!"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2 3)3!4#

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2 3)3!4#"

Átírás

1 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 2014

2

3

4 !"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2!"# 3)3!4#! 4

5 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS Feketsné Kisvarga Anita: Az átalakuló könyvtári ellátás els éve Komárom-Esztergom megyében Pap Zsuzsanna: Könyvtárközi kölcsönzés az olvasók szemével: könyvtárhasználói elégedettségmérés az ODR tagkönyvtáraiban: kiegészítve a helyi vonatkozásokkal Vitéz Veronika: Kezedben a könyvtárad! Nász János: Fenntarthatóság és ökológiai szemlélet : Öko-esték a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban Török Csaba: TextLib összevonás ahogy én láttam Ersné Suller Ildikó: Gyermekkönyvtári rendezvények, táborok tapasztalatai Szilassi Andrea: Híd a digitális szakadékon át Felhasználóképzés egy városi könyvtárban (és azon túl) Nagy Edit: Kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban HELYTÖRTÉNET Bognár Tímea: Vándorló könyvek. Tulajdonbejegyzések és ex librisek a Pálffy-család csépi gyjteményében Ortutay András: Isten óvja a tisztes ipart"az esztergomi mészáros céh öt évtizede ( ) Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához ( ) Macher Péter: A Magyar Általános Kszénbánya Rt. zsidó alkalmazottainak szerepe a vállalat újjászervezésében Ifj. Gyüszi László: Holokauszt megemlékezések és emlékhelyek Tatán Dr. Horváth Géza: Tatabánya történeti kronológiája (2012. július június 30.)

6 ADATTÁR Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai (Összeállította dr. Horváth Géza) Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (Összeállította Sámuelné Ábrahám Mónika, Takács Anna) Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzéke (Összeállította Kiss Noémi) MELLÉKLET Tevékenységünk a számok tükrében A József Attila Megyei és Városi Könyvtár felépítése Az évkönyv szerzi, munkatársai

7 Elszó helyett Viharos idszakot élnek a közgyjtemények manapság írtam a 2012-es évkönyvünk bevezetjében. A vihar talán azóta elült, de ahogy az EMMI Kultúráért Felels Államtitkára fogalmaz könyvtárunk évi beszámolóját értékelve: a József Attila Megyei és Városi Könyvtár január 1-tl került Tatabánya Megyei Jogú Város fenntartásába és elmondhatjuk, hogy ismét egy rendkívüli évet zárt. Amellett, hogy szakmailag és ügyvitelileg át kellett hangolni a Megyei Könyvtárba beolvadt Városi Könyvtár munkáját és szinkronizálni kellett az integrált könyvtári rendszer mködését, új, állami feladatként meg kellett szervezni Komárom-Esztergom megye kistelepüléseinek könyvtári ellátását. Ennek a két kiemelt feladatnak a nehézségeit és sikereit mutatja be kötetünkben Feketsné Kisvarga Anita és Török Csaba. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásáról az államtitkári értékelés így fogalmaz: Fontosnak tartjuk kiemelni azt is, hogy a Könyvtár az átvett városi könyvtári hálózat integrációjára, mködésük és szolgáltatásaiknak zavartalan biztosítására nagy hangsúlyt fektetett az év folyamán. A megyei területi feladatellátás kapcsán ezt olvashatjuk: A megyei könyvtár állami feladatokat is ellátó intézmény, amelyhez állami támogatásokat kap [ ] kiemeljük a Könyvtár állami feladatainak ellátásában elvégzett tevékenységét: a megyei kistelepülési könyvtári ellátás hatékonyságának növelése érdekében, a megyei KSZR-ben található 56 szolgáltató helyen elvégzett állapotfelmérést, a részletesen kidolgozott kistelepülési könyvtári ellátási munkaterv megvalósítását, az útmutatók elkészítését, ami alapján a jogszabályban elírt 5 éves fejlesztési terv is elkészült. A kiemelt feladatok mellett természetesen nem hanyagoltuk el a hagyományos szolgáltatások karbantartását, fejlesztését sem, annak ellenére sem, hogy a Könyvtár infrastruktúrája folyamatosan romlik, mind az épület, mind az informatikai, infokommunikációs berendezések állaga. Ezért els helyen köszönet illeti meg Kantó Erikát, az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály vezetjét, hogy az olvasók szinte észrevétlenül élték meg a nyilvános szolgálat változásait a központban és a fiókokban. A könyvtárhasználat mutatói azt támasztják alá, hogy a közös cél érdekében a Könyvtár elkötelezett munkatársai mindent megtettek azért, hogy 2013-ban is elégedett olvasók legyenek. A beiratkozás közel 1500 fvel történ emelkedése, a Könyvtár helyben használatának 13 ezerrel és a bevezetett új, távoli elérés szolgáltatások, valamint a honlap tartalmának bvítése

8 okán a távhasználatnak közel 20 ezerrel történ emelkedése, a kölcsönzött és helyben használt dokumentumainak (23 %-os növekedés az elz évhez) jelents emelkedése nagyon jó irányt mutat., szól a már idézett értékelés. Pályázati forrásokból komoly rendezvényeket, táborokat sikerült megvalósítanunk, kiváló eladókat meghívni Tatabányára. Az iskolákkal, óvodákkal partneri kapcsolatban vagyunk: az elmúlt idszakban csaknem 700 rendezvényt bonyolítottunk le közösen, ami 30 ezer gyereket mozgatott meg. Ide tartozik 11 tábor 200 résztvevvel, két olvasópályázat, amit évente szervezünk: ezeken is körülbelül 200 gyerek vesz részt. Fontosak ezek az akciók, amelyek célja például az olvasás népszersítése, a szövegértés fejlesztése, mert a gyerekeket csak aktív programokkal lehet kiszakítani a számítógép ell. Errl a szép munkáról számol be többek között Ersné Suller Ildikó és Nász János az itt olvasható tanulmányukban. A Könyvtár pályázati tevékenységét az ágazati irányítás így értékelte: Pályázati tevékenységük nagyon sikeres volt, mind az uniós forrású, mind a hazai forrású pályázatok esetében. A beszámolóból megállapítható, hogy az intézmény - kapacitásait figyelembe véve számos uniós forrású pályázaton sikeres projekttervet nyújtott be, illetve a fenntartási idszakban lév pályázataikban vállaltakat hajtott végre. Számunkra 2013-ban kiemelked volt a 30 f szociálisan hátrányos helyzet gyermeket bevonó Fedezd fel a Gerecsét Ökotábor, amely a Könyvtár a természet védelme és a zöld megoldások iránti elkötelezettségét is mutatja. Az Államtitkár értékelésében megállapítja: A Könyvtár, mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtára eredményes volt 2013-ban is, amit a könyvtárközi kölcsönzések számának alakulása mutat. Fontosnak tartom, hogy az ODR szolgáltatásait népszersítik, használóikat ezek igénybevételére ösztönzik. Továbbá a megyei könyvtár hagyományaihoz híven 2013-ban is megrendezte az ODR konferenciát: A könyvtárközi dokumentum-ellátás jelene és jövje címmel. Egy szolgáltatás sikerességérl vagy akár létjogosultságáról folyamatos kontrollal gyzdhetünk meg. Ezért is merült fel az az igény a részünkrl, hogy az ODR tagkönyvtárak körében vizsgáljuk meg a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát. Errl a vizsgálatról számol be Pap Zsuzsanna e kötet tanulmányainak sorában amely az említett 2013-as konferencia témája is volt. A könyvtári honlap ANDROIDOS felületének kialakítása a megyei könyvtárak tekintetében az elsk között került bevezetésre, amely új kommunikációs felületet nyitott az olvasók és könyvtárhasználók felé, megteremtve ezzel a könyvtári szolgáltatások harmadik dimenzióját. Tegyük hozzá, a fejlesztés nem csak a honlap elérését tette lehetvé okos telefonon és táblagépen ezt már más könyvtárak is megtették hanem a katalógus és 8

9 az olvasói állapot interaktív elérését is. Ebben voltunk úttörk. Errl bvebben szól Vitéz Veronika e lapokon olvasható tanulmánya. Összefoglalva elmondhatjuk csatlakozva az államtitkári értékeléshez [ ] hogy a Könyvtár munkatársai az év közben zajló szervezeti átalakulások és a kistelepülési ellátás átszervezésével összefügg megnövekedett feladatok ellenére, példamutatóan végezték feladataikat és arra törekedtek, hogy a szakmai munka színvonalát folyamatosan megtartsák. Az általános dicséret mellett az intézmény vezetje csak a saját alapítású kitüntetések adományozásával tudja elismerni a kiemelked munkát végzett munkatársak érdemeit. Az elmúlt években végzett munkájával ezeket az elismeréseket az év nyarán öt munkatárs érdemelte ki. A kitüntetés érdemes arra, hogy e helyütt is maradandóan megörökítsük a nyilvánosság számára: Megyei Könyvtárért díj L. Dürg Brigitta részére, kiemelked gyermekkönyvtárosi, igazgatóhelyettesi munkájáért, a bibliográfia- és pályázatkészítés, valamint a minségfejlesztés terén a Könyvtár érdekében végzett több évtizedes elhivatott, kezdeményez és szervez tevékenységéért, Nász János részére, a Könyvtár társadalmi szerepének és elismertségének növeléséért, az új arculatát meghatározó öko-szemlélet sokrét gyakorlati megvalósításáért végzett tevékenységéért. Igazgatói elismer oklevél Gulyás Jánosné részére lelkiismeretes munkájáért, kiemelked szorgalmáért, az olvasószolgálatban végzett látogatóbarát tevékenységéért, Kissné Anda Klára részére, magas fokú hivatástudattal és precizitással végzett sokéves szakmai és társadalmi tevékenységéért, Ersné Suller Ildikó részére, az olvasói utánpótlás neveléséért, az olvasás népszersítéséért, a Könyvtár elismertségének növeléséért végzett tevékenységéért. A magas szinten ellátott tevékenység a Könyvtár vezetésének és valamennyi munkatársának a minségi könyvtári ellátás iránti elkötelezettségét tükrözi, amelyet ezúton is köszönünk. A szakminisztérium, az ágazati irányítás képviseljének elismer szavainak tolmácsolásával köszönöm meg a Könyvtárunk fejldésében és elismertségében tevlegesen részt vev minden munkatársam munkáját. * 9

10 Mindnyájunk nevében kívánom, hogy a városi fenntartásba került Könyvtár jövje a terveknek megfelelen alakuljon: Az 1964-ben épült József Attila Megyei és Városi Könyvtár mai fizikai állapota és infrastrukturális adottságai nem megfelelek ahhoz, hogy a kor elvárásainak megfelelen mködhessen. Az intézmény átalakítására olyan fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amellyel egy modern Tudásközpont jöhet létre. Az olvasásra vágyó, tudásra éhes látogatókat a bvítés után új, gazdag felszereltség olvasótermek, korszer, külön internettel rendelkez számítógépes terem és az egész épület területén ingyenes wifi várja majd. A fiskola könyvtárát is magába integráló Tudásközpontban külön kutatószobát alakítunk ki, a leend foglalkoztató terem közösségi, kulturális és szabadids programok befogadására egyaránt alkalmas lesz. A beruházás az itt élk minden eddiginél szélesebb körének megszólítására és kiszolgálására teszi alkalmassá a könyvtárat, a legifjabb érdekldését interaktív gyerekkönyvtárral és játszószobával igyekszünk felkelteni. 1 Két zárójeles megjegyzés az idézethez: a tatabányai integrált Tudásközpont létrehozása e sorok írójának 2010-ben készült igazgatói pályázatának alapvet része volt, valamint a jelenlegi intézménykomplexus egész területén évek óta ingyenes wifi várja az olvasókat. Ez az önkormányzati terv egybecseng a kormányzati elvárással is, amely szerint: [ ] fontosnak tartjuk, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város saját lehetségei mentén támogassa lakosság minségi könyvtári szolgáltatásokkal történ ellátását, és biztosítsa a Könyvtár terveinek és infrastruktúrájának tervszer megújítását, a központi épület valamint a telephelyek korszersítését. Kiemelten fontosnak tartjuk továbbá, hogy a Könyvtár épületeinek korszersítési terve készüljön el évben, amelyhez a fenntartói, a központi költségvetési és a uniós források felhasználását egyaránt javasoljuk. Így legyen! szeptember Dr. Voit Pál igazgató 1 Tudásközpont létrehozása a Megyei és Városi Könyvtár komplex átalakításával = A Mi Tatabányánk. Tatabánya Város Önkormányzatának Magazinja. 4. évf sz. aug. 29. p

11 55 FEKETSNÉ KISVARGA ANITA Az átalakuló könyvtári ellátás els éve Komárom-Esztergom megyében Mindössze két év telt el azóta, hogy a József Attila Megyei Könyvtár 2012-es évkönyvében A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásban mköd könyvtárellátási rendszer elmúlt öt éve címmel összefoglaltam a Komárom-Esztergom megyei kistelepülési ellátás helyi eredményeit. 1 Két év a könyvtári ellátási rendszerek alakulásában és mködésében általában nem hosszú id, az elmúlt idszak azonban újabb nagy változásokat hozott megyénkben októberében még bizonytalanok voltunk a községi könyvtárak mködésének jövjével kapcsolatban. Azt tudtuk, hogy a közigazgatási reformok következtében meg fognak sznni a kistérségek, s ez várhatóan magával vonja számos, korábban a kistérségi társulások által megoldott feladat átadását köztük a települési könyvtárak ellátását. Mindössze a évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló közkeletbb nevén az új önkormányzati törvény 13. -ának (1) bekezdése adhatott némi támpontot a jövt illeten, amely továbbra is az önkormányzatok kötelezen ellátandó feladataként említi a nyilvános könyvtár fenntartását 2, s melynek IV. fejezete tárgyalta a lehetségét bizonyos feladatkörök önkormányzati összefogással történ megoldásának A helyi önkormányzatok társulásai címmel. Az új könyvtárfejlesztési stratégia is váratott magára, a 2013-as év végén nem lehetett tudni, hogy a 2014 és 2020 közötti új ciklusban milyen megoldandó könyvtári feladatok várnak a szakmára. Ilyen elzmények után kíváncsian vettük kezünkbe a évi CLII. törvényt A muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló évi CXL. törvény módosításáról. 3 E jogszabály a VI. fejezet A Komárom-Esztergom megyei József Attila Könyvtár évkönyve 2012 / Szerk. Horváth Géza, Takács Anna. Tatabánya: JAMK, p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p

12 ában szab új irányt a kistelepülési könyvtári ellátásnak, amikor kimondja, hogy egy települési önkormányzat kötelez könyvtári ellátást biztosító feladatát a jövben vagy a) nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével teljesíti. 4 A törvény a továbbiakban azt is leszögezi, hogy amennyiben a községek önkormányzatai az utóbbi módon kívánnak eleget tenni könyvtárfenntartói kötelezettségüknek, akkor megállapodást kell kötniük a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezés könyvtári szolgáltató helyet 5 kell mködtetniük. Az idézett mondatban látható, hogy a korábban használatos szolgáltató hely elnevezés kibvült, s ez elre vetítette a funkcióbeli változásokat is a községi könyvtárakban. A jogszabály tehát állami feladatként adta a megyei könyvtárak kezébe a települési könyvtárak tevékenységét segít szolgáltatások nyújtását (18. d) pont), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetését (18. g) pont), a megállapodás alapján igénybe vehet szolgáltatások nyújtását a könyvtári szolgáltató helyek számára (18. h) pont), a települési könyvtárak fejlesztésének és minsítésének elkészítését és koordinálását (18. i) és j) pont). 6 A megyei könyvtárak feladatellátásának támogatására a központi költségvetési törvény a Könyvtári, közmveldési és múzeumi feladatok támogatása cím fejezet h) pontjában a Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közmveldési célú kiegészít támogatása cím bekezdésében biztosított fedezetet, 1700 millió forintot irányozva el. A támogatást a könyvtári szolgáltatásokat a megyei könyvtáraktól megrendel, és december 31-ig megállapodást köt, 5000 f lakosságszámnál alacsonyabb lélekszámú települések után igényelhette a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely, megyei jogú város. 7 A támogatás mértékét a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet A települési önkormányzatok könyvtári, közmveldési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól 8 cím jogszabály határozta meg. Eszerint az 1000 f lakosságszámú vagy az alatti települések évi nettó Ft, az f közötti települések nettó Ft és az 1501 f feletti lakosságszámú települések nettó Ft támogatást kaptak évi mködésük dotálására. Ez az összeg azonban nem közvetlenül a községi könyvtárak vagy fenntartóik számlájára került átutalásra 2013 tavaszán, hanem a megyei könyvtárak kezelésébe került a fenntartóikon keresztül, és egy külön alszámlán követve, szigorú elszámolás alapján került felhasználásra az év során. Láthatóan nagyon komoly jogszabályi és költségvetési háttér bontakozott ki tehát a 2012-es év végén és a 2013-as esztend elején, jelezve az állam elkötelezettségét a községi könyvtárak mködésének támogatása mellett, és elismerve 4 Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p

13 eközben a megyei könyvtárak szakmai felkészültségét és képességét a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetésére. Már csak a hogyan kérdése várt megválaszolásra, amely különösen azon megyei könyvtárak számára volt fontos, amelyek nem szereztek még tapasztalatot a teljes megyei hatókör kistelepülési könyvtárellátás területén. E könyvtárak egyike volt a József Attila Megyei és Városi Könyvtár is. Új kihívások Könyvtárunknak az elmúlt években a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulással együttmködve mindössze kilenc községi könyvtár módszertani támogatása és dokumentumállományának gondozása (gyarapítás, apasztás, feldolgozás, állományba vétel, kiszállítás) volt a feladata. Minden egyéb, a könyvtár épületének felújításával, az eszközbeszerzéssel, rendezvények szervezésével kapcsolatos elszámolási és felügyeleti kötelezettség a társulást terhelte. Rendezvényeket ugyan mi is szerveztünk községi könyvtáraink bevonásával, de azok általában a megyei könyvtár saját pályázati forrásából valósultak meg. Kihívást jelentett tehát, amikor a évi kulturális törvénynek megfelelve 2013 decemberében összesen 56 település önkormányzata kötött megállapodást velünk könyvtári szolgáltatások igénybevételérl. Az 56 település közül a korábbi években önálló könyvtárként mköd Csém, Dad, Kecskéd, Kömld, Leányvár, Nagysáp és Neszmély is csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. Több éves szunnyadó állapotából kívánt újraéledni a községi könyvtár Kisigmándon. Nemcsak az ellátandó települések meghatszorozódott száma vetítette el a feladatok megnövekedését, hanem a megyei könyvtár által vállalt szolgáltatási paletta gyarapodása is. Az önkormányzatokkal kötött megállapodás értelmében vállalásainkat a dokumentumszolgáltatás, az információszolgáltatás, a számítógépes- és közösségi szolgáltatás, képzések és továbbképzések megszervezése és lebonyolítása pontokban foglaltuk össze. E szerteágazó feladatkör ellátását az egykori kistérségi társulások könyvtárellátási központjaiként mköd városi könyvtárakkal együttmködve kívántuk megvalósítani. Elképzelésünket egyrészt az indokolta, hogy ezek a könyvtárak az elmúlt években jó eredményeket értek el a községi könyvtárak módszertani támogatása területén. 9 A dorogi Arany János Városi Könyvtár, az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár, a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár és a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár prosperáló kapcsolatot alakított ki mind az általuk ellátott szolgáltató helyekkel, mind pedig a megyei könyvtárral. Másrészt a késbbi jogszabály is lehetséget biztosított arra, hogy amennyiben 9 A évi statisztikai adatok tükrében a KeMLIB évi 9. számában a tatabányai, 10. számában a dorogi, 11. számában az esztergomi, 12. számában a kisbéri, évi 2. számában pedig a tatai kistérségi ellátásról olvasható elemzés. 13

14 költséghatékonyabban megoldható a szolgáltatások megszervezése, a városi könyvtárak bevonhatók a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetésébe februárjában és márciusában két alkalommal is találkoztak a városi könyvtárak és a megyei könyvtár igazgatói az együttmködési lehetségek megtárgyalása céljából. Költségvetési tervekrl, lehetséges kapcsolódási pontokról folyt a megbeszélés, és végül a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár tudta megoldani azt a minségi ellátást, amit az új típusú elvárás jelentett, és a korábbi kistérség 16 községe mellett további három településen biztosította a könyvtárak dokumentum-ellátását és könyvtári adatbázisának karbantartását. Az együttmködés mikéntjérl július 15-én írt alá megállapodást a megyei és a kisbéri könyvtár. 1. táblázat: Az ellátott települések száma és megoszlása A József Attila Megyei és Városi Könyvtár által közvetlenül ellátott települések száma és megoszlása 1000 f alatti lakosságszámú településágszámú települések 1500 f feletti lakos és 1500 f közötti lakosságszámú települések száma sek száma száma A Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtárral együttmködésben ellátott települések száma és megoszlása 1000 f alatti lakosságszámú települések száma 1001 és 1500 f közötti lakosságszámú települések száma 1500 f feletti lakosságszámú települések száma Elkészít munka május 31-én jelent meg és június 10-én lépett hatályba a sokat várt KSZRrendelet. 11 A rendelet megjelenésérl június 15-én levélben tájékoztattuk az önkormányzatokat és a községi könyvtárakat. Könyvtárunk természetesen nem tétlenkedett a jogszabály megjelenéséig sem. Fontosnak tartottuk, hogy a könyvtárakat érint változásokról folyamatosan informáljuk az érintetteket és a közvéleményt márciusában röviden összefoglaltuk és a megyei könyvtár honlapján közzétettük a megújuló könyvtárellátással 10 Magyar Közlöny, sz. p /2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködésérl 11 Magyar Közlöny, sz. p /2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködésérl 14

15 kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a megyei könyvtártól könyvtári szolgáltatásokat megrendel települések névsorát. Munkatervet készítettünk, és dolgoztunk az Útmutató a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral megállapodást kötött települések könyvtári ellátásához; Komárom-Esztergom megye; cím dokumentumon is, amely részletes, mindenre kiterjed tájékoztatást kívánt nyújtani a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben részt vev települések fenntartóinak és könyvtárosainak. E kisebb kézikönyvben akartuk bemutatni az új könyvtárellátási struktúra jogszabályi környezetét, felvilágosítani az önkormányzatokat és a kollégákat, illetve ismereteiket pontosítani a megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról és a fenntartók kötelezettségeirl. Rögzítettük a rendezvények szervezésével és a tárgyi eszközbeszerzéssel járó dokumentációs és pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárásokat, valamint a könyvtári állományok gondozásához fzd közös feladatokat július 2-án részt vettünk a KSZR gyakorlati megvalósítása során felmerül kérdések tisztázása céljából megrendezett, az IKSZ Megyei Könyvtári Tagozata és az EMMI által koordinált konzultációs napon. Ezzel párhuzamosan közbeszerzési pályázatot indítottunk a Magyarországon forgalmazott nyomtatott könyvek, audiovizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése céljából július 10-ig, a rendeletben meghatározott határidig elkészítettük és továbbítottuk a szakminisztériumnak könyvtárunk éves könyvtárellátási munkatervét augusztusában két mérföldkvel léptünk elbbre a megyei könyvtárellátás megvalósításának útján: egyrészt szerzdést kötöttünk a közbeszerzési pályázatunkon sikerrel induló Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, másrészt megalakult a megyei ellátási csoport négy taggal. Új szervezeti struktúra A csoport megalakulását megelzen a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos munkákat a tájékoztató és bibliográfiai csoport vezetjeként láttam el. Az új szerkezeti struktúrában funkcionális, és nem területi munkamegosztás révén válhatott gördülékenyebbé az ellátás. Ez azt jelenti, hogy munkatársaimmal együtt mind a négyen mind az 56 települési könyvtár módszertani koordinálásával foglalkoztunk. Az újonnan megalakult csoportban egy egy f korábban a nyilvántartó és feldolgozó, illetve az informatikai csoport munkatársa volt. Két f érkezett a tájékoztató és bibliográfiai csoportból. A megyei ellátási csoport kistelepülési menedzsereit általános és speciális munkaköri feladatokkal bízta meg könyvtárunk igazgatója. 12 Letöltés ideje:

16 Általános kötelezettségként fogalmazódott meg: - a megyei könyvtárral megállapodást kötött települések számára nyújtott könyvtárellátási szolgáltatások zavartalan ellátásának biztosítása, ersítve ezzel a megyei könyvtár megyei és városkörnyéki szerepét; - kapcsolattartás az illetékes könyvtárosokkal és a polgármesterekkel; - módszertani segítségnyújtás, könyvtárszakmai információk továbbítása a községi kollégák számára; - segítségnyújtás a községi könyvtárak kulturális programjainak megszervezésében; - a kistelepülési könyvtárak állományának gondozása (gyarapítás, feldolgozás, számla felvitele, állományba vétel, apasztás, dokumentumok kiszállítása a községi könyvtárakba); - a könyvtári szolgáltatási rendszerrel összefügg jogszabályi környezet, szakmai diskurzusok folyamatos figyelemmel kísérése; - a megyei ellátási csoport szakmai javaslatainak összeállításában való részvétel a települési önkormányzatok számára, elsegítve ezzel könyvtárellátási szolgáltatások éves munkatervének és költségvetés-tervezetének elkészítését; - minden szint adatgyjtés elsegítése, mely a megyében mköd könyvtárakra irányul (minisztériumi adatkérések); - a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer rövid távú és öt éves fejlesztési tervének elkészítése; - a megyei könyvtár és a községi könyvtárak közötti együttmködéshez szükséges útmutató megfogalmazása; - szakmai publikációk készítése. Az általános munkaköri feladatok mellett speciális tevékenységi köröket is kaptak a megyei ellátási csoport tagjai. 1 f kommunikációs referensi feladatául kapta, hogy: - kísérje figyelemmel, és a megyei könyvtár adatbázisaiban folyamatosan aktualizálja a könyvtári információs és közösségi helyeken bekövetkezett személyi és egyéb változásokat; - rendszeresen figyelje és kezelje a megyei ellátási csoport elektronikus- és papír alapú levelezését, biztosítsa a módszertani kérdések mielbbi megválaszolását. 1 f állománygondozásért felels munkatársként megbízást kapott: - a községi könyvtárak dokumentum-beszerzéseivel, feldolgozásával és állományba vételével kapcsolatos munkafolyamatok koordinálására, ellen- rizésére és végrehajtására; - a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való rendszeres kapcsolattartásra; - módszertani segítség nyújtására a csoport munkatársainak és a községi könyvtárosoknak az állománygondozással kapcsolatban. 16

17 1 f informatikus-könyvtárosként speciális feladatául kapta: - a módszertani segítség nyújtását a megyei ellátási csoport munkatársai számára informatikai kérdésekben és a TextLib integrált könyvtári rendszer alkalmazásával kapcsolatban, a községi könyvtárosoknak pedig a TextLib integrált könyvtári rendszer és az informatikai/könyvtáriinformatikai alapfogalmakkal kapcsolatban; - az adatok gyjtését és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott könyvtárak ötéves fejlesztési tervében az informatikai fejlesztésre vonatkozó rész kidolgozását; - a József Attila Megyei és Városi Könyvtár könyvtári adatbázisának elkészítését a községi könyvtárak számára gyarapított dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására; - a József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapja KSZR-menüpontjának gondozását; - a könyvtári informatikai és a TextLib integrált könyvtári rendszerrel öszszefügg szakmai párbeszédek követését. A csoport vezetjeként vezeti és általános kistelepülési menedzseri tevékenységem mellett speciális feladatul kaptam: - a feladatellátás pénzügyi forgalmának (megbízási szerzdések, árajánlatok, számlák, teljesítések, kifizetések ellenrzése), figyelemmel kísérését és adminisztrálását, aktív együttmködésben a megyei könyvtár gazdasági csoportjával; - a Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár által biztosított könyvtárellátási szolgáltatások megvalósulásának és pénzforgalmának figyelemmel kísérését. Könyvtárellátás a gyakorlatban Az új szerkezeti és feladat-megosztási struktúra kialakítása és a feladatkörök meghatározása után nem sok id maradt év végéig az ellátás gyakorlati megvalósítására. A szeptember a községi könyvtárak dokumentum-gyarapítási igényeinek összegyjtésével és a megyei könyvtár TextLib-rendszerének elkészítésével telt, hogy alkalmassá váljon a települési könyvtárak számára vásárolt dokumentumok állományba vételére. Mindeközben a pénzügyi elszámolás és az adminisztráció tárgyi és módszertani elkészítése is lázasan folyt. Ezen munkafolyamatok leírása egy beszámolóban mindössze négy sort foglal el, de a gyakorlatban napokat, heteket vett igénybe a sok szakmai konzultáció, a jogszabályi elírások felkutatása, próbabeállítások tesztelése a TextLibben, amelyek eredményeként sikerült élesben is lendületbe hozni a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert Komárom-Esztergom megyében. Aki nem tapasztalhatta meg, hogy mekkora munkával járt mindez, kívülrl úgy láthatta, hogy nem történik semmi. Eltelt kilenc hónap az évbl, és 17

18 még nincs friss dokumentum a településeken. Én, aki benne voltam a srjében, tudom, hogy micsoda megfeszített munka folyt, és bizton állíthatom, hogy a megyei ellátási csoport munkatársai és a megyei könyvtár más csoportjaiban dolgozó, elkötelezett könyvtáros, informatikus és gazdasági szakemberek nélkül, akik a csoport munkáját segítették, nem lehetett volna megfelelni az elvárásoknak. Szeptember folyamán minden önkormányzat és települési könyvtár postai úton és elektronikusan megkapta KSZR-útmutatónkat, melyhez mellékleteket is készítettünk: egységes formanyomtatványokat csatoltunk a rendezvényekhez kapcsolódó vállalkozói és megbízási díjas szerzdésekhez, a programok megvalósulását és a megvásárolt tárgyi eszközök könyvtárba kerülésének igazolását célzó teljesítési igazolásokhoz, a könyvtári programokon részt vev látogatók regisztrálásához. Mellékeltük azt az általunk készített nyomtatványt is, amellyel a könyvtárakba kerül ajándékkönyvek jegyzékét készíthették el a könyvtárosok. rlapot szerkesztettünk a községi könyvtár által beszereztetni kívánt dokumentumok rögzítésére. Az útmutató elkészítésével a teljes kör tájékoztatáson túl az egységes, minségi megyei könyvtárellátási rendszer megalapozása is célunk volt. Az id rövidsége miatt útmutatónkban elirányzat-javaslatot is megfogalmaztunk az állami kiegészít könyvtárellátási támogatás felhasználására. Minden, a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott település esetében szorgalmaztuk, hogy az állománygyarapítására a támogatás 60 %-a, tárgyi eszközök beszerzésére és rendezvényszervezésre 20 %-a, dologi kiadások fedezésére 10 %-a kerüljön felhasználásra. A megyei könyvtár feladatellátásával együtt járó többletköltségek keretéül, és egyfajta pénzügyi pufferként is elkülönítésre javasoltunk településenként a támogatás 10 %-át. Azoknál a települési könyvtáraknál, ahol a könyvtári szolgáltatás egyes elemeit a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár végezte el, más költségvetési elirányzatok alakultak ki. A közvetlenül szolgáltató könyvtár megnevezése: 2. táblázat: A könyvtári támogatás felhasználásának arányai Ellátott települési könyvtárak száma: Rendezvényre és/vagy tárgyi eszközbeszerzésre javasolt keretöszszeg a teljes támogatásból: A dokumentumgyarapításra javasolt keretösszeg a támogatásból: A dologi kiadások fedezésére javasolt keret összeg: JAMK 37 db 20 % 60 % 20 % WAMK és VK 19 db 8,55 % 60 % 31,45 % 18

19 Miközben folyamatosan zajlott a dokumentum-gyarapítás, -feldolgozás, és az állományba vétel, októberben, az Országos Könyvtári Napok helyi programsorozata keretében személyes találkozóra hívtuk ellátott településeink önkormányzati képviselit és könyvtárosait. A megyei ellátási csoport bemutatkozása mellett az együttmködés során felmerül gyakorlati kérdések megválaszolását tztük ki célul. Sajnos csak 17 községi könyvtáros és egy polgármester vett részt a találkozón, a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott 37 településrl. (A kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár még szeptember végén megtartotta hasonló tárgyú programját, azon nagyobb volt az érdekldés.) A bemutatkozó eladáson ismét vázoltuk a Komárom-Esztergom megyei KSZR mködését és az indulás óta megtett utat, illetve a vitás kéréseket. Az eladás anyagát elérhetvé tettük a könyvtár honlapján. 13 Ekkorra már 4700 dokumentum megrendelésén voltunk túl 37 települési könyvtárunk esetében, és sikerrel csatlakoztattunk be néhány községet a Könyvtárak összefogása a társadalomért cím kampányba. Több települési könyvtár élt a tárgyi eszközbeszerzés lehetségével is. A kisbéri könyvtár is folyamatosan gyarapította 19 könyvtár számára a könyveket, CD-ket, DVD-ket. Azt hiszem, nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy minden eszközzel igyekeztünk gördülékennyé tenni az információáramlást és biztosítani a kommunikáció folyamatosságát a megyei könyvtár, az önkormányzatok és a községi könyvtárak között. Mégis, a közös munka során a leggyakoribb probléma abból adódott, hogy számos önkormányzat, de még a községi könyvtárosok közül is többen hiányos ismeretekkel rendelkeztek a KSZR-rl, és annak helyi mködésérérl. Október elejére a megyei ellátási csoport informatikus-könyvtárosa összeállította a Könyvtárosoknak hasznos adatbázisok összefoglalója és elérési helyük cím dokumentumot is, amellyel a KSZR-rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltaknak feleltünk meg: 5. az oktatásban, képzésben részt vevk információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történ információkérés lehetségérl; [ ] 10. tájékoztatás a könyvtári rendszerben elérhet adatbázisokról. 14 A kiadványt elektronikusan elküldtük a községi könyvtáraknak és közzé tettük a megyei könyvtár honlapján. Novemberben a beszerzett dokumentumok els kiszállítási üteme is megvalósult. Mindez nem történhetett volna meg, ha munkaidn túli munka keretében nem kapcsolódott volna be a megyei ellátási csoport munkájába további három munkatárs is a feldolgozó és nyilvántartó csoportból. A dokumentum gyarapítása, a feldolgozás, a számlák felvitele a TextLib-be és az állományba vétel közel 5000 dokumentum esetén nem kevés idt emésztett fel. Decemberre nem volt olyan település, ahová ne került volna ki a gyarapított dokumentumok legalább fele. 13 Letöltés ideje: Magyar Közlöny, sz. p

20 Az els év tapasztalatai Az év végi visszatekintés alkalmával munkánk eredményeit a KeMLIB-ben 15 és a Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 16 cím napilapban az igazgató úrral közös cikkünkben foglaltuk össze. A megyei könyvtár közel kötet könyvet, DVD-t, hangos könyvet vásárolt és dolgozott fel a kistelepülések számára, s ezek fele már kiszállításra került. Ez több mint 4,5 tonna könyv mozgatását jelenti éves szinten. Összesen 21 db könyvtár kérte a évre folyóiratok elfizetését is. Több mint 100 olvasásnépszersít program, író-olvasó találkozó zajlott a megyében a községi könyvtárak lebonyolításában, amelyhez szintén anyagi támogatást nyújtott a kapott támogatási keret. 22 községi könyvtár gyarapodott informatikai, irodatechnikai eszközzel, kett vásárolt könyvtári szoftvert, nyolc újulhatott meg könyvespolcok, asztalok és egyéb bútorok megvásárlása révén. A könyvtárakban megtartott kézmves foglalkozások kellékeit, irodaszerek, könyvtári ügyviteli nyomtatványok biztosítását is fedezte a normatíva, melyek megvásárlásával 37 könyvtár élt. Természetesen összegyjtöttük a községek részérl megnyilvánuló kritikai észrevételeket is, ez egyébként minisztériumi kérés is volt. A mindennapi kommunikáció során nyert szórványinformációink, a kisbéri partnerkönyvtár visszajelzései és saját tapasztalataink alapján a következ észrevételek fogalmazódtak meg bennünk a Komárom-Esztergom megyei KSZR els éves mködésérl: - Általános kritikaként fogalmazódott meg a községek részérl a könyvtárellátási szolgáltatások beindításának késlekedése, amely maga után vonta a dokumentumgyarapítás késlekedését, a települések könyvtári rendezvényeinek év végére történ zsúfolódását, a normatíva gyors ütem, sürget felhasználását. - Az önkormányzatok közül többen nehezményezték, hogy nem használhatják fel a támogatást a könyvtár rezsiköltségeinek fedezésére és a könyvtáros bérének kifizetésére. Ugyanakkor a könyvtáros társadalom éppen azért örült az ellátás szigorú szabályozásának, mert a dotáció címzetten a könyvtár és a könyvtári szolgáltatások fejlesztését célozta. - Gyakran kapott a csoport olyan visszajelzéseket a községi könyvtárosoktól, hogy a KSZR-ben megnövekedtek a feladataik: több adminisztrációt von maga után a normatívából támogatott rendezvények megvalósítása, st, ahol korábban nem voltak rendezvények, ott többletterhet jelentett a programszervezés. A pénzügyi elszámolás dokumentációját egyszersíteni szeretné több községi kolléga. - Voltak olyan települési könyvtárosok, akik ahhoz voltak szokva, hogy a kistérségi ellátóközpont a megkérdezésük nélkül gyarapít a község számára 15 Letöltés ideje: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra, 24. évf sz. p

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése Miskolc, 2011. március 21. Tartalom 1. Összefoglaló értékelés... 1 2. Megkeresés és minta jellemzői... 2 2.1 Kutatási módszer... 2 2.2 Minta jellemzői...

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése 6526/2006. ELŐTERJESZTÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése Az előterjesztést

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok A KSZR nagytelepüléses megyében Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 település 22 város (közte egy megyei jogú város) három

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk Ifjúsági Közélt Fejlesztésért Alapítvány kutatása Készítette: "Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk" 1 Az eladásom során érintett témák: A kutatás elzményei

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Középpontban a vevi elégedettség

Középpontban a vevi elégedettség Progresszív Szakmai Díjak Az év partnerkapcsolata kategória Középpontban a vevi elégedettség A Délhús Rt. 2005. elején stratégiai döntést hozott a részben az értékesítési csapat, részben a menedzsment

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc A CIB Bank imázsa Esettanulmány ny gemiusadhoc 2006. március, Magyarország Tartalom Bevezetés.... 3 A kutatás célja...... 9 A kutatás módszertana.......... 11 Összefoglalás......... 16 Vélemények a bankokról...........

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása iránt

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Fejér megyében. Készítette: Márky Balázs

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Fejér megyében. Készítette: Márky Balázs Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Fejér megyében Készítette: Márky Balázs Fejér megye - 108 település, olykor egymástól nagyobb távolságok, - Két megyei jogú város: Székesfehérvár, Dunaújváros, - Kevés

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca utca 8. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére Tárgy: A Csorba

Részletesebben

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Eperjesi Tamás Igazgató Magyar Vidék Napja 2010. szeptember 24. Mit kell erősítenünk?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben