INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK PÉLDATÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK PÉLDATÁR"

Átírás

1 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK PÉLDATÁR Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı szak részére Dr. Gyurkó György 2011.

2 Szerzı: Dr. Gyurkó György Lektorálta: Dr. Gubán Ákos

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Feladatok az 1. fejezethez... 4 Feladatok a 2. fejezethez Feladatok a 3. fejezethez Feladatok a 4. fejezethez Megoldások 1. fejezet Megoldások 2. fejezet Megoldások 3. fejezet Megoldások 4. fejezet

4 4 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Feladatok az 1. fejezethez 1. feladat A sorokban álló állítások, az oszlopokban álló mely fogalmakra jellemzıek? Adat Jelentés Információ a) Nem sajátja, annak az adatnak, aminek az értelmezésébıl keletkezett. b) Többféle jelentése lehet. c) Ilyen egy lábnyom a hóban. d) A feltételezett értelmezési szabályokat ismerık közössége számára azonos. e) Konkrét értelmezıhöz köthetı. f) A döntési, reagálási képességet javítja. g) Ahhoz, hogy megkapjuk, csak értelmezésre van szükség. h) Új ismeret i) Értelmezhetı a mennyisége, amely az adat ismétlése esetén növekszik j) Értelmezhetı a mennyisége, amely az adat ismétlése esetén NEM növekszik. 2. feladat A következı táblázat soraiban [állítás], mert [indoklás] alakú kijelentések találhatók. Tegyen X-et az A oszlopba, ha az állítás igaz; az I oszlopba, ha az indoklás igaz; az Ö oszlopba, ha az állítás is és az indoklás is igaz, és van összefüggés közöttük; az N oszlopba, ha egyik sem igaz! A I Ö N a) [A jelentéstartalom nem azonos az információval], mert [a jelentéstartalom az azonos értelmezési szabályt alkalmazók mindegyike számára elvben azonos, de nem mindegyikük számára képez új ismeretet]. b) [A jelentéstartalom nem jelent feltétlenül új ismeretet], mert [a jelentéstartalom az adat felhasználásának, a döntési, reagálási képesség megváltozásának a mozzanatához kapcsolódó fogalom]. c) [A jelentéstartalom nem azonos az információval], mert [a jelentéstartalom nem feltétlenül képez új ismeretet]. d) [Az információ az adat értelmezésének mozzanatához kapcsolódó fogalom], mert [az információ az adat értelmezése által szerzett új ismeret]

5 INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 5 e) [Az információ az adat felhasználásának, a döntési, reagálási képesség megváltozásának a mozzanatához kapcsolódó fogalom], mert [az adat bármilyen anyagon, alakban, bármilyen hatással elıállított egyszerő vagy összetett jel]. f) [A megbízhatóság, mint minıségi jellemzı az adatra vonatkoztatható], mert [a megbízhatóság azt jelenti, hogy az adatból nyert információ éppen arra a kérdésre válaszol, ami a döntéshozót foglalkoztatja, alkalmas a lehetséges döntési változatok várható következményeinek felmérésére]. g) [Az érthetıség mint minıség az információra vonatkoztatható], mert [az érthetıség az adatnak az a tulajdonsága, hogy a rá alkalmazandó értelmezési szabály határozottan beazonosítható, és ez a szabály ismert az értelmezı számára is, tehát a jelentéstartalmat illetıen nincs bizonytalanság] 3. feladat Azonosítsa a következı állításokban a specifikált adat komponenseit! 3.1 Állítás: A 466 számú fıkönyvi számla neve Elızetesen felszámított ÁFA. Kategória Tulajdonság Objektum Érték 3.2 Állítás: A forrás típusú számla tartozik oldalának elıjele negatív. Kategória Tulajdonság Objektum Érték A I Ö N 4. feladat 4.1 Tippelje meg, hány bit az alábbi közlések információmennyisége! 1,3 bit 1. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PIN kódnak valaki elárulja az elsı jegyét. 2. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PIN kódnak valaki elárulja az egyik jegyét, de nem mondja meg melyiket. 3. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PIN kódnak valaki elárulja az elsı jegyét és még egy jegyét, de az utóbbinál nem mondja meg, melyiket. 3,3 bit 4,6 bit 5 bit

6 6 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 4.2 Tippelje meg, hány bit az alábbi értesülések információmennyisége! 2,4 bit 1. "A dámánál kisebb értékő pikket húztam az 52 lapos jokerek nélküli francia kártya csomagból. (Ilyen csomagban összesen 10 olyan pikk lap van, aminek az értéke kisebb a dámánál.) 2. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PIN kódnak valaki elárulja az elsı 2 jegyét. 3. Szakértık véleménye alapján egy esemény valószínőségét 1/20- nak becsültük, de egy értesülés úgy változtatja véleményünket, hogy az esemény bekövetkeztének valószínősége 2/5. 3 bit 6,6 bit 8 bit 5. feladat Két barát találkozik. Ezer éve nem láttalak! Hogy vagy? Köszönöm kérdésed. Megnısültem, született három gyermekem. Igazán, és most hány évesek a gyermekeid? Kitalálhatod. Az éveik számának (egész számok) szorzata 36. Az éveik számának összege annyi, ahány ablak van a szemben lévı házon. Kevés szünet után hozzáteszi. Ja, még azt is meg kell mondanom, hogy a legkisebb (legkevesebb éves) gyerek szeplıs és nagy elálló fülei vannak. a) Hány évesek a gyerekek? b) Becsülje meg, legfeljebb mekkora az második és a harmadik közlés információmennyisége külön-külön! 6. feladat Jelezze X-szel, hogy a sorokban álló állítások az adatok, illetve információk mely jellemzıire vonatkoztathatók! A kérdéses jellemzıket az oszlopok képviselik. érthetıség teljesség alkalmazhatóság megbízhatóság objektivitás idıszerőség összehasonlíthatóság 1. Ennek a jellemzınek, ha az információra vonatkoztatjuk, kétféle értelmezése is lehet, az egyik a rendelkezésreállási. 2. Az adatra vonatkoztatva azt jelentheti, hogy jelen vannak a pontos értelmezést lehetıvé tevı társadatok. 3. Az adatra értelmezhetı. 4. Az információra értelmezhetı. 5. Azt jelenti, hogy a közölt információ megfelel a valóságnak. 6. Az adatnak az a tulajdonsága, hogy a rá alkalmazandó értelmezési szabály határozottan beazonosítható, és ez a szabály ismert és világos az értelmezı számára is. 7. Ez a jellemzı az információra értelmezve azonos a megbízhatósággal.

7 INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 7 7. feladat Mi a hiba a következı szakirodalomban is megtalálható állításban? "A négybetős magyar szavak információmennyisége 20,52 bit". 8. feladat 8.1 Milyen típusú kommunikációs csatornát képeznek az alábbiak? Egyszerő telefon Hangfelvétel, film Rádióhullám Postaszolgálat Papírdokumentum (levél) 8.2 Mi a kapcsolat a redundancia és az elektronikus aláírás között? Mi a kapcsolat a zaj és az elektronikus aláírás között? Térbeli Idıbeli 8.3 A redundancia célszerően alkalmazott változatai többféle elınnyel járhatnak, más elıfordulásai viszont kifejezetten hátrányosak lehetnek. A táblázat megfelelı helyére írjon be olyan eseteket legalább kettıt, amelyek a redundancia elınyös alkalmazásai, és legalább kettı olyat, amelyek a redundancia hátrányos elıfordulásai közé tartoznak! Elınyös alkalmazások: Hátrányos elıfordulások:

8 8 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 9. feladat Az információs rendszer funkciói milyen speciális realizációval bírnak élılények, illetve gazdasági szervezet esetén? IR funkció Élılény esetén Gazdasági szervezet esetén Érzékelés, észlelés Érzékszervi funkciók Mérés, adatgyőjtés Térbeli csatorna Idegrendszeri funkciók Tárgyalás, levél, adatközlı hálózat (kábel, rádióhullám) Reagálás Idıbeli csatorna Ösztönös vagy racionális döntésen alapuló cselekvés Ösztön, feltételes reflex, emlékezet Jogszabályokon, szabványokon; szervezeti célokon, szabályokon, tudáson; a problémára vonatkozó adatokon; emberi vagy automatizált döntésen alapuló szervezeti cselekvés. Nyilvántartott (tárolt) adatok, dokumentumok. Irattár, adatbázis, adattárház, 10. feladat Az alábbi sorok némelyikében olyan állítások állnak, amelyek vagy objektum vagy esemény jellegő jelenségre igazak; olyan jelenségek szerepelnek, amelyek vagy objektum vagy esemény jellegőek; olyan adatok szerepelnek, amelyek vagy objektum vagy esemény jellegő jelenség tulajdonságai. Minden esetben tegyen X-et a megfelelı oszlopba. 1. Földrajzi hely 2. Bármilyen állapotváltozás 3. Különbözı állapotokat vehet fel. 4. Tulajdonságai nem változnak. 5. Beszerzés, eladás 6. Az élettartama alatt különféle változásoknak lehet kitéve 7. Élılény, személy, társaság 8. Elvont dolog, amely történeti jellemzıkkel bír. 9. Diszpozíciós adatok. 10. Azokat a jellemzıit nevezik törzsadatoknak, amelyek ritkábban változnak vagy stabilak. Objektum Esemény

9 11. feladat INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Mondjon példát azonos szintő technológiák illesztésének szabványára: Különbözı operációs rendszerekkel vezérelt gépek kommunikációjának megoldása a hálózati kommunikáció megjelenítési rétegében. Más példa: Különbözı technológiával készült alhálózatok összekapcsolása. egymásra épülı technológiák illesztésének szabványára: A hálózati kommunikáció rétegei közötti interfészek szabványai. ember és eszköz (szoftver) illesztésének szabványára: ergonómiai szabványok vagy megfelelı szakképesítés elıírása az eszköz használatához. emberek közötti kommunikáció szabványára: Dokumentum-szabványok, ügyrend, beszámoltatási rend Mondjon példát az IR-re vonatkozó eljárási szabályok alábbi csoportjaira!: Jogszabályok: Pl. adatvédelmi tv., elektronikus aláírásról, elektronikus dokumentumok kezelésérıl szóló tv. Szakterületi (ágazati) eljárási szabványok: ISO 12207, ISO Módszertani szabályok, technológiai elıírások: SSADM, UML, RUP, ITIL Szervezeti szabályzatok, szervezeti szintő eljárási szabványok: Testre szabott ISO 9001 vagy testre szabott ISO Projektszintő eljárási szabványok: Pl. a projekt egyes termékeinek értékelési szempontjai 12. feladat 12.1 Mi az a két probléma, aminek a megoldása a csomagkapcsolt hálózat gondolatát motiválta? A hálózatok ISO/OSI referenciamodellje szerint a hálózati kommunikációnak melyik az a rétege, amely kifejezetten a csomagkapcsolt megoldásból eredı feladatokat oldja meg?

10 10 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Mi a feltétele annak, hogy a hálózati kommunikációnak az ISO/OSI referenciamodell szerinti egyik rétegében végzett változtatás (újítás) ellenére a többi rétegben készen adott megoldások változatlanul használhatók legyenek? Indokolja meg, hogy hálózati kommunikáció hétrétegő OSI modellje miért javítja a hálózati alkalmazások szilárdságát?: miért javítja a hálózati rendszerek elemezhetıségét?: miért javítja a hálózati rendszerek karbantarthatóságát?: miért könnyíti meg az összetett hálózatok tervezését?: 12.2 A hálózati kommunikáció OSI referenciamodelljének az oszlopokban adott melyik rétegére (rétegeire) igazak az alábbi sorokban adott állítások? Fizikai réteg Adatkapcsolati r. Hálózati réteg Szállítási réteg Viszonyréteg Megjelenítési r. Alkalmazási r. 1. Ebben mőködik a repeater. 2. Ezekbe tartozó funkciókat lát el a bridge. 3. Ezekbe tartozó funkciókat lát el a router. 4. Ebben történik az üzenetek csomagokra bontása. 5. Ebben történik az üzenetek felépítése a beérkezett csomagokból. 6. Ez a réteg kereteket lát. 7. Ebbe a rétegbe olyan szolgáltatások tartoznak, mint a más gépen futó alkalmazások felıl érkezı kérések figyelése és a kérés teljesítésére hivatott program indítása. 8. Abból eredı gondokat, hogy a különbözı típusú gépeken (különbözı operációs rendszerekben) eltérı karakterkódrendszereket, számábrázolási módokat, sorformátumokat alkalmaznak, ennek a rétegnek a szolgáltatásai oldják meg a megfelelı konverziók végrehajtásával. 9. Annak támogatása, hogy a felhasználó távoli gépen bejelentkezhessen, és ottani programot futtathasson.

11 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK 11 Feladatok a 2. fejezethez 1. feladat A számítógépek memóriájában mi az a legkisebb adattárolási egység? A számítógépek memóriájában mi az a legkisebb címezhetı adategység? Az adattartalom milyen jellemzıit határozza meg az attribútum (adatmezı) adattípusa? Melyik kódolt numerikus adattípust célszerő alkalmazni pénzösszegek tárolására? Milyen gondok merülnek fel és milyen esetben, ha pénzösszegek tárolására nem az elıbbi válaszban adott adattípust használja? 2. feladat A sorokban adott elemegyütteseket az oszlopokkal adott adatszerkezetek melyikével modellezné? Halmaz Szekvencia Fa Háló 1. Települések és azokat összekötı utak rendszere. 2. Sorban állók a pénztárnál. 3. Legalább 30 éves, de legfeljebb 40 éves korú férfiak. 4. Egymásra felvett öt pulóver (réteges öltözködés). 5. Szervezeti egységek egy olyan szervezeti struktúrában, amelyben minden szervezeti egységhez egyértelmő adott közvetlen felettes szervezeti egység. 6. Egy konkrét termék felépítése konkrét alkatrészekbıl. (Az alkatrészek között vannak összetettek,amelyek további alkatrészekbıl épülnek fel.) 7. Mőanyagot tartalmazó alkatrészek. 8. Egymásba helyezett mappák rendszere. Egy mappába több mappát lehet belehelyezni. Egy mappát nem lehet több mappába beletenni. 9. A szerkezetben értelmezett kapcsolatok mentén haladva két elem között csak egyetlen összekötı útvonal létezik, akkor is, ha az irányított kapcsolatokat ellenkezı irányban is igénybe vehetjük. 10. Egy kezdıpontja (belépési pontja) van. 11. Az elemei között több-a-többhöz fokú kapcsolat áll fenn.

12 12 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 3. feladat A sorokban álló állítás az oszlopokkal adott tárolási szerkezetek közül mely(ek)re igazak? Vektor Lista Multilista 1. Rendezett tartalom esetén alkalmazható benne a bináris keresés. 2. Hálós szerkezet reprezentálására optimális megoldás. 3. Bármely eleme azonos idı alatt érhetı el. 4. Halmaz és szekvencia tárolására optimális, ha az elemek száma elıre ismert, és jellemzıen nem változik. 5. Halmaz és szekvencia tárolására optimális, ha az elemek száma dinamikusan változik. 6. Faszerkezet is tárolható benne. 7. Némi módosítással olyan faszerkezet is tárolható benne, amelyben az elágazások számának elıre ismert a felsı korlátja. 8. Új elemet vagy új kapcsolatot könnyő beleilleszteni. 4. feladat A sorokban olvasható állítások az oszlopokkal adott kategóriák közül mely(ek)re igazak? Fizikai fájl Blokk Mezı Record Egysz. strukturált adatfájl 1. Rekordokból épül fel. 2. Mezıkbıl épül fel. 3. Blokkokat tartalmaz. 4. Az operációs rendszer a háttértárakon elhelyezett adatoknak egyszerre ilyen egységét olvassa az operatív memóriába. 5. Ezt csak a speciális célalkalmazás ismeri fel. 6. Az operációs rendszer szempontjából a külsı tárakban elhelyezett adatok nyilvántartásának az alapegysége. 7. A specifikált adat számítógépi reprezentációja.

13 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK feladat A megfelelı oszlopokba tett X-szel jelezze, hogy az alábbi sorokban álló állítások mely elérési módokra igazak? (Lehetnek olyan állítások, amelyek többféle elérési módra is igazak a felsoroltak közül.) 1. Külön fájl (vagy tábla) tárolja az összetartozó keresı kulcs és tárolón belüli cím párokat. 2. Az azonos címre utóbb leképezett kulcsot (és a hozzá tartozó rekordot) egy elkülönített túlcsordulási területre helyezik el. 3. Egyik változata egy rendezıfát reprezentál, ami azért gyorsítja a keresést, mert a szükséges összehasonlítások száma nem a kulcsok számával arányosan, hanem csak a fa magasságával arányosan növekszik. 4. Az elérés tartalom szerinti. 5. Nem ismert semmilyen, az adatrekord tartalma és a tárolón belüli címe közötti összefüggés. 6. A rekord tárolási címe a keresı kulcsból egy (matematikai) leképezési eljárással állapítható meg. 7. Egyidejőleg több szempont szerinti keresést is meg tud gyorsítani. 8. Az ilyenfajta elérési módot biztosító állományokat idınként újra kell szervezni. Soros Direkt Indexszekvenciális 6. feladat A következı táblázat egy többszintő indextáblát mutat 9 indexblokkal. Az m blokktípus magasabb indexblokkot, az a blokktípus pedig alapindexblokkot jelöl. Blokktípus 1. indexrekord 2. indexrekord 3. indexrekord 4. indexrekord Kulcs Mutató Kulcs Mutató Kulcs Mutató Kulcs Mutató 1. a AB 3 BA 7 DA 9 2. a KA 2 LC 15 NA 4 3. m DA 1 FA 4 JA 6 4. a EC 5 FA a PB 8 QA 12 RA a GD 1 HE 14 JA m NA 2 RA 5 TA 9 8. m JA 3 TA 7 9. a SB 6 TA 10 gyökérblokk Az alábbi 8. kérdés megválaszolásánál vegye figyelembe: Egy tele blokk akkor osztódik, ha egy ötödik kulcsot kellene éppen elhelyezni benne. Ilyenkor a blokk éppen felezıdik, azaz a két kisebb kulcs a helyén marad, kettı új blokkba megy. Az új (ötödik) kulcs a rendezettségnek megfelelıen adódik hozzá az osztódással kapott fél blokkok valamelyikéhez.

14 14 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Válaszoljon a következı kérdésekre! 1. Milyen összetett adatszerkezetet reprezentál a többszintő indextábla? 2. Milyen tárolási szerkezetet képez egy indexblokk? 3. Miért képes meggyorsítani a többszintő indextábla a tartalom (kulcs) szerinti keresést? 4. Miben jobb a többszintő indextábla az egyszintőnél? 5. Aktuálisan hány szintje van a fenti indextáblának? 6. A TA kulcsú rekord az adattábla (nem az indextábla) hányadik sorában található? 7. Ebben az indextáblában mennyi kulcs-összehasonlítással állapítható meg, hogy az LC kulcsú rekord az adattábla hányadik sorában található? 8. Maximálisan hány alkalmasan megválasztott kulcsot lehet hozzáadni a fenti táblához anélkül, hogy a szintek száma növekedne? 9. Miért kell idınként újraszervezni az indextáblákat? 7. feladat A következı egyedtípus-szerkezetek és az ERD egyaránt a kimenı számlák elıállításához és nyilvántartásához szükséges egyedtípusokat mutatják. PARTNER (Partnerkód, Partnernév) PARTNERCÍM (Címazonosító, Partnerkód, Cím) TERMÉK (Termékkód, Terméknév,..) TERMÉKÁR (Árazonosító, Termékkód, Ártípus, Egységár, Devizanem, Mértékegység) ÁR-ÁTSZÁMÍTÁS (Árazonosítóról + Árazonosítóra, Arány) Az Árazonosítóról és az Árazonosítóra az Árazonosító szerepnevei. VTSZ (VTszám, Megnevezés) ÁFAMÉRTÉK (VTszám + Érvényesség kezdete, Érvényesség vége, ÁFA mérték) SZÁMLAFEJ (Számlasorszám, Partnerkód, Címazonosító, Számlatípuskód, Kiállító törzsszáma, Kiállítás dátuma, Elsı nyomtatás dátuma, Nyomtatott példány, Teljesítés dátuma, Fizetési határidı, Fizetési mód) A Kiállító törzsszáma a Törzsszám szerepneve. FEJSZÖVEG (Számlasorszám + Szövegkód, Szöveg) SZÁMLATÉTEL (Számlasorszám + Tételsorszám, Termékkód, Mértékegység, Mennyiség, Tételérték)

15 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK 15 TÉTELSZÖVEG (Számlasorszám + Tételsorszám + Szövegsorszám, Tételszöveg) ALKALMAZOTT (Törzsszám, Név) 7.1 Az ERD ábrán pótolja az egyedtípusok neveit, továbbá a TERMÉK hiányzó attribútumát! Feltételezze, hogy az egyedtípusok legalább 1NF formában állnak! 7.2 A kimenı számlával kapcsolatos egyedtípusok szerkezete alapján határozza meg (x-elje be), hogy az alábbi táblázat soraiban jelzett funkcionális függések közül melyik áll fenn (F), melyik nem (N), melyik közvetlen funkcionális függés (K)! N F K 1. Számlasorszám Cím 2. VTszám ÁFA mérték 3. Termékkód VTszám 4. Számlasorszám Partnerkód 5. Számlasorszám Alkalmazott neve (a kiállítóé) 6. Számlasorszám + Szövegkód Kiállítás dátuma 7.3 A PARTNERCÍM egyedtípus szerkezetébıl következtetve a Címazonosító meghatározza a Partnerkódot, ennek ellenére a SZÁMLAFEJ egyedtípus szerkezetében mindkettı jelen van. Mire következtet ebbıl a ténybıl?

16 16 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK A SZÁMLAFEJ egyedtípus nincs BCNF formában, mert: A SZÁMLAFEJ egyedtípus BCNF formában lehet, mert: 7.4 A Teljesítés dátuma, a Fizetési határidı és a Fizetési mód csak a számlák egy kisebb hányadánál van kitöltve, ezért a logikai tervezés szintjén ezeket az attribútumokat egy SZÁMLAFEJ-RÉSZLET egyedtípusba leválasztja. Határozza meg a SZÁMLAFEJ-RÉSZLET egyedtípus elsıdleges kulcsát! Ábrázolja a SZÁMLAFEJ és SZÁMLAFEJ-RÉSZLET kapcsolatát úgy, hogy kifejezze a kapcsolat fokszámát, valamint opcionális vagy kötelezı minıségét! SZÁMLAFEJ SZÁMLAFEJ-RÉSZLET 7.5 Válaszolja meg a következı kérdéseket! 1. A 7.1-ben kapott modell figyelembe veszi-e, hogy egy VTszámhoz tartozó ÁFA mérték megváltozhat? Ha NEM-mel válaszolt, hogyan változtatná meg a modellt, hogy az az említett tényt is figyelembe vegye? 2. A 7.1-ben kapott modell figyelembe veszi-e, hogy egy terméket utóbb esetleg másik VTszám alá sorolhatják be? IGEN, mert NEM, mert IGEN, mert NEM, mert Ha NEM-mel válaszolt, hogyan változtatná meg a modellt, hogy az az említett tényt is figyelembe vegye? 8. feladat A következı egyedtípus-szerkezetek és az egyedkapcsolat diagram összefüggnek egymással. A relációkban a Mozgáskód-alap és a Mozgáskód-kapcsolt szerepnevei a Mozgáskódnak. Hasonlóan az Alap-tételsorszám szerepneve a Tételsorszámnak. Az egyedtípus-szerkezetekben az aláhúzás az elsıdleges kulcsokat jelzi. A relációkról feltételezheti, hogy BCNF normálformában vannak. DOLGOZÓ (Dolgozókód, Név, Születési idı, Anyja neve, Adóazonosító, TB szám) DOLGOZÓ-ALKALMAZÁS (Alkalmazáskód, Dolgozókód, Alkalmazás kezdete, Alkalmazás vége, Jogviszony típusa)

17 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK 17 MÉRTÉKEGYSÉG (Mértékegységkód, Megnevezés) BÉRMOZGÁS (Mozgáskód, Megnevezés, Mozgástípus) BÉRMOZGÁS-SZÁMLA (Mozgáskód + Számlához kezdete, Számlához vége, T számla száma, K számla száma) BÉR-ELVONÁS (Mozgáskód-alap + Mozgáskód-kapcsolt + Kapcsolás kezdete, Kapcsolás vége, Elvonástípus) FIX ELVONÁS (. + F-szabály kezdete, F-szabály vége,., Összeg) SÁVOS ELVONÁS (. + S-szabály kezdete + Sáv alsó határa, S-szabály vége, Százalék) nem stabil kapcsolat TELJESÍTÉS stabil kapcsolat SÁVOS ELVONÁS BESOROLÁS (Alkalmazáskód + Mozgáskód + Besorolás kezdete, Besorolás vége, Bértípus, Mértékegységkód, Besorolási bér) TELJESÍTÉS ( Teljesítés kezdete, Teljesítés vége, Bizonylatkód, Mértékegységkód, Teljesített egység, Elszámolás dátuma) BÉRTÉTEL (Tételsorszám, Idıszakkód, Bizonylatkód, Alkalmazáskód,, Összeg, Feladáskód, Alap-tételsorszám) BÉRFELADÁS (Feladáskód, Fordulónap, Készítés dátuma, Készítı kódja, Megjegyzés) 8.1 Az adatmodellezés összefüggéseire támaszkodva pótolja a hiányzó tulajdonságtípusokat az egyedtípus-szerkezetekben, a hiányzó egyedtípusneveket a kapcsolati hálón (ERD-n), továbbá

18 18 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK az utóbbin egy hiányzó kapcsolatot. (A hiányzó tulajdonságtípusokra a kapcsolatok alapján következtethet; illetve a kapcsolatokat az idegen kulcsok alapján tudja azonosítani.) 8.2 Hol használta ki az ERD-n adott azon jelzést, hogy az egyik egyedtípus két kapcsolata közül melyik stabil, és melyik nem? 8.3 Az alábbi állítások közül melyik igaz (I), melyik hamis (H)? 1. A Tételsorszám nem határozza meg a Dolgozókódot. 2. A Tételsorszám közvetlenül meghatározza a Dolgozókódot. 3. A modell megengedi, hogy egy teljesítést több bértételben számolják el. 4. A modell megengedi, hogy több teljesítést egy bértételben számolják el. 5. Amennyiben egy teljesítés valamely bértételben lett elszámolva, akkor a modell alapján a teljesítés mutatja, hogy melyik ez a bértétel. 6. A modell megengedi, hogy egy fajta alapmozgást (azaz bért vagy bérjellegő járandóságot) több fajta kapcsolt mozgás (azaz elvonás: járulék, levonás) terhelje. 7. A modell megengedi, hogy egy fajta kapcsolt mozgás (azaz elvonás: járulék, levonás) több fajta alapmozgást (azaz bért vagy bérjellegő járandóságot) terheljen. 8. A modell kifejezi, hogy az egy BESOROLÁS-elıfordulásban a Besorolás kezdete és Besorolás vége dátumokkal adott idıintervallumnak a hivatkozott ALKALMAZÁSelıfordulásban található Alkalmazás kezdete és Alkalmazás vége dátumokkal adott idıintervallumba kell esni. I H 8.4 A modellt egészítse ki úgy, hogy amennyiben egy bértétel valamely teljesítés alapján lett elszámolva, akkor a bértétel mutassa, hogy melyik ez a teljesítmény. 9. feladat Az alább következı egyedtípus-szerkezetek (relációk) és az egyed-kapcsolat diagram összefüggnek egymással. A relációkban a Menüpont-mp-azon, a Menü-mp-azon és Pf-mp-azon, mind szerepnevei az Mp-azon-nak. Hasonlóan az Szkalk-érvkezd, az Szkalk-érvvége, az Szkjog-érvkezd és az Szkjog-érvvége, mind szerepnevei az Idıpontnak. Az egyedtípus-szerkezetekben az aláhúzás az elsıdleges kulcsokat jelzi. A relációkról feltételezheti, hogy BCNF normálformában vannak. 1. ALKALMAZOTT (Alk-azon, Alk-név) 2. HASZNÁLATRÓL NAPLÓ (Alk-azon + Idıpont,......) 3. IDİPONT (Idıpont) 4. MENÜ (Menü-mp-azon, Menü-fejléc) 5. MENÜBEN MENÜPONT (Menüpont-mp-azon + Menü-mp-azon, Megjelenít-ssz) 6. MENÜPONT (Mp-azon, Mp-név, Mp-típus, Help-file-név)

19 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK PROGRAM-FUNKCIÓ (Pf-mp-azon, Funkciónév) 8. SZEREPKÖR (Szk-azon, Szk-név) 9. SZEREPKÖRBEN-ALKALMAZOTT (Alk-azon +.. +Szkalk-érvkezd, Szkalk-érvvége) 10. SZEREPKÖR JOGOSULTSÁGA ( Szkjog-érvkezd, Szkjog-érvvége) MENÜPONT szkalk_kezd szkalk_vége szkjog_kezd szkjog_vége 9.1 Az adatmodellezés összefüggéseire támaszkodva pótolja a hiányzó tulajdonságtípusokat az egyedtípus-szerkezetekben, a hiányzó egyedtípusneveket a kapcsolati hálón. (A hiányzó tulajdonságtípusokra a kapcsolatok alapján ahol adott a kapcsolat neve, az alapján is következtethet; illetve a kapcsolatokat az idegen kulcsok alapján tudja azonosítani.) 9.2 A feladatbeli modell egyik egyedtípusa fıtípusa más egyedtípusoknak, melyik ez? Ezen egyedtípusnak mely egyedtípusok az altípusai? 9.3 A modell alapján döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz (I), melyik hamis (H). I H 1. Egy alkalmazott több szerepkört betölthet egyidejőleg. 2. Egy alkalmazott több programfunkcióba is beléphet azonos idıpontban. 3. Azonos menüpont használatára egyidejőleg több szerepkör is jogosult lehet. 4. Azonos menüpont több menüben is megjelenhet. 5. Azonos menüpont azonos menüben többször is megjelenhet. 6. Az Szkalk-érvkezd oszlopot (mezıt) nem kötelezı kitölteni.

20 20 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 7. Az Szkjog-érvvége oszlopot (mezıt) nem kötelezı kitölteni. 8. Egy menüpontból vagy egy programfunkciót lehet indítani, vagy egy újabb (al)menübe lehet belépni. 9. A rendszer a felhasználónak minden egyes menüpontba belépését naplózza. I H 10. feladat E feladat alfeladatait az alábbi egyedtípusok és az ERD-jük figyelembe vételével oldják meg! BIZONYLAT (BizonylatKód, BizonylatSzám, TranzakcióNév, TranzakcióDátum) SZÁMLATÜKÖR (SzlaTükKód, FkviSzlaSzám, SzlaÉrvKezd, SzlaÉrvVége, SzlaNév, SzlaTipusKód) MÉRTÉKEGYSÉG (MértEgys, MértEgysNév) MÉRTÉKEGYSÉG-ÁTVÁLTÁS (MértEgysrıl + MértEgysre, ÁtváltArány) CIKK (CikkSzám, CikkNév, VámTfaSzám, AlapMértEgys) Értelmezés: Az AlapMértEgys szerepneve MértEgysnek. KÉSZLETTÍPUS (KészlTipKód, KészlTipNév) Értelmezés: Lehetséges készlettípusok: anyag, áru, befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék. RAKTÁR (RaktárKód, RaktárCím) KÉSZLETMOZGÁSNEM (KészlMozgásKód, KészlMozgásNév, Irány, Mennyiségi, Értéki) Értelmezés: Az Irány értékei: Növelı vagy Csökkentı. A Mennyiségi és az Értéki attribútumok Igaz/Hamis értékőek lehetnek. Ezek jelzik, hogy az adott készletmozgásnem mennyiségi mozgás, értékbeni mozgás vagy egyszerre mindkettı (Pl. csak mennyiségi mozgás a raktárközi átadás; csak értékbeni mozgás az értékhelyesbítés.) KÉSZLET-SZÁMLA (KSzSzabályKód, CikkSzám, KészlTipKód, KSzÉrvKezd, KSzÉrvVége, SzlaTükKód) Értelmezés: Ha a KészlTipKód attribútum üres, akkor az adott CikkSzámmal azonosított cikk minden készlettípusára azonos szabály szerint adódik a készletszámla. KÉSZLETMOZGÁS-SZÁMLA (MszSzabályKód, KészlMozgásKód, KészlTipKód, MSzÉrvKezd, MSzÉrvVége, EllenSzlaTükKód) Értelmezés: Az EllenSzlaTükKód attribútum a készletszámla ellenszámláját határozza meg a KészlMozgásKóddal meghatározott mozgásnem és a KészlTipKóddal meghatározott készlettípus mellett. Ha a KészlTipKód attribútum üres, akkor az adott KészlMozgásKóddal azonosított mozgásnem mellett minden készlettípusra azonos szabály szerint adódik az ellenszámla. FIFO-ÉRTÉKELÉS (FiFoSzabályKód, CikkSzám, KészlTipKód, FiFoÉrvKezd, FiFoÉrvVége) Értelmezés: Ebben a táblában csak olyan cikkek készlettípusaira vonatkozó sorok szerepelnek, amelyekre adott érvényességgel FIFO értékelést alkalmaznak. Ha a KészlTipKód attribútum üres, akkor az adott CikkSzámmal azonosított cikk minden készlettípusára FIFO értékelés vonatkozik az adott érvényességgel. (Tehát egy ilyen sor itt is egy sorhalmazt helyettesít, amelyet úgy kapunk, hogy az adott CikkSzám mellé felvesszük az összes lehetséges KészlTipKód értéket.) Feltételezzük, hogy azokra a cikk-készlettípus párokra, amelyek adott érvényességgel nem szerepelnek a FIFO-ÉRTÉKELÉS táblában, idıszaki átlagáras értékelés vonatkozik. KÉSZLETMOZGÁS (TételSorszám, IdıszakKód, BizonylatKód, CikkSzám, KészlTipKód, KészlMozgásKód)

21 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK 21 Értelmezés: Ebben a táblában készletmozgás olyan adatai állnak, amelyek attól függetlenül értelmezhetık, hogy a mozgás csak mennyiségben vagy csak értékben vagy mindkét módon könyvelıdik. KÉSZLET-MENNYISÉGVÁLTOZÁS (MennyTételSorszám, RaktárKód, MértEgys, MennyVáltozás) Értelmezés: Ebben a táblában készletmozgás mennyiségben könyvelése miatti kiegészítı adatok állnak. A MennyTételSorszám szerepneve TételSorszámnak. KÉSZLET-ÉRTÉKVÁLTOZÁS (ÉrtékTételSorszám, Összeg, EgységÁrJelzı, FeladásKód) Értelmezés: Ebben a táblában készletmozgás értékben könyvelése miatti kiegészítı adatok állnak. Az ÉrtékTételSorszám szerepneve TételSorszámnak. Az EgységÁrJelzı csak FIFO értékelési mód esetén van kitöltve, és az adott tételre vonatkozó egységárat azonosítja Az egyedtípusok szerkezete alapján a következı egyedkapcsolat diagram dobozaiban pótolja az egyedtípusok neveit, továbbá tüntesse fel a diagramról még hiányzó három kapcsolatot is! Rõl Re 10.2 Milyen következménnyel kell lenni a SZÁMLATÜKÖR egy példánya érvénytelenítésének a KÉSZLETMOZGÁS-SZÁMLA egyes példányaira!

22 22 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 11. feladat 11.1 Az alábbi funkcionális függések egyidejőleg fennállnak. Húzza át a közvetett függéseket! TételSorszám TranzakcióDátum TételSorszám EszközKód SzlaTükKód FkviSzlaSzám SzlaTükKód SzlaÉrvKezd TételSorszám BizonylatKód SzlaTükKód SzlaÉrvVége TételSorszám Összeg BizonylatKód TranzakcióDátum TételSorszám EszközNév FeladásKód FordulóNap BizonylatKód BizonylatSzám TételSorszám FeladásKód EszközKód EszközNév TételSorszám EllenSzlaTükKód EszközKód ElsıAktiválásDátum BizonylatKód TranzakcióNév TételSorszám EszközMozgásKód FeladásKód FeladásKészítésDátum EszközKód+EszközSzlaTip+EszközSzlaÉrvKezd EszközSzlaÉrvVége EszközKód+EszközSzlaTip+EszközSzlaÉrvKezd SzlaTükKód EszközMozgásKód EllenSzlaTükKód TételSorszám FeladásKészítésDátum EszközMozgásKód EszközMozgásNév EszközKód+EszközSzlaTip+EszközSzlaÉrvKezd FkviSzlaSzám 11.2 Adja meg az összes olyan normalizált (BCNF) egyedtípus szerkezetét, amely az áthúzások után megmaradt közvetlen függésekbıl következik!

23 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK Ábrázolja ERD-vel a kapott egyedtípusok kapcsolatait! Vegye figyelembe, hogy az EllenSzlaTükKód szerepneve a SzlaTükKód-nak! 12. feladat 12.1 Az alábbi függések egyidejőleg állnak fenn. Ennek ismeretében húzza át a közvetett függéseket! 1. Számlasorszám + Tételsorszám Mértékegység 14. VTszám VTSZmegnevezés 2. Számlasorszám + Tételsorszám Mennyiség 15. Árazonosító Termékkód 3. Számlasorszám + Tételsorszám Tételérték 16. Árazonosító Egységár 4. Számlasorszám + Tételsorszám Partnernév 17. Árazonosító VTSZmegnevezés 5. VTszám + Érvényesség kezdete ÁFA mérték 18. Partnerkód Partnernév 6. Termékkód VTszám 19. Számlasorszám Partnerkód 7. Számlasorszám + Tételsorszám Termékkód 20. Termékkód VTSZmegnevezés 8. Számlasorszám Teljesítés dátuma 21. Számlasorszám Fizetési mód 9. Számlasorszám Fizetési határidı 22. Termékkód Terméknév 10. Számlasorszám + Tételsorszám + Szövegsorszám Terméknév 11. Számlasorszám + Tételsorszám + Szövegsorszám Tételszöveg 12. Számlasorszám + Tételsorszám VTSZmegnevezés 13. Számlasorszám + Tételsorszám + Szövegsorszám Fizetési határidı 12.2 Határozza meg az elıbbi alfeladatban megmaradt közvetlen függésekbıl következı normalizált (BCNF) egyedtípusok szerkezetét (egyedtípus neve, attribútumai, elsıdleges kulcs aláhúzva)!

24 24 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK feladat 13.1 A következı ERD ugyanazon egyedtípusokat tartalmazza, mint amiknek a szerkezete alább látható. Az adatmodellezési ismereteire támaszkodva pótolja az egyedtípusok nevét az ERD dobozaiban, valamint a hiányzó attribútumokat a JELENTÉS-SZÁMLA egyedtípus szerkezetében. Feltételezheti, hogy az egyedtípusok normalizáltak. Vegye figyelembe, hogy a Tartozik fıkönyvi számlakód és a Követel fıkönyvi számlakód szerepnevei a Fıkönyvi számlakód-nak. Az Alap mozgáskód és a Követı mozgáskód szerepnevei a Mozgáskód-nak. A Jelentéskód+Jelentéssor-számról és a Jelentéskód+Jelentéssor-számra szerepnevei a Jelentéskód+Jelentéssor-szám összetett tulajdonságnak. SZÁMLATÜKÖR (Fıkönyvi számlakód, Fıkönyvi számlaszám, Számla érvkezd, Számla érvvége, Számlanév, Számlatípuskód) MOZGÁSKÖNYVELÉS (Mozgáskód + Szabály érvkezd, Szabály érvvége, Tartozik fıkönyvi számlakód, Követel fıkönyvi számlakód) MOZGÁS (Mozgáskód, Mozgás megnevezés) KAPCSOLT MOZGÁS (Alap mozgáskód + Követı mozgáskód + Lépcsı, Mozgáskapcsolat) TÉTEL (Idıszakkód + Tételsorszám, Bizonylatkód, Tartozik fıkönyvi számlakód, Követel fıkönyvi számlakód, Összeg) JELENTÉS (Jelentéskód, Jelentés megnevezés, Kötelezı-jelzı, Jelentésjelleg, Átváltó szorzó, Kapcsolatjelleg)

25 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK 25 JELENTÉS-KÉSZÍTÉS (Jelentéskód + Készítés-sorszám, Fordulónap, Készítés dátuma, Készítı kódja, Megjegyzés) JELENTÉSSOR (Jelentéskód + Jelentéssor-szám, Jelentéssor megnevezés, Sortípus, Sorelıjel) JELENTÉS-SZÁMLA ( ) ÁTSOROLÁS (Jelentéskód + Készítés-sorszám + Jelentéssor-számról + Jelentéssor-számra, Összeg) 13.2 Milyen kritériumokat kell teljesíteni az egyedtípus elsıdleges kulcsának? Milyen típusú adatbázisok esetén érvényes az a szabály, hogy a kapcsolatokat idegen kulcsokkal kell képviseltetetni?.. Milyen jellegő rendszerek adatbázisának tervezésénél kell törekedni a minimális redundanciára? feladat A következı ERD és az egyedtípus-szerkezetek összetartoznak. Az elsıdleges kulcsokat aláhúzás jelöli. Feltételezheti, hogy a modell BCNF normálformában van. ÁFATÉTEL (Áfatételsorszám, Tételsorszám-alap, Tételsorszám-adó,., Áfakulcskód, Teljesítésdátum, Áfaalapösszeg, Bevallássorszám) A Tételsorszám-alap és a Tételsorszám-adó szerepnevei a Tételsorszámnak (az Áfatételsorszámra ez nem igaz). ÁFAALÁBONTÁS (Áfatételsorszám + Szempontkód, Bontott alaprész) ÁFABEVALLÁS (Bevallássorszám, Fordulónap, Készítésdátum, Készítıkód, Megjegyzés) A Készítıkód szerepneve a Törzsszámnak. PARTNER (Partnerkód, Partnernév, Székhelycímkód, Postacímkód, Telefonkód) A Székhelycímkód, a Postacímkód és a Telefonkód szerepnevei a Címkódnak. PARTNERSZÁMLA (Partnerszámlasorszám, Partnerkód, Partnerszámlaérvkezd, Partnerszámlaérvvége, Bankszámlatípus, Bankszámlaszám) ELÉRHETİSÉG (Címkód, Címtípus, Címszöveg) ALKALMAZOTT(Törzsszám, Alkalmazottnév, Beosztás) SZÁMLATÜKÖR (Számlatükörkód, Számlaérvkezd, Számlaérvvége, Fıkviszámla, Számlanév, Számlatípuskód) FORGALOMTÉTEL (Tételsorszám, Idıszakkód, Számlatükörkód, Számlaoldal, Összeg, Bizonylatkód) FOLYÓSZÁMLA (Folyószámlakód, Partnerkód, Fizetési határidı, Bizonylatkód.) FOLYÓSZÁMLATÉTEL (Folyószámlakód + Tételsorszám, Elıjelesösszeg) ÁFAKULCS (Áfakulcskód, Áfakulcsérvkezd, Áfakulcsérvvége, Áfamérték, Áfakulcsmegnevezés) ÁFATÍPUS (Áfatípuskód, Áfatípusérvkezd, Áfatípusérvvége, Áfatípusnév)

26 26 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK SPECIÁLIS SZÁMLA (Számlatükörkód + Specialitásérvkezd, Specialitásérvvége, Specialitásjelzı) 14.1 Az adott egyedtípus-szerkezetek alapján pótolja az egyedtípusok nevét az ERD-ben, valamint az utóbbi alapján a hiányzó idegen kulcs nevét az ÁFATÉTEL egyedtípus szerkezetében A feladatban adott modell alapján határozza meg, hogy az alább jelölt függések közül a következı állítások melyike igaz: A függés fennáll, de nem közvetlen. (F) A függés fennáll és közvetlen. (K) A függés nem áll fenn. (N) F K N 1. Folyószámlakód + Tételsorszám Számlanév X 2. Partnerszámlasorszám Folyószámlakód X 3. Áfatételsorszám Alkalmazottnév X 4. Folyószámlakód + Tételsorszám Partnerszámlasorszám X 5. Partnerszámlasorszám Folyószámlakód + Tételsorszám X 6. Áfatételsorszám Áfatípuskód X

27 ADATSZERVEZÉS, ADATELÉRÉS, ADATBÁZISKEZELİ RENDSZEREK feladat Dolgozza ki egy olyan adatbázis adatmodelljét, amely társaságok jegyzett tıkéjének nyilvántartására szolgál (tulajdonosonkénti megbontásban, történetileg alapítástól megszőnésig, csak névértékben). Akár a jegyzett tıke változását, akár a tulajdonosi összetétel vagy tulajdonosi részarány változását új társasági szerzıdés rögzíti. Azonos (természetes vagy jogi személy) több társaságban lehet tulajdonos akár egyidejőleg is. Egyes társaságok tulajdonosai között lehetnek más társaságok is. Emiatt a modell fejezze ki, hogy a tulajdonos társaság melyik tulajdonos egyeddel azonos. A modell szerinti adatbázis alkalmas legyen a következı kérdések megválaszolására: 1. Adott nevő tulajdonos adott nevő társaságnak mely szerzıdések szerint (volt) tulajdonosa? 2. Adott nevő tulajdonos adott idıpontban mely társaságoknak (volt) a tulajdonosa? 3. Adott nevő társaságnak adott idıpontban kik (voltak) a tulajdonosai? Adja meg az egyedtípusok szerkezetét, és ERD-vel adja meg a köztük lévı kapcsolatokat!

28 28 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 1. feladat Feladatok a 3. fejezethez Az alfeladatokat a következı táblaszerkezetek figyelembe vételével oldja meg! A kövéren szedett attribútumnevek az elsıdleges kulcsot (vagy annak részeit) jelölik. BERMOZGAS_TART_KOV (Mozgaskod + Szamlahoz_kezdete, Szamlahoz_vege, T_szamla_szama, K_szamla_szama) Ezen tábla adott sora azt mutatja, hogy adott mozgáskódú bértételeket a Szamlahoz_kezdete és a Szamlahoz_vege dátumokkal meghatározott idıintervallumban milyen tartozik, illetve követel fıkönyvi számlaszámokra kell könyvelni. Ha a mozgáskód és a fıkönyvi számlaszámok összerendelése érvényességének vége még ismeretlen (még nem járt le), akkor a Szamlahoz_vege egy nagyon távoli idıpont (4000. jan. 1.) dátumát tartalmazza. BERBOL_ELVONAS (Mozgaskod_alap + Mozgaskod_elvonas + Kapcsolat_kezdete, Kapcsolat_vege, Elvonas_tipus) Ezen tábla adott sora azt mutatja, hogy a Mozgaskod_alap-pal adott mozgáskódú járandóságtételbıl számítandó egy Mozgaskod_elvonas-sal adott mozgáskódú elvonás. E kapcsolat a Kapcsolat_kezdete és a Kapcsolat_vege dátumokkal meghatározott idıintervallumban érvényes. Ha a kapcsolat érvényességének vége még ismeretlen (még nem járt le), akkor a Kapcsolat_vege egy nagyon távoli idıpont (4000. jan. 1.) dátumát tartalmazza. BER_ELSZ_TETEL (Tetelsorszam, Alkalmazaskod, Teljesitesdatum, Mozgaskod, Osszeg, Feladaskod) Ezen tábla sorai bér- vagy elvonásösszegeket tartalmaznak, adott sor összegét olyan tartozik, illetve követel fıkönyvi számlapárra (T_szamla_szama, K_szamla_szama) kell könyvelni, amelyet a BERMOZGAS_TART_KOV soraiban adottak közül a Mozgaskod és a Teljesitesdatum alapján lehet kiválasztani. (Az utóbbira a mozgáskód és a fıkönyvi számlaszámok aktuális bértételre érvényes összerendelésének meghatározása céljából van szükség.) A még nem könyvelt (nem feladott) bértételekben a Feladaskod üres (Null értékő). FELADASTETEL (T_szamla_szama + K_szamla_szama + Feladaskod, Feladott_osszeg) A tábla egy-egy sorában álló Feladott_osszeg az adott feladás által érintett bértételek közül az összes olyanból győjtıdik, amelyeket éppen a T_szamla_szama, K_szamla_szama fıkönyvi számlapárra kell könyvelni. (Tehát egy feladástétel általában több bértétel összegzésével áll elı.) FELADAS(Feladaskod, Fordulonap) Ezen tábla egyetlen sort tartalmaz, ami az aktuálisan végrehajtandó bérfeladásra vonatkozó feladáskódot és a fordulónap dátumát tartalmazza. 1.1 Írjon olyan SQL parancsot, amely a BER_ELSZ_TETEL tábla mindazon járandóságot tartalmazó sorairól, amelyeket elvonással kell terhelni a BERBOL_ELVONAS táblában tárolt sorok szerint, az alábbi kétoszlopos sorokat listázza ki! Tételsorszám Milyen (mozgáskódú) elvonás terheli

29 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 29 (Ha egy adott Tetelsorszammal azonosított sorban álló összeget többféle elvonás is terhel, akkor arról több sornak kell megjelenni a kimeneti listán.) 1.2 Egészítse ki a következı SQL parancsot úgy, hogy a parancs új bérfeladás-sorokat hozzon létre a FELADASTETEL táblában! A feladássorok azokból a BER_ELSZ_TETEL sorokból készülhetnek, amelyekben a Feladaskod még üres, és a Teljesitesdatum nem haladja meg a Fordulonapot. A Feladaskodot a FELADAS táblából kell venni. INSERT INTO FELADASTETEL (T_szamla_szama, K_szamla_szama, Feladaskod, Feladott_osszeg) SELECT FROM BER_ELSZ_TETEL BT, BERMOZGAS_TART_KOV TK, FELADAS F WHERE BT.Feladaskod AND Teljesitesdatum AND TK.Mozgaskod AND TK.Szamlahoz_kezdete AND GROUP BY 1.3 Egészítse ki a következı SQL parancsot úgy, hogy a parancs mindazon BER_ELSZ_TETEL sorokba beírja a FELADAS táblából vett Feladaskod értéket, amelyekbıl az elızı alfeladat szerinti feladástételek készültek; azaz amelyekben a Feladaskod még üres, és a Teljesitesdatum nem haladja meg a Fordulonapot! BER_ELSZ_TETEL BT SET Feladaskod = (SELECT FROM FELADAS F WHERE AND )

30 30 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 2. feladat Az alfeladatok megoldásához az alábbi szerkezető egyedtípusokat (táblákat) kell felhasználni. SZÁMLATÜKÖR (Számlatükörkód, Fkvi_számlaszám, Szla_érvkezd, Szla_érvvége, Számlanév, Számlatípuskód, Gyüjtıszint) FKVISZLA_FORGALOM (Tételsorszám, Idıszakkód, Számlatükörkód, Számlaoldal, Összeg, Bizonylatkód) BIZONYLAT (Bizonylatkód, Tranzakció_megnevezés, Könyvelésdátum, Bizonylatszám) SZÁMLAOLDAL_ELİJEL (Számlatípuskód + Számlaoldal, Elıjel) Megjegyzés: Az Elıjel értékei 1 és 1. GYŐJTİLEÍRÓ (Győjtıszámla_kód + Alszámla_kód + Gyüjtıhöz_érvkezd, Gyüjtıhöz_érvvége) Megjegyzés: A Győjtıszámla_kód és az Alszámla_kód szerepnevei a Számlatükörkódnak. A Gyüjtıhöz_érvvége üres is lehet. 2.1 Pótolja az alábbi CREATE VIEW parancs hiányzó részeit úgy, hogy az eredménye tartalmazza a megfelelı Könyvelésdátum és Fkvi_számlaszám oszlopokat is, továbbá a Számlaoldal és az Összeg helyett a megfelelı elıjellel ellátott Elıjeles_összeg álljon benne. A megfelelı elıjelet a SZÁMLAOLDAL_ELİJEL tartalma alapján lehet megállapítani. CREATE VIEW Kiegészített_elıjeles_forgalom (Tételsorszám, Idıszakkód, Számlatükörkód, Elıjeles_összeg, Bizonylatkód, Könyvelésdátum, Fkvi_számlaszám) AS SELECT Tételsorszám, Idıszakkód, Számlatükörkód,, F.Bizonylatkód, Könyvelésdátum, Fkvi_számlaszám) FROM FKVISZLA_FORGALOM F, SZÁMLATÜKÖR S, BIZONYLAT B, E WHERE S. = F. AND AND AND E. = S. E. = F. B. = F. 2.2 Az elızı alfeladatban adott Kiegészített_elıjeles_forgalom view felhasználásával írja meg a számlaosztály-egyenlegek lekérdezését egy adott (mérleg)idıszakra vonatkozóan (Idıszakkód = Adott_idıszak). Kimenet: Számlaosztály Egyenleg SELECT AS Számlaosztály, FROM AS Egyenleg WHERE

31 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE Pótolja az alábbi SELECT parancs hiányzó részeit úgy, hogy annak eredménye a győjtıszámlák egyenlegeinek egy adott (mérleg)idıszakra vonatkozó (Idıszakkód = Adott_idıszak) listája legyen! A lekérdezés a 2.1 alfeladatban adott Kiegészített_elıjeles_forgalom view felhasználásával történjen! A győjtési szabályokat (adott érvényességi intervallummal melyik győjtıszámlára mely alszámlákról kell egyenlegezni) a GYŐJTİLEÍRÓ tartalmazza. Adott Kiegészített_elıjeles_forgalom-sorra olyan szabálysorok érvényesek, amelyek Könyvelésdátuma a szabály érvényességi intervallumába esik. Kimenet: Győjtıszámla száma Egyenleg SELECT AS [Győjtıszámla száma], AS Egyenleg FROM GYŐJTİLEÍRÓ G, F, S WHERE F.Idıszakkód = Adott_idıszakód AND S. = G. AND F. = G. AND Győjtıhöz_érvkezd <= F. AND ( F. <= Győjtıhöz_érvvége OR ) 2.4 Hol és hogyan változik az elızı alfeladat megoldása, ha a Gyüjtıhöz_érvvége mindig ki van töltve úgy, hogy azon (érvényes) sorokban, amelyeknél az érvényesség vége még nem ismert, nagyon nagy dátumot (pl ) tartalmaz? 3. feladat Az alfeladatok megoldásához szükséges egyedtípusok (táblák) szerkezete: BIZONYLAT (BizonylatKód, BizonylatSzám, TranzakcióNév, TranzakcióDátum) SZÁMLATÜKÖR (SzlaTükKód, FkviSzlaSzám, SzlaÉrvKezd, SzlaÉrvVége, SzlaNév, SzlaTipusKód) ESZKÖZTÍPUS (EszközTipKód, EszközTipNév) Értelmezés: Az eszköztípus alatt olyan kategóriákat kell érteni, mint immateriális javak; ingatlanok; jármővek; gépek, berendezések, felszerelések; tenyészállatok. ESZKÖZ (EszközKód, EszközNév, EszközTipKód,ElsıAktiválásDátum) Értelmezés: Konkrét eszközök nyilvántartása.

32 32 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK ESZKÖZMOZGÁSNEM (EszközMozgásKód,EszközMozgásNév, EllenSzlaTükKód, MozgásVezérlı) Értelmezés: Az EllenSzlaTükKód (a SzlaTükKód szerepneve) lehet üres is. A MozgásVezérlı egy összetett kód, amely azt vezérli, hogy a mozgás mit változtat (bruttó értéket, terv szerinti értékcsökkenést vagy terven felüli értékcsökkenést) és milyen irányban (növeli vagy csökkenti). Tehát a MozgásVezérlı határozza meg, hogy a mozgás az EllenSzlaTükKód-dal mutatott ellenszámla mellett melyik eszközszámlát érinti, és azt melyik (T vagy K) oldalán. A lehetséges MozgásVezérlı értékei: 1. Aktiválás 2. Terv szerinti értékcsökkenés, 3. Terven felüli visszaírása, 4. Kivezetés bruttó érték, 5. Kivezetés terv szerinti értékcsökkenés, 6. Kivezetés terven felüli értékcsökkenés. LEÍRÁS (ÉrtCsökKód, Alap, Képlet, TörvényJelzı) Értelmezés: Eszközöktıl független leírási szabályok nyilvántartása. Alap: pl. B: bruttó érték; N: nettó érték; A: nincs számítás, a leírás-összeget a felhasználó közvetlenül adja meg; X: nincs számítás (0 leírás). Képlet: Számítási képlet. Üres is lehet. TörvényJelzı: A számviteli törvény vagy az adótörvény szerinti számítás. ESZKÖZLEÍRÁS (EszközKód + LeírásÉrvKezd, LeírásÉrvVége, ÉrtCsökKód, MaradványÉrték, EszközMozgásKód) Értelmezés: Az EszközKóddal adott konkrét eszközre LeírásÉrvKezd érvényességgel alkalmazható leírási szabályok nyilvántartása. ÉrtCsökKód: A leírási szabály azonosítója. MaradványÉrték: A leírást számító képlet egyik bemenete (ha LEÍRÁS.Alap értéke B vagy N). EszközMozgásKód: A terv szerinti értékcsökkenés mozgásnem azonosítója. ESZKÖZMOZGÁS (TételSorszám, IdıszakKód, BizonylatKód, EszközKód, EszközMozgásKód, Összeg, FeladásKód) Értelmezés: Ebben a táblában vannak a tényleges értékmozgások. A FeladásKód csak a mozgás feladásakor töltıdik ki. 3.1 SQL-ben írja meg azt a lekérdezést, amelynek a kimenetét az ESZKÖZMOZGÁSNEM sorai képezik azzal a változtatással, hogy bennük az EllenSzlaTükKód helyett EllenSzlaSzám álljon, amely a megfelelı FkviSzlaSzám értéket tartalmazza! Egészítse ki a következı lekérdezı parancsot úgy, hogy a lekérdezés meghatározza az eszközök (elsı) aktiváláskor megállapított bruttó értékét! Kimenete! Eszköz kódja Aktiválás dátuma Bruttó érték SELECT AS [Eszköz kódja],

33 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 33 ElsıAktiválásDátum AS [Aktiválás dátuma], AS [Bruttó érték] FROM ESZKÖZ E, BIZONYLAT B, X, ESZKÖZMOZGÁSNEM EMN WHERE = ElsıAktiválásDátum AND AND AND AND = B.Bizonylatkód = E.EszközKód = X.EszközMozgásKód 3.3 Egészítse ki a következı lekérdezı parancsot úgy, hogy annak kimenetét azok az eszközök képezzék, amelyekre az AdottDátum-mal jelzett idıpontban automatikus számítást elıíró leírási szabály érvényes. A kimenet a következı oszlopokat tartalmazza! EszközKód EszközNév Alap Képlet SELECT E.EszközKód, EszközNév, Alap, Képlet FROM ESZKÖZ E, ESZKÖZLEÍRÁS EL, X WHERE EL.EszközKód = E.EszközKód AND AdottDátum AND ( AdottDátum AND AND ) X.ÉrtCsökKód 3.4 Kérdezze le az olyan eszköztípusokat, amelyekbıl nem létezik eszköz a cégnél! 4. feladat E feladat alfeladatait az alábbi egyedtípusok figyelembe vételével oldják meg! BIZONYLAT (BizonylatKód, BizonylatSzám, TranzakcióNév, TranzakcióDátum) SZÁMLATÜKÖR (SzlaTükKód, FkviSzlaSzám, SzlaÉrvKezd, SzlaÉrvVége, SzlaNév, SzlaTipusKód) CIKK (CikkSzám, CikkNév, VámTfaSzám, AlapMértEgys) Értelmezés: Az AlapMértEgys szerepneve MértEgysnek. KÉSZLETTÍPUS (KészlTipKód, KészlTipNév) Értelmezés: Lehetséges készlettípusok: anyag, áru, befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék. KÉSZLETMOZGÁSNEM (KészlMozgásKód, KészlMozgásNév, Irány, Mennyiségi, Értéki) Értelmezés: Az Irány értékei: Növelı vagy Csökkentı. A Mennyiségi és az Értéki attribútumok Igaz/Hamis értékőek lehetnek. Ezek jelzik, hogy az adott készletmozgásnem mennyiségi mozgás, értékbeni mozgás vagy egyszerre mindkettı (Pl.

34 34 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK csak mennyiségi mozgás a raktárközi átadás; csak értékbeni mozgás az értékhelyesbítés.) KÉSZLETMOZGÁS-SZÁMLA (MszSzabályKód, KészlMozgásKód, KészlTipKód, MSzÉrvKezd, MSzÉrvVége, EllenSzlaTükKód) Értelmezés: Az EllenSzlaTükKód attribútum a készletszámla ellenszámláját határozza meg a KészlMozgásKóddal meghatározott mozgásnem és a KészlTipKóddal meghatározott készlettípus mellett. Ha a KészlTipKód attribútum üres, akkor az adott KészlMozgásKóddal azonosított mozgásnem mellett minden készlettípusra azonos szabály szerint adódik az ellenszámla. FIFO-ÉRTÉKELÉS (FiFoSzabályKód, CikkSzám, KészlTipKód, FiFoÉrvKezd, FiFoÉrvVége) Értelmezés: Ebben a táblában csak olyan cikkek készlettípusaira vonatkozó sorok szerepelnek, amelyekre adott érvényességgel FIFO értékelést alkalmaznak. Ha a KészlTipKód attribútum üres, akkor az adott CikkSzámmal azonosított cikk minden készlettípusára FIFO értékelés vonatkozik az adott érvényességgel. (Tehát egy ilyen sor itt is egy sorhalmazt helyettesít, amelyet úgy kapunk, hogy az adott CikkSzám mellé felvesszük az összes lehetséges KészlTipKód értéket.) Feltételezzük, hogy azokra a cikk-készlettípus párokra, amelyek adott érvényességgel nem szerepelnek a FIFO-ÉRTÉKELÉS táblában, idıszaki átlagáras értékelés vonatkozik. KÉSZLETMOZGÁS (TételSorszám, IdıszakKód, BizonylatKód, CikkSzám, KészlTipKód, KészlMozgásKód) Értelmezés: Ebben a táblában készletmozgás olyan adatai állnak, amelyek attól függetlenül értelmezhetık, hogy a mozgás csak mennyiségben vagy csak értékben vagy mindkét módon könyvelıdik. KÉSZLET-ÉRTÉKVÁLTOZÁS (ÉrtékTételSorszám, Összeg, EgységÁrJelzı, FeladásKód) Értelmezés: Ebben a táblában készletmozgás értékben könyvelése miatti kiegészítı adatok állnak. Az ÉrtékTételSorszám szerepneve TételSorszámnak. Az EgységÁrJelzı csak FIFO értékelési mód esetén van kitöltve, és az adott tételre vonatkozó egységárat azonosítja. 4.1 SQL-ben írja meg azt a lekérdezést, amelynek a kimenetét a KÉSZLETMOZGÁS-SZÁMLA sorai képezik azzal a változtatással, hogy bennük, az EllenSzlaTükKód helyett a megfelelı FkviSzlaSzám álljon! Egészítse ki a következı lekérdezı parancsot úgy, hogy annak kimenetét az AdottDátummal jelzett idıpontban NEM FIFO-értékeléső cikk-készlettípus párok képezzék. A kimenet a következı két oszlopot tartalmazza! CikkSzám KészlTipKód

35 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 35 SELECT FROM CIKK AS C, KÉSZLETTÍPUS AS K WHERE (SELECT * FROM AS X WHERE X. = C. AND (X. = K. OR X. ) AND <= AdottDátum AND (AdottDátum <= OR ) 4.3 Egészítse ki a következı lekérdezı parancsot úgy, hogy annak kimenetét a KÉSZLET- ÉRTÉKVÁLTOZÁS sorokból képzett azon fıkönyvi forgalomtételek képezzék, amelyek a készletszámla megfelelı ellenszámlájának tartozik oldalát érintik. Használja ki, hogy ilyen forgalomtételek azokból a KÉSZLET-ÉRTÉKVÁLTOZÁS sorokból képzıdnek, amelyeknek KÉSZLETMOZGÁS-sorát Csökkentı irányú készletmozgásnem jellemzi. A kimenı forgalomtételek következı oszlopait kell megmutatni: ÉrtékTételSorszám (a KÉSZLET-ÉRTÉKVÁLTOZÁS sorból), FeladásKód (a KÉSZLET-ÉRTÉKVÁLTOZÁS sorból), EllenSzlaTükKód (a megfelelı ellenszámlára mutató kód), T (a tartozik oldalt jelölı konstans), Összeg (a KÉSZLET-ÉRTÉKVÁLTOZÁS sorból). SELECT ÉrtékTételSorszám, Feladáskód, EllenSzlaTükKód, T, Összeg FROM KÉSZLETMOZGAS KM, [KÉSZLET-ÉRTÉKVÁLTOZÁS] KÉ, KÉSZLETMOZGÁSNEM KMN, X, BIZONYLAT B WHERE TételSorszám = AND KMN.KészlMozgasKód = AND AND X.KészlMozgasKód = AND..(X.KészlTipKód = OR ) AND B.BizonylatKód = AND <= TranzakcióDátum AND (TranzakcióDátum <= OR ) 5. feladat Az alfeladatok megoldásához a következı három egyedtípust (táblát) kell figyelembe venni. Ezek szerkezetében a kövéren szedett nevek az elsıdleges kulcsot jelzi. DEVIZASZAMLA (Szamlaszam, Szamlatulajdonos_szam, Devizajel, Lekot_idotartam) KAMATLAB (Devizajel+Lekot_idotartam+Kamatvalt_datum, Kamatlab)

36 36 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK SZAMLAMOZGAS (Szamlamozgasszam, Szamlaszam, Mozgaskod, Mozgas_datum, Mozgasosszeg, Egyenleg, Lekotéskor_kamatlab, Lekotes_vege, Parja_szamlamozgasszam) A Lekoteskor_kamatláb szerepneve a Kamatlabnak. A Parja-szamlamozgasszam szerepneve a Szamlamozgasszamnak. A Parja-szamlamozgasszam csak a Mozgáskód=6 esetben van kitöltve. Megjegyzés: A három táblaszerkezet egy bank devizaszámla nyilvántartó adatbázisának definíciójából lett kiemelve. Átvezetés esetén két számlamozgássornak kell keletkezni. Az egyik az átvezetés számláról (Mozgáskód=5), a másik az átvezetés számlára (Mozgáskód=6). Ilyenkor a 6-os mozgáskódú számlamozgás a Parja_szamlamozgasszam oszlopban hivatkozást tartalmaz az 5- ös mozgáskódú párjára (fordított irányú hivatkozás nincs.) 5.1 SQL paranccsal kérdezze le minden számla utolsó egyenlegét! Kimenet Szamlaszam Egyenleg 5.2 Egészítse ki az alábbi SQL parancsot! Ezzel egy olyan Felevnel_nagyobb_lekotes nevő viewt kell készíteni, ami azt tartalmazza, hogy én az egyes devizákból összesen mekkora olyan összbetét volt a banknál, amelynek a lekötési idıtartama után jár le. Kimenet: Devizajel Osszbetet Azonos devizanemre több olyan számla lehet egyidejőleg (akár azonos számlatulajdonosnak is), amely megfelel a Lekotes_vege és a Mozgas_datum jellemzıkre adott fenti feltételnek; az összbetétet ezen számlák egyenlegeibıl kell összegezni. CREATE VIEW Felevnel_nagyobb_lekotes (Devizajel, Osszbetet) AS SELECT FROM WHERE AND AND

37 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE Egészítse ki az alábbi SQL parancsot. Ezzel azon SZAMLAMOZGAS sorokat kell megjeleníteni, melyek az átvezetéssel kapcsolatos kétféle mozgás valamelyikét rögzítik, és nincs megfelelı párjuk a következı értelemben: A 6-os mozgáskódú számlamozgásnak nem létezik a hivatkozott 5-ös mozgáskódú párja. Az 5-ös mozgáskódú számlamozgáshoz nem létezik ráhivatkozó 6-os mozgáskódú számlamozgás. Vagy létezik a hivatkozott pár, de ne azonos Mozgasosszeget tartalmaz. SELECT * FROM SZAMLAMOZGAS A WHERE MOZGASKOD = 5 AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SZAMLAMOZGAS B WHERE AND AND ) OR MOZGASKOD = AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SZAMLAMOZGAS B WHERE AND AND ) 5.4 Egészítse ki a következı SQL parancsot. Ezzel azon SZAMLAMOZGAS sorokat kell megjeleníteni, melyekben a Lekoteskor_kamatlab oszlop tartalma ellentmond a KAMATLAB tábla tartalmának. Szabályosan teljesülni kell, hogy Lekoteskor_kamatlab = Kamatlab, ahol az utóbbi a KAMATLAB tábla azon sorából van véve, melyben Devizajel azonos a mozgással érintett devizaszámlában hivatkozott Devizajel értékkel; Lekot_idotartam azonos a mozgással érintett devizaszámlában hivatkozott Lekot_idotartam értékkel; Kamatvalt_datum az elıbbi két feltételt teljesítı KAMATLAB sorokból a maximális olyan értéket tartalmazza, melyre Kamatvalt_datum <= Mozgas_datum. Ellentmondás akkor áll fenn, ha fenti szabály nem teljesül. SELECT * FROM SZAMLAMOZGAS M WHERE Lekoteskor_kamatlab!= ( SELECT FROM KAMATLAB K1, DEVIZASZAMLA D WHERE

38 38 ) AND AND INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK AND Kamatvalt_datum = ( SELECT FROM KAMATLAB K2 WHERE K2.Devizajel= ) AND AND K2.Lekot_idotartam = 6. feladat A következı alfeladatok az alábbi CREATE TABLE parancsokkal definiált Termek, Anyagkeszlet és Anyagnorma táblákra vonatkoznak. CREATE TABLE Termek ( Termekkod INTEGER PRIMARY KEY, Termeknev VARCHAR(30) NOT NULL ); CREATE TABLE Anyagkeszlet ( Raktarkod INTEGER NOT NULL REFERENCES Raktar, Anyagkod INTEGER NOT NULL REFERENCES Anyag, Mennyiseg NUMBER NOT NULL, CONSTRAINT Anyagkeszlet_kulcs PRIMARY KEY (Raktarkod, Anyagkod) ); CREATE TABLE Anyagnorma ( Termekkod INTEGER NOT NULL REFERENCES Termek, Anyagkod INTEGER NOT NULL REFERENCES Anyag, Fajlagos_igeny NUMBER NOT NULL, CONSTRAINT Anyagnorma_kulcs PRIMARY KEY (Termekkod, Anyagkod) ); 6.1 Létre kell hozni egy olyan view-t, ami azt mutatja, hogy a Tengeri herkentyő nevő termék gyártásához szükséges anyagokból külön-külön összesen mekkora készlet áll rendelkezésre! A view oszlopai: Anyagkod Osszes_keszlet Pótolja a view létrehozását kezdeményezı, alábbi SQL parancs hiányzó részeit! CREATE VIEW Thanyagaiból_keszlet (, ) AS SELECT, FROM Termek AS T,, Keszlet AS K WHERE = Tengeri herkentyő AND AND = A.Anyagkod

39 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE Az elızı alfeladatban létrehozott view nem tartalmaz sorokat a Tengeri herkentyő azon anyagairól, amelyekbıl egyáltalán nincs készlet(sor). Ezért most készítsen egy olyan view-t is, ami a Tengeri herkentyő azon anyagait sorolja fel, amelyekbıl egyáltalán nincs készlet. Tehát a view-nak egyetlen oszlopa van az Anyagkod. Pótolja a view létrehozását kezdeményezı, alábbi SQL parancs hiányzó részeit! CREATE VIEW Thanyagai_keszlet_nelkul ( ) AS SELECT FROM TERMÉK AS T, ANYAGNORMA AS A WHERE AND AND A.Termékkód = NOT IN (SELECT FROM ) 6.3 Az elızı két alfeladatban létrehozott view-k felhasználásával határozza meg, legfeljebb milyen mennyiség gyártható le a Tengeri herkentyőbıl a rendelkezésre álló anyagkészlet alapján. Kimenet Gyártható mennyiség A Tengeri herkentyőbıl a szők keresztmetszet által meghatározott, maximálisan legyártható mennyiség Vegye figyelembe, hogy ha a Tengeri herkentyő valamely anyaga szerepel a Thanyagai_keszlet_nelkul view-ban, akkor a gyártható mennyiség 0, ellenkezıleg a Tengeri herkentyő minden anyagára számítani kell az Osszes_keszlet/Fajlagos_igeny hányadost, és ezen hányadosok minimuma a Tengeri herkentyőbıl gyártható mennyiség. Pótolja a lekérdezést kezdeményezı, alábbi SQL parancs hiányzó részeit! SELECT MIN( ) AS [Gyártható mennyiség] FROM AS A, Thanyagaibol_keszlet AS V WHERE A.Anyagkód = AND NOT EXISTS (SELECT FROM ) UNION SELECT DISTINCT AS [Gyártható mennyiség] FROM Thanyagai_keszlet_nelkul 7. feladat Egy, a mőködı KFT-ket nyilvántartó adatbázis négy táblája az alábbi szerkezettel rendelkezik. A vastagon szedett betők az elsıdleges kulcsokat jelzik. TULAJDONOS (Tul_kod, Tul_nev, Tul_tipus) Tul_tipus: T =természetes személy; S =szervezet.

40 40 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK KFT (KFT_kod, KFT_nev, KFT_szekhely, Azonos_tul_kod) Azonos_tul_kod: Ha a kft tulajdonos valamelyik másik kft-ben, akkor a vele azonos ( S típusú) tulajdonos azonosítója. T_SZERZODES (Szerz_kod, Szerz_datum, KFT_kod, Jegyzett_toke) Jegyzett_toke: a KFT_koddal adott kft jegyzett tıkéje a Szerz_koddal adott társasági szerzıdés szerint. RESZARANY (Szerz_kod + Tul_kod, Szazalek) Szazalek: A Tul_koddal adott tulajdonos részaránya a Szerz_koddal adott szerzıdés szerinti jegyzett tıkében. 7.1 Pótolja az alábbi SELECT parancs hiányzó részeit, ha a parancs segítségével azt kell megállapítani, hogy a MAF & FIA nevő kft-nek mekkora a jegyzett tıkéje az legutolsó állapot szerint? Kimenet: Legutolsó szerzıdés dátuma Jegyzett tıke SELECT AS [Legutolsó szerzıdés dátuma], Jegyzett_toke AS [Jegyzett tıke] FROM S1, KFT WHERE S1. = AND AND = (SELECT FROM WHERE ) 7.2 Milyen elıkészítéssel lehet megkönnyíteni a 7.1 alfeladat megoldását?.... Az elıkészítés a megoldás megkönnyítésén túl rövidíti-e a válaszidıt is? Miért? A MAF & FIA nevő kft az alapításától mostanig mely más kft-knek volt tulajdonosa és mikori szerzıdés szerint. Kimenet: KFT kód KFT név Dátum Részarány (%) SELECT S.KFT_kod AS [KFT kód], AS [KFT név], AS [Dátum],

41 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 41 AS [Részarány (%)] FROM K1, K2, RESZARANY R, T_SZERZODES S WHERE = MAF & FIA AND AND AND = R.Tul_kod = S.KFT_kod = K2.KFT_kod 7.4 Pótolja az alábbi SELECT parancs hiányzó részeit, ha a parancs segítségével azt kell megállapítani, hogy mekkora a KFT-k jegyzett tıkéje a legutolsó állapot szerint? Kimenet: KFT-kód KFT-név Legutolsó szerzıdés dátuma Jegyzett tıke SELECT S1.KFT_kod AS [KFT-kód], KFT_nev AS [KFT-név] FROM AS [Legutolsó szerzıdés dátuma], Jegyzett_toke AS [Jegyzett tıke] S1, KFT WHERE S1. = AND = (SELECT FROM WHERE ) 7.5 A MAF & FIA nevő kft-nek az alapításától mostanig mely más kft-k voltak a tulajdonosai és mikori szerzıdés szerint. Kimenet: KFT kód KFT név Dátum Részarány (%) SELECT K1.KFT_kod AS [KFT kód], AS [KFT név], AS [Dátum], AS [Részarány (%)] FROM K1, K2, RESZARANY R, T_SZERZODES S WHERE = MAF & FIA AND = R.Tul_kod AND = AND S.KFT_kod =

42 42 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 8. feladat Az alfeladatok az 1. ábrán látható négy táblára támaszkodnak. Az említett adatforrások közötti kapcsolatokat a 2. ábra mutatja. 1. ábra: Négy tábla szerkezete Táblák értelmezése: TÁRSASÁG: TÁRSASÁG TÖRTÉNET: TULAJDONOS: TULAJDONI RÉSZ: Társaságokat nyilvántartó tábla. A társaságok alapítását, és minden olyan olyan változását, amely a jegyzett tıkéjüket vagy a tulajdonosi összetételüket (a tulajdonosok tıkerészarányát) illeti egy (új) társasági szerzıdésben kell rögzíteni. A TÁRSASÁG TÖRTÉNET tábla sorai lényegében ezeknek a társasági szerzıdéseknek a regisztrálására szolgálnak. A tulajdonosok nyilvántartására szolgáló tábla. Ennek sorai azt mutatják, hogy adott tulajdonos adott társasági szerzıdés szerint hány százalékban tulajdonosa a társasági szerzıdés tárgyát képezı társaságnak. Azon mezık (oszlopok) értelmezése, amelyeknek a jelentése nem következtethetı ki egyértelmően a nevükbıl: Érvkezd: Egy társasági szerzıdés érvényességének kezdete.

43 Érvvége: ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 43 Egy társasági szerzıdés érvényességének vége. (A még érvényes sorok érvényességének igazi vége általában ismeretlen. Ilyenkor egy nagyon nagy dátum, áll benne.) Tulajdonostípus: Lehetséges értékei T vagy J. T: természetes személy, J: jogi személy. Azonostulajdonos: A Tulajdonoskód szerepneve. Csak olyan társaságoknál van kitöltve, amelyek azonosak valamely tulajdonossal, és ezeknél a társasággal azonos tulajdonos azonosító kódja áll benne. 2. ábra: A táblák kapcsolatai 8.1 Kérdezze le azokat a tulajdonosokat, amelyek azonosak valamelyik társasággal! Kimenet: a TULAJDONOS minden oszlopa és a megfelelı Társaságkód. Mely táblát vagy táblákat használja a lekérdezés?: Ha több tábla képezi a lekérdezés adatforrását, akkor a lekérdezés definíciója a táblák között a 2.ábrán adott kapcsolatok melyikét tartalmazza, és azt milyen illesztéstípussal 1/2/3?): A lekérdezést a 3. ábra szerinti őrlapon adja meg!

44 44 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Mezı: Tulajdonoskód Tulajdonos neve Azonos-kft Tábla: TULAJDONOS TULAJDONOS TULAJDONOS Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: 3. ábra: Őrlap a 8.1 feladathoz Is Not Null 8.2 Kérdezze le azokat a társaságokat, amelyek adott napon tulajdonosai voltak valamelyik másik társaságnak! Az ilyen társaságok minden adata jelenjen meg a kimeneten! A kérdéses napot az Access a lekérdezés futtatásakor kérdezze meg a felhasználótól. Mely táblát vagy táblákat használja a lekérdezés?: A felhasznált táblák 2. ábrán adott kapcsolatai közül melyiket kell biztosan törölni a lekérdezés definíciójából? Az elıbbi kapcsolatot miért kell törölni? Hogyan rendelkezik arról, hogy egy társaság akkor is csak egyszer jelenjen meg a kimeneten, ha az adott napon több másik társaságnak is tulajdonosa. TÁRSASÁG, TULAJDONI RÉSZ, TÁRSASÁG TÖRTÉNET A TÁRSASÁG és a TÁRSASÁG TÖRTÉNET tözötti kapcsolatot. Mert az egy olyan feltételt adna a lekérdezés definíciójához, melyet a többi feltétel egyidejő teljesítése mellett csak olyan társaságok elégíthetnék ki, amelyek önmaguk tulajdonosai. (Ilyenek pedig nincsenek.) A Lekérdezés tulajdonságai ablakban Egyedi értékek: Igen beállítással. A lekérdezés definícióját a 4. ábra szerinti őrlapon adja meg! Mezı: TÁRSASÁG.* Érvkezd Érvvége Tábla: TÁRSASÁG TÁRSASÁG TÖRTÉNET TÁRSASÁG TÖRTÉNET Rendezés Megjelenítés: Feltétel: <=[Adott nap] >=[Adott nap] vagy: X x 4. ábra: Őrlap a 8.2 feladathoz 8.3 Oldja meg a 8.2 feladatot olyan változatban, hogy a szükséges táblák minden kapcsolatát törli a lekérdezés definíciójából! Az 5. ábra szerinti őrlapon adja meg a 8.2-beli megoldás olyan kiegészítését (csak a kiegészítést), amely a kapcsolatok hiányában is mőködik!

45 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 45 Kiegészítés: Mezı: Azonos-tulajdonos Szerzıdésszám Tábla: TÁRSASÁG TULAJDONI RÉSZ Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: [TULAJDONI RÉSZ]. [Tulajdonoskód] [TÁRSASÁG TÖRTÉNET]. [Szerzıdésszám] 5. ábra: Őrlap a 8.3 feladathoz 8.4 Tegyük fel, hogy a 8.2 feladat megoldását Adott napon tulajdonos társaságok névvel elmentette. Annak felhasználásával kérdezze le azokat a társaságokat, amelyek adott napon NEM voltak tulajdonosai semelyik másik társaságnak! Az ilyen társaságok minden adata jelenjen meg a kimeneten! Feltételezze, hogy a 6. ábrán adott kapcsolat a lekérdezés definíciójának részét képezi! Melyik illesztési változatot választja a 6. ábrán mutatottak közül?: 6. ábra: Illesztési tulajdonságok beállítása a 8.4 feladathoz A lekérdezést a 7. ábra szerinti őrlapon adja meg! Mezı: KFT.* Kft-azonosító Tábla: KFT Adott napon tulajdonos kft Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: Is Null 7. ábra: Őrlap a 8.4 feladathoz 8.5 Kérdezze le, hogy adott napon adott névvel rendelkezı tulajdonos mely társaságoknak volt tulajdonosa! Kimenet: Társaságkód és Társaság neve. A kérdéses napot és a szóban forgó tulajdonos nevét az Access a lekérdezés futtatásakor kérdezze meg a felhasználótól.

46 46 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Mely táblát vagy táblákat használja a lekérdezés?: A felhasznált táblák kapcsolatai közül melyiket kell biztosan törölni a lekérdezés definíciójából? Az elıbbi kapcsolatot miért kell törölni? A lekérdezést a 8.ábra szerinti őrlapon adja meg! Mezı: Társaságkód Társaság neve Tulajdonos neve Tábla: TÁRSASÁG TÁRSASÁG TULAJDONOS Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: Folytatás: Mezı: Érvkezd Érvvége Tábla: TÁRSASÁG TÖRTÉNET TÁRSASÁG TÖRTÉNET Rendezés Megjelenítés: Feltétel: <=[Adott nap] >=[Adott nap] vagy: 9. feladat 8. ábra: Őrlap a 8.5 feladathoz [Adott tulajdonosnév] Az alfeladatokat itt is a 8. feladat 1. ábráján látható négy táblára támaszkodva kell megoldani. Az említett adatforrások közötti kapcsolatokat szintén az ottani 2. ábra mutatja. 9.1 Kérdezze le azokat a tulajdonosokat, amelyek NEM azonosak a TÁRSASÁG táblában nyilvántartott semelyik társasággal! Kimenet: a tulajdonos minden mezıje. (Megjegyzés: Lehet olyan tulajdonos, amely ugyan társaság, de nincs benne a TÁRSASÁG táblában.) Mely táblát vagy táblákat használja a lekérdezés?: Ha több tábla képezi a lekérdezés adatforrását, akkor a lekérdezés definíciója a táblák között a 2.ábrán adott kapcsolatok melyikét tartalmazza, és azt milyen illesztéstípussal 1-es vagy melyik táblából minden sor?):

47 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 47 A lekérdezést a 9. ábra szerinti őrlapon adja meg! Mezı: Tulajdonoskód Tulajdonos neve Azonos-kft Tábla: TULAJDONOS TULAJDONOS TULAJDONOS Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: 9. ábra: Őrlap a 9.1 feladathoz Is Not Null 9.2 Kérdezze le, hogy adott napon kik voltak a tulajdonosai egy adott névvel rendelkezı társaságnak! Kimenet: Tulajdonoskód és Tulajdonos neve. A kérdéses napot és a szóban forgó társaság nevét az Access a lekérdezés futtatásakor kérdezze meg a felhasználótól. Mely táblát vagy táblákat használja a lekérdezés?: A felhasznált táblák kapcsolatai közül melyiket kell biztosan törölni a lekérdezés definíciójából?: A lekérdezést a 10. ábra szerinti őrlapon adja meg! Mezı: Tulajdonoskód Tulajdonos neve Kft neve Tábla: TULAJDONOS TULAJDONOS KFT Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: Folytatás: Mezı: Érvkezd Érvvége Tábla: KFT TÖRTÉNET KFT TÖRTÉNET Rendezés Megjelenítés: Feltétel: <=[Adott nap] >=[Adott nap] vagy: 10. ábra: Őrlap a 9.2 feladathoz [Adott kft-név] 9.3 Kérdezze le azokat a társaságokat, amelyek adott napot megelızıen megszőntek! Kimenet: csak a Társaságkód. A kérdéses napot az Access a lekérdezés futtatásakor kérdezze meg a felhasználótól. Használja ki, hogy egy megszőnt társaság megszőnésének dátuma a hozzátartozó TÁRSASÁG TÖRTÉNET sorokból vett Érvvége értékek maximumával azonos! Mely táblát vagy táblákat használja a lekérdezés?:

48 48 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK A lekérdezést a 11. ábra szerinti őrlapon adja meg! Mezı: Kft-azonosító Érvvége Tábla: KFT KFT TÖRTÉNET Összesítés: Group By Max Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: <=[Adott nap] 11. ábra: Őrlap a 9.3 feladathoz 9.4 Definiáljon egy olyan lekérdezést, amelynek a kimenete: Társaságkód, Társaság neve, Alapítás dátuma és a Megszőnés dátuma. A kimeneten csak azok a társaságok jelenjenek meg, amelyek aktuálisan ( én) már megszőntek. Használja ki, hogy egy társaság alapításának dátuma a hozzátartozó TÁRSASÁG TÖRTÉNET sorokból vett Érvkezd értékek minimumával azonos, illetve egy megszőnt társaság megszőnésének dátuma a hozzátartozó TÁRSASÁG TÖRTÉNET sorokból vett Érvvége értékek maximumával azonos. Mely táblát vagy táblákat használja a lekérdezés?: A lekérdezést a 12. ábra szerinti őrlapon adja meg! Mezı: Kft-azonosító Kft neve: Kft neve Tábla: KFT KFT Összesítés: Group By Max Rendezés Megjelenítés: Feltétel: vagy: Folytatás: Mezı: Alapítás dátuma:érvkezd Megszőnés dátuma:érvvége Tábla: KFT TÖRTÉNET KFT TÖRTÉNET Összesítés: Min Max Rendezés Megjelenítés: Feltétel: <=# # vagy: 12. ábra: Őrlap a 9.4 feladathoz

49 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE feladat Az alfeladatok az alábbi adatbázisrészletet használják: 13. ábra: Felhasználható táblák és a kapcsolataik Megjegyzés: Ha az alfeladatoknál a lekérdezésdefiniáló felületek valamely rovatába nem fér el az oda vonatkozó megoldás szövege, akkor oda csak hivatkozást tegyen, és a megoldást a hivatkozással megjelölve pótlapon adja meg! 10.1 ACCESS-ben kérdezze le azokat a projekteket, amelyek Adott kezdet és Adott vége dátumokkal adott idıszakban legalább egy napon használnak egy adott erıforrást (paraméter: Adott erıforrásnév). Kimenet: Projektkód, Projektnév. A megoldást a 14.. ábra szerinti felületen adja meg! (Használja ki, hogy a kapcsolati ábra szerinti kapcsolatok mind adottak, méghozzá 1-es illesztési móddal!)

50 50 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 14. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz 10.2 Az elızı feladat megoldását milyen feltétellel kell kiegészíteni, ha a kapcsolati ábráról eltávolítja a TEVÉKENYSÉGHEZ RENDELT ERİFORRÁS és az ERİFORRÁS között adott kapcsolatot? 15. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz

51 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE ábra: Lekérdezés tulajdonságai ablak A lekérdezés kimenetének finomításához kell-e használni a 16. ábra szerinti ablakot (igen/nem) Igen. Indokolja meg a fenti válaszát! Az Egyedi értékek paramétert Igen-re kell módosítani. Ellenkezıleg az egyes projektek feleslegesen annyiszor jelennek meg a kimeneten, ahány különbözı tevékenységük használja az adott erıforrást az adott idıszakban. 3.3 Kérdezze le, hogy adott projektben (paraméter: Adott projektnév) adott napon (paraméter: Adott nap) mely munkavégzı erıforrások túlterheltek. Kimenet: Erıforráskód, Erıforrás neve, Kapacitás, Terhelés. A megoldást a 17. ábra szerinti felületen adja meg! (Használja ki, hogy a lekérdezésben érintett összes tábla összes olyan kapcsolata adott, amely a 13. ábrán is látható, méghozzá 1-es illesztési móddal!) Munkavégzı erıforrások a munkaerı vagy az eszközök, a túlterhelés csak ezekre értelmezhetı, az anyagokra nem. A munkavégzı erıforrásokat az Erıforrástípuskód 1-es értéke különbözteti meg. Egy erıforrás egy adott projekten belül és adott napon akkor számít túlterheltnek, ha az adott napon folyamatban lévı tevékenységeknek az erıforrásra vonatkozó együttes erıforrásigénye (=Terhelés) nagyobb, mint az erıforrásnak az adott projekthez rendelt kapacitása. Feltételezheti, hogy a [PROJEKTHEZ RENDELT ERİFORRÁS].Kapacitás mennyiség mindig ugyanolyan mértékegységben adott, mint a [TEVÉKENYSÉGHEZ RENDELT ERİFORRÁS].Erıforrásigény mennyiség.

52 52 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 17. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz

53 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE Kérdezze le, hogy adott projektben (paraméter: Adott projektnév) az egyes tevékenységeknek mennyi az összesített anyagköltsége! Kimenet: Tevékenységkód, Tevékenység neve, Anyagköltség. A megoldást a 18. ábra szerinti felületen adja meg! (Használja ki, hogy a lekérdezésben érintett összes tábla összes olyan kapcsolata adott, amely a 13. ábrán is látható, méghozzá 1-es illesztési móddal!) Azok az erıforrások számítanak anyagnak, amelyeknek az Erıforrástípuskódja 2-es. Az anyagoknál a Standard fajlagos költség mutatja az arra a mértékegységre esı anyagköltséget, amelyet a Vetítési mértékegység kódja azonosít. Feltételezheti, hogy az ilyen anyagjellegő erıforrásokból az egyes tevékenységek Erıforrásigény jellemzıje szintén a Vetítési mértékegység kódjával azonosít mértékegységben van adva, azaz egyfajta anyagból az anyagköltség mennyiségarányos része a [Standard fajlagos költség] * Erıforrásigény szorzással áll elı. Ehhez azonban még hozzá kell adni a nem mennyiségarányos Használatonkénti költséget is, azaz adott tevékenységnél egyfajta anyagból a teljes anyagköltség: [Standard fajlagos költség] * Erıforrásigény + [Használatonkénti költség] Azonban egy tevékenységhez többfajta anyagot is felhasználhatnak, és a lekérdezésnek tevékenységenként ezek összes költségét kell meghatározni. 18. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz

54 feladat INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Az alfeladatokat itt is a 10. feladat 13. ábráján látható táblákra és kapcsolatokra támaszkodva kell megoldani! 11.1 ACCESS-ben kérdezze le azokat a projekteket, amelyek Adott kezdet és Adott vége dátumokkal adott idıszakban végig használnak egy adott erıforrást (paraméter: Adott erıforrásnév). Kimenet: Projektkód, Projektnév, Tevékenység neve. A megoldást a 19. ábra szerinti felületen adja meg! (Használja ki, hogy a kapcsolati ábra szerinti kapcsolatok mind adottak, méghozzá 1-es illesztési móddal!) 19. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz

55 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE Az elızı feladat megoldását milyen feltétellel kell kiegészíteni, ha a kapcsolati ábráról eltávolítja a TEVÉKENYSÉG és az PROJEKT között adott kapcsolatot? 20. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz 11.3 Kérdezze le, hogy adott projektben (paraméter: Adott projektnév) az egyes anyagok felhasználásából anyagonként összesen mekkora költség adódott! Kimenet: Anyagkód, Anyag neve, Anyagköltség. A megoldást a 21. ábra szerinti felületen adja meg! (Használja ki, hogy a lekérdezésben érintett összes tábla összes olyan kapcsolata adott, amely a 10. feladat 13. ábráján is látható, méghozzá 1-es illesztési móddal!) Az anyagok az erıforrások egyik típusát képezik. Azok az erıforrások számítanak anyagnak, amelyeknek az Erıforrástípuskódja 2-es. Az anyagoknál a Standard fajlagos költség mutatja az arra a mértékegységre esı anyagköltséget, amelyet a Vetítési mértékegység kódja azonosít. Feltételezheti, hogy az ilyen anyagjellegő erıforrásokból az egyes tevékenységek Erıforrásigény jellemzıje szintén a Vetítési mértékegység kódjával azonosít mértékegységben van adva, azaz egyfajta anyagból egy bizonyos tevékenységnél való felhasználás miatt adódó anyagköltség mennyiségarányos része a [Standard fajlagos költség] * Erıforrásigény szorzással áll elı. Ehhez azonban még hozzá kell adni a nem mennyiségarányos Használatonkénti költséget is, azaz adott tevékenységnél egyfajta anyagból a teljes anyagköltség: [Standard fajlagos költség] * Erıforrásigény + [Használatonkénti költség] Azonban egy anyagot több tevékenység végrehajtása során is felhasználhatnak, és a lekérdezésnek anyagonként az ezekbıl adódó összes költséget kell meghatározni. Mely táblákat érinti ez a lekérdezés és miért? Tábla Indoklás PROJEKT Mert a projektet a neve alapján kell kiválasztani, és a projektnév csak ebben a táblában szerepel. TEVÉKENYSÉG Mert az anyagok (erıforrások) tevékenységenkénti felhasználása csak ennek segítségével kapcsolható a megfelelı projekthez.

56 56 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK ERİFORRÁS TEVÉKENYSÉGHEZ RENDELT ERİFORRÁS Mert innen állapítható meg, hogy az erıforrás milyen típusú, és innen vehetık az Anyagkód, Anyag neve a Standard fajlagos költség és a Használatonkénti költség adatok. Mert innen vehetı az Erıforrásigény adat. 21. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz 11.4 Kérdezze le, hogy adott projektben (paraméter: Adott projektnév) az egyes tevékenységeknek mennyi az összesített mőveleti költsége! Kimenet: Tevékenységkód, Tevékenység neve, Mőveleti költség. A megoldást a 22. ábra szerinti felületen adja meg! (Használja ki, hogy a lekérdezésben érintett összes tábla összes olyan kapcsolata adott, amely a 10. feladat 13. ábráján is látható, méghozzá 1-es illesztési móddal!)

57 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 57 Egy tevékenység mőveleti költségei abból adódnak, hogy a tevékenység valamilyen munkavégzı erıforrásokat (munkaerıt vagy az eszközöket) használ. Azok az erıforrások számítanak munkavégzı erıforrás, amelyeknek az Erıforrástípuskódja 1-es. Az ilyen erıforrásoknál a Standard fajlagos költség és a Túlmunka fajlagos költsége mutatja az arra az idıegységre esı erıforrásköltséget normál munkaidıben, illetve túlórában, amelyet a Vetítési mértékegység kódja azonosít. Feltételezheti, hogy az ilyen erıforrásokból az egyes tevékenységek Erıforrásigény, illetve Erıforrásigény túlmunkában jellemzıi szintén a Vetítési mértékegység kódjával azonosít mértékegységben vannak adva, azaz egyfajta anyagból a mőveleti költség idıarányos része a [Standard fajlagos költség] * Erıforrásigény + [Túlmunka fajlagos költsége] * [Erıforrásigény túlmunkában] képlettel áll elı. Ehhez azonban még hozzá kell adni a nem idıarányos Használatonkénti költséget is, azaz adott tevékenységnél egyfajta erıforrásból a teljes mőveleti költség: [Standard fajlagos költség] * Erıforrásigény + [Túlmunka fajlagos költsége] * [Erıforrásigény túlmunkában] + [Használatonkénti költség] Azonban egy tevékenységhez többfajta erıforrás is felhasználhatnak, és a lekérdezésnek tevékenységenként ezek összes költségét kell meghatározni. 22. ábra: Lekérdezésdefiniáló felület a feladathoz

58 58 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK 12. feladat Az alfeladatok az alábbi kapcsolatokat és táblákat tartalmazó adatbázisrészletet használják: 23. ábra: Táblakapcsolatok Táblák értelmezése: Bizonylat: 24. ábra: Táblák szerkezete A könyvelt forgalomtételek forrásbizonylatait tartalmazó táblázat. Fkviszla_forg: A könyvelt fıkönyvi számla-forgalomtételeket tartalmazó táblázat. Több mérlegidıszak tételeit tartalmazza (lásd Idoszakkod).

59 Szamlatukor: Szamlatipus Gyujtoleiro: Mezık (oszlopok) értelmezése: Szamlatukorkod Fkviszla_szam: Szamla_ervkezd: ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 59 A használható fıkönyvi számlaszámokat tartalmazó (és definiáló) történeti táblázat. A történetiség abban áll, hogy nemcsak az aktuálisan használható számlaszámokat mutatja, hanem azokat is, amelyek ma már érvénytelenek, de pl. 5 évvel ezelıtt érvényesek voltak. A 23. ábrán egy Szamlatukor_1 nevő doboz is szerepel. Ez nem egy további táblát jelent, hanem csak a Szamlatukor tábla egy plusz szerepét képviseli. (Ugyanis a Szamlatukor tábla két szerepben is fölérendeltje a Gyujtoleiro táblának.) A lehetséges számlatípusokat tartalmazó táblázat. Alaphelyzetben két sora van: egyik az eszköz jellegő, a másik pedig a forrás jellegő számlatípust képviseli. Azt leíró szabályokat tárol, hogy milyen győjtıszámlákra mely alszámlákról kell a forgalmat győjteni (pontosabban egyenlegezni). Ez is történeti táblázat: Nemcsak az aktuálisan érvényes szabályokat mutatja. A Szamlatukor-sor azonosítója Fıkönyvi számlaszám Számladefinició (Szamlatukor-sor) érvényességének kezdete. Szamla_ervvege: Számladefinició (Szamlatukor-sor) érvényességének vége. (A még érvényes sorok érvényességének igazi vége általában ismeretlen. Ilyenkor egy nagyon nagy dátum, áll benne.) Szamla_megnevezes: Fıkönyvi számla neve (az adott érvényességgel) Szamlatipuskod: Gyujtoszint: Bizonylatkod: Konyvelesdatum: Tetelsorszam: Idoszakkod: Szamlaoldal: Osszeg: TJ_tetelsorszam: Kapcsolat: Gyujtoszla_tkod: A Szamlatipus-sor azonosítója Igen/Nem, Igaz/Hamis kapcsoló a Szamlatukor-sorban. A kikapcsolt állapota könyvelési számlaszámot jelez, a bekapcsolt állapota viszont győjtı számlaszámot. A bizonylat adatbázison belüli azonosítója. A bizonylat könyvelési dátuma, egyben a bizonylatról keletkezett összes forgalomtétel könyvelési dátuma. A könyvelt fıkönyvi számla-forgalomtétel azonosítója. Annak a mérlegidıszaknak a kódja, amelyre a forgalomtétel könyvelve lett. Értékei: T = tartozik; K = követel. Könyvelt forgalomérték (forintban) Csak törlı vagy javító tételben van kitöltve, és az azzal törölt vagy javított forgalomtétel azonosítóját tartalmazza. Mint az Fkviszla_forg tábla egyik oszlopa szintén csak törlı vagy javító tételben van kitöltve. Értékei: T = törlés; J = javítás. A győjtıszámlaszámot tartalmazó Szamlatukor-sor azonosítója.

60 60 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Alszamla_tkod: Az alszámlaszámot tartalmazó Szamlatukor-sor azonosítója. Gyujtohoz_ervkezd: A Gyujtoleiro-sorban adott szabály érvényességének kezdete Gyujtohoz_ervvege: A Gyujtoleiro-sorban adott szabály érvényességének vége. (A még érvényes sorok érvényességének igazi vége általában ismeretlen. Ilyenkor egy nagyon nagy dátum, áll benne.) Tartozik_elojel Az adott számlatípus tartozik oldali forgalmának elıjele. A pozitív elıjel: 1, a negatív elıjel: 1. (A követel oldal elıjele ezzel ellentétes: -Tartozik_elojel.) 12.1 ACCESS-ben le kell kérdezni egy adott idıszak számlaosztályonként összesített tartozik forgalom étékeit! (Az adott idıszak egy futási idıben megadható paraméter.) Kimenet: Számlaosztály Tartozik forgalom Mely táblákat használja fel a lekérdezés forrásaként?: A lekérdezés definíciójának részeként felhasználja-e táblák között a 23. ábra szerint adott kapcsolat(ok)at (Igen/Nem)?: Ha igen, akkor milyen illesztéstípussal (1/2/3)?: Az alábbi rácsban adja meg a lekérdezés definícióját! (A lapméret miatt a rács több sorba tördelve a következı oldalon is folytatódik. Az elıbbi kérdésekre adott válaszoktól is függ, hogy mindegyik oszlopot fel kell-e használni.) Mezı: Tábla: Összesítés: Rendezés: Megjelenés: Feltétel:

61 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE 61 Folytatás: Mezı: Tábla: Összesítés: Rendezés: Megjelenés: Feltétel: Mezı: Tábla: Összesítés: Rendezés: Megjelenés: Feltétel: 12.2 ACCESS-ben kérdezze le azokat a számlaosztályokat, amelyekhez találhatók adott idıszaki forgalomtételek az Fkviszla_forg táblában! (Az adott idıszak egy futási idıben megadható paraméter.) Kimenet: Számlaosztály Számlatípuskód (Feltételezheti, hogy egy adott számlaosztályba tartozó minden fıkönyvi számla számlatípuskódja azonos.) Mely táblákat használja fel a lekérdezés forrásaként?: A lekérdezés definíciójának részeként felhasználja-e táblák között a 23. ábra szerint adott kapcsolat(ok)at (Igen/Nem)?: Ha igen, akkor milyen illesztéstípussal (1/2/3)?: Az alábbi rácsban adja meg a lekérdezés definícióját! (A lapméret miatt a rács több sorba van tördelve. Az elıbbi kérdésekre adott válaszoktól is függ, hogy mindegyik oszlopot fel kell-e használni.)

62 62 INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Mezı: Tábla: Összesítés: Rendezés: Megjelenés: Feltétel: Mezı: Tábla: Összesítés: Rendezés: Megjelenés: Feltétel: 12.3 Tegyük fel, hogy a lekérdezést T névvel, a lekérdezést pedig L névvel mentette el; továbbá elkészítette a lekérdezésnek azt a párját, amely egy adott idıszak számlaosztályonként összesített követel forgalom étékeit adja vissza, és ezt K névvel mentette el. A felsoroltak felhasználásával állítsa elı az adott idıszaki számlaosztályonkénti egyenlegeket! Kimenet: Számlaosztály Egyenleg A lekérdezései forrásait és a köztük fennálló kapcsolatokat a 25. ábra mutatja. Mind az L-T kapcsolat, mind az L-K kapcsolat illesztéstípusa 2-es. (Az említettekbıl az L-T kapcsolat illesztési tulajdonságait mutató ablak is látszik a 26. ábrán.) 25. ábra

63 ADATBÁZIS DEFINIÁLÁSA ÉS KEZELÉSE ábra Elsı közelítésben: Egyenleg = ([T].[Tartozik forgalom] [K].[Követel forgalom]) * [Tartozik_elojel], ahol a Tartozik forgalom is és a Követel forgalom is ugyanazon Számlaosztály forgalma, továbbá az alkalmazandó Tartozik_elojel értéket pedig a közös Számlaosztályhoz tartozó Szamlatipuskod határozza meg. Ez a képlet azonban csak akkor mőködik korrektül, ha a T- ben és a K-ban ugyanazok a számlaosztályok vannak jelen. Ez azonban nem igaz, hiszen lehet olyan számlaosztály, amelyeknek csak tartozik forgalma van, ezért az csak a T-ben van jelen; hasonlóan lehet olyan számlaosztály, amelynek csak követel forgalma van, ezért az csak a K- ban van jelen. Tehát a T és a K források közvetlen összekapcsolása nem járható, mert ebben a kapcsolatban csak olyan számlaosztályok szerepelnének, amelyeknek mind tartozik, mind követel forgalommal rendelkeznek. Pont ezért van szükség az L forrásra, mert az az összes olyan számlaosztályt tartalmazza, amelynek volt valamilyen forgalma az adott idıszakban. Így, ha a kimeneti Számlaosztály értéket az L-bıl vesszük, akkor a kimenet az olyan számlaosztályokat is tartalmazza, amelyek csak egyik oldali forgalomra tettek szert a kérdéses idıszakban. Ezeknél a számlaosztályoknál azonban még mindig gond, hogy esetükben a fenti képlet az alábbi kezelhetetlen (kiszámíthatatlan) alakban realizálódik: Egyenleg = ([T].[Tartozik forgalom] Null) * [Tartozik_elojel] = Null (azaz üres) Egyenleg = (Null [K].[Követel forgalom]) * [Tartozik_elojel] = Null (azaz üres) Ennek kiköszöbölésére el kell érni, hogy ilyen esetekben a Null (üres érték) 0 számértékre cserélıdjön le. Ilyen célra jól alkalmazható az Access következı két függvénye: IsNull(mezı): Igazat ad vissza, ha a mezı üres, hamisat különben. IIf(feltétel; igaz ági kimenet; hamis ági kimenet): Az igaz ági kimenet adja vissza, ha a feltétel igaz; különben a hamis ági kimenet adja vissza. Példa a fenti két függvény kombinált alkalmazására: IIf(IsNull([mezı]);0;[mezı]) A fenti kifejezés 0 értéket ad vissza, ha a mezı üres, egyébként a mezı értékét adja vissza. A következı rácsban adja meg a lekérdezés definícióját! (A lapméret miatt a rács több sorba van tördelve.)

A gazdasági rendszerek irányítása a szabályozás mechanizmusán alapul.

A gazdasági rendszerek irányítása a szabályozás mechanizmusán alapul. 2.01. Szervezık, programozók, a felhasználó szakmai képviselıje. 2.02. Elméleti irányzatok, alkalmazástechnikai irányzatok, rendszer szemléleti irányzatok. 2.03. Operációkutatási irány, rendszertechnikai

Részletesebben

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı szak részére Dr. Gyurkó György 2011. Szerzı: Dr. Gyurkó György Lektorálta: Dr. Gubán Ákos Elıszó Ez a kötet kis különbséggel

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Dr. Holyinka Péter Vállalati információs rendszerek BMF NIK Budapest, 2001. augusztus 6. Kézirat gyanánt Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, alapfogalmak 3. 2. A külső információs kapcsolatok 8. 3. Cikkek és

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag

Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag 2007 1. A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 1.1. A gazdasági társaságokról szóló törvény fıbb elıírásai A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Mintavételezés és becslés módszertana

Mintavételezés és becslés módszertana 1 Mintavételezés és becslés módszertana Készítette: KRISTÁLY-Audit Kft., 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5. www.kristalyaudit.hu Nyirati Ferenc kamarai tag könyvvizsgáló 2009. 2 Bevezetés A mintavételezés a

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

A Versenystatisztika Adatbázis módszertana

A Versenystatisztika Adatbázis módszertana A Versenystatisztika Adatbázis módszertana 2008.11.28. Tartalom I. A Versenystatisztika Adatbázis általános jellemzıi 4 I.1. Az adatok forrása 4 I.2. A Versenystatisztika Adatbázis felépítése 6 II. A Versenystatisztika

Részletesebben

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán Adatbázis alapjai Készítette: Siki Zoltán 1. Bevezetés 1.1. Adatbázis fogalma 1.2. Történelmi áttekintés 1.3. Adatbáziskezelők szerepe, célja 1.4. Különböző adatbázis modellek 1.4.1. Hierarchikus adatbázis

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés... 3 II. Szabályzat célja... 3 III. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi

Részletesebben

Rövid bevezetı az Oracle Workflow Builder használatába (Munkafüzet)

Rövid bevezetı az Oracle Workflow Builder használatába (Munkafüzet) Ügyviteli folyamatmenedzsment (workflow WF) rendszer Rövid bevezetı az Oracle Workflow Builder használatába (Munkafüzet) Gyurkó György 2008. A munkafüzetben használt szoftver installáló anyaga letölthetı

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor SZAKDOLGOZAT Udvari Tibor Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatika Kar Dinamikus webfejlesztés lehetıségei Témavezetı: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Udvari Tibor Programtervezı

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Forintos és devizás számlakészítı és raktárkezelı program

Forintos és devizás számlakészítı és raktárkezelı program Forintos és devizás számlakészítı és raktárkezelı program Felhasználói kézikönyv Cobra Computer Kft. 2008 Ön ezt a termékváltozatot választotta: Belföldi számlakészítı Belföldi és devizás számlakészítı

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTİ Fazekas István Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS GYAKORLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... Számlázás 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1. RENDSZERKÖVETELMÉNY... 3 1.2. A PROGRAM TELEPÍTÉSE... 3 1.3. A PROGRAM TELEPÍTÉSE HÁLÓZATRA... 3 1.4. A PROGRAM ELTÁVOLÍTÁSA... 3 1.5. A PROGRAM

Részletesebben

INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS

INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS INFORMATIKA INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG ADATBÁZIS-KEZELÉS TARTALOMJEGYZÉK ALAPFOGALMAK...2 ACCESS ALAPOK...2 AZ ACCESS KÉPERNYİ RÉSZEI:...3 ADATBÁZIS MEGNYITÁSA:...3 AZ ADATTÁBLA (TÁBLA):...4 AZ ELSİDLEGES

Részletesebben