PRZEMYSL MÁRCIUS 21IKI EMLÉKÜNNEPÉN TARTOTT ELŐADÁSOK. Kiadja: A PRZEMYSL EMLKMÜ BIZOTTSÁG.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRZEMYSL 1925. MÁRCIUS 21IKI EMLÉKÜNNEPÉN TARTOTT ELŐADÁSOK. Kiadja: A PRZEMYSL EMLKMÜ BIZOTTSÁG."

Átírás

1 PRZEMYSL MÁRCIUS 21IKI EMLÉKÜNNEPÉN TARTOTT ELŐADÁSOK. Kiadja: A PRZEMYSL EMLKMÜ BIZOTTSÁG. A kiadásért felel: Vitéz MARSCHALKÓ JENŐ ny, ezredes. ELŐSZÓ Przemysl várának magyar védői főképen a tisztikar Budapesten lakó része különösen március 22-étől kezdve sűrűn gyűltek össze bajtársi találkozóra február 22-én ily találkozó alkalmával fogarasi Tamásy Árpád ny. táborszernagy úrnak, a védelemben kimagaslott 23-ik honvéd gyalog hadosztály volt parancsnokának és dombóvári Révy Kálmán tábornok úrnak. a hadosztály volt vezérkari főnökének kezdésére elhatározták, hogy a vár feladásának tízedik évfordulóján a szokottnál tágabb keretek között emlékünnepet rendeznek. A rendező-bizottság Tamásy táborszernagy úr vezetésével meghívta a csonka ország előkelőségeit és katonai vezetőségét és kiküldte a bajtársakhoz a következő oldalon lévő felhívást. Az ünnepély, amelynek leírását alább adjuk, a tervezett sorrendbe: évi március hó 21-én folyt le. A bajtársi vacsorán azt az eszmét vetették fel. hogy a vár sorsát és abban a magyar védők szerepét kiemelő előadásokat könyv alakban bocsássuk közre, hogy az érdekes és tanulságos adatok ne csak a hallgatóság és résztvevők emlékében hagyjanak muló nyomot, hanem állandóan

2 hozzáférhető kinccsé váljanak azok számára, akik jelen nem lehetlek vagy a jövőben irántuk érdeklődnek. A gondolatot örömmel karoltuk fel, azonban valóra váltsa.különböző nehézségekbe ütközött, amelyek csak idővel tüntek el és a megoldás csak akkor került ujra előtérbe. amikor a Przemysl védelmében elesett magyar hősök emlékének megörökítését célzó emlékmű megalkotására megalakult Przemysli emlékműbizottság. elhatározta, hogy az emlékmű felállításával egy időben az előadások kiadását is elvégzi, kiegészítve azokat az emlékünnep történetével. Külön szerkesztőbizottságot küldött ki, amely a nehézségek elhárítása után e füzetben az eszmét valóra váltja. Hitünk szerint a munkával is hozzájárulunk ahhoz, hogy olvasói a vár magyar vadőrségének már e rövid leírásból is szembeszökő példás hűségéből és kiváló magyar harcos erényeiből amelynek elismerésében még ellenségeink sem fukarkodhattak, sőt magasztalták az abból kiütköző példás nemzetfenntartó értékeket a sivár jelenben vigasztalást nyernek s a kifürkészhetetlen jövőt illetően azt a szilárd bizalmat mentik belőlük. hogy az a nemzet, amely ilyen kemény fiaival büszkélkedhetik, el nem veszhet soha! Mert íme! e múlt töredékben is fellelheti örömét a magyar nemzet minden hü fia és jogát arra a bizakodó reményre, hogy Przemysl oroszlánjainak példája nem maradhat adott esetben lelkes. önfeláldozásra kész, hü és vitéz magyar követők nélkül a magyar nemzet el nem múlható ősi erényéiben. Budapest, március havában A szerkesztő bizottság.

3 PRZEMYSL EMLÉKE. FELHÍVÁS. F évi március 22-én lesz tízedik évfordulója a tragikus eseménynek amikor Przemys1 várának romjait veretlen védőrsége az összes védelmi eszközök megsemmisítése után kénytelen volt feladni. E keserű elhatározást nem az ellenség fegyvere, hanem az éhhalál közelgő réme kényszerítette ki az erélyes parancsnokokból. De az ellenségnek csak romokat juttatott kezébe, romokat anyagban, roncsokat emberben. A vár őrsége 6 hónapon át tartotta magát habár az erődök és a vár tüzérségi felszerelése nagyobb részében elavultak és régi rendszerűek voltak. És mégis a túlerővel fellépő ellenség legerősebb támadásait is kivédte. Dicsőség és nimbusz övezte Przemysl hős védőit nemcsak az országban és szövetségeseinknél, de még ellenségeink is elismerték e hű katonák emberfeletti teljesítményeit; világszerte bámulattal adózlak a védőrség törhetetlen elszántságának és páratlanul magas erkölcsi érékének. E dicsőséget. mely az osztrák-magyar hadsereg történetének fényes lapot juttatott, oroszlánrészben itt is a magyar csapatok szerezték. Magyar honvéd és népfölkelő csapatok hősi karjain tört meg Radko Dimitriev ádáz tömegeinek hullámverése, magyar honvédek és népfölkelők teperték le a már-már elveszett I/1. számú erődbe tört oroszokat véres kézitusában. Magyar vitézek vívták ki az összes kirohanások eredményeit és mesés erélyükkel. igaz magyar harci erényeikkel a szerepeket megcseré1ve az ostromlókat ostromlottakká tették heves csatákban. Magyarok véreztek mindenütt. ahol veszély fenyegetett, mert mindenkor hűségesek, megbízhatók voltak; és a magyar hősökben meg volt a lélek ahhoz. hogy súlyos nélkülözések, tengernyi szenvedés után a kétségbeesett március 19-i utolsó kirohanásnál, megfogyva bár, de törve nem elszántan, halálmegvetéssel és dicsőn küzdjenek. hogy utolsó lélegzetükkel is a történelemnek áldozzanak. Büszkén és nyugodt lelkiismerettel állapíthatjuk meg a tényt, hogy magyar anya szülte, magyar hagyományok nevelte acélos test és lélek fonta e vár legszebb babérját s azt magyar leventék hősi vére öntözte. De jött a kegyetlen sors csapása és március 19-én és 22-én, önhibáján kívül sok ezer hü magyar vitézt juttatott az ellenség kezébe. Szenvedéstől és nélkülözéstől lesorvadt, sebektől borított, vére vesztett testbe zárt magyar lelkek ezreit letörték a hadifogság gyötrelmei. Kultúrátlan viszonyok, újabb és újabb szenvedések, borzalmas méretű ragályok és végül a vörösőrület gyilkosai megritkították az immár védtelen sorokat. E magyar- dicsőség, magyarok ezreinek kálváriája, elesett és kiszenvedett hős bajtársaink áldott és fényes emlékének rendezünk méltó ünnepet március 21-én. Sorrend: 1. Délelőtt fél 10 órakor mise a Ferenc-rendiek belvárosi templomában. Ehhez gyülekezés 9 órakor az Országos Tiszti Kaszinóban (IV., Váczi-u. 38.). 2. Délután 6 órakor ünnepi előadás az Országos Tiszti Kaszinó nagytermében és pedig:

4 a) Megnyitó beszéd. b) A hadifogoly álma, írta olysói Gabányi János tábornok. szavalja a szerző neje. c) Przemysl védelmének rövid ismertetése. Előadja: Schweitzer István altanácsnok. d) Egykorú külföldi lapok szemelvényeinek ismertetése. Marschalkó Jenő nv. á. ezredes. e) Magyar világ Przemyslben. Előadja: dr. Geőcze Bertalan szkv. százados. f Zárszó. 3. Bajiársi vacsora este 8 órakor az Országos Tiszti Kaszinóban AZ ÜNNEPÉLY LEFOLYÁSA. A kibocsátott meghívó a gyülekezés helyéül az Országos Tiszti Kaszinót jelölte meg. Már félórával az ünnepi istentisztelet kezdete előtt azonban bámulatos tömegben tolongott a Ferenciek-terén a résztvevők nagy tömege. Bámulatos volt a sokaság azért, mert Przemysl vára hősi védelmének résztvevői csak elenyésző töredékben élnek már általában és élnek a trianoni szomorú gyűrűn belül. amelyen köztudomás szerint oly nehéz átjutnia magyar embernek a megcsonkított anyaországba. Sokan voltak a tömegben olyan érdeklődők is, akik elveszett és elmaradt hozzátartozóikról kérdezősködtek a gyülekező életben maradottaknál és nem egy csoportban könnyes szemmel adták és vették az utolsó hírt a szeretett apáról, fiúról, hitvesről és vőlegényről. akinek csontjai ott pihennek a messze idegenben, a harcok ma már felszántott színhelyein vagy a jeges talajú szibériai hadifogoly-temetőkben. Amikor a harangok megkondultak és a közönség megtöltötte a templom minden zugát, aligha maradhatott még az egykori kemény harcosok szeme is szárazon. amint a főoltár előtt felállított katafalkra tekintettek. Hiszen ez a katafalk oly sok ezer, legtöbbször jeltelen sírnak volt jelképe, amelyekben a hű életük virágában elpusztult bajtársak földi maradványai rejtőznek! S az isteni gondviselés különös kegyelme folytán megkímélt és az imádott magyar haza földjére visszajutottak szíve. de a hozzátartozók és érdeklődőké sem különben. fájdalmasan rándult meg arra az önkéntelen megérzésre. hogy mindegyikük mellé, az elfoglalt ülőhelyek közé éppúgy. mint az állók mellett fennmaradt kis szabad térre odatelepedtek ama tragédiák megdicsőültjeinek lelkei. A felzúgó orgona hangjai között hallani vélte a résztvevő annak a sok ezernek elhaló sóhaját, akik már csak lélekben lehetnek jelen s akiknek elsősorban szólt e kegyeletes ünnep. A misét Meyer Lajos honvéd püspöki titkár celebrálta. Mélyen szántó. megrázó, lélekemelő és magasan szárnyaló beszédjének leírhatatlan hatása volt. Meghatva búcsúztak el a szép kegyeletes ünnep rendezőitől a m. kir. Honvédelmi Minisztérium m. kir. Honvéd-főparancsnokság. a budapesti vegyes dandár Parancsnokság és a többi katonai küldöttségek vezetői.

5 Este 6 órakor zsúfolásig megtöltötte az Országos Tiszti Kaszinó nagytermét a fényes, főként katonai közönség. élén Ő Feriségével. vitéz.józsef kir. herceg, tábornaggyal. Zúgó taps köszöntötte Tamásy táborszernagyot, amikor az Ünnep megnyitó beszédének elmondásához az emelvényre lépett, lelkesen ünnepelték annak befejeztével. Az Ünnepi hangulat még jobban fokozódott olysói Gabáyi János tábornok nejének szavalata nyomán, majd Schweitzer István vkszt. őrnagynak vetített képekkel kísért előadása keltett a przemysli bajtársakban fájó emlékeket, amelyek a külföldi lapszemelvények felolvasása és a przemysli magyar világ leírása alatt büszke tudattá alakultak át, mert minden hallgató láthatta, hogy nem hiába dolgoztak, véreztek és szenvedtek a vár magyar védői. Működésük az uralkodói elismerést is elérő méltánylást és magasztalást váltott ki a világ közvéleményében. Későbbi fényes haditettek és gyászos események ideiglenesen háttérbe szoríthatták e dicső lapját a magyar történelemnek, azonban el nem homályosíthatja soha és semmi azt a félelmetes dicsőséget, amelyet a magyar honvédnek és magyar népfelkelőnek világszerte szerzett a vár védelmében tanúsított harcra termettsége, vakmerősége, rettenthetetlensége, páratlan nélkülözések között is rendületlenül fenntartott nemzet-, elv- és eszmehűsége. E vigasziak tudattal oszlott szét az Ünnep közönsége az előadás után és a lelkes hangulatban lefolyt bajtársi vacsora után a przemysli védők megfogyatkozott csapata. EMLÉKBESZÉD PRZEMYSL ELESTÉNEK ÉVFORDULÓJÁN. Budapest, Ferenciek temploma III. 21. A mai nap szimbóluma nem lehet a katafalk. Ma az életerők gigantikus kifejlését ünnepeljük. A katafalk pedig az elpihenés, az elcsendesedés, a zajló, zúgó életfolyam megdermedésének jele. Idejövünk elzokogni vad keserűségünket De mi nem csak sírni akarunk. Mi feszülő szárnyakkal akarunk emelkedni; lelkünket megtölteni akarjuk. Tajtékzó életáramot akarunk beteg, fáradt, kiapadt lelkünkbe bevezetni. Ezért nem lehet a katafalk a ma szimbóluma, hanem igenis az a rongyos, csontig száradt, éhes, tépett, sáros, véres, lihegő, reszkető izmú, tüzelő lelkű magyar, aki itt van, és akit én itt látok! Aki az emlékezés erejéből megelevenedett s kiemelkedett Przemysl fagyott rögeiből. Az a magyar - mindegy mi a neve - aki itt termett a magyar föld buja, gazdag hantjain, akiben életre ébredt újra sok évezredes magyar virtus - toporzékolt az ázsiai fergetegben született turán őserő. A tragédiák lobogó lángjában edzett és acélozott férfiú! Nézzük csak kitágult szemmel és kitárult lélekkel! A férfiút! Akiben Van következetesség ős határozottság. Lerághatja a szenvedés és éhség csontig a testünket - mi maradunk és kitartunk utolsó erőcsurranásig! Kitartás ős állhatatosság - megbízhatóság és hűség. Hogy dübörög a roppant erő!

6 És mi nemesítette az embert - ezt az egyszerű esendő termését a magyar szántónak - ilyen férfiúvá? Legelsőbben is a nagy lelkesedés. Ez az emésztő nagy tűz! Belekap a lélekbe, végigszikrázik, éget, hevít. magával ragad nagyszerű lendületet, életiramot diktál - kiolvaszt a lélekből minden értéket, kincset és minden nagynak, emberen túlinak életfakasztója! Felfokozza az erőket, elcsendesíti a halálos fáradságot, lesimítja a lélekről a szenvedést, feléget minden szennyet, salakot. Lekotorja a földre tapadt gondolatok göröngyeit a lélekről és rávetíti a magasságos érzések világosságát. Lelkesedés! a mi nélkül cinikusak, bágyadtak, petyhüdtek, földemberek vagyunk. Végigtalpal rajtunk az élet és lába iszapba süpped. Aztán önzetlenség! Kiemelkedés a magunk köré kapart szűk cirkulusból. Beleszövése életünknek, érzéseinknek mások életébe és érzéseibe. A magunk beteg, sápadt imádata helyett kitárni lelkünket! Kormos életmécsek helyett sugárzó világosság lenni az embertestvérek számára! Hogy lecsapódnak enélkül szárnyaink. Elszáradnak! Szánalmas figurákká torzulunk. Lefagy az ilyen sivár kietlen egyedül keringő, naptalan és fénytelen élet minden fakadása ; halál köde ereszkedik le rá. Kell bátorság! Csak a bátor tudja megnyergelni az életet tud rendezett. egyensúlyozott belső életet teremteni az élet ezer bajával, kemény, véres, halál felé sodró nagy feladataival szemben megreszketés nélkül megállni. A bátor soha meg nem lapul el nem inal ott van, ahova lelke, kötelessége, becsülete állítja ós úgy áll ott, mint a földből kinőtt szikla. Szenved, nélkülöz, nyomorog, szembenéz a halállal, tűr és kínlódik de meg nem hajlik, meg nem alkuszik, áruló, hitszegő, gyáva nem lesz soha! Kell szeretet! Fergeteges szenvedély. Parányi szív kohójába zárt tüze, lávája, parazsa vulkánoknak. Szeretet a haza, a múlt, a rög, a magyar élet iránt. Ez viszi, sodorja szélvész erejével a lelket. Ez a felséges erő. Az egyetlen alkotó, teremtő, csodatévő erő! Mi fogja ezt a szétmarcangolt társadalmat összefogni. a megrepedt magyar lelket ős életet összeolvasztani, kiemelni ezt a hazát a katasztrófák rettenetes szakadékából mi fogja a magyar jövő és remény Napját kigyújtani? Egyes egyedül a szeretet! Nem az elhígított érzésekben való kiélést gondolom, hanem azt a szeretetet, amelyben erő, aktivitás és igazság van. Azt a magyar szeretetet, amely zordon és nem felejtő, amelyik érzi ennek a földnek gyalázatát és kínját, amelyikben viharzik a gazság gyűlölete. Amelynek lángjait az igazság szent, olthatatlan vágya lobogtatja. Aki nem így szeret, az nem ismeri Krisztust. Az parcellázza a keresztény etika televény földjét és csak egy kis darabján kapálgat összefogó, nagy oeconomia nélkül. Akit nem ez a szeretet hevít. az nem emelkedett fel az igazi Krisztus igazi grandiosus gondolatához. Es végül kell mindehhez mély, nagy, eleven, életet átjáró, irányító Krisztus fenséges akaratához hajlító, az életnek értelmére rávilágító hit. Ez vezeti az isteni erők áramát az életbe. Ez nyit örök távlatot. Ez fémjelzi az áldozatokat, a hősies kötelességteljesítést. Ez emeli ki az életet a robotolás kátyújából, a feladat magasságára. Nem irrealitás ez; nem színes szóvirág! Valóság és energia! Ez viszi az életet ez feszül minden kérdés mélyén ez történelmi erő. Ebben és ebből és ezáltal élünk. Ime ezen súlyos etikai értékeknek és erőknek eredője a férfi a történelem leghatalmasabb feszítő ereje.

7 Ilyen megvilágításban álljon előttünk Przemysl hőse a magyar katona ennek az ünnepnek gyönyörű szimbóluma. Akkor ez a nap nem lesz érzések szivárványozása, beleandalgás a múltba, emlékek felcsillogtatása és bánatos kesergés csupán, hanem komoly magunkba szállás, elmélyedés, erőfelvétel, emelkedés, hitnek és bizalomnak megerősödése és a szebb magyar jövendő zengő praeludiuma. Es nekünk ma igy kell ünnepelnünk. Amen MEGNYITÓ. Előadta fogarasi Tamásy Árpád ny. táborszernagy, Przemvsl védelmi tartalékának és a 23-ik honv. hadosztálynak parancsnoka. Királyi Fenség Tisztelt Vendégeink! Kedves Bajtársaim Szívünk nagyot dobban a fájdalomtól, ha visszagondolunk a tíz év előtt lezajlott végtelen keserű időkre. amidőn délceg katonákból csontig lesorvadt védtelen alakokká. Przemysl várának büszke, muszkaverő védelmezőiből szabadságvesztett hadifoglyokká lettünk. Most, hogy azóta a világrengető események sokasága egész államokat dúlt fel, országokat csonkított meg, milliókat tett árvákká, hontalanokká és ami a legszomorúbb, a népek lelkét ragályos vésszel fertőzte meg: az új benyomások hatása alatt már akadnak olyanok is, akik alig értik meg, hogy miért is tartottuk mi azt az idegen országbeli várat oly kemény öntudattal és oly súlyos áldozatok árán, a lehetőség legvégső határáig, amíg az éhhalál rémével kerültünk szembe? Erre a magyar hazaszeretet és a magyar kölelességhűség képesített! Mindenki tudta, akit végzetes sorsa a várba vetett, hogy annak védelme nem öncél, hanem vele közvetlen hőn szeretett hazánkat is védelmezzük, amidőn az úgy számban. mint modern felszerelésében nagy túlsúlyban levő ellenségnek úgyszólván a húsában ülve, annak hátát támadtuk: hogy avval a Kárpátokban nehezen harcoló hős bajtársainknak segítünk megakadályozni azt, hogy az ellenség hazánkba betörhessen. A vár védelmét megelőző galiciai tábori harcokban megrendülve láttuk, mily kegyetlen a sorsa ama vidékeknek, amelyeken a háború fúriái végig gázolnak! Láttuk a romba lőtt és

8 felperzselt városok és falvaknak, az elgázolt kultúráknak szomorú képét, a mindenétől megfosztott és hajléktalanná vált lakosság borzasztó nyomorát. Az a tudat, hogy ettől óvjuk meg kitartásunkkal magyar hazánkat és testvéreinket, acélozta meg akaratunkat! De tudtuk azt is, hogy a védőrségnek egyetlen, feltétlenül megbízható eleme a magyar, hogy a vár megtartása csak a mi szívós kitartásunktól függ itt is, mint a lezajlott nagy háborúban mindenütt, ahol erélyesen cselekedni és vérezni kellett, a magyar katona állott az első sorban! Magyar csapatok és munkáskezek építették ki és tették egyáltalában védhetővé a már elavult várnak mégis csak félig kész övvonalát, létesítették és tartották megszállva a szüntelen támadásoknak kitett előtérállásokat a Pod Mazurami-i. Helichai, NaGorách-i és Batycze-i magaslatokon. Magyar tábori és vártüzérek gyilkos tüze verte vissza a Kirkkilisszei vad Radko Dimitriev óriási tömegeinek erőszakos támadását. Az I/1-es műnél pedig. amelybe az ellenség egy éjjel be is tört volt. magyar honvédek és népfelkelők lendületes ellentámadása dobta őt onnan ismét ki októberében a 23. honvéd gyalog hadosztály merész kitörése segítette elő a 3. hadseregünknek a felázott, feneketlen utakon nagyon nehezen haladó előnyomulását a Sosnicei csatában. És már pár nap múlva ugyane hadosztály foglalta el véres támadással és tartotta nagy veszteségek árán birtokában a harcvonalat uraló Magiera magaslatot lehetővé téve ezáltal, hagy a hátországból jövő vasutak a harcoló hadseregek szükségleteit előrehozhassák. Amikor azután a teljes három hétig tartó San folyó menti nagy csata után az oroszok a várat ismét körülzárták, a várőrség magyar csapatainak aktív támadó fellépése nemcsak visszariasztotta az ellenséget hosszú 4 és fél hónapon át attól, hogy e Radkó Dimitriev-féle tömeg megrohanással a várat birtokába ejteni még csak meg is kísérelje, hanem amellett állandóan nagy ellenséges erőket is vont magára és kötött le. Hány hatalmas kitörést és éjjeli vállalkozást hajtottak végre derék csapataink az ellenség folytonos zaklatása és hősiesen támadó hadseregeink támogatására különösen december havában azoknak a Limanova-i és kárpátokmenti véres harcai idejében? Przemvsl védelmének aktivitásához hasonlót a nagy háború szintereinek egyik vára sem mutathat fel. Mint egy tűzokádó vulkán ontotta a vár a pusztítást a körülzáró ellenség tömegei közé méltóan a mindenütt tanúsított magyar erő és hősiesség többi mintaképeihez. És emellett különös büszkeséggel kell hangsúlyoznom. hogy hiányosan felszerelt és élelmezett magyar vitézeink példás kötelességhűsége nem tántorodott meg ama nehéz időknek soha egy pillanatában sem. Még akkor sem, mikor a folytonos éjjel-nappali ádáz harcokban agyoncsigázott. az éhségtől elgyengült, már vánszorogni is alig képes embereink egyre-másra rogytak össze és lehelték ki hős lelküket a sorban, amelyben mindvégig hűen kitartottak.

9 Áruló, szökevény, kém volt a várban elég. csüggeteg hitvány ember pedig fölös számban, de magyar ember közöttük egy sem volt, egyetlen egy sem akadt! Ti kedves. hős Bajtársaim még az ellenség tiszteletét is kivívtátok Magatoknak, annak katonái, az egyszerű babonás muzsikok azt írták haza az övéiknek, amint azt egy elfogott tábori postájuk útján megtudtuk, hogy hiábavaló minden erőfeszítésük, mert annak védelmezői az ördöggel cimborálnak és egyik magas parancsnokuk, Artamonov gyalogsági tábornok a»przemysl oroszlánjai«jelzővel tisztelt meg Benneteket. Még a vár végnapjaiban is, az évi március 19-iki utolsó nagy kirohanásunk alkalmával erőtök utolsó maradványával, de tántoríthatatlanul elszánt hősiességgel, dalolva törtetek az ellenségre és óriási veszteségeink dacára még lehetővé tettétek azt, hogy annak túlerővel megkísérelt visszacsapását meghiúsítva két nap alatt még minden harceszközt elpusztíthattunk s az ellenség az oly véres áldozatokkal hat hónapon át vívott vár helyett csak romok birtokába jutott. Ennyi önfeláldozó hűség és halálmegvető hősiesség után jött aztán a gyötrelmes, hosszú évekig tartó hadifogság! Visszagondolva, hogy a Przemysl-i magyar csapatok közel 80 százaléka ott fekszik névtelenül és jeltelenül a vár körüli sírhantok alatt, az ott megmaradottak nagy része pedig a mérhetetlenül nagy Oroszország valamely temetőjének árkában, ahol éppen valamely oly gyakori ragálynak vagy tömegmészárlásnak esett áldozatul: szent kötelességünknek tartjuk hős bajtársaink dicső emlékének kegyelettel áldozni és ennek szenteljük mai ünnepélyünket amelyet ezennel megnyitok. A HADIFOGOLY ÁLMA. Írta: olysói Gabányi János tábornok. Szavalta a szerző neje. Szibéria közepében. Egy nagy orosz város mellett Kemény ágyon magyar vitéz Lázban fekszik. Nagyon beteg. Przemysltől hozták oda Mint nyomorult hadifoglyot.. Őt!..\ki csak győzelemről, Diadalról álmodozott!... Ajka száraz, arca lángol. Csontváz testét fedik rongyok Talán nem is hallja többé Dorozsmai kisharangot?! Dorozsmai kis harangot Tisza mentén, távol, messze Hej! Pedig. hogy vágyik arra Dorozsmai hős levente Fáradt szemét összecsukja s elalszik.. És álmodik: Piros-fehér-zöld lobogók... Vidám nóta, zene hangzik Háborúba viszik őket Muszka ellen, idegenbe. Mámorosan, vígan indul

10 Dorozsmai hős levente Przemyslbe dobta a sors Ezt a muszka körülzárta. Félesztendő... hosszú idő! Eddig voltak már a várba. Levelet irt jó anyjának: Megkapta a nagyezüstöt! Kitöréskor mindig elül, Becsülettel, bátran küzdött Ámde végre kimerültek. Nincs eleség, muníció... Nem fejezte be az írást, Mert felhangzott a riadó!... Kínosan nyög. Sóhajt. Kiált:.»Ott a vezér! Csak utána!»utolsó a kirohanás!»rajta! Törjünk a muszkára!»rajta, rajta! Előre hát!»hiszen honvéd dicső neved!»magyarország patrónája» Segít neked, ott van veled!»mert ha e harc nem sikerül:»szörnyű sors vár, honvéd. reád..»szibéria hómezőin»kínszenvedés... hadifogság.. «És a súlyos, nehéz álom Ráfekszik a leventére Nem sikerült Összetörtünk!... Elvéreztünk!.. Vissza!... Véget... Honvédink elpusztultak. Pedig - hős volt minden ember! Hatezeren maradtak ott, Pedig alig volt tízezer!... Kínos álmok gyötrik tovább Lázban ég a magyar legény: Súlyos sebbel vitték vissza Ott...tizenkilencedikén Aztán... Jött a szörnyű végzet Dördülések. Pokoli kép! Házak, hidak felrobbannak. Remeg, reszket, lángol az ég! Romhalmazzá vált Przemysl. Füstbe, tűzbe, porba vonva. Valóban, csak ez lehetett Nero vágya, Dante pokla!... A levente most felordít:»mindenható, jó Istenem!»Mi vár reád magyar hazám!»mi vár reád én nemzetem!.«. Szörnyű kép van szeme előtt: Csonka ország... Oh, borzalom! Hungária gyászol, zokog: Romokban a hármas halom! Magyarhon büszke címere Törve, zúzva darabokra... Sóhajt, kiált alvó vitéz:»az nem lehet! Nem, nem, soha!»»száz erős vár elbukhatik!»te állj! Édes, magyar honom!»büszke magyar zászló lengjen»ezeréves határidon...! S a szenvedő magyar vitéz Mintha mintha megnyugodna.. Közeledik némán... halkan A halálnak bús angyala De, mielőtt jég-kezével Megérinti a leventét, Valamit a fülébe súg S ez vidámmá teszi szegényt. Erejét még összeszedi, Hisz álmot lát, kedves álmot: Drága emlék!... Ismét hallja Dorozsmai kis harangot Igen, ismét otthon van már Tisza mentén furulyázva... S délibábnak lágy ködében Mintha kedves képet látna... Délibábnak lágy ködében Tündökölve, tisztán ragyog A sértetlen magyar címer

11 S hallatszanak égi hangok:»igen, így lesz! Hogyha hisztek» Egy Istenben, egy hazában»ugy hihettek, remélhettek»hazánk feltámadásában!... S a levente végsőt sóhajt Megtört szíve még feldobog:»dorozsmai kicsiny harang...» Hazám!... Oh. mily... bol dog vagyok PRZEMYSL VÉDELMÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE. Előadta Schweitzer István vkszt. őrnagy. Przemysl várának védelme főleg két szempontból tarthat számot a közérdeklődésre. E1őször azért, mert a 4 évig tartó világháborúban. a teljesen körülzárolt várak közül Przemysl vára volt az egyedüli, melyet az ostromló nem tudott fegyverrel, hanem csak kiéheztetéssel elfoglalni. Másodszor pedig azért, mert Przemysl várának ezen a világháborúban páratlan szerepe és dicsősége kilenctized részben magyar csapatok hősiességének és vitézségének folyománya, miért is Przemysl védelmének dicsősége magyar dicsőség és Przemysl megtartásának érdeme magyar érdem. A következőkben röviden ismertetni fogom azon okokat, melyek Przemysl várának telepítésére vezettek, továbbá a vár berendezését, felszerelését és védőrségét, majd ezt követőleg lényeges nagy vonásokban elfognak vonulni szemeink előtt a várral kapcsolatos események, végül pedig kutatni fogom, hogy mit teljesített a vár a hadsereg szempontjából, azaz a vár megfelelt-e feladatának, vagy sem. Przemysl várának helyén már a IX. században állt egy fából készült vár, melyet a XIV. században kővárrá építettek át. E vár azután a középkor végén és újkor elején számtalan ostromot állott ki. A világháborúban szerepet játszó Przemysl azonban, már»modern«vár volt, mely testvérvárával Krakkóval együtt a 80-as években épült. Krakkó és Przemysl voltak az észak-keleti, vagyis az orosz hadszíntér egyedüli már békében is kiépített, azaz állandó jellegű várai. Krakkónak a Wienbe vezető főútvonalat, Przemyslnek pedig a Budapest felé a, jól járható Duklai horpadáson át vezető főútvonalat kellett elzárnia. Nyilvánvaló volt, hogy Krakkó e feladatának vagyis hogy a Wien felé vezető főútvonalat elzárja csak akkor képes megfelelni, ha csak Oroszország és Ausztria- Magyarország állanak egymással harcban. mert ekkor a Kárpátok főútvonala és a német határ közötti tér itt oly szűkre szorul, hogy Krakkó általi elzárása hatásosnak mondható. Ha azonban

12 Németország Ausztria-Magyarországgal együtt visel háborút Oroszország ellen, úgy Krakkó említett feladatának nem tud megfelelni mert észak illetve nyugat felé megkerülhető. Kétségtelen volt továbbá az is, hogy Przemysl, mint egyedü1álló állandó vár szintén nem képes az orosz hadseregnek Budapestre vezető útját elzárni, meri az oroszok - tekintve több milliós hadseregük nagyságát - úgyis kénytelenek szé1es arcvonalon betörni Magyarországba, viszont Przemysl csak korlátolt területet zárhat el, mely terület nagysága függ a vár övvonalának átmérőjétől, lövegeinek hatástávolságától és védőrségének erejétől és harcértékétől. Przemysl övvonalának átmérője északdéli irányban kb. 15 km volt. ehhez hozzászámítva lövegeinek hatástávolságát és pedig úgy északi, mint déli irányban, vagyis kétszer 8 kmt, azaz összesen 16 kmt, látjuk, hogy Przemysl hatáskörlete km-re tehető. E hatáskörletét védőrsége kitörések útján esetenként még fokozhatja. Ha jelentékenynek is kell elismernünk Przemyslnek ezt a hatóképességét, mégis be kell látnunk. hogy Przemysltől, mint egyedülálló izolált vártól nem lehetett azt várni, hogy az oroszoknak nyugati irányban, vagy a Kárpátokon át való előretörését lehetetlenné tegye és pedig annál kevésbé, mert előrelátható volt, hogy az oroszok tekintve hadseregük nagyságát - könnyen abban a helyzetben lesznek, hagy a várat, vagy támadással, vagy körülzárással közömbösítsék. Przemysl és Krakkó tehát csak egy kiépítendő várrendszer pilléreiként voltak tekinthetők. A várrendszert a San- és Dnyeszter hídfők permanens kiépítése, továbbá a Visztula vonalnak (a San-torkolat és Krakkó között és a Kárpátok főbb átjáróinak záró erődökkel való ellátása útján kellett volna megteremteni. E várrendszer kiépítésére azonban a monarchia hadügyi büdzséjének mostoha viszonyaira való tekintettel gondolni sem lehetett és ezért harcvezetőségünk kénytelen volt félrendszabályokkal megelégedni és az említett, vagy ahhoz hasonló permanens várrendszer kiépítése helyett két San-hídfőnek (Siniawa és Jaroslau és két Dnyeszter-hidfőnek (Halicz és Mikolajew futólagos stílusban való kiépítésével beérni. E négy hídfő 1911-ben tényleg ki is épült, ellenálló erejük azonban oly csekély volt, hogy múló természetű felhasználásuk után hadvezetőségünk önként feladta azokat. Vagyis az események forgatagában Przemysl vára magára maradt. Ha mint előzően kifejtettem nem is lehetett tőle elvárni, hogy az oroszok előnyomulását lehetetlenné tegye, számítani lehetett mégis arra, hogy az orosz hadsereg üldözését lassítani fogja, azt a vár körülzárolására kényszeríti. és így az orosz hadsereget gyengíteni fogja. Számításba lehetett továbbá venni, hogy a vár azáltal, hogy km széles területen a fővasútvonalakat és utakat lezárja az orosz hadseregnek érzékeny hátrányt okoz, nevezetesen mozgatási lehetőségét korlátozza és utánszállítási viszonyait megnehezíti. De Przemysl feladata ezzel még nem merült ki. Már a felvonulásnál szerepet játszhatott, mint a duklai horpadáson át vezető teljesítőképes vasúti vonalak, továbbá a San-on át vezető igen fontos. de érzékeny vasúti és közúti hidak biztosítója, mint a természettőt fogva erős Sanés Dnyeszter védelmi vonalnak főtámpontja. Ezek a megfontolások lehettek mértékadók akkor, mikor hadvezetőségünk a przemysli vár létesítését határozta el. És most áttérek a vár berendezésének és felszerelésérmek ismertetésére.

13 Przemys1 vára, mint a San-folyón fekvő kettős hídfő volt telepítve; övvonalának hossza légvonalban 48 km. azaz kereken 50 km Az övvonal távolsága a San-hidaktól különböző volt és pedig keleten 10 km., északon 6 7 km, délen 5 6 km. nyugton 4 5 km, vagyis a keleti övvonal kivételével a többiek mind oly közel voltak a hidakhoz. hogy azokat az ellenség tüzérségével lőhette volna. Már itt említem meg, hogy a vár ezen alapvető fogyatékosságát korrigálandó szükséges volt előtér állások kiépítése és megszállva tartása, ami a védőcsapatok erejét erősen sorvasztotta. De nem csak az övvonal telepítése nem volt megfelelő, hanem az ellenállás főpillérjeit képező egyes erődök sem feleltek meg a modern követelményeknek. A legjobb erődök is csak»gránátállók«voltak, azaz 15 cm-es gránát ellen védtek, nehezebb lövegek lövedékei ellen azonban nem. Az övvonal előtt sűrű és nagy kiterjedésű erdők voltak és számos falu terült el. Ezeket le kellett tarolni. Az övvonalat térközerődítésekkel kellett ellátni és előtte akadályvonalat telepíteni. E sokirányú munkásság lényegében szeptember közepén befejeződött, amikor is a vár az 1. számú vázlaton látható alakot öltötte. Külön ki kell azonban emelnem, hogy az övvonal elé mindössze egy akadályöv volt telepíthető. mely csupán háromszoros drótakadályból állott. A vár műszaki felszerelése tehát szeptember közepén, vagyis akkor, mikor szerepe megkezdődött, egyá1ta1ában nem volt kie1égitő. A tüzérségi fe1szer1és 988, azaz kereken 1000 lövegből állott. Ezeknek kb. egyharmada, kereken 300 még évi mintájú öntött vaságyú volt, melyek lövőhatás tekintetében a támasztott követelményeknek nem feleltek meg. Portéejük mindössze csak 3 km-re terjedt. Érdekes feljegyezni, hogy az oroszok ezekre a nyílt állásokból, magas lafettáról feketelőporral tüzelő ütegekre nem viszonozták a tüzet, mert megtévesztő ütegállásoknak és nem tüzelő ütegeknek vélték. A lövegek zömének kb. 500-nak lőtávolsága kb. 6 km-re terjedt, csak 70 darabnak volt ennél nagyobb távolságra lőhatása, a többié a 6 km-t sem érte el. Modern lövege pedig Przemyslnek alig volt. Ide csak a 4 drb 30.5 cm-s mozsár és a védősereg kötelékében lévő néhány 5. mintájú ágyúsüteg számítható. Lövőszerben 30.5-es mozsárként mindössze 75 lövés, egyéb lövegenként kb. 500 lövés állott rendelkezésre. A vár tüzérségi anyaga tehát kevés kivétellel elavultnak tekinthető, a lövegek nagy része csak igen korlátolt lőtávolsággal rendelkezett, egyharmada pedig még fekete lőporral tüzelt. A vár tüzérségi felszerelése és lövőszer mennyisége ekképpen nem volt megfelelő. Különösen kitűnik ez a lövőszert illetőleg, ha meggondoljuk, hogy ennek az erre vonatkozó szabályzat szerint 3 hónapra kellett elegendőnek lennie. A vár géppuska felszerelése is igen hiányos volt, mindössze 42 drb szilárdan beépített és 72 drb mozgóalkalmazásra szánt géppuska felett rendelkezett.

14 A védősereg csapatai közül csak a 23. h. ho. rendelkezett 22 drb géppuskával, a többi csapatoknak géppuskájuk nem volt. A várban levő géppuskák száma tehát mindössze csak 136-ot tett ki, ami természetesen szerfelett kevés. A híradó szolgálat céljait szolgáló telefon és távíróvezetékek kivétel nélkül a föld felett voltak telepítve s így az ellenséges tüzérségi tűzben csakhamar tönkrementek. Radko Dimitriev erőszakos támadása idején pld. a keleti övvonal erődei között az összeköttetést nép- felkelő huszárok és gyalog küldöncök tartották fenn. A vár é1elmi fe1szerelése mindössze 3 hónapra volt elégséges. Így nézett ki Przemysl vára szeptember közepén. E hiányos műszaki, tüzérségi. lövőszer és élelmi felszereléssel maradt magára. Védőrségének elszántsága, hősiessége és áldozatkészsége kellett, hogy a hiányokat pótolja. Przemyslnél is beigazolódott a történelem tanítása, hogy egy vár ellenálló képessége az anyagi felszerelés mellett elsősorban védői derékségén múlik. Przemysl védelmére 4 népfelkelő dandár, közöttük a 97. magyar népfelkelő dandár és a m. kir. 23. h. ho. voltak hivatva. Ezen seregtesteken és a vár tüzérségén kívül természetesen még igen sok egyéb speciális alakulat és munkásosztag volt a várban, úgyhogy a védők száma elérte a et. Ebből azonban legfeljebb tartozott a harcos állományhoz. Nemzetiség szerint a védőrség zöme, azaz mintegy 60 százaléka magyar volt. Már e számbeli arány, de különösen ama tény, hogy Przemysl védelmének két kimagasló mozzanata, vagyis a 3. orosz hadsereg támadásának visszaverése és a kitörések végrehajtása úgyszólván kizárólag magyar csapatok nevéhez fűződik, teszi indokolttá, hogy Przemysl védelmének dicsőségét magyar dicsőségnek nevezzük. A védőrségből a népfelkelő dandárok az övvonal megszállására, a 23. h. ho. pedig, mint főtartalék elsősorban a vár aktív védelmének vezetésére volt hivatva. A várparancsnokság azonban tekintve az övvonal hosszát a népfelkelő dandárokat annak megszállására nem tartotta elegendőnek s így a 23. h. ho. részeit is állandóan az övvonalban alkalmazta. A népfelkelő dandárok ereje 6 és 12 zlj. között ingadozott; a 23. h. ho. 18 zlj., 2 lov. szd. és 4 üteg felett rendelkezett. Most pedig áttérek a vár szerepének tárgyalására. Przemysl már a bevezető hadjárat folyamán szerephez jutott indirekte azáltal, hogy a lembergi csatában védőrségének egy része (a 97. magyar népf. ddr.), valamint mozgó tüzérségének egy része is részt vett. A vár azonban igazában csak akkor lépett előtérbe, midőn saját hadseregeink a második lembergi csata után visszavonultak. Most ama felette fontos feladat várt a várra, hogy a jaroslaui

15 hídfővel egyetemben a visszavonuló saját csapatoknak megfelelő térelőnyt szerezzen. Jaroslaut szept. 21-én feladtuk, s így Przemysl magára maradt. A vár védőrsége számtalan kis és néhány nagy kitörésben igyekezett az orosz körülzárolást késleltetni és aktív fellépésével minél több erőt magára vonni. Itt megkívánom jegyezni, hogy a következőkben nagy kitörésnek csak azt számítom, melynél egy hadosztálynyi, vagy ennél nagyobb erő működött közre. A mindkét ostrom ideje alatt végrehajtott. mintegy 50 kisebb kitörésről, sajnos, nem tudok behatóbban megemlékezni. Az első nagy kitörés, melyet a tatartalék végrehajtott szept. 26-án volt. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) A kitörés déli irányban a Szybenica magaslaton át volt a vártól délre kelet-nyugati irányban menetelő ellenséges oszlopok északi oldalába végrehajtandó. A 23. h. ho. kitőrése Tamásy altábornagy vezetése alatt teljes sikerrel járt, mert a ho - parság akkori megállapítása alapján nagy erőket vont magára. Tény továbbá. az, hogy az orosz 3. hadsereg a védösereg aktivitása miatt csak szeptember végével fejezte be a vár körülzárolását. Fentiek alapján leszögezhetjük, hogy a vár feladatának derekasan megfelelt, mert 1.) a lembergi csata után az orosz üldöző hadműveleteknek véget vetett és a saját tábori hadseregeknek 2 hét térelőnyt biztosított,

16 2.) a vár valóban erős ellenséges erőket vont magára, kezdetben azaz szeptemberben az egész 3. orosz hadsereget és a 8. orosz hadsereg részeit, később, azaz október elején még mindig 9 és fél gy. ho.t és 2 lov. ho-t. Október elején a 9. német hadsereggel megerősített saját hadseregeink ismét offenzívába kezdtek, melynél a 9. német hadseregnek jutott volna a döntő szerep. Lásd az 1. sz. vázlatot. Ezen hadseregnek ugyanis a Galiciában álló orosz hadseregeket a Visztulán át oldalba és hátba kellett támadnia. Nyikolaj Nikolajevics azonban kivédte a támadást, amennyiben három hadseregét Galiciából a középső Visztula szakaszra tolta el, avval a szándékkal. hogy ö fogja az ellenség északi szárnyát átkarolni. E hadműveletek kitöltik egész október hónapot. Nézzük, hogy mi történt ezalatt Przemyslben?

17 Az oroszok október elején. midőn hadseregeink újabbi előnyomulásáról értesültek elhatározták, hogy Przemyslt a 3. orosz hadsereg erőszakos támadással elfogja foglalni, még mielőtt a saját felmentő hadseregek megérkeznek és e célból az ellenség október elején megkezdte az erődök lövetését és saját vonalait mindenütt közelebb tolta a várhoz. (Lásd az 1. sz. vázlatot.) Október 2-án pedig Radkó Dimietriew a körülzároló orosz 3. hadsereg parancsnoka felszólította a várparancsnokot, hogy adja át a várat. Kusmanek altb. válasza lakonikus elutasítás volt. Majd a várparancsnok október 4-re Rokietnica irányában kitörést rendelt el. Lásd a 4. sz. vázlatot. A kitörést. 12 zlj., 2 lov. szd. és 7 üteg Tamásy altb. parsága alatt hajtotta végre. Célja volt ellenséges erőknek a vártól való eltávolítását megakadályozni. A kitörés miután Orosz részen a körülzároló vonalnak közelebb tolásával esett egybe nagy erőket vont magára és így céljának megfelelt. Október első négy napján az ellenség tevékenysége a várral szemben mindenütt igen élénk volt, ami a bekövetkező erőszakos támadás előjeleként volt felfogható. Tekintettel az ellenség nagy helyzetére, a terepviszonyokra és az övvonal alakjára valószínű volt, hogy az ellenség a várnak keletre kiugró övvonalrésze ellen, hová erejét a leggyorsabban és a legjobban födve tudta eltolni fog a főtámadás irányulni. Ezen övvonal rész ellen ugyanis nemcsak gyalogságát tudta. átkarolólag alkalmazni, hanem tüzérségével az övvolalnak e kiugró része ellen még hátulról is tudott hatni. Így is történt. Október 5-én az oroszok erejük zömével (6 ho.) keletről, 3 ho-val északról és 1 ho-al délről megtámadták a várat. (Lásd az 1. sz. vázlatot.) A 23. ho. gyalogságának zöme és tüzérsége, a keleti védelmi szakaszba lett bevetve és e védelmi szakasz parancsnokának Weeher Alfréd tábornoknak a 97. magyar népf. ddr. parancsnokának rendeltetett alá. A magyar népfelkelők és honvédek Weeber tbk. kiváló vezetése alatt csodákat műveltek. Az orosz tömegek 3 napon át tartó minden támadását az oroszoknak véres veszteséget okozva verték vissza. Október 7-én reggel a krízis tetőfokára hágott. Az oroszoknak sikerült az I./ 1-es, jelzésű erőd tetejére feljutniok. Derék honvédek és magyar népfelkelők gyors ellentámadása azonban véres fejjel veri vissza a betolakodót. Az ellenség e hatalmas kudarc után támadási lendületében megtört és feladta az erőszakos támadást és a vár keleti arcvonalától eltekintve mindenütt előkészületeket tett a visszavonulásra. Utóbbira annál is inkább szükség volt, mert felmentő hadseregeink közeledtek a várhoz és így a kőrülzároló orosz 3. hadsereg további kitartás esetén két tűz közé került volna. Az orosz 3. hadsereg elvonulása azonban nem történt egyszerre, hanem fokozatosan. Az orosz visszavonulás gyorsítására és a saját 3. hadseregünk előnyomulásának megkönnyítésére a 23. h. ho. 14 és fél zlj. 2 lov. szd. és 14 üteg erőben október 11-én és 12-én Tamásy altb. parancsnoksága alatt Sosnica irányában kitörést hajtott végre. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) A kitörés, mely az ellenségnek Sosnicán át vezető visszavonulási útját is fenyegette teljes eredménnyel járt. A 23. h. ho. okt. 12-én elfoglalta Sosnicát és a 3. hadsereg előnyomulását hathatósan megkönnyítette.

18 Przemysl vára a hadműveletek e fázisában ugyancsak megfelelt hivatásának. A támadó orosz erőknek óriási veszteséget okozott - orosz adatok szerint mintegy 70 ezer emberébe került az orosz hadseregnek Przemysl első ostroma. A vár ezzel nemcsak jelentékeny anyagi, hanem hatalmas erkölcsi eredményt is ért el. Összegezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a vár az első körülzáratás ideje alatt jóval többet teljesített, mint amit erődítményeinek állapota folytán tőle joggal várni lehetett. E nagyszerű teljesítmény pedig kizárólag védörsége, elsősorban pedig a honvédek és magyar népfelkelők példás magatartásának eredménye. Október hó első felében a szövetséges hadseregek mindenütt elérik a Visztula és San vonalát. Lásd a 2. sz. vázlatot.)

19 A San mentén kifejlődött elkeseredett harcokban Przemysl mintegy nagy állandó jellegü támpont jelentkezik, mely a harcvonalak közvetlen közelében a teljesen biztosított partváltást teszi lehetővé. A vár keleti frontja továbbra is részt vesz a harcokban, úgyszintén mozgó tüzérségének nagy része is. Przemysl főtartalékát a 23. honvéd hadosztályt kivonták a várból és a 3. hadsereg kötelékében vetették be A honvéd hadosztály a Magiera magaslat elfoglalásával újabb dicsőséget szerzett a honvéd névnek. Przemysl szerepe azonban ez időben nem annyira hadműveleti, vagy harcászati téren, mint inkább anyagi téren keresendő. Az o-m. hadseregek ugyanis a teljesen felázott utak miatt, vonat, élelem és lőszer nélkül érkeztek a San-vonalra és Przemysl vára volt az, mely három hadsereget éspedig a 2-ik. 3-ik és 4-ik hadsereget hosszabb időn át élelemmel ellátott. A San-menti csata alatt Przemyslből a hadseregek által elvitt éle1em-mennyiség kb. a vár 1 havi élelmi szükségletét tette ki. Kétségtelen, hogy e körülmény végeredményben lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a vár élelmi készlete idő előtt elfogyott, mégsem lehet emiatt a hadseregnek szemrehányást tenni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a vár volt hivatva a hadseregek érdekeit szolgálni és nem fordítva. Nyikolaj Nikolájevics, mint említettem a német 9. hadsereg oldalba támadására csoportosult és e célból Galiciából három hadseregét a középső Visztula szakaszra tolta el. (Lásd az 1. és a 2. sz. vázlatot.) A német 9. hadsereg az átkarolásból magát kivonandó, kénytelen volt még október második felében visszavonulni. Ezen körülmény folytán az o-m. hadseregeket is november elején vissza kellett vonni. A német 9-ik hadsereg vasúton Posen Thom körletébe, az om. 2. hadsereg ugyancsak vasúton a német 9. hadsereg eddigi helyére Krakkótól északra tolatott el. (Lásd a 3. sz. vázlatot. Przemysl ismét magára maradt és a várat a 11. orosz hadsereg zárolta körül. Przemysl műszaki, tüzérségi és élelmi felszerelése a második körülzárolás elején ugyanolyan volt, mint az első körülzárolás kezdetén. Védőrségét is ugyanazok a népfelkelő dandárok és a 23. h. ho. alkották, mint az első körülzárolás idején. A védőrség még egy osztrák landwehr gyalog dandárral és egy repülő századdal lett kiegészítve. Utóbbi érzékeny hiányt pótolt. A landwehr ddr., túlnyomóan rutén nemzetiségű lévén, nem jelentett erőgyarapodást. Az orosz 11. hadsereg ez alkalommal rövid néhány nap alatt zárolta körül a várat, körülzároló vonala azonban a keleti övvonal kivételével mindenütt messze maradt a vártól, ami mutatta, hogy az oroszok az októberi erőszakos támadás visszaverésén okulva egyenlőre nem fogják megtámadni a várat.

20 A vár feladata ismét csak az lehetett, hogy minél több ellenséges erőt vonjon magára. Ez a védőrség különösen a főtartalék további aktív alkalmazását kívánta meg. Ezen célt szolgálta újabbi előtérállások telepítése is a vár északi és déli frontja előtt, miáltal nemcsak a vár kerülete növekedett meg, hanem ezen előtérállásokban elhelyezett tüzérség hatótávolsága is fokozódott. (Lásd a 8. sz. vázlatot.)

A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA.

A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA. A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA. BUDAPEST, 1931. A S Z E R Z Ő K I A D Á S A (VIII. K Á L V Á R I A - T É R 18.) RÖVIDÍTÉSEK:

Részletesebben

SZERBIA ÖSSZEOMLÁSA 1915-BEN

SZERBIA ÖSSZEOMLÁSA 1915-BEN SZERBIA ÖSSZEOMLÁSA 1915-BEN NÉPÉNEK, HADSEREGÉNEK, HADIFOGLYAINAK HALÁLMARSA ÍRTA: FARAGÓ LÁSZLÓ TANÁR, V. HADIFOGOLYTISZT Β UD AP E S T - 19 35 "PATRIA" IRODALMI VÂLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

EMLÉKEZÉS A NÉPFÖLKELŐKRE

EMLÉKEZÉS A NÉPFÖLKELŐKRE EMLÉKEZÉS A NÉPFÖLKELŐKRE Viszi a gőzös a zalai virágszálakat hazai tájakon át, mennek az öreg népfelkelők kötelességtudóan, becsületesen, mint ahogy öreg flegmás magyarokhoz illik. Pipával a szájukban

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R

HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R Előszó Írta: vitéz SZURMAY SÁNDOR báró ny. honvédelmi miniszter, gyalogsági tábornok Tűzkeresztségre indult 1914.

Részletesebben

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Az Árpád-vonal Az ezer éves magyar határvédelmi-rendszer kiépítése és védésének kárpátaljai szakasza 1938 1945 Szakdolgozat Vae victis Jajj

Részletesebben

SzabolcS-Szatmár-beregi

SzabolcS-Szatmár-beregi SzabolcS-Szatmár-beregi Szemle társadalomtudomány irodalom mûvészet a megye önkormányzatának folyóirata megjelenik negyedévenként 48. évfolyam, 03.. Szám Főszerkesztő: Karádi Zsolt Szerkesztőség: Antal

Részletesebben

szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka.

szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka. szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka. AZ EGYES NÉPFÖLKELŐK HADI HISTÓRIÁJA AZ EZRED VOLT TISZTJEINEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS ÍRTA: BALASSA IMRE NYOLC TÉRKÉPVÁZLATTAL.

Részletesebben

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Németh Gergely A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában 2004. 12.05 Konzulens: dr. Csikány Tamás alezredes

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia RÉFI ATTILA A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia The paper discusses the remarkable yet lesser explored participation

Részletesebben

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó)

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) Bem József Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) (Tarnów (Galícia), 1794. március 14.-Aleppó (Szíria), 1850. december 10.) lengyel katonatiszt, az 1848-49-as magyar szabadságharc honvéd altábornagya.

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A CS. ES KIR. 71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A ROMÁN HÁBORÚ KITÖRÉSÉTŐL ERDÉLY VISSZAFOGLALÁSÁIG 1916. AUG. 27-TŐL OKT. KÖZEPÉIG A MINDKÉT OLDALON FELMERÜLT HADÁSZATI ÉS HARCÁSZATI KÉRDÉSEK

Részletesebben

a Becsület napjáró l ./2011 ( I...) OGY határozat

a Becsület napjáró l ./2011 ( I...) OGY határozat ./2011 ( I...) OGY határozat a Becsület napjáró l 1. Az Országgyűlés az 1945-ös budai kitörés emlékére, mártír hőseink becsületb ől, hűségből, kitartásból, önfeláldozásból és hazaszeretetb ől való példamutatásának

Részletesebben

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán AGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG: 1526 1697 Kubinyi Anna: Tömegsír Évezredek találkozása

Részletesebben

EGY NEMZETNÉL SEM VAGYUNK ALÁBBVALÓK! (HADINAPLÓ)

EGY NEMZETNÉL SEM VAGYUNK ALÁBBVALÓK! (HADINAPLÓ) EGY NEMZETNÉL SEM VAGYUNK ALÁBBVALÓK! (HADINAPLÓ) ÍRTA: ZENTAY ISTVÁN VK. SZÁZADOS * BUDAPEST. 1942 VITÉZI REND ZRÍNYI CSOPORT KIADÁSA A címlapot POLCZER LAJOS festőművész, Zrínyi munkatárs készítette

Részletesebben

CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL

CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL BALATONFÜREDI HIRLAP 1914. AUGUSZTUS 8. ÁLTALÁNOS MOZGÓSÍTÁS! HARCBA INDUL A MAGYAR! 1914 évi július 31-ike örökre szóló

Részletesebben

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr.. XXX l. pvfolva.m. Hll f1 a J. "f. 1 942 szeptember 1. 1 7. szám CSEnD órsé LAP O K Szerke!lztl : Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..rles Bzerkesztöllég és kht.dóbi vatal : " B U D A P EST, ll. K R

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

MULT ÉS JÖVŐ 1939. JANUÁR II. ÉVF. 1. SZÁM

MULT ÉS JÖVŐ 1939. JANUÁR II. ÉVF. 1. SZÁM II. ÉVF. 1. SZÁM 1939. JANUÁR MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER. - SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI., EÖTVÖS-UTCA 8. SZÁM.TELEFON: 12-48-48 ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVRE, AJÁNDÉKKAL EGYÜTT10.- P, TANULÓKNAK,

Részletesebben

14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE.

14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE. A VOLT M. KIR. NYITRAI 14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE. összeállította: vitéz NÉMETH (DEISLER) KÁROLY ny. áll. tábornok, a volt ezred parancsnoka. I. KÖTET. HADITEVÉKENYSÉG 1914. AUGUSZTUS 1-től 1915.

Részletesebben

15. évfolyam 3. szám 2013. május június

15. évfolyam 3. szám 2013. május június 15. évfolyam 3. szám 2013. május június A Nemzeti Összetartozás Napja A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, a trianoni tragédiára emlékezve, június

Részletesebben

CSEnDőRSÉGI LAP. Kiterjesztett joggal. 20. R7;ám.

CSEnDőRSÉGI LAP. Kiterjesztett joggal. 20. R7;ám. XXXIII. p\'foham. 20. R7;ám. CSEnDőRSÉGI LAP Szerl{esztl : BENEDEK MIHÁLY alezredes Segedszel'kesztő: Dr. BANYAI LASZLÓ százados Szerkesztóség és kiadóhivatal: HU I)A I' EST, U. KERÜLET, FO-U'l'C -\ 71.

Részletesebben

AZ 1914/15-IKI HARCUNK AZ OROSSZAL

AZ 1914/15-IKI HARCUNK AZ OROSSZAL 59 KULCSÁR BEÁTA AZ 1914/15-IKI HARCUNK AZ OROSSZAL FORIS GÉZA HÁBORÚS VISSZAEMLÉKEZÉSEI* Roland Barthes szerint nincs és soha nem is létezett egyetlen nép sem történet nélkül; minden osztálynak, embercsoportnak

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HADITENGERÉSZET MAGYAR HŐSI HALOTTAINAK EMLÉKÉRE

A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HADITENGERÉSZET MAGYAR HŐSI HALOTTAINAK EMLÉKÉRE A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HADITENGERÉSZET MAGYAR HŐSI HALOTTAINAK EMLÉKÉRE 1914-1918 Az eredeti, kézírással készült EMLÉKKÖNYV a budapesti Tengerészemlékmű kiállító helyiségében volt elhelyezve. Az eredeti

Részletesebben