PRZEMYSL MÁRCIUS 21IKI EMLÉKÜNNEPÉN TARTOTT ELŐADÁSOK. Kiadja: A PRZEMYSL EMLKMÜ BIZOTTSÁG.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRZEMYSL 1925. MÁRCIUS 21IKI EMLÉKÜNNEPÉN TARTOTT ELŐADÁSOK. Kiadja: A PRZEMYSL EMLKMÜ BIZOTTSÁG."

Átírás

1 PRZEMYSL MÁRCIUS 21IKI EMLÉKÜNNEPÉN TARTOTT ELŐADÁSOK. Kiadja: A PRZEMYSL EMLKMÜ BIZOTTSÁG. A kiadásért felel: Vitéz MARSCHALKÓ JENŐ ny, ezredes. ELŐSZÓ Przemysl várának magyar védői főképen a tisztikar Budapesten lakó része különösen március 22-étől kezdve sűrűn gyűltek össze bajtársi találkozóra február 22-én ily találkozó alkalmával fogarasi Tamásy Árpád ny. táborszernagy úrnak, a védelemben kimagaslott 23-ik honvéd gyalog hadosztály volt parancsnokának és dombóvári Révy Kálmán tábornok úrnak. a hadosztály volt vezérkari főnökének kezdésére elhatározták, hogy a vár feladásának tízedik évfordulóján a szokottnál tágabb keretek között emlékünnepet rendeznek. A rendező-bizottság Tamásy táborszernagy úr vezetésével meghívta a csonka ország előkelőségeit és katonai vezetőségét és kiküldte a bajtársakhoz a következő oldalon lévő felhívást. Az ünnepély, amelynek leírását alább adjuk, a tervezett sorrendbe: évi március hó 21-én folyt le. A bajtársi vacsorán azt az eszmét vetették fel. hogy a vár sorsát és abban a magyar védők szerepét kiemelő előadásokat könyv alakban bocsássuk közre, hogy az érdekes és tanulságos adatok ne csak a hallgatóság és résztvevők emlékében hagyjanak muló nyomot, hanem állandóan

2 hozzáférhető kinccsé váljanak azok számára, akik jelen nem lehetlek vagy a jövőben irántuk érdeklődnek. A gondolatot örömmel karoltuk fel, azonban valóra váltsa.különböző nehézségekbe ütközött, amelyek csak idővel tüntek el és a megoldás csak akkor került ujra előtérbe. amikor a Przemysl védelmében elesett magyar hősök emlékének megörökítését célzó emlékmű megalkotására megalakult Przemysli emlékműbizottság. elhatározta, hogy az emlékmű felállításával egy időben az előadások kiadását is elvégzi, kiegészítve azokat az emlékünnep történetével. Külön szerkesztőbizottságot küldött ki, amely a nehézségek elhárítása után e füzetben az eszmét valóra váltja. Hitünk szerint a munkával is hozzájárulunk ahhoz, hogy olvasói a vár magyar vadőrségének már e rövid leírásból is szembeszökő példás hűségéből és kiváló magyar harcos erényeiből amelynek elismerésében még ellenségeink sem fukarkodhattak, sőt magasztalták az abból kiütköző példás nemzetfenntartó értékeket a sivár jelenben vigasztalást nyernek s a kifürkészhetetlen jövőt illetően azt a szilárd bizalmat mentik belőlük. hogy az a nemzet, amely ilyen kemény fiaival büszkélkedhetik, el nem veszhet soha! Mert íme! e múlt töredékben is fellelheti örömét a magyar nemzet minden hü fia és jogát arra a bizakodó reményre, hogy Przemysl oroszlánjainak példája nem maradhat adott esetben lelkes. önfeláldozásra kész, hü és vitéz magyar követők nélkül a magyar nemzet el nem múlható ősi erényéiben. Budapest, március havában A szerkesztő bizottság.

3 PRZEMYSL EMLÉKE. FELHÍVÁS. F évi március 22-én lesz tízedik évfordulója a tragikus eseménynek amikor Przemys1 várának romjait veretlen védőrsége az összes védelmi eszközök megsemmisítése után kénytelen volt feladni. E keserű elhatározást nem az ellenség fegyvere, hanem az éhhalál közelgő réme kényszerítette ki az erélyes parancsnokokból. De az ellenségnek csak romokat juttatott kezébe, romokat anyagban, roncsokat emberben. A vár őrsége 6 hónapon át tartotta magát habár az erődök és a vár tüzérségi felszerelése nagyobb részében elavultak és régi rendszerűek voltak. És mégis a túlerővel fellépő ellenség legerősebb támadásait is kivédte. Dicsőség és nimbusz övezte Przemysl hős védőit nemcsak az országban és szövetségeseinknél, de még ellenségeink is elismerték e hű katonák emberfeletti teljesítményeit; világszerte bámulattal adózlak a védőrség törhetetlen elszántságának és páratlanul magas erkölcsi érékének. E dicsőséget. mely az osztrák-magyar hadsereg történetének fényes lapot juttatott, oroszlánrészben itt is a magyar csapatok szerezték. Magyar honvéd és népfölkelő csapatok hősi karjain tört meg Radko Dimitriev ádáz tömegeinek hullámverése, magyar honvédek és népfölkelők teperték le a már-már elveszett I/1. számú erődbe tört oroszokat véres kézitusában. Magyar vitézek vívták ki az összes kirohanások eredményeit és mesés erélyükkel. igaz magyar harci erényeikkel a szerepeket megcseré1ve az ostromlókat ostromlottakká tették heves csatákban. Magyarok véreztek mindenütt. ahol veszély fenyegetett, mert mindenkor hűségesek, megbízhatók voltak; és a magyar hősökben meg volt a lélek ahhoz. hogy súlyos nélkülözések, tengernyi szenvedés után a kétségbeesett március 19-i utolsó kirohanásnál, megfogyva bár, de törve nem elszántan, halálmegvetéssel és dicsőn küzdjenek. hogy utolsó lélegzetükkel is a történelemnek áldozzanak. Büszkén és nyugodt lelkiismerettel állapíthatjuk meg a tényt, hogy magyar anya szülte, magyar hagyományok nevelte acélos test és lélek fonta e vár legszebb babérját s azt magyar leventék hősi vére öntözte. De jött a kegyetlen sors csapása és március 19-én és 22-én, önhibáján kívül sok ezer hü magyar vitézt juttatott az ellenség kezébe. Szenvedéstől és nélkülözéstől lesorvadt, sebektől borított, vére vesztett testbe zárt magyar lelkek ezreit letörték a hadifogság gyötrelmei. Kultúrátlan viszonyok, újabb és újabb szenvedések, borzalmas méretű ragályok és végül a vörösőrület gyilkosai megritkították az immár védtelen sorokat. E magyar- dicsőség, magyarok ezreinek kálváriája, elesett és kiszenvedett hős bajtársaink áldott és fényes emlékének rendezünk méltó ünnepet március 21-én. Sorrend: 1. Délelőtt fél 10 órakor mise a Ferenc-rendiek belvárosi templomában. Ehhez gyülekezés 9 órakor az Országos Tiszti Kaszinóban (IV., Váczi-u. 38.). 2. Délután 6 órakor ünnepi előadás az Országos Tiszti Kaszinó nagytermében és pedig:

4 a) Megnyitó beszéd. b) A hadifogoly álma, írta olysói Gabányi János tábornok. szavalja a szerző neje. c) Przemysl védelmének rövid ismertetése. Előadja: Schweitzer István altanácsnok. d) Egykorú külföldi lapok szemelvényeinek ismertetése. Marschalkó Jenő nv. á. ezredes. e) Magyar világ Przemyslben. Előadja: dr. Geőcze Bertalan szkv. százados. f Zárszó. 3. Bajiársi vacsora este 8 órakor az Országos Tiszti Kaszinóban AZ ÜNNEPÉLY LEFOLYÁSA. A kibocsátott meghívó a gyülekezés helyéül az Országos Tiszti Kaszinót jelölte meg. Már félórával az ünnepi istentisztelet kezdete előtt azonban bámulatos tömegben tolongott a Ferenciek-terén a résztvevők nagy tömege. Bámulatos volt a sokaság azért, mert Przemysl vára hősi védelmének résztvevői csak elenyésző töredékben élnek már általában és élnek a trianoni szomorú gyűrűn belül. amelyen köztudomás szerint oly nehéz átjutnia magyar embernek a megcsonkított anyaországba. Sokan voltak a tömegben olyan érdeklődők is, akik elveszett és elmaradt hozzátartozóikról kérdezősködtek a gyülekező életben maradottaknál és nem egy csoportban könnyes szemmel adták és vették az utolsó hírt a szeretett apáról, fiúról, hitvesről és vőlegényről. akinek csontjai ott pihennek a messze idegenben, a harcok ma már felszántott színhelyein vagy a jeges talajú szibériai hadifogoly-temetőkben. Amikor a harangok megkondultak és a közönség megtöltötte a templom minden zugát, aligha maradhatott még az egykori kemény harcosok szeme is szárazon. amint a főoltár előtt felállított katafalkra tekintettek. Hiszen ez a katafalk oly sok ezer, legtöbbször jeltelen sírnak volt jelképe, amelyekben a hű életük virágában elpusztult bajtársak földi maradványai rejtőznek! S az isteni gondviselés különös kegyelme folytán megkímélt és az imádott magyar haza földjére visszajutottak szíve. de a hozzátartozók és érdeklődőké sem különben. fájdalmasan rándult meg arra az önkéntelen megérzésre. hogy mindegyikük mellé, az elfoglalt ülőhelyek közé éppúgy. mint az állók mellett fennmaradt kis szabad térre odatelepedtek ama tragédiák megdicsőültjeinek lelkei. A felzúgó orgona hangjai között hallani vélte a résztvevő annak a sok ezernek elhaló sóhaját, akik már csak lélekben lehetnek jelen s akiknek elsősorban szólt e kegyeletes ünnep. A misét Meyer Lajos honvéd püspöki titkár celebrálta. Mélyen szántó. megrázó, lélekemelő és magasan szárnyaló beszédjének leírhatatlan hatása volt. Meghatva búcsúztak el a szép kegyeletes ünnep rendezőitől a m. kir. Honvédelmi Minisztérium m. kir. Honvéd-főparancsnokság. a budapesti vegyes dandár Parancsnokság és a többi katonai küldöttségek vezetői.

5 Este 6 órakor zsúfolásig megtöltötte az Országos Tiszti Kaszinó nagytermét a fényes, főként katonai közönség. élén Ő Feriségével. vitéz.józsef kir. herceg, tábornaggyal. Zúgó taps köszöntötte Tamásy táborszernagyot, amikor az Ünnep megnyitó beszédének elmondásához az emelvényre lépett, lelkesen ünnepelték annak befejeztével. Az Ünnepi hangulat még jobban fokozódott olysói Gabáyi János tábornok nejének szavalata nyomán, majd Schweitzer István vkszt. őrnagynak vetített képekkel kísért előadása keltett a przemysli bajtársakban fájó emlékeket, amelyek a külföldi lapszemelvények felolvasása és a przemysli magyar világ leírása alatt büszke tudattá alakultak át, mert minden hallgató láthatta, hogy nem hiába dolgoztak, véreztek és szenvedtek a vár magyar védői. Működésük az uralkodói elismerést is elérő méltánylást és magasztalást váltott ki a világ közvéleményében. Későbbi fényes haditettek és gyászos események ideiglenesen háttérbe szoríthatták e dicső lapját a magyar történelemnek, azonban el nem homályosíthatja soha és semmi azt a félelmetes dicsőséget, amelyet a magyar honvédnek és magyar népfelkelőnek világszerte szerzett a vár védelmében tanúsított harcra termettsége, vakmerősége, rettenthetetlensége, páratlan nélkülözések között is rendületlenül fenntartott nemzet-, elv- és eszmehűsége. E vigasziak tudattal oszlott szét az Ünnep közönsége az előadás után és a lelkes hangulatban lefolyt bajtársi vacsora után a przemysli védők megfogyatkozott csapata. EMLÉKBESZÉD PRZEMYSL ELESTÉNEK ÉVFORDULÓJÁN. Budapest, Ferenciek temploma III. 21. A mai nap szimbóluma nem lehet a katafalk. Ma az életerők gigantikus kifejlését ünnepeljük. A katafalk pedig az elpihenés, az elcsendesedés, a zajló, zúgó életfolyam megdermedésének jele. Idejövünk elzokogni vad keserűségünket De mi nem csak sírni akarunk. Mi feszülő szárnyakkal akarunk emelkedni; lelkünket megtölteni akarjuk. Tajtékzó életáramot akarunk beteg, fáradt, kiapadt lelkünkbe bevezetni. Ezért nem lehet a katafalk a ma szimbóluma, hanem igenis az a rongyos, csontig száradt, éhes, tépett, sáros, véres, lihegő, reszkető izmú, tüzelő lelkű magyar, aki itt van, és akit én itt látok! Aki az emlékezés erejéből megelevenedett s kiemelkedett Przemysl fagyott rögeiből. Az a magyar - mindegy mi a neve - aki itt termett a magyar föld buja, gazdag hantjain, akiben életre ébredt újra sok évezredes magyar virtus - toporzékolt az ázsiai fergetegben született turán őserő. A tragédiák lobogó lángjában edzett és acélozott férfiú! Nézzük csak kitágult szemmel és kitárult lélekkel! A férfiút! Akiben Van következetesség ős határozottság. Lerághatja a szenvedés és éhség csontig a testünket - mi maradunk és kitartunk utolsó erőcsurranásig! Kitartás ős állhatatosság - megbízhatóság és hűség. Hogy dübörög a roppant erő!

6 És mi nemesítette az embert - ezt az egyszerű esendő termését a magyar szántónak - ilyen férfiúvá? Legelsőbben is a nagy lelkesedés. Ez az emésztő nagy tűz! Belekap a lélekbe, végigszikrázik, éget, hevít. magával ragad nagyszerű lendületet, életiramot diktál - kiolvaszt a lélekből minden értéket, kincset és minden nagynak, emberen túlinak életfakasztója! Felfokozza az erőket, elcsendesíti a halálos fáradságot, lesimítja a lélekről a szenvedést, feléget minden szennyet, salakot. Lekotorja a földre tapadt gondolatok göröngyeit a lélekről és rávetíti a magasságos érzések világosságát. Lelkesedés! a mi nélkül cinikusak, bágyadtak, petyhüdtek, földemberek vagyunk. Végigtalpal rajtunk az élet és lába iszapba süpped. Aztán önzetlenség! Kiemelkedés a magunk köré kapart szűk cirkulusból. Beleszövése életünknek, érzéseinknek mások életébe és érzéseibe. A magunk beteg, sápadt imádata helyett kitárni lelkünket! Kormos életmécsek helyett sugárzó világosság lenni az embertestvérek számára! Hogy lecsapódnak enélkül szárnyaink. Elszáradnak! Szánalmas figurákká torzulunk. Lefagy az ilyen sivár kietlen egyedül keringő, naptalan és fénytelen élet minden fakadása ; halál köde ereszkedik le rá. Kell bátorság! Csak a bátor tudja megnyergelni az életet tud rendezett. egyensúlyozott belső életet teremteni az élet ezer bajával, kemény, véres, halál felé sodró nagy feladataival szemben megreszketés nélkül megállni. A bátor soha meg nem lapul el nem inal ott van, ahova lelke, kötelessége, becsülete állítja ós úgy áll ott, mint a földből kinőtt szikla. Szenved, nélkülöz, nyomorog, szembenéz a halállal, tűr és kínlódik de meg nem hajlik, meg nem alkuszik, áruló, hitszegő, gyáva nem lesz soha! Kell szeretet! Fergeteges szenvedély. Parányi szív kohójába zárt tüze, lávája, parazsa vulkánoknak. Szeretet a haza, a múlt, a rög, a magyar élet iránt. Ez viszi, sodorja szélvész erejével a lelket. Ez a felséges erő. Az egyetlen alkotó, teremtő, csodatévő erő! Mi fogja ezt a szétmarcangolt társadalmat összefogni. a megrepedt magyar lelket ős életet összeolvasztani, kiemelni ezt a hazát a katasztrófák rettenetes szakadékából mi fogja a magyar jövő és remény Napját kigyújtani? Egyes egyedül a szeretet! Nem az elhígított érzésekben való kiélést gondolom, hanem azt a szeretetet, amelyben erő, aktivitás és igazság van. Azt a magyar szeretetet, amely zordon és nem felejtő, amelyik érzi ennek a földnek gyalázatát és kínját, amelyikben viharzik a gazság gyűlölete. Amelynek lángjait az igazság szent, olthatatlan vágya lobogtatja. Aki nem így szeret, az nem ismeri Krisztust. Az parcellázza a keresztény etika televény földjét és csak egy kis darabján kapálgat összefogó, nagy oeconomia nélkül. Akit nem ez a szeretet hevít. az nem emelkedett fel az igazi Krisztus igazi grandiosus gondolatához. Es végül kell mindehhez mély, nagy, eleven, életet átjáró, irányító Krisztus fenséges akaratához hajlító, az életnek értelmére rávilágító hit. Ez vezeti az isteni erők áramát az életbe. Ez nyit örök távlatot. Ez fémjelzi az áldozatokat, a hősies kötelességteljesítést. Ez emeli ki az életet a robotolás kátyújából, a feladat magasságára. Nem irrealitás ez; nem színes szóvirág! Valóság és energia! Ez viszi az életet ez feszül minden kérdés mélyén ez történelmi erő. Ebben és ebből és ezáltal élünk. Ime ezen súlyos etikai értékeknek és erőknek eredője a férfi a történelem leghatalmasabb feszítő ereje.

7 Ilyen megvilágításban álljon előttünk Przemysl hőse a magyar katona ennek az ünnepnek gyönyörű szimbóluma. Akkor ez a nap nem lesz érzések szivárványozása, beleandalgás a múltba, emlékek felcsillogtatása és bánatos kesergés csupán, hanem komoly magunkba szállás, elmélyedés, erőfelvétel, emelkedés, hitnek és bizalomnak megerősödése és a szebb magyar jövendő zengő praeludiuma. Es nekünk ma igy kell ünnepelnünk. Amen MEGNYITÓ. Előadta fogarasi Tamásy Árpád ny. táborszernagy, Przemvsl védelmi tartalékának és a 23-ik honv. hadosztálynak parancsnoka. Királyi Fenség Tisztelt Vendégeink! Kedves Bajtársaim Szívünk nagyot dobban a fájdalomtól, ha visszagondolunk a tíz év előtt lezajlott végtelen keserű időkre. amidőn délceg katonákból csontig lesorvadt védtelen alakokká. Przemysl várának büszke, muszkaverő védelmezőiből szabadságvesztett hadifoglyokká lettünk. Most, hogy azóta a világrengető események sokasága egész államokat dúlt fel, országokat csonkított meg, milliókat tett árvákká, hontalanokká és ami a legszomorúbb, a népek lelkét ragályos vésszel fertőzte meg: az új benyomások hatása alatt már akadnak olyanok is, akik alig értik meg, hogy miért is tartottuk mi azt az idegen országbeli várat oly kemény öntudattal és oly súlyos áldozatok árán, a lehetőség legvégső határáig, amíg az éhhalál rémével kerültünk szembe? Erre a magyar hazaszeretet és a magyar kölelességhűség képesített! Mindenki tudta, akit végzetes sorsa a várba vetett, hogy annak védelme nem öncél, hanem vele közvetlen hőn szeretett hazánkat is védelmezzük, amidőn az úgy számban. mint modern felszerelésében nagy túlsúlyban levő ellenségnek úgyszólván a húsában ülve, annak hátát támadtuk: hogy avval a Kárpátokban nehezen harcoló hős bajtársainknak segítünk megakadályozni azt, hogy az ellenség hazánkba betörhessen. A vár védelmét megelőző galiciai tábori harcokban megrendülve láttuk, mily kegyetlen a sorsa ama vidékeknek, amelyeken a háború fúriái végig gázolnak! Láttuk a romba lőtt és

8 felperzselt városok és falvaknak, az elgázolt kultúráknak szomorú képét, a mindenétől megfosztott és hajléktalanná vált lakosság borzasztó nyomorát. Az a tudat, hogy ettől óvjuk meg kitartásunkkal magyar hazánkat és testvéreinket, acélozta meg akaratunkat! De tudtuk azt is, hogy a védőrségnek egyetlen, feltétlenül megbízható eleme a magyar, hogy a vár megtartása csak a mi szívós kitartásunktól függ itt is, mint a lezajlott nagy háborúban mindenütt, ahol erélyesen cselekedni és vérezni kellett, a magyar katona állott az első sorban! Magyar csapatok és munkáskezek építették ki és tették egyáltalában védhetővé a már elavult várnak mégis csak félig kész övvonalát, létesítették és tartották megszállva a szüntelen támadásoknak kitett előtérállásokat a Pod Mazurami-i. Helichai, NaGorách-i és Batycze-i magaslatokon. Magyar tábori és vártüzérek gyilkos tüze verte vissza a Kirkkilisszei vad Radko Dimitriev óriási tömegeinek erőszakos támadását. Az I/1-es műnél pedig. amelybe az ellenség egy éjjel be is tört volt. magyar honvédek és népfelkelők lendületes ellentámadása dobta őt onnan ismét ki októberében a 23. honvéd gyalog hadosztály merész kitörése segítette elő a 3. hadseregünknek a felázott, feneketlen utakon nagyon nehezen haladó előnyomulását a Sosnicei csatában. És már pár nap múlva ugyane hadosztály foglalta el véres támadással és tartotta nagy veszteségek árán birtokában a harcvonalat uraló Magiera magaslatot lehetővé téve ezáltal, hagy a hátországból jövő vasutak a harcoló hadseregek szükségleteit előrehozhassák. Amikor azután a teljes három hétig tartó San folyó menti nagy csata után az oroszok a várat ismét körülzárták, a várőrség magyar csapatainak aktív támadó fellépése nemcsak visszariasztotta az ellenséget hosszú 4 és fél hónapon át attól, hogy e Radkó Dimitriev-féle tömeg megrohanással a várat birtokába ejteni még csak meg is kísérelje, hanem amellett állandóan nagy ellenséges erőket is vont magára és kötött le. Hány hatalmas kitörést és éjjeli vállalkozást hajtottak végre derék csapataink az ellenség folytonos zaklatása és hősiesen támadó hadseregeink támogatására különösen december havában azoknak a Limanova-i és kárpátokmenti véres harcai idejében? Przemvsl védelmének aktivitásához hasonlót a nagy háború szintereinek egyik vára sem mutathat fel. Mint egy tűzokádó vulkán ontotta a vár a pusztítást a körülzáró ellenség tömegei közé méltóan a mindenütt tanúsított magyar erő és hősiesség többi mintaképeihez. És emellett különös büszkeséggel kell hangsúlyoznom. hogy hiányosan felszerelt és élelmezett magyar vitézeink példás kötelességhűsége nem tántorodott meg ama nehéz időknek soha egy pillanatában sem. Még akkor sem, mikor a folytonos éjjel-nappali ádáz harcokban agyoncsigázott. az éhségtől elgyengült, már vánszorogni is alig képes embereink egyre-másra rogytak össze és lehelték ki hős lelküket a sorban, amelyben mindvégig hűen kitartottak.

9 Áruló, szökevény, kém volt a várban elég. csüggeteg hitvány ember pedig fölös számban, de magyar ember közöttük egy sem volt, egyetlen egy sem akadt! Ti kedves. hős Bajtársaim még az ellenség tiszteletét is kivívtátok Magatoknak, annak katonái, az egyszerű babonás muzsikok azt írták haza az övéiknek, amint azt egy elfogott tábori postájuk útján megtudtuk, hogy hiábavaló minden erőfeszítésük, mert annak védelmezői az ördöggel cimborálnak és egyik magas parancsnokuk, Artamonov gyalogsági tábornok a»przemysl oroszlánjai«jelzővel tisztelt meg Benneteket. Még a vár végnapjaiban is, az évi március 19-iki utolsó nagy kirohanásunk alkalmával erőtök utolsó maradványával, de tántoríthatatlanul elszánt hősiességgel, dalolva törtetek az ellenségre és óriási veszteségeink dacára még lehetővé tettétek azt, hogy annak túlerővel megkísérelt visszacsapását meghiúsítva két nap alatt még minden harceszközt elpusztíthattunk s az ellenség az oly véres áldozatokkal hat hónapon át vívott vár helyett csak romok birtokába jutott. Ennyi önfeláldozó hűség és halálmegvető hősiesség után jött aztán a gyötrelmes, hosszú évekig tartó hadifogság! Visszagondolva, hogy a Przemysl-i magyar csapatok közel 80 százaléka ott fekszik névtelenül és jeltelenül a vár körüli sírhantok alatt, az ott megmaradottak nagy része pedig a mérhetetlenül nagy Oroszország valamely temetőjének árkában, ahol éppen valamely oly gyakori ragálynak vagy tömegmészárlásnak esett áldozatul: szent kötelességünknek tartjuk hős bajtársaink dicső emlékének kegyelettel áldozni és ennek szenteljük mai ünnepélyünket amelyet ezennel megnyitok. A HADIFOGOLY ÁLMA. Írta: olysói Gabányi János tábornok. Szavalta a szerző neje. Szibéria közepében. Egy nagy orosz város mellett Kemény ágyon magyar vitéz Lázban fekszik. Nagyon beteg. Przemysltől hozták oda Mint nyomorult hadifoglyot.. Őt!..\ki csak győzelemről, Diadalról álmodozott!... Ajka száraz, arca lángol. Csontváz testét fedik rongyok Talán nem is hallja többé Dorozsmai kisharangot?! Dorozsmai kis harangot Tisza mentén, távol, messze Hej! Pedig. hogy vágyik arra Dorozsmai hős levente Fáradt szemét összecsukja s elalszik.. És álmodik: Piros-fehér-zöld lobogók... Vidám nóta, zene hangzik Háborúba viszik őket Muszka ellen, idegenbe. Mámorosan, vígan indul

10 Dorozsmai hős levente Przemyslbe dobta a sors Ezt a muszka körülzárta. Félesztendő... hosszú idő! Eddig voltak már a várba. Levelet irt jó anyjának: Megkapta a nagyezüstöt! Kitöréskor mindig elül, Becsülettel, bátran küzdött Ámde végre kimerültek. Nincs eleség, muníció... Nem fejezte be az írást, Mert felhangzott a riadó!... Kínosan nyög. Sóhajt. Kiált:.»Ott a vezér! Csak utána!»utolsó a kirohanás!»rajta! Törjünk a muszkára!»rajta, rajta! Előre hát!»hiszen honvéd dicső neved!»magyarország patrónája» Segít neked, ott van veled!»mert ha e harc nem sikerül:»szörnyű sors vár, honvéd. reád..»szibéria hómezőin»kínszenvedés... hadifogság.. «És a súlyos, nehéz álom Ráfekszik a leventére Nem sikerült Összetörtünk!... Elvéreztünk!.. Vissza!... Véget... Honvédink elpusztultak. Pedig - hős volt minden ember! Hatezeren maradtak ott, Pedig alig volt tízezer!... Kínos álmok gyötrik tovább Lázban ég a magyar legény: Súlyos sebbel vitték vissza Ott...tizenkilencedikén Aztán... Jött a szörnyű végzet Dördülések. Pokoli kép! Házak, hidak felrobbannak. Remeg, reszket, lángol az ég! Romhalmazzá vált Przemysl. Füstbe, tűzbe, porba vonva. Valóban, csak ez lehetett Nero vágya, Dante pokla!... A levente most felordít:»mindenható, jó Istenem!»Mi vár reád magyar hazám!»mi vár reád én nemzetem!.«. Szörnyű kép van szeme előtt: Csonka ország... Oh, borzalom! Hungária gyászol, zokog: Romokban a hármas halom! Magyarhon büszke címere Törve, zúzva darabokra... Sóhajt, kiált alvó vitéz:»az nem lehet! Nem, nem, soha!»»száz erős vár elbukhatik!»te állj! Édes, magyar honom!»büszke magyar zászló lengjen»ezeréves határidon...! S a szenvedő magyar vitéz Mintha mintha megnyugodna.. Közeledik némán... halkan A halálnak bús angyala De, mielőtt jég-kezével Megérinti a leventét, Valamit a fülébe súg S ez vidámmá teszi szegényt. Erejét még összeszedi, Hisz álmot lát, kedves álmot: Drága emlék!... Ismét hallja Dorozsmai kis harangot Igen, ismét otthon van már Tisza mentén furulyázva... S délibábnak lágy ködében Mintha kedves képet látna... Délibábnak lágy ködében Tündökölve, tisztán ragyog A sértetlen magyar címer

11 S hallatszanak égi hangok:»igen, így lesz! Hogyha hisztek» Egy Istenben, egy hazában»ugy hihettek, remélhettek»hazánk feltámadásában!... S a levente végsőt sóhajt Megtört szíve még feldobog:»dorozsmai kicsiny harang...» Hazám!... Oh. mily... bol dog vagyok PRZEMYSL VÉDELMÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE. Előadta Schweitzer István vkszt. őrnagy. Przemysl várának védelme főleg két szempontból tarthat számot a közérdeklődésre. E1őször azért, mert a 4 évig tartó világháborúban. a teljesen körülzárolt várak közül Przemysl vára volt az egyedüli, melyet az ostromló nem tudott fegyverrel, hanem csak kiéheztetéssel elfoglalni. Másodszor pedig azért, mert Przemysl várának ezen a világháborúban páratlan szerepe és dicsősége kilenctized részben magyar csapatok hősiességének és vitézségének folyománya, miért is Przemysl védelmének dicsősége magyar dicsőség és Przemysl megtartásának érdeme magyar érdem. A következőkben röviden ismertetni fogom azon okokat, melyek Przemysl várának telepítésére vezettek, továbbá a vár berendezését, felszerelését és védőrségét, majd ezt követőleg lényeges nagy vonásokban elfognak vonulni szemeink előtt a várral kapcsolatos események, végül pedig kutatni fogom, hogy mit teljesített a vár a hadsereg szempontjából, azaz a vár megfelelt-e feladatának, vagy sem. Przemysl várának helyén már a IX. században állt egy fából készült vár, melyet a XIV. században kővárrá építettek át. E vár azután a középkor végén és újkor elején számtalan ostromot állott ki. A világháborúban szerepet játszó Przemysl azonban, már»modern«vár volt, mely testvérvárával Krakkóval együtt a 80-as években épült. Krakkó és Przemysl voltak az észak-keleti, vagyis az orosz hadszíntér egyedüli már békében is kiépített, azaz állandó jellegű várai. Krakkónak a Wienbe vezető főútvonalat, Przemyslnek pedig a Budapest felé a, jól járható Duklai horpadáson át vezető főútvonalat kellett elzárnia. Nyilvánvaló volt, hogy Krakkó e feladatának vagyis hogy a Wien felé vezető főútvonalat elzárja csak akkor képes megfelelni, ha csak Oroszország és Ausztria- Magyarország állanak egymással harcban. mert ekkor a Kárpátok főútvonala és a német határ közötti tér itt oly szűkre szorul, hogy Krakkó általi elzárása hatásosnak mondható. Ha azonban

12 Németország Ausztria-Magyarországgal együtt visel háborút Oroszország ellen, úgy Krakkó említett feladatának nem tud megfelelni mert észak illetve nyugat felé megkerülhető. Kétségtelen volt továbbá az is, hogy Przemysl, mint egyedü1álló állandó vár szintén nem képes az orosz hadseregnek Budapestre vezető útját elzárni, meri az oroszok - tekintve több milliós hadseregük nagyságát - úgyis kénytelenek szé1es arcvonalon betörni Magyarországba, viszont Przemysl csak korlátolt területet zárhat el, mely terület nagysága függ a vár övvonalának átmérőjétől, lövegeinek hatástávolságától és védőrségének erejétől és harcértékétől. Przemysl övvonalának átmérője északdéli irányban kb. 15 km volt. ehhez hozzászámítva lövegeinek hatástávolságát és pedig úgy északi, mint déli irányban, vagyis kétszer 8 kmt, azaz összesen 16 kmt, látjuk, hogy Przemysl hatáskörlete km-re tehető. E hatáskörletét védőrsége kitörések útján esetenként még fokozhatja. Ha jelentékenynek is kell elismernünk Przemyslnek ezt a hatóképességét, mégis be kell látnunk. hogy Przemysltől, mint egyedülálló izolált vártól nem lehetett azt várni, hogy az oroszoknak nyugati irányban, vagy a Kárpátokon át való előretörését lehetetlenné tegye és pedig annál kevésbé, mert előrelátható volt, hogy az oroszok tekintve hadseregük nagyságát - könnyen abban a helyzetben lesznek, hagy a várat, vagy támadással, vagy körülzárással közömbösítsék. Przemysl és Krakkó tehát csak egy kiépítendő várrendszer pilléreiként voltak tekinthetők. A várrendszert a San- és Dnyeszter hídfők permanens kiépítése, továbbá a Visztula vonalnak (a San-torkolat és Krakkó között és a Kárpátok főbb átjáróinak záró erődökkel való ellátása útján kellett volna megteremteni. E várrendszer kiépítésére azonban a monarchia hadügyi büdzséjének mostoha viszonyaira való tekintettel gondolni sem lehetett és ezért harcvezetőségünk kénytelen volt félrendszabályokkal megelégedni és az említett, vagy ahhoz hasonló permanens várrendszer kiépítése helyett két San-hídfőnek (Siniawa és Jaroslau és két Dnyeszter-hidfőnek (Halicz és Mikolajew futólagos stílusban való kiépítésével beérni. E négy hídfő 1911-ben tényleg ki is épült, ellenálló erejük azonban oly csekély volt, hogy múló természetű felhasználásuk után hadvezetőségünk önként feladta azokat. Vagyis az események forgatagában Przemysl vára magára maradt. Ha mint előzően kifejtettem nem is lehetett tőle elvárni, hogy az oroszok előnyomulását lehetetlenné tegye, számítani lehetett mégis arra, hogy az orosz hadsereg üldözését lassítani fogja, azt a vár körülzárolására kényszeríti. és így az orosz hadsereget gyengíteni fogja. Számításba lehetett továbbá venni, hogy a vár azáltal, hogy km széles területen a fővasútvonalakat és utakat lezárja az orosz hadseregnek érzékeny hátrányt okoz, nevezetesen mozgatási lehetőségét korlátozza és utánszállítási viszonyait megnehezíti. De Przemysl feladata ezzel még nem merült ki. Már a felvonulásnál szerepet játszhatott, mint a duklai horpadáson át vezető teljesítőképes vasúti vonalak, továbbá a San-on át vezető igen fontos. de érzékeny vasúti és közúti hidak biztosítója, mint a természettőt fogva erős Sanés Dnyeszter védelmi vonalnak főtámpontja. Ezek a megfontolások lehettek mértékadók akkor, mikor hadvezetőségünk a przemysli vár létesítését határozta el. És most áttérek a vár berendezésének és felszerelésérmek ismertetésére.

13 Przemys1 vára, mint a San-folyón fekvő kettős hídfő volt telepítve; övvonalának hossza légvonalban 48 km. azaz kereken 50 km Az övvonal távolsága a San-hidaktól különböző volt és pedig keleten 10 km., északon 6 7 km, délen 5 6 km. nyugton 4 5 km, vagyis a keleti övvonal kivételével a többiek mind oly közel voltak a hidakhoz. hogy azokat az ellenség tüzérségével lőhette volna. Már itt említem meg, hogy a vár ezen alapvető fogyatékosságát korrigálandó szükséges volt előtér állások kiépítése és megszállva tartása, ami a védőcsapatok erejét erősen sorvasztotta. De nem csak az övvonal telepítése nem volt megfelelő, hanem az ellenállás főpillérjeit képező egyes erődök sem feleltek meg a modern követelményeknek. A legjobb erődök is csak»gránátállók«voltak, azaz 15 cm-es gránát ellen védtek, nehezebb lövegek lövedékei ellen azonban nem. Az övvonal előtt sűrű és nagy kiterjedésű erdők voltak és számos falu terült el. Ezeket le kellett tarolni. Az övvonalat térközerődítésekkel kellett ellátni és előtte akadályvonalat telepíteni. E sokirányú munkásság lényegében szeptember közepén befejeződött, amikor is a vár az 1. számú vázlaton látható alakot öltötte. Külön ki kell azonban emelnem, hogy az övvonal elé mindössze egy akadályöv volt telepíthető. mely csupán háromszoros drótakadályból állott. A vár műszaki felszerelése tehát szeptember közepén, vagyis akkor, mikor szerepe megkezdődött, egyá1ta1ában nem volt kie1égitő. A tüzérségi fe1szer1és 988, azaz kereken 1000 lövegből állott. Ezeknek kb. egyharmada, kereken 300 még évi mintájú öntött vaságyú volt, melyek lövőhatás tekintetében a támasztott követelményeknek nem feleltek meg. Portéejük mindössze csak 3 km-re terjedt. Érdekes feljegyezni, hogy az oroszok ezekre a nyílt állásokból, magas lafettáról feketelőporral tüzelő ütegekre nem viszonozták a tüzet, mert megtévesztő ütegállásoknak és nem tüzelő ütegeknek vélték. A lövegek zömének kb. 500-nak lőtávolsága kb. 6 km-re terjedt, csak 70 darabnak volt ennél nagyobb távolságra lőhatása, a többié a 6 km-t sem érte el. Modern lövege pedig Przemyslnek alig volt. Ide csak a 4 drb 30.5 cm-s mozsár és a védősereg kötelékében lévő néhány 5. mintájú ágyúsüteg számítható. Lövőszerben 30.5-es mozsárként mindössze 75 lövés, egyéb lövegenként kb. 500 lövés állott rendelkezésre. A vár tüzérségi anyaga tehát kevés kivétellel elavultnak tekinthető, a lövegek nagy része csak igen korlátolt lőtávolsággal rendelkezett, egyharmada pedig még fekete lőporral tüzelt. A vár tüzérségi felszerelése és lövőszer mennyisége ekképpen nem volt megfelelő. Különösen kitűnik ez a lövőszert illetőleg, ha meggondoljuk, hogy ennek az erre vonatkozó szabályzat szerint 3 hónapra kellett elegendőnek lennie. A vár géppuska felszerelése is igen hiányos volt, mindössze 42 drb szilárdan beépített és 72 drb mozgóalkalmazásra szánt géppuska felett rendelkezett.

14 A védősereg csapatai közül csak a 23. h. ho. rendelkezett 22 drb géppuskával, a többi csapatoknak géppuskájuk nem volt. A várban levő géppuskák száma tehát mindössze csak 136-ot tett ki, ami természetesen szerfelett kevés. A híradó szolgálat céljait szolgáló telefon és távíróvezetékek kivétel nélkül a föld felett voltak telepítve s így az ellenséges tüzérségi tűzben csakhamar tönkrementek. Radko Dimitriev erőszakos támadása idején pld. a keleti övvonal erődei között az összeköttetést nép- felkelő huszárok és gyalog küldöncök tartották fenn. A vár é1elmi fe1szerelése mindössze 3 hónapra volt elégséges. Így nézett ki Przemysl vára szeptember közepén. E hiányos műszaki, tüzérségi. lövőszer és élelmi felszereléssel maradt magára. Védőrségének elszántsága, hősiessége és áldozatkészsége kellett, hogy a hiányokat pótolja. Przemyslnél is beigazolódott a történelem tanítása, hogy egy vár ellenálló képessége az anyagi felszerelés mellett elsősorban védői derékségén múlik. Przemysl védelmére 4 népfelkelő dandár, közöttük a 97. magyar népfelkelő dandár és a m. kir. 23. h. ho. voltak hivatva. Ezen seregtesteken és a vár tüzérségén kívül természetesen még igen sok egyéb speciális alakulat és munkásosztag volt a várban, úgyhogy a védők száma elérte a et. Ebből azonban legfeljebb tartozott a harcos állományhoz. Nemzetiség szerint a védőrség zöme, azaz mintegy 60 százaléka magyar volt. Már e számbeli arány, de különösen ama tény, hogy Przemysl védelmének két kimagasló mozzanata, vagyis a 3. orosz hadsereg támadásának visszaverése és a kitörések végrehajtása úgyszólván kizárólag magyar csapatok nevéhez fűződik, teszi indokolttá, hogy Przemysl védelmének dicsőségét magyar dicsőségnek nevezzük. A védőrségből a népfelkelő dandárok az övvonal megszállására, a 23. h. ho. pedig, mint főtartalék elsősorban a vár aktív védelmének vezetésére volt hivatva. A várparancsnokság azonban tekintve az övvonal hosszát a népfelkelő dandárokat annak megszállására nem tartotta elegendőnek s így a 23. h. ho. részeit is állandóan az övvonalban alkalmazta. A népfelkelő dandárok ereje 6 és 12 zlj. között ingadozott; a 23. h. ho. 18 zlj., 2 lov. szd. és 4 üteg felett rendelkezett. Most pedig áttérek a vár szerepének tárgyalására. Przemysl már a bevezető hadjárat folyamán szerephez jutott indirekte azáltal, hogy a lembergi csatában védőrségének egy része (a 97. magyar népf. ddr.), valamint mozgó tüzérségének egy része is részt vett. A vár azonban igazában csak akkor lépett előtérbe, midőn saját hadseregeink a második lembergi csata után visszavonultak. Most ama felette fontos feladat várt a várra, hogy a jaroslaui

15 hídfővel egyetemben a visszavonuló saját csapatoknak megfelelő térelőnyt szerezzen. Jaroslaut szept. 21-én feladtuk, s így Przemysl magára maradt. A vár védőrsége számtalan kis és néhány nagy kitörésben igyekezett az orosz körülzárolást késleltetni és aktív fellépésével minél több erőt magára vonni. Itt megkívánom jegyezni, hogy a következőkben nagy kitörésnek csak azt számítom, melynél egy hadosztálynyi, vagy ennél nagyobb erő működött közre. A mindkét ostrom ideje alatt végrehajtott. mintegy 50 kisebb kitörésről, sajnos, nem tudok behatóbban megemlékezni. Az első nagy kitörés, melyet a tatartalék végrehajtott szept. 26-án volt. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) A kitörés déli irányban a Szybenica magaslaton át volt a vártól délre kelet-nyugati irányban menetelő ellenséges oszlopok északi oldalába végrehajtandó. A 23. h. ho. kitőrése Tamásy altábornagy vezetése alatt teljes sikerrel járt, mert a ho - parság akkori megállapítása alapján nagy erőket vont magára. Tény továbbá. az, hogy az orosz 3. hadsereg a védösereg aktivitása miatt csak szeptember végével fejezte be a vár körülzárolását. Fentiek alapján leszögezhetjük, hogy a vár feladatának derekasan megfelelt, mert 1.) a lembergi csata után az orosz üldöző hadműveleteknek véget vetett és a saját tábori hadseregeknek 2 hét térelőnyt biztosított,

16 2.) a vár valóban erős ellenséges erőket vont magára, kezdetben azaz szeptemberben az egész 3. orosz hadsereget és a 8. orosz hadsereg részeit, később, azaz október elején még mindig 9 és fél gy. ho.t és 2 lov. ho-t. Október elején a 9. német hadsereggel megerősített saját hadseregeink ismét offenzívába kezdtek, melynél a 9. német hadseregnek jutott volna a döntő szerep. Lásd az 1. sz. vázlatot. Ezen hadseregnek ugyanis a Galiciában álló orosz hadseregeket a Visztulán át oldalba és hátba kellett támadnia. Nyikolaj Nikolajevics azonban kivédte a támadást, amennyiben három hadseregét Galiciából a középső Visztula szakaszra tolta el, avval a szándékkal. hogy ö fogja az ellenség északi szárnyát átkarolni. E hadműveletek kitöltik egész október hónapot. Nézzük, hogy mi történt ezalatt Przemyslben?

17 Az oroszok október elején. midőn hadseregeink újabbi előnyomulásáról értesültek elhatározták, hogy Przemyslt a 3. orosz hadsereg erőszakos támadással elfogja foglalni, még mielőtt a saját felmentő hadseregek megérkeznek és e célból az ellenség október elején megkezdte az erődök lövetését és saját vonalait mindenütt közelebb tolta a várhoz. (Lásd az 1. sz. vázlatot.) Október 2-án pedig Radkó Dimietriew a körülzároló orosz 3. hadsereg parancsnoka felszólította a várparancsnokot, hogy adja át a várat. Kusmanek altb. válasza lakonikus elutasítás volt. Majd a várparancsnok október 4-re Rokietnica irányában kitörést rendelt el. Lásd a 4. sz. vázlatot. A kitörést. 12 zlj., 2 lov. szd. és 7 üteg Tamásy altb. parsága alatt hajtotta végre. Célja volt ellenséges erőknek a vártól való eltávolítását megakadályozni. A kitörés miután Orosz részen a körülzároló vonalnak közelebb tolásával esett egybe nagy erőket vont magára és így céljának megfelelt. Október első négy napján az ellenség tevékenysége a várral szemben mindenütt igen élénk volt, ami a bekövetkező erőszakos támadás előjeleként volt felfogható. Tekintettel az ellenség nagy helyzetére, a terepviszonyokra és az övvonal alakjára valószínű volt, hogy az ellenség a várnak keletre kiugró övvonalrésze ellen, hová erejét a leggyorsabban és a legjobban födve tudta eltolni fog a főtámadás irányulni. Ezen övvonal rész ellen ugyanis nemcsak gyalogságát tudta. átkarolólag alkalmazni, hanem tüzérségével az övvolalnak e kiugró része ellen még hátulról is tudott hatni. Így is történt. Október 5-én az oroszok erejük zömével (6 ho.) keletről, 3 ho-val északról és 1 ho-al délről megtámadták a várat. (Lásd az 1. sz. vázlatot.) A 23. ho. gyalogságának zöme és tüzérsége, a keleti védelmi szakaszba lett bevetve és e védelmi szakasz parancsnokának Weeher Alfréd tábornoknak a 97. magyar népf. ddr. parancsnokának rendeltetett alá. A magyar népfelkelők és honvédek Weeber tbk. kiváló vezetése alatt csodákat műveltek. Az orosz tömegek 3 napon át tartó minden támadását az oroszoknak véres veszteséget okozva verték vissza. Október 7-én reggel a krízis tetőfokára hágott. Az oroszoknak sikerült az I./ 1-es, jelzésű erőd tetejére feljutniok. Derék honvédek és magyar népfelkelők gyors ellentámadása azonban véres fejjel veri vissza a betolakodót. Az ellenség e hatalmas kudarc után támadási lendületében megtört és feladta az erőszakos támadást és a vár keleti arcvonalától eltekintve mindenütt előkészületeket tett a visszavonulásra. Utóbbira annál is inkább szükség volt, mert felmentő hadseregeink közeledtek a várhoz és így a kőrülzároló orosz 3. hadsereg további kitartás esetén két tűz közé került volna. Az orosz 3. hadsereg elvonulása azonban nem történt egyszerre, hanem fokozatosan. Az orosz visszavonulás gyorsítására és a saját 3. hadseregünk előnyomulásának megkönnyítésére a 23. h. ho. 14 és fél zlj. 2 lov. szd. és 14 üteg erőben október 11-én és 12-én Tamásy altb. parancsnoksága alatt Sosnica irányában kitörést hajtott végre. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) A kitörés, mely az ellenségnek Sosnicán át vezető visszavonulási útját is fenyegette teljes eredménnyel járt. A 23. h. ho. okt. 12-én elfoglalta Sosnicát és a 3. hadsereg előnyomulását hathatósan megkönnyítette.

18 Przemysl vára a hadműveletek e fázisában ugyancsak megfelelt hivatásának. A támadó orosz erőknek óriási veszteséget okozott - orosz adatok szerint mintegy 70 ezer emberébe került az orosz hadseregnek Przemysl első ostroma. A vár ezzel nemcsak jelentékeny anyagi, hanem hatalmas erkölcsi eredményt is ért el. Összegezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a vár az első körülzáratás ideje alatt jóval többet teljesített, mint amit erődítményeinek állapota folytán tőle joggal várni lehetett. E nagyszerű teljesítmény pedig kizárólag védörsége, elsősorban pedig a honvédek és magyar népfelkelők példás magatartásának eredménye. Október hó első felében a szövetséges hadseregek mindenütt elérik a Visztula és San vonalát. Lásd a 2. sz. vázlatot.)

19 A San mentén kifejlődött elkeseredett harcokban Przemysl mintegy nagy állandó jellegü támpont jelentkezik, mely a harcvonalak közvetlen közelében a teljesen biztosított partváltást teszi lehetővé. A vár keleti frontja továbbra is részt vesz a harcokban, úgyszintén mozgó tüzérségének nagy része is. Przemysl főtartalékát a 23. honvéd hadosztályt kivonták a várból és a 3. hadsereg kötelékében vetették be A honvéd hadosztály a Magiera magaslat elfoglalásával újabb dicsőséget szerzett a honvéd névnek. Przemysl szerepe azonban ez időben nem annyira hadműveleti, vagy harcászati téren, mint inkább anyagi téren keresendő. Az o-m. hadseregek ugyanis a teljesen felázott utak miatt, vonat, élelem és lőszer nélkül érkeztek a San-vonalra és Przemysl vára volt az, mely három hadsereget éspedig a 2-ik. 3-ik és 4-ik hadsereget hosszabb időn át élelemmel ellátott. A San-menti csata alatt Przemyslből a hadseregek által elvitt éle1em-mennyiség kb. a vár 1 havi élelmi szükségletét tette ki. Kétségtelen, hogy e körülmény végeredményben lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a vár élelmi készlete idő előtt elfogyott, mégsem lehet emiatt a hadseregnek szemrehányást tenni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a vár volt hivatva a hadseregek érdekeit szolgálni és nem fordítva. Nyikolaj Nikolájevics, mint említettem a német 9. hadsereg oldalba támadására csoportosult és e célból Galiciából három hadseregét a középső Visztula szakaszra tolta el. (Lásd az 1. és a 2. sz. vázlatot.) A német 9. hadsereg az átkarolásból magát kivonandó, kénytelen volt még október második felében visszavonulni. Ezen körülmény folytán az o-m. hadseregeket is november elején vissza kellett vonni. A német 9-ik hadsereg vasúton Posen Thom körletébe, az om. 2. hadsereg ugyancsak vasúton a német 9. hadsereg eddigi helyére Krakkótól északra tolatott el. (Lásd a 3. sz. vázlatot. Przemysl ismét magára maradt és a várat a 11. orosz hadsereg zárolta körül. Przemysl műszaki, tüzérségi és élelmi felszerelése a második körülzárolás elején ugyanolyan volt, mint az első körülzárolás kezdetén. Védőrségét is ugyanazok a népfelkelő dandárok és a 23. h. ho. alkották, mint az első körülzárolás idején. A védőrség még egy osztrák landwehr gyalog dandárral és egy repülő századdal lett kiegészítve. Utóbbi érzékeny hiányt pótolt. A landwehr ddr., túlnyomóan rutén nemzetiségű lévén, nem jelentett erőgyarapodást. Az orosz 11. hadsereg ez alkalommal rövid néhány nap alatt zárolta körül a várat, körülzároló vonala azonban a keleti övvonal kivételével mindenütt messze maradt a vártól, ami mutatta, hogy az oroszok az októberi erőszakos támadás visszaverésén okulva egyenlőre nem fogják megtámadni a várat.

20 A vár feladata ismét csak az lehetett, hogy minél több ellenséges erőt vonjon magára. Ez a védőrség különösen a főtartalék további aktív alkalmazását kívánta meg. Ezen célt szolgálta újabbi előtérállások telepítése is a vár északi és déli frontja előtt, miáltal nemcsak a vár kerülete növekedett meg, hanem ezen előtérállásokban elhelyezett tüzérség hatótávolsága is fokozódott. (Lásd a 8. sz. vázlatot.)

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M.

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M. fenyegeti és ugyanakkor, amikor a tőkés világban egyre nagyobb riadalommal, mind kapkodóbb elővigyázatossági és elodázó intézkedésekkel várják a iga&dasági válság kirobbanását, a szovjet kormány folytatja

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

1949. évi III. Genfi Egyezmény

1949. évi III. Genfi Egyezmény 1949. évi III. Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY 1 Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május M Á J U S Jézus Krisztus szavai: Május 1. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai

A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai 1 Dr. Lits Gábor A Paula viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai A Paula viharciklon Ausztria Steiermark és Karnten tartományai területén minden eddiginél nagyobb károkat okozott,

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az erdészeti kísérleteknek 1898-ban való megindulásához fűződik az erdészeti meteorológiai megfigyelések megszervezése;

Az erdészeti kísérleteknek 1898-ban való megindulásához fűződik az erdészeti meteorológiai megfigyelések megszervezése; Az is emeli az adatok értékét, hogy a véderdők üzemtervi kezelését leginkább nélkülöző vidékek nincsenek az országnak egy, vagy két részére összpontosítva, hol emiatt alig hasznavehető anyagunk lenne,

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Emlékeim a Sváb-hegy ostromáról

Emlékeim a Sváb-hegy ostromáról SASVÁRI ENDRE Emlékeim a Sváb-hegy ostromáról Hatvan évvel ezelõtt 1944-ben a Sváb-hegy és környéke egészen más képet mutatott, mint napjainkban. Túlnyomóan földszintes családi házak és nagy kertek jellemezték

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje.

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A szépség belülről jön Hová tűnt a szakma szexepilje? 1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A hat érték-iránytűje profit öröm reputáció fejlődés 2 Időről időre segít eligazodni azt

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben