!"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2 3)3!4#

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2 3)3!4#"

Átírás

1 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 2014

2

3

4 !"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2!"# 3)3!4#! 4

5 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS Feketsné Kisvarga Anita: Az átalakuló könyvtári ellátás els éve Komárom-Esztergom megyében Pap Zsuzsanna: Könyvtárközi kölcsönzés az olvasók szemével: könyvtárhasználói elégedettségmérés az ODR tagkönyvtáraiban: kiegészítve a helyi vonatkozásokkal Vitéz Veronika: Kezedben a könyvtárad! Nász János: Fenntarthatóság és ökológiai szemlélet : Öko-esték a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban Török Csaba: TextLib összevonás ahogy én láttam Ersné Suller Ildikó: Gyermekkönyvtári rendezvények, táborok tapasztalatai Szilassi Andrea: Híd a digitális szakadékon át Felhasználóképzés egy városi könyvtárban (és azon túl) Nagy Edit: Kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban HELYTÖRTÉNET Bognár Tímea: Vándorló könyvek. Tulajdonbejegyzések és ex librisek a Pálffy-család csépi gyjteményében Ortutay András: Isten óvja a tisztes ipart"az esztergomi mészáros céh öt évtizede ( ) Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához ( ) Macher Péter: A Magyar Általános Kszénbánya Rt. zsidó alkalmazottainak szerepe a vállalat újjászervezésében Ifj. Gyüszi László: Holokauszt megemlékezések és emlékhelyek Tatán Dr. Horváth Géza: Tatabánya történeti kronológiája (2012. július június 30.)

6 ADATTÁR Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai (Összeállította dr. Horváth Géza) Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (Összeállította Sámuelné Ábrahám Mónika, Takács Anna) Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzéke (Összeállította Kiss Noémi) MELLÉKLET Tevékenységünk a számok tükrében A József Attila Megyei és Városi Könyvtár felépítése Az évkönyv szerzi, munkatársai

7 Elszó helyett Viharos idszakot élnek a közgyjtemények manapság írtam a 2012-es évkönyvünk bevezetjében. A vihar talán azóta elült, de ahogy az EMMI Kultúráért Felels Államtitkára fogalmaz könyvtárunk évi beszámolóját értékelve: a József Attila Megyei és Városi Könyvtár január 1-tl került Tatabánya Megyei Jogú Város fenntartásába és elmondhatjuk, hogy ismét egy rendkívüli évet zárt. Amellett, hogy szakmailag és ügyvitelileg át kellett hangolni a Megyei Könyvtárba beolvadt Városi Könyvtár munkáját és szinkronizálni kellett az integrált könyvtári rendszer mködését, új, állami feladatként meg kellett szervezni Komárom-Esztergom megye kistelepüléseinek könyvtári ellátását. Ennek a két kiemelt feladatnak a nehézségeit és sikereit mutatja be kötetünkben Feketsné Kisvarga Anita és Török Csaba. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásáról az államtitkári értékelés így fogalmaz: Fontosnak tartjuk kiemelni azt is, hogy a Könyvtár az átvett városi könyvtári hálózat integrációjára, mködésük és szolgáltatásaiknak zavartalan biztosítására nagy hangsúlyt fektetett az év folyamán. A megyei területi feladatellátás kapcsán ezt olvashatjuk: A megyei könyvtár állami feladatokat is ellátó intézmény, amelyhez állami támogatásokat kap [ ] kiemeljük a Könyvtár állami feladatainak ellátásában elvégzett tevékenységét: a megyei kistelepülési könyvtári ellátás hatékonyságának növelése érdekében, a megyei KSZR-ben található 56 szolgáltató helyen elvégzett állapotfelmérést, a részletesen kidolgozott kistelepülési könyvtári ellátási munkaterv megvalósítását, az útmutatók elkészítését, ami alapján a jogszabályban elírt 5 éves fejlesztési terv is elkészült. A kiemelt feladatok mellett természetesen nem hanyagoltuk el a hagyományos szolgáltatások karbantartását, fejlesztését sem, annak ellenére sem, hogy a Könyvtár infrastruktúrája folyamatosan romlik, mind az épület, mind az informatikai, infokommunikációs berendezések állaga. Ezért els helyen köszönet illeti meg Kantó Erikát, az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály vezetjét, hogy az olvasók szinte észrevétlenül élték meg a nyilvános szolgálat változásait a központban és a fiókokban. A könyvtárhasználat mutatói azt támasztják alá, hogy a közös cél érdekében a Könyvtár elkötelezett munkatársai mindent megtettek azért, hogy 2013-ban is elégedett olvasók legyenek. A beiratkozás közel 1500 fvel történ emelkedése, a Könyvtár helyben használatának 13 ezerrel és a bevezetett új, távoli elérés szolgáltatások, valamint a honlap tartalmának bvítése

8 okán a távhasználatnak közel 20 ezerrel történ emelkedése, a kölcsönzött és helyben használt dokumentumainak (23 %-os növekedés az elz évhez) jelents emelkedése nagyon jó irányt mutat., szól a már idézett értékelés. Pályázati forrásokból komoly rendezvényeket, táborokat sikerült megvalósítanunk, kiváló eladókat meghívni Tatabányára. Az iskolákkal, óvodákkal partneri kapcsolatban vagyunk: az elmúlt idszakban csaknem 700 rendezvényt bonyolítottunk le közösen, ami 30 ezer gyereket mozgatott meg. Ide tartozik 11 tábor 200 résztvevvel, két olvasópályázat, amit évente szervezünk: ezeken is körülbelül 200 gyerek vesz részt. Fontosak ezek az akciók, amelyek célja például az olvasás népszersítése, a szövegértés fejlesztése, mert a gyerekeket csak aktív programokkal lehet kiszakítani a számítógép ell. Errl a szép munkáról számol be többek között Ersné Suller Ildikó és Nász János az itt olvasható tanulmányukban. A Könyvtár pályázati tevékenységét az ágazati irányítás így értékelte: Pályázati tevékenységük nagyon sikeres volt, mind az uniós forrású, mind a hazai forrású pályázatok esetében. A beszámolóból megállapítható, hogy az intézmény - kapacitásait figyelembe véve számos uniós forrású pályázaton sikeres projekttervet nyújtott be, illetve a fenntartási idszakban lév pályázataikban vállaltakat hajtott végre. Számunkra 2013-ban kiemelked volt a 30 f szociálisan hátrányos helyzet gyermeket bevonó Fedezd fel a Gerecsét Ökotábor, amely a Könyvtár a természet védelme és a zöld megoldások iránti elkötelezettségét is mutatja. Az Államtitkár értékelésében megállapítja: A Könyvtár, mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtára eredményes volt 2013-ban is, amit a könyvtárközi kölcsönzések számának alakulása mutat. Fontosnak tartom, hogy az ODR szolgáltatásait népszersítik, használóikat ezek igénybevételére ösztönzik. Továbbá a megyei könyvtár hagyományaihoz híven 2013-ban is megrendezte az ODR konferenciát: A könyvtárközi dokumentum-ellátás jelene és jövje címmel. Egy szolgáltatás sikerességérl vagy akár létjogosultságáról folyamatos kontrollal gyzdhetünk meg. Ezért is merült fel az az igény a részünkrl, hogy az ODR tagkönyvtárak körében vizsgáljuk meg a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát. Errl a vizsgálatról számol be Pap Zsuzsanna e kötet tanulmányainak sorában amely az említett 2013-as konferencia témája is volt. A könyvtári honlap ANDROIDOS felületének kialakítása a megyei könyvtárak tekintetében az elsk között került bevezetésre, amely új kommunikációs felületet nyitott az olvasók és könyvtárhasználók felé, megteremtve ezzel a könyvtári szolgáltatások harmadik dimenzióját. Tegyük hozzá, a fejlesztés nem csak a honlap elérését tette lehetvé okos telefonon és táblagépen ezt már más könyvtárak is megtették hanem a katalógus és 8

9 az olvasói állapot interaktív elérését is. Ebben voltunk úttörk. Errl bvebben szól Vitéz Veronika e lapokon olvasható tanulmánya. Összefoglalva elmondhatjuk csatlakozva az államtitkári értékeléshez [ ] hogy a Könyvtár munkatársai az év közben zajló szervezeti átalakulások és a kistelepülési ellátás átszervezésével összefügg megnövekedett feladatok ellenére, példamutatóan végezték feladataikat és arra törekedtek, hogy a szakmai munka színvonalát folyamatosan megtartsák. Az általános dicséret mellett az intézmény vezetje csak a saját alapítású kitüntetések adományozásával tudja elismerni a kiemelked munkát végzett munkatársak érdemeit. Az elmúlt években végzett munkájával ezeket az elismeréseket az év nyarán öt munkatárs érdemelte ki. A kitüntetés érdemes arra, hogy e helyütt is maradandóan megörökítsük a nyilvánosság számára: Megyei Könyvtárért díj L. Dürg Brigitta részére, kiemelked gyermekkönyvtárosi, igazgatóhelyettesi munkájáért, a bibliográfia- és pályázatkészítés, valamint a minségfejlesztés terén a Könyvtár érdekében végzett több évtizedes elhivatott, kezdeményez és szervez tevékenységéért, Nász János részére, a Könyvtár társadalmi szerepének és elismertségének növeléséért, az új arculatát meghatározó öko-szemlélet sokrét gyakorlati megvalósításáért végzett tevékenységéért. Igazgatói elismer oklevél Gulyás Jánosné részére lelkiismeretes munkájáért, kiemelked szorgalmáért, az olvasószolgálatban végzett látogatóbarát tevékenységéért, Kissné Anda Klára részére, magas fokú hivatástudattal és precizitással végzett sokéves szakmai és társadalmi tevékenységéért, Ersné Suller Ildikó részére, az olvasói utánpótlás neveléséért, az olvasás népszersítéséért, a Könyvtár elismertségének növeléséért végzett tevékenységéért. A magas szinten ellátott tevékenység a Könyvtár vezetésének és valamennyi munkatársának a minségi könyvtári ellátás iránti elkötelezettségét tükrözi, amelyet ezúton is köszönünk. A szakminisztérium, az ágazati irányítás képviseljének elismer szavainak tolmácsolásával köszönöm meg a Könyvtárunk fejldésében és elismertségében tevlegesen részt vev minden munkatársam munkáját. * 9

10 Mindnyájunk nevében kívánom, hogy a városi fenntartásba került Könyvtár jövje a terveknek megfelelen alakuljon: Az 1964-ben épült József Attila Megyei és Városi Könyvtár mai fizikai állapota és infrastrukturális adottságai nem megfelelek ahhoz, hogy a kor elvárásainak megfelelen mködhessen. Az intézmény átalakítására olyan fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amellyel egy modern Tudásközpont jöhet létre. Az olvasásra vágyó, tudásra éhes látogatókat a bvítés után új, gazdag felszereltség olvasótermek, korszer, külön internettel rendelkez számítógépes terem és az egész épület területén ingyenes wifi várja majd. A fiskola könyvtárát is magába integráló Tudásközpontban külön kutatószobát alakítunk ki, a leend foglalkoztató terem közösségi, kulturális és szabadids programok befogadására egyaránt alkalmas lesz. A beruházás az itt élk minden eddiginél szélesebb körének megszólítására és kiszolgálására teszi alkalmassá a könyvtárat, a legifjabb érdekldését interaktív gyerekkönyvtárral és játszószobával igyekszünk felkelteni. 1 Két zárójeles megjegyzés az idézethez: a tatabányai integrált Tudásközpont létrehozása e sorok írójának 2010-ben készült igazgatói pályázatának alapvet része volt, valamint a jelenlegi intézménykomplexus egész területén évek óta ingyenes wifi várja az olvasókat. Ez az önkormányzati terv egybecseng a kormányzati elvárással is, amely szerint: [ ] fontosnak tartjuk, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város saját lehetségei mentén támogassa lakosság minségi könyvtári szolgáltatásokkal történ ellátását, és biztosítsa a Könyvtár terveinek és infrastruktúrájának tervszer megújítását, a központi épület valamint a telephelyek korszersítését. Kiemelten fontosnak tartjuk továbbá, hogy a Könyvtár épületeinek korszersítési terve készüljön el évben, amelyhez a fenntartói, a központi költségvetési és a uniós források felhasználását egyaránt javasoljuk. Így legyen! szeptember Dr. Voit Pál igazgató 1 Tudásközpont létrehozása a Megyei és Városi Könyvtár komplex átalakításával = A Mi Tatabányánk. Tatabánya Város Önkormányzatának Magazinja. 4. évf sz. aug. 29. p

11 55 FEKETSNÉ KISVARGA ANITA Az átalakuló könyvtári ellátás els éve Komárom-Esztergom megyében Mindössze két év telt el azóta, hogy a József Attila Megyei Könyvtár 2012-es évkönyvében A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásban mköd könyvtárellátási rendszer elmúlt öt éve címmel összefoglaltam a Komárom-Esztergom megyei kistelepülési ellátás helyi eredményeit. 1 Két év a könyvtári ellátási rendszerek alakulásában és mködésében általában nem hosszú id, az elmúlt idszak azonban újabb nagy változásokat hozott megyénkben októberében még bizonytalanok voltunk a községi könyvtárak mködésének jövjével kapcsolatban. Azt tudtuk, hogy a közigazgatási reformok következtében meg fognak sznni a kistérségek, s ez várhatóan magával vonja számos, korábban a kistérségi társulások által megoldott feladat átadását köztük a települési könyvtárak ellátását. Mindössze a évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló közkeletbb nevén az új önkormányzati törvény 13. -ának (1) bekezdése adhatott némi támpontot a jövt illeten, amely továbbra is az önkormányzatok kötelezen ellátandó feladataként említi a nyilvános könyvtár fenntartását 2, s melynek IV. fejezete tárgyalta a lehetségét bizonyos feladatkörök önkormányzati összefogással történ megoldásának A helyi önkormányzatok társulásai címmel. Az új könyvtárfejlesztési stratégia is váratott magára, a 2013-as év végén nem lehetett tudni, hogy a 2014 és 2020 közötti új ciklusban milyen megoldandó könyvtári feladatok várnak a szakmára. Ilyen elzmények után kíváncsian vettük kezünkbe a évi CLII. törvényt A muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló évi CXL. törvény módosításáról. 3 E jogszabály a VI. fejezet A Komárom-Esztergom megyei József Attila Könyvtár évkönyve 2012 / Szerk. Horváth Géza, Takács Anna. Tatabánya: JAMK, p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p

12 ában szab új irányt a kistelepülési könyvtári ellátásnak, amikor kimondja, hogy egy települési önkormányzat kötelez könyvtári ellátást biztosító feladatát a jövben vagy a) nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével teljesíti. 4 A törvény a továbbiakban azt is leszögezi, hogy amennyiben a községek önkormányzatai az utóbbi módon kívánnak eleget tenni könyvtárfenntartói kötelezettségüknek, akkor megállapodást kell kötniük a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezés könyvtári szolgáltató helyet 5 kell mködtetniük. Az idézett mondatban látható, hogy a korábban használatos szolgáltató hely elnevezés kibvült, s ez elre vetítette a funkcióbeli változásokat is a községi könyvtárakban. A jogszabály tehát állami feladatként adta a megyei könyvtárak kezébe a települési könyvtárak tevékenységét segít szolgáltatások nyújtását (18. d) pont), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetését (18. g) pont), a megállapodás alapján igénybe vehet szolgáltatások nyújtását a könyvtári szolgáltató helyek számára (18. h) pont), a települési könyvtárak fejlesztésének és minsítésének elkészítését és koordinálását (18. i) és j) pont). 6 A megyei könyvtárak feladatellátásának támogatására a központi költségvetési törvény a Könyvtári, közmveldési és múzeumi feladatok támogatása cím fejezet h) pontjában a Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közmveldési célú kiegészít támogatása cím bekezdésében biztosított fedezetet, 1700 millió forintot irányozva el. A támogatást a könyvtári szolgáltatásokat a megyei könyvtáraktól megrendel, és december 31-ig megállapodást köt, 5000 f lakosságszámnál alacsonyabb lélekszámú települések után igényelhette a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely, megyei jogú város. 7 A támogatás mértékét a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet A települési önkormányzatok könyvtári, közmveldési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól 8 cím jogszabály határozta meg. Eszerint az 1000 f lakosságszámú vagy az alatti települések évi nettó Ft, az f közötti települések nettó Ft és az 1501 f feletti lakosságszámú települések nettó Ft támogatást kaptak évi mködésük dotálására. Ez az összeg azonban nem közvetlenül a községi könyvtárak vagy fenntartóik számlájára került átutalásra 2013 tavaszán, hanem a megyei könyvtárak kezelésébe került a fenntartóikon keresztül, és egy külön alszámlán követve, szigorú elszámolás alapján került felhasználásra az év során. Láthatóan nagyon komoly jogszabályi és költségvetési háttér bontakozott ki tehát a 2012-es év végén és a 2013-as esztend elején, jelezve az állam elkötelezettségét a községi könyvtárak mködésének támogatása mellett, és elismerve 4 Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p

13 eközben a megyei könyvtárak szakmai felkészültségét és képességét a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetésére. Már csak a hogyan kérdése várt megválaszolásra, amely különösen azon megyei könyvtárak számára volt fontos, amelyek nem szereztek még tapasztalatot a teljes megyei hatókör kistelepülési könyvtárellátás területén. E könyvtárak egyike volt a József Attila Megyei és Városi Könyvtár is. Új kihívások Könyvtárunknak az elmúlt években a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulással együttmködve mindössze kilenc községi könyvtár módszertani támogatása és dokumentumállományának gondozása (gyarapítás, apasztás, feldolgozás, állományba vétel, kiszállítás) volt a feladata. Minden egyéb, a könyvtár épületének felújításával, az eszközbeszerzéssel, rendezvények szervezésével kapcsolatos elszámolási és felügyeleti kötelezettség a társulást terhelte. Rendezvényeket ugyan mi is szerveztünk községi könyvtáraink bevonásával, de azok általában a megyei könyvtár saját pályázati forrásából valósultak meg. Kihívást jelentett tehát, amikor a évi kulturális törvénynek megfelelve 2013 decemberében összesen 56 település önkormányzata kötött megállapodást velünk könyvtári szolgáltatások igénybevételérl. Az 56 település közül a korábbi években önálló könyvtárként mköd Csém, Dad, Kecskéd, Kömld, Leányvár, Nagysáp és Neszmély is csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. Több éves szunnyadó állapotából kívánt újraéledni a községi könyvtár Kisigmándon. Nemcsak az ellátandó települések meghatszorozódott száma vetítette el a feladatok megnövekedését, hanem a megyei könyvtár által vállalt szolgáltatási paletta gyarapodása is. Az önkormányzatokkal kötött megállapodás értelmében vállalásainkat a dokumentumszolgáltatás, az információszolgáltatás, a számítógépes- és közösségi szolgáltatás, képzések és továbbképzések megszervezése és lebonyolítása pontokban foglaltuk össze. E szerteágazó feladatkör ellátását az egykori kistérségi társulások könyvtárellátási központjaiként mköd városi könyvtárakkal együttmködve kívántuk megvalósítani. Elképzelésünket egyrészt az indokolta, hogy ezek a könyvtárak az elmúlt években jó eredményeket értek el a községi könyvtárak módszertani támogatása területén. 9 A dorogi Arany János Városi Könyvtár, az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár, a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár és a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár prosperáló kapcsolatot alakított ki mind az általuk ellátott szolgáltató helyekkel, mind pedig a megyei könyvtárral. Másrészt a késbbi jogszabály is lehetséget biztosított arra, hogy amennyiben 9 A évi statisztikai adatok tükrében a KeMLIB évi 9. számában a tatabányai, 10. számában a dorogi, 11. számában az esztergomi, 12. számában a kisbéri, évi 2. számában pedig a tatai kistérségi ellátásról olvasható elemzés. 13

14 költséghatékonyabban megoldható a szolgáltatások megszervezése, a városi könyvtárak bevonhatók a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetésébe februárjában és márciusában két alkalommal is találkoztak a városi könyvtárak és a megyei könyvtár igazgatói az együttmködési lehetségek megtárgyalása céljából. Költségvetési tervekrl, lehetséges kapcsolódási pontokról folyt a megbeszélés, és végül a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár tudta megoldani azt a minségi ellátást, amit az új típusú elvárás jelentett, és a korábbi kistérség 16 községe mellett további három településen biztosította a könyvtárak dokumentum-ellátását és könyvtári adatbázisának karbantartását. Az együttmködés mikéntjérl július 15-én írt alá megállapodást a megyei és a kisbéri könyvtár. 1. táblázat: Az ellátott települések száma és megoszlása A József Attila Megyei és Városi Könyvtár által közvetlenül ellátott települések száma és megoszlása 1000 f alatti lakosságszámú településágszámú települések 1500 f feletti lakos és 1500 f közötti lakosságszámú települések száma sek száma száma A Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtárral együttmködésben ellátott települések száma és megoszlása 1000 f alatti lakosságszámú települések száma 1001 és 1500 f közötti lakosságszámú települések száma 1500 f feletti lakosságszámú települések száma Elkészít munka május 31-én jelent meg és június 10-én lépett hatályba a sokat várt KSZRrendelet. 11 A rendelet megjelenésérl június 15-én levélben tájékoztattuk az önkormányzatokat és a községi könyvtárakat. Könyvtárunk természetesen nem tétlenkedett a jogszabály megjelenéséig sem. Fontosnak tartottuk, hogy a könyvtárakat érint változásokról folyamatosan informáljuk az érintetteket és a közvéleményt márciusában röviden összefoglaltuk és a megyei könyvtár honlapján közzétettük a megújuló könyvtárellátással 10 Magyar Közlöny, sz. p /2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködésérl 11 Magyar Közlöny, sz. p /2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködésérl 14

15 kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a megyei könyvtártól könyvtári szolgáltatásokat megrendel települések névsorát. Munkatervet készítettünk, és dolgoztunk az Útmutató a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral megállapodást kötött települések könyvtári ellátásához; Komárom-Esztergom megye; cím dokumentumon is, amely részletes, mindenre kiterjed tájékoztatást kívánt nyújtani a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben részt vev települések fenntartóinak és könyvtárosainak. E kisebb kézikönyvben akartuk bemutatni az új könyvtárellátási struktúra jogszabályi környezetét, felvilágosítani az önkormányzatokat és a kollégákat, illetve ismereteiket pontosítani a megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról és a fenntartók kötelezettségeirl. Rögzítettük a rendezvények szervezésével és a tárgyi eszközbeszerzéssel járó dokumentációs és pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárásokat, valamint a könyvtári állományok gondozásához fzd közös feladatokat július 2-án részt vettünk a KSZR gyakorlati megvalósítása során felmerül kérdések tisztázása céljából megrendezett, az IKSZ Megyei Könyvtári Tagozata és az EMMI által koordinált konzultációs napon. Ezzel párhuzamosan közbeszerzési pályázatot indítottunk a Magyarországon forgalmazott nyomtatott könyvek, audiovizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése céljából július 10-ig, a rendeletben meghatározott határidig elkészítettük és továbbítottuk a szakminisztériumnak könyvtárunk éves könyvtárellátási munkatervét augusztusában két mérföldkvel léptünk elbbre a megyei könyvtárellátás megvalósításának útján: egyrészt szerzdést kötöttünk a közbeszerzési pályázatunkon sikerrel induló Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, másrészt megalakult a megyei ellátási csoport négy taggal. Új szervezeti struktúra A csoport megalakulását megelzen a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos munkákat a tájékoztató és bibliográfiai csoport vezetjeként láttam el. Az új szerkezeti struktúrában funkcionális, és nem területi munkamegosztás révén válhatott gördülékenyebbé az ellátás. Ez azt jelenti, hogy munkatársaimmal együtt mind a négyen mind az 56 települési könyvtár módszertani koordinálásával foglalkoztunk. Az újonnan megalakult csoportban egy egy f korábban a nyilvántartó és feldolgozó, illetve az informatikai csoport munkatársa volt. Két f érkezett a tájékoztató és bibliográfiai csoportból. A megyei ellátási csoport kistelepülési menedzsereit általános és speciális munkaköri feladatokkal bízta meg könyvtárunk igazgatója. 12 Letöltés ideje:

16 Általános kötelezettségként fogalmazódott meg: - a megyei könyvtárral megállapodást kötött települések számára nyújtott könyvtárellátási szolgáltatások zavartalan ellátásának biztosítása, ersítve ezzel a megyei könyvtár megyei és városkörnyéki szerepét; - kapcsolattartás az illetékes könyvtárosokkal és a polgármesterekkel; - módszertani segítségnyújtás, könyvtárszakmai információk továbbítása a községi kollégák számára; - segítségnyújtás a községi könyvtárak kulturális programjainak megszervezésében; - a kistelepülési könyvtárak állományának gondozása (gyarapítás, feldolgozás, számla felvitele, állományba vétel, apasztás, dokumentumok kiszállítása a községi könyvtárakba); - a könyvtári szolgáltatási rendszerrel összefügg jogszabályi környezet, szakmai diskurzusok folyamatos figyelemmel kísérése; - a megyei ellátási csoport szakmai javaslatainak összeállításában való részvétel a települési önkormányzatok számára, elsegítve ezzel könyvtárellátási szolgáltatások éves munkatervének és költségvetés-tervezetének elkészítését; - minden szint adatgyjtés elsegítése, mely a megyében mköd könyvtárakra irányul (minisztériumi adatkérések); - a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer rövid távú és öt éves fejlesztési tervének elkészítése; - a megyei könyvtár és a községi könyvtárak közötti együttmködéshez szükséges útmutató megfogalmazása; - szakmai publikációk készítése. Az általános munkaköri feladatok mellett speciális tevékenységi köröket is kaptak a megyei ellátási csoport tagjai. 1 f kommunikációs referensi feladatául kapta, hogy: - kísérje figyelemmel, és a megyei könyvtár adatbázisaiban folyamatosan aktualizálja a könyvtári információs és közösségi helyeken bekövetkezett személyi és egyéb változásokat; - rendszeresen figyelje és kezelje a megyei ellátási csoport elektronikus- és papír alapú levelezését, biztosítsa a módszertani kérdések mielbbi megválaszolását. 1 f állománygondozásért felels munkatársként megbízást kapott: - a községi könyvtárak dokumentum-beszerzéseivel, feldolgozásával és állományba vételével kapcsolatos munkafolyamatok koordinálására, ellen- rizésére és végrehajtására; - a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való rendszeres kapcsolattartásra; - módszertani segítség nyújtására a csoport munkatársainak és a községi könyvtárosoknak az állománygondozással kapcsolatban. 16

17 1 f informatikus-könyvtárosként speciális feladatául kapta: - a módszertani segítség nyújtását a megyei ellátási csoport munkatársai számára informatikai kérdésekben és a TextLib integrált könyvtári rendszer alkalmazásával kapcsolatban, a községi könyvtárosoknak pedig a TextLib integrált könyvtári rendszer és az informatikai/könyvtáriinformatikai alapfogalmakkal kapcsolatban; - az adatok gyjtését és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott könyvtárak ötéves fejlesztési tervében az informatikai fejlesztésre vonatkozó rész kidolgozását; - a József Attila Megyei és Városi Könyvtár könyvtári adatbázisának elkészítését a községi könyvtárak számára gyarapított dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására; - a József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapja KSZR-menüpontjának gondozását; - a könyvtári informatikai és a TextLib integrált könyvtári rendszerrel öszszefügg szakmai párbeszédek követését. A csoport vezetjeként vezeti és általános kistelepülési menedzseri tevékenységem mellett speciális feladatul kaptam: - a feladatellátás pénzügyi forgalmának (megbízási szerzdések, árajánlatok, számlák, teljesítések, kifizetések ellenrzése), figyelemmel kísérését és adminisztrálását, aktív együttmködésben a megyei könyvtár gazdasági csoportjával; - a Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár által biztosított könyvtárellátási szolgáltatások megvalósulásának és pénzforgalmának figyelemmel kísérését. Könyvtárellátás a gyakorlatban Az új szerkezeti és feladat-megosztási struktúra kialakítása és a feladatkörök meghatározása után nem sok id maradt év végéig az ellátás gyakorlati megvalósítására. A szeptember a községi könyvtárak dokumentum-gyarapítási igényeinek összegyjtésével és a megyei könyvtár TextLib-rendszerének elkészítésével telt, hogy alkalmassá váljon a települési könyvtárak számára vásárolt dokumentumok állományba vételére. Mindeközben a pénzügyi elszámolás és az adminisztráció tárgyi és módszertani elkészítése is lázasan folyt. Ezen munkafolyamatok leírása egy beszámolóban mindössze négy sort foglal el, de a gyakorlatban napokat, heteket vett igénybe a sok szakmai konzultáció, a jogszabályi elírások felkutatása, próbabeállítások tesztelése a TextLibben, amelyek eredményeként sikerült élesben is lendületbe hozni a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert Komárom-Esztergom megyében. Aki nem tapasztalhatta meg, hogy mekkora munkával járt mindez, kívülrl úgy láthatta, hogy nem történik semmi. Eltelt kilenc hónap az évbl, és 17

18 még nincs friss dokumentum a településeken. Én, aki benne voltam a srjében, tudom, hogy micsoda megfeszített munka folyt, és bizton állíthatom, hogy a megyei ellátási csoport munkatársai és a megyei könyvtár más csoportjaiban dolgozó, elkötelezett könyvtáros, informatikus és gazdasági szakemberek nélkül, akik a csoport munkáját segítették, nem lehetett volna megfelelni az elvárásoknak. Szeptember folyamán minden önkormányzat és települési könyvtár postai úton és elektronikusan megkapta KSZR-útmutatónkat, melyhez mellékleteket is készítettünk: egységes formanyomtatványokat csatoltunk a rendezvényekhez kapcsolódó vállalkozói és megbízási díjas szerzdésekhez, a programok megvalósulását és a megvásárolt tárgyi eszközök könyvtárba kerülésének igazolását célzó teljesítési igazolásokhoz, a könyvtári programokon részt vev látogatók regisztrálásához. Mellékeltük azt az általunk készített nyomtatványt is, amellyel a könyvtárakba kerül ajándékkönyvek jegyzékét készíthették el a könyvtárosok. rlapot szerkesztettünk a községi könyvtár által beszereztetni kívánt dokumentumok rögzítésére. Az útmutató elkészítésével a teljes kör tájékoztatáson túl az egységes, minségi megyei könyvtárellátási rendszer megalapozása is célunk volt. Az id rövidsége miatt útmutatónkban elirányzat-javaslatot is megfogalmaztunk az állami kiegészít könyvtárellátási támogatás felhasználására. Minden, a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott település esetében szorgalmaztuk, hogy az állománygyarapítására a támogatás 60 %-a, tárgyi eszközök beszerzésére és rendezvényszervezésre 20 %-a, dologi kiadások fedezésére 10 %-a kerüljön felhasználásra. A megyei könyvtár feladatellátásával együtt járó többletköltségek keretéül, és egyfajta pénzügyi pufferként is elkülönítésre javasoltunk településenként a támogatás 10 %-át. Azoknál a települési könyvtáraknál, ahol a könyvtári szolgáltatás egyes elemeit a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár végezte el, más költségvetési elirányzatok alakultak ki. A közvetlenül szolgáltató könyvtár megnevezése: 2. táblázat: A könyvtári támogatás felhasználásának arányai Ellátott települési könyvtárak száma: Rendezvényre és/vagy tárgyi eszközbeszerzésre javasolt keretöszszeg a teljes támogatásból: A dokumentumgyarapításra javasolt keretösszeg a támogatásból: A dologi kiadások fedezésére javasolt keret összeg: JAMK 37 db 20 % 60 % 20 % WAMK és VK 19 db 8,55 % 60 % 31,45 % 18

19 Miközben folyamatosan zajlott a dokumentum-gyarapítás, -feldolgozás, és az állományba vétel, októberben, az Országos Könyvtári Napok helyi programsorozata keretében személyes találkozóra hívtuk ellátott településeink önkormányzati képviselit és könyvtárosait. A megyei ellátási csoport bemutatkozása mellett az együttmködés során felmerül gyakorlati kérdések megválaszolását tztük ki célul. Sajnos csak 17 községi könyvtáros és egy polgármester vett részt a találkozón, a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott 37 településrl. (A kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár még szeptember végén megtartotta hasonló tárgyú programját, azon nagyobb volt az érdekldés.) A bemutatkozó eladáson ismét vázoltuk a Komárom-Esztergom megyei KSZR mködését és az indulás óta megtett utat, illetve a vitás kéréseket. Az eladás anyagát elérhetvé tettük a könyvtár honlapján. 13 Ekkorra már 4700 dokumentum megrendelésén voltunk túl 37 települési könyvtárunk esetében, és sikerrel csatlakoztattunk be néhány községet a Könyvtárak összefogása a társadalomért cím kampányba. Több települési könyvtár élt a tárgyi eszközbeszerzés lehetségével is. A kisbéri könyvtár is folyamatosan gyarapította 19 könyvtár számára a könyveket, CD-ket, DVD-ket. Azt hiszem, nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy minden eszközzel igyekeztünk gördülékennyé tenni az információáramlást és biztosítani a kommunikáció folyamatosságát a megyei könyvtár, az önkormányzatok és a községi könyvtárak között. Mégis, a közös munka során a leggyakoribb probléma abból adódott, hogy számos önkormányzat, de még a községi könyvtárosok közül is többen hiányos ismeretekkel rendelkeztek a KSZR-rl, és annak helyi mködésérérl. Október elejére a megyei ellátási csoport informatikus-könyvtárosa összeállította a Könyvtárosoknak hasznos adatbázisok összefoglalója és elérési helyük cím dokumentumot is, amellyel a KSZR-rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltaknak feleltünk meg: 5. az oktatásban, képzésben részt vevk információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történ információkérés lehetségérl; [ ] 10. tájékoztatás a könyvtári rendszerben elérhet adatbázisokról. 14 A kiadványt elektronikusan elküldtük a községi könyvtáraknak és közzé tettük a megyei könyvtár honlapján. Novemberben a beszerzett dokumentumok els kiszállítási üteme is megvalósult. Mindez nem történhetett volna meg, ha munkaidn túli munka keretében nem kapcsolódott volna be a megyei ellátási csoport munkájába további három munkatárs is a feldolgozó és nyilvántartó csoportból. A dokumentum gyarapítása, a feldolgozás, a számlák felvitele a TextLib-be és az állományba vétel közel 5000 dokumentum esetén nem kevés idt emésztett fel. Decemberre nem volt olyan település, ahová ne került volna ki a gyarapított dokumentumok legalább fele. 13 Letöltés ideje: Magyar Közlöny, sz. p

20 Az els év tapasztalatai Az év végi visszatekintés alkalmával munkánk eredményeit a KeMLIB-ben 15 és a Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 16 cím napilapban az igazgató úrral közös cikkünkben foglaltuk össze. A megyei könyvtár közel kötet könyvet, DVD-t, hangos könyvet vásárolt és dolgozott fel a kistelepülések számára, s ezek fele már kiszállításra került. Ez több mint 4,5 tonna könyv mozgatását jelenti éves szinten. Összesen 21 db könyvtár kérte a évre folyóiratok elfizetését is. Több mint 100 olvasásnépszersít program, író-olvasó találkozó zajlott a megyében a községi könyvtárak lebonyolításában, amelyhez szintén anyagi támogatást nyújtott a kapott támogatási keret. 22 községi könyvtár gyarapodott informatikai, irodatechnikai eszközzel, kett vásárolt könyvtári szoftvert, nyolc újulhatott meg könyvespolcok, asztalok és egyéb bútorok megvásárlása révén. A könyvtárakban megtartott kézmves foglalkozások kellékeit, irodaszerek, könyvtári ügyviteli nyomtatványok biztosítását is fedezte a normatíva, melyek megvásárlásával 37 könyvtár élt. Természetesen összegyjtöttük a községek részérl megnyilvánuló kritikai észrevételeket is, ez egyébként minisztériumi kérés is volt. A mindennapi kommunikáció során nyert szórványinformációink, a kisbéri partnerkönyvtár visszajelzései és saját tapasztalataink alapján a következ észrevételek fogalmazódtak meg bennünk a Komárom-Esztergom megyei KSZR els éves mködésérl: - Általános kritikaként fogalmazódott meg a községek részérl a könyvtárellátási szolgáltatások beindításának késlekedése, amely maga után vonta a dokumentumgyarapítás késlekedését, a települések könyvtári rendezvényeinek év végére történ zsúfolódását, a normatíva gyors ütem, sürget felhasználását. - Az önkormányzatok közül többen nehezményezték, hogy nem használhatják fel a támogatást a könyvtár rezsiköltségeinek fedezésére és a könyvtáros bérének kifizetésére. Ugyanakkor a könyvtáros társadalom éppen azért örült az ellátás szigorú szabályozásának, mert a dotáció címzetten a könyvtár és a könyvtári szolgáltatások fejlesztését célozta. - Gyakran kapott a csoport olyan visszajelzéseket a községi könyvtárosoktól, hogy a KSZR-ben megnövekedtek a feladataik: több adminisztrációt von maga után a normatívából támogatott rendezvények megvalósítása, st, ahol korábban nem voltak rendezvények, ott többletterhet jelentett a programszervezés. A pénzügyi elszámolás dokumentációját egyszersíteni szeretné több községi kolléga. - Voltak olyan települési könyvtárosok, akik ahhoz voltak szokva, hogy a kistérségi ellátóközpont a megkérdezésük nélkül gyarapít a község számára 15 Letöltés ideje: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra, 24. évf sz. p

!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4

!#$ %& ' () * +, -. & //*0, 4 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 2010 1 ÜRES OLDAL 2 3 !"#$%"&'() *+, -.& /"/*0, 4 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS L. Dürg Brigitta: A Könyvtári minségfejlesztés

Részletesebben

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE Készült: Lánycsók Község Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és a PANO PRESS Bt. (továbbiakban:

Részletesebben

Átszervezés után a megyei könyvtárban

Átszervezés után a megyei könyvtárban A szerkeszt elszava Régóta készül a Téka a megújulásra. A József Attila Megyei Könyvtár által 1958-tól kiadott Könyvtári Híradóból 1968-ban lett Komárom megyei Könyvtáros, majd 1990-tl jelent meg Téka

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2005/2 ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2005/2 Zalaegerszeg, 2005. Címlap: A Zalai Gyermekkönyvhetek megnyitóján Békés Pál író, A Nagy Könyv program ötletgazdája találkozott az ifjú olvasókkal

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 0 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása 30 3. A

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM Mottó: A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektl való megszabadulásban John Maynard Keynes közgazdász A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓJA Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna

Részletesebben

Az iskolai könyvtárak 1997-98. tanévi munkájáról

Az iskolai könyvtárak 1997-98. tanévi munkájáról A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA X. évf. 4 sz. 1999. augusztus Az iskolai könyvtárak 1997-98. tanévi munkájáról Az 1997/98-as tanévben 105 általános iskola, 10 gimnázium, 13 szakközépiskola

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis Mûhely Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége Egy felmérés eredményei Bevezetés Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004-ben ünnepelte alapításának tízéves évfordulóját. Az eltelt idõ lehetõséget

Részletesebben

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott -

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - praktikus információk mikro- és kisvállalkozások számára SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerkesztk: Balassa Andrea Horváth Anna Kissné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELESTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FRANK RÓZA PHD ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZET : FALUS IVÁN CSC

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELESTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FRANK RÓZA PHD ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZET : FALUS IVÁN CSC EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELESTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FRANK RÓZA A TÁVTANULÁS MINT A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK ESZKÖZE PHD ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZET : FALUS IVÁN CSC

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlségi Program Kisbajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben