egy keret megállapodásban rögzítették, és egyúttal megállapodtak, hogya megvalósításból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egy keret megállapodásban rögzítették, és egyúttal megállapodtak, hogya megvalósításból"

Átírás

1

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a LEGO Manufacturing Kft. által a 0685/20 hrsz.-ú Nyíregyháza külterületként nyilvántartott, kivett beruházási terület megjelölésű ingatlanon gazdasági-ipari-iogisztikai központ létesítésére, mint munkahelyteremtő beruházás kivitelezésére vonatkozó együttműködési megállapodásban rögzítették, hogya közös siker érdekében kölcsönösen segítik egymást. A tervezett beruházás megvalósításához szükséges volt Nyíregyháza város Hosszú távú Településfejlesztési Koncepciójának módosítása, a Település - szerkezeti Terv elfogadása és a HÉSZ, illetve a szabályozási tervek módosítása, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/2011 (XII.16.) számú határozatával jóváhagyott. A szabályozási terv módosításával egyidejűleg - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően - az Önkormányzat és a LEGO településrendezési szerződést is kötött egymással január 17. napján. A fent leírt beruházáson túl, de ahhoz szorosan kapcsolódóan, a Felek között zajlott egyeztető tárgyalások során további, a város más részét érintő fejlesztésekre vonatkozó együttműködési hajlandóság is megmutatkozott. A Felek az együttműködési szándékukat egy keret megállapodásban rögzítették, és egyúttal megállapodtak, hogya megvalósításból eredő jogokat és kötelezettségeket, illetve feladatokat külön, a későbbiekben írásba foglalt részletes megállapodásban rögzítik majd. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a március 28. napján tartott ülésén az 53/2013. ( ) számú közgyűlési határozatával jóváhagyta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és LEGO Manufacturing Kft. között kötendő Városfejlesztési Keretmegállapodást, és felhatalmazta Dr. Kovács Ferenc polgármestert a keretmegállapodás aláírására. Felek megállapodtak abban, hogy a LEGO az új gyepmesteri telep létesítéséhez ,-Ft összeggel járul hozzá. A gyepmesteri telep új helyszínen történő megépítése esetén, feltétlenül szükséges, hogy az egy európai szintű, minden igényt kielégítő olyan létesítmény legyen, ahol az önkormányzat a kötelező feladatainak ellátását meg tudja valósítani. Amennyiben az újonnan megépítésre kerülő gyepmesteri telep megvalósítása kiegészítő forrásra szorulna, úgy az önkormányzat vállalja annak költségeit. Fentiek alapján a részletes feltételeket magába foglaló megállapodás megtárgyalását és elfogadását kérem a Tisztelt Közgyűléstől. Nyíregyháza, november 21.,ro -- Tisztelettel: \ agyol./0 fo"b.9 c : Dr. Kovác Ferenci ~{o / ~~ _... I.r. o N Y REG Y házp\.ar 6 /

3 Melléklet a /20B.VII!. számú előterjesztéshez: Határozat - tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE.../2013. (XI.28.) számú határozata a LEGO Manufacturing Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között egy új gyepmesteri telep kialakítása ügyében nyújtandó támogatás vonatkozásában kötendő megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta, és a LEGO Manufacturing Kh. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között, új gyepmesteri telep kialakítása ügyében nyújtandó támogatás megfizetése ügyében kötendő megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Polgármestert a Megállapodás aláírására. Nyíregyháza, november 28. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ LEGO Manufacturing Kh.

4 1. számú melléklet a..../2013. (XI.28.) határozathoz TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS A LEGO MANUFACTURING KFT. ÉS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖn EGY Új GYEPMESTERI TELEP KIALAKíTÁSA ÜGYÉBEN SUBSIDY AGREEMENT BETWEEN LEGO MANUFACTURING KFT. AND THE MUNICIPALlTY OF NyíREGYHÁZA CITY OF COUNTY RANK REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A NEW PET CEMETERY (a továbbiakban: "Megállapodás") amely létrejött egyrészről a LEGO Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye : 4400 Nyíregyháza, Debreceni út. 342.; cégjegyzékszáma : ; adószáma : ; képviseli: Jesper Hassellund Mikkelsen és Martin Svejda) (a továbbiakban : "LEGO"), másrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám; statisztikai számjele: ; képviseli Dr. Kovács Ferenc polgármester) (a továbbiakban: "Önkormányzat") (a továbbiakban együttesen mint " Felek" ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel : 1. ELŐZMÉNYEK (hereinafter referred to as "Agreement" ) entered into by and between LEGO Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság (registered seat: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 342., Hungary; company registration number: ; tax number: ; represented by : Jesper Hassellund Mikkelsen and Martin Svejda), (hereinaher referred to as "LEGO"), and the Municipality of Nyíregyháza City of County Rank (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.; statistical no.: ; represented by Dr. Ferenc Kovács, Mayor) (hereinafter referred to as: "Municipality") (hereinafter jointly referred to as the "Parties" ) at the place and on the date indicated below, under the following terms and condition s: 1. BACKGROUND A LEGO támogatni kívánja egy új gyepmesteri telep létrehozását. Erre tekintettel a Felek az új gyepmesteri telep megvalósítása tekintetében írásba foglalt megállapodást kívánnak kötni egymással, az alábbiak szerint. 1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 2.1 Előzetes döntéshozatal Az Önkormányzat vállalja, hogy haladéktalanul benyújtja a szükséges előterjesztéseket a jogszabály által előírt közgyűlési, bizottsági és egyéb önkormányzati szervezeti döntések meghozatala érdekében egy új, a magyar és Európai Uniós építésügyi, állategészségügyi és egyéb jogszabályi előírásoknak, LEGO intends to support the establishment of a new pet cemetery. With regard to this, the Parties enter into a written agreement regarding the establishment of a new pet cemetery, as follows. 2. THE SUBJECT OF THE AGREEMENT 2.1 Preliminary decision-making The Municipality undertakes to submit without delay the necessary proposals in order for the necessary decisions of the general assembly, committees and other municipal organisations required by law to be adopted regarding the establishment of a new pet cemetery which is in compliance with the regulations, requirements

5 követelményeknek és szabványoknak megfelelő állategészségügyi és járványmegelőzési kötelező önkormányzati feladatok és kötelezettségek teljesítésének ellátását biztosító gyepmesteri telep létrehozása tárgyában. Az Önkormányzat a fenti döntést tárgyaló közgyűlés ülésének várható időpontjáról a közgyűlés időpontja előtt értesíti a LEGO-t. 2.2 Új gyepmesteri telep létrehozása Az Önkormányzat vállalja, hogya rá vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályi előírások betartása mellett megtervezteti és saját vállalkozás keretein belül megépítteti a minden igényt kielégítő gyepmesteri telepet, melynek finanszírozására - egyéb források igénybevétele mellett - a Támogatás összegét használja fel. Az Önkormányzat kijelenti és vállalja, hogy az ezen összegeken túl felmerült esetleges további költségeket a saját költségvetésből finanszírozza. A Felek rögzítik, hogy az újonnan megépítésre kerülő gyepmesteri telep kizárólagos tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön kormá nyzata lesz. 2.3 LEGO által nyújtandó Támogatás A LEGO vállalja, hogy az újonnan megépítendő gyepmesteri telep kivitelezésével kapcsolatban felmerülő kivitelezési és egyéb költségekre vonatkozóan mindösszesen Ft (azaz egyszáznyolcvan-millió forint) összegben támogatást (a továbbiakban: a " Támogatás") nyújt az Önkormányzat részére. A Felek megállapodása szerint a Támogatás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 36&'2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 2. f) pontja szerinti " felhalmozási célú átvett pénzeszköznek" minősül, vagyis az az államháztartáson kívülről származó olyan forrás, amely ellenében az átadó az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, és az átvevőt számlaadási kötelezettség nem terheli. and standards of the construction-, animalhealth- and other legal provisions of Hungary and the European Union and ensures the fulfilment of the mandatory municipal obligations and tasks related to animal-health and epidemic prevention. The Municipality shall inform LEGO about the expected date and time of the session of the general assembly resolving on the above decision before such session. 2.2 Establishment of a new pet cemetery The Municipality undertakes, in compliance w ith the relating provisions of public procurement and other legal provisions, within the framework of an own investment, to arrange for the design and construction of a pet cemetery meeting ali requirements, for the financing of which the Municipality shall use, among others, the amount of the Subsidy. The Municipality declares and undertakes that any additional costs that may incur exceeding such amounts shall be financed from its own budget. The Parties establish that the sole owner of the pet cemetery to be newly established shall be the Municipality of Nyíregyháza City of County Rank. 2.3 Subsidy to be provided by LEGO LEGO undertakes to provide the Municipality with a Subsidy (hereinafter "Subsidy") in the total gross amount of HUF 180,000,000 (that is HUF one hundred and eighty thousand Hungarian Forint) with respect to the construction and other costs arising from the construction of the pet cemetery to be newly established. In accordance with the agreement of the Parties, the Subsidy shall be qualified as a "financial asset rece ived for aggregation purposes" under point f) of Section 2 of Government Decree No. 36&'2011. (XII. 31.) on the execution of the Act on State Finances, i.e. it is a resource originating from outside of state finances, for which the transferor is entitled to determine the task to be performed but without any consideration, the transferor shall not stipulate the right to use of the result, and the transferee shall not be obliged to issue an invoice thereof.

6 A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás és a Támogatás megfizetése nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Támogatás összegéért semmilyen ellenszolgáltatást nem nyújt. 2.4 A Támogatás összegének megfizetése a LEGO által A Felek megállapodása alapján a Támogatás összege december 31. napjáig, egy összegben kerül megfizetésre a LEGO által. Az új gyepmesteri telep kivitelezési munkálatainak ütemezését tartalmazó ütemtervet az Önkormányzat a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg tájékoztatásképpen átnyújt ja a LEGO részére.. Az Önkormányzat tájékoztatja a LEGO-t, hogy tervei szerint új gyepmesteri telepre vonatkozó első fokú használatbavételi engedély december 31. napjáig kerül megszerzésre. 2.5 Egyéb kötelezettségek A LEGO bármikor jogosult az általa megfizetett Támogatás összegének jelen Megállapodás tárgyát képező célra történő felhasználásáról írásbeli kérelem alapján meggyőződni, valamint a kivitelezés állásáról és a megfizetett Támogatás összegének felhasználásáról a megvalósulás ütemében tájékoztatást kapni. A LEGO kijelenti, hogy a Támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzési jogosultságokon kívül a Támogatás ellentételezéseként semmilyen szoigá Itatást nem vár el, és semmilyen további kötelezettséget vagy követelmény teljesítését nem kéri az Önkormányzattól. Amennyiben az Önkormányzat a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy egyébként megállapítható, hogy a Támogatás összegét vagy annak bármely részét az Önkormányzat nem a jelen Megállapodás tárgyát képező célra használta vagy használja fel, az Önkormányzat köteles a Támogatás teljes és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ("Ptk.") szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a LEGO erről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül a LEG O részére The Parties state that this Agreement and the payment of the Subsidy shall not be subject to Act CXXVII of 2007 on value added tax, with regard to the fact that the Municipality shall not provide any service for the amount of the Subsidy. 2.4 Payment of the amount of the subsidy by LEGO Based on the agreement of the Parties, the amount of the Subsidy shall be paid by LEGO in one sum by 31 December The time schedule of the construction works of the new pet cemetery is handed over by the Municipality to LEGO for information purposes simultaneously with signing this Agreement. The Municipality informs LEGO that the occupancy permit of first instance for the new pet cemetery will be obtained by 31 December Other obligations LEGO, upon its written request, shall be entitled to check at any time whether the Subsidy paid by LEGO is used for the purposes described in this Agreement, and to receive information concerning the status of the construction works and the use of the amount of the paid Subsidy in the course of the given phase of the construction. LEGO declares that except for the controlling rights concerning the use of the Subsidy, LEGO does not require any service as consideration for the Subsidy, and shall not require the fulfilment of any further obligation or requirement from the Municipality. If the Municipality does not fulfil its information obligation, or otherwise it can be established that the amount of or a part of the Subsidy was not or is not used by the Municipality for the purposes described in this Agreement, the Municipality shall be obliged to repay the full amount of the Subsidy increased with the default interest as regulated by Act IV of 1959 on the Hungarian the Civil Code (the "Civil Code") to LEGO within 15 (fifteen) days from the date of receiving LEGO's written notification thereof.

7 visszafizetni. Amennyiben a fenti 2.4 pontban foglalt időpontig az Önkormányzat neki felróható okból nem szerzi meg az új gyepmesteri telepre vonatkozó használatbavételi engedélyt, az Önkormányzat a használatbavételi engedély kibocsátásának napjáig a LEGO részére napi ,- Ft kötbér megfizetését vállalja. A f i zetendő kötbér teljes összege nem haladhat ja meg a Támogatás összegét. 3. VEGYES RENDELKEZÉSEK 3.1 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki. 3.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásban foglaltak teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. Figyelemmel erre, amennyiben bármely, a jelen Megállapodásban egyező akarattal meghatározott cél eléréshez, illetőleg eljárás lefolytatásához további nyilatkozattételre, adat- vagy iratszolgáltatásra van szükség, úgy azt soron kívül megteszik. 3.3 LEGO részéről jognyilatkozatra jogosult személy: Jesper Hassellund Mikkelsen ügyvezető Martin Svejda projekt igazgató 3.4 Önkormányzat részéről jognyilatkozatra jogosult személy: Dr. Kovács Ferenc polgármester 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 4.1 Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jelen Megállapodásból származó bármilyen jogokkal és/vagy kötelezettségekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. minden felmerülő Ennek eredménytelensége esetén vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerint illetékes bíróság döntésének (értékhatártól függően a Nyíregyházi ln case the Municipality, for a reason attributable to the Municipality does not obtain the occupancy permit for the new pet cemetery by the date indicated in Section 2.4 above, the Municipality undertakes to pay a pena It y to LEGO in the amount of HUF 10,000 per day until the date of issuance of the occupancy permit. The total amount of the penalty to be paid shall not exceed the amount of the Subsidy. 3. MISCELLANEOUS PROVISIONS 3.1 The Parties both declare that they are Hungarian resident legal persons; their ability to contract is neither restricted, nor eliminated by any law, court or authority decree or ruling. 3.2 The Parties agree that they shall mutually co operate while performing the provisions of this Agreement. In view of this, if any further declaration, information or document is needed to carry out any proceedings or to realize a goal falling in line with the intent expressed in this Agreement, the Parties shall provide it without delay. 3.3 Persons entitled to make a declaration on behalf of LEGO: Jesper Hassellund Mikkelsen managing director Martin Svejda project director 3.4 Person entitled to make a declaration on beha If of the Municipality: Dr. Kovács Ferenc Mayor 4. CLOSING PROVISIONS 4.1 ln terms of issues not regulated in this Agreement, the Civil Code as weil as the applicable Hungarian laws in force shall apply. The Parties shall strive to resolve ali disputes arising from or in connection with any rights and/or obligations set out in this Agreement in an amicable way. In case of failed negotiations, the Parties shall submit any and ali dispute to the jurisdiction of the court competent as per the registered seat of the Municipality (depending on the value of the issue, either the City Court of Nyíregyháza or the Tribunal of

8 Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék). 4.2 Jelen Megállapodásnak kizárólag írásban, kizárólag erre a célra készített okirat útján történő módosítása bír hatállyal. Jelen Megállapodás pontokra történt felosztása, címek beiktatása kizárólag az olvasás és a hivatkozás kényeimét szolgálja, így a Megállapodás értelmezése szempontjából nem irányadó és nem vehető figyelembe. 4.3 A jelen Megállapodás magyar és angol nyelven készült, értelmezési kérdésekben a magyar szöveg az irányadó. 4.4 Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen Megállapodás szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják, annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és nem tér el a Felek megállapodásától, s minden tekintetben összeegyeztethető a Megállapodás tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják, s ezért mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást követően helybenhagyólag írták alá. Nyíregyháza). 4.2 This Agreement may only be amended in writing, by a deed specifically made for the amendment. The formai division of this Agreement into points and the application of headings shall only serve the comfort of clearer understanding and reference, and cannot be construed for interpretation of this Agreement. 4.3 This Agreement has been prepared in Hungarian and English languages; in case of any discrepancies, the Hungarian version shall prevail. 4.4 The Parties have read and fully understood this Agreement, they have jointly interpreted and acknowledged its content, provisions and the legal consequences, and accept them as binding. The Parties furthermore declare that they consider the wording of this Agreement as unambiguous and comprehensible; its content does not violate the principle of good faith and is not contrary to the agreement of the Parties, and in every and ali respect is in full compliance with the original object and intent of the Agreement. The Parties declare the regulations herein justified and thus, in witness thereof, the Parties have signed this Agreement. Nyíregyháza, Nyíregyháza, LEGO Manufacturing Kft. képviseletében / represented by Jesper Hassellund Mikkelsen és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében / represented by Dr. Kovács Ferenc Martin Svejda Jogi ellenjegyzés/ Legal countersigning: Pénzügyi ellenjegyzés / Financial countersigning

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.,

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., Pacont_standard_contract_Lease_pages_1-2_20111101 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejott egyrészről Bérbeadó:. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., cégjegyzékszám: 01-09-077-850, adószám: Képviseli: Benny

Részletesebben

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD.

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on credit and documentary operations A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése

Részletesebben

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between:

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between: Bérleti szerződés Amely létrejött az alulírott helyen és időben egyrészről: Magánszemély esetén születési idő: lakcím: anyja neve:, mint bérbeadó ( Bérbeadó )/ Társaság esetén: székhelye: ; cégjegyzék

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2013.04.25. oldal 1/8 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2013.04.25. oldal 1/8 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2013.04.25. Tisztelt Ügyfelünk! Közeledik az online adatkapcsolatra képes pénztárgépekre való átállás első határideje, ezért az alábbiakban áttekintjük az erre vonatkozó szabályokat.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére Organisational, Management and Control MODEL for Small Size Entity

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben