STRATÉGIAI TERV Városi Könyvtár Barcs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs"

Átírás

1 STRATÉGIAI TERV Városi Könyvtár Barcs A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az évi CXL. törvényt, a könyvtári terület közötti idıszakra megfogalmazott országos stratégiai tervét (PORTÁL program). Barcs Város Képviselı-testülete Barcs nyugati városrész rehabilitációja elnevezéssel, 2008-ban benyújtott pályázatát. A pályázat kódja: DDOP (könyvtárbıvítés, emeletráépítés). A Városi Könyvtár LHH-TÁMOP pályázatát, Kistérségi kulturális könyvtári szolgáltatások fejlesztése címmel (2008). A könyvtár stratégiai terve határozza meg a könyvtár minıségpolitikáját és minıségirányítási rendszerét. A stratégia a jövıalkotás eszköze. Célja, az intézmény hosszú távú célkitőzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvalósításához szüksége anyagi- és humán erıforrások számbavétele. A célok eléréséhez szükséges cselekvési program megfogalmazása. Barcs Város Képviselıtestülete a Dél-dunántúli Regionális Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívás alapján, Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása tárgyában pályázatot nyújtott be Barcs nyugati városrész rehabilitációja elnevezéssel, melynek pályázati kódszáma: DDOP A Képviselıtestület május 22-i ülésén a fejlesztési programot megalapozó Akcióterületi tervet elfogadta. Ennek legfıbb eleme, egységes intézményi terület kialakítása a Dráva Völgye Középiskola, Ipari és Kereskedelmi Szakképzı Iskola, valamint a Városi Könyvtár és az Óvoda által közrefogott területen. Ezzel lehetıség nyílik a programban megfogalmazott fejlesztések mellett, a Városi Könyvtár épületének bıvítésére, emeletráépítésre, könyvesbolt és internet-kávézó kialakítására (közremőködı partnerek bevonásával), parkoló és közlekedési területek megvalósítására. Jelenlegi helyzet felmérése, értékelése A kistérségben a népesség száma összesen fı, ebbıl a éves korosztály fıt képvisel, a férfiak száma 9000 fı, 9200 fı nı él a térségben. A körzet iskolázottsági szintje nem a legkedvezıbb. Magas az általános iskolát be nem fejezettek száma (1000 fı), 8 általános iskolával rendelkezik a munkaképes népesség jelentıs része (7400 fı), a szakmunkások száma több mint egyharmadot képvisel a munkaképes korúakból (5800 fı), alacsony a középiskolát végzettek (2800 fı), és még kevesebb a felsıfokú végzettséggel rendelkezık (1200 fı) száma. A megye és ezen belül a kistérség lakosságának korszerkezete kedvezıtlenebb az országos átlagnál. A kistelepülések elöregedése, a fiatalok elvándorlása magával hozta, hogy a kulturális intézmények nagy része megszőnt, van több olyan település, ahol már iskola sem mőködik. Így jelentıs és meghatározó szerepet kap Barcs, a kistérség központja, a kultúra és az oktatás terén. A fent említett fejlesztési program egyik fontos eleme a városi könyvtár épületének bıvítése, melynek révén egy többfunkciós kulturális szolgáltató központ kialakítása valósulhatna meg. 1

2 A városi könyvtár rövid bemutatása óta mőködik jelenlegi helyén, az Ifjúság u. 18. sz. alatt. Az itt élı emberek könyvtári ellátását jelenleg hét fıfoglalkozású könyvtáros végzi, 510 m2 alapterületen, ahol külön felnıtt- és gyermekrészleg található. A barcsi Városi Könyvtár általános győjtıkörő, nyilvános, közmővelıdési könyvtár. Dokumentumállománya egység (könyv, idıszaki kiadvány, hangzóállomány, videokazetta, CD, CD-ROM, DVD). A beiratkozott olvasók száma 1973 fı, a város lakosságának 16,2 %-a. 33 ezer látogatója volt 2007-ben, naponta átlagosan 150 látogató fordul meg az intézményben. A könyvtárban felnıtt- és gyermekrészleg, helyismereti győjtemény, zenemő- és médiatár, folyóirat-olvasó, Infotéka és németnyelvi részleg várja a látogatókat. A helytörténeti dokumentumok győjtésével a város múltja iránt érdeklıdıket segítjük. A Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen kialakított német nyelvi részleg 2003 óta mőködik nyarától a felnıtt kölcsönzıi részben mőködik az emagyarország Pont. Itt és az Infotékában lehet kihasználni az internet és a korszerő számítástechnika adta lehetıségeket, nyolc, multimédiás számítógépen. Európai Unió Információs Pont Alirodaként (2002) elérhetıvé vált az Európai Unióval, az EU pályázataival kapcsolatos információk megszerzése. Foglalkoztatási Információs Pont (2005) tagjaként a könyvtár követi a munka világának változásait, segít az átképzésben, a szakmai tudás elmélyítésében, a pályamódosításban. A barcsi Városi Könyvtár fennállása óta mindig nagy súlyt fektetett arra, hogy rendezvényeivel színesítse, kiegészítse a kulturális kínálatot. A könyvtár igény szerint csoportos könyvtárbemutatókat, könyvtárhasználati foglalkozásokat tart óvodai, általános- és középiskolai csoportoknak. Könyvhöz, irodalomhoz, olvasáshoz kapcsolódó rendezvényeket, író-olvasó találkozókat rendez, és kiállításokat szervez. A könyvtár saját rendezvényein kívül helyet ad különbözı civil szervezetek, felnıttképzési- és nyelvtanfolyamok programjainak. A gyermekkönyvtár, együttmőködve a nevelési- és oktatási intézményekkel, többféle funkciót lát el. A gyerekekkel való egyéni foglalkozás mellett gyakran vannak csoportos foglalkozások, könyvtári órák, író-olvasó találkozók, közös játékok. Szombat délelıttönként rendszeresek a gyermekprogramok, játszóházak. Egyre népszerőbb, és mind nagyobb igény van a már hetedik alkalommal megszervezett nyári olvasótábornak. A könyvtár szociális funkciójából adódóan, a hátrányos helyzető társadalmi csoportok kulturális és mentális segítıje (hangoskönyvek, asztali olvasó-berendezés, látóegér, nyári tábor fogyatékos gyermekeknek) március1-tıl a kistérség 21 településének mozgókönyvtári ellátó központjaként a községi könyvtárak részére igyekszünk magas szintő szolgáltatásokat nyújtani. Szervezzük a könyvtárak együttmőködését, a könyvtárosok továbbképzését. Mindegyik szolgáltató hely kapott multimédiás számítógépet, színes televíziót, videólejátszót. Folyóiratcsomagot fizettünk elı, jelentıs összegben új dokumentumokat vásároltunk és könyvtári rendezvényeket biztosítottunk számukra. 2

3 Könyvtárhasználók köre Regisztrált használók 2007-ben 1973 fı. 14 éven aluliak 781 fı, év közöttiek 1114 fı, 65 év felettiek 78 fı Regisztrált használók 2007 (%) 4% 56% 40% 14 éven aluliak év közöttiek 65 év felettiek A könyvtárhasználók számának alakulása a szolgáltatások jellege szerint Regisztrált használók (fı) Használatok száma (fı) Internethasználók(fı) Kölcsönzött dok.(db) Helyben használt dok. (db) Évek A csökkenést mutató két adatsor a dokumentumok használatára vonatkozik (kölcsönzött dok., helyben használt dok.). Amennyiben ehhez a két adathoz hozzávesszük a könyvtári távhasználatok számát, akkor az derül ki, hogy a csökkenés csak látszólagos. Átalakulóban van a használói szokásrendszer, a használók körében egyre nagyobb szerepet kap a könyvtári szolgáltatások internetes használata. A távhasználatok száma 2006-ban 2903 db, 2007-ben 2756 db. Öt év forgalmi adatainak elemzése azt is mutatja, hogy amíg a látogatók számában számottevı csökkenés nem mutatkozik, addig a beiratkozó olvasók száma csökken. Ennek okai: csak a dokumentumot kölcsönzı olvasóknak kell a törvény szerint kötelezıen beiratkozni, valamint az internet használóknak. Megnövekedett azon látogatóink száma, akik böngészni, folyóiratot olvasgatni jönnek be a könyvtárba, ehhez nem kell regisztráltatni magukat. A régi értelemben vett olvasók számának csökkenése a megváltozott olvasási, könyvtárhasználati szokásokkal magyarázható. Nem helyi jelenség, sajnos országosan, sıt világviszonylatban is csökken a konkrétan könyvet olvasók száma. Több év tapasztalata mutatja, hogy a könyvtárak népszerősége akkor növekszik látványosan, ha olyan új szolgáltatás kerül bevezetésre, amely úgymond divatos. Ilyen volt a 80-as években a zenei részleg, a 90-es években a másolatszolgáltatás, a videó-kölcsönzés, jelenleg pedig a számítógépes- és internet szolgáltatás. 3

4 A győjtemény Az állományt mennyiségileg, minıségileg - a rétegigényeket is figyelembe véve igyekszünk az erre a célra fordítható beszerzési keret csökkenése ellenére, megfelelı színvonalon gyarapítani. Sajnos, ezen összeg nem tart lépést a dokumentumárak emelkedésével, pedig a könyvtár legfıbb vonzereje a dokumentumállománya, amely majdnem minden igényt ki tud elégíteni. Évek Könyv (kötet) Audiovizuális dok. (db) Elektronikus dok.(db) Érték eft A könyvtár dokumentumállománya egység (2007. dec.31-i adat). A kivihetı kölcsönözhetı állomány db, 86 kurrens folyóiratot fizetünk elı. Hozzáférés, szolgáltatások A könyvtár célja, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a bárhonnan, bármit elve. A könyvtár szolgáltatásai bıvülnek, átalakulnak, változnak egyrészt a kor követelményeinek megfelelıen, másrészt a lakosság igényei szerint. Alap- és kiegészítı szolgáltatások Kölcsönzés. Könyvek, magazinok, közéleti lapok, hanglemezek, CD-k, videofilmek, hangoskönyvek. Olvasóterem helyben használata: az olvasótermi-övezetben helyben használható a kézikönyvtári állomány, az idıszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztı CD-ROM-ok. Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklıdık. Közhasznú információk szolgáltatása: szaknévsorok, továbbtanulási- és idegenforgalmi tájékoztatók, önkormányzati rendeletek stb. Tájékoztatás, irodalomkutatás: a tájékoztató könyvtárosok készséggel állnak az olvasók rendelkezésére, irodalomjegyzéket, bibliográfiát állítanak össze az igényelt témában. Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár győjti, feltárja és rendszerezi a város és városkörnyék, a kistérség múltjával és jelenével kapcsolatos könyveket, elektronikus és audiovizuális dokumentumokat, kéziratokat, szakdolgozatokat, napilap- és folyóiratcikkeket stb. Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévı könyveket (cikkmásolatokat, tanulmányokat) postai úton kérünk meg más könyvtárakból (ODR). Fénymásolás: a könyvtári dokumentumokról, térítés ellenében másolatot készítünk, továbbá lakossági fénymásolást, faxküldést- és fogadást végzünk. Csoportos foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak: igény esetén óvodai, általános iskolai, középiskolai tanulócsoportok számára könyvtárhasználati- és egyéb tematikus-foglalkozásokat, rendhagyó irodalomórákat szervezünk. 4

5 Rendezvények: évfordulókhoz és egyéb alkalmakhoz kapcsolódóan gyakran szervezünk író-olvasó találkozókat, elıadóesteket, kiállításokat. Helyet adunk és magunk is szervezünk városi szavalóversenyeket. Könyvárusítás: könyvtárunkban folyamatosan megvásárolhatók a helyi megjelenéső (pl. Mővelıdési Központ, Dráva Múzeum) kiadványok, a selejtezés (fölöspéldány) során feleslegessé vált könyvek, valamint a könyvkiadók, könyvterjesztık alkalmi, akciós kínálatai. Internet használat: a lakossági internet használat céljára 8 munkaállomás áll rendelkezésre, alkalmanként fél- egy óra idıtartamban. Az ehhez kötıdı járulékos szolgáltatások (nyomtatás, mentés floppy lemezre, mentés CDlemezre) díjkötelesek. Az internet használat a beiratkozott olvasóknak ingyenes. Rendszeres lakossági internet-tanfolyamokat szervezünk. A Barcsi Kistérség Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere 2007-ben az 5/2005. (I. 19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elnyert támogatás tette lehetıvé a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer létrehozását a barcsi kistérségben. A szolgáltató központ szerepét a barcsi Városi Könyvtár vállalta, a társulással kötött megállapodás alapján ben 19, 2008-ban 21 településen épült ki, illetve erısödött meg a könyvtári ellátórendszer. A támogatásnak köszönhetıen 2008 végére a barcsi kistérségben 21 község lakói részesültek mozgókönyvtári ellátásban, amit néhány helyen hosszabb idı óta kénytelenek voltak nélkülözni, vagy csak a minimum szinten állt a rendelkezésükre. A megújult, kibıvült dokumentumállomány, a helybeliek igényeinek megfelelı rendezvények, otthonosabbá váló szolgáltatóhelyek, információs pontok jelzik a kedvezı folyamatok beindulását, megerısödését. A szolgáltatás minıségét javítja, hogy az ellátásban részt vevı munkatársak szakmai továbbképzésben is részesültek ben 16 fı, 2008-ban 5 fı. A barcsi Városi Könyvtár folyamatos kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokkal és tevılegesen is szakmai segítséget nyújt a könyvtári munkafolyamatokban: állománygyarapítás, a vásárolt dokumentumok feldolgozása, WEB-es megjelenítés a városi könyvtár honlapján, állományleválogatás (a fizikai selejt és a tartalmilag elavult könyvek törlése az állományból), állományellenırzés, jegyzıkönyvek elkészítése, könyvtári olvasótéri, raktári rend kialakítása, rendezvények szervezése, információszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, statisztikai jelentések összegyőjtése március 1-tıl, 21 szolgáltatóhely részesült számítástechnikai eszközökben, amelyek lehetıvé teszik az internet-csatlakozást decemberében tv-vel és DVD lejátszóval gazdagodtak a községi könyvtárak. 5

6 2008. decemberében minden könyvtárnak a következı tárgyi eszközöket vásároltuk (CD-s rádió; diafilm-vetítı; fejhallgató; társas játékok; festékpatron; fénymásoló papír). Közkedvelt, a szórakozást, tanulást, oktatást segítı folyóiratokra fizettek elı, áltagban 12 periodikára, 70 eft értékben ellátóhelyenként: 2007-ben: 131 féle folyóirat 227 példányban 2008-ban: 149 féle folyóirat 264 példányban Az alábbi táblázat az elmúlt két év állománygyarapodását mutatja. Állománygyarapodás 2007 (19 ellátóhely) 2008 (21 ellátóhely) Könyv Könyv+CD Db Érték eft Db Érték eft

7 2007-ben átlagosan 140 új dokumentum jutott egy-egy településre 240 ezer Ft értékben, ban pedig 280 új dokumentum 444 ezer Ft értékben február 19-én telepítésre került a barcsi Városi Könyvtárban a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer, mely biztosítja Városi Könyvtár és a környezı kistérségi állomások közötti virtuális kapcsolatot. A szerverszámítógép és a SZIRÉN szoftver segítségével az Interneten keresztül csatlakozhatnak a központi géphez. Az állományok feldolgozása és katalogizálása a központi számítógépen tárolódik, mely online elérhetıséget biztosít. A SZIRÉN weboldalán, a világhálón így bárki számára elérhetı a barcsi kistérségi adatbázis, melynek telepítése 18 helyen valósult meg. Az elektronikus könyvtárhasználat népszerőségét és szükségességét mutatja, hogy a beüzemelés óta ( ) már 3151 látogatója volt a kistérségi elektronikus katalógusnak március 18-án Olvasószolgálati mőhelymunka címmel szakmai napot rendeztünk a kistérségi könyvtárosok részére. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mőködésének addigi tapasztalatai, és a év aktuális feladatainak megbeszélése után, a szakmai nap fontos része volt Mohai Lajos, a szoftver szerzıjének elıadása. Az általa kifejlesztett SZIRÉN 9 integrált könyvtári rendszer mőködését mutatta be a községi kollégáknak. A barcsi Városi Könyvtár a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriuma szeptember 25-ei döntése értelmében a közgyőjtemény anyanyelvő állományának gyarapítása témakörben benyújtott. A cigány kisebbséggel kapcsolatos dokumentumok gyarapítása címő pályázati program keretében ,- Ft támogatásban részesült. Ezen sikeres pályázat lehetıséget nyújtott a cigány kisebbség magyar, romani és/vagy beás nyelven íródott kisebbségi tartalmú könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzésére, a már meglévı kistérségi kisebbségi- állomány bıvítésére ban a barcsi Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán berendezésre, ezer Ft-ot, három községi önkormányzat összesen 1398 eft-ot nyert berendezésének korszerősítésére (Heresznye 588 eft, Homokszentgyörgy 450 eft, Potony 360 eft). További erıfeszítéseket kíván interaktív községi könyvtári honlapok, portálok kialakítása, kulturális és közhasznú tartalmak, helytörténeti- és helyismereti információk hozzáférhetıvé tétele a könyvtári honlapokon, távoli eléréső, 24 órán keresztül elérhetı online könyvtári szolgáltatások megvalósítása, 7

8 lakossági internet-használói tanfolyamok szervezése, az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerősítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása illetve lebonyolítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetőekre. E feladatok megvalósításához szükséges pénzösszeget pályázati forrásból kívánjuk biztosítani. Összességében, ha mérlegre tesszük mindazt, ami az elmúlt két évben könyvtárügyben történt a Barcsi Kistérségben, bizakodva állapíthatjuk meg: az újrakezdés, gyarapodás, bıvülés, fejlıdés a jellemzı. A jelenlegi könyvtárépület állapota A Városi Könyvtár 1996-ban költözött az 510 m2 alapterülető, a 70-es évek második felében készült épületbe. Eredeti funkciójában bölcsıdeként mőködött, ezért a könyvtári terek és a hozzárendelt funkciók összekapcsolása az épület örökölt adottságai miatt, nehezen egyeztethetık össze. Ennek egyik legnagyobb hátránya, hogy sok helyiség raktárként (40%) mőködik, kevés a rendelkezésre álló szabadpolcos olvasói tér (60%). Az épület mőszaki állapota: a folyamatos karbantartások, kisebb felújítások ellenére az állagromlás folyamatos. Több éve visszatérı probléma az épület beázása (lapos tetı). Az épület régi funkciójából adódóan a helyiségek falburkolata sok helyen rideg, könyvtári közegbe nem illı csempeburkolat. Az aljzatburkolat és a nyílászárók elhasználódtak, a főtés, korszerősítésre szorul. Az akadálymentesítés az épület jelenlegi állapotában nem megoldott. A fejlesztéssel megvalósítani kívánt ellátottsági szint bemutatása Fejlesztési célok A cél egy olyan többfunkciós kulturális szolgáltató központ létrehozása, amely erısíti a szolgáltató- és információközvetítı funkciókat. A Városi Könyvtár, a könyvesbolt és az internet-kávézó, kiegészítve egymás tevékenységét növeli a látogatottságot, lehetıséget adva a szabadidı hasznos és tartalmas eltöltésére. A tervezett központhoz kapcsolódó park összeköti a meglévı intézményeket, ahol több mint 600 középiskolás diák tanul, akik remélhetıleg használói lesznek ezen szolgáltatásoknak. Az épület átalakítása során az emeletráépítéssel lehetıség nyílik egy tágas, jól átjárható és funkciójában is kielégítıen mőködı könyvtár kialakítására: rendezvény- és kiállítóterem kialakítása (közös programok színtere), szabadpolcos olvasótér növelése, tömörraktár (gördíthetı polcrendszer) korlátozott alapterületen nagymennyiségő tárolófelület kialakítása, infotéka bıvítése, közös térben a kézikönyv állománnyal, folyóirat olvasóval, német nyelvi részleg bıvítése, helytörténeti kutatószoba kialakítása, zenei részleg bıvítése, zenehallgatás lehetıségének megteremtése, gyermekkönyvtár bıvítése, foglalkozásokhoz szükséges terek kialakítása. 8

9 A következı stratégiai idıszakban kiemelten kell foglalkozni azzal, hogy a 14 éven aluli korosztály jelen legyen a könyvtárban. Biztosítani kell, hogy lehetıségük legyen a hagyományos olvasásra, ugyanakkor elérhessék és használhassák a nem hagyományos, több dimenziós virtuális teret, a könyvtár számukra vonzó szolgáltatásain keresztül. A könyvtár jövıképe A híd szerepét akarjuk betölteni kistérségünk falvaiban élı lakosság és a hazai könyvtári rendszer között. Esélyt nyújtunk számukra, hogy részesei lehessenek a széleskörő könyvtáriés információs szolgáltatásoknak. A barcsi Városi Könyvtár továbbfejlesztése, egy önálló könyvtári épületben, amely akadályoktól mentesített, új, korszerő környezetben várja a látogatókat és nyújtja szolgáltatásait, munkájukat szakmai tudással és beleérzı készséggel végzı könyvtárosok közvetítésével. Lakóhelyünkön és a kistérségben élık sokoldalú esélyegyenlıségben, felismert szükségleteik szerint jobb társadalmi, és kulturális helyzetben élhetnek. Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt győjtı, feltáró- és szolgáltató intézmény: a könyvtár. A Városi Könyvtár a következı 5 évben lényeges szerepet fog betölteni az információkat szolgáltató intézmények között. Megırzi hagyományos könyvtári funkcióit is. Több mint 150 ezer látogató keresi majd fel. Bıvül a felhasználók köre (diákok, tanulók, nyugdíjasok, vállalkozók, pedagógusok, szabadidıt eltöltık, felnıtt tanulók, intézményekben dolgozók, közigazgatásban dolgozók, civil szervezetek). Szolgáltatásai iránt minden korosztály érdeklıdik. Legtöbben továbbra is a különbözı dokumentumok kölcsönzéséért, illetve a helyben használatért keresik fel az intézményt. Ezen dokumentumok mellett azonban egyre növekszik az elektronikus dokumentumok, adatbázisok száma, nı a CD-ROM-ok kínálata, az Internet használata is általánosan elterjedt lesz. Sok felhasználó már a saját otthonából is igénybe fogja venni szolgáltatásainkat (online katalógus, honlap) Jelentıs szerepet vállal az emberek közérdekő információkkal való ellátásában, az igényekhez alkalmazkodó, új szolgáltatások bevezetésében. A könyvtár teret fog biztosítani a modern technikának, a színvonalas, személyes, bensıséges elıadásoknak, az elmélyült tanulásnak, rendezvényeknek. Nagymértékő változások következnek be a humán erıforrás területén is. A könyvtár mőködése szempontjából továbbra is a költségvetési források lesznek a legbiztonságosabbak, de minden más lehetıséget is meg kell ragadni, hogy minél nagyobb anyagi erıforrást tudjon megszerezni különbözı forrásokból. Küldetésnyilatkozat A barcsi Városi Könyvtár a kistérség legnagyobb általános győjtıkörő nyilvános könyvtára. Feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez, a hazai- és a nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. Küldetésének megvalósításának érdekében támogatja: az írni-, olvasni tudás fejlesztését, az oktatást és az egész életen át tartó tanulást, a kulturális értékek közkinccsé tételét, a tudományos- és kutatási eredmények terjesztését és népszerősítését, a szabadidı hasznos eltöltését. 9

10 Környezeti tényezık és hatások A könyvtárak szerepe az elmúlt években igencsak megváltozott. Az EU országaiban az élethosszig tartó tanulás, az "életre tanulás", az átképzés központi helyévé vált a könyvtár. Ez a funkcióbıvítés, mind a politikai hatalom, mind a társadalom egésze számára új lehetıségként jeleníti meg a könyvtárakat, amire a könyvtáraknak a szolgáltatások bıvítésével kell válaszolniuk. A felsıoktatás szerepének növekedése következtében megnıtt a hallgatói létszám, ennek következtében statisztikailag is kimutatható, hogy ezen csoportból is megnövekedett a könyvtárhasználók száma. A megnövekedett létszámú használó egyre több könyvtári szolgáltatást igényel. Megváltozott a kommunikációs- és információs technológia is, a könyvtárak a használóik számára olyan információs- és kommunikációs lehetıségeket nyújtanak, amelynek eredményeként lehetıvé válik, hogy az éppen adott könyvtár szolgáltatásain kívül a használók egy virtuális könyvtárban barangolhassanak a világ legjelentısebb könyvtári állományai és információi között. A közmővelıdési könyvtárak is jelentıs változáson mentek keresztül. Az élethosszig tartó tanulást, a továbbképzést, átképzést dokumentumaival, az információkkal és a segítı - "információ menedzser" - könyvtáros révén, ennek aktív részese. Tanúi lehetünk annak, hogy egyre nı az ODR szerepe, melynek alapelve, feladata lehetıvé tenni, hogy az igényelt dokumentumot a könyvtárhasználó minél elıbb megkapja függetlenül mind az igénylı, mind a dokumentum hollététıl. A költségvetési források egyre szőkülnek, egyre nagyobb szerepük lesz a pályázatok által megszerezhetı pénzforrásoknak, e nélkül ma már igen nehezen tudnák a könyvtárak ellátni feladatukat. A fentieket levetítve könyvtárunkra, az alábbiak állapíthatók meg: - nı a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevık száma, - változnak az elvárások, új igények jelennek meg, - új szolgáltatásokat kell (kellett) bevezetni (fax, spirálozás, színes másolás, stb.), - egyre többen veszik igénybe az elektronikus információkat (korszerősíteni szükséges a technológiát), - szükség van a munkatársak folyamatos képzésére, önképzésére, hogy meg tudjanak felelni a használók által elvárt igényeknek (tájékoztatás, minıségi szolgáltatás, új szolgáltatás, internet). A célok és a fejlesztendı kulcsterületek meghatározása Cél egy olyan könyvtárat mőködtetni, amely segíti a potenciális használókat abban, hogy eligazodjanak az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozásban, biztosítsa számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést (ODR), lehetıséget kell adni a helyi és országos információkhoz, való hozzájutáshoz (a telematikai fejlesztések továbbvitelével). A dolgozók folyamatos képzésével, továbbképzésével megteremteni azt a tudásbázist, amellyel mindez lehetıvé válik. A felhasználóképzés folyamatossá tétele. A célok megvalósítása érdekében: a könyvtár állományát folyamatosan fejleszti, és sokoldalúan feltárja, a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a 10

11 dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra, könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait, ismeretterjesztı tevékenységet folytat, rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe, használói szokások, és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bıvíti a könyvtár szolgáltatásait. A barcsi Városi Könyvtár, a fenntartó Barcs Város Önkormányzat célkitőzéseivel összhangban arra törekszik, hogy korszerő könyvtárként és információs központként mőködjön. Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerő igények minıségi kielégítését. Stratégiai terv, SWOT elemzés Erısségek A fejlesztést befolyásoló tényezık, a Városi Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része: a lakossági könyvtári ellátás helye, része a város közmővelıdési, közgyőjteményi rendszerének, a központi költségvetés támogatja az állománygyarapítást és a telematikai fejlesztéseket, a város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról, a munkatársak döntı része szakképzett, a dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított, a számítógépes feldolgozottság a könyvek tekintetében szinte teljes körő, megfelelı számú olvasói terminálok biztosítják az elektronikus katalógus használatát, az Internet elérhetıség szolgáltatásként biztosított, saját- és vásárolt adatbázisok - a könyvtár szolgáltatásai az Interneten, a rendezvények, olvasótáborok, vetélkedık, kiállítások az olvasás, az irodalom és a kultúra népszerősítését szolgálják. Gyengeségek az épület mőszaki állapota, a könyvtári terek és funkciók nehezen egyeztethetık össze, a feladatokhoz szükséges tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés, a szakmai feladatok szinte kizárólag csak pályázati támogatásból lehetségesek a sokrétő tevékenységhez kevés a személyi feltétel, a könyvtár mindennapjaiban kevéssé van jelen a marketing szemlélet, a szolgáltatások elsısorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire koncentrálódnak. 11

12 Lehetıségek A könyvtár szerepe felértékelıdik az uniós csatlakozás következtében a minıségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása, folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetıségével, csatlakozás a megyei közös katalógushoz, a győjtemény új médiumokkal való gyarapítása, digitalizálása, új célcsoportok megnyerése, új szolgáltatási formák bevezetése, az oktatás különbözı szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek a megteremtése, a használókkal partnerkapcsolat kialakítása, az információ-visszakeresés. Veszélyek a mőködési feltételek nem javulnak, az adminisztrációs kötelezettségek növekedése várható, a fenntartó nem biztosít elegendı forrást a megnövekedı szakmai feladatokra, a technikai fejlesztésekre, mőködtetésükre, karbantartásukra, az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a teljes rendszer mőködését veszélybe sodorhatja, az idıhiány, az új technológiák és rendszerek készségszintő elsajátítása érdekében az állomány tudatos rongálása és a lopások számának növekedése. Prioritások a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer kompatibilitásának biztosítása a nemzeti információ technológiai rendszerhez, a könyvtári infrastruktúra fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer alkalmazásának és a közös katalógus mőködtetésének feltételeként. Barcs, január 8. Vértes Gábor könyvtárigazgató 12

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 115. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV 2008-2013

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV 2008-2013 SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum Stratégiai fejlesztési terv Oldalszám: 1/31 Változat: S2 Dátum: 2011-08-09 STRATÉGIAI

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként 1 Tartalom 1. A stratégia készítésének módszerei... 3

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: 02-15602-2/2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették:

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2009. ÉVI KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRİL, VALAMINT

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 23. Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 106 NEVELÉSI PROGRAM... 107

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 106 NEVELÉSI PROGRAM... 107 NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI- MŐVELİDÉSI PROGRAM 2010. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 AZ ÁMK TÁRSADALMI KÖRNYEZETE... 9 ALAPELVEK... 9 CÉLOK... 10 FELADATOK... 11 KAPCSOLATOK... 11 TÁRGYI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben