Általános Üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat"

Átírás

1 Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/ számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/ számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 89/41/ számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 2/2/ számú Igazgatósági határozattal Érvényes: től

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI AZ ÜGYFÉLPANASZOK KEZELÉSE A BANK KÉPVISELETE ÍRÁSBELISÉG ELLENÉRTÉK (KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK) A BANK FELELŐSSÉGE BANKTITOK ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS A BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...22 ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS KÉPVISELET AZ ÜGYFÉL ÉS A BANK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK...26 FIZETÉSI SZÁMLA MEGNYITÁSA, FIZETÉSI SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS A SZERZŐDÉSEK LÉTREJÖTTE ÉS FELMONDÁSA AZ ÜGYFÉLLEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA AZ ÜGYFÉL BESZÁMÍTÁSI JOGOSULTSÁGÁNAK KORLÁTAI A BANK SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE ÜGYNÖKÖKÖN KERESZTÜL I. BETÉTGYŰJTÉS...31 A BETÉTELHELYEZÉS SZABÁLYAI KEDVEZMÉNYEZETTEK, MEGHATALMAZOTTAK BETÉTI KAMATSZÁMÍTÁS A BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE KÖNYVES ÉS OKIRATOS BETÉTEK MEGSEMMISÍTÉSE IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÁS BETÉTVÉDELEM A BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK ADÓK, JÁRULÉKOK II. PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSA...39 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A SZERZŐDÉSEK BIZTOSÍTÉKAI HITELEK KAMATA, KEZELÉSI KÖLTSÉGE, HITELDÍJ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁS SZABÁLYAI KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS A KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ FOGYASZTÓVÉDELMI ALAPELVEK..67 III. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK, SZÁMLAVEZETÉS...70 A SZÁMLAVEZETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...71 FEDEZET A MEGBÍZÁSOK ÉRKEZÉSE A FIZETÉSI MEGBÍZÁS VISSZAUTASÍTÁSA AZ ÜGYFÉL FELÉ A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK TÉVEDÉS, HELYESBÍTÉS ÉS PANASZ

3 VISSZAVONÁS, MÓDOSÍTÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HELYE ÉS IDEJE...76 IV. PÉNZTÁRSZOLGÁLAT...81 V. PÉNZVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG...82 ÁRFOLYAMJEGYZÉS VI. BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS...82 BANKKÁRTYA KIBOCSÁTÓI TEVÉKENYSÉG BANKKÁRTYA ELFOGADÓI TEVÉKENYSÉG TERHELÉSEK A BANKKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, ÁTVÉTELE...85 TÁRSKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA...87 A KÁRTYABIRTOKOS KÖTELEZETTSÉGE ELLENÉRTÉK VII. TÁVOLRÓL HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ FIZETÉSI ESZKÖZÖK...91 VIII. BIZTOSÍTÁS...91 XI. BEFEKTETÉS...91 X. BANKGARANCIA ÉS KEZESSÉG...91 A KEZESSÉG ÉS BANKGARANCIA NYÚJTÁSÁNAK ÜGYFELEI ELLENÉRTÉK A BANKGARANCIA, KEZESSÉG BEVÁLTÁSA XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...93 SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT FÜGGELÉKEK 3

4 PREAMBULUM A Dél-Dunántúli Takarék Bank - mint a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet jogutódja - a Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar hitelintézet, amelynek székhelye: Kaposvár, Berzsenyi u. 44, adószáma: (a továbbiakban: Bank ). A Bank pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet ) jogelőd felügyeleti szervének tevékenységi körre vonatkozó engedélye alapján jogosult folytatni. A Bank a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyéb üzletszerű tevékenységeket is végezhet (a továbbiakban a Bank által végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, valamint egyéb üzletszerű tevékenység egységesen: Szolgáltatás ). A Bank tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-1352/2013. számú határozata alapján végzi. A Bank által az ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások sokfélesége és nagy száma miatt, valamint az ügyfelek által a Bank részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek valamennyi Szolgáltatás során, mind a Bankra, mind pedig az ügyfelekre kötelezőek. Ezt a célt szolgálja a Bank jelen Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat ), amely határozott és egyértelmű alapját adja a Bank és az ügyfél közötti üzleti kapcsolatnak. Általános rendelkezések A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) előírja, hogy a Bank egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről. Jelen Üzletszabályzat általános szerződési feltételek a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövő szolgáltatási kapcsolatok, illetve jogügyletek általános feltételeit tartalmazza. Az Üzletszabályzat hatálya és a szerződések felépítése Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Bank és valamennyi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, valamint egyéb szervezet ügyfél (a továbbiakban egységesen: Ügyfél ) közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Bank valamely Szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) az Ügyfél részére, és/vagy az Ügyfél valamely Szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Banktól. Az Ügyféllel megkötött ügylethez kapcsolódóan zálogkötelezettséget vállalóra (továbbiakban: Zálogkötelezett), valamint készfizető kezességet vállalóra (a továbbiakban: Készfizető kezes) az Ügyfélre vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed minden olyan egyéb üzleti kapcsolatra, amelynek során a Bank és szerződéses partnere az Üzletszabályzat alkalmazásában kifejezetten megállapodnak. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mind a Bankra, mind pedig az Ügyfélre nézve kötelezőek, külön kikötés nélkül is. A Bank és az Ügyfél közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az Üzletszabályzattól (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is. A Bank és az Ügyfél között létrejött jogviszony tartalmát elsősorban az adott Szolgáltatás típusának megfelelő egyedi szerződés (a továbbiakban: Ügyfélszerződés ), valamint az arra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat (a továbbiakban: ÁSZF ) és a Hirdetmény határozzák meg (a 4

