együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen megállapodásban írt feltételek szerint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen megállapodásban írt feltételek szerint."

Átírás

1 TÁRSBERUHÁZÓI MEGÁLLAPODÁS a "Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése" KEOP 1.2.0/B konstrukciójú pályázati támogatással megvalósításra kerülő beruházáshoz. amely létrejött egyrészről Dunakanyari Csatornázási Társulás (Székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.,, Adószám: , képviseli: Németh Miklós elnök) a továbbiakban: Társulás - másrészről Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 2000 Szentendre Duna korzó 18., adószám: , képviseli: Szűr Tímea elnök) a továbbiakban: Társulat - együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen megállapodásban írt feltételek szerint. ELŐZMÉNYEK A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretén belül Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Társulás KEOP-1.2.0/B/ azonosító számon regisztrált, év február hó 10. napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, amelyet a Támogató október 5-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Társulás vissza nem térítendő támogatásban részesül a Szentendrei szennyvízagglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése (a továbbiakban: Projekt) érdekében a jelen megállapodás 1. számú mellékletéül csatolt Támogatási Szerződés alapján. A Társulat kijelenti, hogy a Projekt megvalósítása érdekében jött létre, az Alapító Okirata rendelkezései szerint. Jelen megállapodás aláírását megelőzően az alábbi tevékenységet végezte el a Projekt érdekében: - az önrész biztosítására kötött LTP szerződöttek, valamint a Társulatnak egy összegben, illetve részletben fizetők részére a fizetési meghagyásokat postázta, a befizetések megkezdése érdekében, - a Cégbíróságon bejegyzésre került taglistát javította, aktualizálta - a csatornázással érintett lakosok kéréseit, panaszait folyamatosan fogadja és megoldja. A lakosokkal tartja a kapcsolatot. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása során egymással jelen megállapodás szerint együttműködnek. Az együttműködés lényegeként felek megjelölik, hogy a Projekt megvalósításához a Társulat - a Társulás által pályázattal elnyert támogatás kiegészítéséhez szükséges önerő biztosításával, míg a Társulás a beruházói teendők ellátásával járul hozzá. 1

2 2. A Társulat kijelenti, hogy részletesen tájékozódott a Projekt megvalósíthatóságának feltételeiről, a Társulás részére tájékoztatást nyújtott az együttműködés teljesítéséhez szükséges körülményekről, az önrész biztosítása tekintetében. A Projekt tervezett műszaki tartalmát Támogatási Szerződés tartalmazza. A Projekt tervezett forrásait a Támogatási Szerződés tartalmazza. 3. A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011 év december hó 19. nap. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap. 4. A Projekt megvalósulásának tervezett napja: év július hó 7. napja. A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Társulás az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot és az összesítőben szereplő tételeket is) szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részét a szállítók részére - kiegyenlítette. 5. Jelen megállapodás határozott időre, a Projekt maradéktalan befejezéséig jön létre. A Projekt lezárását megelőzően jelen megállapodást kizárólag a Társulás mondhatja fel, abban az esetben, ha megszüntetéssel nem veszélyezteti a Projekt megvalósítását, illetve a Társulat törvényes és gazdaságos működését (illetve megszűnését). A felmondás esetén kellő időt köteles biztosítania Társulás a Társulat részére a megállapodásból eredő elszámolási kötelezettsége teljesítésére. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6. A Társulat feladatai: a.) szervezi a tagságát, biztosítja a tagság részvételét a Projekt megvalósításában; b.) működését a lakossági érdekeltségi hozzájárulásokból rendezi; c.) negyedévente írásban beszámol a Társulás jegyzői felé a tagsága alakulásáról, a tagdíjak rendezettségéről és a nem fizető (tartozást felhalmozó) tagok nyilvántartásáról; d.) a beruházás pályázattal nyert keretösszegének rögzített lehetőségei miatt a tagjainak számát nyilvántartja, a taglétszám növelési (változtatási) igényt a Társulás Tanácsával előzetesen jóváhagyatja; e.) a Társulat Alapszabálya és Szervezeti Működési Szabályzata szerint megállapítja és beszedi a tagjai érdekeltségi hozzájárulását, egyéb járulékokat, végzi az érdekeltségi hozzájárulások kezelését, és gondoskodik a kivetés alapján befizetett összegek számviteli törvény szerint történő kezeléséről, nyilvántartásáról. Ezen belül köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal biztosítani, hogy tagjai rendszeresen fizessék az érdekeltségi hozzájárulás esedékes részleteit, ennek érdekében szigorú nyilvántartási rendszert működtet és a késedelmesen fizetőket a lehető leghamarabb felszólítja, a behajtás érdekében intézkedik. f.) az aktivált lakás takarékpénztári szerződések által biztosított fedezet (illetve a folyamatos részletfizetők) erejéig társulati hitelt vesz igénybe, és azt a Mérnök által igazolt számlák ellenében átutalja a Társulás OTP Banknál vezetett, számú bankszámlájára a projekt előrehaladásának megfelelő ütemezésben. A hitel tervezett maximális összege ,- Ft; g.) a lakás takarékpénztári szerződéssel nem rendelkező tagjaitól beszedett érdekeltségi hozzájárulást a beruházás költségeinek fedezete céljára (társulati hitel kamatainak törlesztése), használja fel, a társulati hitel kamatfizetési kötelezettsége által indokolt 2

3 ütemezés szerint, valamint a Társulás Tanácsa által jóváhagyott mértékben fedezi működési költségeit. h.) a Társulás által befogadott és a Mérnök által igazolt számlák arányos rendezését a Társulás felé haladéktalanul intézi a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint. i.) a jelen szerződéskötést megelőzően de a beruházás érdekében az önerő arányában, a Társulás által teljesített igazolt vállalkozói díjak, költségek stb. Támogatási Szerződésben rögzített térítését intézi, a Társulat Alapszabályának és Szervezeti Működési Szabályzatának megfelelően j.) gondoskodik a beruházás időszaka alatt az érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről a hitelkamat-, a működési költség-, az esedékes törlesztő részletek és járulékaik kifizetésének érdekében; k.) a Társulat önerő hozzájárulásának (tagi befizetések, bankhitel stb.) elapadása, meghiúsulása vagy a Társulatot terhelő kifizetések ellehetetlenülése esetén, a Projekt teljesítése érdekében a Társulás haladéktalan tájékoztatása az érdekeltségi hozzájárulások jegyzői behajtása és a finanszírozás biztosítása, fenntartása érdekében, l.) a bevételeit saját külön e célra fenntartott bankszámláján kezeli, m.) a beruházással kapcsolatos költségeit a Társulás Tanácsa és a Társulat Közgyűlése által jóváhagyott keretben a beruházás költségei között, az egyéb költségeit a bevételeivel szemben számolja el, n.) tagjait szervezi, illetve tájékoztatja a beruházásról annak egész ideje alatt, o.) részt vesz a Társulás tanácsülésein, konzultáció keretében előadja a véleményét, észrevételeit a beruházással kapcsolatban, p.) véleményezi a Társulás által elé tárt szerződés tervezeteket, q.) a lakossági bejelentéseket, észrevételeket fogadja, a beruházás nyilvános adatairól tájékoztatást ad, r.) intézkedései és feladatai ellátása során viseli azok felelősségét, s.) megszűnése előtt elszámol a jogszabályban meghatározott módon, valamint a kezességvállalás kapcsán keletkezett kötelezettségeit megszűnést megelőzően rendezni köteles. 7. A Társulás feladatai: a.) kapcsolatot tart a támogató- illetve közreműködő szervezettel; b.) biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési-, és esetleges egyéb hatósági engedélyeket is tartalmazó műszaki- kiviteli tervek elkészítését, valamint e dokumentumokba és mindazon mellékleteibe való betekintést, melyekre a Társulat igényt tart; c.) szervezi a beruházás keretében megvalósuló vízi-közmű eszközök önkormányzati törzsvagyonba sorolását; c.) biztosítja a Társulat képviselője számára a beruházással kapcsolatos értekezleteken, bejárásokon, átadásokon való részvételt, folyamatos és rendszeres tájékoztatást; d.) a KEOP pályázat keretén belül kidolgozott Támogatási szerződés és mellékletei szerint szervezi a beruházást; e.) a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat lefolytatja, a nyertes pályázóval a vállalkozói (egyéb) szerződéseket megköti; f.) rendezi a pénzügyi elszámolás rendjében jóváhagyott vállalkozó számlákat; g.) gondoskodik a támogatás arányos részének lehívásáról; h.) tanácsüléseire konzultációs jogkörrel meghívja a Társulatot (és az egyéb érdekelteket); i.) A gerinchálózathoz és annak műtárgyaihoz kapcsolódó szolgalmi jogok biztosításával kapcsolatosan a Társulat előkészítése alapján a Társulási Tanács egyedi döntésével fedezi a költségeket; 3

4 j.) Gondoskodik a projekt eredményeképpen megvalósuló közmű rendszer üzemeltetési szerződésének megkötéséről. 8. A beruházás befejezése a Támogatási Szerződés szerinti elszámolással, a Társulás és a Társulat által szerzett vagyonelemek, jogok, eszközök stb. átadásával történik. Felek záró jegyzőkönyvet vesznek fel az együttműködésük befejezéséről, pénzügyi zárásáról, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. Jelen Megállapodás 4 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A jelen megállapodáshoz csatolt 3 db melléklet, és azok mellékletei a Megállapodás elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok ténylegesen csatolásra kerültek-e. 10. A Felek a megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a jelen megállapodás (és mellékletei) tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm rendeletet, a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletet a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosul. 11. A jelen Megállapodás hatálya alatt, a Felek kapcsolattartói a törvényes képviselői, továbbá a Társulás részéről a projektiroda vezetője. 12. Felek hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. Felek törekednek a haladéktalan válaszadásra, vagy a kért/biztosított válaszadási határidők megtartására, késedelem esetén felek kötelesek a késedelem indokának részletes megjelölése mellett póthatáridő kérésére és annak tartására. 13. Felek kijelentik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően a képviselőik, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő egyéb személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Felek szavatolnak azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 14. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 15. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Megállapodás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a képviseletre (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tagjaik a jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 4

5 Szerződő Felek a jelen Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Pócsmegyer, március. Németh Miklós Elnök Dunakanyari Csatornázási Társulás Szűr Tímea Elnök Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 5

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez

Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez Azonosító szám: KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0003 Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez amely létrejött, egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására Preambulum A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

TAMOGATASI SZERZŐDÉS

TAMOGATASI SZERZŐDÉS TAMOGATASI SZERZŐDÉS ZALA VÁRI IVÓ VÍZMINŐSÉG-JA PROGRAM VÍTÓ Azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0037 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség twww.ujszechenyiterv.gov.hu 0640631639 i ) AO 1 A projekt az Európai

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

Adószám: 15346676-2-04 Bankszámlaszáma: 11733003-15346676 00000000, mint konzorcium vezető önkormányzat között

Adószám: 15346676-2-04 Bankszámlaszáma: 11733003-15346676 00000000, mint konzorcium vezető önkormányzat között Azonosító szám: Támogatási szerződés tervezet projekt előkészítéséhez amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató).

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amelyet egyrészről az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 6-8., képviseli.: Dr. Kincses Gyula főigazgató) mint Támogató, másrészről a(z)

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 J a v a s l a t a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben