AUDIT TERMINOLOGY. State Audit Office of Hungary

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUDIT TERMINOLOGY. State Audit Office of Hungary"

Átírás

1 AUDIT TERMINOLOGY 2005 State Audit Office of Hungary

2

3 ENGLISH MAGYAR DEUTSCH acceptable error rate elfogadható hibaarány akzeptable Fehlerquote access hozzáférhetőség Zugang; Zugriff access control hozzáférési kontroll access rights hozzáférési jogok Zugangs - Zugriffsrechte accountability elszámolási kötelezettség, elszámoltathatóság Rechenschaftspflicht accounts pénzügyi beszámoló Konto; Konten; Rechnung; Rechnungs-, Jahresabschluss accountable entities elszámolásra kötelezett szervezetek rechenschaftspflichtige / rechnungslegende Stellen accountant könyvelő, könyvvizsgáló Rechnungsführer, Buchhalter accounting számvitel Rechnungswesen accounting (system) accounting controls számvitel, könyvvitel (számviteli rendszer) belső számviteli irányítási és szabályozási rendszer, számviteli kontrollok Rechnungsführung System der Rechnungsführungskontrolle accounting estimate számviteli becslés Schätzung des Buchungswertes accounting officer a számvitelért felelős tisztségviselő Rechnungsführer accounting principles számviteli elvek Rechnungslegungsgrundsätze accounting records számviteli nyilvántartások Unterlagen des Rechnungswesen accounting standards számviteli standardok Richtlinien/Normen für das Rechnungswesen 3

4 accounting system számviteli rendszer Rechnungswesensystem accrual-based accounting (accrual basis of accounting) eredményszemléletű számvitel periodengerechte Aufwands- und Ertragsrechnung accuracy pontosság Genauigkeit, Richtigkeit; Sorgfalt acquis communautaire (acquis de l Union) közösségi vívmányok (az Európai Unió vívmányai) act törvény Gesetz adequacy megfelelés, alkalmasság Angemessenheit; Zulänglichkeit adjustment kiigazítás, hozzáigazítás Regelung, Berichtigung, Abstimmung, Ausgleich administrative audit administrative controls administrative principles and practices adverse opinion AFROSAI: African Organisation of Supreme Audit Institutions egy szervezet belső igazgatási rendszerének ellenőrzése belső igazgatási irányítási és szabályozási rendszer, igazgatási kontrollok igazgatás alapelvei és eljárásai elutasító vélemény (záradék) Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Afrikai Szervezete Verwaltungsprüfung administratives Kontrollsystem Verwaltungsgrundsätze und Praktiken negativer Bestätigungsvermerk AFROSAI Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden in Afrika aid segély Hilfe, Unterstützung amendment módosítás Verbesserung; Berichtigung; Neufassung analytical procedures elemző eljárások analytische (Prüf)verfahren analytical review of analitikus Analytische Nachprüfung der Geschäftsbücher bzw. 4

5 accounts számlavizsgálat des Jahresabschlusses annual report annual work programme éves beszámoló, éves jelentés éves munkaprogram Jahresbericht jährliches Arbeitsprogramm annuality éves érvényesség Jährlichkeit anomalous error eseti (nem rendszerbeli) hiba unregelmäßiger Fehler a posteriori audit utólagos ellenőrzés Nachprüfung application alkalmazás Anwendung; Anwendungsbereich; Geltung; Antrag; Bewerbung; Gesuch application controls in computer information systems appropriate audit evidence számítógépes alkalmazások kontrollja megfelelő ellenőrzési bizonyíték angemessener Prüfungsnachweis appropriation költségvetési előirányzat Verwendung; Bereitstellung, Bewilligung appropriation accounts költségvetési előirányzati számlák Bereitstellungskontos approval jóváhagyás billigen, gutheißen, anerkennen, annehmen, bestätigen, genehmigen a priori audit előzetes ellenőrzés Preliminärprüfung ARABOSAI: Arab Organisation of Supreme Audit Institutions ASOSAI: Asian Organisation of Supreme Audit Institutions assent procedure Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Arab Szervezete Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Ázsiai Szervezete engedélyezési, jóváhagyási eljárás ARABOSAI: (Arabische) Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden von Arabern ASOSAI: (Asiatische) Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden Genehmigungsverfahren, Zustimmungsverfahren 5

6 assertions a számviteli beszámolási elvekkel kapcsolatos állítások (a pénzügyi beszámolóban) Behauptungen assess értékel, felbecsül besteuern; veranlagen; evaluieren; bewerten; beurteilen assessment értékelés, becslés Bewertung; Auswertung; Begutachtung assets eszközök (a számvitelben), aktívák Aktiva; Vermögen(swerte); Bilanz assistants könyvvizsgáló asszisztensek Prüfassistent assurance bizonyosság Gewissheit attendance jelenlét (részvétel) Anwesenheit attestation audit számviteli szabályok betartását tanúsító ellenőrzés Testat; Begläubigung; Bescheinigung; Bestätigung audit, auditing ellenőrzés Prüfung; Kontrolle; Bestands-,Buch-, Wirtschafts-Bilanzprüfung audit activities ellenőrzési tevékenységek Prüfungstätigkeiten audit approach ellenőrzési megközelítés Prüfungsansatz; Prüfungsmodus audit assurance ellenőrzési bizonyosság Prüfungszuverlässigkeit audit authorisation audit checklist ellenőrzési hatáskör, felhatalmazás kérdéslista, vizsgálandó kérdések sora Prüfungsbevollmächtigung Prüfungsfragebogen audit conclusion ellenőrzési következtetés Prüfungsergebnis; Shlußfolgerung 6

7 audit criteria ellenőrzési kritériumok Prüfungskriterien audit entity ellenőrző szervezet Prüfungsorganisation audit evidence ellenőrzési bizonyíték Prüfungsunterlagen; Beweismaterial audit field ellenőrzési terület Prüfungsbereich audit finding ellenőrzési megállapítás Prüfungsfeststellungen audit firm könyvvizsgáló cég Prüfungsunternehmen audit functions ellenőrzési funkciók Prüfungsaufgaben audit institution ellenőrzést végző intézmény, szervezet Rechnungskontrollbehörde audit mandate ellenőrzési felhatalmazás Prüfungsauftrag audit manual ellenőrzési kézikönyv Prüfungshandbuch audit methodology ellenőrzési módszertan Prüfungsmethodologie audit methods ellenőrzési módszerek Prüfungsmethoden audit objective(s) ellenőrzési cél(ok) Prüfungsziel(e) audit of sound financial management audit opinion teljesítmény-ellenőrzés (EU-ban) könyvvizsgálói, ellenőri vélemény (záradék) Bestätigungsvermerk audit plan ellenőrzési terv Prüfungsplan audit planning az ellenőrzés tervezése Prüfungsplanung audit planning checklist audit planning memorandum vizsgálattervezési kérdéslista ellenőrzési terv (az Európai Számvevőszéknél) Fragebogen der Prüfungsplanung Prüfungsplan audit principles ellenőrzés alapelvek Prüfungsprinzipien audit procedures ellenőrzési eljárások Prüfungsverfahren audit process az ellenőrzés folyamata Prüfungsprozess / -ablauf 7

8 audit program(me) ellenőrzési program Prüfungsprogramm audit recommendation ellenőrzési javaslat, ajánlás Prüfungsempfehlung audit report ellenőrzési jelentés Prüfungsbericht audit results az ellenőrzés eredményei Prüfunglergebnisse audit risk ellenőrzési kockázat Prüfungsrisiko audit sampling ellenőrzési mintavétel Stichprobenerhebung für die Prüfung audit scope az ellenőrzés terjedelme, kiterjedése Prüfungsumfang Prüfungsinhalt audit skills ellenőrzésszakmai tudás Kenntrisse/ Fähigkeiten auf dem Gebiet der Finanzkontrolle audit sphere ellenőrzési terület Prüfungsbereich audit strategy ellenőrzési stratégia Prüfungs-richtlinien audit task ellenőrzési feladat Prüfungsaufgabe audit techniques ellenőrzési eszközök Prüfungstechniken audit testing ellenőrzési tesztek Kontrolltests audit tool ellenőrzési eszköz Prüfungsinstrument audit trail ellenőrzési nyomvonal Prüfungsweg audited activity audited entity audited period az ellenőrzött tevékenység ellenőrzött szervezet, program, tevékenység vagy funkció ellenőrzés alá vont időszak geprüfte Tätigkeit geprüfte Stelle Prüfungsperiode auditee az ellenőrzött szervezet geprüfte Stelle audit(ing) standards ellenőrzési standardok, szakmai követelmények Prüfungsnormen 8

9 auditor ellenőr (számvevő, könyvvizsgáló, belső ellenőr) Rechnungsprüfer, Prüfer auditor s report ellenőri jelentés Prüfungsbericht auditor s opinion az ellenőr véleménye Testat authorisation authorising officer authority engedélyezés, felhatalmazás engedélyezésre jogosult tisztségviselő felhatalmazott (személy, hatóság) Genehmigung Anweisungsbefugte befugte Person /Stelle; Behörde; Experte; Autorität balance of the budget költségvetési egyenleg Ausgeglichenheit des Haushalts balance sheet mérleg Bilanz; Rechnungsabschluß bank reconciliation bankszámla-egyeztetés Kontenabstimmung benchmarking összehasonlítás Richtwert; Vergleichswerte best practice legjobb gyakorlat besten Erfahrungswerte bill of budget költségvetési törvényjavaslat Entwurf, Budget (gesetz) vorlage book value könyv szerinti érték Buchwert bookkeeping könyvelés Aktenführung, Buchführung break-even fedezeti pont kostendeckend arbeiten; Gewinnschwelle budget költségvetés Haushaltsplan; Budget budgetary control (budgetary) estimate budgeting költségvetési kontroll költségvetési előirányzat Budgetvoranschlag a kiadások és bevételek tervezése, a költségvetés kidolgozása Haushaltsplanung 9

10 CAROSAI: Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions carry out an audit cash-based accounting Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Karibi Szervezete ellenőrzést, vizsgálatot végez pénzforgalmi szemléletű számvitel CAROSAI: Karibische Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden eine Prüfung durchführen Kassen(rechungs)-basis Einnahmen- und Ausgabenrechnung central agencies központi szervek Zentralbehörden central budget központi költségvetés Zentralbudget Central Financing and Contracting Unit (CFCU) centralised internal audit certificate központi pénzügyi és szerződéskötő egység központosított (centralizált) belső ellenőrzés igazolás, tanúsítvány, bizonyítvány zentralisierte interne Revision abgaben des Testats, bescheinigen certificate of accounts az elszámolások helyességének igazolása Bescheinigung der Richtigkeit der Rechnung Certificate of Final Finance Acceptance (COFFA) certification audit certification a pénzügyi teljesítésről szóló záró igazolás (NATO-nál) igazolással záruló ellenőrzés pénzügyi beszámolóra adott vélemény Testat; Bescheinigung; Beglaubigung; Zertifikat certified accountant okleveles könyvvizsgáló beeidigter Wirtschaftsprüfer certified information system auditor (CISA) certified internal auditor (CIA) okleveles információrendszer ellenőr okleveles belső ellenőr öffentlich bestellter Innenrevisor 10

11 certified public accountant (CPA) certifying body chartered accountant (CA) Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) chartered public accountant (CPA) a közpénzeket vizsgáló okleveles könyvvizsgáló igazoló szervezet (EUban) bejegyzett könyvvizsgáló nemzetközi szervezet, amely főként a közpénzek (államháztartás) és az államszámvitel kérdéseivel foglalkozik közszféra könyvvizsgálója (USAban) öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer Bescheinigende(s) Organ/Stelle Konzessionierter Buchprüfer check tételesen ellenőriz prüfen, durchsehen checklist classification of expenditure megvizsgálandó tételek (kérdések) listája kiadások osztályozása Prüfliste, Checkliste Klassifizieren der Ansgaben clearance of accounts a kifizetett számlák (elszámolások) ellenőrzése (jóváhagyása) az EU-ban closing balance záró egyenleg Abschlußsaldo code of ethics etikai kódex (magatartásszabálygyűjtemény) Ehrenkodex collusion összejátszás geheime Einverständnis commission bizottság Kommission; Auftrag, Vollmacht commitment kötelezettség vállalás Verpflichtung; Bindung committee bizottság Ausschuß; Komitée common assessment framework (CAF) általános értékelési keretrendszer (EU-ban) 11

12 comparability of information comparatives comparative financial information compensating control az információk összehasonlíthatósága összehasonlító (bázis) adatok összehasonlító pénzügyi információ helyettesítő (alternatív) kontroll Vergleichbarkeit der Daten komparative vergleichende finanzielle Information Ersatzkontrolle competence szakmai hozzáértés Zuverlässigkeit; Stichhaltigkeit competent (audit evidence) megfelelő (ellenőrzési bizonyíték) zuverlässiger (Prüfungsnachweis) completeness teljesség Vollständigkeit compliance megfelelés Zustimmung compliance audit compliance test components of internal control a pénzügyi beszámolót (elszámolást) alátámasztó tranzakciókra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata a szabályszerűségi ellenőrzésnél használt teszt a belső irányítási és szabályozási rendszer (belső kontrollrendszer) elemei Rechtmäßigkeitsprüfung; Gesetzmäßigkeitsprüfung; Ordnungsmäßig keitsprüfung; Zuverlässigkeitsprüfung Zuverlässigkeitsprüfung Rechtmäßigkeitsprüfung Bauelemente der interne Kontrolle comprehensive audit átfogó ellenőrzés Gesamtprüfung; umfassende Prüfung (auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit) comprehensive basis of accounting Comptroller and Auditor General (C&AG) a számvitel átfogó elvi alapja egyes számvevőszékek vezetőjének hivatalos elnevezése (pl. a Brit Számvevőszéknél) umfassende Rechnungsbasis Leiter der Kontrollbehörde (der NAO) 12

13 computation számszaki felülvizsgálat Berechnung computer application számítógépes alkalmazás Computerapplikation computer assisted audit techniques (CAATs) számítógéppel támogatott ellenőrzési eszközök computerunterstützte Prüfungstechniken computer controls számítógépes kontrollok Rechnerkontrollen computer information systems (CIS) computer system failure computer-based system computerised accounting system számítógépes információs rendszerek számítógépes rendszer hiba számítógépes rendszer számítógépes könyvelési rendszer EDV-Informationssystem Systemausfall EDV-System EDV-gestützte Rechnungsführung conclusions következtetések Schlußfolgerungen conduct an audit ellenőrzést lefolytat leiten, führen confidence level megbízhatósági szint Konfidenzniveau confidence interval megbízhatósági intervallum, sáv Konfidenzintervall confirmation megerősítés Bestätigung conflict of interest érdekellentét Interessenkonflikt consistent accounting methods világosság (következetesség) Stetigkeit der Rechnungsführungsmethod en consolidated accounts konszolidált (összevont) beszámoló konsolidierter Rechnungsabschluss consolidated balance sheet konszolidált (összevont) mérleg konsolidierte Bilanz continuing auditor állandó könyvvizsgáló Dauerprüfer 13

14 control irányítás, szabályozás, vezérlés, kontrolltevékenység Kontrolle control activities kontrolltevékenységek Kontrollbetätigungen control environment kontrollkörnyezet Kontrollumfeld control procedures control risk belső irányítási és szabályozási eljárások a belső irányítási és szabályozási rendszer (belső kontrollrendszer) kockázata Kontrollverfahrer Kontrollrisiko controlling kontrolling controls kontrollok Verfahren Constitution Európai Alkotmányos Szerződés Verfassung corporate governance szervezet- (vállalat)irányítás Unternehmensführung corroborative evidence megerősítő bizonyíték bestätigender Nachweis corruption korrupció Korruption COSO (Committee on Sponsoring Organisation of the Treadway Commission s) COSO cost accounting költség elszámolás Kostenrechnung cost of audit a vizsgálat költségei Prüfungskosten cost-benefit analysis költség-haszon elemzés Nutzen-Kosten-Analyse; Kosten-Nutzen-Analyse Court Audit Policies and Standards (CAPS) az Európai Számvevőszék ellenőrzési irányelvei és standardjai Prüfungsstrategien und Prüfungsrichtlinien des Hofes 14

15 credibility current file DAS (Déclaration d Assurance) = Statement of Assurance DAS (Déclaration d Assurance) audit hitelesség, szavahihetőség a folyamatban lévő vizsgálat munkadokumentumai megbízhatósági nyilatkozat (ECA) megbízhatósági nyilatkozattal végződő pénzügyi ellenőrzés (EUban) Glaubwürdigkeit laufender Akt ZVE Richtlinien Zuverlässigkeitserklärung database adatbázis Datenbank decentralised internal audit nem központosított (decentralizált) belső ellenőrzés dezentralisierte interne Revision decision határozat (EU-ban) Entscheidung; Urteil decree rendelet, határozat (UKban) Erlaß (interne Verwaltungsanordnung); Verfügung deficiency hiányosság Mangel; Fehlen; Fehlbetrag detection risk feltárási kockázat Entdeckungsrisiko detective control feltáró (utólagos) kontroll Entreckungskontrolle direct substantive testing (DST) közvetlen részletes ellenőrzési megközelítés Ansatz der direkten vertieften Prüfung directive irányelv (EU-ban) Richtlinie discharge procedure a költségvetés végrehajtásának felelőssége alóli felmentési eljárás Entlastungsverfahren disclaimer of opinion vélemény- (záradék)adás megtagadása (véleménynyilvánítás elutasítása) Verweigerung des Bestätigungsvermerk disclosure közzététel, bemutatás Offenlegung 15

16 documentation double-entry bookkeeping dokumentáció, dokumentálás kettős könyvvitel Dokumentation doppelte Buchführung draft report jelentéstervezet Berichtentwurf due (professional) care duties megfelelő (szakmai) gondosság feladatok, kötelezettségek erforderliche / nötige,augemessene Sorgfalt Verpflichtungen; Obligos economical gazdaságos, takarékos sparsam economy gazdaságosság, takarékosság Sparsamkeit effective eredményes erfolgreich effectiveness eredményesség Wirksamkeit efficiency hatékonyság Wirtschaftlichkeit efficient hatékony Wirtschaftlich Electronic Data Processing (EDP) elektronikus adatfeldolgozás Elektronische Datenverarbeitung (EDV) eligibility jogosultság, alkalmasság Befähigung; Eignung; Berechtigung; embezzlement sikkasztás Unterschlagung emphasis of matter paragraph(s) end user figyelemfelhívó megjegyzéssel ellátott jelentés (figyelemfelhívó megjegyzés az ellenőri véleményben) a költségvetési támogatás végső felhasználója Endverbraucher engagement letter megbízólevél Einschauauftrag (Ausztriában) enquiry, inquiry megkérdezés, kikérdezés Ausfragen; Befragen 16

17 environmental auditing környezetvédelmi ellenőrzés Umweltprüfung equilibrium egyensúly Ausgleich error hiba, tévedés Fehler ethical values erkölcsi értékek moralische Werte EU-funds EU pénzalapok EU-Geldmittel European Court of Auditors (ECA) EUROSAI: European Organisation of Supreme Audit Institutions Európai Számvevőszék EUROSAI: Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Európai Szervezete Europäischer Rechnungshof EUROSAI: Europäische Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden evaluation értékelés Bewertung; Auswertung; Begutachtung evaluation method értékelési módszer Bewertungsmethode ex ante audit előzetes ellenőrzés vorgängige Prüfung/Verprüfung ex ante financial control előzetes belső pénzügyi kontroll vorgängige Finanzkontrolle ex post audit utólagos ellenőrzés nachgängige Prüfung/Nachprüfung ex post evaluation utólagos értékelés post Bewertung ex post internal audit utólagos belső ellenőrzés interne Revision exactness pontosság Genauigkeit examine vizsgál untersuchen; prüfen examination vizsgálat Untersuchung; Prüfung executive agency kormányzati intézmény Vollzugskörperschaft executive power végrehajtó hatalom Exekutive, ausführende Gewalt existence létezés Existenz existence and létezés és tulajdon Existenz (tatsächliches 17

18 ownership Vorhandensein) und Eigentum expected error várható hiba erwartete Fehler expected error rate várható hibaarány erwartete Fehlerquote expenditure kiadás Ausgaben expenditure accounts (budget) kiadások elszámolása a költségvetésben Ausgabengebarung (Haushalt) expert szakértő Experte external audit külső ellenőrzés (számvevőszéki ellenőrzés, könyvvizsgálat) Außenprüfung external auditor külső ellenőr Außenprüfer fair presentation field standards field work korrekt, valósághű bemutatás az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó standardok az ellenőrzési bizonyítékok összegyűjtésére irányuló (helyszíni) munka ordungsmäße Erestellung und Vorlage; angemessene Wiedergabe Normen für die örtliche Prüfung örtliche Prüfung; Prüfung vor Ort fight against fraud csalás elleni küzdelem Betrugsbekämpfung final accounts final beneficiary final consolidated accounts pénzügyi elszámolások (pl. zárszámadás) a költségvetési támogatás végső kedvezményezettje konszolidált pénzügyi beszámoló Abschlusskonten Endbegünstigte Konsolidierter Abschuss financial audit pénzügyi ellenőrzés Prüfung der Rechnungsführung 18

19 financial controls financial controller financial management financial management audit financial management report a pénzügyi belső irányítási és szabályozási rendszer (belső pénzügyi kontrollok) pénzügyi ellenőr (EUban) pénzügyi vezetés (irányítás) pénzügyi irányítás, szabályozás (belső pénzügyi kontrollrendszer) ellenőrzése vezetői jelentés az éves pénzügyi tevékenységről Finanzkontrollsystem Geschäftsführung Prüfung der Geschäftsführung Bericht der Geschäftsführung financial position pénzügyi helyzet Finanzlage financial records pénzügyi nyilvántartások Haushalts- unterlagen; Finanzbuchhaltung; Rechnungs- (legungs)unterlagen; finanzielle Unterlagen financial statement assertions financial statement disclosure checklist a pénzügyi beszámolóba kerülő információk, állítások kritériumai kérdéslista a közzétett pénzügyi beszámoló ellenőrzéséhez Behauptungen des Jahresabschlusses Fragebogen zur Kontrolle des veröffentlichten Finanzausweises / Jahresabschluß financial statements pénzügyi beszámoló Jahresabschluß /Abschluß 19

20 financial statements audit financial statements principles az éves pénzügyi beszámoló ellenőrzési véleménnyel (záradékkal) végződő vizsgálata pénzügyi beszámoló készítés alapelvei Jahresabschluß-prüfung Jahresabschlußprinzipien financial systems pénzügyi rendszerek Rechnungswesen financial year pénzügyi év Haushaltsjahr finding (audit finding) (ellenőrzési) megállapítás Erkenntns, Prüfungsmitteilung Beanstandung flowchart folyamatábra Flussdiagramm follow-up follow-up audit az ellenőrzési eredmények megvalósításának nyomon követése, utóellenőrzés utóellenőrzés, az ellenőrzés eredményeinek értékelése Folgeprüfung Nachprüfung fraud csalás Betrug frequency of audit functional independence a vizsgálatok gyakorisága Prüfungshäufigkeit funkcionális függetlenség funktionelle Unabhängigkeit general audit objectives general budget general controls in computer information systems általános ellenőrzési célok átfogó (általános) költségvetés az Európai Unióban általános kontrollok a számítógépes információs rendszerben allgemeine Prüfungsziele Generalstaatshaushalt 20

21 general standards generally accepted accounting principles/practice (GAAP) generally accepted government auditing standards (GAGAS) generally accepted auditing standards (GAAS) going-concern basis Governing Board of INTOSAI az ellenőrre és az ellenőrzési munkára vonatkozó alapvető követelmények általánosan elfogadott számviteli alapelvek/gyakorlat (USA-ban) a közszféra általánosan elfogadott ellenőrzési standardjai (USA-ban) általánosan elfogadott ellenőrzési standardok (USA-ban) a tevékenység folytatásának elve az INTOSAI Kormányzótanácsa allgemeine/ allgemeingültige Normen GAAP (USA): Allgemein anerkannte Grundsätze für die Rechnungsführung GAGAS (USA): Allgemein anerkannte Normen für die Staatliche Rechnungsführung GAAS (USA): Allgemein anerkannte Normen für die Rechnungsprüfung tätiges Unternehmen; Unternehmen im vollen Betrieb Präsidium der INTOSAI (Vorsitzender) governing bodies kormányszervek Regierungsorgane government agency kormányzati szerv Verwaltungs- behörde (USA) government auditing számvevőszéki ellenőrzés staatliche Rechnungsprüfung governmental auditor számvevő staatlicher Rechnungsprüfer government business enterprises állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdasági társaságok, vállalatok Staatsunternehmen government internal audit standards (GIAS) a közszféra belső ellenőrzési standardjai Interne Prüfungsnormen für die Staatsorgane guidance iránymutatás Führung; Leitung; Unterweisung guidelines útmutató, irányelv Richtlinien 21

22 high risk area magas kockázatú terület Bereich mit hohem Risiko high risk transaction magas kockázatú ügylet Vorgang mit hohem Risiko horizontal audit keresztmetszet vizsgálat Querschnittsprüfung human resources emberi erőforrások Personalmittel, Arbeitskräfte- potential identification azonosítás Erkennung identifying errors IDI: INTOSAI Development Initiative IFAC auditing standards impacts inadequacy INCOSAI: International Congress of Supreme Audit Institutions hibák felismerése, azonosítása IDI: INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezés (az INTOSAI továbbképzési szervezete) IFAC ellenőrzési standardok hosszú távú, végső (társadalmi, gazdasági) hatások valaminek meg nem felelés INCOSAI: Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Kongresszusa Fehlererkennen IDI: Entwicklungs- initiative der INTOSAI IFAC Prüfungsnormen Auswirkung Unzulänglichkeit INCOSAI: Internationaler Kongreß der Obersten Rechnungskontrollbehörden independence függetlenség Unabhängigkeit independent auditor független ellenőr unabhängiger Prüfer ineffectiveness eredménytelenség Unzweckmäßigkeit Unwirksamkeit inefficiency nem hatékony működés Unwirtschaftlichkeit information and communication információ és kommunikáció Informationen und Kommunikation information system információrendszer Informationssystem information system (IS) audit információs rendszer ellenőrzése IS Prüfung 22

23 Information Systems Audit and Control Association (ISACA) information technology (IT) audit information technology control activities Információs Rendszerek Ellenőrzésével és Szabályozásával Foglalkozó Társaság informatikai ellenőrzés az IT-ben alkalmazott kontrolltevékenységek Informationstechnoligie inherent limitations eredendő korlátok eigene Beschränkungen inherent risk eredendő kockázat inhärentes Risiko inputs erőforrások (eszközök) Input / Eingaben inquiry, enquiry megkérdezés, kikérdezés Nachfrage inspection szemrevételezés, szemle Inspektion (Einsicht) Institution of Internal Auditors (IIA) integrity integrity of information intensified (substantive) testing Belső Ellenőrök Szervezete tisztesség, becsületesség az információk teljessége és megbízhatósága (sértetlensége) fokozott (közvetlen részletes) vizsgálat Rechtschaffenheit Vollständigkeit von Informationen intensivierte (vertiefte) Prüfung internal audit(ing) belső ellenőrzés Innenrevision internal audit unit belső ellenőrzési egység intern Prüfungsgebiet internal auditor belső ellenőr Innenrevisor internal control internal control environment belső irányítási és szabályozási rendszer (belső kontrollrendszer) a belső irányítási és szabályozási rendszer környezete (belső kontrollkörnyezet) interne Kontrolle interne Kontrollumwelt 23

24 internal control objectives internal control procedures internal control questionnaire internal control structure internal control system internal control system (or process, or architecture) International Accounting Standard (IAS) International Board of Auditors for NATO (IBA) International Federation of Accountants (IFAC) International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) a belső kontrollrendszer céljai belső irányítási és szabályozási eljárások (belső kontroll eljárások) kérdőív a belső irányításról és szabályozásról belső irányítási és szabályozási (belső kontroll) rendszer belső irányítási és szabályozási rendszer, (belső kontrollrendszer) belső irányítási és szabályozási rendszer, (belső kontrollrendszer) (vagy -folyamat, vagy - felépítés) nemzetközi számviteli standard a NATO nemzetközi számvevő testülete a könyvvizsgálók nemzetközi szövetsége Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) interne Kontrollziele interne Kontrollverfahren Fragebogen der internen Kontrolle interne Kontrollstrukture internes Kontrollsystem interne Kontrolle Kontrollsystem Internationale Buchführungsnormen Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) interview interjú, kikérdezés mündliche Befragung investigation vizsgálat, kivizsgálás Ermittlung; Fahndung irregularity szabálytalanság Unregelmäßigkeit joint audit közös vizsgálat gemeinsame Prüfung 24

25 judgment, opinion, order (of the Court of Justice) az Európai Bíróság ítélete, véleménye és végzése Beürteilung key control fő kontroll Schlüsselkontrolle knowledge of the business a szervezet tevékenységének, működésének ismerete Geschäftskenntnisse ledger accounts főkönyvi számlák Hauptbuchkonten legal and regulatory framework törvényi és szabályozási keretek gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Rahmen legal basis jogi alap Rechtsgrundlage legal immunity mentelmi jog Immunitätsrecht legality and regularity törvényesség és szabályszerűség Gerechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit legislature törvényhozó hatalom Legislative; gesetzgebende Gewalt level of assurance bizonyossági szint Zuverlässigkeitsniveu liabilities limitation of scope local authority, local government kötelezettségek, passzívák az ellenőrzés terjedelmének (kiterjedésének) korlátozása helyi önkormányzat Passiva Einschränkung des Prüfungsumfanges Lokalbehörden logical access logikai hozzáférés logischer Zugriff lower error limit alsó hibahatár kleinster Fehler management management audit vezetés, irányítás, menedzsment a hatékony gazdálkodás és működés elvei érvényesülésének vizsgálata Leitung Prüfung der Wirtschaftsführung 25

26 management controls management information system management intervention management letter management override belső vezetési irányítási és szabályozási rendszer, vezetési kontrollok vezetői információs rendszer vezetői beavatkozás vezetői levél/vezetésnek címzett levél a szabályok vezetők általi megszegése Kontrolle der Wirtschaftführung Informationssystem für die Leitung Eingriff der Geschäftsführung management process vezetési, irányítási folyamat Prozess der Geschäftsführung management representations vezetői nyilatkozatok Erklärungen der Wirtschafts verwaltung manual kézikönyv Handbuch manual controls emberek által végzett ( kézi ) kontroll Steuerung von Hand material lényeges wesentlich, erheblich material weaknesses lényeges gyengeségek wesentliche Schwächen materiality lényegesség Wesentlichkeit materiality and significance material lényegesség és jelentőség lényeges Wichtingkeit materiality by context összefüggések szerinti lényegesség Wesentlichkeit des Zusammenhangs in Betracht materiality by nature materiality by value jelleg szerinti lényegesség érték szerinti lényegesség Wesentlichkeit der Eigenart Wesentlichkeit aufgrund des Betrags 26

27 materiality level (or limit, or threshold) lényegességi szint (korlát vagy küszöb) Wesentlichkeitsschwelle measurement számbavétel Bestimmbarkeit des Wertes mismanagement hibás vezetés, helytelen gazdálkodás Misswirtschaft misstatement téves (hibás) állítás falsche Darstellung modified auditor s reports monetary unit sampling (MUS) módosított könyvvizsgálói, ellenőri jelentések pénzegység alapú mintavétel betragsbezogenes Stichprobenverfahren (MUS) money laundering pénzmosás Geldwäsche monitoring monitoring Überwachung; Monitoring most likely error legvalószínűbb hiba wahrscheinlichster Fehler municipality helyhatóság, helyi önkormányzat Selbstverwaltung, Stadtbehörde, -verwaltung narrative description részletes leírás ausführliche Beschreibung national audit institution National Audit Office (NAO) nemzeti számvevőszék az Egyesült Királyság legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve nationale Rechnungskontrollbehörde Rechnungskontrollbehörde des Vereinighten Königreichen national debt államadósság Staatsschuld, Staatsverschuldung national practices (auditing) national standards (auditing) nemzeti (ellenőrzési) gyakorlat nemzeti (ellenőrzési) standardok nazionale Prüfungsrichtlinien no netting bruttó elszámolás (elve) Brutto Prinzip 27

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére Organisational, Management and Control MODEL for Small Size Entity

Részletesebben

Belső Kontroll-folyamatok értékelési módszere (COSO-alapú képesség-érettségi modell alkalmazási lehetőségei a köz- és magánszférában)

Belső Kontroll-folyamatok értékelési módszere (COSO-alapú képesség-érettségi modell alkalmazási lehetőségei a köz- és magánszférában) Internal Financial Control Assessment Belső Kontroll-folyamatok értékelési módszere (COSO-alapú képesség-érettségi modell alkalmazási lehetőségei a köz- és magánszférában) 2006. október 12. Budapest Magyar

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.09.2004 COM(2004)611 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vállalati és pénzügyi jogellenes gyakorlat megelőzéséről és leküzdéséről

Részletesebben

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\ TI: Magyar-angol EU-szótár NA: Euro Info Service (megbízó) DT: szótár PD: 1997/11 (elektronikus kiadás) SO: EUROPOLY CD-ROM, Európa Stúdió, Budapest, 1997. KW: Európai Unió KW: EU KW: Phare KW: Tempus

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál. Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál. Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Az előadás témája 2 I. Bevezetés ÁSZ-KIM programsorozat Az ÁSZ középtávú intézményi stratégiája az államháztartási

Részletesebben

A könyvvizsgálat fogalmi köre

A könyvvizsgálat fogalmi köre MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT A könyvvizsgálat fogalmi köre Dr. Pál Tibor I. Fogalmi kör A piacgazdaság

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET és GYAKORLAT Doktori Iskola Kvantitatív módszerek közgazdasági alkalmazása tématerület

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET és GYAKORLAT Doktori Iskola Kvantitatív módszerek közgazdasági alkalmazása tématerület MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET és GYAKORLAT Doktori Iskola Kvantitatív módszerek közgazdasági alkalmazása tématerület Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének

Részletesebben

Tanácsadási szolgáltatásaink. Our Advisory Services. kpmg.hu

Tanácsadási szolgáltatásaink. Our Advisory Services. kpmg.hu Tanácsadási szolgáltatásaink Our Advisory Services kpmg.hu A KPMG tanácsadási csoportjai az ügyfelekkel együttműködésben dolgoznak ki megoldásokat a növekedés megszilárdítására, a jogszabályi megfelelés

Részletesebben

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás kifejezések ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt ACCRUED COSTS Halmazati hátralék ACQUISITION STRATEGY Beszerzési stratégia

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd 133. szám Tartalomjegyzék 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 237/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet

Részletesebben

CSÚCSTALÁLKOZÓ A PÉNZÜGYI PIACOKRÓL ÉS A VILÁGGAZDASÁGRÓL November 15, 2008 2008. november 15.

CSÚCSTALÁLKOZÓ A PÉNZÜGYI PIACOKRÓL ÉS A VILÁGGAZDASÁGRÓL November 15, 2008 2008. november 15. DECLARATION NYILATKOZAT SUMMIT ON FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CSÚCSTALÁLKOZÓ A PÉNZÜGYI PIACOKRÓL ÉS A VILÁGGAZDASÁGRÓL November 15, 2008 2008. november 15. 1. We, the Leaders of the Group

Részletesebben

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE Reference No.: PP/PREP/HU Edition Number: 03.00 Status:

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/93 Kockázatkezelési Kézikönyv Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. április Oldal: 2/93 Tartalom

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ORGANISATION METHODOLOGY. ISMS I. kötet KOCKÁZAT MENEDZSMENT

BIZTONSÁGSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ORGANISATION METHODOLOGY. ISMS I. kötet KOCKÁZAT MENEDZSMENT VASVÁRI GYÖRGY CISM BIZTONSÁGSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ORGANISATION METHODOLOGY ISMS I. kötet B I Z T O N S Á G I P R O G R A M P L A N D O C H E C K KOCKÁZAT MENEDZSMENT

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

LOLBERT TAMÁS STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA AZ ELLENŐRZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE

LOLBERT TAMÁS STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA AZ ELLENŐRZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE LOLBERT TAMÁS STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA AZ ELLENŐRZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika Tanszék Állami Számvevőszék Témavezető: dr. Hunyadi

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/55 Kockázatkezelési Kézikönyv Integrált forgatókönyvek alkalmazása a vállalati készült a Business Process Modelling for Governance SPICE and Internal Financial Control BPM-GOSPEL projekt eredményeinek

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS, MINT TÁRSADALMI ÉRDEK VÁRKONYI ZSOLT KRISTÓF

AZ ELLENŐRZÉS, MINT TÁRSADALMI ÉRDEK VÁRKONYI ZSOLT KRISTÓF ACTA CAROLUS ROBERTUS 4 (2) AZ ELLENŐRZÉS, MINT TÁRSADALMI ÉRDEK VÁRKONYI ZSOLT KRISTÓF Összefoglalás Az Országgyűlés (OGY) a sarkalatos törvények közül elsőként fogadta el az új számvevőszéki törvényt.

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Vincze Ibolya Az EU-s támogatások irányítási és ellenőrzési rendszereinek működése Magyarországon Managing, controlling and auditing systems in Hungary providing subsidies from European Funds Összefoglalás

Részletesebben