5 továbbiakban az Ügyfélszerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, együttesen: Szerződés ), elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Fizetési számla esetén az Ügyfélszerződés, a Hirdetmény, és a jelen Üzletszabályzat ( ÁSZF ), együttesen felelnek meg a Keretszerződés feltételeinek. A vonatkozó ÁSZF és az Ügyfélszerződés azonos tárgyú rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén az Ügyfélszerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben a Bank az egyes jogviszonyok vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak, és az Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezése hiányában kerülhet sor. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot (ÁSZF-et ), és a Hirdetményt új Szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa a vonatkozó jogszabályok mellett. Fizetési számla esetében a Bank az ügyfelet az ügyfél keretszerződés-kötésre irányuló jognyilatkozatát megelőzően, kellő időben köteles papíron vagy tartós adathordozón a PTv 10. -ban foglaltakról tájékoztatni. A Bank e tájékoztatási kötelezettségének a keretszerződés egy példányának átadásával tesz eleget. A keretszerződés a következő adatokat és tájékoztatást tartalmazza: 1. a Bank cégnevét és székhelyét 2. ügyféllel való egyéb kapcsolattartás (ideértve az elektronikus levelezést) címét, valamint 3. a Bank cégjegyzékszámát, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számát; 4. a szolgáltatásra vonatkozóan: 4.a) a szolgáltatás lényeges jellemzőit, 4.b) azokat az adatokat, amelyek a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek, 4.c) a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak és a jóváhagyás visszavonásának módját, 4.d) a fizetési megbízás átvételének időpontját és esetlegesen a szolgáltató általi tárgynapi teljesítésre történő befogadás végső időpontját, 4.e) a szolgáltatás teljesítésének időtartamát, valamint 4.f) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára vonatkozó fizetési műveleti értékhatár lehetőséget; 5.) az ellenszolgáltatásra vonatkozóan: 5.a) tájékoztatást tételesen a Bank részére fizetendő valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, 5.b) tájékoztatást a Bank által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó kamatlábakról és átváltási árfolyamokról, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módjáról, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontjáról, indexéről vagy alapjáról, valamint 6. a kapcsolattartásra vonatkozóan: 6.a.) a kapcsolattartás módját, ideértve az ügyfél által használt azon eszközök műszaki követelményeit is, amely útján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, 6.b) felvilágosítást a Bank tájékoztatási kötelezettségének és a szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának módjáról és gyakoriságáról, 6.c) tájékoztatást a szerződéskötés és a szerződés fennállása alatti kapcsolattartás nyelvéről, valamint 6.d) tájékoztatást az ügyfelet megillető, a PTv ban meghatározott tájékoztatáshoz való jogáról; 7. a biztonsági intézkedésre és a felelősségre vonatkozóan: 7.a) tájékoztatást az ügyfélnek a 40. -ban meghatározott bejelentési kötelezettségéről és a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségeiről, 7.b) tájékoztatást a fizető felet terhelő, a PTv ban meghatározott felelősségi szabályokról, 5

6 7.c) tájékoztatást a Banknak a fizetési művelet teljesítéséért a PTv ban meghatározott felelősségéről, valamint 7.d) tájékoztatást a PTV ban és a 46. -ban meghatározott visszafizetési feltételekről; 8. a keretszerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozóan: 8.a) tájékoztatást arról, hogy a évi LXXXV. törvény 15. (3) szerinti szerződésmódosítást az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el, a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. 8.b) tájékoztatást a szerződés időtartamáról, valamint 8.c) tájékoztatást az ügyfelet megillető, a keretszerződésre vonatkozó felmondási jogról és annak következményeiről; 9. a jogorvoslatra vonatkozóan: 9.a) tájékoztatást a jogválasztásról, a kizárólagos hatáskör és illetékesség kikötéséről, valamint 9.b) tájékoztatást a szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. A Bank nem köteles 8.e) alpontja és 9.a) alpontja szerinti tájékoztatást megadni, ha a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és b) az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre. Fizetési számla keretszerződés módosításának, megszüntetésének feltételei A keretszerződés módosítását a Bank kizárólag a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezheti. A határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. A keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a Bank köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására azonnal is sor kerülhet, ha a felek ezt a lehetőséget a keretszerződésben kikötötték, és a változások referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. A Bank a kamatláb változásáról az ügyfelet az ÁSZF-ben meghatározott módon köteles tájékoztatni. A kamat vagy árfolyam ügyfél számára előnyös változása esetén a Bankot tájékoztatási kötelezettség nem terheli. Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor egy hónapos felmondási idővel felmondhatja. Ügyfelet a díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség mentes felmondás joga határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szóló keretszerződés esetén csak az első év elteltével illeti meg. Az első év eltelte előtt az ügyfél felmondása esetén a Bank az ügyféltől ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a Banknak az ügyfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn. A Bank a keretszerződést írásban felmondhatja legalább két hónapos határidővel a hónap végére szólóan A Bankot az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a Bank kizárólag a keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult. Az elszámolás a felmondási idő utolsó napján történik. A záloghitelezés, a hitelezés, a pénzváltás, a bankkártya szerződések, az állam által támogatott lakáscélú kölcsönök és a pénzforgalmi szolgáltatások szabályait külön üzletszabályzatok, általános üzleti/szerződési feltételek tartalmazzák. 6

7 Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a felek eltérő tartalmú szerződése hiányában a Bank és az Ügyfelek minden üzleti kapcsolatában, amely során a Bank pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. Amennyiben valamely kérdésről sem az Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a évi V. törvény ( től) a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), illetve a Hpt. megfelelő rendelkezései, valamint a jogügylet jellege szerint irányadó más hatályos jogszabályok az irányadók. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Az Üzletszabályzat minden, az ügyfelek számára nyitva álló Banki helyiségben rendszeresített hirdetőtáblán (Hirdetmény), valamint a Bank honlapján hozzáférhető, azt a Bank a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatok mellett kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja. A Bank köteles minden, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvános információt az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. A Bank Hirdetményben teszi közzé további üzletszabályzatait, az általa felszámított kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét is. Az Üzletszabályzat módosítása A Bank fenntartja magának a jogot, hogy jelen Üzletszabályzatot új szolgáltatás bevezetésekor, a pénz és tőkepiaci feltételek, a jogszabályi és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa. A Bank az Üzletszabályzat módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 15 nappal korábban, Hirdetmény útján, valamint a honlapján történő közzététellel értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstől kezdve vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Bank jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés eredeti feltételek szerint él tovább. A kondíciók módosítása Ügyleti kamat módosítására vonatkozó szabályok február 1. napját megelőzően kötött kölcsönszerződések kamatváltoztatására vonatkozó rendelkezések: - referencia kamatlábhoz kötött kamatozásuknál nincs változás, tehát a változó referencia kamat + fix kamatfelár a futamidő végéig - nem referencia kamatlábhoz kötöttek fix kamatuk azok maradnak, tehát a kölcsönszerződésben (vagy módosításaiban) foglalt fix kamatlábbal kamatoznak a futamidő végéig - a lakáscélú kamattámogatásukra az állami kamattámogatásról szóló rendeletek előírásai vonatkoznak február 1. után kötött kölcsönszerződések kamatváltoztatására vonatkozó rendelkezések: A Bank a fogyasztói kölcsönszerződések megkötése során az alábbi kamatváltoztatási lehetőségeket alkalmazza: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott 7

8 a) fix kamatozással, vagy b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy c) fix kamatozással nyújtható. A 3 évet meghaladó futamidejű bekezdés szerinti hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A fenti kamatváltoztatási lehetőségek közül az alkalmazott módszert az egyedi kölcsönszerződések tartalmazzák. A Szerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. A Bank jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy az Ügyfél számára hátrányosan kizárólag a kölcsönszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy azt a évi CLXII. törvény lehetővé teszi. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható. Az ügyleti kamat megváltoztatásáról, az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma, vagy a törlesztés gyakorisága változik, annak tényéről a Bank az Ügyfelet a változás hatályba lépését megelőző legalább 90 (kilencven) nappal levélben közvetlenül értesíti. Ez alól kivétel az állami kamattámogatással nyújtott hitel, illetve a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat. Díj, költség módosulására vonatkozó szabályok A szerződés alapján felszámított fix díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján annak mértékével évente, a megelőző év december 31-i értékhez képest automatikusan módosulnak az adott év április 1. napjától. Az Ügyfél ezt követően a módosult díjat köteles megfizetni a Bank részére. A módosult díjak összegét valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, annak tényét a Bank - legkésőbb március 1. napjáig - hirdetmény útján közli az Ügyféllel. b) Az Ügyfélnek nyújtott kölcsönhöz kapcsolódó költségek teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak a Bank által felszámított költségek (pl. KHR lekérdezés költsége). A módosult költségek összegét valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, annak tényét a Bank a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal hirdetmény útján közli az Ügyféllel. A Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően az Ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni. A Bank a módosulásról az Ügyfelet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján illetve Internetes Honlapján értesíti. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell az Ügyféllel közölni a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Fenti rendelkezések a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződésre nem vonatkoznak. 8

9 Tájékoztatási kötelezettség A Bank az Ügyféllel megkötött szerződés hatálya alatt legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejáratakor köteles írásban egyértelmű, közérthető és teljes körű kimutatást kivonatot küldeni postai úton az Ügyfél részére. A kivonatküldés rendje a következő: Hitel/kölcsön: minden éven túli hiteltermék esetében legalább évente egyszer, valamint a hitel lejáratakor; a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretek esetében a tájékoztatás a bankszámlakivonaton keresztül történik; referencia kamathoz kötött hiteltermékek esetében a referencia kamat változásáról a Bank az ügyfeleket a honlapon keresztül és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben is tájékoztatja; a törlesztő részlet nagyságáról az adóst írásban, az alábbi időpontokban kell tájékoztatni: - minden kölcsönfolyósítást követő 2 munkanapon belül, ha a törlesztő részletet a szerződés nem tartalmazza, vagy attól eltér, - esedékesség előtt, ha a törlesztő részlet kondíció változás miatt változik, - esedékesség előtt a bármely okból bekövetkező törlesztő részlet változás alkalmával. A küldési határidők a gyakoriságnak megfelelően az alábbiak szerint alakulnak: havi kivonat: tárgyhót követő 10 ig, éves kivonat: tárgyévet követő január 31 ig, Betét: a könyves betéteknél évente és lejáratkor/megszűnéskor, az okiratos betétek nem folyamatos lekötések, hanem egyszeri elhelyezésűek, így időszakos tájékoztatási kötelezettsége a Banknak nincs; a számlabetéteknél a Bank a bankszámlakivonaton tájékoztatja az Ügyfeleket. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) előírásoknak megfelelve a Bank a betétes kérésére köteles ügyféltájékoztatót díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján az ügyfelek rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással. Számla: az Ügyfél döntésének megfelelően havonta, vagy minden forgalmi nap után kérhető kivonat; szintén az Ügyfél döntésétől függ a kivonatkészítés módja: kérhető papíros alapon vagy elektronikus formában (netbanki lekérés keretében) is. Amennyiben a kimutatás az Ügyfél részére nem érthető, úgy a Bank további tájékoztatást köteles adni, illetőleg az Ügyfél erre irányuló igénye esetén részére személyesen, szóban köteles elmagyarázni a kimutatásban szereplő tételek tartalmát. A kimutatást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a részére történt kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emel kifogást. Az Ügyfél saját költségére bármikor kérhet írásbeli kimutatást a Banktól kötött szerződéseiről de legfeljebb a szerződés hatályának megszűnésétől számított ötödik év lejártáig melyet a Bank 90 napon belül köteles megküldeni az Ügyfél részére. 9

10 A Bank és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttműködnek, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásról öt napon belül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. Az ügylet szempontjából jelentős körülménynek kell tekinteni különösen azt, ha az Ügyfél: neve, cégjegyzék szerinti cégneve, lakhelye, székhelye, telephelye vagy vezető tisztségviselője, illetőleg képviseletre jogosult személye adatában változás állt be. Ugyanígy annak kell tekinteni azt is, ha: gazdasági, gazdálkodási helyzetében jelentős változás állt be, a saját tőke veszteség folytán a törzstőke a vonatkozó törvényben megjelölt érték alá csökkent, valamint a fizetéseit beszüntette, vagyona a tartozásokat nem fedezi, vele szemben csőd, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás indult, csődegyezséget kötött, vele szemben olyan eljárás adó, vám, TB, bírósági végrehajtás indult, mely fizetési képességét, illetőleg készségét bármilyen módon befolyásolja, átalakulás, privatizáció és egyéb más szervezeti átalakulás zajlik, más pénzintézettől is vett fel hitelt, és annak összege a mérlegfőösszege 10% át meghaladja, más pénzintézettől felvett hitel esetében hitel átütemezés, prolongáció történt, a lakossági Ügyfélnek 60 napon túli lejárt tartozása volt más pénzintézet felé, de rendezte. Abban az esetben, ha az Ügyfél magánszemély, egyéni vállalkozó vagy más gazdálkodó szervezet, illetve költségvetési intézmény, az előző bekezdésben foglalt rendelkezéseket az Ügyfélre, mint jogalanyra vonatkozó specifikus jogszabályi rendelkezések figyelembevételével értelemszerűen kell alkalmazni. Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyeket a Bank a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből adódó esetleges kárért. A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Bankot, ha valamely, a Banktól várt értesítés nem érkezett meg időben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Bank és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni elnevezésük, címük, telefon- és faxszámuk, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, az Ügyfél vagyoni helyzetét érintő minden egyéb, a Szerződésben foglaltak teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az Ügyfél köteles 10 napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a Banktól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Ennek elmulasztása esetén a Bank nem felel az esetleg felmerült kárért. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. Az Ügyfél köteles a Banktól való kapcsolatára vonatkozó információkat ha azokat a Bank a Szerződéskötéskor vagy bármely egyéb időpontban, bármely módon ilyennek minősített bizalmasan kezelni. 10

11 A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően a Bank hivatali helyiségében személyesen vagy postafiókon keresztül az Ügyfélnek vagy meghatalmazottjának adja át, vagy a megadott címre postán kiküldi. A Bank az esetlegesen a jogszabályokban előírt kivételekkel nem köteles a számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni. A Bank saját hatáskörben dönti el azt, hogy az iratokat az Ügyfél részére milyen módon küldi meg (ajánlott levél, tértivevényes levél, egyéb). Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Bank birtokában van. A bankszámlakivonatokat minden esetben elküldöttnek kell tekinteni. A szokásos postai idő elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. A Bank az Ügyfél kérésére és költségére másolatot ad az általa küldött értesítésről, és igazolást ad a küldemény átvételéről. A Bankhoz érkezett írásos küldeményekre a Bank nyilvántartása az irányadó. A fentiek nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank a tőle elvárható gondossággal továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. Kézbesítés szabályai A Bank és az Ügyfél (továbbiakban: Felek) az egymáshoz intézett értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) - amennyiben a Szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - közvetlen kézbesítés útján (személyesen), postai úton kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére. Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig a Szerződésben feltüntetett székhely (cím) minősül. A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte. Az átvétel elismertnek minősül akkor is, ha az elismerést a Bank esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; Ügyfél esetében a vele együtt élő cselekvőképes közeli hozzátartozója vagy élettársa tette. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. A fent meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény fűződik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel kötelesek postára adni. A leirt mód szerinti postai úton megküldött küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek, kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a nyilatkozatot nem vette át, a nyilatkozatot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 11

12 A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére. A Bank a Szerződésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Bank a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint weboldalán hozzáférhetővé teszi. Az Ügyfél által hibásan vagy hiányosan megadott adat miatt téves kézbesítésből eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. A Bank okmányt, értékpapírt, valamint egyéb értéket a tőle elvárható gondossággal és az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a saját választása szerinti módon továbbít az Ügyfélnek, az Ügyfél költségére és kockázatára. Az ügyfélpanaszok kezelése A Bank Panaszkezelési Szabályzatban tájékoztatja az ügyfeleket a panaszok, ügyfélbejelentések módjáról és rendezéséről, mely megtalálható az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, valamint a Bank honlapján. A Bank képviselete A Bank képviseletére, valamint az adott bankfiókban aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Bank az üzlethelyiségében az Ügyfél által látható helyen kifüggeszti. Írásbeliség A Bank és az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseiket írásban, szóban és telefonon is közölhetik. A szerződéseket a felek kötelesek írásba foglalni, a Bank és az Ügyfél kapcsolatában jogviszonyt szerződést létrehozni, módosítani, megszüntetni, továbbá fizetési kötelezettséget megállapítani érvényesen kizárólag írásban lehet. Az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a Bank köteles az ügyfél részére átadni. Ellenérték (kamatok, díjak, jutalékok, költségek) Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetőleg díjat és költségtérítést fizet. A Bank pedig az Ügyfél által a Banknál elhelyezett pénzeszköz után - ha a Szerződés így rendelkezik - kamatot (a továbbiakban együtt: ellenérték) fizet. A betéti kamat után fizetendő és a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű adót a Bank levonja, bevallja és befizeti. A Bank az általa felszámított térítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit a Bank és az Ügyfél közötti szerződés tartalmazza. Az olyan térítést és annak számítási módját, amelyről a szerződés nem rendelkezik, a Bank Hirdetményben teszi közzé. A Hirdetményt a Bank a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogosult egyoldalúan, az egyes szerződések külön módosítása nélkül megváltoztatni. Ebben az esetben a feltételek megváltoztatásának időpontjában a térítések szerződésmódosítás nélkül is változnak. Az egyes Szerződésekhez kapcsolódó banki szolgáltatások ellenértékét a Szerződés, az ellenérték mértékét, a Bank által érvényesített kondícióik fajtáit és mértékét a Bank hirdetményei, az ellenérték kiszámításának módját a jelen Üzletszabályzat tartalmazzák. A hirdetményben foglaltaktól eltérő ellenértékről a Bank és az Ügyfél szerződésben rendelkezhetnek. A Bank a más szervek által felszámított tényleges költségeket az Ügyfélre áthárítja. 12

13 A Banki szolgáltatás teljesítése során a Bank jogosult - erre vonatkozó megállapodás alapján - az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi díj, hitelbírálati díj, biztosíték átértékelési díj, szakérői díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.) illetve díjait az Ügyfélre terhelni. Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Ügyfél nem szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Bankot az Ügyféllel, fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a jogszabályban, illetve a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. A Bank a előtt folyósított hitelek esetében a késedelmi kamat mértékét egységesen évi 6% ban határozta meg. A időpont után folyósított kölcsönök tekintetében a mindenkor érvényes ügyleti kamaton felül fizetendő késedelmi kamat a késedelem időszakában a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat 3 százalékponttal növelt mértéke, amely a évi CLXII. törvény 17/A. szerinti mértéket nem haladhatja meg. Az ellenérték megfizetése ellenkező kikötés hiányában a felmerüléskor esedékes. Az Ügyfél a szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a jutalékok, díjak és felmerült költségek összegével a fizetési számláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A Banknál vezetett számlák tekintetében a Bank javára történő teljesítés időpontja az a nap, amikor a Bank az Ügyfél számláját megterheli. Ha az Ügyfél számláját nem a Bank vezeti, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeg a Bank fizetési számláján jóváíródik. Ha a fizetési teljesítés időpontja nem banki munkanapra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik, a teljesítés napja az azt követő banki nap. A forintban és más devizanemben vezetett fizetési számla, a forintban vezetett fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret, továbbá a hitelezési tevékenység igénybevétele során az esedékes banki költségek, díjak, jutalékok részbeni vagy egészbeni meg nem fizetéséből adódóan ún. várakozó tranzakciók keletkezhetnek. A Bank a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is helyesbítheti és erről az Ügyfelet értesíti. A Bank saját tévedésének helyesbítése költségmentes. A Bank felelőssége Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszony alapja a kölcsönös bizalom. Az Ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Bank a lelkiismeretes megbízott gondosságával intézi, működése során megfelel az óvatos, körültekintő és megbízható (együttesen prudens) működés követelményeinek, és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. A Bank megtéríti az Ügyfélnek mindazt az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet nagyfokú gondatlanságával az Ügyfélnek esetlegesen okozott. Az Ügyfél az általában elvárható módon köteles a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni, és a Bankot értesíteni. Az Ügyfélnek az esetlegesen bekövetkezett kárát igazolnia kell. A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek a Bankon kívülálló és el nem hárítható okból így különösen természeti katasztrófa, háború, belföldi vagy külföldi jogszabályi vagy hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán - következtek be. 13

14 Nem felel a Bank a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a Banki üzem karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha a Bank jelentős ok miatt meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza a működését. Nem felel a Bank az általa vállalt Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza. Ha a Bank az Ügyfél megbízása alapján átvesz vagy továbbít okmányokat, megvizsgálja azokat, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Bank azonban nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításaiért, az okmányokon említett áruk típusáért, származásáért, mennyiségéért és minőségéért. Az okmányok kiszolgáltatása és fizetés kapcsán a Bank annak teljesít, akit igazolópapírjainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni. A Bank csak súlyos gondatlansága esetén felelős azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban a cselekvőképességében időközben beállott változásokról. A évi LXXXXV tv. szerint a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozóan a fizetési műveletek helyesbítésének szabályai, valamint a felelősségi és kárviselési szabályok a következők (1) Az ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő harmadik hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja. (2) A felek az ügyfél helyesbítéshez való jogát nem zárhatják ki. (3) Az (1) bekezdés szerinti határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha a Bank a fizetési megbízást követően előírt utólagos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. (4) A Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul köteles a helyesbítés iránti kérelemnek eleget tenni. (5) A jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Bank köteles bizonyítani - adott esetben a hitelesítés által -, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. (6)Az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek, a fizető fél viseli negyvenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a évi LXXXXV tv 40. (2) bekezdése szerinti bejelentés megtételét megelőzően. (7) Nem terheli az (6) bekezdésben meghatározott felelősség a fizető felet, ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód - nélkül használtak, vagy a Bank a évi LXXXXV tv 41. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget. (8) A Bank mentesül az (6) bekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a évi LXXXXV tv 40. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta. (9) A évi LXXXXV tv 40. (2) bekezdése szerinti bejelentést követően a Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek. 14

15 (10) A fizető fél Bankja visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a fizető fél a fizetési művelet összegét nem ismerte, és b) a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. (11) A fizető fél részéről a fizetési művelet adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Banknak a fizető fél korábbi fizetési műveleteit, a keretszerződésben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit kell figyelembe vennie. (12)A (10) bekezdésben foglalt feltételek fennállása tekintetében a bizonyítás a fizető felet terheli. (13) A felek megállapodnak arról, hogy a fizető fél nem jogosult a visszatérítésre, ha a jóváhagyást közvetlenül a saját pénzforgalmi szolgáltatónak adta meg, és a fizetési műveletre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a pénzforgalmi szolgáltató vagy a kedvezményezett a keretszerződésben meghatározott módon, a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal teljesítette. (14) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet visszatérítésére vonatkozó igényét a fizető fél a terhelés napjától számított ötvenhat napig érvényesítheti. (15) A Bank a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított tíz munkanapon belül a fizetési művelet összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. (16) A visszatérítés elutasítása esetén a Bank egyidejűleg tájékoztatja a fizető felet a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. (17) Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minősül. (18) Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által és a fizető fél nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül teljesítettnek. (19) A fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító használata esetén - ide nem értve a (18) bekezdésben foglalt esetet - a Bankot nem terheli felelősség. (20) A Bank - a (19) bekezdésben meghatározottak ellenére - köteles a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (21) A felek megállapodnak arról, hogy a Bank a fizetési művelet összegének (20) bekezdés szerinti visszaszerzése esetén külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel. (22) Ha a fizetési műveletet a fizető fél kezdeményezte, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. (23) Ha a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (24) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (22) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. (25 ) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (23) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési művelet összegét a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, és a kedvezményezett fizetési számláján jóváírni. (26 ) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél kérésére - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (27) Az (26) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető felet tájékoztatja. (28) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. 15

16 (29) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (28) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési megbízást megküldeni a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé. (30) A fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a kedvezményezett felé a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (31 ) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (30) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a kedvezményezett számláján jóváírt fizetési művelet összege a kedvezményezett rendelkezésére álljon. (32) Az (28) és (30) bekezdésben foglaltak kivételével a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a fizető fél felé a saját pénzforgalmi szolgáltatója felel. (33) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (32) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. (34) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (35) A (30) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettet tájékoztatja. (36) Az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért, és a kamatbevétel elmaradásáért. (37) A pénzforgalmi szolgáltatónak fenti rendelkezésekben meghatározott felelőssége nem érinti egyéb jogszabály alapján fennálló felelősségét. (38) Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak a (22-36) szerinti felelőssége harmadik személy magatartásának vagy mulasztásának következménye, a pénzforgalmi szolgáltató e harmadik személytől a (22)-(36)-ban meghatározott összeg kifizetésének megtérítését követelheti. (39) A pénzforgalmi szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a évi LXXXXV tv VII-IX. Fejezetben meghatározott kötelezettségének teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki. A Bank nem felel: az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, a Bank működésének megzavarása miatt következtek be; az olyan károkért, amelyeket az Ügyfél gondatlan magatartása, így különösen a bankkártya jogosulatlan használata eredményezett; az olyan megbízások teljesítéséért, amelyeknek jogosulatlan vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni; az Ügyfél azonosító irata elvesztéséből, illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért; az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért (a Bank az Ügyfél megbízása alapján átvett okmányokat csak abból a szempontból köteles vizsgálni, hogy azok megfelelnek e a megbízásban foglaltaknak), kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során a tőle elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak, a pénzforgalmi megbízás helytelen kiállítása, Electra Internet Banking szolgáltatás esetén annak rögzítése miatt a bankszámla téves könyveléséből, hibás vagy nem létező ellenszámla megadásából, vagy a megbízás teljesítésének jogszerű megtagadásából eredő károkért. Ezen hibák rendezéséről a számlatulajdonos Ügyfélnek kell gondoskodnia; a csoportos beszedési megbízást benyújtó szolgáltató cégek téves díjközléséből fakadó károkért. Ebben az esetben az Ügyfél a szolgáltatóhoz köteles fordulni panaszával; 16

17 azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Bankon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen, más Bank vagy társaság által üzemeltetett bankjegykiadó automaták működéséért, a bankkártyával kapcsolatos vásárlásokért, a társkártyabirtokossal kapcsolatos károkért, az illetéktelen személytől érkező telefonos kártyaletiltás okozta hátrányokért, valamint a bemutatóra szóló betétek névre szólóvá történő alakítása során a betéti okirat tulajdonjogában felmerülő bármely jogvitában (okmányok kiszolgáltatása esetén a Bank annak teljesít, akit az igazoló dokumentumok megvizsgálása alapján a fizetés elfogadására jogosultnak tart), a kihelyezett POS terminál üzemeltetéséért, valamint az azon előforduló szoftver és hardver hibákból eredő károkért. A Bank felelősségi határa a számlatulajdonos Ügyfél által benyújtott pénzforgalmi megbízások esetén a pénzforgalmi megbízások számlatulajdonostól történő átvételétől, a megbízáson szereplő adatok számítógépes rendszerbe történő rögzítésén keresztül a megfelelő számlán való könyvelésig, valamint a GIRO Zrt. nek történő átadásig tart; Electra Internet Banking szolgáltatás esetén a Bank felelőssége kizárólag az elektronikus úton történő adatátvételtől a megfelelő számlán való könyvelésig, valamint a GIRO Zrt. nek történő átadásig tart, a rögzítés az Ügyfél felelőssége; a számlatulajdonos Ügyfél részére érkezett tételek esetén az átvételtől a számlatulajdonos számláján való lekönyveléséig; a bankkártyás visszaélésekkel kapcsolatban a kártyabirtokos Ügyfél szabályos bejelentésétől számított időszakra terjed ki. A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Bank közvetítői szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkező tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül írja jóvá az Ügyfél bankszámláján. A befizető a bankszámlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklődéssel a postahelyen és a számlavezető fiókhoz is fordulhat. Szintén a számlavezető fiókhoz lehet fordulni a bankszámlán jóváírt befizetésekre vonatkozóan is. Az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság által folyósított juttatásokkal kapcsolatban elsődlegesen a Nyugdíjfolyósítóhoz kell fordulni. A Bank az Ügyfél pénzforgalmi megbízásainak teljesítése érdekében jogosult közreműködő tevékenységét igénybe venni. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Bank felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. Banktitok Banktitkok köre A Bank az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a Bank rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik. A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Banknál elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének adataira is alkalmazni kell. 17

18 A banktikokkal kapcsolatos szabályokat részletesen a Hpt. szabályozza. Titoktartási kötelezettség A banktitkok esetében időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjait, a Bank tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és rajtuk kívül mindazokat, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz a Bankkal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. A titoktartási kötelezettség alapján banktitok a következő pontban meghatározott körön kívül az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Bank Ügyfeleinek hátrányt okozzon. Bank jogutód nélküli megszűnése esetén a Bank által kezelt üzleti vagy banktitkot tartalmazó irat keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Bank Ügyfele, vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri a banktitok kiszolgáltatását, vagy erre felhatalmazást ad. Nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Banktól történő szerződéskötés keretében nyújtja, a Bank érdeke az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, lejárt követelése érvényesítéséhez azt szükségessé teszi, törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad. 1. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét-és intézményvédelmi alappal, és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, valamint törvényben nevesített és ott meghatározott feladatkörében eljáró kormánybiztossal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végelszámolóval, folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozóhatósággal, ügyészséggel, a büntető, valamint polgári ügyben, a csőd, illetve felszámolási eljárás, továbbá a kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel, főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, adó, vám és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel, 18

19 bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban ideértve a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is eljáró végrehajtóval szemben, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral, a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben. a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz, tőke és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk hatálya alá tartozó állami támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel, a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró kincstárral, a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt könyvvizsgálója ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával a feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest azonosítását végző rendőri szervvel szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. 2. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Banktól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, a Bank az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot, a Bank a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 13. (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot, a Bank az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget, a Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szervírásbeli megkeresésének teljesítése céljából harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól, vagy a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából harmadik ország pénzügyi információs egysége esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól. A fentiekben felsorolt szervek részére csak hivatalos írásbeli megkeresésre és csak pontosan körülhatárolt adatok szolgáltathatók ki. A hivatalos írásbeli megkeresésben meg kell jelölni az ügyfelet vagy a bankszámlát, akiről/amelyről a fentiekben felsorolt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a 19

20 kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. Nem kell a fenti adatokat az írásbeli megkeresésben megjelölni, ha a Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást tart. Ezekben az esetekben a Gazdasági Versenyhivatal megkeresését a helyszínen közli. A fentiek szerinti adatkérésre jogosult a rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. A Bank a Hpt.-ben foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását titoktartási kötelezettségre hivatkozással nem tagadhatja meg. Az MNB jogszabályban, a Bank számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. Titoktartási kötelezettség alóli mentesség A Bank a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy a bankszámla vagy ügylet kábítószer visszaéléssel, kábítószer kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel, kábítószer készítésének elősegítésével vagy új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, bennfentes kereskedelemmel, vagy piacbefolyásolással van összefüggésben. A fentiekben foglaltakat a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre a hatáskörükbe tartozó bűncselekményekkel összefüggő adatok tekintetében kell alkalmazni. A Bank a megkeresések teljesítése során a minősített adat védelméről szóló törvényben és egyéb, a minősített adat kezelésére vonatkozó jogszabályokban előírt követelmények betartásával jár el. A Bank a megkeresések teljesítése során köteles az államtitok és a szolgálati titok védelméről szóló jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő védelmi intézkedéseket megtenni. Nem jelenti a banktitok sérelmét: az olyan összesített adatok szolgáltatása, melyből az egyes Ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá téves utalás esetén a teljesített átutalási megbízás megbízója, illetve a megbízó számlavezetője javára történő adatátadás, a megbízás szerint kedvezményezett, nem pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, címére vonatkozóan. a Hpt. 3. (1) bekezdésének b)-g) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részéről központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendserbe, illetve e rendszerből a törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadat-szolgáltatás, a Bank által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a Bank részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, 20

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 89/41/2014.09.22. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Széchenyi István Hitelszövetkezetnél (székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-vel szemben A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (székhelye: 1062 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben