JEGYZŐKÖNYV. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-én megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 11-én megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-én megtartott rendkívüli üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 6./2011.(III.11.) Törtel, március 11. 1

2 Jegyzőkönyv Készült: Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző asszonyt, valamint dr. Simon Máriát, az I. sz. háziorvosi praxis betöltésére pályázó doktornőt, a Képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitja. Megállapítja, hogy 5 fő Képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes. Távollététét előre jelezte dr. Kocsis Csaba Képviselő úr. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Vágó Sándor és Vincze Imre Képviselőket. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazással az alábbiak szerint elfogadták: Napirendi pont Előadó 1.) Az I. számú háziorvosi praxis betöltése. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző Godó János Polgármester felkéri dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző asszonyt a napirendi pont előterjesztésére. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy mint az a Képviselő-testület tagjai előtt ismeretes, dr. Akócsi Zoltán doktor úr január 31-én befejezte Törtel község I. számú felnőtt háziorvosi körzetében a háziorvosi tevékenységet. Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kétszer írt ki pályázatot az I. számú felnőtt háziorvosi körzet álláshelyének betöltésére. A pályázatokban megjelölt határidőkön belül pályázók nem jelentkeztek, nem nyújtottak be pályázatot. A pályázati határidő letelte után, januárban, azonban négy orvos is jelentkezett a praxis betöltésére, akik közül sajnos hárman visszaléptek, így egy pályázó, dr. Reisz Viktor maradt, aki a mai napon telefonon jelezte, hogy időközben egy dunántúli településen kapott lehetőséget a háziorvosi teendők ellátására. A dr. Akócsi Zoltán doktor úrral február 10-én megtartott egyeztetésen a doktor úr is ajánlott egy orvost, dr. Simon Máriát, akit a doktor úr meg is keresett, s aki a felkérés után jelentkezett az álláshely betöltésére, leadta a képzettségeit igazoló okmányokat. Ezek most az ülésen megtekinthetőek. Dr. Simon Mária alkalmazása tekintetében egyeztetés történt március 01-én az Országos Alapellátási Intézetben. Az egyeztetés lényegét a következők szerint foglalhatjuk össze: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet 11. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy háziorvosként a házi gyermekorvos kivételével az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki 2

3 a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal rendelkezik, vagy c) december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el. Ugyanezen rendelet 11. (5) és (6) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: (5) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4) bekezdés szerint igazolt területi ellátási érdekből helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzéséig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni tervének elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az orvos az OALI-val házorvosi feladatok ellátására változó munkahelyre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, és a háziorvosi körzetben folytatja, amely település önkormányzatával az OALI szerződést köt. A háziorvosi körzet kijelölését az OALI a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve kivételesen indokolt esetben a háziorvos kérelmére módosíthatja. A fenti jogszabályhelyből az következik, hogy tekintettel arra, hogy dr. Simon Mária nem felel meg a 11. (1) bekezdésében foglaltaknak, de gerátriai szakvizsgával rendelkezik Törtel község I. számú felnőtt háziorvosi körzetében az (5) és (6) bekezdésben ismertetett feltételekkel oly módon láthat el háziorvosi tevékenységet, hogy - az OALI közalkalmazottja lenne, - az OALI kötne finanszírozási szerződést az egészségbiztosító pénztárral, amelyből az OALI finanszírozza: - a doktornő bérét, annak járulékait, - a doktornő egyéni képzésének költségeit, - a doktornő szakmai felügyeletének (mentor), valamint a helyettesítésének a költségeit, tekintettel arra, hogy hetente 4 napot rendelhet majd, mert egy napot gyakorlati képzésen kell lennie. - a finanszírozásából fennmaradó összegből (melyet az OALI átad az Önkormányzatnak) az Önkormányzat viseli és fedezi: - a szorosan a tevékenység végzésével kapcsolatos, a rendelőben felmerülő adminisztrációval összefüggő költségeket, - a rendelő közüzemi számláit, és - az egészségügyi alapellátás végzésével összefüggésben felmerülő kész kiadásokat, valamint a betegellátással, forgalommal összefüggő anyag jellegű kiadásokat, - a praxisban dolgozó, az Önkormányzat alkalmazásában álló 1 fő személyzet bérét és járulékait. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az OALI kb ,- Ft-ot adna át havonta az Önkormányzatnak a körzeti ápoló és a rezsi költségek fedezésére. Amennyiben az átadott finanszírozás a költségeket nem fedezi, úgy az Önkormányzatnak kell forrást rendelkezésre bocsátania. A körzeti ápoló nem az OALI, hanem az Önkormányzat közalkalmazottja lenne. Személyére pályázatot kellene kiírni, mert az I. számú háziorvosi körzetben eddig alkalmazott körzeti ápoló június 30-val előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne vonulni. Az Önkormányzatnak a Képviselők számára írásos anyagként kiadott előterjesztés 1. sz. mellélete szerinti szerződés helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására című szerződést kell megkötnie az OALI-val. Ez a szerződés a fentieken túl arra is kötelezné az Önkormányzatot, hogy - a helyettesítő háziorvosi tevékenység ellátásához biztosítsa a rendelő térítésmentes használatát, 3

4 - a fentekben megjelölt helyiségeket, azok berendezéseit, felszerelését, a háziorvosi alapfelszerelési tárgyait az Önkormányzat legkésőbb a tevékenységének kezdéséig az orvos rendelkezésére bocsássa leltár alapján. Ez azokat az orvosi felszereléseket jelenti, melyeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet kötelező felszerelésként előír. - Az Önkormányzat köteles a helyiségek takarításáról gondoskodni külön megállapodás szerint. - Az Önkormányzat az alapellátási feladatok ellátásának biztosítására vonatkozó kötelezettségéből eredően az épülettel és a műszerekkel kapcsolatos beruházási, felújítási, karbantartási, új eszközként gép- és műszer beszerzési feladatait köteles teljesíteni. - Az Önkormányzat köteles az ellátás megkezdéséig a rendelőben a háziorvosi feladatok teljesítéséhez megfelelő számítógépes konfigurációt, szoftvert és internetes kapcsolatot biztosítani. Amennyiben a Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy dr. Simon Máriát kívánja helyettesítő háziorvosként alkalmazni, akkor az Önkormányzatnak meg kell kötnie az OALIval a szerződést a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására, amely ezt követően elindítja a szükséges eljárásokat (közalkalmazotti pályázat kiírása, működtetési engedély megszerzése, szerződéskötés az egészségbiztosító pénztárral). Ha a Képviselő-testület tagjai úgy határoznak, hogy dr. Simon Máriát válsztják a háziorvosi tevékenység ellátására, a határozatnak tartalmaznia kell, hogy az OALI-val kötendő előbb említett szerződésben dr. Simon Mária legyen megnevezve helyettesítő háziorvosként, valamint azt, hogy a Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a fenti szerződés és a költségek megosztására vonatkozó szerződés aláírására. (Ez az írásos előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.) Győr Miklós Bizottsági tag arra kíváncsi, hogy mennyi az a minimális idő, amely alatt a doktornő a szakvizsgáját le tudja tenni? dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a doktornő összes gyakorlata alapján az egyetem készít egyéni képzési tervet, amelynek alapján szakvizsgát tehet. Ez lehet 2-3 év, amely függ a doktornő gyakorlatától, amellyel kapcsolatban elmondható, hogy a doktornőnek már pedig igen sok gyakorlata van. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester 3 évről tud. Kéri a doktornőt, röviden mutatkozzon be, hiszen a Képviselő-testület tagjai először találkoztak vele, és bizonyára sok kérdés is felmerült időközben. dr. Simon Mária tisztelettel üdvözli a Képviselő-testület tagjait, majd elmondja, hogy Gyergyószentmiklóson született én. Férjezett, állampolgársága holland, román. Jászkarajenőn lakik, 2 gyermeket nevel. Munkatapasztalata Romániában: i időszak között a gyergyószentmiklósi Városi Kórházban gyakornokként dolgozott a kórház különböző osztályain: gyermekgyógyászat, belgyógyászat, ferőző betegségek osztálya, sebészet, nőgyógyászat, általános körzeti tevekenység. 6 hónaponként váltakozó és vizsgával végződő gyakorlatok voltak ezek ig Gheorghe-Gheorghiu-Dej, Állami gondozott gyermekek otthonában általános gyermekorvosi beosztásban dolgozott, gyermekorvosi feladatokat látott el i Balánybányai Városi Rendelőintézet Gyermekgyógyászati Körzetében gyermekorvosi feladatokat látott el. Munkatapasztalata Magyarországon: 4

5 2001-től a Toldy Ferenc Kórház, III. Belgyógyászati Osztályán segédorvos, osztályos orvosi feladatokat látott el hótól hóig gerátriai szakvizsgához szükséges gyakorlatokat szerzett, én vizsgát tett ig osztályos orvosi feladatokat látott el a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán től osztályos orvos a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán. Végzettsége: Semmelweis Egyetem Budapest: Gerátriai szakvizsga. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet: általános gyermekorvosi diploma. Honosítva Magyarországon 2001-ben. Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik holland nyelvből, valamint nyelvismerettel rendelkezik vizsga nélkül román és német nyelvből. Felhasználói szintű Windows ismerettel rendelkezik, valamint a Medworks egészségügyi programismerettel. Hajlandó a folyamatos továbbképzésre, nyitott az új dolgok iránt. Godó János Polgármester kérdésére dr. Simon Mária elmondja, hogy 1 év óta Abonyban is vállal ügyeleti ellátást. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester szerint valószínű, hogy a község viszonylatában a doktornő képesítésére, gondol itt a psychiátriai és a geriátriai szakterületre, nagyobb szüksége van a lakosságnak, hiszen a betegek nagy része idős, az emberek többsége lelkileg is sérült. A betegségek túlnyomó része pedig ezen alapul. Nem biztos ezért, hogy pl. egy kardiológus nagyobb előnyt élvezne egy ilyen falusi praxisban. A doktornő 4 napot tudna dolgozni, 1 napot pedig valaki helyettesíti. Van-e elképzelés a helyettesítő orvosra, valamint a mentorra? Jól érti-e, hogy ha az Önkormányzat szerződést köt az OALI-val, az szigorúan kötődik a doktornő személyéhez? Ebben mi az Önkormányzat kockázata, hiszen úgy szeretne az Önkormányzat szerződést kötni, hogy ismeri az orvos személyét. Véleménye szerint ma nem egyszerű egy orvosi praxist betölteni. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy az OALI dönt a helyettesítő orvos személyéről, de nem fognak a Testület által el nem fogadott orvost ide tenni. Változó munkahelyre köti az Önkormányzat a szerződést, mert a jogszabály így rendelkezik. Egyébként a doktornő megteheti, hogy másik települést választ. Godó János Polgármester kiegészíti, hogy ha a doktornő nem elégedett, vagy a Testület nem lesz a munkájával megelégedve, a doktornő elmehet másik településre, vagy más körzetből jönne át egy másik orvos. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester kéri a mentor és a helyettesítő orvos anyagi tekintetű kérdését kifejteni. Mert ha az Önkormányzat nem jön ki az OALI által biztosított ,- Ft költségből, akkor az Önkormányzat költségvetéséből kell erre a célra elkülöníteni. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a mentor és a helyettesítés díját az OALI rendezi, a szerződés a)-b)-c)-d) pontja szerint. Benne foglaltatik a helyettesítés díja is, a mentori díjat is utalják. Godó János Polgármester hozzáteszi, hogy az OALI a helyettesítést is fizeti, ugyan úgy mint a doktornő bérét. A mentor személyéről a doktornő gondoskodik, a helyettesítő személyének kiválasztására pedig még jó néhány hónap áll rendelkezésére. Czeróczki Ferencné Képviselő kérdése az asszisztens személyére vonatkozik: van-e már jelentkező. Az I. számú orvosi praxis informatikai rendszere tudomása szerint már évek óta nem működik. Hogyan állnak a tárgyi feltételek, kell-e sok mindent pótolni? 5

6 dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző elmondja, hogy a Papp doktor úrnál működik az informatikai rendszer, most fizetett az Önkormányzat ki egy negyedévi díjat. Ennek a használati díja kb. 300 ezer forint éves szinten. A tárgyi feltételek tekintetében elvileg minden eszköz rendelkezésre áll. Megkérik majd dr. Akócsi Zoltán doktor urat, hogy - Palotai Éva, az ÁNTSZ képviselője segítségével adja át az eddig általa használt eszközöket. Győr Miklós Bizottsági tag kérdésére dr. Simon Mária ismerteti, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, vállalkozóként fogja végezni a praxis ellátását, van egy cége, amelynek keretén belül végzi az ügyeleti ellátást. Győr Miklós Bizottsági tag véleménye: a doktornő utalt a külföldi kapcsolataira, egy szép napon esetleg elmegy Németországba. Az Önkormányzatnak az asszisztens előrehozott öregségi nyugdíjazása is sokba fog kerülni. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a munkaadónak nem kötelezettsége a munkavállaló felmentése, ezért a körzeti ápoló nyugdíjba vonulás okán lemond a jogviszonyról. Ezt átbeszéltük Kecskés Sándorné asszisztenssel, július 31-ig maradna, bebiztosítva azt, hogy meg legyen a 40 éves munkaviszonya. Győr Miklós Bizottsági tag dr. Akócsi Zoltán volt háziorvosi praxis jogáról érdeklődik, amellyel kapcsolatban dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző elmondja, hogy teljes a bizonytalanság, az OALI-ban már a sokadik variációról tájékoztatták. Gyór Miklós Bizottsági tag szerint dr. Papp Kornél háziorvossal szemben elég diszkriminatívnak tartja, másrészt borul a költségvetés egy része is. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy az asszisztens bérére 230 ezer forintot kellene fordítani, rezsi költségre kb. 100 ezer forint maradna. A takarítást az Önkormányzat oldaná meg. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester véleménye: szerint Papp doktor úrral teljesen más a helyzet, a doktornő nem az Önkormányzat közalkalmazottja lenne, fix bérezésben fog részesülni az OALI-től. Papp doktor úr OEP-támogatásban részesül, ebben a tekintetben inkább a doktornő lenne diszkriminatív helyzetben. A mentor és a helyettesítő személyét illetően lát inkább feszültségre adó okot: a hét 1 napján és a szabadságok ideje alatt kell a helyettesítésről gondoskodnia a doktornőnek. Ezek lesznek a sarkalatos kérdések, nem a finanszírozás. A Papp doktor rendelőjének fenntartásában segít az Önkormányzat, nem látja tehát a diszkrimináció okát. A két orvosnak egymással, együtt kell dolgoznia. Beszélgetésre, egyeztetésre kellene meghívni Papp doktort?. Amennyiben a Testület megszavazza a bizalmat a doktornőnek, beszélni kell a doktor úrral. Az ÁNTSZ a rendelő felszerelését ellenőrizni fogja a Dózsa György úti rendelőben, ezzel kapcsolatban is konzultálni kell Papp doktorral. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző éppen ezért fogja megkérni Palotai Évát, az ÁNTSZ munkatársát, hiszen már végzett ellenőrzést az eszközökkel kapcsolatosan, és ő adta ki a működési engedélyt is Papp doktor esetében. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester kérdésére dr. Simon Mária elmondja, hogy a továbbiakra nézve még nem tett előzetes lépéseket, hiszen nem tudta, hogy a Képviselő-testület bizalmat szavaz-e részére. Papp doktort nem ismeri személyesen, nem hallott róla semmi elmarasztalót. Olyan orvost kell mentornak választania, akinek erre szakképzettsége van. Gondolja, hogy Papp doktor a jelenlegi teendői mellett igen elfoglalt, ezért egy olyan kollégájára gondolt, akitől tanulni fog tudni. Cegléden, Abonyban vagy Nagykőrösön is választhat mentort. Konkrétan azonban még nem tárgyalt senkivel. Lehetséges olyan is, 6

7 hogy a mentor helyettesít, vagy tanít és nem helyettesít, de megkérhet kollégát is, aki arra az 1 napra helyettesíteni fogja. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester véleménye szerint a Képviselő-testület hagyja meg a doktornőnek a jogosultságot a mentor és a helyettesítő személyének kiválasztását tekintve, de úgy véli, ha ez az állás be lesz töltve, Papp doktort rosszul fogja érinteni. Számára a jelenlegi helyettesítés plusz teher, de anyagilag kedvező. Az egyetemen oktató orvos is, viszont szerencsés lenne a kapcsolatot felvenni vele, a súrlódás csökkentése végett, meghagyva a jogosultságot a doktornőnek. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző elmondja, hogy Papp doktor úr vállalkozó, magának kell a helyettesítéséről gondoskodnia. A doktornő nem is helyettesítheti addig, amíg nincs meg a háziorvostani vizsgája. Felmerült Czeróczki Ferencné Képviselő részéről az asszisztens személyének kérdése. Erről van-e elképzelése a doktornőnek? dr. Simon Mária utal a Polgármester úrral történt beszélgetésre, miszerint volt kollégája, Tamás doktor felesége ezt a szakmát gyakorolja, jártas a dolgokban, szeretné, ha ő látná el ezeket a feladatokat. Sajnos azonban most beteg, de a betegekhez való szakmai hozzáállása kiváló. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző jelzi, hogy erre az álláshelyre is pályázatot kell majd annak idején kiírni. Czeróczki Ferencné Képviselő a pályázati kiírással egyetért, de véleménye szerint helybeli dolgozót javasol alkalmazni. Kérdése, hogy az OALI felé hány évre kötelezi el magát az Önkormányzat? dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a szerződés határozatlan időre szól, de a doktornő képesítésének megszerzéséig. Győr Miklós Bizottsági tagban felmerült a kérdés, hogy az ÁNTSZ erre a területre miért adott már ki ennyi orvosnak engedélyt, hiszen területi ellátási kötelezettség nélküli rendelést folytatnak azok az orvosok. Ez a tény lehetetlen helyzetbe hozza ezt a praxist. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester szerint ezek az orvosok magán rendelést folytatnak, ám csak két körzet létezik a községben. Oltai Péter Bizottsági tag egy csomó kérdéssel készült a mai ülésre. A két jelöltből csak egy maradt, ezért a legpozitívabban áll a dologhoz, bizalmat szavaz a doktornőnek. A falunak orvosra van szüksége. A finanszírozás is érdekes dolog. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző szerint az Önkormányzatnak 1 millió forintot kellene hozzátenni a finanszírozáshoz, de egy csomó tényezőt még nem lehet tisztán látni. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester örül, hogy végre komoly jelentkező van a praxis betöltésére. Nagyon nehéz ez a dolog, de bizakodik abban, hogy a probléma megoldódik. Biztatja a Képviselő-társakat, élni kell a lehetőséggel. Czeróczki Ferencné Képviselő több oldalról is tájékozódott, nem lát nagy rizikót, a doktornőről nem hallott semmi elmarasztalót, tehát nagyon nagy hibát nem követ el a Testület, lényeg, hogy orvos legyen a községben. Lépni kell. Gyór Miklós Bizottsági tagnak a finanszírozás terén vannak kételyei, lehet, hogy nem fog ebből az összegből kijönni. Megfontolásra javasolja a következőket: hozzon létre egy ösztöndíjat az Önkormányzat, próbáljon egy helyi tehetséges fiatalt finanszírozni és 7

8 ösztönözni az orvosi pálya felé. Ez a doktornő személyét nem sérti, mivel utánpótlásról való gondoskodásról lenne szó, amely egy hosszú távú program. Javasolja átgondolni a Képviselő-testület tagjai számára. Godó János Polgármester és dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző szerint is jó Győr úr elgondolása. Godó János Polgármester kifejti véleményét abban tekintetben, hogy több, mint 1 év után eljutott a Képviselő-testület addig, hogy komoly jelentkezőt sikerült a praxis betöltéséhez találnia, amelyet talán még sikernek is elkönyvelhet. Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 6./2011.(III.11.) számú Képviselő-testületi határozat Az I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatban 1. Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében és az évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdés a.) pontjában foglalt rendelkezések alapján megtárgyalta A I. számú háziorvosi körzet orvosi állásának betöltése című előterjesztést és a következők szerint döntött: 2. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Alapellátási Intézettel (1135. Budapest, Jász utca ) helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötendő szerződésben helyettesítő háziorvosként (a szerződés 1. számú mellékletét képezi) dr. Simon Mária (született: Gyergyószentmiklós, , a.n.: Lázár Piroska. Lakcíme: Jászkarajenő, Tetővári u. 25.) kerüljön feltüntetésre. 3. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Godó János Polgármestert az Országos Alapellátási Intézettel(1135. Budapest, Jász utca ) a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására és a helyettesítő Háziorvosi ellátás költségeinek megosztására vonatkozó szerződés aláírására. Felelős: Godó János Polgármester Határidő: folyamatos dr. Simon Mária kér szót és megköszöni a Képviselő-testület bizalmát, viszont amennyiben a Képviselő-testület olyan orvos személyére tenne szert, akivel jobban meg lesz elégedve, nem fog megsértődni. Godó János Polgármester véleménye szerint csak a munka folyamán fog tudni minősíteni és véleményt alkotni a Testület. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester szerint egy közéleti személyiségnek sok emberrel kell találkoznia, kapcsolatot teremteni, és előadódhat, hogy vagy megszeretik az illetőt, vagy nem. Ez mindenkire vonatkozik. A bizalmat megszavazta a doktornő iránt a Testület és úgy véli, hogy Törtelen szép kis praxist lehet kiépíteni, ha megfelelő emberi hozzáállással látja el a hozzáforduló betegeket. Sok sikert, erőt és egészséget kíván hozzá a doktornő számára. 8

9 További kérdés, hozzászólás a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban nem érkezett, Godó János Polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, dr. Simon Mária részvételét, majd az ülést 17 óra 50 perckor befejezettnek tekinti. Kmf. Godó János Polgármester dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző Vágó Sándor Képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítő Vincze Imre Képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítő 9

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S.

Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S. Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S. Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.27.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 31-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 31-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 31-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület 2013. november 27-i n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben