AUDIT TERMINOLOGY. State Audit Office of Hungary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUDIT TERMINOLOGY. State Audit Office of Hungary"

Átírás

1 AUDIT TERMINOLOGY 2005 State Audit Office of Hungary

2

3 ENGLISH MAGYAR DEUTSCH acceptable error rate elfogadható hibaarány akzeptable Fehlerquote access hozzáférhetőség Zugang; Zugriff access control hozzáférési kontroll access rights hozzáférési jogok Zugangs - Zugriffsrechte accountability elszámolási kötelezettség, elszámoltathatóság Rechenschaftspflicht accounts pénzügyi beszámoló Konto; Konten; Rechnung; Rechnungs-, Jahresabschluss accountable entities elszámolásra kötelezett szervezetek rechenschaftspflichtige / rechnungslegende Stellen accountant könyvelő, könyvvizsgáló Rechnungsführer, Buchhalter accounting számvitel Rechnungswesen accounting (system) accounting controls számvitel, könyvvitel (számviteli rendszer) belső számviteli irányítási és szabályozási rendszer, számviteli kontrollok Rechnungsführung System der Rechnungsführungskontrolle accounting estimate számviteli becslés Schätzung des Buchungswertes accounting officer a számvitelért felelős tisztségviselő Rechnungsführer accounting principles számviteli elvek Rechnungslegungsgrundsätze accounting records számviteli nyilvántartások Unterlagen des Rechnungswesen accounting standards számviteli standardok Richtlinien/Normen für das Rechnungswesen 3

4 accounting system számviteli rendszer Rechnungswesensystem accrual-based accounting (accrual basis of accounting) eredményszemléletű számvitel periodengerechte Aufwands- und Ertragsrechnung accuracy pontosság Genauigkeit, Richtigkeit; Sorgfalt acquis communautaire (acquis de l Union) közösségi vívmányok (az Európai Unió vívmányai) act törvény Gesetz adequacy megfelelés, alkalmasság Angemessenheit; Zulänglichkeit adjustment kiigazítás, hozzáigazítás Regelung, Berichtigung, Abstimmung, Ausgleich administrative audit administrative controls administrative principles and practices adverse opinion AFROSAI: African Organisation of Supreme Audit Institutions egy szervezet belső igazgatási rendszerének ellenőrzése belső igazgatási irányítási és szabályozási rendszer, igazgatási kontrollok igazgatás alapelvei és eljárásai elutasító vélemény (záradék) Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Afrikai Szervezete Verwaltungsprüfung administratives Kontrollsystem Verwaltungsgrundsätze und Praktiken negativer Bestätigungsvermerk AFROSAI Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden in Afrika aid segély Hilfe, Unterstützung amendment módosítás Verbesserung; Berichtigung; Neufassung analytical procedures elemző eljárások analytische (Prüf)verfahren analytical review of analitikus Analytische Nachprüfung der Geschäftsbücher bzw. 4

5 accounts számlavizsgálat des Jahresabschlusses annual report annual work programme éves beszámoló, éves jelentés éves munkaprogram Jahresbericht jährliches Arbeitsprogramm annuality éves érvényesség Jährlichkeit anomalous error eseti (nem rendszerbeli) hiba unregelmäßiger Fehler a posteriori audit utólagos ellenőrzés Nachprüfung application alkalmazás Anwendung; Anwendungsbereich; Geltung; Antrag; Bewerbung; Gesuch application controls in computer information systems appropriate audit evidence számítógépes alkalmazások kontrollja megfelelő ellenőrzési bizonyíték angemessener Prüfungsnachweis appropriation költségvetési előirányzat Verwendung; Bereitstellung, Bewilligung appropriation accounts költségvetési előirányzati számlák Bereitstellungskontos approval jóváhagyás billigen, gutheißen, anerkennen, annehmen, bestätigen, genehmigen a priori audit előzetes ellenőrzés Preliminärprüfung ARABOSAI: Arab Organisation of Supreme Audit Institutions ASOSAI: Asian Organisation of Supreme Audit Institutions assent procedure Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Arab Szervezete Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Ázsiai Szervezete engedélyezési, jóváhagyási eljárás ARABOSAI: (Arabische) Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden von Arabern ASOSAI: (Asiatische) Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden Genehmigungsverfahren, Zustimmungsverfahren 5

6 assertions a számviteli beszámolási elvekkel kapcsolatos állítások (a pénzügyi beszámolóban) Behauptungen assess értékel, felbecsül besteuern; veranlagen; evaluieren; bewerten; beurteilen assessment értékelés, becslés Bewertung; Auswertung; Begutachtung assets eszközök (a számvitelben), aktívák Aktiva; Vermögen(swerte); Bilanz assistants könyvvizsgáló asszisztensek Prüfassistent assurance bizonyosság Gewissheit attendance jelenlét (részvétel) Anwesenheit attestation audit számviteli szabályok betartását tanúsító ellenőrzés Testat; Begläubigung; Bescheinigung; Bestätigung audit, auditing ellenőrzés Prüfung; Kontrolle; Bestands-,Buch-, Wirtschafts-Bilanzprüfung audit activities ellenőrzési tevékenységek Prüfungstätigkeiten audit approach ellenőrzési megközelítés Prüfungsansatz; Prüfungsmodus audit assurance ellenőrzési bizonyosság Prüfungszuverlässigkeit audit authorisation audit checklist ellenőrzési hatáskör, felhatalmazás kérdéslista, vizsgálandó kérdések sora Prüfungsbevollmächtigung Prüfungsfragebogen audit conclusion ellenőrzési következtetés Prüfungsergebnis; Shlußfolgerung 6

7 audit criteria ellenőrzési kritériumok Prüfungskriterien audit entity ellenőrző szervezet Prüfungsorganisation audit evidence ellenőrzési bizonyíték Prüfungsunterlagen; Beweismaterial audit field ellenőrzési terület Prüfungsbereich audit finding ellenőrzési megállapítás Prüfungsfeststellungen audit firm könyvvizsgáló cég Prüfungsunternehmen audit functions ellenőrzési funkciók Prüfungsaufgaben audit institution ellenőrzést végző intézmény, szervezet Rechnungskontrollbehörde audit mandate ellenőrzési felhatalmazás Prüfungsauftrag audit manual ellenőrzési kézikönyv Prüfungshandbuch audit methodology ellenőrzési módszertan Prüfungsmethodologie audit methods ellenőrzési módszerek Prüfungsmethoden audit objective(s) ellenőrzési cél(ok) Prüfungsziel(e) audit of sound financial management audit opinion teljesítmény-ellenőrzés (EU-ban) könyvvizsgálói, ellenőri vélemény (záradék) Bestätigungsvermerk audit plan ellenőrzési terv Prüfungsplan audit planning az ellenőrzés tervezése Prüfungsplanung audit planning checklist audit planning memorandum vizsgálattervezési kérdéslista ellenőrzési terv (az Európai Számvevőszéknél) Fragebogen der Prüfungsplanung Prüfungsplan audit principles ellenőrzés alapelvek Prüfungsprinzipien audit procedures ellenőrzési eljárások Prüfungsverfahren audit process az ellenőrzés folyamata Prüfungsprozess / -ablauf 7

8 audit program(me) ellenőrzési program Prüfungsprogramm audit recommendation ellenőrzési javaslat, ajánlás Prüfungsempfehlung audit report ellenőrzési jelentés Prüfungsbericht audit results az ellenőrzés eredményei Prüfunglergebnisse audit risk ellenőrzési kockázat Prüfungsrisiko audit sampling ellenőrzési mintavétel Stichprobenerhebung für die Prüfung audit scope az ellenőrzés terjedelme, kiterjedése Prüfungsumfang Prüfungsinhalt audit skills ellenőrzésszakmai tudás Kenntrisse/ Fähigkeiten auf dem Gebiet der Finanzkontrolle audit sphere ellenőrzési terület Prüfungsbereich audit strategy ellenőrzési stratégia Prüfungs-richtlinien audit task ellenőrzési feladat Prüfungsaufgabe audit techniques ellenőrzési eszközök Prüfungstechniken audit testing ellenőrzési tesztek Kontrolltests audit tool ellenőrzési eszköz Prüfungsinstrument audit trail ellenőrzési nyomvonal Prüfungsweg audited activity audited entity audited period az ellenőrzött tevékenység ellenőrzött szervezet, program, tevékenység vagy funkció ellenőrzés alá vont időszak geprüfte Tätigkeit geprüfte Stelle Prüfungsperiode auditee az ellenőrzött szervezet geprüfte Stelle audit(ing) standards ellenőrzési standardok, szakmai követelmények Prüfungsnormen 8

9 auditor ellenőr (számvevő, könyvvizsgáló, belső ellenőr) Rechnungsprüfer, Prüfer auditor s report ellenőri jelentés Prüfungsbericht auditor s opinion az ellenőr véleménye Testat authorisation authorising officer authority engedélyezés, felhatalmazás engedélyezésre jogosult tisztségviselő felhatalmazott (személy, hatóság) Genehmigung Anweisungsbefugte befugte Person /Stelle; Behörde; Experte; Autorität balance of the budget költségvetési egyenleg Ausgeglichenheit des Haushalts balance sheet mérleg Bilanz; Rechnungsabschluß bank reconciliation bankszámla-egyeztetés Kontenabstimmung benchmarking összehasonlítás Richtwert; Vergleichswerte best practice legjobb gyakorlat besten Erfahrungswerte bill of budget költségvetési törvényjavaslat Entwurf, Budget (gesetz) vorlage book value könyv szerinti érték Buchwert bookkeeping könyvelés Aktenführung, Buchführung break-even fedezeti pont kostendeckend arbeiten; Gewinnschwelle budget költségvetés Haushaltsplan; Budget budgetary control (budgetary) estimate budgeting költségvetési kontroll költségvetési előirányzat Budgetvoranschlag a kiadások és bevételek tervezése, a költségvetés kidolgozása Haushaltsplanung 9

10 CAROSAI: Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions carry out an audit cash-based accounting Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Karibi Szervezete ellenőrzést, vizsgálatot végez pénzforgalmi szemléletű számvitel CAROSAI: Karibische Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden eine Prüfung durchführen Kassen(rechungs)-basis Einnahmen- und Ausgabenrechnung central agencies központi szervek Zentralbehörden central budget központi költségvetés Zentralbudget Central Financing and Contracting Unit (CFCU) centralised internal audit certificate központi pénzügyi és szerződéskötő egység központosított (centralizált) belső ellenőrzés igazolás, tanúsítvány, bizonyítvány zentralisierte interne Revision abgaben des Testats, bescheinigen certificate of accounts az elszámolások helyességének igazolása Bescheinigung der Richtigkeit der Rechnung Certificate of Final Finance Acceptance (COFFA) certification audit certification a pénzügyi teljesítésről szóló záró igazolás (NATO-nál) igazolással záruló ellenőrzés pénzügyi beszámolóra adott vélemény Testat; Bescheinigung; Beglaubigung; Zertifikat certified accountant okleveles könyvvizsgáló beeidigter Wirtschaftsprüfer certified information system auditor (CISA) certified internal auditor (CIA) okleveles információrendszer ellenőr okleveles belső ellenőr öffentlich bestellter Innenrevisor 10

11 certified public accountant (CPA) certifying body chartered accountant (CA) Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) chartered public accountant (CPA) a közpénzeket vizsgáló okleveles könyvvizsgáló igazoló szervezet (EUban) bejegyzett könyvvizsgáló nemzetközi szervezet, amely főként a közpénzek (államháztartás) és az államszámvitel kérdéseivel foglalkozik közszféra könyvvizsgálója (USAban) öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer Bescheinigende(s) Organ/Stelle Konzessionierter Buchprüfer check tételesen ellenőriz prüfen, durchsehen checklist classification of expenditure megvizsgálandó tételek (kérdések) listája kiadások osztályozása Prüfliste, Checkliste Klassifizieren der Ansgaben clearance of accounts a kifizetett számlák (elszámolások) ellenőrzése (jóváhagyása) az EU-ban closing balance záró egyenleg Abschlußsaldo code of ethics etikai kódex (magatartásszabálygyűjtemény) Ehrenkodex collusion összejátszás geheime Einverständnis commission bizottság Kommission; Auftrag, Vollmacht commitment kötelezettség vállalás Verpflichtung; Bindung committee bizottság Ausschuß; Komitée common assessment framework (CAF) általános értékelési keretrendszer (EU-ban) 11

12 comparability of information comparatives comparative financial information compensating control az információk összehasonlíthatósága összehasonlító (bázis) adatok összehasonlító pénzügyi információ helyettesítő (alternatív) kontroll Vergleichbarkeit der Daten komparative vergleichende finanzielle Information Ersatzkontrolle competence szakmai hozzáértés Zuverlässigkeit; Stichhaltigkeit competent (audit evidence) megfelelő (ellenőrzési bizonyíték) zuverlässiger (Prüfungsnachweis) completeness teljesség Vollständigkeit compliance megfelelés Zustimmung compliance audit compliance test components of internal control a pénzügyi beszámolót (elszámolást) alátámasztó tranzakciókra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata a szabályszerűségi ellenőrzésnél használt teszt a belső irányítási és szabályozási rendszer (belső kontrollrendszer) elemei Rechtmäßigkeitsprüfung; Gesetzmäßigkeitsprüfung; Ordnungsmäßig keitsprüfung; Zuverlässigkeitsprüfung Zuverlässigkeitsprüfung Rechtmäßigkeitsprüfung Bauelemente der interne Kontrolle comprehensive audit átfogó ellenőrzés Gesamtprüfung; umfassende Prüfung (auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit) comprehensive basis of accounting Comptroller and Auditor General (C&AG) a számvitel átfogó elvi alapja egyes számvevőszékek vezetőjének hivatalos elnevezése (pl. a Brit Számvevőszéknél) umfassende Rechnungsbasis Leiter der Kontrollbehörde (der NAO) 12

13 computation számszaki felülvizsgálat Berechnung computer application számítógépes alkalmazás Computerapplikation computer assisted audit techniques (CAATs) számítógéppel támogatott ellenőrzési eszközök computerunterstützte Prüfungstechniken computer controls számítógépes kontrollok Rechnerkontrollen computer information systems (CIS) computer system failure computer-based system computerised accounting system számítógépes információs rendszerek számítógépes rendszer hiba számítógépes rendszer számítógépes könyvelési rendszer EDV-Informationssystem Systemausfall EDV-System EDV-gestützte Rechnungsführung conclusions következtetések Schlußfolgerungen conduct an audit ellenőrzést lefolytat leiten, führen confidence level megbízhatósági szint Konfidenzniveau confidence interval megbízhatósági intervallum, sáv Konfidenzintervall confirmation megerősítés Bestätigung conflict of interest érdekellentét Interessenkonflikt consistent accounting methods világosság (következetesség) Stetigkeit der Rechnungsführungsmethod en consolidated accounts konszolidált (összevont) beszámoló konsolidierter Rechnungsabschluss consolidated balance sheet konszolidált (összevont) mérleg konsolidierte Bilanz continuing auditor állandó könyvvizsgáló Dauerprüfer 13

14 control irányítás, szabályozás, vezérlés, kontrolltevékenység Kontrolle control activities kontrolltevékenységek Kontrollbetätigungen control environment kontrollkörnyezet Kontrollumfeld control procedures control risk belső irányítási és szabályozási eljárások a belső irányítási és szabályozási rendszer (belső kontrollrendszer) kockázata Kontrollverfahrer Kontrollrisiko controlling kontrolling controls kontrollok Verfahren Constitution Európai Alkotmányos Szerződés Verfassung corporate governance szervezet- (vállalat)irányítás Unternehmensführung corroborative evidence megerősítő bizonyíték bestätigender Nachweis corruption korrupció Korruption COSO (Committee on Sponsoring Organisation of the Treadway Commission s) COSO cost accounting költség elszámolás Kostenrechnung cost of audit a vizsgálat költségei Prüfungskosten cost-benefit analysis költség-haszon elemzés Nutzen-Kosten-Analyse; Kosten-Nutzen-Analyse Court Audit Policies and Standards (CAPS) az Európai Számvevőszék ellenőrzési irányelvei és standardjai Prüfungsstrategien und Prüfungsrichtlinien des Hofes 14

15 credibility current file DAS (Déclaration d Assurance) = Statement of Assurance DAS (Déclaration d Assurance) audit hitelesség, szavahihetőség a folyamatban lévő vizsgálat munkadokumentumai megbízhatósági nyilatkozat (ECA) megbízhatósági nyilatkozattal végződő pénzügyi ellenőrzés (EUban) Glaubwürdigkeit laufender Akt ZVE Richtlinien Zuverlässigkeitserklärung database adatbázis Datenbank decentralised internal audit nem központosított (decentralizált) belső ellenőrzés dezentralisierte interne Revision decision határozat (EU-ban) Entscheidung; Urteil decree rendelet, határozat (UKban) Erlaß (interne Verwaltungsanordnung); Verfügung deficiency hiányosság Mangel; Fehlen; Fehlbetrag detection risk feltárási kockázat Entdeckungsrisiko detective control feltáró (utólagos) kontroll Entreckungskontrolle direct substantive testing (DST) közvetlen részletes ellenőrzési megközelítés Ansatz der direkten vertieften Prüfung directive irányelv (EU-ban) Richtlinie discharge procedure a költségvetés végrehajtásának felelőssége alóli felmentési eljárás Entlastungsverfahren disclaimer of opinion vélemény- (záradék)adás megtagadása (véleménynyilvánítás elutasítása) Verweigerung des Bestätigungsvermerk disclosure közzététel, bemutatás Offenlegung 15

16 documentation double-entry bookkeeping dokumentáció, dokumentálás kettős könyvvitel Dokumentation doppelte Buchführung draft report jelentéstervezet Berichtentwurf due (professional) care duties megfelelő (szakmai) gondosság feladatok, kötelezettségek erforderliche / nötige,augemessene Sorgfalt Verpflichtungen; Obligos economical gazdaságos, takarékos sparsam economy gazdaságosság, takarékosság Sparsamkeit effective eredményes erfolgreich effectiveness eredményesség Wirksamkeit efficiency hatékonyság Wirtschaftlichkeit efficient hatékony Wirtschaftlich Electronic Data Processing (EDP) elektronikus adatfeldolgozás Elektronische Datenverarbeitung (EDV) eligibility jogosultság, alkalmasság Befähigung; Eignung; Berechtigung; embezzlement sikkasztás Unterschlagung emphasis of matter paragraph(s) end user figyelemfelhívó megjegyzéssel ellátott jelentés (figyelemfelhívó megjegyzés az ellenőri véleményben) a költségvetési támogatás végső felhasználója Endverbraucher engagement letter megbízólevél Einschauauftrag (Ausztriában) enquiry, inquiry megkérdezés, kikérdezés Ausfragen; Befragen 16

17 environmental auditing környezetvédelmi ellenőrzés Umweltprüfung equilibrium egyensúly Ausgleich error hiba, tévedés Fehler ethical values erkölcsi értékek moralische Werte EU-funds EU pénzalapok EU-Geldmittel European Court of Auditors (ECA) EUROSAI: European Organisation of Supreme Audit Institutions Európai Számvevőszék EUROSAI: Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Európai Szervezete Europäischer Rechnungshof EUROSAI: Europäische Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden evaluation értékelés Bewertung; Auswertung; Begutachtung evaluation method értékelési módszer Bewertungsmethode ex ante audit előzetes ellenőrzés vorgängige Prüfung/Verprüfung ex ante financial control előzetes belső pénzügyi kontroll vorgängige Finanzkontrolle ex post audit utólagos ellenőrzés nachgängige Prüfung/Nachprüfung ex post evaluation utólagos értékelés post Bewertung ex post internal audit utólagos belső ellenőrzés interne Revision exactness pontosság Genauigkeit examine vizsgál untersuchen; prüfen examination vizsgálat Untersuchung; Prüfung executive agency kormányzati intézmény Vollzugskörperschaft executive power végrehajtó hatalom Exekutive, ausführende Gewalt existence létezés Existenz existence and létezés és tulajdon Existenz (tatsächliches 17

18 ownership Vorhandensein) und Eigentum expected error várható hiba erwartete Fehler expected error rate várható hibaarány erwartete Fehlerquote expenditure kiadás Ausgaben expenditure accounts (budget) kiadások elszámolása a költségvetésben Ausgabengebarung (Haushalt) expert szakértő Experte external audit külső ellenőrzés (számvevőszéki ellenőrzés, könyvvizsgálat) Außenprüfung external auditor külső ellenőr Außenprüfer fair presentation field standards field work korrekt, valósághű bemutatás az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó standardok az ellenőrzési bizonyítékok összegyűjtésére irányuló (helyszíni) munka ordungsmäße Erestellung und Vorlage; angemessene Wiedergabe Normen für die örtliche Prüfung örtliche Prüfung; Prüfung vor Ort fight against fraud csalás elleni küzdelem Betrugsbekämpfung final accounts final beneficiary final consolidated accounts pénzügyi elszámolások (pl. zárszámadás) a költségvetési támogatás végső kedvezményezettje konszolidált pénzügyi beszámoló Abschlusskonten Endbegünstigte Konsolidierter Abschuss financial audit pénzügyi ellenőrzés Prüfung der Rechnungsführung 18

19 financial controls financial controller financial management financial management audit financial management report a pénzügyi belső irányítási és szabályozási rendszer (belső pénzügyi kontrollok) pénzügyi ellenőr (EUban) pénzügyi vezetés (irányítás) pénzügyi irányítás, szabályozás (belső pénzügyi kontrollrendszer) ellenőrzése vezetői jelentés az éves pénzügyi tevékenységről Finanzkontrollsystem Geschäftsführung Prüfung der Geschäftsführung Bericht der Geschäftsführung financial position pénzügyi helyzet Finanzlage financial records pénzügyi nyilvántartások Haushalts- unterlagen; Finanzbuchhaltung; Rechnungs- (legungs)unterlagen; finanzielle Unterlagen financial statement assertions financial statement disclosure checklist a pénzügyi beszámolóba kerülő információk, állítások kritériumai kérdéslista a közzétett pénzügyi beszámoló ellenőrzéséhez Behauptungen des Jahresabschlusses Fragebogen zur Kontrolle des veröffentlichten Finanzausweises / Jahresabschluß financial statements pénzügyi beszámoló Jahresabschluß /Abschluß 19

20 financial statements audit financial statements principles az éves pénzügyi beszámoló ellenőrzési véleménnyel (záradékkal) végződő vizsgálata pénzügyi beszámoló készítés alapelvei Jahresabschluß-prüfung Jahresabschlußprinzipien financial systems pénzügyi rendszerek Rechnungswesen financial year pénzügyi év Haushaltsjahr finding (audit finding) (ellenőrzési) megállapítás Erkenntns, Prüfungsmitteilung Beanstandung flowchart folyamatábra Flussdiagramm follow-up follow-up audit az ellenőrzési eredmények megvalósításának nyomon követése, utóellenőrzés utóellenőrzés, az ellenőrzés eredményeinek értékelése Folgeprüfung Nachprüfung fraud csalás Betrug frequency of audit functional independence a vizsgálatok gyakorisága Prüfungshäufigkeit funkcionális függetlenség funktionelle Unabhängigkeit general audit objectives general budget general controls in computer information systems általános ellenőrzési célok átfogó (általános) költségvetés az Európai Unióban általános kontrollok a számítógépes információs rendszerben allgemeine Prüfungsziele Generalstaatshaushalt 20

21 general standards generally accepted accounting principles/practice (GAAP) generally accepted government auditing standards (GAGAS) generally accepted auditing standards (GAAS) going-concern basis Governing Board of INTOSAI az ellenőrre és az ellenőrzési munkára vonatkozó alapvető követelmények általánosan elfogadott számviteli alapelvek/gyakorlat (USA-ban) a közszféra általánosan elfogadott ellenőrzési standardjai (USA-ban) általánosan elfogadott ellenőrzési standardok (USA-ban) a tevékenység folytatásának elve az INTOSAI Kormányzótanácsa allgemeine/ allgemeingültige Normen GAAP (USA): Allgemein anerkannte Grundsätze für die Rechnungsführung GAGAS (USA): Allgemein anerkannte Normen für die Staatliche Rechnungsführung GAAS (USA): Allgemein anerkannte Normen für die Rechnungsprüfung tätiges Unternehmen; Unternehmen im vollen Betrieb Präsidium der INTOSAI (Vorsitzender) governing bodies kormányszervek Regierungsorgane government agency kormányzati szerv Verwaltungs- behörde (USA) government auditing számvevőszéki ellenőrzés staatliche Rechnungsprüfung governmental auditor számvevő staatlicher Rechnungsprüfer government business enterprises állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdasági társaságok, vállalatok Staatsunternehmen government internal audit standards (GIAS) a közszféra belső ellenőrzési standardjai Interne Prüfungsnormen für die Staatsorgane guidance iránymutatás Führung; Leitung; Unterweisung guidelines útmutató, irányelv Richtlinien 21

22 high risk area magas kockázatú terület Bereich mit hohem Risiko high risk transaction magas kockázatú ügylet Vorgang mit hohem Risiko horizontal audit keresztmetszet vizsgálat Querschnittsprüfung human resources emberi erőforrások Personalmittel, Arbeitskräfte- potential identification azonosítás Erkennung identifying errors IDI: INTOSAI Development Initiative IFAC auditing standards impacts inadequacy INCOSAI: International Congress of Supreme Audit Institutions hibák felismerése, azonosítása IDI: INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezés (az INTOSAI továbbképzési szervezete) IFAC ellenőrzési standardok hosszú távú, végső (társadalmi, gazdasági) hatások valaminek meg nem felelés INCOSAI: Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Kongresszusa Fehlererkennen IDI: Entwicklungs- initiative der INTOSAI IFAC Prüfungsnormen Auswirkung Unzulänglichkeit INCOSAI: Internationaler Kongreß der Obersten Rechnungskontrollbehörden independence függetlenség Unabhängigkeit independent auditor független ellenőr unabhängiger Prüfer ineffectiveness eredménytelenség Unzweckmäßigkeit Unwirksamkeit inefficiency nem hatékony működés Unwirtschaftlichkeit information and communication információ és kommunikáció Informationen und Kommunikation information system információrendszer Informationssystem information system (IS) audit információs rendszer ellenőrzése IS Prüfung 22

23 Information Systems Audit and Control Association (ISACA) information technology (IT) audit information technology control activities Információs Rendszerek Ellenőrzésével és Szabályozásával Foglalkozó Társaság informatikai ellenőrzés az IT-ben alkalmazott kontrolltevékenységek Informationstechnoligie inherent limitations eredendő korlátok eigene Beschränkungen inherent risk eredendő kockázat inhärentes Risiko inputs erőforrások (eszközök) Input / Eingaben inquiry, enquiry megkérdezés, kikérdezés Nachfrage inspection szemrevételezés, szemle Inspektion (Einsicht) Institution of Internal Auditors (IIA) integrity integrity of information intensified (substantive) testing Belső Ellenőrök Szervezete tisztesség, becsületesség az információk teljessége és megbízhatósága (sértetlensége) fokozott (közvetlen részletes) vizsgálat Rechtschaffenheit Vollständigkeit von Informationen intensivierte (vertiefte) Prüfung internal audit(ing) belső ellenőrzés Innenrevision internal audit unit belső ellenőrzési egység intern Prüfungsgebiet internal auditor belső ellenőr Innenrevisor internal control internal control environment belső irányítási és szabályozási rendszer (belső kontrollrendszer) a belső irányítási és szabályozási rendszer környezete (belső kontrollkörnyezet) interne Kontrolle interne Kontrollumwelt 23

24 internal control objectives internal control procedures internal control questionnaire internal control structure internal control system internal control system (or process, or architecture) International Accounting Standard (IAS) International Board of Auditors for NATO (IBA) International Federation of Accountants (IFAC) International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) a belső kontrollrendszer céljai belső irányítási és szabályozási eljárások (belső kontroll eljárások) kérdőív a belső irányításról és szabályozásról belső irányítási és szabályozási (belső kontroll) rendszer belső irányítási és szabályozási rendszer, (belső kontrollrendszer) belső irányítási és szabályozási rendszer, (belső kontrollrendszer) (vagy -folyamat, vagy - felépítés) nemzetközi számviteli standard a NATO nemzetközi számvevő testülete a könyvvizsgálók nemzetközi szövetsége Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) interne Kontrollziele interne Kontrollverfahren Fragebogen der internen Kontrolle interne Kontrollstrukture internes Kontrollsystem interne Kontrolle Kontrollsystem Internationale Buchführungsnormen Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) interview interjú, kikérdezés mündliche Befragung investigation vizsgálat, kivizsgálás Ermittlung; Fahndung irregularity szabálytalanság Unregelmäßigkeit joint audit közös vizsgálat gemeinsame Prüfung 24

25 judgment, opinion, order (of the Court of Justice) az Európai Bíróság ítélete, véleménye és végzése Beürteilung key control fő kontroll Schlüsselkontrolle knowledge of the business a szervezet tevékenységének, működésének ismerete Geschäftskenntnisse ledger accounts főkönyvi számlák Hauptbuchkonten legal and regulatory framework törvényi és szabályozási keretek gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Rahmen legal basis jogi alap Rechtsgrundlage legal immunity mentelmi jog Immunitätsrecht legality and regularity törvényesség és szabályszerűség Gerechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit legislature törvényhozó hatalom Legislative; gesetzgebende Gewalt level of assurance bizonyossági szint Zuverlässigkeitsniveu liabilities limitation of scope local authority, local government kötelezettségek, passzívák az ellenőrzés terjedelmének (kiterjedésének) korlátozása helyi önkormányzat Passiva Einschränkung des Prüfungsumfanges Lokalbehörden logical access logikai hozzáférés logischer Zugriff lower error limit alsó hibahatár kleinster Fehler management management audit vezetés, irányítás, menedzsment a hatékony gazdálkodás és működés elvei érvényesülésének vizsgálata Leitung Prüfung der Wirtschaftsführung 25

26 management controls management information system management intervention management letter management override belső vezetési irányítási és szabályozási rendszer, vezetési kontrollok vezetői információs rendszer vezetői beavatkozás vezetői levél/vezetésnek címzett levél a szabályok vezetők általi megszegése Kontrolle der Wirtschaftführung Informationssystem für die Leitung Eingriff der Geschäftsführung management process vezetési, irányítási folyamat Prozess der Geschäftsführung management representations vezetői nyilatkozatok Erklärungen der Wirtschafts verwaltung manual kézikönyv Handbuch manual controls emberek által végzett ( kézi ) kontroll Steuerung von Hand material lényeges wesentlich, erheblich material weaknesses lényeges gyengeségek wesentliche Schwächen materiality lényegesség Wesentlichkeit materiality and significance material lényegesség és jelentőség lényeges Wichtingkeit materiality by context összefüggések szerinti lényegesség Wesentlichkeit des Zusammenhangs in Betracht materiality by nature materiality by value jelleg szerinti lényegesség érték szerinti lényegesség Wesentlichkeit der Eigenart Wesentlichkeit aufgrund des Betrags 26

27 materiality level (or limit, or threshold) lényegességi szint (korlát vagy küszöb) Wesentlichkeitsschwelle measurement számbavétel Bestimmbarkeit des Wertes mismanagement hibás vezetés, helytelen gazdálkodás Misswirtschaft misstatement téves (hibás) állítás falsche Darstellung modified auditor s reports monetary unit sampling (MUS) módosított könyvvizsgálói, ellenőri jelentések pénzegység alapú mintavétel betragsbezogenes Stichprobenverfahren (MUS) money laundering pénzmosás Geldwäsche monitoring monitoring Überwachung; Monitoring most likely error legvalószínűbb hiba wahrscheinlichster Fehler municipality helyhatóság, helyi önkormányzat Selbstverwaltung, Stadtbehörde, -verwaltung narrative description részletes leírás ausführliche Beschreibung national audit institution National Audit Office (NAO) nemzeti számvevőszék az Egyesült Királyság legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve nationale Rechnungskontrollbehörde Rechnungskontrollbehörde des Vereinighten Königreichen national debt államadósság Staatsschuld, Staatsverschuldung national practices (auditing) national standards (auditing) nemzeti (ellenőrzési) gyakorlat nemzeti (ellenőrzési) standardok nazionale Prüfungsrichtlinien no netting bruttó elszámolás (elve) Brutto Prinzip 27

Hatodik könyv. Ellenőrzési szakkifejezések és magyarázatuk (szótár és glosszárium) Második könyv. Negyedik könyv. Ötödik könyv.

Hatodik könyv. Ellenőrzési szakkifejezések és magyarázatuk (szótár és glosszárium) Második könyv. Negyedik könyv. Ötödik könyv. Ellenőrzési szakkifejezések és magyarázatuk (szótár és glosszárium) Második könyv Negyedik könyv Harmadik könyv Második könyv Harmadik könyv Összeállították Ákos Endre esztők Giday Zoltán főtanácsadó módszertani

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015.

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Tóth Béla 2015. Név: Tóth Béla Tanulmányok: 2010 - Óbudai Egyetem / NIK Informatikai Biztonság szak Mérnök Diploma Főállásban: Pénzügyi szektor IT Infrastruktúra

Részletesebben

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra 13. óra BIZTONSÁGI AUDIT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9.

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9. Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9. Tematika Könyvvizsgálati munkafolyamat Munkalapok, dokumentálás Kérdések és válaszok 2 Tematika

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

Szabványok, ajánlások

Szabványok, ajánlások Szabványok, ajánlások ISO 27000 szabványcsalád COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Common Criteria (ISO/IEC 15408) ITIL és ISO/IEC 20000 (IT Infrastructure Library) KIB 25.

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/07)

JELENTÉS (2016/C 449/07) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/41 JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás

Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás Á ĺ ł Áľĺ É őľ é é é ä ó á á ó ú Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás tartalmának kialakításakor

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Informatikai audit a könyvvizsgálat folyamatában

Informatikai audit a könyvvizsgálat folyamatában Informatikai audit a könyvvizsgálat folyamatában 2011. szeptember 9 Pajdics Veronika IT Tanácsadás - Információkockázat-kezelés Tartalom Bevezető Az informatikai audit szerepe a pénzügyi auditban Munkamódszer

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók Költségvetési szervek ellenőrzése V. Előadás A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, belső ellenőrzésre vonatkozó

Részletesebben

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A könyvvizsgálat számítógépes támogatása Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Nagy Péter, szenior menedzser November 16.

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Nagy Péter, szenior menedzser November 16. Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Tematika Könyvvizsgálati munkafolyamat Kérdések és válaszok 2 A könyvvizsgálati munkafolyamat

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? DR. KÁNTOR BÉLA Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem lehet definiálni pl. 100 MFt árbevétel alatt Jogi előírások,

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSO

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSO AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI Németh Edit Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály NGM /Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasertfelelos-allamtitkarsag/hirek/allamhaztartasi-kontrollok

Részletesebben

A Bázeli Bizottság és a banki belső ellenőrzés

A Bázeli Bizottság és a banki belső ellenőrzés A Bázeli Bizottság és a banki belső ellenőrzés Tóth József OTP Bank Nyrt. 2013.02.06 Ellenőrzési Igazgatóság 2 Tartalomjegyzék I. Általános bevezető II. A belső ellenőrzés funkciójára vonatkozó felügyeleti

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Folyamat alapú integrált kockázatkezelési és audit projekt tapasztalatai

Folyamat alapú integrált kockázatkezelési és audit projekt tapasztalatai Folyamat alapú integrált kockázatkezelési és audit projekt tapasztalatai Dohos Ágnes, IDS-Scheer pénzintézeti üzletág vezető, agnes.dohos@idsscheer.com Szabolcs Gergely, Bankárképző szenior tanácsadó,

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2011. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések személyi feltételei 2009. évben

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai. Mi a kisvállalkozás? Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása. Dr.

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai. Mi a kisvállalkozás? Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása. Dr. Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása Dr. Kántor Béla Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? 1 Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról. az Ügynökség válaszával együtt Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Európai uniós támogatások ellenőrzése Miklós-Molnár Marianna, PhD 2016. december 5. 2016. december 7. Miről lesz szó

Részletesebben

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata A minőségellenőrzés elsősorban az egyes könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgálói szakma érdekeit szolgálja, másodsorban viszont

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Alapítvány válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA 1. A tréning programja 1.1. Megnevezés Belső ellenőrzés alapjai a belső ellenőrzés gyakorlata 1.2. A tréning célja A hatnapos tréning sikeres elvégzésével

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30.

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. aegon.com Védelmi vonalak Kockázat 1. védelmi vonal Mindenki (Aktuáriusok) 2. védelmi vonal Kockázatkezelés, Compliance 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - DRAFT. Horváth Csaba PwC Magyarország

A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - DRAFT. Horváth Csaba PwC Magyarország A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - Horváth Csaba PwC Magyarország A szoftverszolgáltatások növekvő kockázatai 2011. április adatvesztés az AWS EC2 szolgáltatásban A kibertámadások folyamatosan

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE Muha Lajos tanszékvezető főiskolai tanár ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar Informatikai Tanszék E-mail: muha.lajos@zmne.hu Összefoglalás: A biztonság mérése az informatikai

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok Szalay Imre, PMP PMI Budapest 18. PM Forum, 2014. április 9. 1 A projektek feladata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése ROBOTHADVISELÉS S 2009 Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése Muha Lajos PhD, CISM főiskolai tanár, mb. tanszékvezet kvezető ZMNE BJKMK IHI Informatikai Tanszék 1 Az informatikai biztonság Az informatikai

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2016/C 449/13)

JELENTÉS. az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2016/C 449/13) C 449/72 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2016/C 449/13) BEVEZETÉS 1. A londoni

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

BEVEZETÉS A NORMÁKHOZ

BEVEZETÉS A NORMÁKHOZ INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) Introduction to the Standards Internal auditing is conducted in diverse legal and cultural environments; for organizations

Részletesebben

Mi köze a minőséghez?

Mi köze a minőséghez? Dr. Kondorosi Károly egyetemi docens A COBIT szabványról Bemutatkozik az SQI A szoftverminőség komplex kérdésköre 2005. április 15. Mi köze a minőséghez? Mennyire biztonságos egy informatikai rendszer?

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International TI s Global Corruption Report 2007 Korrupció az igazságszolgáltatásban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZAT AUDIT

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZAT AUDIT SZÁMÍTÓGÉ-HÁLÓZAT AUDIT Előadás nyomdakész anyaga SZÁMÍTÓGÉ-HÁLÓZAT AUDIT, illesi.zsolt@proteus.hu roteus Consulting Kft. ABSTRACT Nowadays Information and Communication Technology (ICT) plays quite important

Részletesebben

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok alkalmazásában Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu Témakörök Rövid bemutatkozás ECQA Internal Financial Control Assessor képzési

Részletesebben

Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07

Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07 Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07 Bemutatkozás Dolgos Márton Okleveles villamosmérnök (2008) Bay Zoltán

Részletesebben

Oracle adatbázis biztonság a gyakorlatban és 12c újdonságok

Oracle adatbázis biztonság a gyakorlatban és 12c újdonságok Oracle adatbázis biztonság a gyakorlatban és 12c újdonságok Mosolygó Ferenc 2014. Október 2. Gyakorlati tapasztalatok 2 2013 Data Breach Investigation Report Verizon 67 % Az adatok 67%-át szerverekről

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉNEK AKTUALITÁSAI. Kézdi Árpád. Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉNEK AKTUALITÁSAI. Kézdi Árpád. Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉNEK AKTUALITÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Iránykeresés az államok szintjén Kassó Zuzsa: Az állami feladat fogalma, az

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6.

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6. Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe 2016. április 6. Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Közigazgatási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Az Informatikai Audit Min ségbiztosítási módszertana 1. Bevezetés 2. Az Informatikai Audit Min ségbiztosítása

Az Informatikai Audit Min ségbiztosítási módszertana 1. Bevezetés 2. Az Informatikai Audit Min ségbiztosítása Az Informatikai Audit Minőségbiztosítási módszertana Készítette: Erdősi Péter Máté, CISA ISACA Budapest Chapter Informatikai Audit Minőségbiztosítás Munkacsoport 2012. január 2. Verzió: 2 1. Bevezetés

Részletesebben

Közpénzek és ellenőrzésük

Közpénzek és ellenőrzésük Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közpénzek és ellenőrzésük 2006/2007-es tanév, I. félév ÓRAVÁZLAT Az öt, háromórás előadásra építő, összesen 15 órás, szóbeli vizsgával záruló harmadik alkalommal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Minőség-ellenőrzés 2016

Minőség-ellenőrzés 2016 Minőség-ellenőrzés 2016 Visegrád 2016. szeptember 8. Mádi-Szabó Zoltán MKVK Minőségellenőrzési Bizottság elnöke 1 A minőség-ellenőrzés célja A minőség-ellenőrzési rendszer célja a könyvvizsgálók által

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Külső intézményi kommunikáció

Külső intézményi kommunikáció Külső intézményi kommunikáció Az Állami Számvevőszék társintézményi felülvizsgálatáról készült jelentés kivonata 2016. május A KOMMUNIKÁCIÓS PEER REVIEW JELENTÉS KIVONATA 1. Bevezetés Az Állami Számvevőszék

Részletesebben

BI megoldás a biztosítói szektorban

BI megoldás a biztosítói szektorban Dobos Zoltán 2009 szeptember 10 BI megoldás a biztosítói szektorban Tartalom Üzleti felhasználási területek a biztosítói szektorban Cognos megoldások a biztosítói szektor részére 2 Fókusz területek Értékesítési

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell

TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2016. március 3-án TIGÁZ-DSO Kft. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184. Magyarország TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET...

Részletesebben

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation IT Asset Management IBM Tivoli Asset Management for IT 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás Miért kritikus az átfogó IT eszközmenedzsment kialakítása? Szoftver és Licensz: Komplex licensztípusok Nehezen átlátható

Részletesebben