A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018"

Átírás

1 1. A stratégiai tervezés célja A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve középtávú, 5 éves időszakot ölel fel. A könyvtár egész területére vonatkozik, összefogva a könyvtári munkafolyamatok minden területét. A stratégia a jövőalkotás eszköze. Célja az intézmény célkitűzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvalósításához szükséges anyagi és humán erőforrások számbavétele. A célok eléréséhez szükséges cselekvési program megfogalmazása. 2. Könyvtárunk jövőképe Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. A Krúdy Gyula Könyvtár a következő 5 évben továbbra is fontos szerepet kíván betölteni a város kulturális életében, mint a szellemi élet egyik központja, de meg kívánja őrizni hagyományos könyvtári funkcióit is. A költségvetési források továbbra is meghatározóak lesznek az intézmény működése szempontjából, de minden más lehetőséget meg fog ragadni, hogy minél jelentősebb anyagi erőforrással rendelkezzen. 3. A könyvtár küldetésnyilatkozata A szécsényi Krúdy Gyula Könyvtár, mint a Szécsényi Járás legnagyobb nyilvános könyvtára, fő feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését, a hazai és nemzetközi információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést, az önművelés, a szabadidő értékes eltöltésének segítését, az élethosszig tartó tanulás támogatását, az olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében: a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és feltárjuk; a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató - információs szolgáltatásait; kiemelt figyelmet fordítunk az informatika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére; könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk, és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait; munkánk során igyekszünk figyelembe venni a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket; hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez; szorgalmazzuk, hogy bárki számára bárhonnan biztosíthassuk a dokumentumokhoz és információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférést;

2 helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatásához; részt vállalunk a gyerekek olvasóvá nevelésében. A szécsényi Krúdy Gyula Könyvtár, a fenntartó Városi Önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy megteremtse a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást, korszerű könyvtárként és információs központként működjön. Könyvtárunk küldetését tervszerűen gyarapított dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. 4. Helyzetelemzés A Krúdy Gyula Könyvtár Szécsény város legrégebbi kulturális intézménye, megalakítására az 1950-es évek elején került sor. Azóta többféle szervezeti formában (önállóan és más intézménnyel összevontan) és több helyszínen működött. Jelenleg a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár egyik intézményegységeként a művelődési központ épületében (3170 Szécsény, Ady E. u. 12.) éli mindennapjait. Az intézmény általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár. Fenntartása a évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat feladata. A nyilvános könyvtári ellátásról az évi CXL. törvény rendelkezik. A számos intézményi átszervezés és költöztetés eredménye folyamatos alapterület és humán erőforrás veszteség. Pillanatnyi alkalmazotti létszáma kettő fő, közülük az egyik szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros, a másik pedig szakirányú végzettséggel nem rendelkező adminisztrátor. A minimális dolgozói létszám miatt sok esetben a napi működés is akadályokba ütközik. A művelődési központ két helyiséget biztosít épületében a könyvtár számára, ez összesen 150 m2, ami a jogszabályi előírásoknál kevesebb, így a teljes állomány nem is fér el benne. A berendezés, főként a polcok tekintetében elöregedett, korszerűtlen. Az állomány nagysága valamennyi dokumentumtípust figyelembe véve db ( ). A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött. Szolgáltatásai: - kölcsönzés, - előjegyzés, - könyvtárközi kölcsönzés, - helyben használat, - tájékoztatás, - könyvtári órák, programok, rendezvények szervezése. Beiratkozott olvasóinak száma csökkenő tendenciát mutat, melynek oka az olvasási szokások megváltozása és az utóbbi időszak gyakori költöztetései miatt kialakuló bizonytalanság. Rendezvényeinek száma és a programokon résztvevők létszáma viszont emelkedő tendenciát mutat, amely igen örvendetes. Városi könyvtárak számára a pályázati lehetőségek erősen korlátozottak, így sajnos a Krúdy Gyula Könyvtárnak is kevés alkalma nyílik ily módon anyagi előnyökhöz jutni. Az intézmény kapcsolatrendszere jó.

3 5. A Krúdy Gyula Könyvtár működésének SWOT analízise A SWOT-módszer lényege a közvetlen környezet és a belső helyzet részletes, jövő-orientált elemzése. Az intézmény erősségeit, gyengeségeit, a környezeti lehetőségeket és a környezeti kultúrát mutatja be. Az erősségek és a gyengeségek belső tényezők, amelyek azt mutatják, hogy az adott szervezet miben jó, vagy miben rossz, belülről mire számíthatunk. A lehetőségek és veszélyek a külső tényezőket mutatják meg. Jelenlegi működés: Erősségek: - központban való elhelyezkedés - akadálymentes megközelíthetőség és bejárhatóság - olvasóközpontú szerzeményezés - népszerű és változatos kulturális rendezvények (irodalmi estek, vetélkedők, könyvtári foglalkozások stb.) szervezése - elkötelezett, képzett, változások iránt nyitott könyvtáros - jó kapcsolat a társintézményekkel Gyengeségek: - közös épület a művelődési központtal (helyhiány) - összevont működtetés egy állami vagyont kezelő intézménnyel - a maradéktalan feladatellátás nagyobb dolgozói létszámot igényelne - a szolgáltatások elsősorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire koncentrálódnak - szűkös anyagi keretek állományfejlesztésre, programokra - olvasók rendszabályozása: kényes kérdés, de nem megoldott - nem megfelelő raktározási körülmények Lehetőségek: - önálló intézményként való működtetés - pályázatokon való részvétel - informatikai továbbfejlesztések - támogatók, mecénások és szponzorok felkutatása - kedvezményes dokumentumvásárlási lehetőségek kihasználása - rendezvények szervezése révén a használók számának növelése - új célcsoportok megnyerése - új szolgáltatások bevezetése - távhasználat feltételeinek kialakítása - a könyvtári tér növelése, önálló épületben való elhelyezés (az intézménynek közvetlen befolyásolási lehetősége nincs) - kommunikációs csatornák kiszélesítése Veszélyek: - szociokulturális változások, elmaradó látogatók - anyagi lehetőségek szűkülése - a szakemberek anyagi elismerése nem motiváló mértékű - növekvő árak, stagnáló keretek - a dokumentumok egy részének gyors elhasználódása - a hiányzó dokumentumok pótlására kevés lehetőség - az informatikai eszközök gyors avulása

4 - a dolgozók túlterheltsége, elmélyült munkára kevesebb lehetőség 6. Célok Átfogó cél: A használók elégedettségén alapuló minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtása. A könyvtár komplex közösségi, oktatási, kulturális, és szolgáltató központként teremtse meg minden korosztály számára az olvasás, a tanulás, a művelődés és a kikapcsolódás hátterét. Alapvető célok: 1. A könyvtári infrastruktúra modernizálása. 2. A szolgáltatások mennyiségi és minőségi megújítása. 3. Az olvasáskultúra fejlesztése. 4. Minőségbiztosítás bevezetése. 5. Az anyagi és emberi erőforrások optimalizálása. 1. A könyvtári infrastruktúra modernizálása: - a könyvtári tér növelése, lehetőség szerint önálló épületben való elhelyezése, - a bútorzat korszerűsítése, - a rendezvények infrastrukturális hátterének megteremtése. 2. A szolgáltatások mennyiségi és minőségi megújítása: - a használói igényekre alapozott gyűjteményszervezési politika, - a szolgáltatások folyamatos átalakítása a használók igényeinek megfelelően, - a könyvtárhasználók aktuális igényeinek leginkább megfelelő új szolgáltatások kialakítása, - esélyegyenlőség biztosítása, - a könyvtárat bemutató anyagok (pl. honlap, stb.) tartalmi fejlesztése. 3. Az olvasáskultúra fejlesztése: - könyvtárbemutatók, foglalkozások az óvodás és az iskolás korosztály számára az olvasási készség elmélyítése, az ismeretszerzés formáinak népszerűsítése érdekében, - levelezős játékok, vetélkedők, olvasópályázatok szervezése, - irodalmi rendezvények, mese- és versmondó versenyek rendezésével a hagyományok ápolása, az egyetemes és magyar kultúra értékeinek közvetítése. 4. Minőségbiztosítás bevezetése: - a használói igények felmérése kérdőívek, interjúk segítségével, - reális helyzetértékelés, - teljesítménymutatók kidolgozása, beépítése a napi munkába, - az értékelés rendszerének kidolgozása, - egységes könyvtári arculat kialakítása. 5. Az anyagi és emberi erőforrások optimalizálása: - a pályázati források felkutatása, kihasználása, - a költségvetési pozíció javítása, - szponzorok, támogatók felkutatása, - céltudatos képzési terv megvalósítása, - az anyagi és erkölcsi elismerés formáinak kidolgozása, - sokoldalúság, elhivatottság, kreativitás ösztönzése.

5 7. Összegzés A stratégiai terv reményeink szerint az intézmény és a fenntartó számára is világossá teszi az elkövetkező öt év legfontosabb feladatait. Ennek következtében az ad hoc döntések helyett stratégiai döntések születnek, a feladatok megoldása során erősödik az intézmény szakmai pozíciója és financiális helyzete. Növekszik használóink elégedettsége. Szécsény, szeptember Csatlós Noémi intézményegység-vezető

EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020.

EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020. TARTALOM EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020... 3 KÖZÖSSÉGI CÉLÚ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, KÖNYVTÁRI LEHETŐSÉGEK... 3 JÖVŐKÉP... 3 ÁTFOGÓ CÉL... 3 SPECIFIKUS

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013. május 31. Készítette a Minőségirányítási Munkacsoport Jóváhagyta: Fülöp Attiláné igazgató Módosítások jegyzéke A módosítás

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Skaliczki Judit. A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment. Tartalom. Bevezetés

Skaliczki Judit. A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment. Tartalom. Bevezetés Skaliczki Judit A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment Tartalom Bevezetés 1. A menedzsment szemléletből minőségmenedzsment: a könyvtári trendek és a minőség 2.

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI- SPORTHÁZ ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERV CSEPREG

A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI- SPORTHÁZ ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERV CSEPREG A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI- SPORTHÁZ ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERV CSEPREG 2014-2020 I. Társadalmi-gazdasági helyzetkép Csepreg Vas megye északi peremén, a Répce mente központjaként éli kisvárosi mindennapjait.

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

A könyvtárak szerepe a megváltozott környezetben

A könyvtárak szerepe a megváltozott környezetben Virágos Márta A könyvtárak szerepe a megváltozott környezetben Az információs társadalom stratégiájában a fő hangsúly a tudás társadalmának a megteremtésén van. A nemzetgazdaságok hosszú távú versenyképességét

Részletesebben

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS 1 TARTALOM Bevezető 1. Általános megjegyzések 1.1 A stratégiai tervezés definíciói 1.2 A stratégiai tervezés érvényességi köre 2. A stratégiai tervezés folyamata - a

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Szentesi Művelődési Központ

Szentesi Művelődési Központ Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-33804/2010. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 1.Helyzetelemzés 1.1. A múzeum A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100.

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve Budapest, 2012 Könyvtári Intézet 1 p. Tartalom A magyar könyvtári rendszer... 1 rövid áttekintése... 1 és stratégiai terve... 1 Tartalom...

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben