SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. TKD Közbeszerzés Üzlet (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet: MOL TKD Közbeszerzés Üzlet, levelezési cím: Budapest 1986., adószám: , Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt ;bankszámlaszám: ,cégjegyzékszám: Cg: , cégbíróság: Fővárosi Bíróság,mint Cégbíróság; számla postázási cím: Top Finance Kft Budapest, Batthyány u. 45.; képviseli: Tóth Gábor üzleti vezető és Berzéki Péter szakértő), mint szállító (továbbiakban: Szállító), másrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (Nyíregyháza, Tüzér u szám 4400, adószám: , cégjegyzékszám: Cg , számlavezető pénzintézet:cib Bank Zrt. bankszámlaszám: ; képviseli Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: A szerződés megkötésének az előzménye: A Megrendelő közúti tartálykocsis gázolaj és benzin üzemanyagkártyás rendszerű közbeszerzése tárgyában általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított, melynek ajánlattételi felhívása szeptember 17. -én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben K.É 26699/2010. szám alatt. A közbeszerzési eljárásban Szállító tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot, így a közbeszerzési eljárás nyertese Szállító lett. 1.) - A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt liter - 20 %, hatályos jogszabályoknak és az érvényes szabványoknak megfelelő gázolajat (VTSZ: ) szállít végfelhasználásra a Megrendelő székhelyére (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.) a Megrendelő által megjelölt időpontokban és mennyiségben. A Megrendelő a gázolaj átvételére és az ellenszolgáltatás összegének kifizetésére köteles. - A Szállító kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés időtartama alatt liter -20 %, a hatályos jogszabályoknak és az érvényes szabványoknak megfelelő benzin (VTSZ: ) üzemanyagot biztosít Magyarországi kúthálózatán keresztül kártyás rendszerű kiszolgálással Megrendelő részére. A Megrendelő az átvett benzin ellenszolgáltatás összegének kifizetésére köteles. 2.) A szerződés időtartama: november november 04.

2 3.) Ellenszolgáltatás összege: Listaár: tankautós gázolaj szállítás esetén a szállító Magyarországon mindenkor érvényes és hatályos hivatalos árjegyzéki nagykereskedelmi ára, a listaár a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza, kivéve a vonatkozó jogszabály szerinti általános forgalmi adó összegét, amely a listaáron felül kerül felszámításra. A listaárat a Szállító székhelyén, a közúti tartályos gépjárműbe töltött, az értékesített termék 15 Celsius fok hőmérséklethez tartozó, egységnyi térfogatú mennyisége (liter) után kell megfizetni. Mértékegysége: HUF/liter Eladási ár: a teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes árjegyzék szerinti gázolaj ÁFA nélküli listaára, mínusz HUF/liter áreltérés, amely ár tartalmazza a szállítási költséget is úgy, hogy a szállítást a Szállító végzi. Listaár: üzemanyagkártyás benzin szállítása esetén a szállítónak Magyarországon található üzemanyagkártyát elfogadó töltőállomás hálózatában egységesen a számlázás alapját képező nettó ÁFA nélküli árjegyzéki ára Eladási ár: a kiszolgálás napján érvényes árjegyzék szerinti benzin ÁFA nélküli listaára, mínusz HUF/liter áreltérés. Áreltérés (kedvezmény mértéke): gázolaj tankautóban: 1,20 HUF/liter Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó terheli. Áreltérés: (kedvezmény mértéke) benzin üzemanyagkártyás tankolással: 0,00 HUF/liter Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó terheli. Az adótételekben és az ÁFA mértékében bekövetkező változást a Szállító jogosult az eladási árban érvényesíteni. A Felek megegyeznek arról, hogy a gázolaj megrendelése formanyomtatványon történik, a szállítást megelőzően három munkanappal és a Szállító köteles a Megrendelő által meghatározott időpontra az üzemanyagot leszállítani. Ettől eltérő időpont egyeztetése kizárólag FAX útján történhet. A Szállító a megrendelt árumennyiség Megrendelő által kijelölt tartályba töltésével teljesít. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye (4400. Nyíregyháza, Tüzér u szám). A szállítás csak munkanapokon lehetséges és óra között, ettől eltérő időpontban csak FAX útján előzetes egyeztetés alapján lehetséges. 4.) A mennyiségi elszámolás alapja: - A mennyiségi elszámolás alapja a gázolaj tankautós szállítása esetén a Szállító székhelyén az MKEH által hitelesített átfolyásmérő műszer által mért, 15 Celsius fok hőmérsékletre átszámított literben kifejezett térfogatmennyiség, mely az

3 egyszerűsített kísérő okmányon, illetve szállítólevélen kerül rögzítésre, és szállítmányonként elszámolásra. - a mennyiségi elszámolás alapja kártyás benzin üzemanyag tankolása esetén a kúthálózaton kitankolt mennyiség literben, mely bizonylaton kerül rögzítésre és az elszámolási időszak a naptári hónap 01-től a hónap utolsó napjáig tart. 5.) Fizetési feltételek: A Megrendelő a leszállított gázolaj, valamint az elszámolási időszakban vásárolt benzin ellenértékét az igazolt teljesítést követő szabályszerűen kiállított és a Megrendelő által befogadott számla alapján 30 nap + 0 = 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A banki átutalási megbízáson Megrendelőnek fel kell tüntetnie a kiegyenlítendő számla számát. A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén a MOL Nyrt. jogosult számlát benyújtani. Tankautós gázolaj szállítás esetén Szállító az értékesített termékről a teljesítést követő napon számlát állít ki, tételes számlázást alkalmazva. Megrendelő az áru ellenértékét a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül a Szállító által kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlájára utalja. Üzemanyag kártyával töltőállomáson történő vásárlás esetén a MOL Nyrt. havonta a beérkezett összesített forgalmi adatok alapján számlát bocsát ki, amelyet a Vevő köteles a számla keltétől számított 30 naptári napon belül a MOL Nyrt. által megadott bankszámlaszámra átutalni. A számla tartalmazza a Vevő által megvásárolt termékek és amennyiben a Megrendelő megrendelte, úgy biztosítás, assistance, és egyéb szolgáltatások ellenértékét, a kártyadíjat,valamint a gépjármű biztosítás, illetve assistance szolgáltatás igénybe vételekor felmerülő költségeket.. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg egymással, az elszámolási időszakok a naptári hónap 1-től a hónap utolsó napjáig tart. Az ÁFA-ról szóló évi CXXVII. számú törvény 58. (1) bekezdése értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége. Megrendelő köteles az általa fizetendő összeget a MOL Nyrt. bankszámlájára úgy átutalni, hogy az legkésőbb a fizetési határidő napján jóváírásra kerüljön. Felek rögzítik, hogy Megrendelő üzemanyagkártyás havi bruttó hitelkerete Ft azaz egymillió nyolcszázötvenezer forint. Lejárt tartozások Amennyiben Vevőnek Eladóval (MOL Nyrt.) szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Eladó jogosult bármely, Vevővel szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Vevő lejárt tartozását beszámítani, és erről Vevőt egyidejűleg tájékoztatni.

4 Amennyiben a szerződés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkező fél a fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 301/A. -a szerinti kamatot fizetni. A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a partner írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül a partner részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták. 6.) A Szállító gázolaj szállítása esetén kötbér felelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít. Késedelmi kötbér mértéke: ,- Ft/nap, de maximum Ft. Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet Szállító köteles annak kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. 7.) Kapcsolattartó személyek: Szállító részéről: Név: Berzéki Péter szakértő Telefon: 20/ Telefax: 1/ cím: Cím: MOL Nyrt. Közbeszerzés üzlet, Budapest, Megrendelő részéről: Név: Szalai István műszaki ágazatvezető Telefon: 42/ Telefax: 42/ cím: Cím: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u szám 8.) Garancia és minőségtanúsítás: Szállító garantálja, hogy az általa leszállított gázolaj és a kúthálózaton vásárolt benzin megfelel a vonatkozó szabvány előírásainak. Szállító a gázolaj minőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az egyszerűsített kísérő okmányon, illetve a szállítólevélen a vonatkozó termék szabványra és az Ásványolajtermék Minőségellenőrző Iroda Zrt. tanúsítási számra való hivatkozással igazolja. A Szállító a minőséghibából eredő károkat teljes egészében megtéríti a Megrendelőnek. A hibásan szállított gázolajat a Szállító

5 díjmentesen a mindenkor érvényes szabványban szereplő minőségű gázolajra haladéktalanul kicseréli. Amennyiben Szállító saját hibájából az igényelt időpontban szállítani nem tud és a gázolaj hiánya Megrendelőnél üzemeltetési gondot okoz, - úgy erre az esetre Megrendelő jogosult gázolaj igényét más forrásból beszerezni. Az így beszerzett gázolaj árának a szerződött árhoz viszonyított különbségét Szállító köteles megtéríteni. 9.) Amennyiben a Szállító a Megrendelő kétszeri írásbeli felszólítása ellenére nem szállítja a megrendelt gázolaj mennyiséget a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 10.) Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő minden vitás kérdést a felek tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre a felek kikötik a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződés mellékletét képezi szállító MOL Gold és Szilver Kártya - Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentuma, és annak mellékletei, azzal a kiegészítéssel, hogy ahol az, az 1.sz. melléklet: Fizetési megállapodás kifejezést használja, ott jelen szerződést kell érteni. Ahol az ÁSZF és a jelen szerződés eltérően rendelkezik, ott a jelen szerződésben rögzítetteket kell alkalmazni. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Nyíregyháza, november 04.. Megrendelő Tóth Gábor Berzéki Péter üzleti vezető szakértő