A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet"

Átírás

1 A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet

2

3 A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás néprajz művelődéstörténet A június 4-i sárvári tanácskozás előadásai Szerkesztette Vörös Ferenc Savaria University Press Szombathely, 2012

4 Lektorálta DR. MIZSER LAJOS CSC DR. VÖRÖS FERENC PHD DR. VÖRÖS OTTÓ CSC Borítóterv VITÁRIS GÁBOR VÖRÖS FERENC A kötet szerzői ISBN Minden jog fenntartva. A mű sem részleteiben, sem egészében nem reprodukálható semmilyen eljárással, továbbá semmiféle adathordozón nem tárolható a jogtulajdonosok írásbeli engedélye nélkül.

5 A tanácskozás megszervezését és a kötet megjelentetését Kondora István polgármester és Sárvár város önkormányzata hathatósan támogatta. A szerzőtársak nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani a támogatásért. V.F.

6 Felelős kiadó: FŰZFA BALÁZS Készült: 2012-ben

7 Tartalomjegyzék Polgármesteri köszöntő... 9 Szerkesztői előszó helyett A sárvári vár mint történelmi emlékhely VÖRÖS FERENC: Nyelvjárásról, névföldrajzról, művelődés- és nyelvtörténetről a térinformatika korában Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords SZILÁGYI-KÓSA ANIKÓ: Keresztény családnevek a kereszténység művelődéstörténeti lenyomatai a magyar és a német családnévanyagban 61 Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords JUHÁSZ DEZSŐ: A névrendszerek és névtípusok néhány összefüggéséről, a tájnevek és a családnevek alapján Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN: A családnévtörténet művelődéstörténeti tanulságaiból Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords ÖRDÖG FERENC: A népetimológia kései ómagyar és középmagyar kori személyneveinkben Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords FÁBIÁN ZSUZSANNA: Az olasz családnevek névszótári feldolgozásának lehetőségei és gyakorlata Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords BENŐ ATTILA: Gyakoribb román eredetű családneveink földrajzi elterjedtségének tanulságai Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords FÜLÖP LÁSZLÓ: Mesterségek és családnevek a 17. század végén Sárváron

8 Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords MIZSER LAJOS: A tájszavak hatása a történelmi Bereg megye családnévadására Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords BÁNFAI ADRIENN TORDA DOROTTYA VARGA BENCE: Családnevek a magyar nyelvterület nyugati, délnyugati pereméről Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords VÖRÖS OTTÓ: Séd Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords BÍRÓ FERENC: A közép-tiszántúli nyelvjáráscsoport magánhangzós jelenségei Körös vidéki helynevekben Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords SZABÓ JÓZSEF: A Baranya megyébe települt németek néphagyományainak maradványai a földrajzi nevekben Irodalom Absztrakt / Abstract Kulcsszavak / Keywords A kötet szerzői / Authors

9 Polgármesteri köszöntő Mindig nagy megtiszteltetés számunkra, ha a Nádasdy vár történelmi falai között hangozhatnak el olyan különleges gondolatok, érdekes tudományos megközelítések, amelyek akár egy új tudományterület születésének, kiteljesedésének lehetőségét vetítik előre. Így van ez most is Az ügy iránt elkötelezett szervező és előadók tehetségét és bátorságát dicséri, hogy harmadik alkalommal találkozhatnak a tanácskozás résztvevői. Teszik mindezt azért, hogy eszmét cserélhessenek, ütköztessék álláspontjukat a Nyelvföldrajztól a névföldrajzig címet viselő konferenciasorozat kereti között. Szimbolikus a helyszín, de egészen konkrét a téma, amely a kutató elmét arra ösztökéli, hogy fogódzókat találjom a mához a múltban. Általa pedig mi is mindannyian kereshessük önmagunkat, tárhassuk fel saját és nemzeti identitásunk mélyebb összefüggéseit, kapcsolódási pontjait, hiszen bennünk, magyarokat is szakadatlanul foglalkoztat: kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk, hol keresendők a gyökereink? Ez az állandó kérdésfeltevés vetheti fel a gondolatot, hogy miként tükrözik vissza hely- és családneveink nyelvünk és népünk történetét, múltját és jelenét, ezeréves keresztény kultúrtörténetünket. A konferencia előadói sok szempont alapján kívánnak választ keresni ezekre a felvetésekre. Az újabbnál újabb nézőpontok beemelése pedig bizonyára valamennyiünknek segíthet érthetőbbé és átélhetőbbé tenni múltunkat, magyarságunkat, európaiságunkat. Noha viszonylag kis létszámú kutatócsoport gyűlt össze itt tanácskozni a Nádasdy vár dísztermében, ám mégis biztosak lehetünk abban, hogy a téma fontossága messze túlmutat e szűk kutatókörön, és talán majd úgy fog betagozódni az egyetemes és a magyar tudományosság rendszerébe, hogy közben a szakmai berkeken kívül is egyre több figyelemben fog részesülni a konferencia előadásainak középpontjában álló nyelv- és névföldrajzi gondolat. Örömmel fogadtuk Vörös Ferenc kezdeményezését, hogy városunkba hozza a rendezvényt. Kezdet kezdetétől támogattuk a konferencia megrendezését, valamint annak a tanulmánykötetnek a kiadását, amelyet immár az olvasó is kézbe vehet. Úgy gondoljuk, hogy a Nádasdy család egykori mecénási tevékenysége üzenet a mába: arra kötelez bennünket, hogy a rendkívüli kezdeményezéseket felkaroljuk és a nagyközönség számára hozzáférhetővé tegyük az itt elhangzott előadásokat. Zárásul engedjék meg, hogy tudományos munkájuk következetes továbbviteléhez magam, valamint a város vezetése nevében állhatatosságot, kitartást, tudományos alázatot és további lelkesedést kívánjak. Kondora István Sárvár város polgármestere a rendezvény fővédnöke 9

10 10

11 Szerkesztői előszó helyett A sárvári vár mint történelmi emlékhely 1 Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Kollégák és a téma iránt érdeklődő Hallgatóság! 2 Nem kis meghatódottsággal és áhítattal léptem be ebbe a gyönyörű teremben, amelynek falaira szűkebb pátriám kultúrhistóriájának tárgyiasult kövületeiként tekinthetünk. Mindazonáltal személyes emlékeim is feltolulnak az emlékezetemben, hiszen a vár majd minden sarokköve egyúttal ifjúkori szellemi töltekezésemnek volt a színhelye. A terem mennyezetének seccóiról ahol tanácskozásunk helyet kapott csatajelenetek köszönnek vissza, az oldalfalakról idősebb Dorffmeister István bibliai történetek ihlette freskóiban gyönyörködhetünk. Hamisítatlan történelem. A vár és a város pedig a maga jelenével és múltjával sok-sok jeles eseményt és személyiséget idézhet fel az itt megjelentekben. Mindenekelőtt a 16. század nagy műveltségű főúri mecénását, Nádasdy Tamást, az oskolamester Dévai Bíró Mátyást, a nyelvtaníró és Biblia-fordító Sylvester Jánost, a krónikás Tinódi Lantos Sebestyént, a fekete bégként elhíresült II. Nádasdy Ferencet és annak 17. századi unokáját, a Habsburgok ellen szövetkező országbíró Nádasdy Ferencet. A konferencia helyszínét akár jelképesnek is tekinthetjük, hiszen a vár ódon falai a magyar művelődéstörténet egyik különösen fényes korszakára emlékeztetik az utókort. Arra, amikor a török hódítás által három részre szakított országban Nádasdy Tamás, a reneszánsz főúr támogatta nagyvonalúan a kultúrát. Mecenatúrájának köszönhetően olyan, máig meghatározó munkákat köthetünk a városhoz, amelyeknek mindegyike egy-egy fordulópontot jelentett a magyar nyelven kibontakozó tudományosság számára ben kőhajításnyira a vártól ugyancsak a mecénás jóvoltából iskola nyithatta meg kapuit ben nyomda létesült a városban ben itt látott napvilágot nyomtatásban Sylvester János Grammatica Hungarolatiná-ja ben ugyancsak Sárvár-Újszigeten jelent meg Sylvester fordításában az első, Magyarországon magyar nyelven nyomtatott könyv: az Új Testamentum. Ennek a Biblia-fordításnak az utólag beiktatott előszava tartalmazza az első magyar nyelven ránk maradt disztichont. Sylvester sárvár-újszigeti munkássága azért is figyelemre méltó a magyar tudományosság szempontjából, mert az Új Testamentum végén leljük a magyar nyelven korábban nem művelt értekező próza egyik meghatározó állomását. Sylvester ugyanis Isten igéjének anyanyelvű tolmácsolásához a bibliai képes beszédről szóló fejtegetéseket ad a korabeli olvasó kezébe. A műfajt modern kifejezéssel esszének nevezhetjük. Nádasdytól és udvartartásától a poézis sem állt távol. Elegendő, ha ennek szemléltetésére Pernezyth tiszttartó január 31-én kelt, irodalmi hangütéstől sem mentes levelének egyik részletét megidézzük, amelyben a levél írója urát Tinódi halálról tudósítja: Tinódi Sebestyén immár megvetve ezt a földi muzsikát, Istenéhez tért, hogy ott az angyalok közt sokkal jobbat tanuljon. Akit is e hónap utolsó előtti napján helyeztem a sári 1 A 303/2011. (XII. 23.) számú kormányrendelet a sárvári várat történelmi emlékhellyé nyilvánította. 2 Elhangzott a rendezvény megnyitóján a konferencia szervezőjétől. 11

12 atyák hamvai mellé. Halódva meghagyta nekem, hogy én se maradjak sokáig itt, de hamarosan kövessem, hogy én is megtanulhassam az égi muzsikát. 3 Ebben a patinás környezetben kapott helyet A nyelvföldrajztól a névföldrajzig c. viselő nemzetközi konferencia, amely számomra, messzire vetődött, visszavisszatérő lokálpatriótaként egyszerre megtisztelő és felemelő. Ugyanakkor egy másik személyes vonatkozást sem rejthetek véka alá: a konferencia ötletgazdájaként a kezdetektől belső késztetést is éreztem arra, hogy méltóképpen fejezhessem ki hálámat szülővárosomnak. A tudomány szerény művelőjeként mi sem volt kézenfekvőbb, minthogy az évről évre más helyszínen megrendezendő sorozat harmadik tanácskozását Sárvárra hozzam. Mindez persze hiú ábránd maradt volna, ha a város vezetői részéről nem leltem volna értő fülekre. Sokat mondóan árulkodik a hely mai szellemiségéről, hogy szülővárosom polgármestere amikor közel egy évvel ezelőtt felkerestem azonnal igent mondott a tanácskozás befogadására és hathatós anyagi támogatására. Bizonyára Kondora István polgármester úr sem gondolt akkor arra bár titkon érezhette, hogy Nádasdy Tamás szelleme a kései utódokat a legínségesebb időkben is kötelezi a tudományok és művészetek pártolására, hiszen a város lehetőségei szerint az utóbbi évtizedekben is mindig felkarolta, bőkezűen támogatta ezeket a törekvéseket. *** Harmadik alkalommal sikerült megszervezni a tanácskozást. Először Szombathelyen, másodjára Győrben. Immár mindkét rendezvény előadásait szerkesztett kötetben veheti kézbe a szakma és a téma iránt érdeklődő publikum. Bízom benne, hogy a mostani rendezvény előadásainak írott változatát is mielőbb forgathatjuk. 4 Sárvár Győr, június 4. Vörös Ferenc szerkeszető a rendezvény szervezője 3 Pernezyt/th György (?) Nádasdy Tamásnak Bécsbe küldött sorait KÁRFFY ÖDÖN idézi Tinódi Sebestyén halála c. tárcájában idézi a Századunk hasábjain (KÁRFFY 1908: ). 4 A kötethez beküldött tanulmányok abban a sorrendben olvashatók, ahogy azok a június 4-i sárvári konferencián elhangzottak. 12

13

14 VÖRÖS FERENC Absztrakt / Abstract Nyelvjárásról, névföldrajzról, művelődés- és nyelvtörténetről a térinformatika korában Újabb mutatvány a magyar családnévatlasz térképlapjaiból A tanulmány két időszelet térképeinek hívja segítségül annak bemutatására, miként lehet a térinformatika segítségével eddig megoldatlan nyelvjárási, művelődés- és nyelvtörténeti problémákra választ adni. Munkámban az 1720-as országos összeírás általam strukturált és előkódolt adatbázisáról, annak felhasználási módjairól is szólok. Térképek alapján elemzem a -jártó ~ -gyártó névrészes családnevek térbeli tagozódását. A Bognár és a Bodnár családnevek lexikai típusa kapcsán arra a következtetésre jutok: a szakirodalom tévesen feltételezi a bodnár közszó ómagyar kori kölcsönzéséről, hogy az déli szláv átvétel. About dialect, the geography of names as well as about cultural and language history in the age of geographical information science A novelty in the maps of the atlas of Hungarian family names The paper invites the maps of two specific times to demonstrate a method used to respond existing problems of dialectology, of cultural and language history through the application of geographical information science. The work also discusses the national census database of 1720 structured and pre-coded by the author, together with the method of application. In addition, the spatial distribution of the family names with the particles -jártó and -gyártó are analyzed based on map information. Subsequent to the analysis of the lexical variants of the surnames Bognár and Bodnár the following conclusion is drawn. In contrast with the false supposition in the professional literature which claims the lexical item bodnár is an old Hungarian loan word, it origins from southern Slavic languages. Kulcsszavak / Keywords térinformatika, nyelvjárás, művelődéstörténet, nyelvtörténet, szláv kölcsönszavak, 1720-as országos összeírás, a -jártó ~ -gyártó névrészes családnevek nyelvföldrajza, a Bognár és a Bodnár lexikai típusának nyelvföldrajza geographical information science, dialect, cultural history, language history, Slavic loan words, national census of 1720, language geography of the family names with the particles -jártó and -gyártó, language geography of the lexical variants of Bognár and Bodnár

15 SZILÁGYI-KÓSA ANIKÓ Absztrakt / Abstract Keresztény" családnevek a kereszténység művelődéstörténeti lenyomatai a magyar és a német családnévanyagban Az európai népek családnévanyagában több olyan családnévvel is találkozunk, amelyek a kereszténységre utalnak, azzal hozhatók kapcsolatba. Ezek egyik nagy csoportja az ún. apanévi eredetű családneveket (patronimikumokat) foglalja magában, amelyek esetében tkp. egy másik keresztnév, ill. annak toldalékos, esetleg összetételes alakja vált családnévvé, pl.: Andersen, Davis, Jánosi. A másik csoportot azok a családnevek alkotják, amelyek programszerűen utalnak valamilyen hitbeli elemre (Angyal, Eördög, ill. Engels, Teufel stb.), egyházi tisztségre, szolgálatra, azzal való érintkezésre vagy ahhoz való hasonlóságra (Apát, Káptalan, Pap, ill. Abt, Bischof, Probst stb.). Ezen névcsoportok magyar német kontrasztív összehasonlítása azt mutatja, hogy a keresztény hit művelődéstörténeti hatása mindkét nyelvben (kultúrában) alapvető befolyást gyakorolt a családnevek kialakulására, ugyanakkor nyelvspecifikus sajátosságok határozták meg a lexikai, ortográfiai névváltozatok létrejöttét és elterjedését. Christian family names The culture-historical traces of Christianity in the Hungarian and German family names Among the family names of the European nationalities there are names which refer to or can be associated with Christianity. A large group of them is the so called patronymic surnames (patronymics), which involves family names combining from first names and their postpositions or sometimes with compounds, for example: Andersen, Davis, Jánosi. The other group consists of surnames referring to some elements of faith, for example (Angyal, Eördög, Angel, Devil, etc.), church function, service or some similarities to them (Apát, Káptalan, Pap, Abbot, Chapter, Priest, etc.) The Hungarian-German comparative study of these surname groups shows that the culture-historical effect of Christian faith in both languages (cultures) has a basic influence on the formation of family names, as well as certain language specific features determine the creation and spread of orthographic and lexical name versions. Kulcsszavak / Keywords magyar és német családnevek keresztnevek keresztény hitre és egyházi életre utaló családnevek Hungarian and German family names First names family names referring to Christian faith and church life

16 JUHÁSZ DEZSŐ Absztrakt / Abstract A névrendszerek és névtípusok néhány összefüggéséről, a tájnevek és a családnevek alapján A helynevek és a személynevek összefüggésrendszerének kutatása akár más névfajták bevonásával is a névtan egyik klasszikus területének tekinthető. Előadásomban egy korábbi kutatási témát folytatok, amely a tájnévi eredetű családnevek rendszertani és dimenzionális nyelvészeti sajátságait vizsgálja. Az első tanulmányom anyagát két nagyobb névgyűjteményből: saját tájnév-monográfiámból (JUHÁSZ 1988) és Kázmér Miklósnak a Régi magyar családnevek szótárából (1993) merítettem. Kázmér kiváló műve azonban csak a 17. század végéig dokumentálja a magyar családneveket. A források lényeges bővítését a közelmúlt kutatásai tették lehetővé. N. Fodor János a 18. századi népesség-összeírásokat rendezi névtani adatbázisba. A 21. századi magyarországi családnevek elektronikus adatbázisa az országos népesség-nyilvántartás feldolgozása révén állt elő, amelyet Vörös Ferenc alakított térképkészítésre is alkalmas nyelvtechnológiai apparátussá. Ezeket a forrásmunkákat és apparátusokat felhasználva a rendszertani vázlatok mellett néhány névtérkép is készült, amelyeket az előadás tömör elemzésben részesít a térbeliség és időbeliség szempontjait is szem előtt tartva. Relations between name systems and name types, based on names for regions and family names Research on interrelations between place and personal names sometimes by involving other name types as well can be considered as a characteristic field of Onomastics. This paper continues my previous investigations into the systemic and dimensional linguistic features of family names derived from names for regions. In an earlier survey, I examined data extracted from two bulky collections of names: my own monograph on names for regions (JUHÁSZ 1988) and the Régi magyar családnevek szótára [Dictionary of Hungarian Historical Family Names] by Miklós Kázmér (1993). Kázmér s excellent work, however, attests Hungarian family names up to the end of the 17th century. A considerable extension of sources has been made possible by recent research. JÁNOS N. FODOR is building an onomastic database of 18th-century censuses; a digital database of the 21st-century family names of Hungary has just been completed, based on the results of the latest national census. This database has been transformed into a language technological device, suitable also for generating maps, by FERENC VÖRÖS. Utilising these sources and apparatuses, apart from a systemic overview, several name maps have been prepared, which are briefly analysed in this paper, taking spatiality and temporality also into consideration. Kulcsszavak / Keywords névrendszerek összefüggése, tájnévi eredetű családnevek, személynévi adatbázisok, névtérképek, névföldrajzi elemzés relations of name systems, family names derived from names for regions, databases of personal names, name maps, geo-onomastic analysis

17 FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN Absztrakt / Abstract A családnévtörténet művelődéstörténeti tanulságaiból A családnevek története számos ponton összekapcsolódik a művelődéstörténettel; tanulmányunkban ezek közül emelünk ki néhány szempontot. Elsőként a családnév nyelviségének kérdését, ennek a magyar névtörténetben, a többnyelvű társadalmi és kulturális kontextusban való alakulását tekintjük át. Ezt követően olyan nyelv- és művelődéstörténeti vonatkozásokat tárgyalunk, melyek egyes családnevek kései megjelenését indokolhatták. Ezek után a családnevekkel kapcsolatos írástörténeti és néhány egyéb kérdés művelődéstörténeti összefüggéseit vizsgáljuk, majd pedig kitérünk az irodalmi eredetű névadás családnevek körében is megfigyelhető jelenségére. Végezetül a történeti és mai családnévállomány összevetésével igyekszünk összefoglalni a családnevek kultúrtörténeti értékét. On some relations between the history of surnames and cultural history There are several relations between the history of family names and cultural history in Hungary, and our paper discusses only some of them. Firstly, we deal with the possible translation of family names in different multilingual social and cultural contexts. Secondly, we endeavour to find out some culture-historical reasons for the comparatively late documentation of several family names. Thirdly, we draw some culture-historical conclusions from the orthographical history of family names, then we deal with the family names derived from literary works. Finally, comparing historical and recent name stocks, our paper summarizes the culturehistorical value of family names. Kulcsszavak / Keywords családnevek, művelődéstörténet, személynevek fordítása, családnevek helyesírása, irodalmi eredetű névadás, családnév-változtatás surnames, cultural history, translation of personal names, orthography of family names, naming from literature, family name changes

18 ÖRDÖG FERENC Absztrakt / Abstract A népetimológia középmagyar kori személyneveinkben A szerző két nagy forrás (CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában), Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei ) e témához tartozó családneveit tárgyalja. Közöttük a Rubin nevet is, amelyről kimutatja, hogy sem az ásvány jelentésű rubin-hoz, sem az ószövetségi héber Ruben-hez nem kapcsolható a Rubinstein pedig mesterséges név, akárcsak a Diamantstein, teljesen világos a Cherubin > Rubin névmagyarázat, azaz valamely idegen nyelvi névcsonkulásos becézőnévből való származtatás. Data and supplements for personal and place names created by folk etimology The author deals with family names of two great resources (CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában), Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei ) belonging to this topic. He discusses the name Rubin pointing out that it cannot be connected either to the common noun rubin referring to a certain type of mineral or to the Hebrew personal name Ruben from the Old Testament. Rubinstein is an artificial name such as Diamantstein. In conclusion the explanation Cherubin > Rubin is clear, the origin is from a mangled nickname of another language. Kulcsszavak / Keywords nyelvjárástörténet, aferézis, hasonló hangalak, mássalhangzó-torlódás feloldása, idegen szó egybeesése a névcsonkulással keletkezett becézőnévvel, mesterséges név, népetimológia, névtipológia Historical dialectology, aferesis, similar phonetic form, dissolution of consonant congestion, foreign word overlapping a nickname formed by mangling, artificial name, folk etimology, name tipology

19 FÁBIÁN ZSUZSANNA Absztrakt / Abstract Az olasz családnevek névszótári feldolgozásának lehetőségei és gyakorlata Az olasz családnevekre a nagy formai változatosság jellemző, mely tény összefüggésben áll maguknak a családneveknek a földrajzi megoszlásával. Az ugyanazon névcsaládhoz tartozó névalakok változatossága (pl. Berto, Berti, De Berti, Deberti, Bertone, Bertini, Bertin stb.) számos nehézséget okoz a névszótári ábrázolás során: bizonyos névalakok ugyanabban a szócikkben, míg mások különválasztva szerepelnek. Az olasz névszótárakban alkalmazott lexikográfiai gyakorlat megismerése hasznos szempontokat szolgáltathat a Magyar családnévatlasz megvalósításához. A tanulmány első részében a szerző (néhány példán keresztül) bemutatja az olasz családnévrendszer néhány fő sajátosságát. A második részben van leírva a legfontosabb papír-alapú és on-line névszótárak által alkalmazott csoportosítási eljárás, míg a harmadik részben az olasz kutatók által alkalmazott névstatisztikai számítások során alkalmazott módszer van bemutatva. Possibilities and solutions of representation of Italian family names in name-dictionaries and in statistical calculations Italian family names are characterized by a great formal variability that often correlates with their territorial distribution. The diversity of the name-forms belonging to the same family (e.g. Berto, Berti, De Berti, Deberti, Bertone, Bertini, Bertin etc.) is often the cause of problems and difficulties in the lexicographical representation: some names appear in the same entry while other ones are collocated separately. The Italian practice why/how unite resp. separate single family name-forms could serve as an example for the researchers preparing the Hungarian family-name-atlas. In the first part of the study the Author illustrates the complex Italian family name system with some examples. The practice of the representation in the most used (paper-printed and on-line) name-dictionaries is described in the second part, the methodology adopted by Italian researchers in statistical calculations on family names is shown in the third part. Kulcsszavak / Keywords névtan, olasz családnevek, területi megoszlás, tulajdonnevek a szótárban onomastics, Italian family names, territorial distribution, proper names int he dictionary

20 BENŐ ATTILA Absztrakt / Abstract Gyakoribb román eredetű családneveink földrajzi elterjedtségének tanulságai A tanulmány négy, gyakorinak mondható román eredetű családnév (Ráduly, Borbát, Boér, Berszán) eredetének, földrajzi megoszlásának kérdéseit ismerteti a 2001-es népszámlálás, valamint a MMCsA/DHS 2009 adatbázis adatai alapján. Az elemzések azt mutatják, hogy a mai névföldrajzi helyzetből következtetni lehet a diakrón folyamatokra is, és a kontaktológiai kérdések megoldásához is szempontokat nyújthat. A családnév területi megoszlása, gyakorisága a településtörténeti adatokkal együtt feltárhatja egy-egy családnév etnikai kötődéseit, és közvetve a név eredetére és elterjedésére is utalhat. Some Hungarian family names of Romanian origin. Their geographical distibution and possible diacronic trends The article analyses four, relatively wide-spread Hungarian family names of Romanian origin (Ráduly, Borbát, Boér, Berszán) and tries to find solutions to etimological and diacronical questions using the data from the last census in Hungary (2001) and the Database of Hungarian Surnames The conclusions show that the geography of the family names may help us in the reconstruction of diacronic trends and in the clarification of etimolgical problems. The geographical distribution of family names, the historical data of certain locations may reveal the ethnic connctions of certain family names, and thus it may indirectly refer to the origin and distribution of family names. Kulcsszavak / Keywords családnév, kölcsönzés, román hatás, névföldrajz, etnikum family name, borrowing, Romanian influence, geography of names, ethnic groups

21 FÜLÖP LÁSZLÓ Absztrakt / Abstract Mesterségek és családnevek a 17. században Sárváron A tanulmány két szempontból vizsgálja a mezőváros életét a címben megadott időszakban: hely- és művelődéstörténeti, valamint nyelvészeti (névtani) szempontból. Bemutatja a kis város és az azóta hozzácsatolt, akkor még önálló településeket. Ezek után rátér a korabeli dokumentumokban található családnevekre. Bizonyítja, hogy a város lakosságának százaléka mesterember volt, akik családnévként a foglalkozásuk nevét kapták. Végül négy szempont alapján indokolja, hogy miért élhetett e kis településen olyan sok iparos: a mezővárosi rang és a vele járó kiváltságok, a viszonylag kevés termőföld, a vár, az ott élő főúr és családja, valamint a katonák életszükségleteinek biztosítása, a vásártartási jog és a nagy vonzáskörzet. Professions and surnames in the 17 th century in Sárvár The study analyzes the life of a market town in the17 th century from the onomatological, local and cultural historical point of view. It shows the small town and the independent settlements in the neighbourhood, which later became the part of Sárvár. Afterwards the author analyzes the surnames mentioned in the written sources and demonstrates that the per cent of the population had a profession. Their surname had something to do with their professions. He gives four reasons for the great number of craftsmen: the status of market town, too little arable land, the castle, where the landloard and his family lived, and the necessity of the soldiers life, the right to have market. Kulcsszavak / Keywords várostörténet, társközségek, a vár szerepe, mesterségek, családnevek History of the town, neighbouring villages, role of the castle, professions, surnames

22 MIZSER LAJOS Absztrakt / Abstract A tájszavak hatása a történelmi Bereg megye családnévadására Kutatási területem a történelmi Bereg megye, amely részben Magyarország, részben Ukrajna területén fekszik. A tájszavak mint családnevek élnek tovább. Most a történelmi Bereg megye családneveit vizsgálom. A tájszavak jöhetnek Beregből vagy a magyar nyelvterület más részeiből, pl. Alföld, Dunántúl, Erdély, Nyitra vidéke, Palócföld, Tiszántúl stb. A neveket három csoportban vizsgálom: 1. alak szerinti tájszavak (pl. Kokas kakas Mondik mondják, Őrő őrlő stb.), 2. jelentésbeli tájszavak (pl. Bojtos kócos, Heé heves, Temető sírásó stb.), 3. valódi tájszavak (pl. Bimba Daphnia pulex, Czakó gólya, Matiz csámpás stb.). Zárójelben megadom a a családnév előfordulási helyét. The influence of dialect words on the family names giving of the historical county Bereg My research area is the historical county Bereg, wich today is part of Hungary and Ukraine.The dialect words live longer as family names. The dialect words can come from county Bereg or other parts of Hungarian language areas, e. g. Lowland, Transdanubia, Nyitra county, Palotzland, Trans-Tisza etc. I examine in tree groups: 1. dialect words according to form (e. g. Kokas cock, Mondik they say, Őrő miller etc.), 2. dialect words according to meaning (e. g. Bojtos tousled, Heé sanguine, Temető gravedigger etc. 3. real dialect words (e. g. Bimba water flea, Czakó stork, Matiz knock-kneed etc. In parentheses I give the towns, villages, where these family names live today. Kulcsszavak / Keywords Bereg megye, tájszavak, családnevek county Bereg, dialect words, family names

23 BÁNFAI ADRIENN TORDA DOROTTYA VARGA BENCE Absztrakt / Abstract Családnevek a magyar nyelvterület nyugati, délnyugati pereméről Ez a tanulmány néhány, a névtudomány problémakörébe tartozó kérdést tárgyal a Dunántúl három kisvárosa, Kőszeg, Letenye és Szentgotthárd családnévállománya alapján. A három település közös vonása, hogy az országhatár közelében fekszenek, és egyidejűleg különböző nyelvek ütközőzónájában találjuk őket. A városok családnévállománya a Mai magyar családnevek adatbázisa (MMCsA 2009) alapján lett feldolgozva. A dolgozat az állományok közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat hivatott feltérképezni írásképi, hangtani, élőnyelvi aspektusok figyelembe vételével. Egy nagyobb munka kezdeti lépéseit mutatjuk be, amely a jelenlegi állapotában a lexikai típusok körültekintő vizsgálatáig sikerült eljutni. Family names from the western, southwestern parts of the hungarian language area This paper examines some onomatological issues related to the family names of three Transdanubian towns, Kőszeg, Letenye and Szentgotthárd. These three towns have two commonalities which are the following: they lie close to the border and they are in an area where two or more different languages can be found. The research of the family names relied on an electrical database, which is called Mai magyar családnevek adatbázisa (MMCsA 2009). The aim of the paper is to provide an overview of the similarities and the differences among the three stock of family names. We present here just the first steps of a larger project. Kulcsszavak / Keywords névtan, családnevek, dunántúli kisvárosok, elektronikus adatbázis, variánsok Onomatology, family names, Transdanubian towns, electronic database, variants

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek A 2011. november 5-i győri tanácskozás előadásai Szerkesztette

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1

Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1 Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1 Kálmán Rudolf Rudolf Emil Kalman was born in Budapest, Hungary, on May 19, 1930. He received the bachelor's degree (S.B.) and the master's degree (S.M.) in

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Curriculum Vitae. Personal Data Horváth, Orsolya

Curriculum Vitae. Personal Data Horváth, Orsolya Curriculum Vitae Personal Data Horváth, Orsolya Name PhD Title F Gender 1976 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) horvath.orsolya@kre.hu Emailaddress(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2.

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2. SZERZŐINKRŐL / AUTHORS Bencze Szabina a PTE Neveléstudományi Doktori Iskola harmadéves PhDhallgatója. Kutatási területei az oktatásfinanszírozás, a hátrányos helyzet, valamint a hallgatói mobilitás vizsgálata.

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella Volume 3, Number 2, 2013 3. kötet, 2. szám, 2013 PEDAGÓGIAI GYAKORLAT A BBTE SZATMÁRNÉMETI TAGOZATÁN THE EXAMINATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE AT THE SATU MARE EXTENSION Baranyai Tünde, Stark Gabriella Abstract:

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- OROMA, Fiona

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 Összefoglalás A konferencia kiadványhoz készített cikk a fejlesztés alatt álló építőipari kockázatelemző szoftver

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

Rónai András vázlatos pályakép

Rónai András vázlatos pályakép Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 1 2. füzet, pp. 9 20. Rónai András vázlatos pályakép Dövényi Zoltán 1 Abstract András Rónai sketch of a life-work Dramatic historical events in Hungary during the 20th

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra Debreceni S Z E M L E tudomány kultúra 2 0 1 4 1 Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Annual report of the year 2011 Department of Lexicology and Lexicography

Annual report of the year 2011 Department of Lexicology and Lexicography Annual report of the year 2011 Department of Lexicology and Lexicography Outstanding research and other results in 2011 Vol. 3. (B bes) and Vol. 4. (Besz by) of Comprehensive Dictionary of Hungarian were

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Az egyetemén a Gyógynövény- és Drogismeret, a Biotechnológia, Kemotaxonómia, Összehasonlító növénykémia c. tárgyak oktatója

Az egyetemén a Gyógynövény- és Drogismeret, a Biotechnológia, Kemotaxonómia, Összehasonlító növénykémia c. tárgyak oktatója Életrajz (Máthé Imre) Máthé Imre 1942-ben született. 1966: Okleveles vegyész (Kossuth L. Tudományegyetem, Debrecen), 1972: egyetemi doktor (szerves kémia), 1975: biol. tud. kandidátusa, 1990: a biol tud.

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben