JEGYZŐKÖNYV. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-én megtartott rendkívüli üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 11-én megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-én megtartott rendkívüli üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 6./2011.(III.11.) Törtel, március 11. 1

2 Jegyzőkönyv Készült: Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző asszonyt, valamint dr. Simon Máriát, az I. sz. háziorvosi praxis betöltésére pályázó doktornőt, a Képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitja. Megállapítja, hogy 5 fő Képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes. Távollététét előre jelezte dr. Kocsis Csaba Képviselő úr. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Vágó Sándor és Vincze Imre Képviselőket. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazással az alábbiak szerint elfogadták: Napirendi pont Előadó 1.) Az I. számú háziorvosi praxis betöltése. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző Godó János Polgármester felkéri dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző asszonyt a napirendi pont előterjesztésére. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy mint az a Képviselő-testület tagjai előtt ismeretes, dr. Akócsi Zoltán doktor úr január 31-én befejezte Törtel község I. számú felnőtt háziorvosi körzetében a háziorvosi tevékenységet. Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kétszer írt ki pályázatot az I. számú felnőtt háziorvosi körzet álláshelyének betöltésére. A pályázatokban megjelölt határidőkön belül pályázók nem jelentkeztek, nem nyújtottak be pályázatot. A pályázati határidő letelte után, januárban, azonban négy orvos is jelentkezett a praxis betöltésére, akik közül sajnos hárman visszaléptek, így egy pályázó, dr. Reisz Viktor maradt, aki a mai napon telefonon jelezte, hogy időközben egy dunántúli településen kapott lehetőséget a háziorvosi teendők ellátására. A dr. Akócsi Zoltán doktor úrral február 10-én megtartott egyeztetésen a doktor úr is ajánlott egy orvost, dr. Simon Máriát, akit a doktor úr meg is keresett, s aki a felkérés után jelentkezett az álláshely betöltésére, leadta a képzettségeit igazoló okmányokat. Ezek most az ülésen megtekinthetőek. Dr. Simon Mária alkalmazása tekintetében egyeztetés történt március 01-én az Országos Alapellátási Intézetben. Az egyeztetés lényegét a következők szerint foglalhatjuk össze: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet 11. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy háziorvosként a házi gyermekorvos kivételével az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki 2

3 a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal rendelkezik, vagy c) december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el. Ugyanezen rendelet 11. (5) és (6) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: (5) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4) bekezdés szerint igazolt területi ellátási érdekből helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzéséig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni tervének elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az orvos az OALI-val házorvosi feladatok ellátására változó munkahelyre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, és a háziorvosi körzetben folytatja, amely település önkormányzatával az OALI szerződést köt. A háziorvosi körzet kijelölését az OALI a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve kivételesen indokolt esetben a háziorvos kérelmére módosíthatja. A fenti jogszabályhelyből az következik, hogy tekintettel arra, hogy dr. Simon Mária nem felel meg a 11. (1) bekezdésében foglaltaknak, de gerátriai szakvizsgával rendelkezik Törtel község I. számú felnőtt háziorvosi körzetében az (5) és (6) bekezdésben ismertetett feltételekkel oly módon láthat el háziorvosi tevékenységet, hogy - az OALI közalkalmazottja lenne, - az OALI kötne finanszírozási szerződést az egészségbiztosító pénztárral, amelyből az OALI finanszírozza: - a doktornő bérét, annak járulékait, - a doktornő egyéni képzésének költségeit, - a doktornő szakmai felügyeletének (mentor), valamint a helyettesítésének a költségeit, tekintettel arra, hogy hetente 4 napot rendelhet majd, mert egy napot gyakorlati képzésen kell lennie. - a finanszírozásából fennmaradó összegből (melyet az OALI átad az Önkormányzatnak) az Önkormányzat viseli és fedezi: - a szorosan a tevékenység végzésével kapcsolatos, a rendelőben felmerülő adminisztrációval összefüggő költségeket, - a rendelő közüzemi számláit, és - az egészségügyi alapellátás végzésével összefüggésben felmerülő kész kiadásokat, valamint a betegellátással, forgalommal összefüggő anyag jellegű kiadásokat, - a praxisban dolgozó, az Önkormányzat alkalmazásában álló 1 fő személyzet bérét és járulékait. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az OALI kb ,- Ft-ot adna át havonta az Önkormányzatnak a körzeti ápoló és a rezsi költségek fedezésére. Amennyiben az átadott finanszírozás a költségeket nem fedezi, úgy az Önkormányzatnak kell forrást rendelkezésre bocsátania. A körzeti ápoló nem az OALI, hanem az Önkormányzat közalkalmazottja lenne. Személyére pályázatot kellene kiírni, mert az I. számú háziorvosi körzetben eddig alkalmazott körzeti ápoló június 30-val előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne vonulni. Az Önkormányzatnak a Képviselők számára írásos anyagként kiadott előterjesztés 1. sz. mellélete szerinti szerződés helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására című szerződést kell megkötnie az OALI-val. Ez a szerződés a fentieken túl arra is kötelezné az Önkormányzatot, hogy - a helyettesítő háziorvosi tevékenység ellátásához biztosítsa a rendelő térítésmentes használatát, 3

4 - a fentekben megjelölt helyiségeket, azok berendezéseit, felszerelését, a háziorvosi alapfelszerelési tárgyait az Önkormányzat legkésőbb a tevékenységének kezdéséig az orvos rendelkezésére bocsássa leltár alapján. Ez azokat az orvosi felszereléseket jelenti, melyeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet kötelező felszerelésként előír. - Az Önkormányzat köteles a helyiségek takarításáról gondoskodni külön megállapodás szerint. - Az Önkormányzat az alapellátási feladatok ellátásának biztosítására vonatkozó kötelezettségéből eredően az épülettel és a műszerekkel kapcsolatos beruházási, felújítási, karbantartási, új eszközként gép- és műszer beszerzési feladatait köteles teljesíteni. - Az Önkormányzat köteles az ellátás megkezdéséig a rendelőben a háziorvosi feladatok teljesítéséhez megfelelő számítógépes konfigurációt, szoftvert és internetes kapcsolatot biztosítani. Amennyiben a Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy dr. Simon Máriát kívánja helyettesítő háziorvosként alkalmazni, akkor az Önkormányzatnak meg kell kötnie az OALIval a szerződést a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására, amely ezt követően elindítja a szükséges eljárásokat (közalkalmazotti pályázat kiírása, működtetési engedély megszerzése, szerződéskötés az egészségbiztosító pénztárral). Ha a Képviselő-testület tagjai úgy határoznak, hogy dr. Simon Máriát válsztják a háziorvosi tevékenység ellátására, a határozatnak tartalmaznia kell, hogy az OALI-val kötendő előbb említett szerződésben dr. Simon Mária legyen megnevezve helyettesítő háziorvosként, valamint azt, hogy a Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a fenti szerződés és a költségek megosztására vonatkozó szerződés aláírására. (Ez az írásos előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.) Győr Miklós Bizottsági tag arra kíváncsi, hogy mennyi az a minimális idő, amely alatt a doktornő a szakvizsgáját le tudja tenni? dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a doktornő összes gyakorlata alapján az egyetem készít egyéni képzési tervet, amelynek alapján szakvizsgát tehet. Ez lehet 2-3 év, amely függ a doktornő gyakorlatától, amellyel kapcsolatban elmondható, hogy a doktornőnek már pedig igen sok gyakorlata van. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester 3 évről tud. Kéri a doktornőt, röviden mutatkozzon be, hiszen a Képviselő-testület tagjai először találkoztak vele, és bizonyára sok kérdés is felmerült időközben. dr. Simon Mária tisztelettel üdvözli a Képviselő-testület tagjait, majd elmondja, hogy Gyergyószentmiklóson született én. Férjezett, állampolgársága holland, román. Jászkarajenőn lakik, 2 gyermeket nevel. Munkatapasztalata Romániában: i időszak között a gyergyószentmiklósi Városi Kórházban gyakornokként dolgozott a kórház különböző osztályain: gyermekgyógyászat, belgyógyászat, ferőző betegségek osztálya, sebészet, nőgyógyászat, általános körzeti tevekenység. 6 hónaponként váltakozó és vizsgával végződő gyakorlatok voltak ezek ig Gheorghe-Gheorghiu-Dej, Állami gondozott gyermekek otthonában általános gyermekorvosi beosztásban dolgozott, gyermekorvosi feladatokat látott el i Balánybányai Városi Rendelőintézet Gyermekgyógyászati Körzetében gyermekorvosi feladatokat látott el. Munkatapasztalata Magyarországon: 4

5 2001-től a Toldy Ferenc Kórház, III. Belgyógyászati Osztályán segédorvos, osztályos orvosi feladatokat látott el hótól hóig gerátriai szakvizsgához szükséges gyakorlatokat szerzett, én vizsgát tett ig osztályos orvosi feladatokat látott el a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán től osztályos orvos a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán. Végzettsége: Semmelweis Egyetem Budapest: Gerátriai szakvizsga. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet: általános gyermekorvosi diploma. Honosítva Magyarországon 2001-ben. Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik holland nyelvből, valamint nyelvismerettel rendelkezik vizsga nélkül román és német nyelvből. Felhasználói szintű Windows ismerettel rendelkezik, valamint a Medworks egészségügyi programismerettel. Hajlandó a folyamatos továbbképzésre, nyitott az új dolgok iránt. Godó János Polgármester kérdésére dr. Simon Mária elmondja, hogy 1 év óta Abonyban is vállal ügyeleti ellátást. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester szerint valószínű, hogy a község viszonylatában a doktornő képesítésére, gondol itt a psychiátriai és a geriátriai szakterületre, nagyobb szüksége van a lakosságnak, hiszen a betegek nagy része idős, az emberek többsége lelkileg is sérült. A betegségek túlnyomó része pedig ezen alapul. Nem biztos ezért, hogy pl. egy kardiológus nagyobb előnyt élvezne egy ilyen falusi praxisban. A doktornő 4 napot tudna dolgozni, 1 napot pedig valaki helyettesíti. Van-e elképzelés a helyettesítő orvosra, valamint a mentorra? Jól érti-e, hogy ha az Önkormányzat szerződést köt az OALI-val, az szigorúan kötődik a doktornő személyéhez? Ebben mi az Önkormányzat kockázata, hiszen úgy szeretne az Önkormányzat szerződést kötni, hogy ismeri az orvos személyét. Véleménye szerint ma nem egyszerű egy orvosi praxist betölteni. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy az OALI dönt a helyettesítő orvos személyéről, de nem fognak a Testület által el nem fogadott orvost ide tenni. Változó munkahelyre köti az Önkormányzat a szerződést, mert a jogszabály így rendelkezik. Egyébként a doktornő megteheti, hogy másik települést választ. Godó János Polgármester kiegészíti, hogy ha a doktornő nem elégedett, vagy a Testület nem lesz a munkájával megelégedve, a doktornő elmehet másik településre, vagy más körzetből jönne át egy másik orvos. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester kéri a mentor és a helyettesítő orvos anyagi tekintetű kérdését kifejteni. Mert ha az Önkormányzat nem jön ki az OALI által biztosított ,- Ft költségből, akkor az Önkormányzat költségvetéséből kell erre a célra elkülöníteni. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a mentor és a helyettesítés díját az OALI rendezi, a szerződés a)-b)-c)-d) pontja szerint. Benne foglaltatik a helyettesítés díja is, a mentori díjat is utalják. Godó János Polgármester hozzáteszi, hogy az OALI a helyettesítést is fizeti, ugyan úgy mint a doktornő bérét. A mentor személyéről a doktornő gondoskodik, a helyettesítő személyének kiválasztására pedig még jó néhány hónap áll rendelkezésére. Czeróczki Ferencné Képviselő kérdése az asszisztens személyére vonatkozik: van-e már jelentkező. Az I. számú orvosi praxis informatikai rendszere tudomása szerint már évek óta nem működik. Hogyan állnak a tárgyi feltételek, kell-e sok mindent pótolni? 5

6 dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző elmondja, hogy a Papp doktor úrnál működik az informatikai rendszer, most fizetett az Önkormányzat ki egy negyedévi díjat. Ennek a használati díja kb. 300 ezer forint éves szinten. A tárgyi feltételek tekintetében elvileg minden eszköz rendelkezésre áll. Megkérik majd dr. Akócsi Zoltán doktor urat, hogy - Palotai Éva, az ÁNTSZ képviselője segítségével adja át az eddig általa használt eszközöket. Győr Miklós Bizottsági tag kérdésére dr. Simon Mária ismerteti, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, vállalkozóként fogja végezni a praxis ellátását, van egy cége, amelynek keretén belül végzi az ügyeleti ellátást. Győr Miklós Bizottsági tag véleménye: a doktornő utalt a külföldi kapcsolataira, egy szép napon esetleg elmegy Németországba. Az Önkormányzatnak az asszisztens előrehozott öregségi nyugdíjazása is sokba fog kerülni. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a munkaadónak nem kötelezettsége a munkavállaló felmentése, ezért a körzeti ápoló nyugdíjba vonulás okán lemond a jogviszonyról. Ezt átbeszéltük Kecskés Sándorné asszisztenssel, július 31-ig maradna, bebiztosítva azt, hogy meg legyen a 40 éves munkaviszonya. Győr Miklós Bizottsági tag dr. Akócsi Zoltán volt háziorvosi praxis jogáról érdeklődik, amellyel kapcsolatban dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző elmondja, hogy teljes a bizonytalanság, az OALI-ban már a sokadik variációról tájékoztatták. Gyór Miklós Bizottsági tag szerint dr. Papp Kornél háziorvossal szemben elég diszkriminatívnak tartja, másrészt borul a költségvetés egy része is. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy az asszisztens bérére 230 ezer forintot kellene fordítani, rezsi költségre kb. 100 ezer forint maradna. A takarítást az Önkormányzat oldaná meg. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester véleménye: szerint Papp doktor úrral teljesen más a helyzet, a doktornő nem az Önkormányzat közalkalmazottja lenne, fix bérezésben fog részesülni az OALI-től. Papp doktor úr OEP-támogatásban részesül, ebben a tekintetben inkább a doktornő lenne diszkriminatív helyzetben. A mentor és a helyettesítő személyét illetően lát inkább feszültségre adó okot: a hét 1 napján és a szabadságok ideje alatt kell a helyettesítésről gondoskodnia a doktornőnek. Ezek lesznek a sarkalatos kérdések, nem a finanszírozás. A Papp doktor rendelőjének fenntartásában segít az Önkormányzat, nem látja tehát a diszkrimináció okát. A két orvosnak egymással, együtt kell dolgoznia. Beszélgetésre, egyeztetésre kellene meghívni Papp doktort?. Amennyiben a Testület megszavazza a bizalmat a doktornőnek, beszélni kell a doktor úrral. Az ÁNTSZ a rendelő felszerelését ellenőrizni fogja a Dózsa György úti rendelőben, ezzel kapcsolatban is konzultálni kell Papp doktorral. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző éppen ezért fogja megkérni Palotai Évát, az ÁNTSZ munkatársát, hiszen már végzett ellenőrzést az eszközökkel kapcsolatosan, és ő adta ki a működési engedélyt is Papp doktor esetében. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester kérdésére dr. Simon Mária elmondja, hogy a továbbiakra nézve még nem tett előzetes lépéseket, hiszen nem tudta, hogy a Képviselő-testület bizalmat szavaz-e részére. Papp doktort nem ismeri személyesen, nem hallott róla semmi elmarasztalót. Olyan orvost kell mentornak választania, akinek erre szakképzettsége van. Gondolja, hogy Papp doktor a jelenlegi teendői mellett igen elfoglalt, ezért egy olyan kollégájára gondolt, akitől tanulni fog tudni. Cegléden, Abonyban vagy Nagykőrösön is választhat mentort. Konkrétan azonban még nem tárgyalt senkivel. Lehetséges olyan is, 6

7 hogy a mentor helyettesít, vagy tanít és nem helyettesít, de megkérhet kollégát is, aki arra az 1 napra helyettesíteni fogja. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester véleménye szerint a Képviselő-testület hagyja meg a doktornőnek a jogosultságot a mentor és a helyettesítő személyének kiválasztását tekintve, de úgy véli, ha ez az állás be lesz töltve, Papp doktort rosszul fogja érinteni. Számára a jelenlegi helyettesítés plusz teher, de anyagilag kedvező. Az egyetemen oktató orvos is, viszont szerencsés lenne a kapcsolatot felvenni vele, a súrlódás csökkentése végett, meghagyva a jogosultságot a doktornőnek. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző elmondja, hogy Papp doktor úr vállalkozó, magának kell a helyettesítéséről gondoskodnia. A doktornő nem is helyettesítheti addig, amíg nincs meg a háziorvostani vizsgája. Felmerült Czeróczki Ferencné Képviselő részéről az asszisztens személyének kérdése. Erről van-e elképzelése a doktornőnek? dr. Simon Mária utal a Polgármester úrral történt beszélgetésre, miszerint volt kollégája, Tamás doktor felesége ezt a szakmát gyakorolja, jártas a dolgokban, szeretné, ha ő látná el ezeket a feladatokat. Sajnos azonban most beteg, de a betegekhez való szakmai hozzáállása kiváló. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző jelzi, hogy erre az álláshelyre is pályázatot kell majd annak idején kiírni. Czeróczki Ferencné Képviselő a pályázati kiírással egyetért, de véleménye szerint helybeli dolgozót javasol alkalmazni. Kérdése, hogy az OALI felé hány évre kötelezi el magát az Önkormányzat? dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a szerződés határozatlan időre szól, de a doktornő képesítésének megszerzéséig. Győr Miklós Bizottsági tagban felmerült a kérdés, hogy az ÁNTSZ erre a területre miért adott már ki ennyi orvosnak engedélyt, hiszen területi ellátási kötelezettség nélküli rendelést folytatnak azok az orvosok. Ez a tény lehetetlen helyzetbe hozza ezt a praxist. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester szerint ezek az orvosok magán rendelést folytatnak, ám csak két körzet létezik a községben. Oltai Péter Bizottsági tag egy csomó kérdéssel készült a mai ülésre. A két jelöltből csak egy maradt, ezért a legpozitívabban áll a dologhoz, bizalmat szavaz a doktornőnek. A falunak orvosra van szüksége. A finanszírozás is érdekes dolog. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző szerint az Önkormányzatnak 1 millió forintot kellene hozzátenni a finanszírozáshoz, de egy csomó tényezőt még nem lehet tisztán látni. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester örül, hogy végre komoly jelentkező van a praxis betöltésére. Nagyon nehéz ez a dolog, de bizakodik abban, hogy a probléma megoldódik. Biztatja a Képviselő-társakat, élni kell a lehetőséggel. Czeróczki Ferencné Képviselő több oldalról is tájékozódott, nem lát nagy rizikót, a doktornőről nem hallott semmi elmarasztalót, tehát nagyon nagy hibát nem követ el a Testület, lényeg, hogy orvos legyen a községben. Lépni kell. Gyór Miklós Bizottsági tagnak a finanszírozás terén vannak kételyei, lehet, hogy nem fog ebből az összegből kijönni. Megfontolásra javasolja a következőket: hozzon létre egy ösztöndíjat az Önkormányzat, próbáljon egy helyi tehetséges fiatalt finanszírozni és 7

8 ösztönözni az orvosi pálya felé. Ez a doktornő személyét nem sérti, mivel utánpótlásról való gondoskodásról lenne szó, amely egy hosszú távú program. Javasolja átgondolni a Képviselő-testület tagjai számára. Godó János Polgármester és dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző szerint is jó Győr úr elgondolása. Godó János Polgármester kifejti véleményét abban tekintetben, hogy több, mint 1 év után eljutott a Képviselő-testület addig, hogy komoly jelentkezőt sikerült a praxis betöltéséhez találnia, amelyet talán még sikernek is elkönyvelhet. Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 6./2011.(III.11.) számú Képviselő-testületi határozat Az I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatban 1. Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében és az évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdés a.) pontjában foglalt rendelkezések alapján megtárgyalta A I. számú háziorvosi körzet orvosi állásának betöltése című előterjesztést és a következők szerint döntött: 2. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Alapellátási Intézettel (1135. Budapest, Jász utca ) helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötendő szerződésben helyettesítő háziorvosként (a szerződés 1. számú mellékletét képezi) dr. Simon Mária (született: Gyergyószentmiklós, , a.n.: Lázár Piroska. Lakcíme: Jászkarajenő, Tetővári u. 25.) kerüljön feltüntetésre. 3. Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Godó János Polgármestert az Országos Alapellátási Intézettel(1135. Budapest, Jász utca ) a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására és a helyettesítő Háziorvosi ellátás költségeinek megosztására vonatkozó szerződés aláírására. Felelős: Godó János Polgármester Határidő: folyamatos dr. Simon Mária kér szót és megköszöni a Képviselő-testület bizalmát, viszont amennyiben a Képviselő-testület olyan orvos személyére tenne szert, akivel jobban meg lesz elégedve, nem fog megsértődni. Godó János Polgármester véleménye szerint csak a munka folyamán fog tudni minősíteni és véleményt alkotni a Testület. dr. Gubik Zoltán Alpolgármester szerint egy közéleti személyiségnek sok emberrel kell találkoznia, kapcsolatot teremteni, és előadódhat, hogy vagy megszeretik az illetőt, vagy nem. Ez mindenkire vonatkozik. A bizalmat megszavazta a doktornő iránt a Testület és úgy véli, hogy Törtelen szép kis praxist lehet kiépíteni, ha megfelelő emberi hozzáállással látja el a hozzáforduló betegeket. Sok sikert, erőt és egészséget kíván hozzá a doktornő számára. 8

9 További kérdés, hozzászólás a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban nem érkezett, Godó János Polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, dr. Simon Mária részvételét, majd az ülést 17 óra 50 perckor befejezettnek tekinti. Kmf. Godó János Polgármester dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző Vágó Sándor Képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítő Vincze Imre Képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítő 9

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Erőműi körzet háziorvosi ellátása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) felnőtt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-13/2012. szám Hegyhátsál: 31-12/2012. szám Nádasd: 28-17/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Központi orvosi ügyelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

j ú n i u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

j ú n i u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Karánsebesy Lukács polgármester további hozzászólás híján, szavazásra bocsájtja az ismertetett napirendi pontot.

Karánsebesy Lukács polgármester további hozzászólás híján, szavazásra bocsájtja az ismertetett napirendi pontot. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 5-13/2013. Jegyzőkönyv Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.10.09.-én

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok száma és tárgya: Egercsehi 15/2009. (II. 18.) Dr. Lukács Attila háziorvosi álláspályázatának elfogadása

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok száma és tárgya: Egercsehi 15/2009. (II. 18.) Dr. Lukács Attila háziorvosi álláspályázatának elfogadása JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi és Szúcs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2009. február 18-án 15 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok száma

Részletesebben

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1365/ /2015. Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla Tel.: 85/501-018 Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-9/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 12-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a III. számú

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. a április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről. VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2016. Ikt. Szám: 84-9/2016. JEGYZŐKÖNYV a 2016. április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről. Határozat: 51., 52., 53., 54; Rendelet:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 69/2017.

Az előterjesztés száma: 69/2017. Az előterjesztés száma: 69/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.08.05.-én, du. 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

2015. július 7-i rendkívüli ülésére

2015. július 7-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátási feladatok ideiglenes biztosítása

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. :; v.;.w l-vnáros X. kerület Kőbányai 'í.ik írn'únw.t Képviselő-testület ülése Tárgy: javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: Liga Andrea Németh Mónika

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: Liga Andrea Németh Mónika Jegyzőkönyv Készült: Pécsely község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én, 16:30 órai kezdettel Dörgicse, Balatonszőlős és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző Jegyzőkönyv Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6. napján tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (nincs jelen: Csányi József és Simon Tamás képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Szerződés helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására

Szerződés helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására Szerződés helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására 53/2015.(III.19.) határozat melléklete Amely létrejött egyrészről másrészről: az Sajószentpéter Város Önkormányzata székhelye: 3770 Sajószentpéter,

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-19/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete május 09-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT

Bököny Község Képviselő-testülete május 09-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2013. május 09-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT 1) /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Véleményezi:Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. Nánásiné Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben