J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: 281/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én a Szobi Polgármesteri Hivatalban 12:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak - Ferencz Gyöngyi polgármester - Tóth Lajos alpolgármester - Fésűs József képviselő - Krasznai Zoltán képviselő - Polónyi Éva képviselő - dr. Sasvári Anna aljegyző Meghívottak: dr. Gosztonyi Jenő, a Szakorvosi Rendelőintézet vezetője dr. Lőrincz Kálmán háziorvos Bernát Istvánné irodavezető Hegedűs László könyvelő Ferencz Gyöngyi polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitotta, köszöntötte az ülésen megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Külön köszönti az ülésen meghívottként megjelent dr. Gosztonyi Jenő és dr. Lőrincz Kálmán urakat. Megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőre az állandó hitelesítő Tóth Lajos alpolgármester mellett Krasznai Zoltán képviselő személyében tesz javaslatot. A jelen lévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívóval egyezően. A jelen lévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. 1.napirend: A szobi 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásának ügye Ferencz Gyöngyi polgármester: Elmondja, hogy októbere óta minden képviselő-testületi ülésen napirend volt a szobi 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásnak ügye, tekintettel arra, hogy a jelenleg ott még közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó dr. Závoszki Károly háziorvos kérte a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését, mivel őszén megvásárolta a Zebegény-Márianosztra háziorvosi praxist. A képviselő-testület január 22-én úgy határozott, hogy a heti 20 órás helyettesítésre a teljes kártyapénzt + 50 ezer Ft-ot fizetne Závorszki doktor úrnak azzal, hogy a szakszemélyzet személyi juttatásait és valamennyi dologi kiadást az önkormányzat finanszírozna. A tegnapi napon Závorszki doktor úr ben arról tájékoztatta a jegyzőt, hogy az ajánlatot visszautasítja. Az önkormányzatnak kötelező feladata a háziorvosi szolgálat biztosítása, a lakosság ellátatlanul nem maradhat, ezért sürgősen döntést kell hozni a körzet helyettesítéséről. Előzetesen szóban egyeztetett Gosztonyi és Lőrincz doktor urakkal, és meghívta őket a jelen képviselő-testületi ülésre. Bernát Istvánné: Elmondja, hogy a tegnapi napon telefonon megkereste őt Závorszki doktor úr, és megkérdezte, hogy mennyi volt 2014-ben az ún. kártyapénz illetve közalkalmazotti bére a járulékokkal együtt.. A kártyapénz hozzávetőlegesen 370 ezer Ft volt havonta ez havi szinten változó összeg, a körzetbe bejelentett lakosságszámtól függ. A doktor úr bére a járulékokkal együtt 473 ezer Ft volt. Ezeket az adatokat természetesen megadta a doktor úrnak. Az önkormányzat a körzetre kapja a kártyapénzt, plusz havi fix díjat a dologi kiadásokra és az asszisztencia személyi kiadására. dr. Lőrincz Kálmán: Kérdezi, hogy hány kártya van a körzetben.

2 Ferencz Gyöngyi polgármester: Elmondja, Závorszki doktor arról tájékoztatta, hogy kb. 860 kártyája van a körzetben, de ebből kb. 400 nem szobi állandó lakosé, hanem környékbelieké. dr. Lőrincz Kálmán: Elmondja, hogy a kártyaszám nagyon fontos tényező, ő is úgy tudja, hogy körüli kártya van a praxisban, azonban úgy tűnik a kártyapénzből, hogy már több kártya átkerült más körzetbe. Kérdés, hogy ezek az emberek tudják-e, hogy a jövőben másik településre kell járniuk rendelésre. A kérdés azért is fontos, mert a településen hosszú évek óta megoldatlan a gyermek- és ifjúság ellátás, szakorvos hiányában. Závorszki kollégával ellátták természetesen a gyerekeket is, gyermekorvosi szakvizsga hiányában is, hiszen a körzetek vegyesek, azonban gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvosban kellene hosszú távon gondolkodni. Elmondja továbbá, hogy minden egyes kártyának van egy fix díja, amelyhez egy speciális szorzó társul. Szakmai véleménye, hogy a gyerekeket nem lehet 1,5 órában ellátni. Az iskolaorvoslás más kérdés, az fix időpontokban van. Ferencz Gyöngyi polgármester: Megkérdezi a jelen lévő két doktor urat, hogy akár együttesen is, vállalnák-e a helyettesítést a megüresedett körzetben mindaddig, amíg azt az önkormányzat pályázat útján betölti. dr. Lőrincz Kálmán: Heti 3, maximum 4 alkalommal tudja vállalni a helyettesítést ideiglenesen. dr. Gosztonyi Jenő: Elmondja, hogy nagy a leterheltsége, többletmunkát már sajnos nem tud vállalni. A több személyes helyettesítés nem csak a rendelési idő megosztását jelenti, hanem a felelősségét is, valamint a területi ellátási kötelezettséget. Ugyanakkor hosszútávon, véleménye szerint a város egészségügyi alapellátáshoz 2 felnőtt háziorvosra van szükség. A gyermekorvosi praxis elindítása nehézkes, a nagymarosi kolléganője évek óta árulja eredménytelenül a praxisát a kártyákkal együtt. dr. Lőrincz Kálmán: Elmondja, hogy a szobi praxisok nem felnőtt, hanem vegyes praxisok. Ez egy kényszermegoldás, de a szakmai elvárásoknak véleménye szerint nem felel meg. A gyermek nem kicsi felnőtt, hanem önálló entitás. A gyermekgyógyászat különálló szakma, összekötve az iskolaorvoslással és az ifjúsági orvoslással. Szobon adottak a lehetőségek, a gyereklétszám, az oktatási intézmények, csak a szakmai személyi feltételekkel nehéz megtölteni a rendszer, mert a fiatal orvosok mobilak, nyelvi problémáik sincsenek. Most kellene elkezdeni felépíteni a gyermekorvosi praxist, plusz juttatásokkal ösztönözve a fiatal orvosokat. Ha szétszóródnak a körzet kártyái, nehéz azokat érdeksérelem nélkül visszahozni. Amit ő vállalni tud jelenleg, az az, hogy heti 3 napon a saját praxisában ellátja az 1. körzethez tartozó betegeket is, addig, amíg a körzet orvosi álláshelyének betöltését nem tudja az önkormányzat megoldani., akár rezidens kollégával is. Egy hosszú távú, átfogó egészségügyi stratégia kidolgozásához felajánlja a szakmai segítségnyújtását. A jelenlegi helyzetben az említett módon tud a lakosság és az önkormányzat segítségére lenni. Ferencz Gyöngyi polgármester: További kérdésként jelzi a fennmaradó időben a betegellátást. dr. Gosztonyi Jenő: Szakmailag nem tartja helyes megoldásnak, hogy egy praxist több orvos lásson el, mert az nem jó a betegnek sem, azon kívül komoly felelősségi kérdéseket is felvet. Ő a helyettesítést már nem tudja vállalni az egyéb elfoglaltságai miatt. dr. Lőrincz Kálmán: Elmondja, hogy az asszisztencia rengeteget dolgozik, és most tovább nő a feladatuk, kéri ennek több mint szimbolikus mértékű kompenzálását. Ferencz Gyöngyi polgármester: Elmondja, hogy a tényleges kompenzáció úgy valósul meg, hogy a szakasszisztens foglalkoztatása változatlanul 40 órás marad, úgy is, hogy a helyettesítési idő heti 20 óra. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a megüresedett közalkalmazotti státusz betöltésére az önkormányzatnak pályázatot kell kiírni. Ez jelenleg nem aktuális, mert a praxisjog fél évig még Závorszki doktoré maradhat, így azt ő értékesítheti. Megkérdezi dr. Lőrincz Kálmánt, hogy tudja-e vállalni a heti 20 órás helyettesítést. 2

3 dr. Lőrincz Kálmán: Válaszában elmondja, hogy a Závorszki doktornak felajánlott feltételekkel elvállalja a helyettesítést. Helyettesként kéri dr. Szőcs Ferencet megjelölni. A szavazásnál a jelen lévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Szob Város Képviselő-testületének 19/2015.(I.27.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szobi 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására megbízási szerződést köt február 1-jétől az ALBA-LEX Orvosi Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társasággal (Cg ; székhely: 2628 Szob, Kodály Z. u. 34.). A helyettesítési feladatokat dr. Lőrincz Kálmán Attila háziorvos, a társaság tagja látja el. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a helyettesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: január napirend: A Szobért-Szobiakért Közalapítvány kérelméről döntés Ferencz Gyöngyi polgármester: Köszönti Hegedűs László urat, aki jelen testületi ülésen az alapítvány képviseletében jár el. Hegedűs László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az 1%-os felajánlások kizárólag az alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységre fordíthatók, működési kiadásokra nem. Ezen kiadásokra is támogatót kell szerezni az alapítványnak, mert például a évben több pályázaton vettek részt, sikerrel, a pályázati célok megvalósultak, azonban jelentős összegű olyan működési költség merült fel ezekkel kapcsolatban, amelyek pályázati forrásból sem finanszírozhatók. Kellő támogatás hiányában az alapítvány nem tudja a közhasznúsági jogállását megtartani. Bernát Istvánné: Kérdezi, hogy mennyi volt a tavalyi évben az 1%-os SZJA felajánlás összege. Hegedűs László: Válaszában elmondja, hogy 277 ezer Ft-volt 2014-ben. Ha ezt az összeget nem az alapító okirat szerinti célra költi el az alapítvány, akkor vissza kell fizetni, és egyúttal a közhasznúsági jogállás is megszűnik. A felajánlás odaítélése pályázati úton történik. Ferencz Gyöngyi polgármester: Véleménye szerint nagyobb propagandát kellene kifejteni annak érdekében, hogy minél többen ajánlják fel adójuk 1%-át az alapítványnak. Javasolja a kérdést a következő képviselőtestületi ülésen újra napirendre tűzni, és egyben felkéri az alapítvány képviselőjét, hogy készítsen részletes kimutatást a tavalyi év működési költségeiről. A jelen lévő 5 fő képviselő egyhangúan úgy dönt, hogy az alapítvány támogatásának kérdése a pontos adatok ismeretében kerüljön ismét napirendre a soron következő képviselő-testületi ülésen. 3.napirend: A Szobi Fekete István Általános Iskola 2015/16-os tanévre vonatkozó körzethatáráról ismételt döntés Ferencz Gyöngyi polgármester: Ismerteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete igazgatójának az iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatos megkeresését. Véleménye szerint a javaslatban foglaltak a jelen helyzetet tükrözik, javasolja egyetértő döntés meghozatalát. Határozati javaslat: Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete igazgatójának a Szobi Fekete István Általános Iskola os tanévre vonatkozó felvételi körzethatárára vonatkozó javaslatával egyetért. A Szobi Fekete István Általános Iskola (2628 Szob, Iskola utca 2.) felvételi körzete: 3

4 1-4. osztályos tanulók esetén: Szob város közigazgatási területe és Ipolydamásd község közigazgatási területe osztályos tanulók esetén: Szob város közigazgatási területe, Ipolydamásd község közigazgatási területe és Márianosztra község közigazgatási területe. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a tankerületi igazgatót tájékoztassa. Határidő: 3 nap A szavazásnál a jelen lévő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Szob Város Képviselő-testületének 20/2015.(I.27.) Kt.sz. határozata Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete igazgatójának a Szobi Fekete István Általános Iskola os tanévre vonatkozó felvételi körzethatárára vonatkozó javaslatával egyetért. A Szobi Fekete István Általános Iskola (2628 Szob, Iskola utca 2.) felvételi körzete: 1-4. osztályos tanulók esetén: Szob város közigazgatási területe és Ipolydamásd község közigazgatási területe osztályos tanulók esetén: Szob város közigazgatási területe, Ipolydamásd község közigazgatási területe és Márianosztra község közigazgatási területe. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a tankerületi igazgatót tájékoztassa. Határidő: 3 nap Ferencz Gyöngyi polgármester: Megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmf. Ferencz Gyöngyi sk. polgármester dr. Holocsi Krisztián jegyző h. dr. Sasvári Anna sk. aljegyző Tóth Lajos sk. alpolgármester jegyzőkönyv hitelesítő Krasznai Zoltán sk. képviselő jegyzőkönyv hitelesítő 4

5 Szob Város Polgármestere 2628 Szob, Szent Imre utca 12 Telefon: 27/ ; 27/ Fax: 27/ MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal (2628 Szob, Szent Imre utca 12.) I. emeleti tanácsterem, Az ülés kezdetének időpontja: január 27. (kedd) 12:30 óra Napirendi pontok: 1.) A szobi 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásának ügye 2.) A Szobért-Szobiakért Közalapítvány kérelméről döntés 3.) A Szobi Fekete István Általános Iskola 2015/16-os tanévre vonatkozó körzethatáráról ismételt döntés Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel az ülésen részt venni szíveskedjen. Szob, január 26. Tisztelettel: Ferencz Gyöngyi sk. polgármester

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S.

Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S. Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S. Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Meghozott határozatok: Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 55/2008. (VI.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 2/ 2013.(I.28.) 3/ 2013.(I.28.) 4/ 2013.(I.28.) 5/ 2013.(I.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. szeptember 24-én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. január 30-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. január 30-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. január 30-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: Iktatószáma: 1-9/2011. T á r g y s o r o z a t

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én 16.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Páczi Antal elnök, Bánné Veres Zsuzsanna, Hornyák Balázs, Bíró László tag.

Jelen vannak: Dr. Páczi Antal elnök, Bánné Veres Zsuzsanna, Hornyák Balázs, Bíró László tag. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának 2007. szeptember 20-án 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos bizottsági elnök, Nyikos István

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. Önkormányzata Képviselő-testületének. 2009. július 2-án tartott együttes ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. Önkormányzata Képviselő-testületének. 2009. július 2-án tartott együttes ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 2-án tartott együttes ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 104, 105, 106,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben