Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai terve 2012-2016."

Átírás

1 Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai terve Oroszlány, május 16. Takács Tímea igazgató 1

2 Bevezető Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az évi CXL. törvényt, a könyvtári területen 2008 és 2013 közötti időszakra megfogalmazott országos könyvtárügy stratégiáit, a könyvtár helyét, feladatát, szerepét a város nyilvános könyvtári ellátásában. A könyvtár stratégiai terve határozza meg a könyvtár minőségpolitikáját és minőségirányítási rendszerét. A stratégia a jövőalkotás eszköze. Célja az intézmény hosszú távú célkitűzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvalósításához szükséges anyagi és humán erőforrások számbavétele, a célok eléréséhez szükséges cselekvési program megfogalmazása. A kultúra és művelődés szempontjából Oroszlány heterogén összetételű város. Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek mindenki számára a lakóhelytől és településtípustól független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére. Elősegítve ezzel a különböző területek versenyképességét, növelve az esélyegyenlőséget, és segítve a leszakadó térségek és csoportok felzárkózását. Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár a következő években lényeges szerepet fog betölteni az információkat szolgáltató intézmények között, miközben megőrzi hagyományos könyvtári funkcióit is. Bővül a felhasználók köre (diákok, tanulók, nyugdíjasok, pedagógusok, felnőtt tanulók, civil szervezetek). Legtöbben továbbra is a különböző dokumentumok kölcsönzéséért, illetve a helyben használatért keresik fel az intézményt. Ezen dokumentumok mellett azonban egyre növekszik az internet használata is. A könyvtár továbbra is teret fog biztosítani a modern technikának, a színvonalas előadásoknak, rendezvényeknek, kiállításoknak. A könyvtár működése szempontjából továbbra is a költségvetési források lesznek a legbiztonságosabbak, de minden más lehetőséget is meg kell ragadni, hogy minél nagyobb anyagi erőforrást tudjon megszerezni különböző forrásokból. (Pályázatok, mecenatúra). A közoktatás mellett a közkönyvtárak az információs társadalom létrehozásának legfontosabb eszközei. Igen fontos civilizációs és kulturális szolgáltatást képviselnek, az egyének igényeit elégítik ki, és jelentős befolyással bírnak a tanulásra, oktatásra és az állampolgárok életére. A mai információs és tudástársadalomban a könyvtárakat olyan 2

3 helyeknek tekintik, ahol a tudás és a kultúra szabadon áramlik, és amelyek ellensúlyozzák a médiák és az oktatási rendszer kínálatát. Küldetésnyilatkozat Kapcsolódva a hazai könyvtári terület küldetésnyilatkozatában megfogalmazottakhoz, az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár az alábbiakban fogalmazza meg és teszi közé küldetésnyilatkozatát. A könyvtár fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére. Mindenki számára elérhetővé tegye a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. Az intézmény a fenntartó célkitűzéseivel összhangban korszerű könyvtárként és információs központként működjön. A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan hozzáférés biztosítására a könyvtári rendszer egésze legyen alkalmas. A könyvtári ellátásban azoknak a prioritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat helyezik előtérbe. Feladatok Az előzőekből következnek az alábbi feladatok: a könyvtár állományát folyamatosan fejleszti és sokoldalúan feltárja; tájékoztatást nyújt a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól; segíti az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk megszerzését; lehetőséget ad azon készségek elsajátításához, amelyek lehetővé teszik a könyvtárban rendelkezésre álló számítástechnikai és egyéb, a tájékoztatásban szerepet játszó eszközök aktív használatát; támogatja az oktatási és az egész életen át tartó tanulást; tevékenységét, állománygyarapítási stratégiáját összehangolja a városban működő oktatási és közművelődési intézményekkel, az ipari parkban működő cégekkel; könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait; 3

4 a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bővíti a könyvtár szolgáltatásait; tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytat, rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe; helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, majd azokat digitalizálja; statisztikai adatszolgáltatást biztosít; segíti a szabadidő hasznos eltöltését a gyermekek olvasóvá nevelését; dolgozik a könyvtárkép társadalmi megítélésének javításán; a szolgáltatások színvonalának minőségét fejleszti; támogatja az élethosszig tartó tanulást; lehetőségeihez mérten javítja a környezeti feltételeket, hogy azok megfeleljenek a jelentkező új igényeknek. Környezeti tényezők és hatások A könyvtárak szerepe az elmúlt években igencsak megváltozott. Napjainkban az élethosszig tartó tanulás, az "életre tanulás", az átképzés központi helyévé vált a könyvtár. Ez a funkcióbővítés a társadalom egésze számára új lehetőségként jeleníti meg a könyvtárakat, amire a könyvtáraknak a szolgáltatások bővítésével kell válaszolniuk. Megváltozott a kommunikációs és információs technológia is, a könyvtárak a használóik számára olyan információs és kommunikációs lehetőségeket nyújtanak, amelynek eredményeként lehetővé válik, hogy az éppen adott könyvtár szolgáltatásain kívül a használók egy virtuális könyvtárban barangolhassanak. A könyvtáros, az információkkal segítő "információ menedzser" révén az élethosszig tartó tanulásnak, a továbbképzésnek, átképzésnek lehet aktív részese a könyvtárlátogató. Tanúi lehetünk annak, hogy egyre nő az ODR (Országos Dokumentum ellátási Rendszer) szerepe, melynek alapelve, feladata lehetővé tenni, hogy az igényelt dokumentumot a könyvtárhasználó minél előbb megkapja függetlenül mind az igénylő, mind a dokumentum hollététől. A költségvetési források egyre szűkülnek, egyre nagyobb szerepük lesz a pályázatok által megszerezhető pénzforrásoknak. E nélkül ma már igen nehezen tudnák a könyvtárak ellátni feladatukat. Oroszlány a kultúra és művelődés szempontjából heterogén összetételű város. 4

5 Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár ellátja az évi CXL. törvény 54. (1), az 55. (1) és a 65. (1) bekezdésében foglalt a nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos alapfeladatokat. Mindenki számára biztosítja az információhoz való hozzáférést a kultúra, az irodalom és a gazdaság területén. Őrzi és ápolja a klasszikus könyv-, zene- és könyvtárkultúrához kapcsolódó értékeket. Szervezett programjaik könyves ünnepekhez, kulturális évfordulókhoz és helyi értékekhez kötődnek (Költészet Napja, az Ünnepi Könyvhét stb.), de helyet kapnak a programokban könyvbemutatók, íróolvasótalálkozók is ( pl.: Így írnak Ők... sorozat, minden hónap utolsó csütörtökén) Szolgáltatásaival, irodalmi és kulturális programjaival és helyismereti dokumentumok gyűjtésével sokrétű tevékenységet végez. A hagyományos könyvtári funkciók javítását új dokumentumok beszerzésével valamint a számítógépes feldolgozásával érik el. A könyvtár szolgáltatásai kialakításával arra törekszik, hogy a polgárok szabadon és korlátozás nélkül hozzájussanak az információkhoz. A tájékoztatás a könyvtárban magas színvonalú, a helyben megtalálható tájékoztatási segédleteken túl igénybe vehetők más információszolgáltatók adatbázisai és az Internet nyújtotta lehetőségek. A könyvtárközi kölcsönzés színvonala javult az Országos Dokumentumellátó Rendszer nyújtotta szolgáltatások révén, valamint az on-line lehetőségek kihasználásával, szinte teljes körűvé vált a dokumentum hozzáférés. Az alábbi statisztikai adatokból is kitűnik, hogy az elmúlt évtizedben az audiovizuális eszközök, a számítógép térnyerése ellenére nem csökkent a könyvtári szolgáltatást igénybe vevők száma. Mind az összlakosság, mind a 14 éven aluliak korosztályánál megfigyelhető az emelkedés. 1 Állomány: Beiratkozott olvasó: db (könyv, audiovizuális, elektronikus stb.) 2535 fő (ebből 976 fő 14 éven aluli) db (könyv, audiovizuális, elektronikus stb.) 2922 (ebből 1185 fő 14 éven aluli) Kölcsönzés/dokumentum: db db A szakmai feladatok megvalósítását a fenntartói finanszírozáson túl pályázati támogatásokkal kell megvalósítani. A gyerekeknek szervezett nyári tematikus táborokra folyamatosan nagy szükség van. A mellékletben szereplő táborok évente kerülnek meghirdetésre. Az intézmény honlapján megtalálhatók a könyvtár szolgáltatásairól és programjairól nyújtott információk. cím: 1 Oroszlány Város Közművelődési Koncepciója elektronikus változat 5

6 A fentieket figyelembe véve könyvtárunkra, az alábbiak állapíthatók meg: Nő a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők száma. Változnak az elvárások és új igények jelennek meg. Egyre többen veszik igénybe az elektronikus információkat. Szükség van a munkatársak folyamatos képzésére, önképzésére, hogy meg tudjanak felelni a használók által elvárt igényeknek A célok és a fejlesztendő kulcsterületek meghatározása Gyűjteményünket a használói igények minél jobb megismerésével gyarapítjuk. Az országos programokhoz csatlakozva helyi és járási programok szervezésével hozzájárulunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Igyekezni kell a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára. A könyvtárunkban folyó munka minél pozitívabb megítélése érdekében könyvtárszakmai ismereteken túl szükség van a marketingmunka alapjainak megismerésére, gyakorlati alkalmazására. Fontos, hogy a könyvtárainkban már jelen lévő minőségi szemlélet mellett kialakuljon a marketing szemlélet is. Cél, hogy a marketing tudatos rendszerszemléletű alkalmazásával a munkatársak szemlélete frissüljön, a munkakörök gazdagodjanak, a könyvtári munkában nagyobb hangsúlyt kapjon az olvasók érdekében végzett tevékenység, az olvasók köre szélesedjen és a könyvtárunkról kialakult kép jobban megfeleljen az ott folyó tevékenységnek. Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár könyvtári stratégiája megalkotása során összhangban a fenti jogszabályokkal az alábbi elveket fogalmazza meg: - Figyelemmel az esélyegyenlőségre, az egyenlő bánásmód követelményére minden állampolgár számára biztosítani kell a művelődéshez való jogot. Továbbá biztosítja a hátrányos helyzetű, vagy a fogyatékos személyek és csoportjaik számára a kulturális lehetőségek hatékony kihasználását. A művelődés területein nem lehet különbséget tenni a személyek között a nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb nézet, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján. 6

7 - Az állampolgárok joga, hogy megismerhessék a kulturális örökség javait. - A kultúra jelentős szerepet tölt be a különböző korosztályok szellemi nevelésében, a személyiség formálásában. - A város lakosságának joga, hogy igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények szolgáltatásait, műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa. - Minden korosztály számára biztosítani kell, hogy a kulturált szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő, olvasásra nevelő gyermek- és ifjúsági program álljon rendelkezésre. - A tematikus nyári táborok (pl. Sajtkukac, Kalandozó, Eleink nyomában ) megszervezése. - Az elektronikus - otthonról illetve bárhonnan elérhető szolgáltatások fokozottabb kihasználására történő figyelem felhívása. - Helytörténeti anyagok digitalizálása (pályázattól függő a személyi- és tárgyi feltételek miatt). - Folyamatos kapcsolattartás szakmai szervezetekkel hazai és nemzetközi szinten egyaránt. - Dokumentumgyarapításnál nagy hangsúly kell az újonnan megjelenő könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális, multimédiás kiadványokra. (Statisztikából kimutatható, hogy az új könyvek iránt megnőtt a kereslet. Az olvasó nem tudja már megvenni magának a dokumentumokat.) Stratégiai terv, SWOT elemzés Erősségek A fejlesztést befolyásoló tényezők Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része. A lakossági könyvtári ellátás helye Része a város közművelődési, közgyűjteményi rendszerének. A város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról. A munkatársak szakképzettek. A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított. 7

8 A számítógépes feldolgozottság a könyvek tekintetében teljes körű. Megfelelő számú olvasói terminálok biztosítják az elektronikus katalógus használatát. Az Internet elérhetőség szolgáltatásként biztosított. A rendezvények, vetélkedők, kiállítások az olvasás, az irodalom és a kultúra népszerűsítését szolgálják. Gyengeségek Zsúfoltság, raktár hiánya. A feladatokhoz szükséges tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés (anyagi erőforrások hiánya). A szakmai feladatok szinte kizárólag csak pályázati támogatásból lehetségesek. A sokrétű tevékenységhez kevés a személyi feltétel. A könyvtár mindennapjaiban kevéssé van jelen a marketing szemlélet. A szolgáltatások elsősorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire koncentrálódnak. Lehetőségek A könyvtár szerepe felértékelődik. A minőségbiztosítási rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása. Folyamatos pályázati aktivitás. Új célcsoportok megnyerése. Új szolgáltatási formák bevezetése Az oktatás különböző szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek a kiszélesítése. Oroszlány Város Önkormányzatának tervei között szerepel a könyvtárépület problémájának megoldása. Veszélyek A működési feltételek nem javulnak. A fenntartó nem biztosít elegendő forrást a megnövekedő szakmai feladatokra, a technikai fejlesztésekre, működtetésükre, karbantartásukra. Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a teljes rendszer működését veszélybe sodorhatja. 8

9 Erősségek Hagyományokkal rendelkező, ismert, elismert intézmény. Családias kapcsolatok. A munkatársak felsőfokú végzett-ségűek, legtöbben idegennyelv tudással rendelkeznek. A könyvtári dokumentumállomány számítógépes feldolgozottsága közel 100 %-os. Többféle dokumentumtípust foglal magában a gyűjtemény, a felhaszná-lók igényei fokozottan valósulnak meg az állomány kiépítése során. A város gondoskodik a könyvtár fenntartásáról, a dokumentum-állomány folyamatos gyarapítása biztosított Korszerű, integrált könyvtári szoftver használata. Biztosított az átjárhatóság a gyermek és felnőtt részleg között. Folyamatos kapcsolattartás és kapcsolatépítés jellemzi a könyvtár tevékenységét. A rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják. A könyvtár reagáló képessége nőtt, hatékonyan, gyorsan követi a fenntartó célkitűzéseit, a felhasználói igényeket. Lehetőségek Információs rendszer. A minőségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása. Marketing. Folyamatos pályázati aktivitás. Új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése. Képzés. Együttműködés városi intézmények-kel, civil szervezetekkel. Szoros együttműködés az oktatási intézményekkel. A városi Önkormányzat tervei között szerepel a könyvtárépület problémájának megoldása. Tematikus nyári táborok bővítése Fejlesztendő területek (Gyengeségek) Akadálymentesítés. (Ez megvalósulna az Új Szolgáltató Városközpontba való költözéskor.) Működési feltételek javítása (helyhiány, zsúfoltság).(ez megvalósulna az Új Szolgáltató Városközpontba való költözéskor.) A könyvtár jelenlegi helyén nem bővíthető. Az iskolák nem látogatják, nem használják kellő mértékben a könyvtárat. Informatikai szolgáltatások. Célcsoport bővítése. A marketing és PR tevékenység. Veszélyek Olvasói informálódási szokások változása. A hajléktalanok és munkanélküliek számának növekedése, megjelenése a könyvtárakban új, szociális feladatokat ró a könyvtárosokra, könyvtárakra. A dokumentumok gyors avulása, elhasználódása, rossz minőségben kiadott könyvek. A könyvtárat nem használók körében a hagyományos könyvtárkép él. A fenntartói források egyre inkább elégtelenek a megnövekedett szakmai feladatok ellátására, a technikai fejlesztésekre, működtetésére és karbantartására. 9

10 A lehetőségek bővülnek majd az Új Szolgáltató Városközpontba való költözéskor az alábbiakkal: Tágasabb tereken minden dokumentummal találkozhat az olvasó. Raktár megszűnik. Programok kínálata bővül: nagyobb kiállítások, hangversenyek stb. szervezése. Programok szabadabb időbeli szervezése. Akadálymentes elérhetőség. Oktatási-, nevelési intézményekből ellátogató osztályok megfelelő - tágas, kulturált környezetben történő fogadása. 10

11 Nyári napközis táborok a Gárdonyi Géza Városi Könyvtárban június között 8.00-tól ig K A L A N D O Z Ó T Á B O R A Földet nem szüleinktől örököltük,hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön 1. nap: Park Verseny - Tatabánya 2. nap: Kalandozás a Monostori Erődben - Komárom 3. nap: Játszó-szerda - Oroszlány 4 nap: Felfedező túra a Szabadtéri Geológiai Múzeumban - Tata 5. nap: Kirándulás a Vértesben Várgesztes Részvételi díj: Ft.-/fő A táborba 7-12 éves gyermekeket várunk! június között 8.00-tól ig. E L E I N K N Y O M Á N néprajzi tábor A programból: Ismerkedés népi játékok a Haraszthegyen. Kézműves foglalkozások nemezelés, kukoricacsuhézás, bőrözés. Nagyanyáink ételei tájétel és édesség készítése. Táncház az oroszlányi Brányicska gyermeknéptánccsoport közreműködésével. A lovas kocsitól az űrrakétáig kirándulás Budapestre a Közlekedési múzeumba. Vidám csobbanás az oroszlányi uszodában. Sok-sok meglepetés, érdekesség, móka, játék! Részvételi díj: Ft.-/fő Ebédet biztosítunk július 2-6 között 8.00-tól ig S A J T K U K A C T Á B O R Rágjuk át magunkat régiónk történetén. Program előzetes: 1. nap: Csákvár: Geszner ház, pusztabuszos kirándulás a Csíkvarsairéten, fazekas mesterkedés. 2. nap: Budakeszi: A Vadaspark felfedezése, Pálvölgyi cseppkőbarlang-túra. 3. nap: Komárom: VVF Szabadidőpark strandolás. 4. nap: Budapest: Látogatás a Ferihegyi Emlékparkba, a Liszt Ferenc repülőtér titkai. 5. nap: Bakonyszentlászló Kirándulás a Cuha-völgyi parkerdőbe a Bakony szépségeinek játékos felfedezése. Garantáltan jó szórakozás, klassz helyszínek, izgalmas programok! Részvételi díj: Ft.- /fő. A táborlakók élelmezéséről a szülők gondoskodnak. Jelentkezési lap kérhető a Gárdonyi Géza Városi Könyvtárban nyitvatartási időben (kedd-péntek: szombat ). Tel: 34/ vagy 34/ Melléklet Jelentkezz gyorsan, nehogy lemaradj! JELENTKEZÉSI LAP Választott tábor(ok.. Gyermek neve:... Életkor:... Szülő/gondviselőneve.. Telefonszáma... Lakcíme:... Gyermek egészségi állapotára vonatkozó információ (allergia, folyamatos gyógyszeres kezelés): Gyermekem úszni : tud nem tud A megfelelő választ kérem aláhúzni. Szülő/gondviselő aláírása... Dátum:

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs

STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület 2008-2013 közötti idıszakra megfogalmazott

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2009.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2009. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2009. A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2009...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 SWOT analízis...4 II. ELÉRENDŐ CÉLOK 2009-BEN...5 A változás

Részletesebben

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 1. A stratégiai tervezés célja A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve középtávú, 5 éves időszakot ölel fel. A könyvtár egész területére vonatkozik, összefogva

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020.

EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020. TARTALOM EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020... 3 KÖZÖSSÉGI CÉLÚ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, KÖNYVTÁRI LEHETŐSÉGEK... 3 JÖVŐKÉP... 3 ÁTFOGÓ CÉL... 3 SPECIFIKUS

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR

HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 2500 Esztergom, Bánomi u. 8. Pf. 106. tel.: 06-33/523-170 fax: 06-33/401-919 eszi@vkesztergom.hu Stratégiai terv A tudatos tervezés egyik eszköze a stratégiai

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

Szentesi Művelődési Központ

Szentesi Művelődési Központ Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-33804/2010. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013. május 31. Készítette a Minőségirányítási Munkacsoport Jóváhagyta: Fülöp Attiláné igazgató Módosítások jegyzéke A módosítás

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve Orosháza, 2015. január 30. Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe...3 2. Küldetésnyilatkozat...3

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Műhelynapok sorozat 2013 2014. Tézisek. szerkesztette: Fehér Miklós 2014.03.19. 9.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Műhelynapok sorozat 2013 2014. Tézisek. szerkesztette: Fehér Miklós 2014.03.19. 9. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műhelynapok sorozat 2013 2014. Tézisek szerkesztette: Fehér Miklós 2014.03.19. 9. M Ű H E L Y N A P O K A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség

Részletesebben

2014/117 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/117 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/117 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. november 4. Közgyűjtemények, 213. Múzeumok, könyvtárak, levéltárak Tartalom Bevezető...1 Múzeumok...1 Könyvtárak...2 Levéltárak...4 Bevezető A közgyűjtemények 1 (múzeumok,

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013

A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013 A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés... 3 2. A könyvtár átfogó célja, jövőképe... 3 3. Környezeti hatások bemutatása... 4 4.

Részletesebben