Általános Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat"

Átírás

1 Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 89/41/ számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 6/4/ számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/ számú Igazgatósági határozattal Érvényes: től

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI AZ ÜGYFÉLPANASZOK KEZELÉSE A BANK KÉPVISELETE ÍRÁSBELISÉG ELLENÉRTÉK (KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK) A BANK FELELŐSSÉGE BANKTITOK ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS A BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...22 ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS KÉPVISELET AZ ÜGYFÉL ÉS A BANK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK...25 FIZETÉSI SZÁMLA MEGNYITÁSA, FIZETÉSI SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS A SZERZŐDÉSEK LÉTREJÖTTE ÉS FELMONDÁSA AZ ÜGYFÉLLEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA AZ ÜGYFÉL BESZÁMÍTÁSI JOGOSULTSÁGÁNAK KORLÁTAI A BANK SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE ÜGYNÖKÖKÖN KERESZTÜL I. BETÉTGYŰJTÉS...30 A BETÉTELHELYEZÉS SZABÁLYAI KEDVEZMÉNYEZETTEK, MEGHATALMAZOTTAK BETÉTI KAMATSZÁMÍTÁS A BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE KÖNYVES ÉS OKIRATOS BETÉTEK MEGSEMMISÍTÉSE IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÁS BETÉTVÉDELEM A BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK ADÓK, JÁRULÉKOK II. PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSA...38 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A SZERZŐDÉSEK BIZTOSÍTÉKAI HITELEK KAMATA, KEZELÉSI KÖLTSÉGE, HITELDÍJ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁS SZABÁLYAI KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS A KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ FOGYASZTÓVÉDELMI ALAPELVEK..67 III. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK, SZÁMLAVEZETÉS...70 A SZÁMLAVEZETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...71 FEDEZET A MEGBÍZÁSOK ÉRKEZÉSE A FIZETÉSI MEGBÍZÁS VISSZAUTASÍTÁSA AZ ÜGYFÉL FELÉ A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK TÉVEDÉS, HELYESBÍTÉS ÉS PANASZ

3 VISSZAVONÁS, MÓDOSÍTÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HELYE ÉS IDEJE...76 IV. PÉNZTÁRSZOLGÁLAT...81 V. PÉNZVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG...82 ÁRFOLYAMJEGYZÉS VI. BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS...82 BANKKÁRTYA KIBOCSÁTÓI TEVÉKENYSÉG BANKKÁRTYA ELFOGADÓI TEVÉKENYSÉG TERHELÉSEK A BANKKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, ÁTVÉTELE...85 TÁRSKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA...87 A KÁRTYABIRTOKOS KÖTELEZETTSÉGE ELLENÉRTÉK VII. TÁVOLRÓL HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ FIZETÉSI ESZKÖZÖK...91 VIII. BIZTOSÍTÁS...91 XI. BEFEKTETÉS...91 X. BANKGARANCIA ÉS KEZESSÉG...91 A KEZESSÉG ÉS BANKGARANCIA NYÚJTÁSÁNAK ÜGYFELEI ELLENÉRTÉK A BANKGARANCIA, KEZESSÉG BEVÁLTÁSA XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...93 SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT FÜGGELÉKEK 3

4 PREAMBULUM A Dél-Dunántúli Takarék Bank - mint a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet jogutódja - a Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar hitelintézet, amelynek székhelye: Kaposvár, Berzsenyi u. 44, adószáma: (a továbbiakban: Bank ). A Bank pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet ) jogelőd felügyeleti szervének tevékenységi körre vonatkozó engedélye alapján jogosult folytatni. A Bank a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyéb üzletszerű tevékenységeket is végezhet (a továbbiakban a Bank által végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint egyéb üzletszerű tevékenység egységesen: Szolgáltatás ). A Bank tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-1352/2013. számú határozata alapján végzi. A Bank által az ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások sokfélesége és nagy száma miatt, valamint az ügyfelek által a Bank részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek valamennyi Szolgáltatás során, mind a Bankra, mind pedig az ügyfelekre kötelezőek. Ezt a célt szolgálja a Bank jelen Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat ), amely határozott és egyértelmű alapját adja a Bank és az ügyfél közötti üzleti kapcsolatnak. Általános rendelkezések A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) előírja, hogy a Bank egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről. Jelen Üzletszabályzat általános szerződési feltételek a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövő szolgáltatási kapcsolatok, illetve jogügyletek általános feltételeit tartalmazza. Az Üzletszabályzat hatálya és a szerződések felépítése Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Bank és valamennyi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, valamint egyéb szervezet ügyfél (a továbbiakban egységesen: Ügyfél ) közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Bank valamely Szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) az Ügyfél részére, és/vagy az Ügyfél valamely Szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Banktól. Az Ügyféllel megkötött ügylethez kapcsolódóan zálogkötelezettséget vállalóra (továbbiakban: Zálogkötelezett), valamint készfizető kezességet vállalóra (a továbbiakban: Készfizető kezes) az Ügyfélre vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed minden olyan egyéb üzleti kapcsolatra, amelynek során a Bank és szerződéses partnere az Üzletszabályzat alkalmazásában kifejezetten megállapodnak. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mind a Bankra, mind pedig az Ügyfélre nézve kötelezőek, külön kikötés nélkül is. A Bank és az Ügyfél közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az Üzletszabályzattól (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is. A Bank és az Ügyfél között létrejött jogviszony tartalmát elsősorban az adott Szolgáltatás típusának megfelelő egyedi szerződés (a továbbiakban: Ügyfélszerződés ), valamint az arra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat (a továbbiakban: ÁSZF ) és a Hirdetmény határozzák meg (a 4

5 továbbiakban az Ügyfélszerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, együttesen: Szerződés ), elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Fizetési számla esetén az Ügyfélszerződés, a Hirdetmény, és a jelen Üzletszabályzat ( ÁSZF ), együttesen felelnek meg a Keretszerződés feltételeinek. A vonatkozó ÁSZF és az Ügyfélszerződés azonos tárgyú rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén az Ügyfélszerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben a Bank az egyes jogviszonyok vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak, és az Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezése hiányában kerülhet sor. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot (ÁSZF-et ), és a Hirdetményt új Szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa a vonatkozó jogszabályok mellett. Fizetési számla esetében a Bank az ügyfelet az ügyfél keretszerződés-kötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően, kellő időben köteles papíron vagy tartós adathordozón a PTv 10. -ban foglaltakról tájékoztatni. A Bank e tájékoztatási kötelezettségének a keretszerződés egy példányának átadásával tesz eleget. A keretszerződés a következő adatokat és tájékoztatást tartalmazza: 1. a Bank cégnevét és székhelyét 2. ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címét, valamint 3. a Bank cégjegyzékszámát, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számát; 4. a szolgáltatásra vonatkozóan: 4.a) a szolgáltatás lényeges jellemzőit, 4.b) azokat az adatokat, amelyek a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek, 4.c) a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módját, 4.d) a fizetési megbízás átvételének időpontját és esetlegesen a szolgáltató általi tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontját, 4.e) a szolgáltatás teljesítésének időtartamát, valamint 4.f) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőséget; 5.) az ellenszolgáltatásra vonatkozóan: 5.a) tájékoztatást tételesen a Bank részére fizetendő valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, 5.b) tájékoztatást a Bank által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó kamatlábakról és átváltási árfolyamokról, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módjáról, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontjáról, indexéről vagy alapjáról, valamint 6. a kapcsolattartásra vonatkozóan: 6.a.) a kapcsolattartás módját, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki követelményeit is, amely útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, 6.b) felvilágosítást a Bank tájékoztatási kötelezettségének és a szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának módjáról és gyakoriságáról, 6.c) tájékoztatást a szerződéskötés és a szerződés fennállása alatti kapcsolattartás nyelvéről, valamint 6.d) tájékoztatást az ügyfelet megillető, a PTv ban meghatározott tájékoztatáshoz való jogáról; 7. a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan: 7.a) tájékoztatást az ügyfélnek a 40. -ban meghatározott bejelentési kötelezettségéről és a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről, 7.b) tájékoztatást a fizető felet terhelő, a PTv ban meghatározott felelősségi szabályokról, 5

6 7.c) tájékoztatást a Banknak a fizetési művelet teljesítéséért a PTv ban meghatározott felelősségéről, valamint 7.d) tájékoztatást a PTV ban és a 46. -ban meghatározott visszafizetési feltételekről; 8. a keretszerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozóan: 8.a) tájékoztatást arról, hogy a évi LXXXV. törvény 15. (3) szerinti szerződésmódosítást az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. 8.b) tájékoztatást a szerződés időtartamáról, valamint 8.c) tájékoztatást az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogról és annak következményeiről; 9. a jogorvoslatra vonatkozóan: 9.a) tájékoztatást a jogválasztásról, a kizárólagos hatáskör és illetékesség kikötéséről, valamint 9.b) tájékoztatást a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. A Bank nem köteles 8.e) alpontja és 9.a) alpontja szerinti tájékoztatást megadni, ha a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre. Fizetési számla keretszerződés módosításának, megszüntetésének feltételei A keretszerződés módosítását a Bank kizárólag a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezheti. A határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. A keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a Bank köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására azonnal is sor kerülhet, ha a felek ezt a lehetőséget a keretszerződésben kikötötték, és a változások referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. A Bank a kamatláb változásáról az ügyfelet az ÁSZF-ben meghatározott módon köteles tájékoztatni. A kamat vagy árfolyam ügyfél számára előnyös változása esetén a Bankot tájékoztatási kötelezettség nem terheli. Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor egy hónapos felmondási idővel felmondhatja. Ügyfelet a díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség mentes felmondás joga határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szóló keretszerződés esetén csak az első év elteltével illeti meg. Az első év eltelte előtt az ügyfél felmondása esetén a Bank az ügyféltől ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a Banknak az ügyfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn. A Bank a keretszerződést írásban felmondhatja legalább két hónapos határidővel a hónap végére szólóan A Bankot az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a Bank kizárólag a keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. Az elszámolás a felmondási idő utolsó napján történik. A záloghitelezés, a hitelezés, a pénzváltás, a bankkártya szerződések, az állam által támogatott lakáscélú kölcsönök és a pénzforgalmi szolgáltatások szabályait külön üzletszabályzatok, általános üzleti/szerződési feltételek tartalmazzák. 6

7 Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a felek eltérő tartalmú szerződése hiányában a Bank és az Ügyfelek minden üzleti kapcsolatában, amely során a Bank pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. Amennyiben valamely kérdésről sem az Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a évi V. törvény ( től) a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), illetve a Hpt. megfelelő rendelkezései, valamint a jogügylet jellege szerint irányadó más hatályos jogszabályok az irányadók. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Az Üzletszabályzat minden, az ügyfelek számára nyitva álló Banki helyiségben rendszeresített hirdetőtáblán (Hirdetmény), valamint a Bank honlapján hozzáférhető, azt a Bank a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatok mellett kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja. A Bank köteles minden, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvános információt az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. A Bank Hirdetményben teszi közzé további üzletszabályzatait, az általa felszámított kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét is. Az Üzletszabályzat módosítása A Bank fenntartja magának a jogot, hogy jelen Üzletszabályzatot új szolgáltatás bevezetésekor, a pénz és tőkepiaci feltételek, a jogszabályi és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa. A Bank az Üzletszabályzat módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 15 nappal korábban, Hirdetmény útján, valamint a honlapján történő közzététellel értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstől kezdve vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Bank jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés eredeti feltételek szerint él tovább. A kondíciók módosítása Jelzáloghitel szerződés során, fix kamatláb alkalmazása esetén a kamatot érintő, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 90 nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről az érintett ügyfeleket postai úton értesíteni kell. A kamat Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén az Ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult (írásban történő bejelentéssel) a szerződés díjmentes felmondására. Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén a kamat, díj vagy költség Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása miatt az ügyfelet megillető felmondáskor a Bank jogosult a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit érvényesíteni. Fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben a referencia kamatlábhoz kötött kamatok alkalmazása esetén az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével az ügyleti kamat felár része, továbbá a díjak és költségek egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatályba lépését megelőzően 7

8 legalább 60 nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről az érintett ügyfeleket postai úton értesíteni kell. Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzé kell tenni. Referencia kamatos jelzáloghitel esetében a fizetendő kamatot két esetben lehet a fogyasztó számára kedvezőtlenül módosítani a referencia kamatlábhoz képest: a fogyasztó egyhavi törlesztő részlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítás díját értesítés ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. Tájékoztatási kötelezettség A Bank az Ügyféllel megkötött szerződés hatálya alatt legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejáratakor köteles írásban egyértelmű, közérthető és teljes körű kimutatást kivonatot küldeni postai úton az Ügyfél részére. A kivonatküldés rendje a következő: Hitel/kölcsön: minden éven túli hiteltermék esetében legalább évente egyszer, valamint a hitel lejáratakor; jelzáloghitelek esetében negyedévente kell a lakossági Ügyfeleket; a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretek esetében a tájékoztatás a bankszámlakivonaton keresztül történik; referencia kamathoz kötött hiteltermékek esetében a referencia kamat változásáról a Bank az ügyfeleket a honlapon keresztül és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben is tájékoztatja; a törlesztő részlet nagyságáról az adóst írásban, az alábbi időpontokban kell tájékoztatni: - minden kölcsönfolyósítást követő 2 munkanapon belül, ha a törlesztő részletet a szerződés nem tartalmazza, vagy attól eltér, - esedékesség előtt, ha a törlesztő részlet kondíció változás miatt változik, - esedékesség előtt a bármely okból bekövetkező törlesztő részlet változás alkalmával. A küldési határidők a gyakoriságnak megfelelően az alábbiak szerint alakulnak: havi kivonat: tárgyhót követő 10 ig, éves kivonat: tárgyévet követő január 31 ig, Betét: a könyves betéteknél évente és lejáratkor/megszűnéskor, az okiratos betétek nem folyamatos lekötések, hanem egyszeri elhelyezésűek, így időszakos tájékoztatási kötelezettsége a Banknak nincs; a számlabetéteknél a Bank a bankszámlakivonaton tájékoztatja az Ügyfeleket. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) előírásoknak megfelelve a Bank a betétes kérésére köteles ügyféltájékoztatót díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján az ügyfelek rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással. Számla: az Ügyfél döntésének megfelelően havonta, vagy minden forgalmi nap után kérhető kivonat; szintén az Ügyfél döntésétől függ a kivonatkészítés módja: kérhető papíros alapon vagy elektronikus formában (netbanki lekérés keretében) is. 8

9 Amennyiben a kimutatás az Ügyfél részére nem érthető, úgy a Bank további tájékoztatást köteles adni, illetőleg az Ügyfél erre irányuló igénye esetén részére személyesen, szóban köteles elmagyarázni a kimutatásban szereplő tételek tartalmát. A kimutatást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a részére történt kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emel kifogást. Az Ügyfél saját költségére bármikor kérhet írásbeli kimutatást a Banktól kötött szerződéseiről de legfeljebb a szerződés hatályának megszűnésétől számított ötödik év lejártáig melyet a Bank 90 napon belül köteles megküldeni az Ügyfél részére. A Bank és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttműködnek, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásról öt napon belül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. Az ügylet szempontjából jelentős körülménynek kell tekinteni különösen azt, ha az Ügyfél: neve, cégjegyzék szerinti cégneve, lakhelye, székhelye, telephelye vagy vezető tisztségviselője, illetőleg képviseletre jogosult személye adatában változás állt be. Ugyanígy annak kell tekinteni azt is, ha: gazdasági, gazdálkodási helyzetében jelentős változás állt be, a saját tőke veszteség folytán a törzstőke a évi IV. törvényben megjelölt érték alá csökkent, valamint a fizetéseit beszüntette, vagyona a tartozásokat nem fedezi, vele szemben csőd, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás indult, csődegyezséget kötött, vele szemben olyan eljárás adó, vám, TB, bírósági végrehajtás indult, mely fizetési képességét, illetőleg készségét bármilyen módon befolyásolja, átalakulás, privatizáció és egyéb más szervezeti átalakulás zajlik, más pénzintézettől is vett fel hitelt, és annak összege a mérlegfőösszege 10% át meghaladja, más pénzintézettől felvett hitel esetében hitel átütemezés, prolongáció történt, a lakossági Ügyfélnek 60 napon túli lejárt tartozása volt más pénzintézet felé, de rendezte. Abban az esetben, ha az Ügyfél magánszemély, egyéni vállalkozó vagy más gazdálkodó szervezet, illetve költségvetési intézmény, az előző bekezdésben foglalt rendelkezéseket az Ügyfélre, mint jogalanyra vonatkozó specifikus jogszabályi rendelkezések figyelembevételével értelemszerűen kell alkalmazni. Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyeket a Bank a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből adódó esetleges kárért. A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Bankot, ha valamely, a Banktól várt értesítés nem érkezett meg időben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Bank és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni elnevezésük, címük, telefon- és faxszámuk, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, az Ügyfél vagyoni helyzetét érintő minden egyéb, a Szerződésben foglaltak teljesítése szempontjából lényeges változásról. 9

10 Az Ügyfél köteles 10 napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a Banktól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Ennek elmulasztása esetén a Bank nem felel az esetleg felmerült kárért. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. Az Ügyfél köteles a Banktól való kapcsolatára vonatkozó információkat ha azokat a Bank a Szerződéskötéskor vagy bármely egyéb időpontban, bármely módon ilyennek minősített bizalmasan kezelni. A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően a Bank hivatali helyiségében személyesen vagy postafiókon keresztül az Ügyfélnek vagy meghatalmazottjának adja át, vagy a megadott címre postán kiküldi. A Bank az esetlegesen a jogszabályokban előírt kivételekkel nem köteles a számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni. A Bank saját hatáskörben dönti el azt, hogy az iratokat az Ügyfél részére milyen módon küldi meg (ajánlott levél, tértivevényes levél, egyéb). Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Bank birtokában van. A bankszámlakivonatokat minden esetben elküldöttnek kell tekinteni. A szokásos postai idő elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. A Bank az Ügyfél kérésére és költségére másolatot ad az általa küldött értesítésről, és igazolást ad a küldemény átvételéről. A Bankhoz érkezett írásos küldeményekre a Bank nyilvántartása az irányadó. A fentiek nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank a tőle elvárható gondossággal továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. Kézbesítés szabályai A Bank és az Ügyfél (továbbiakban: Felek) az egymáshoz intézett értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) - amennyiben a Szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - közvetlen kézbesítés útján (személyesen), postai úton kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére. Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig a Szerződésben feltüntetett székhely (cím) minősül. A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte. Az átvétel elismertnek minősül akkor is, ha az elismerést a Bank esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; Ügyfél esetében a vele együtt élő cselekvőképes közeli hozzátartozója vagy élettársa tette. 10

11 A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. A fent meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény fűződik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel kötelesek postára adni. A leirt mód szerinti postai úton megküldött küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek, kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a nyilatkozatot nem vette át, a nyilatkozatot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére. A Bank a Szerződésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Bank a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint weboldalán hozzáférhetővé teszi. Az Ügyfél által hibásan vagy hiányosan megadott adat miatt téves kézbesítésből eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. A Bank okmányt, értékpapírt, valamint egyéb értéket a tőle elvárható gondossággal és az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a saját választása szerinti módon továbbít az Ügyfélnek, az Ügyfél költségére és kockázatára. Az ügyfélpanaszok kezelése A Bank Panaszkezelési Szabályzatban tájékoztatja az ügyfeleket a panaszok, ügyfélbejelentések módjáról és rendezéséről, mely megtalálható az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, valamint a Bank honlapján. A Bank képviselete A Bank képviseletére, valamint az adott bankfiókban aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Bank az üzlethelyiségében az Ügyfél által látható helyen kifüggeszti. Írásbeliség A Bank és az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseiket írásban, szóban és telefonon is közölhetik. A szerződéseket a felek kötelesek írásba foglalni, a Bank és az Ügyfél kapcsolatában jogviszonyt szerződést létrehozni, módosítani, megszüntetni, továbbá fizetési kötelezettséget megállapítani érvényesen kizárólag írásban lehet. Az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a Bank köteles az ügyfél részére átadni. Ellenérték (kamatok, díjak, jutalékok, költségek) Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetőleg díjat és költségtérítést fizet. A Bank pedig az Ügyfél által a Banknál elhelyezett pénzeszköz után - ha a Szerződés így rendelkezik - kamatot (a továbbiakban együtt: ellenérték) fizet. A betéti kamat után fizetendő és a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű adót a Bank levonja, bevallja és befizeti. A Bank az általa felszámított térítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit a Bank és az Ügyfél közötti szerződés tartalmazza. Az olyan térítést és annak számítási módját, amelyről a szerződés nem rendelkezik, a Bank Hirdetményben teszi 11

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2015. június 29-én a 71/2015/10 számú határozatával elfogadta. Kiss Gizella elnök- ügyvezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta 47/ 2012. számú határozattal a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatályos: 2012. szeptember 15. Módosítást elfogadta az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 11/2015.05.07. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2015. július 01. Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető Azonosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság VIII.5./2012. október 29-i. határozatával. Érvényes: 2012. október 29.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. július 1. NAPJÁTÓL 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 9 1.1 Az Üzletszabályzat célja:... 9 1.2. Az Üzletszabályzat tárgya:... 9 1.3 Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet Szövetkezeti Hitelintézet ÜZLETSZABÁLYZAT S-05/2015.számú Üzletszabályzat Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Takarékbank Zrt. hozzájárulásával lép hatályba. Jóváhagyó

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: 9100 Tét, Fő u.86. Cégjegyzékszáma: Cg.08-02-000936 PSZÁF engedély száma: 894/1997/F. PSZÁF engedély dátuma: 1997.dec.11.

Részletesebben

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5 www.rumtksz.hu, E-mail: info@rumtksz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság VI/3/2003.sz határozatával Módosította az Igazgatóság IV/9/2005.

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben