középiskolás diák tanul, akik remélhetıleg használói lesznek ezen szolgáltatásoknak. Az épület átalakítása során az emeletráépítéssel lehetıség nyílik egy tágas, jól átjárható és funkciójában is kielégítıen mőködı könyvtár kialakítására: rendezvény- és kiállítóterem kialakítása (közös programok színtere), szabadpolcos olvasótér növelése, tömörraktár (gördíthetı polcrendszer) korlátozott alapterületen nagymennyiségő tárolófelület kialakítása, infotéka bıvítése, közös térben a kézikönyv állománnyal, folyóirat olvasóval, német nyelvi részleg bıvítése, helytörténeti kutatószoba kialakítása, zenei részleg bıvítése, zenehallgatás lehetıségének megteremtése, gyermekkönyvtár bıvítése, foglalkozásokhoz szükséges terek kialakítása. 8

9 A következı stratégiai idıszakban kiemelten kell foglalkozni azzal, hogy a 14 éven aluli korosztály jelen legyen a könyvtárban. Biztosítani kell, hogy lehetıségük legyen a hagyományos olvasásra, ugyanakkor elérhessék és használhassák a nem hagyományos, több dimenziós virtuális teret, a könyvtár számukra vonzó szolgáltatásain keresztül. A könyvtár jövıképe A híd szerepét akarjuk betölteni kistérségünk falvaiban élı lakosság és a hazai könyvtári rendszer között. Esélyt nyújtunk számukra, hogy részesei lehessenek a széleskörő könyvtáriés információs szolgáltatásoknak. A barcsi Városi Könyvtár továbbfejlesztése, egy önálló könyvtári épületben, amely akadályoktól mentesített, új, korszerő környezetben várja a látogatókat és nyújtja szolgáltatásait, munkájukat szakmai tudással és beleérzı készséggel végzı könyvtárosok közvetítésével. Lakóhelyünkön és a kistérségben élık sokoldalú esélyegyenlıségben, felismert szükségleteik szerint jobb társadalmi, és kulturális helyzetben élhetnek. Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt győjtı, feltáró- és szolgáltató intézmény: a könyvtár. A Városi Könyvtár a következı 5 évben lényeges szerepet fog betölteni az információkat szolgáltató intézmények között. Megırzi hagyományos könyvtári funkcióit is. Több mint 150 ezer látogató keresi majd fel. Bıvül a felhasználók köre (diákok, tanulók, nyugdíjasok, vállalkozók, pedagógusok, szabadidıt eltöltık, felnıtt tanulók, intézményekben dolgozók, közigazgatásban dolgozók, civil szervezetek). Szolgáltatásai iránt minden korosztály érdeklıdik. Legtöbben továbbra is a különbözı dokumentumok kölcsönzéséért, illetve a helyben használatért keresik fel az intézményt. Ezen dokumentumok mellett azonban egyre növekszik az elektronikus dokumentumok, adatbázisok száma, nı a CD-ROM-ok kínálata, az Internet használata is általánosan elterjedt lesz. Sok felhasználó már a saját otthonából is igénybe fogja venni szolgáltatásainkat (online katalógus, honlap) Jelentıs szerepet vállal az emberek közérdekő információkkal való ellátásában, az igényekhez alkalmazkodó, új szolgáltatások bevezetésében. A könyvtár teret fog biztosítani a modern technikának, a színvonalas, személyes, bensıséges elıadásoknak, az elmélyült tanulásnak, rendezvényeknek. Nagymértékő változások következnek be a humán erıforrás területén is. A könyvtár mőködése szempontjából továbbra is a költségvetési források lesznek a legbiztonságosabbak, de minden más lehetıséget is meg kell ragadni, hogy minél nagyobb anyagi erıforrást tudjon megszerezni különbözı forrásokból. Küldetésnyilatkozat A barcsi Városi Könyvtár a kistérség legnagyobb általános győjtıkörő nyilvános könyvtára. Feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez, a hazai- és a nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. Küldetésének megvalósításának érdekében támogatja: az írni-, olvasni tudás fejlesztését, az oktatást és az egész életen át tartó tanulást, a kulturális értékek közkinccsé tételét, a tudományos- és kutatási eredmények terjesztését és népszerősítését, a szabadidı hasznos eltöltését. 9

10 Környezeti tényezık és hatások A könyvtárak szerepe az elmúlt években igencsak megváltozott. Az EU országaiban az élethosszig tartó tanulás, az "életre tanulás", az átképzés központi helyévé vált a könyvtár. Ez a funkcióbıvítés, mind a politikai hatalom, mind a társadalom egésze számára új lehetıségként jeleníti meg a könyvtárakat, amire a könyvtáraknak a szolgáltatások bıvítésével kell válaszolniuk. A felsıoktatás szerepének növekedése következtében megnıtt a hallgatói létszám, ennek következtében statisztikailag is kimutatható, hogy ezen csoportból is megnövekedett a könyvtárhasználók száma. A megnövekedett létszámú használó egyre több könyvtári szolgáltatást igényel. Megváltozott a kommunikációs- és információs technológia is, a könyvtárak a használóik számára olyan információs- és kommunikációs lehetıségeket nyújtanak, amelynek eredményeként lehetıvé válik, hogy az éppen adott könyvtár szolgáltatásain kívül a használók egy virtuális könyvtárban barangolhassanak a világ legjelentısebb könyvtári állományai és információi között. A közmővelıdési könyvtárak is jelentıs változáson mentek keresztül. Az élethosszig tartó tanulást, a továbbképzést, átképzést dokumentumaival, az információkkal és a segítı - "információ menedzser" - könyvtáros révén, ennek aktív részese. Tanúi lehetünk annak, hogy egyre nı az ODR szerepe, melynek alapelve, feladata lehetıvé tenni, hogy az igényelt dokumentumot a könyvtárhasználó minél elıbb megkapja függetlenül mind az igénylı, mind a dokumentum hollététıl. A költségvetési források egyre szőkülnek, egyre nagyobb szerepük lesz a pályázatok által megszerezhetı pénzforrásoknak, e nélkül ma már igen nehezen tudnák a könyvtárak ellátni feladatukat. A fentieket levetítve könyvtárunkra, az alábbiak állapíthatók meg: - nı a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevık száma, - változnak az elvárások, új igények jelennek meg, - új szolgáltatásokat kell (kellett) bevezetni (fax, spirálozás, színes másolás, stb.), - egyre többen veszik igénybe az elektronikus információkat (korszerősíteni szükséges a technológiát), - szükség van a munkatársak folyamatos képzésére, önképzésére, hogy meg tudjanak felelni a használók által elvárt igényeknek (tájékoztatás, minıségi szolgáltatás, új szolgáltatás, internet). A célok és a fejlesztendı kulcsterületek meghatározása Cél egy olyan könyvtárat mőködtetni, amely segíti a potenciális használókat abban, hogy eligazodjanak az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozásban, biztosítsa számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést (ODR), lehetıséget kell adni a helyi és országos információkhoz, való hozzájutáshoz (a telematikai fejlesztések továbbvitelével). A dolgozók folyamatos képzésével, továbbképzésével megteremteni azt a tudásbázist, amellyel mindez lehetıvé válik. A felhasználóképzés folyamatossá tétele. A célok megvalósítása érdekében: a könyvtár állományát folyamatosan fejleszti, és sokoldalúan feltárja, a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a 10

11 dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra, könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait, ismeretterjesztı tevékenységet folytat, rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe, használói szokások, és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bıvíti a könyvtár szolgáltatásait. A barcsi Városi Könyvtár, a fenntartó Barcs Város Önkormányzat célkitőzéseivel összhangban arra törekszik, hogy korszerő könyvtárként és információs központként mőködjön. Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerő igények minıségi kielégítését. Stratégiai terv, SWOT elemzés Erısségek A fejlesztést befolyásoló tényezık, a Városi Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része: a lakossági könyvtári ellátás helye, része a város közmővelıdési, közgyőjteményi rendszerének, a központi költségvetés támogatja az állománygyarapítást és a telematikai fejlesztéseket, a város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról, a munkatársak döntı része szakképzett, a dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított, a számítógépes feldolgozottság a könyvek tekintetében szinte teljes körő, megfelelı számú olvasói terminálok biztosítják az elektronikus katalógus használatát, az Internet elérhetıség szolgáltatásként biztosított, saját- és vásárolt adatbázisok - a könyvtár szolgáltatásai az Interneten, a rendezvények, olvasótáborok, vetélkedık, kiállítások az olvasás, az irodalom és a kultúra népszerősítését szolgálják. Gyengeségek az épület mőszaki állapota, a könyvtári terek és funkciók nehezen egyeztethetık össze, a feladatokhoz szükséges tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés, a szakmai feladatok szinte kizárólag csak pályázati támogatásból lehetségesek a sokrétő tevékenységhez kevés a személyi feltétel, a könyvtár mindennapjaiban kevéssé van jelen a marketing szemlélet, a szolgáltatások elsısorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire koncentrálódnak. 11

12 Lehetıségek A könyvtár szerepe felértékelıdik az uniós csatlakozás következtében a minıségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása, folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetıségével, csatlakozás a megyei közös katalógushoz, a győjtemény új médiumokkal való gyarapítása, digitalizálása, új célcsoportok megnyerése, új szolgáltatási formák bevezetése, az oktatás különbözı szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek a megteremtése, a használókkal partnerkapcsolat kialakítása, az információ-visszakeresés. Veszélyek a mőködési feltételek nem javulnak, az adminisztrációs kötelezettségek növekedése várható, a fenntartó nem biztosít elegendı forrást a megnövekedı szakmai feladatokra, a technikai fejlesztésekre, mőködtetésükre, karbantartásukra, az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a teljes rendszer mőködését veszélybe sodorhatja, az idıhiány, az új technológiák és rendszerek készségszintő elsajátítása érdekében az állomány tudatos rongálása és a lopások számának növekedése. Prioritások a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer kompatibilitásának biztosítása a nemzeti információ technológiai rendszerhez, a könyvtári infrastruktúra fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer alkalmazásának és a közös katalógus mőködtetésének feltételeként. Barcs, január 8. Vértes Gábor könyvtárigazgató 12

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE

A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, valamint a könyvtári terület

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

A Pomázi Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Pomázi Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Pomázi Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A könyvtár olyan közgyűjtemény, amellyel ma Magyarországon a rétegzett és tagolt társadalom minden helyi közössége

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve 2013-2015 A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 1. A stratégiai tervezés célja A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve középtávú, 5 éves időszakot ölel fel. A könyvtár egész területére vonatkozik, összefogva

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár 1. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2006 A Békés Városi Könyvtár nyilvános közmővelıdési könyvtár, amelynek szolgáltatásait minden magyar állampolgár igénybe veheti, az

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár Típusa: nyilvános közmővelıdési könyvtár Alapfunkciói Az információkat szabadon,

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai terve 2012-2016.

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai terve 2012-2016. Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai terve 2012-2016. Oroszlány, 2012. május 16. Takács Tímea igazgató 1 Bevezető Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ

Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ Nyíregyházi Fıiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ a fıiskola A épületének földszintjén helyezkedik el. Három fı részre oszlik:

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Tájékoztató a József Attila Városi Könyvtár munkájáról

Tájékoztató a József Attila Városi Könyvtár munkájáról Tájékoztató a József Attila Városi Könyvtár munkájáról Makó 2009. 2 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselıtestület! Az információs társadalomban egyre fontosabb feladatok hárulnak a könyvtárakra,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉG BESZÁMOLÓJA a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. novemberi ülésére Beszámoló a ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár működéséről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

2010. december 23. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár szakmai beszámolója

2010. december 23. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár szakmai beszámolója Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12/2010. Sorszám: 11 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010.

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben