Általános Üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat"

Átírás

1 Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 89/41/ számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 6/4/ számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/ számú Igazgatósági határozattal Érvényes: től

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI AZ ÜGYFÉLPANASZOK KEZELÉSE A BANK KÉPVISELETE ÍRÁSBELISÉG ELLENÉRTÉK (KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK) A BANK FELELŐSSÉGE BANKTITOK ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS A BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...22 ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS KÉPVISELET AZ ÜGYFÉL ÉS A BANK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK...25 FIZETÉSI SZÁMLA MEGNYITÁSA, FIZETÉSI SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS A SZERZŐDÉSEK LÉTREJÖTTE ÉS FELMONDÁSA AZ ÜGYFÉLLEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA AZ ÜGYFÉL BESZÁMÍTÁSI JOGOSULTSÁGÁNAK KORLÁTAI A BANK SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE ÜGYNÖKÖKÖN KERESZTÜL I. BETÉTGYŰJTÉS...30 A BETÉTELHELYEZÉS SZABÁLYAI KEDVEZMÉNYEZETTEK, MEGHATALMAZOTTAK BETÉTI KAMATSZÁMÍTÁS A BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE KÖNYVES ÉS OKIRATOS BETÉTEK MEGSEMMISÍTÉSE IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÁS BETÉTVÉDELEM A BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK ADÓK, JÁRULÉKOK II. PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSA...38 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A SZERZŐDÉSEK BIZTOSÍTÉKAI HITELEK KAMATA, KEZELÉSI KÖLTSÉGE, HITELDÍJ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁS SZABÁLYAI KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS A KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ FOGYASZTÓVÉDELMI ALAPELVEK..67 III. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK, SZÁMLAVEZETÉS...70 A SZÁMLAVEZETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...71 FEDEZET A MEGBÍZÁSOK ÉRKEZÉSE A FIZETÉSI MEGBÍZÁS VISSZAUTASÍTÁSA AZ ÜGYFÉL FELÉ A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK TÉVEDÉS, HELYESBÍTÉS ÉS PANASZ

3 VISSZAVONÁS, MÓDOSÍTÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HELYE ÉS IDEJE...76 IV. PÉNZTÁRSZOLGÁLAT...81 V. PÉNZVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG...82 ÁRFOLYAMJEGYZÉS VI. BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS...82 BANKKÁRTYA KIBOCSÁTÓI TEVÉKENYSÉG BANKKÁRTYA ELFOGADÓI TEVÉKENYSÉG TERHELÉSEK A BANKKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, ÁTVÉTELE...85 TÁRSKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA...87 A KÁRTYABIRTOKOS KÖTELEZETTSÉGE ELLENÉRTÉK VII. TÁVOLRÓL HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ FIZETÉSI ESZKÖZÖK...91 VIII. BIZTOSÍTÁS...91 XI. BEFEKTETÉS...91 X. BANKGARANCIA ÉS KEZESSÉG...91 A KEZESSÉG ÉS BANKGARANCIA NYÚJTÁSÁNAK ÜGYFELEI ELLENÉRTÉK A BANKGARANCIA, KEZESSÉG BEVÁLTÁSA XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...93 SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT FÜGGELÉKEK 3

4 PREAMBULUM A Dél-Dunántúli Takarék Bank - mint a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet jogutódja - a Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar hitelintézet, amelynek székhelye: Kaposvár, Berzsenyi u. 44, adószáma: (a továbbiakban: Bank ). A Bank pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet ) jogelőd felügyeleti szervének tevékenységi körre vonatkozó engedélye alapján jogosult folytatni. A Bank a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyéb üzletszerű tevékenységeket is végezhet (a továbbiakban a Bank által végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint egyéb üzletszerű tevékenység egységesen: Szolgáltatás ). A Bank tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-1352/2013. számú határozata alapján végzi. A Bank által az ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások sokfélesége és nagy száma miatt, valamint az ügyfelek által a Bank részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek valamennyi Szolgáltatás során, mind a Bankra, mind pedig az ügyfelekre kötelezőek. Ezt a célt szolgálja a Bank jelen Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat ), amely határozott és egyértelmű alapját adja a Bank és az ügyfél közötti üzleti kapcsolatnak. Általános rendelkezések A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) előírja, hogy a Bank egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről. Jelen Üzletszabályzat általános szerződési feltételek a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövő szolgáltatási kapcsolatok, illetve jogügyletek általános feltételeit tartalmazza. Az Üzletszabályzat hatálya és a szerződések felépítése Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Bank és valamennyi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, valamint egyéb szervezet ügyfél (a továbbiakban egységesen: Ügyfél ) közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Bank valamely Szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) az Ügyfél részére, és/vagy az Ügyfél valamely Szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Banktól. Az Ügyféllel megkötött ügylethez kapcsolódóan zálogkötelezettséget vállalóra (továbbiakban: Zálogkötelezett), valamint készfizető kezességet vállalóra (a továbbiakban: Készfizető kezes) az Ügyfélre vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed minden olyan egyéb üzleti kapcsolatra, amelynek során a Bank és szerződéses partnere az Üzletszabályzat alkalmazásában kifejezetten megállapodnak. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mind a Bankra, mind pedig az Ügyfélre nézve kötelezőek, külön kikötés nélkül is. A Bank és az Ügyfél közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az Üzletszabályzattól (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is. A Bank és az Ügyfél között létrejött jogviszony tartalmát elsősorban az adott Szolgáltatás típusának megfelelő egyedi szerződés (a továbbiakban: Ügyfélszerződés ), valamint az arra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat (a továbbiakban: ÁSZF ) és a Hirdetmény határozzák meg (a 4

5 továbbiakban az Ügyfélszerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, együttesen: Szerződés ), elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Fizetési számla esetén az Ügyfélszerződés, a Hirdetmény, és a jelen Üzletszabályzat ( ÁSZF ), együttesen felelnek meg a Keretszerződés feltételeinek. A vonatkozó ÁSZF és az Ügyfélszerződés azonos tárgyú rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén az Ügyfélszerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben a Bank az egyes jogviszonyok vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak, és az Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezése hiányában kerülhet sor. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot (ÁSZF-et ), és a Hirdetményt új Szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa a vonatkozó jogszabályok mellett. Fizetési számla esetében a Bank az ügyfelet az ügyfél keretszerződés-kötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően, kellő időben köteles papíron vagy tartós adathordozón a PTv 10. -ban foglaltakról tájékoztatni. A Bank e tájékoztatási kötelezettségének a keretszerződés egy példányának átadásával tesz eleget. A keretszerződés a következő adatokat és tájékoztatást tartalmazza: 1. a Bank cégnevét és székhelyét 2. ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címét, valamint 3. a Bank cégjegyzékszámát, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számát; 4. a szolgáltatásra vonatkozóan: 4.a) a szolgáltatás lényeges jellemzőit, 4.b) azokat az adatokat, amelyek a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek, 4.c) a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módját, 4.d) a fizetési megbízás átvételének időpontját és esetlegesen a szolgáltató általi tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontját, 4.e) a szolgáltatás teljesítésének időtartamát, valamint 4.f) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőséget; 5.) az ellenszolgáltatásra vonatkozóan: 5.a) tájékoztatást tételesen a Bank részére fizetendő valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, 5.b) tájékoztatást a Bank által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó kamatlábakról és átváltási árfolyamokról, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módjáról, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontjáról, indexéről vagy alapjáról, valamint 6. a kapcsolattartásra vonatkozóan: 6.a.) a kapcsolattartás módját, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki követelményeit is, amely útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, 6.b) felvilágosítást a Bank tájékoztatási kötelezettségének és a szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának módjáról és gyakoriságáról, 6.c) tájékoztatást a szerződéskötés és a szerződés fennállása alatti kapcsolattartás nyelvéről, valamint 6.d) tájékoztatást az ügyfelet megillető, a PTv ban meghatározott tájékoztatáshoz való jogáról; 7. a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan: 7.a) tájékoztatást az ügyfélnek a 40. -ban meghatározott bejelentési kötelezettségéről és a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről, 7.b) tájékoztatást a fizető felet terhelő, a PTv ban meghatározott felelősségi szabályokról, 5

6 7.c) tájékoztatást a Banknak a fizetési művelet teljesítéséért a PTv ban meghatározott felelősségéről, valamint 7.d) tájékoztatást a PTV ban és a 46. -ban meghatározott visszafizetési feltételekről; 8. a keretszerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozóan: 8.a) tájékoztatást arról, hogy a évi LXXXV. törvény 15. (3) szerinti szerződésmódosítást az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. 8.b) tájékoztatást a szerződés időtartamáról, valamint 8.c) tájékoztatást az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogról és annak következményeiről; 9. a jogorvoslatra vonatkozóan: 9.a) tájékoztatást a jogválasztásról, a kizárólagos hatáskör és illetékesség kikötéséről, valamint 9.b) tájékoztatást a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. A Bank nem köteles 8.e) alpontja és 9.a) alpontja szerinti tájékoztatást megadni, ha a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre. Fizetési számla keretszerződés módosításának, megszüntetésének feltételei A keretszerződés módosítását a Bank kizárólag a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezheti. A határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. A keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a Bank köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására azonnal is sor kerülhet, ha a felek ezt a lehetőséget a keretszerződésben kikötötték, és a változások referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. A Bank a kamatláb változásáról az ügyfelet az ÁSZF-ben meghatározott módon köteles tájékoztatni. A kamat vagy árfolyam ügyfél számára előnyös változása esetén a Bankot tájékoztatási kötelezettség nem terheli. Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor egy hónapos felmondási idővel felmondhatja. Ügyfelet a díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség mentes felmondás joga határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szóló keretszerződés esetén csak az első év elteltével illeti meg. Az első év eltelte előtt az ügyfél felmondása esetén a Bank az ügyféltől ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a Banknak az ügyfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn. A Bank a keretszerződést írásban felmondhatja legalább két hónapos határidővel a hónap végére szólóan A Bankot az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a Bank kizárólag a keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. Az elszámolás a felmondási idő utolsó napján történik. A záloghitelezés, a hitelezés, a pénzváltás, a bankkártya szerződések, az állam által támogatott lakáscélú kölcsönök és a pénzforgalmi szolgáltatások szabályait külön üzletszabályzatok, általános üzleti/szerződési feltételek tartalmazzák. 6

7 Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a felek eltérő tartalmú szerződése hiányában a Bank és az Ügyfelek minden üzleti kapcsolatában, amely során a Bank pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. Amennyiben valamely kérdésről sem az Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a évi V. törvény ( től) a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), illetve a Hpt. megfelelő rendelkezései, valamint a jogügylet jellege szerint irányadó más hatályos jogszabályok az irányadók. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Az Üzletszabályzat minden, az ügyfelek számára nyitva álló Banki helyiségben rendszeresített hirdetőtáblán (Hirdetmény), valamint a Bank honlapján hozzáférhető, azt a Bank a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatok mellett kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja. A Bank köteles minden, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvános információt az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. A Bank Hirdetményben teszi közzé további üzletszabályzatait, az általa felszámított kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét is. Az Üzletszabályzat módosítása A Bank fenntartja magának a jogot, hogy jelen Üzletszabályzatot új szolgáltatás bevezetésekor, a pénz és tőkepiaci feltételek, a jogszabályi és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa. A Bank az Üzletszabályzat módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 15 nappal korábban, Hirdetmény útján, valamint a honlapján történő közzététellel értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstől kezdve vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Bank jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés eredeti feltételek szerint él tovább. A kondíciók módosítása Jelzáloghitel szerződés során, fix kamatláb alkalmazása esetén a kamatot érintő, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 90 nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről az érintett ügyfeleket postai úton értesíteni kell. A kamat Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén az Ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult (írásban történő bejelentéssel) a szerződés díjmentes felmondására. Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén a kamat, díj vagy költség Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása miatt az ügyfelet megillető felmondáskor a Bank jogosult a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit érvényesíteni. Fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben a referencia kamatlábhoz kötött kamatok alkalmazása esetén az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével az ügyleti kamat felár része, továbbá a díjak és költségek egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatályba lépését megelőzően 7

8 legalább 60 nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről az érintett ügyfeleket postai úton értesíteni kell. Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzé kell tenni. Referencia kamatos jelzáloghitel esetében a fizetendő kamatot két esetben lehet a fogyasztó számára kedvezőtlenül módosítani a referencia kamatlábhoz képest: a fogyasztó egyhavi törlesztő részlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítás díját értesítés ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. Tájékoztatási kötelezettség A Bank az Ügyféllel megkötött szerződés hatálya alatt legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejáratakor köteles írásban egyértelmű, közérthető és teljes körű kimutatást kivonatot küldeni postai úton az Ügyfél részére. A kivonatküldés rendje a következő: Hitel/kölcsön: minden éven túli hiteltermék esetében legalább évente egyszer, valamint a hitel lejáratakor; jelzáloghitelek esetében negyedévente kell a lakossági Ügyfeleket; a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretek esetében a tájékoztatás a bankszámlakivonaton keresztül történik; referencia kamathoz kötött hiteltermékek esetében a referencia kamat változásáról a Bank az ügyfeleket a honlapon keresztül és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben is tájékoztatja; a törlesztő részlet nagyságáról az adóst írásban, az alábbi időpontokban kell tájékoztatni: - minden kölcsönfolyósítást követő 2 munkanapon belül, ha a törlesztő részletet a szerződés nem tartalmazza, vagy attól eltér, - esedékesség előtt, ha a törlesztő részlet kondíció változás miatt változik, - esedékesség előtt a bármely okból bekövetkező törlesztő részlet változás alkalmával. A küldési határidők a gyakoriságnak megfelelően az alábbiak szerint alakulnak: havi kivonat: tárgyhót követő 10 ig, éves kivonat: tárgyévet követő január 31 ig, Betét: a könyves betéteknél évente és lejáratkor/megszűnéskor, az okiratos betétek nem folyamatos lekötések, hanem egyszeri elhelyezésűek, így időszakos tájékoztatási kötelezettsége a Banknak nincs; a számlabetéteknél a Bank a bankszámlakivonaton tájékoztatja az Ügyfeleket. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) előírásoknak megfelelve a Bank a betétes kérésére köteles ügyféltájékoztatót díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján az ügyfelek rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással. Számla: az Ügyfél döntésének megfelelően havonta, vagy minden forgalmi nap után kérhető kivonat; szintén az Ügyfél döntésétől függ a kivonatkészítés módja: kérhető papíros alapon vagy elektronikus formában (netbanki lekérés keretében) is. 8

9 Amennyiben a kimutatás az Ügyfél részére nem érthető, úgy a Bank további tájékoztatást köteles adni, illetőleg az Ügyfél erre irányuló igénye esetén részére személyesen, szóban köteles elmagyarázni a kimutatásban szereplő tételek tartalmát. A kimutatást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a részére történt kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emel kifogást. Az Ügyfél saját költségére bármikor kérhet írásbeli kimutatást a Banktól kötött szerződéseiről de legfeljebb a szerződés hatályának megszűnésétől számított ötödik év lejártáig melyet a Bank 90 napon belül köteles megküldeni az Ügyfél részére. A Bank és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttműködnek, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásról öt napon belül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. Az ügylet szempontjából jelentős körülménynek kell tekinteni különösen azt, ha az Ügyfél: neve, cégjegyzék szerinti cégneve, lakhelye, székhelye, telephelye vagy vezető tisztségviselője, illetőleg képviseletre jogosult személye adatában változás állt be. Ugyanígy annak kell tekinteni azt is, ha: gazdasági, gazdálkodási helyzetében jelentős változás állt be, a saját tőke veszteség folytán a törzstőke a évi IV. törvényben megjelölt érték alá csökkent, valamint a fizetéseit beszüntette, vagyona a tartozásokat nem fedezi, vele szemben csőd, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás indult, csődegyezséget kötött, vele szemben olyan eljárás adó, vám, TB, bírósági végrehajtás indult, mely fizetési képességét, illetőleg készségét bármilyen módon befolyásolja, átalakulás, privatizáció és egyéb más szervezeti átalakulás zajlik, más pénzintézettől is vett fel hitelt, és annak összege a mérlegfőösszege 10% át meghaladja, más pénzintézettől felvett hitel esetében hitel átütemezés, prolongáció történt, a lakossági Ügyfélnek 60 napon túli lejárt tartozása volt más pénzintézet felé, de rendezte. Abban az esetben, ha az Ügyfél magánszemély, egyéni vállalkozó vagy más gazdálkodó szervezet, illetve költségvetési intézmény, az előző bekezdésben foglalt rendelkezéseket az Ügyfélre, mint jogalanyra vonatkozó specifikus jogszabályi rendelkezések figyelembevételével értelemszerűen kell alkalmazni. Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyeket a Bank a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből adódó esetleges kárért. A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Bankot, ha valamely, a Banktól várt értesítés nem érkezett meg időben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Bank és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni elnevezésük, címük, telefon- és faxszámuk, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, az Ügyfél vagyoni helyzetét érintő minden egyéb, a Szerződésben foglaltak teljesítése szempontjából lényeges változásról. 9

10 Az Ügyfél köteles 10 napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a Banktól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Ennek elmulasztása esetén a Bank nem felel az esetleg felmerült kárért. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. Az Ügyfél köteles a Banktól való kapcsolatára vonatkozó információkat ha azokat a Bank a Szerződéskötéskor vagy bármely egyéb időpontban, bármely módon ilyennek minősített bizalmasan kezelni. A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően a Bank hivatali helyiségében személyesen vagy postafiókon keresztül az Ügyfélnek vagy meghatalmazottjának adja át, vagy a megadott címre postán kiküldi. A Bank az esetlegesen a jogszabályokban előírt kivételekkel nem köteles a számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni. A Bank saját hatáskörben dönti el azt, hogy az iratokat az Ügyfél részére milyen módon küldi meg (ajánlott levél, tértivevényes levél, egyéb). Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Bank birtokában van. A bankszámlakivonatokat minden esetben elküldöttnek kell tekinteni. A szokásos postai idő elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. A Bank az Ügyfél kérésére és költségére másolatot ad az általa küldött értesítésről, és igazolást ad a küldemény átvételéről. A Bankhoz érkezett írásos küldeményekre a Bank nyilvántartása az irányadó. A fentiek nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank a tőle elvárható gondossággal továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. Kézbesítés szabályai A Bank és az Ügyfél (továbbiakban: Felek) az egymáshoz intézett értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) - amennyiben a Szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - közvetlen kézbesítés útján (személyesen), postai úton kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére. Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig a Szerződésben feltüntetett székhely (cím) minősül. A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte. Az átvétel elismertnek minősül akkor is, ha az elismerést a Bank esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; Ügyfél esetében a vele együtt élő cselekvőképes közeli hozzátartozója vagy élettársa tette. 10

11 A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. A fent meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény fűződik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel kötelesek postára adni. A leirt mód szerinti postai úton megküldött küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek, kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a nyilatkozatot nem vette át, a nyilatkozatot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére. A Bank a Szerződésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Bank a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint weboldalán hozzáférhetővé teszi. Az Ügyfél által hibásan vagy hiányosan megadott adat miatt téves kézbesítésből eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. A Bank okmányt, értékpapírt, valamint egyéb értéket a tőle elvárható gondossággal és az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a saját választása szerinti módon továbbít az Ügyfélnek, az Ügyfél költségére és kockázatára. Az ügyfélpanaszok kezelése A Bank Panaszkezelési Szabályzatban tájékoztatja az ügyfeleket a panaszok, ügyfélbejelentések módjáról és rendezéséről, mely megtalálható az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, valamint a Bank honlapján. A Bank képviselete A Bank képviseletére, valamint az adott bankfiókban aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Bank az üzlethelyiségében az Ügyfél által látható helyen kifüggeszti. Írásbeliség A Bank és az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseiket írásban, szóban és telefonon is közölhetik. A szerződéseket a felek kötelesek írásba foglalni, a Bank és az Ügyfél kapcsolatában jogviszonyt szerződést létrehozni, módosítani, megszüntetni, továbbá fizetési kötelezettséget megállapítani érvényesen kizárólag írásban lehet. Az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a Bank köteles az ügyfél részére átadni. Ellenérték (kamatok, díjak, jutalékok, költségek) Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetőleg díjat és költségtérítést fizet. A Bank pedig az Ügyfél által a Banknál elhelyezett pénzeszköz után - ha a Szerződés így rendelkezik - kamatot (a továbbiakban együtt: ellenérték) fizet. A betéti kamat után fizetendő és a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű adót a Bank levonja, bevallja és befizeti. A Bank az általa felszámított térítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit a Bank és az Ügyfél közötti szerződés tartalmazza. Az olyan térítést és annak számítási módját, amelyről a szerződés nem rendelkezik, a Bank Hirdetményben teszi 11

12 közzé. A Hirdetményt a Bank a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogosult egyoldalúan, az egyes szerződések külön módosítása nélkül megváltoztatni. Ebben az esetben a feltételek megváltoztatásának időpontjában a térítések szerződésmódosítás nélkül is változnak. Az egyes Szerződésekhez kapcsolódó banki szolgáltatások ellenértékét a Szerződés, az ellenérték mértékét, a Bank által érvényesített kondícióik fajtáit és mértékét a Bank hirdetményei, az ellenérték kiszámításának módját a jelen Üzletszabályzat tartalmazzák. A hirdetményben foglaltaktól eltérő ellenértékről a Bank és az Ügyfél szerződésben rendelkezhetnek. A Bank a más szervek által felszámított tényleges költségeket az Ügyfélre áthárítja. A Banki szolgáltatás teljesítése során a Bank jogosult - erre vonatkozó megállapodás alapján - az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi díj, hitelbírálati díj, biztosíték átértékelési díj, szakérői díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.) illetve díjait az Ügyfélre terhelni. Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Ügyfél nem szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Bankot az Ügyféllel, fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a jogszabályban, illetve a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni május 2. napjától a Bank a nem záloghitelek esetében a késedelmi kamat mértékét egységesen évi 6% ban határozza meg. Az ellenérték megfizetése ellenkező kikötés hiányában a felmerüléskor esedékes. Az Ügyfél a szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a jutalékok, díjak és felmerült költségek összegével a fizetési számláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A Banknál vezetett számlák tekintetében a Bank javára történő teljesítés időpontja az a nap, amikor a Bank az Ügyfél számláját megterheli. Ha az Ügyfél számláját nem a Bank vezeti, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeg a Bank fizetési számláján jóváíródik. Ha a fizetési teljesítés időpontja nem banki munkanapra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik, a teljesítés napja az azt követő banki nap. A forintban és más devizanemben vezetett fizetési számla, a forintban vezetett fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret, továbbá a hitelezési tevékenység igénybevétele során az esedékes banki költségek, díjak, jutalékok részbeni vagy egészbeni meg nem fizetéséből adódóan ún. várakozó tranzakciók keletkezhetnek. A Bank a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is helyesbítheti és erről az Ügyfelet értesíti. A Bank saját tévedésének helyesbítése költségmentes. A Bank felelőssége Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszony alapja a kölcsönös bizalom. Az Ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Bank a lelkiismeretes megbízott gondosságával intézi, működése során megfelel az óvatos, körültekintő és megbízható (együttesen prudens) működés követelményeinek, és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. A Bank megtéríti az Ügyfélnek mindazt az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet nagyfokú gondatlanságával az Ügyfélnek esetlegesen okozott. Az Ügyfél az általában elvárható módon köteles a 12

13 kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni, és a Bankot értesíteni. Az Ügyfélnek az esetlegesen bekövetkezett kárát igazolnia kell. A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek a Bankon kívülálló és el nem hárítható okból így különösen természeti katasztrófa, háború, belföldi vagy külföldi jogszabályi vagy hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán - következtek be. Nem felel a Bank a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a Banki üzem karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha a Bank jelentős ok miatt meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza a működését. Nem felel a Bank az általa vállalt Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza. Ha a Bank az Ügyfél megbízása alapján átvesz vagy továbbít okmányokat, megvizsgálja azokat, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Bank azonban nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításaiért, az okmányokon említett áruk típusáért, származásáért, mennyiségéért és minőségéért. Az okmányok kiszolgáltatása és fizetés kapcsán a Bank annak teljesít, akit igazolópapírjainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni. A Bank csak súlyos gondatlansága esetén felelős azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban a cselekvőképességében időközben beállott változásokról. A évi LXXXXV tv. szerint a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozóan a fizetési műveletek helyesbítésének szabályai, valamint a felelősségi és kárviselési szabályok a következők (1) Az ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő harmadik hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja. (2) A felek az ügyfél helyesbítéshez való jogát nem zárhatják ki. (3) Az (1) bekezdés szerinti határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha a Bank a fizetési megbízást követően előírt utólagos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. (4) A Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul köteles a helyesbítés iránti kérelemnek eleget tenni. (5) A jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Bank köteles bizonyítani - adott esetben a hitelesítés által -, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. (6)Az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek, a fizető fél viseli negyvenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a évi LXXXXV tv 40. (2) bekezdése szerinti bejelentés megtételét megelőzően. (7) Nem terheli az (6) bekezdésben meghatározott felelősség a fizető felet, ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - nélkül használtak, vagy a Bank a évi LXXXXV tv 41. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget. 13

14 (8) A Bank mentesül az (6) bekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a évi LXXXXV tv 40. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta. (9) A évi LXXXXV tv 40. (2) bekezdése szerinti bejelentést követően a Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek. (10) A fizető fél Bankja visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a fizető fél a fizetési művelet összegét nem ismerte, és b) a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. (11) A fizető fél részéről a fizetési művelet adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Banknak a fizető fél korábbi fizetési műveleteit, a keretszerződésben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit kell figyelembe vennie. (12)A (10) bekezdésben foglalt feltételek fennállása tekintetében a bizonyítás a fizető felet terheli. (13) A felek megállapodnak arról, hogy a fizető fél nem jogosult a visszatérítésre, ha a jóváhagyást közvetlenül a saját pénzforgalmi szolgáltatónak adta meg, és a fizetési műveletre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a pénzforgalmi szolgáltató vagy a kedvezményezett a keretszerződésben meghatározott módon, a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal teljesítette. (14) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet visszatérítésére vonatkozó igényét a fizető fél a terhelés napjától számított ötvenhat napig érvényesítheti. (15) A Bank a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított tíz munkanapon belül a fizetési művelet összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. (16) A visszatérítés elutasítása esetén a Bank egyidejűleg tájékoztatja a fizető felet a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. (17) Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minősül. (18) Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által és a fizető fél nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül teljesítettnek. (19) A fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító használata esetén - ide nem értve a (18) bekezdésben foglalt esetet - a Bankot nem terheli felelősség. (20) A Bank - a (19) bekezdésben meghatározottak ellenére - köteles a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (21) A felek megállapodnak arról, hogy a Bank a fizetési művelet összegének (20) bekezdés szerinti visszaszerzése esetén külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel. (22) Ha a fizetési műveletet a fizető fél kezdeményezte, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. (23) Ha a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (24) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (22) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. (25 ) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (23) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési művelet összegét a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, és a kedvezményezett fizetési számláján jóváírni. 14

15 (26 ) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél kérésére - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (27) Az (26) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető felet tájékoztatja. (28) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (29) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (28) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési megbízást megküldeni a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé. (30) A fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a kedvezményezett felé a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (31 ) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (30) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a kedvezményezett számláján jóváírt fizetési művelet összege a kedvezményezett rendelkezésére álljon. (32) Az (28) és (30) bekezdésben foglaltak kivételével a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a fizető fél felé a saját pénzforgalmi szolgáltatója felel. (33) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (32) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. (34) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (35) A (30) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettet tájékoztatja. (36) Az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért, és a kamatbevétel elmaradásáért. (37) A pénzforgalmi szolgáltatónak fenti rendelkezésekben meghatározott felelőssége nem érinti egyéb jogszabály alapján fennálló felelősségét. (38) Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak a (22-36) szerinti felelőssége harmadik személy magatartásának vagy mulasztásának következménye, a pénzforgalmi szolgáltató e harmadik személytől a (22)-(36)-ban meghatározott összeg kifizetésének megtérítését követelheti. (39) A pénzforgalmi szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a évi LXXXXV tv VII-IX. Fejezetben meghatározott kötelezettségének teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki. A Bank nem felel: az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, a Bank működésének megzavarása miatt következtek be; az olyan károkért, amelyeket az Ügyfél gondatlan magatartása, így különösen a bankkártya jogosulatlan használata eredményezett; az olyan megbízások teljesítéséért, amelyeknek jogosulatlan vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni; az Ügyfél azonosító irata elvesztéséből, illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért; az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért (a Bank az Ügyfél megbízása alapján átvett okmányokat csak abból a szempontból köteles vizsgálni, hogy azok megfelelnek e a megbízásban foglaltaknak), 15

16 kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során a tőle elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak, a pénzforgalmi megbízás helytelen kiállítása, Electra Internet Banking szolgáltatás esetén annak rögzítése miatt a bankszámla téves könyveléséből, hibás vagy nem létező ellenszámla megadásából, vagy a megbízás teljesítésének jogszerű megtagadásából eredő károkért. Ezen hibák rendezéséről a számlatulajdonos Ügyfélnek kell gondoskodnia; a csoportos beszedési megbízást benyújtó szolgáltató cégek téves díjközléséből fakadó károkért. Ebben az esetben az Ügyfél a szolgáltatóhoz köteles fordulni panaszával; azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Bankon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen, más Bank vagy társaság által üzemeltetett bankjegykiadó automaták működéséért, a bankkártyával kapcsolatos vásárlásokért, a társkártyabirtokossal kapcsolatos károkért, az illetéktelen személytől érkező telefonos kártyaletiltás okozta hátrányokért, valamint a bemutatóra szóló betétek névre szólóvá történő alakítása során a betéti okirat tulajdonjogában felmerülő bármely jogvitában (okmányok kiszolgáltatása esetén a Bank annak teljesít, akit az igazoló dokumentumok megvizsgálása alapján a fizetés elfogadására jogosultnak tart), a kihelyezett POS terminál üzemeltetéséért, valamint az azon előforduló szoftver és hardver hibákból eredő károkért. A Bank felelősségi határa a számlatulajdonos Ügyfél által benyújtott pénzforgalmi megbízások esetén a pénzforgalmi megbízások számlatulajdonostól történő átvételétől, a megbízáson szereplő adatok számítógépes rendszerbe történő rögzítésén keresztül a megfelelő számlán való könyvelésig, valamint a GIRO Zrt. nek történő átadásig tart; Electra Internet Banking szolgáltatás esetén a Bank felelőssége kizárólag az elektronikus úton történő adatátvételtől a megfelelő számlán való könyvelésig, valamint a GIRO Zrt. nek történő átadásig tart, a rögzítés az Ügyfél felelőssége; a számlatulajdonos Ügyfél részére érkezett tételek esetén az átvételtől a számlatulajdonos számláján való lekönyveléséig; a bankkártyás visszaélésekkel kapcsolatban a kártyabirtokos Ügyfél szabályos bejelentésétől számított időszakra terjed ki. A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Bank közvetítői szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkező tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül írja jóvá az Ügyfél bankszámláján. A befizető a bankszámlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklődéssel a postahelyen és a számlavezető fiókhoz is fordulhat. Szintén a számlavezető fiókhoz lehet fordulni a bankszámlán jóváírt befizetésekre vonatkozóan is. Az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság által folyósított juttatásokkal kapcsolatban elsődlegesen a Nyugdíjfolyósítóhoz kell fordulni. A Bank az Ügyfél pénzforgalmi megbízásainak teljesítése érdekében jogosult közreműködő tevékenységét igénybe venni. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Bank felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. Banktitok Banktitkok köre A Bank az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a Bank rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, 16

17 tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik. A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Banknál elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének adataira is alkalmazni kell. A banktikokkal kapcsolatos szabályokat részletesen a Hpt. szabályozza. Titoktartási kötelezettség A banktitkok esetében időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjait, a Bank tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és rajtuk kívül mindazokat, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz a Bankkal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. A titoktartási kötelezettség alapján banktitok a következő pontban meghatározott körön kívül az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Bank Ügyfeleinek hátrányt okozzon. Bank jogutód nélküli megszűnése esetén a Bank által kezelt üzleti vagy banktitkot tartalmazó irat keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Bank Ügyfele, vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri a banktitok kiszolgáltatását, vagy erre felhatalmazást ad. Nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Banktól történő szerződéskötés keretében nyújtja, a Bank érdeke az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, lejárt követelése érvényesítéséhez azt szükségessé teszi, törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad. 1. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét-és intézményvédelmi alappal, és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, valamint törvényben nevesített és ott meghatározott feladatkörében eljáró kormánybiztossal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végelszámolóval, folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozóhatósággal, ügyészséggel, a büntető, valamint polgári ügyben, a csőd, illetve felszámolási eljárás, továbbá a kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, 17

18 külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel, főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, adó, vám és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel, bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban ideértve a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is eljáró végrehajtóval szemben, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral, a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben. a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz, tőke és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk hatálya alá tartozó állami támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel, a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró kincstárral, a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt könyvvizsgálója ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával a feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest azonosítását végző rendőri szervvel szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. 2. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Banktól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, a Bank az adózás rendjéről szóló2003. évi XCII. törvény 52. (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot, a Bank a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 13. (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot, a Bank az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget, a Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szervírásbeli megkeresésének teljesítése céljából harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól, vagy 18

19 a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából harmadik ország pénzügyi információs egysége esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól. A fentiekben felsorolt szervek részére csak hivatalos írásbeli megkeresésre és csak pontosan körülhatárolt adatok szolgáltathatók ki. A hivatalos írásbeli megkeresésben meg kell jelölni az ügyfelet vagy a bankszámlát, akiről/amelyről a fentiekben felsorolt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. Nem kell a fenti adatokat az írásbeli megkeresésben megjelölni, ha a Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást tart. Ezekben az esetekben a Gazdasági Versenyhivatal megkeresését a helyszínen közli. A fentiek szerinti adatkérésre jogosult a rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. A Bank a Hpt.-ben foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását titoktartási kötelezettségre hivatkozással nem tagadhatja meg. Az MNB jogszabályban, a Bank számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. Titoktartási kötelezettség alóli mentesség A Bank a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy a bankszámla vagy ügylet kábítószer visszaéléssel, kábítószer kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel, kábítószer készítésének elősegítésével vagy új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, bennfentes kereskedelemmel, vagy piacbefolyásolással van összefüggésben. A fentiekben foglaltakat a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre a hatáskörükbe tartozó bűncselekményekkel összefüggő adatok tekintetében kell alkalmazni. A Bank a megkeresések teljesítése során a minősített adat védelméről szóló törvényben és egyéb, a minősített adat kezelésére vonatkozó jogszabályokban előírt követelmények betartásával jár el. A Bank a megkeresések teljesítése során köteles az államtitok és a szolgálati titok védelméről szóló jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő védelmi intézkedéseket megtenni. Nem jelenti a banktitok sérelmét: az olyan összesített adatok szolgáltatása, melyből az egyes Ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá téves utalás esetén a teljesített átutalási megbízás megbízója, illetve a megbízó számlavezetője javára történő adatátadás, a megbízás szerint kedvezményezett, nem pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, címére vonatkozóan. 19

20 a Hpt. 3. (1) bekezdésének b)-g) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részéről központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendserbe, illetve e rendszerből a törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadat-szolgáltatás, a Bank által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a Bank részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása, az Igazgatóság írásbeli hozzájárulásával a Bankban befolyásoló részesedéssel rendelkező tagnak, vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tag vagy esetleges jövőbeni tag által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek történő adatátadás, az MNB által a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1. statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal, 2. a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából az államháztartásért felelős miniszter részére, a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha az Ügyfél (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához, a Bank által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére, az összevont alapú felügyeleti megfelelés vonatkozásában történő, valamint a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás, a Felügyelet által a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére, az OBA által külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint külföldi felügyeleti hatóságok részére együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, a Bank által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás, a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, november 15 i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB részére, írásbeli megkeresés alapján az MNB tv. 4. (1)- (7) bekezdésében meghatározott alapvető feladatai teljesítése érdekében végrehajtott műveletei biztosítékául szolgáló hitelkövetelésekre vonatkozó adatátadás, 20

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Széchenyi István Hitelszövetkezetnél (székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-vel szemben A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (székhelye: 1062 Budapest,

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Szentesi Hitelszövetkezetnél (székhelye: 6600 Szentes, Apponyi tér 12., a

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára A Kinizsi Bank Zrt.-nél (székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., a továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-219/2014. számú határozat a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet számára A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2014.03.18. napjától A megemelt havi számlavezetési

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-186/2014. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-186/2014. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-186/2014. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. számára A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Berzsenyi

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben