Az iskola összetétele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskola összetétele"

Átírás

1 Németh László Az iskola összetétele (Orvosi beszámoló a Medve utcai polgári iskola tanári értekezletén) 1. Feltűnhetett a tanári értekezlet tagjainak, hogy iskolánkban az idén két orvos és két gondozónővér dolgozik, egy-egy óráról nem hat, hanem csak két tanulót hívtunk le orvosi vizsgálatra; talán a gyerekek is elmondták, hogy mostanában új, szokatlan vizsgálatokat végeztek rajtuk, egy hosszú fémrúddal méregették őket, soknak az ujjhegyéből is vért vettek, a negyedikeseknek különféle feladványokat kellett megoldaniok, azonkívül kérdőíveket osztottunk ki, az egész család emlékezetét próbára tevő kérdésekkel. Tulajdonképp még az év elején be kellett volna számolnom valamelyik tanári értekezleten, hogy mi is az értelme az intézetünkben folyó fokozott orvosi munkának. Én ezt a beszámolót akkorra halasztottam, amikor a vizsgálatok javán túlestünk már, s itt-ott magyarázat közben a talált adatokra is hivatkozhatom. Azt gondoltam, hogy egy programnak, amely valamelyest már helyzetkép is, mindig több a meggyőző ereje, mint a puszta célkitűzésnek. Orvosok inváziója az iskolába joggal keltheti fel a tanárok gyanúját. Mi az, kérdik, most már két orvos esik egy tanári testületre? Még több tanórát fognak megzavarni? Orvosi kísérleteket akarnak az iskolában végezni? Kész feleletünk van ezekre a kérdésekre. Az iskolánkban folyó vizsgálatokra egyetlen új orvost sem alkalmaztak; az iskolaorvosi intézmény amúgy is túlterhelt orvosai vállalták egy évre ezt a többletet azért, mert fontosságáról meg voltak győződve. A részletesebb vizsgálatok miatt, igaz, több óráról kell gyerekeket leszólítani, de kérdés, mi nagyobb zavarás, ha három óráról két-két fiú még a tízpercben eltűnik, vagy ha egy óráról hatos-nyolcas csoportokban vonulnak le, esetleg két részletben. A szakorvosi vizsgálatokat úgy végezzük, hogy az előírt tüdőgondozói vagy sportorvosi kirándulásokkal essenek egybe; az értelmiség vizsgálatot helyettesítések alatt csinálom, a testnevelési órából elrabolt öt-tíz perc ugró-, mászó-, futógyakorlatokra fordíttatik. Nem igaz az sem, hogy az iskolában tanulókon orvosi kutatómunkát végzünk. Az ilyenféle, éveken át végzett vizsgálatoknak valószínű ugyan, hogy az orvosi eredménye is megvan (hisz az iskola az egyetlen hely, ahol a lakosság minden tagja és rétege igen hosszú időn át orvosi ellenőrzés alá vonható), az iskolaorvos azonban mégsem feledkezett meg arról, hogy ő az iskolába kihelyezett orvos, s kutatásait, ha orvosi területről is, de pedagógiai célok felé kell irányítania. Előadásomban vizsgálatainknak ezt a pedagógiai értelmét igyekszem a tanár kartársak elé tárni, hogy bizalmukat a szomszédságukban folyó munkához megnyerjem. 2. Azokon az íveken, melyeket a havi értekezletekre az osztályfőnököknek ki kell tölteniök, föltűnt nekem egy kérdés, mely, úgy látom, a tanár kartársaknak is elég gondot okoz: milyen az osztály összetétele. Sokan azt írják be ebbe a rovatba, hogy az osztályban elég sok az értelmes gyermek, mások, hogy a tanulók többnyire szegény szülők gyermekei, megint mások, zavarukban lakonikussá válva, azt, hogy az osztály összetétele tűrhető. Valójában erre a kérdésre nem valami könnyű válaszolni. Ebben a kérdésben egy új pedagógiai igény van

2 kimondva, amely egyelőre alig lehet több, mint igény. Összetételük a vegytanban a vegyületeknek vagy a földtanban a kőzet és talajrétegeknek van. Ez a kérdés tulajdonképpen azt mondja ki, hogy egy-egy osztály is vegyület vagy még inkább talaj, amelynek a tulajdonságait annak, aki műveli, ismernie kellene. A tanárt tömérdek jobb-rosszabb hasonlat hasonlította a magvetőhöz, s valóban, a tanterv magvait a miniszterig felnyúló bizottságok pácolják, csávázzák, szemelik, időnként meg is érjük egy-egy új csalhatatlan vetőgép vagy vetésforgó diadalát, a talajvizsgálatra azonban idáig elég kevés gond fordíttatott. Pedig erről tudjuk, hogy a kősziklától a humuszig milyen sokféle lehet. Igazán csak a legújabb időben történt egy-két kísérlet arra, hogy egy-egy iskola vagy osztály ifjúságát mint emberi talajt és pedagógiai szántóföldet tudományosan elemezzék. A gyermek az iskolába igen sok múltat hoz, nemcsak a maga múltját, hanem a szüleiét is. Ez a múlt, aszerint hogy milyen társadalmi rétegekből, foglalkozási körökből törtek föl vagy süllyedtek le a szülők, különböző. Minden iskolatípushoz más szülővilág tartozik, de az egyes iskolatípusokon belül is tömérdek. a változat. A polgári iskola vidéken ott lakó parasztok és kis állami alkalmazottak (vasutasok stb.) gyerekeit tanítja, Pesten faluról felhajtott vagy éppen idegen országokból bevándorolt, nyugtalan népelemekét. Más a talaja ott, ahol sváb beszivárgás színezi, s más, ahol zsidó a többség. A magyar nyelvű lakosság is más-más csoportokból sorozódik: a különféle iskolákban különböző alkati és értelmi sajátságok az uralkodók. Nyugodtan mondhatjuk, hogy néprajzilag erősen tagolt országunkban minden polgári iskolának más-más a szociológiája és az embertana, a talaj nem ugyanaz Sopronban és Fegyverneken, amint nem ugyanaz a Rottenbiller és a Medve utcában. E tarkaság fölött pedig mint bűvös kalap ott lebeg a tanterv, melyet minden fejre rá kell húzni. Hogy egy ilyen kalap van, azt tulajdonképp nem lehet helyteleníteni: hiszen a nevelés mindig ideálok felé tör, s míg az emberi változatok száma millió, az ideálé az egy. Az öreg kérdés, melyen annyi jó tanárt látunk vergődni: a hogyan. A gyakorlat természetesen megtanítja a pedagógust rá, hogy hol mit lehet s milyen eszközökkel. Az eredmény esetleg meggyőzi a felügyelőket is. De ahogy a tapasztalt gazdák tapasztalata sem teszi fölöslegessé a tudományos földelemzést, a tanári ösztön is rászorul a rendszeres iskolaelemzésre, különösen ha olyan sűrűn áthelyezgetett gazdákról van szó, mint a tanárok. Minden iskolának megvan a külön genius locija; amely a nevelőnek segítség vagy akadály. Ezt fölismerni, tudományosan rögzíteni a tanár számára nemcsak az ifjúsággal szemben lehet haszon, hanem a felügyelőhatósággal szemben is védelem. Az Árva megyei földből, ha tudja, hogy az, semmilyen főigazgató sem vár bánáti búzát. Másrészt tanári tapasztalatból mondom, a gyerekeknek igen sok képessége marad kihasználatlan, mert nem gondolnak rá, hogy megvannak. Régi benyomásom, hogy az iskolaegészségügyi intézmény orvosaival és nővéreivel segítségére lehetne a tanári testületnek ebben a talajvizsgálatban. A beteg gyermekek felügyeletén túl talán az is volna a magasabb célja, hogy e talajvizsgálat nagy részét elvégezze, s a rábízott emberanyagot a pedagógussal tudományosan ismertesse. A tantestület tagjai közül csak az iskolaorvos munkatársa, a gondozónővér látogatja meg a gyermekeket otthonukban, környezettanulmányaiból nálunk alakul ki az összegező kép, mi kezelhetjük legjobban a családtörténetet nyomozó kérdőíveket. A gyermek teljes emberi lénye is csak az iskolaorvos előtt bontakozhat ki. A lélek több, mint az ember agya. Sokkal mélyebbre ereszti gyökerét a szervezetbe, nem az agy a tokja, hanem a mirigyek, zsigeri idegrendszer egész szövevénye, az értelmi kép csak egy kis szektort mutat belőle, s hogy igazán megismerjük, e szövevény teljes hullámzását, a szétválaszthatatlan élet-lélektani sűrűt kell felkutatnunk. Ez a bozót csak az alkattan iskoláján átment orvos számára járható valamelyest. A rendelőben nyert alkati képet az iskolába kihelyezett orvosnak, aki maga is tanít, hospitál, helyettesít, értelemvizsgálatokat végezhet, sok alkalma van a tanuló szellemi képével összehasonlítani, s ő figyelmeztethet sok tanórai tünemény élettani hátterére. Ahogy van lombja egy iskolának, van gyökérzete is

3 társadalomban, emberségben, s az iskolaorvos a kertészek közül az, akinek ezzel a gyökérzettel kell foglalkoznia. Természetesen nem sokat ér, ha csak ő foglalkozik. Amit ő megtud, arról a tanári testületnek is tudomást kell szereznie. Meglehetős fölöslegesnek tartom azt a papírpocsékolást, amely ma az iskolában folyik. Mi, iskolaorvosok jórészt bürokraták lettünk. Ennek ellenére tudok egy nyomtatványt, amelytől sem magam, sem a tanár kartársak munkáját nem sajnálnám. Az osztálykönyvekben szerepel egy rovat: a tanuló jellemzése. Tulajdonképpen ebben a jellemzésben kellene megmutatkoznia az iskola elmélyedő munkájának. A bizonyítványnál, mely megítéli a gyermeket, fontosabb volna egy lelet, amely föltárja őt. Az ítéletet csak újabb ítélet követheti. A leletet azonban gyógyítás, gondozás. A jó tanár ma is elsősorban ismerkedik, azután nevel, s utolsósorban ítél. Könnyű belátni, hogy ez a részletes jellemzés (mely éppúgy végigkísérhetné a tanulót, mint manapság az iskolaorvosi törzslapok) lehetne a keret az iskolaorvosi és talajvizsgáló munka számára is. Meg lehetne találni egy olyan nyelvet, melyet orvos és pedagógus egyaránt megértene, s így az, ami egyelőre az orvosi rendelő titka marad, az oktatás hasznára is felszivárogna. Addig is, amíg ez az együttműködés meglesz (és soká lesz meg), lássunk néhány példát. 3. Arra, hogy milyen egyszerű eszközök milyen messzire vezethetnek ebben a talajvizsgálatban, kérdőíveink feldolgozásánál jöttem rá. Minden tanulónak a kezébe nyomtunk egy ötven-hatvan kérdést tartalmazó ívet, utasítva, hogy lehetőleg ő maga töltse ki, s csak azoknál a kérdéseknél forduljon szüleihez, amelyekre megfelelni nem tud. A kérdések úgy voltak föltéve, hogy a válaszokból egy rövid családtörténet bontakozik ki: szülők és nagyszülők születéshelye, kora, a vándorlások, halálozások, házasságkötés, testvérszám, foglalkozás, munkaviszonyok érdekeltek. Az ív kitöltésének nevelőértéke is van; a tanuló fölfedezi a családját, azonkívül színvonaljelző is: meglátjuk, mennyit tud maga a család is önmagáról. Ha osztályfőnök vagy az osztályban tanító tanár osztja ki az íveket, egy héten belül visszakerül, nekem kissé nehezebb mindenkin behajtani, úgyhogy még ma is vannak a gyerekek közt adósaim. A földolgozás is nagy munka: egy-egy osztály felületes földolgozása három-négy órába kerül, azonkívül az adatrendezés közben fölmerülő új és új szempontok is egyre további munkára sarkallnak. A kérdőívek kiaknázásától így egyelőre még elég messze járunk. Az azonban, amit elmondok, a továbbiak során már alig változhatik. Összeállítottam a tanulók születéshelyének statisztikáját. Körülbelül a tanulók egyharmada született vidéken. A tanulók szüleinek ezzel szemben már a háromnegyede, a nagyszülőknek 85%-a. Megegyezik ez azzal a képpel, amelyet tavaly az elsősök környezettanulmányaiból nyertem. A következtetés is ugyanaz: a polgári iskolához tartozó szülővilág: hordalékosztály, amely a vidékről ömlött fel a fővárosba. A felözönlés elég friss, 30%-ban a tanulók életében, 40%-ban a születésüket megelőző évben történt. Iskolánk tehát jórészt vidéki gyerekeket vagy legalább vidéki emberek gyerekét tanítja. Az osztályok mögött olyan otthonokat kell elképzelnünk, amelyekben a lakók legalább éjjel, amikor az ember gyerekkorába tér vissza, szénakazlakkal és etetőjászlakkal álmodnak. Azt hiszem, ez nem elhanyagolandó pedagógiai szempontnak sem. A kérdőívekből azonban, melyeket már a tavalyi tapasztalatok alapján állítottam össze, más is kiderül. Az volt a feltevésem, hogy a háború előtt felvándorolt rétegnek különböznie kell a háború után fölvándorolttól. Úgy képzeltem, hogy az utóbbiak közt több lesz a nyomorúságtól fölhajtott napszámos, a városra zúdult munkanélküli. Nos, a két elem csakugyan különbözik egymástól, ha nem is egészen úgy, mint gondoltam. Ebből a rovatból az derül ki, hogy a háború előtt felvándoroltak csaknem egytől egyig mint legények és lányok kerültek föl Pestre, a háború utáni vándorok

4 mint házasok. Ha az ember házassága előtt vándorol: többnyire szerencsét próbál, kalandot keres, vállalkozik; ha a házasság után, többnyire menekül. Az első csoportban kecskeméti legényeket és székelyudvarhelyi lányokat látunk, akiket a főváros boronált össze, a második csoportban Kocsról vagy Nagykátáról idesodort, kész családokat, amelyek úgy jöttek hazájukból Pestre, mint a szent család Egyiptomba. Idáig tehát azt kaptam, amit vártam. A meglepetés akkor ért, amikor a két réteg foglalkozását, kereseti viszonyait állítottam össze. A később jöttek voltak a jobban elhelyezkedett emberek. A javarészük fixfizetéses: kalauz, altiszt, köztisztasági munkás. Más alkalmazott, iparosféle, egy-két hentes, gépész akad köztük, napszámos alig. A háború előttiek jó része: szerelő, kőműves, szabó, betűszedő, cipész, kertész, bádogos, asztalos, tehát iparosok; kiskereskedő, hivatali ember jóval kevesebb köztük. Tudjuk, hogy a polgári iskolák szülővilágában a házfelügyelőség a kormányfőtanácsosi rang. Házfelügyelőséget csak rendes ember kap, többnyire olyanok, akik az állásukat is kockáztatnák a házmesteri hűtlenséggel. Meglepő, de a háború után felvándoroltak közt a házfelügyelő is több. Az ember e szokatlan jelenség előtt hajlandó történelmi példákra gondolni: a később jöttek szívósabbak, elszántabbak, ostromra készebbek. A régieket elpuhította Budapest. A valóság az, hogy a polgári iskolában két olyan réteg gyerekei keresztezik egymást, amelyek közül az egyik lefelémenőben van, deklasszálódik, a másik emelkedik. A régibb felvándorlók közül a legszerencsétlenebbek, az újabbak közül a legszerencsésebbek adják ide a fiúkat. Tudjuk, hogy a háború előtt a városba özönlő ifjúság java mesterséget tanult, tanyai vagy falusi földmunkás gyerekből iparos lett. A háború után ez a réteg letört (kérdőíveink szerint is csaknem kizárólag az iparos és nem a napszámos réteg adja a munkanélkülieket), megmaradt azonban az igénye, hogy gyerekét nyomorában is taníttassa. Ha nem is adhatja gimnáziumba, mint szerencsésebb régi vándortársai, legalább a polgárit, esetleg a kereskedelmit el akarja végeztetni vele. A háború után fölözönlő elemnél még új igény a polgári iskola is. A szerencsétlenebb napszámossorban kallódó beéri az elemivel; elénk ennek az új felözönlő rétegnek az elitje küldi a fiát; olyanok, akiket katonakori összeköttetés, egy-egy méltóságos úr protekciója, ügyesség, szerencse a szegény emberek háború utáni paradicsomába: a fixumba besegített. Íme két réteg tehát: az egyik a lezüllés szélén, a másik a falu nyomorából kiszabadulóban. A bennszülöttek (akiknek még a nagyapjuk vándorolt be vagy már-már ősbudaiaknak tekinthetők) megoszlanak: vannak köztük az iparosréteg sorsában osztozó letörtek, de közülük kerül ki az a meggyökeresedett fél-tisztviselő elem is, amely iskolánk szülővilágának az arisztokráciája. Messze vezetne e három réteg további elemzése. Érdekes lesz nemcsak kérdőíveinket, de a környezettanulmányokat, alkati és értelmiség vizsgálatainkat is e rétegek szerint csoportosítani, s a három világ gyermekanyagát hasonlítani össze. Ez persze, mint minden új szempont, az egész munka újra- és újrakezdését jelenti. Itt most csak azt a kérdést teszem fel; nem helyes-e, ha a tanár kartársak is ismerik valamelyest ezeket a különböző hangulatú embercsoportokat, amelyekből kis seregük toborzódik. Igaz, hogy mindnyájan szegény emberek ők, de a szegénységnek éppúgy megvan a társadalmi tagozata, mint akár a főúri világnak. S nem fölösleges, hogy a tanár ismerje azt a szociális bánatot, megtört rátartiságot vagy pici arrivé-büszkeséget, melyben a gyerek a nap másik felében lélegzik. Pedig mindehhez egyetlen adat: a születéshelyek csoportosítása után jutottunk. S még ezt sem merítettük ki egészen. Nem mutattuk be például a szülőszármazás térképét, amelyben az látszana meg, honnan jött ez a hordalék, milyen tájakról, milyen fajokból. S hány szempont azonkívül! A testvérszám elemzése a tanulók és a szülők családjában például legalább ilyen nagy és hálás feladat. Ugyancsak a halálozásoké, életkoroké. Én megelégedtem itt egy kis mutatóval, hiszen útunknak még így is csak az elején vagyunk.

5 4. Arra törekszem, hogy az iskola minden egyes tanulójáról környezettanulmány legyen a kezemben. Véleményem az, hogy aránylag kevés környezettanulmányt végzünk. Ennél is nagyobb baj, hogy amit végzünk, az iskola nem használja, nem használhatja eléggé. Pedig az iskolával foglalkozó írók, Amicistől kezdve, mind fontosnak tartják, hogy ne csak az otthon zarándokoljon el időnként az iskolához, hanem az iskola is Fölkeresse a gyermeket otthonában. Fővárosi iskoláink abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem az osztálytanítóknak, osztályfőnököknek kell ezt a látogatást elvégezniök; külön szervvel: az iskola- és gondozónővérekkel végeztethetik. A nővér tulajdonképp az iskola vándorszeme, aki otthonról otthonra járva az iskolának is betekintést nyújt a gyermekek életviszonyaiba. Nem helyeselhető, ha ez a működése a bürokratikus munka mögött háttérbe szorul. Én orvos létemre jobban örülök, ha a gondozónővér kinn jár a körzetben, mintha az én diktálásomra jegyez ívekbe adatokat. Ahhoz, hogy egy ezerötszáz főnyi körzet minden tanulójáról környezettanulmányunk legyen, évente körülbelül ötszáz környezettanulmányt kellene végezni. Örömmel fogadnám, ha megállapítanák, hogy ez hány munkaórát foglal el a délelőtti hatból, s a nővér csak azon felül volna segítségemre. Persze nem elég, hogy a környezettanulmány megvan. Ma is végeznek elég sok környezettanulmányt, de ez többnyire a nővérek vagy a nővér és orvos magánügye marad. A környezettanulmányoknak nyilvánosaknak kellene lenniök, az osztályfők, tanárok számára hozzáférhetőknek, mert csak így látja az iskola is, amit a nővér lát, így lesz a nővéri munkából egy nélkülözhetetlen televíziós eljárás. Lehetnek persze olyan adatok, amelyek nem valók a tanári testület, csak az orvos elé (pl. vérbaj a családban), ezek a nyilvános környezettanulmány helyett az orvosi törzslapba kerülhetnek. Arról azonban, hogy a gondozónővéri munkának az egész iskola hasznát lássa, ilyen aggályokért le nem mondhatunk. Egy osztályfőnök, aki a jellemrajzok elé bocsátott környezettanulmányokat átlapozná, fél óra alatt többet tudhatna meg az osztályáról, mint különben hónapok alatt. Én az előző évben még elég nagy kérdéslajstrommal küldtem ki a nővért a szülőkhöz. Idén már azért osztottam ki a fiúk közt a kérdőíveket, hogy ezt a faggatózást megszorítsam. A környezettanulmány igazi érdemének azt tartom, ha jó összképet ad az otthonról. Ahelyett, hogy a nővér kérdezősködik, többet ér, ha neki kezdenek beszélni, újságolni, panaszkodni. Hadd nyilatkozzék meg maga a szülői ház, hadd csapjon az iskola kiküldöttje felé minél önkéntelenebbül az otthoni légkör melegsége, szomorúsága, gőgje vagy segítségváró esdeklése. Ha környezettanulmányunkban maradtak is más kérdések, engem elsősorban a nővér összbenyomása érdekel: azok az apró szemléltető vonások, amelyeket a leírásába elegyít. Már maga az, hogy nyájasan vagy ellenségesen fogadják-e, rendes vagy rendetlen-e a lakás, milyen az udvar, vádolják vagy mentegetik-e a gyermeket, sokról tájékoztat. S emellett majd minden családban hamarosan kipattan valami sajátságos, egyszeri, csak ott előforduló dolog, amely az ember emlékezetében megmarad. Normális család, ahogy azt a tankönyvek leírják, alig van, s különösen kevés van itt lenn, ahol az emberi indulatokon kívül az anyagi gond is hazzájárul a családok eltorzításához. Csakhogy e kicsiny emberi közösségek mind másképp torzulnak el. Ha a környezettanulmányokat a kérdőíveknél nyert három osztályba sorozzuk (háború után, háború előtt felvándoroltak, bennszülöttek), a statisztikai kép élettel telik meg, s ami együtt jár ezzel: elveszti élet- s számkörvonalait. Nézzük például az elsőosztályosok környezetét! A legmegnyugtatóbb családi viszonyokat a háború után felvándorolt fixfizetésesek közt találjuk. Szó szerint idézem mindenütt a nővér (Horváthné Hauser P.) jellemzésének általános, bevezető részét. Egy szerencsés családnál az anyával beszél, aki csendes, szorgalmas, szelíd vidéki asszony. Ragyogóan tiszta földszinti udvari, tágas, egészséges lakás. Mindenen rendezett viszonyok, sőt jómód látszik. Házfelügyelők is. Két gyermekük közül a nagyobbik

6 fiú kereskedelmibe jár. Szépen, nagy szeretetben, meleg családi életet élnek. Apa havi P-t keres a házfelügyelőségen felül. Kisebb fajta bérházban házfelügyelők. Ennél is följebb jutott Pesten egy másik vidéki család: Anya (akivel a nővér beszélt) kövér, elegánsan öltözött, mesterkélt modorú. Túl öntudatos, önérzetes. Ápolt. Amellett azonban jó anya, sőt tán majomanya, 16 éves kereskedelmista lány látogatásomkor otthon; görl-típus, modora is az. Elkapatott emberek. Apa altiszt, havi 200 P jövedelemmel. Házfelügyelők is. Tiszta lakás. Kedves, virágos, kertes udvarra nyílik. Harmadik kép: Apa magas ember, becsületes, nyílt arccal. Uradalmi kertész volt. Tavaly állását vesztette. Most a X. középiskolában kertész, havi 40 P-t és lakást kap. Egy szoba, konyha, földszinti, kertre nyíló, szegényes. Nagy szeretettel beszél fiairól; csak annyi becsületesen megkeresett pénzt kíván, amennyiből szűkösen eltarthatja családját. Igen sokat dolgozik, hónapok alatt megváltoztatta a kertet. Ház körüli munkát is végez az igazgatónál, az asszony szintén. Ezek frissen érkeztek, s jó auspiciummal indulnak. Egy másik kertészsors Pesten: Apa kertész, télen fűtő. Anya kövérkés, egyszerű asszony, vidéki kiejtéssel. A nagy család (9 gyerek) ellátása folyton hajszában tartja, a velem való beszélgetés is rablott idő számára. Apa havi jövedelme 100 P. Lakás egy szoba, konyhás, alagsori, nedves, havi bére 35 P. Természetesen a fixfizetés sem hozza meg mindig a békét: Egy elvált altiszt családjánál ez a helyzetkép: Szülők különváltak, s bár a gyermekek számtalanszor kísérelték meg az apa visszacsalogatását, nem sikerült. Két éve hagyta el őket, mással él. Eddig 90 P tartásdíjat kapott az anya, apa most csökkentette, s csak 30 P-t akar adni. A gyerekeket azért szereti, vesz nekik ruhát, tanszereket. Sőt a tizenöt éves kislány sokszor apjához szökik, s kicsalogat tőle néhány pengőt, melyből anyjának is ad. Igen szomorú helyzet, állandó vággyal a régi családi élet után. Anya takarít 15 P-ért. A válóper; mely még mindig folyamatban van, sok időt rabol el tőle. 16 éves fiú tanonc, 15 éves kislány a háztartást vezeti. Lakásuk 1 szoba, konyha, utcai, földszinti, tiszta, világos, havi 40 P. Az iparosoknak (kevés van) ebben a rétegben is rosszul megy. Egy korán öregedett volt szerelősegéd heti jövedelme 5 20 P körül ingadozik. Lakásuk mélyen a föd alatt, valahol a mennyezet felé pinceablak szolgál az utcára. Tisztátalan a lakás, nagy szegénység mindenen. Tizenegy éve laknak itt. Kert tágas, rendezetlen, itt töltik a fiúk szabad idejüket. Egy másik iparos: Apa tulajdonképp szabó. Háborúban azonban jobb keze megsérült, s ujjai érzéketlenekké váltak. Most kőműves-napszámos. Anya nyugodt, tisztességtudó falusi asszony. Házfelügyelők is, anya takarít fenn a háztulajdonosnál. Lakásuk alagsori, szegényes, közepes-tiszta. A levegő ideális (Rózsadomb!), a hegy védettebb oldalán. Anya szeretetben neveli gyermekeit. A háború előtt felvándoroltak száma a felső osztályokkal szemben az elsősök közt észrevehetően csökken. (Valószínű, hogy ez az oka az iskola létszámcsökkenésének is; az egyik iskoláztató réteg fokozatosan kimerül.) De ha az előbbi rétegben előfordul szegénység, itt csaknem törvényszerű. Amellett több a szétzüllőben levő család is. Anya varrónő. Nővére kórházak számára készít hálóruhát, neki dolgozik. Ez nemcsak keveset jövedelmez, de bizonytalan és nem állandó munka. Férjét (lovász) kenyere vidékre köti, havi 40 P-t küld, ő meg fiai miatt van Pesten. Már négy éve vannak így. Anya egyáltalán nem búsul emiatt. Lehet, hogy különváltak, csak nem mondja. Lakás: egy szoba, konyha, tiszta, földszinti, udvari, de igen nedves. Egy másik elhagyott asszony otthona: Igen elhanyagolt nyomortanya. A puhafapadlóból itt-ott kilátszik a föld. Az anya, bemondás szerint, különvált. Nincs otthon, nővére ad felvilágosítást. Hatalmas, fekete nő, lénye, arckifejezése, álmossága erősen keleti. Tarka pongyolában, fényezett körmökkel fát gyömöszöl egy aktatáskába. Mindhármukat anyai nagyapa tartja el. Lakás nedves, földszinti, udvari; kedves, tágas, macskafejes kövezetű, régi udvar. Megható képet nyújt ez a leírás: Anya igen kövér, de félszemére vak. A jelenlevő négy személy (két férfi, két nő) részben vagy teljesen világtalan. A gyermek nagynénje is teljesen világtalan,

7 széket font. Gyermek apja kefekötő, teljesen vak. Lakás kétszobás, utcai, tágas, nedves, igen szegényes, igen piszkos. Nyomortanya. Mégis rádió szól a sarokból; ez a vakok egyetlen szórakozása. Furcsa helyzete lehet a kisfiúnak ebben az idegen világban, ahol ő az egyetlen fiatal és épszemű. Dédelgetik, féltik. Heti jövedelem bemondás szerint P. Négy albérlő. Aránylag igen jó viszonyok közt van ebben a rétegben egy asztalos családja. Heti P-t keres, de néha hónapokig nem dolgozik. Házfelügyelők kisebb fajta bérvillában. Szoba-konyhás, alagsori, nedves lakás, fűtés, világítás. Ragyogóan tiszta, csinos bútorok. Anya furcsa fa-ember. Egykedvűen mosolyog. Meghalt egy nagyobbacska gyereke, ezt is mosolyogva mondja. Furcsa, igen vontatott, nehézkes beszédmodor. A bennszülöttekről három jellemzést másolok le: Apa áll. rendőrségi detektív, 10. fizetési osztályban. Saját kétszobás, kertes házukban laknak. Hibája, hogy a járda szintje alatt van. Anya jól öltözött nő; jó anya s jó gazdaasszony, szőke, kedves, jóindulatú. Általában feltűnő magas, igen karcsú, hosszú végtagú család. Bohémek. Őszenészek, nemzedékről nemzedékre öröklődő, nem mindennapos zenei tehetséggel. Miután ma zenéből nemigen lehet megélni, rendezetlen viszonyok. Az anya egyik fivére tehetséges hegedűs; ma villamoskalauz. Övé a kétszobás lakás, ő tartja el a többieket. Lakásuk világos, emeleti, száraz. Rendetlenség, szegénység mindenütt, főképp azonban bohémtanya. Gyermek apja két éve tbc-ben halt meg. Anya fiatal varrónő, második házasságkötés előtt. Inkább varrni jár továbbra is, csak a háztartási munkákat ne kelljen végezni. Könyörtelenül sorolja el fia hibáit. Talán tehernek érzi a gyereket a második házasságához. Anyai nagyszülőknél laknak. Nagyanya nyomdai munkásnő; nemsokára nyugdíjba megy; ő vezeti a háztartást. Nagyapa ősz, piros orral. Harminc év előtti, budai német szőlőmunkás típus. Anya heti P-t keres. Azt hiszem, az olvasó is érzi, mi ebben a három más-más féle környezetben, minden szociális távolság ellenére is a bennszülött jelleg. 5. Munkánk javát az alkati vizsgálatok emésztik fel. Két orvos heti óra munkáján kívül a sportorvosi intézet, a tüdőgondozó, a szemészet segítségét is igénybe vettük. A legkülönbözőbb testi adatokat igyekeztünk egymás mellé állítani: csak a 30 testméret fölvétele közel négyszáz tanulónál két hónapig tartott; méteres lapjainkon a hőmérséklettől a vérsejtszámig és az elektrokardiográfiai leletig a fiúról nyerhető minden adat fölsorakozott, hogy az egymáshoz tapadó s egymást kizáró tulajdonságokat statisztikailag is kimutathassuk. Kétségtelen, hogy munkánknak ez a része az, amely leginkább orvosi érdekű. Abból indultunk ki, hogy amint a kórtan megalapozásához igen sok gondos kórtörténetre volt szükség, az alkattani megalapozáshoz igen sok gondos orvosi élettörténetre. Önkényesen felvetett alkattípusok helyett csak a tulajdonságok éveken, évtizedeken át megfigyelt sorsából tanulhatjuk meg a tulajdonságok értékét az alkattani jellemzésben, azonkívül a betegségek alkati talaját is csak ilyen orvosi élettörténetekből ismerhetjük meg igazán. A laikus is megértheti, mit érne, ha egy-egy cukor-, szív- vagy tüdőbeteg életéről ilyen orvosi élettörténetünk lenne, messze, nem-beteg korába visszanyúlón. Célunk mégiscsak másodsorban lehet ilyen orvosi élettörténetek gyűjtése, év közt járó fiúkat vizsgálunk, ami azt jelenti, hogy alkati vizsgálataink tárgya nem is lehet más, mint a serdülés. Ez pedig elsőrangú pedagógiai tárgy is, hiszen a pubertás olyan a középfokú oktatásban, mint vízimalom mögött a zuhatag; vele kell a malmot hajtani, vagy egészen megáll. Nem tudom, gondoltak-e valaha is rá a tanterv készítői, hogy a polgári iskola minden másnál inkább pubertás-iskola. Sokszor tapasztaltam, hogy nem-orvosok, de még orvosok is a középiskola ötödik-hatodik osztályait tartják a kamaszodás esztendeinek. Lehet, hogy az ilyen korú úrifiúk kamaszkodnak (azaz: iskola s szülők ellen lázadozóban vannak), de a

8 kamaszodáson, bár nem vizsgáltam őket, úgy hiszem, az ő nagy részük is túl van. A polgáriról azonban határozottan állíthatom, hogy oda a pubertáson innen álló fiúk lépnek be, s csaknem kivétel nélkül a pubertáson túl levők lépnek ki. Aki tehát ebben az iskolatípusban tanít, annak a serdüléssel foglalkoznia kell. Ez itt a másik, láthatatlan rivális tanár, akinek a munkája a mienkkel szorosan kereszteződik. A serdülésről szóló könyvek elolvasása nem sokat segít itt. Ezek a könyvek többnyire Németországban készülnek, más klímán, más faji csoportokon nyert tapasztalatok alapján. Hibájuk az is, hogy a serdülés általános leírására törekednek, s nem adott csoportok serdülését tanulmányozzák. Pedig valószínű, hogy e téren egy éghajlat alatt is eltérések vannak. Fölemlítik például, hogy a falusiak később serdülnek, mint a városiak. Ellenőrizni ezt az állítást nem tudom, de hogy igen különböző sorsú, vérű csoportok adataiból nyert átlagoknak aligha lehet gyakorlati értékük, arról meg vagyok győződve. Sokkal okosabb, ha az ember maga körül néz szét, s a maga gyermekanyagán próbál e fontos jelenséggel szembenézni. Nekem például már az első, tájékozódó statisztika is nagy meglepetést okozott. A fiúkat mi nem osztályok, hanem korosztályok szerint csoportosítjuk. Mégpedig egy év ebben az életkorban túl hosszú idő lévén, fél esztendős korosztályok szerint. Az áprilistól októberig születettek a nyári félévbe, az októbertől áprilisig születettek a téli félévbe esnek es korosztály nálam: az április 1-től okt.. 1-ig születettek, ös korosztály az okt április 1-ig születettek. Ez a fél éves tagolás a fiúk beéréséről is sokkal érzékenyebb képet ad, mint az esztendős. Hogy még hívebb legyen a kép, a teljesen érettek és a teljesen éretlenek közé két csoportot iktattam: az egyiken még csak jelei mutatkoznak a pubertásnak, a másikon teljesen elkezdődött. Az így nyert kimutatás, melyet az őszi vizsgálatok alapján a II IV. osztályokból állítottam össze: a pubertás idejét a mi iskolánk anyagán feltűnő rövid időre korlátozta. Az korosztályig, tehát a tizenkettedik életévig befejezett pubertást egyet sem találtam, viszont a korosztályon, tehát a tizennegyedik éven túl, pubertás előtt, több mint 60 fiúból csak két feltűnően elmaradt, 15 éves gyerek állt. A korosztályig olyan, akinél a pubertás határozottan elkezdődött, 37- ből csak 6 volt, a korosztályon túl olyan, akinél a pubertás még nem fejeződött be teljesen, mindössze 8. De a tizenkettedik és tizennegyedik életév közt még tovább szorul a határ. Míg a 13 évesek (23 24) osztályában a pubertásban benn levő s a legföljebb jeleit mutatók közt az arány 16:24, a 13 1/2 évesek osztályában (24) az arány már 28:16, s ebből a 28-ból is 22 az egészen érett. A beérés tehát a nagy többségnél igen hirtelen következik be, a tizenhárom év táján. Hogy ez a beérés milyen gyors, kitűnik abból is, hogy a pubertásjelek száma a 13. évben a legnagyobb, 13 1/2 éves korban pedig már jóformán nem fordul elő. A három iskolai osztályra kiterjedő statisztikában a pubertáson túl levők száma 103, az innen levőké 49; pubertásjelek 39-nél vannak, serdülés alatt áll 45. A pubertáson túl és innen levőké tehát majd kétszer akkora, mint a serdülés folyamatában levőké. Az egész, gyermekből férfit csináló folyamat alig tart tehát tovább halvány kezdeteitől a befejezésig egy esztendőnél. Mert ha az általános testi fejlődés a serdülésen túl még évekig húzódik is, maga a genitális fejlettség ezzel az általános fejlődéssel szemben erősen előreugrott. A serdülés tehát nem lesz valami lassú, sokesztendős folyamat fejlődés, ahogy mondani szoktuk, hanem hirtelen betörő életlökés, valóságos élettani kataklizma. A polgári iskolai tanár, aki másodikban gyermekeknek magyarázott, a harmadikban jobbára férfiakat tanít, Egy későbbi nagy beszámoló dolga lesz bemutatni, hogy rántja magával ez a hirtelen élettani lökés az egész testi, szellemi világot s hogy színezik magát a pubertást a különféle sors és alkatbeli adottságok. Én most csak a kiinduló, tájékozódó statisztika pedagógiai következményeire szeretnék rámutatni. Minden tanterv a fokozatos fejlődés alapján áll: az ismeretadagok egy lépésről lépésre erősödő szellemet tételeznek fel a padokban. Az igazság azonban valószínűleg az, hogy fokozatos, egyenletes fejlődés sohasem volt, és sehol sincs a természetben. Az állatfajokat nem a természetes kiválasztás, hanem a mutáció hozta létre, a

A cigány gyerekek és az óvoda esete I.

A cigány gyerekek és az óvoda esete I. MÉLTÓSÁGOT MINDENKINEK PIK KATALIN A cigány gyerekek és az óvoda esete I. Az iskolai szegregáció-kutatás alprogramjában elfogadta az Akadémia Kisebbségkutató Mûhely azt a kutatási tervet, melyben egy hét

Részletesebben

Hátrányos helyzetűek a közoktatásban

Hátrányos helyzetűek a közoktatásban Fellegi Borbála Ligeti György PhD Hátrányos helyzetűek a közoktatásban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Készítette: az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala megbízásából a 2002 2003-as tanév során a Kurt Lewin Alapítvány

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály

Csíkszentmihályi Mihály Csíkszentmihályi Mihály Az öröm művészete Flow a mindennapokban Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Finding Flow The Psychology of Engagement with Everyday Life

Részletesebben

ÍGY TANULOK NYELVEKET

ÍGY TANULOK NYELVEKET Lomb kató ÍGY TANULOK NYELVEKET Lomb Kató Így tanulok nyelveket Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései Aranytoll kötetek Szeged, 2008 3 ELŐSZÓ Körülbelül négyévesforma lehettem, amikor azzal a kijelentéssel

Részletesebben

DOKUMENTUMOK SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ

DOKUMENTUMOK SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ DOKUMENTUMOK A SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ ELSŐ RÉSZ BESZÉLGETÉSEK ( A hanganyag utólagos átiratának fordítása ) 1. A tananyagfejlesztő csoport tagjai beszélnek a szerepekről

Részletesebben

Bauer Ferenc professzor a koraszülött-ellátásról. Arcképcsarnok: Viktor Lechta logopédiaprofesszor. Mozgássérültek rehabilitációja

Bauer Ferenc professzor a koraszülött-ellátásról. Arcképcsarnok: Viktor Lechta logopédiaprofesszor. Mozgássérültek rehabilitációja Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., június Bauer Ferenc professzor a koraszülött-ellátásról Arcképcsarnok: Viktor Lechta logopédiaprofesszor Mozgássérültek rehabilitációja

Részletesebben

Fischer Eszter MELEG A GYEREKEM?!

Fischer Eszter MELEG A GYEREKEM?! Fischer Eszter MELEG A GYEREKEM?! 1 NÁDASDY ÁDÁM ELŐSZAVA "Nekem semmi bajom a melegekkel, éljenek, ahogy akarnak" - ma már ezt gondolja a legtöbb józan, normális ember. No de hogy a saját családunkban,

Részletesebben

Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán

Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán Azért kívántam a pszichiátriai beteg gyermekek osztályán dolgozni, mert úgy gondoltam,

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

TA RTA L OM E N DR E F F Y Z OLTÁ N NA L BE SZ É L G E T L Á NGH J Ú L I A 6 S OM L A I PÉ T E R R E L BE SZ É L G E T ÖL BE I L Í V I A 11

TA RTA L OM E N DR E F F Y Z OLTÁ N NA L BE SZ É L G E T L Á NGH J Ú L I A 6 S OM L A I PÉ T E R R E L BE SZ É L G E T ÖL BE I L Í V I A 11 TA RTA L OM A Z OLVA S ÓHOZ BE V E Z E T Ő 4 Á L OM É S VA L Ó SÁG E N DR E F F Y Z OLTÁ N NA L BE SZ É L G E T L Á NGH J Ú L I A 6 T U D OR K A R ÁC S ON Y S OM L A I PÉ T E R R E L BE SZ É L G E T ÖL

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOK. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen.

CSEnDőRSÉGILAPOK. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. XXVI. évfolyam. Bu(lapest, 1936 novembe. 15. 22. szám. CSEnDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI I.. O B Á C S Y L A.J O S SZÁZADOS Szerkesztöstlg és Jda4óhivatal BUDAPEST, (. KEH., BÖSZÖRMÉNYI. Ú'J' 2 1 Me;:j e lenik

Részletesebben

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI DR. SZELÉNYI ÖDÖN A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI GENIUS KÖNYVKIADÓ R. T. BUDAPEST, 1922. Jókai nyomda rt. Budapest 1. Nevelés és neveléstan. A nevelés szükségessége. Munkánkat nem kezdjük a nevelés fogalmának

Részletesebben

Az élet beszél. I. évfolyam Budapest, 1914 július 5. 13. szám. Az antik világ femnizmusa

Az élet beszél. I. évfolyam Budapest, 1914 július 5. 13. szám. Az antik világ femnizmusa I. évfolyam Budapest, 1914 július 5. 13. szám Az élet beszél. Mi újság? Sarajevo piacán történelmet csinált két golyó. Politikai okokból elárvult három gyermek. A gyilkos és az áldozatak politikájának

Részletesebben

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7

Gárdonyi Béla. Tamás könyve. Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné. Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 Gárdonyi Béla Tamás könyve Szerkesztette: Dr. Hunyady Györgyné Lektor: Dr. Kosztolányi György ISBN: 963 00 8462 7 A könyv megjelenését támogatták: Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30.

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30. Magyar Polgári Együttműködés Egyén és társadalom Konferencia, 2001. június 30. Kopp Mária Bizonyára mindnyájan emlékeznek Andorka Rudolf professzorra, sokunk mesterére és barátjára, aki élete utolsó tíz

Részletesebben

A SKARLÁT BETŰ NATHANIEL HAWTHORNE FORDÍTOTTA BÁLINT GYÖRGY TARTALOM

A SKARLÁT BETŰ NATHANIEL HAWTHORNE FORDÍTOTTA BÁLINT GYÖRGY TARTALOM NATHANIEL HAWTHORNE A SKARLÁT BETŰ FORDÍTOTTA BÁLINT GYÖRGY TARTALOM ELŐSZÓ A MÁSODIK ANGOL KIADÁSHOZ A VÁMHÁZ (BEVEZETÉS A SKARLÁTBETŰ-HÖZ) I. A BÖRTÖNKAPU II. A PIACTÉR III. A FELISMERÉS IV. A BESZÉLGETÉS

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Cser László: Kína arca és sorsa Egy kínai misszionárius naplójából

Cser László: Kína arca és sorsa Egy kínai misszionárius naplójából PPEK 596 Cser László: Kína arca és sorsa Egy kínai misszionárius naplójából Cser László S. J. Kína arca és sorsa Egy kínai misszionárius naplójából mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű

Részletesebben

Tim LaHaye: Kivezető út a depresszióból. Bevezetés

Tim LaHaye: Kivezető út a depresszióból. Bevezetés Tim LaHaye: Kivezető út a depresszióból A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió 1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: (06-1)275-0197,

Részletesebben

TARTALOM: CLUJ-KOLOZSVÁR, 1939 X. ÉVFOLYAM, 3 4. SZÁM. Inregistrat sub Nrul, curent 31 1938. Erdélyi Magyar Adatbank

TARTALOM: CLUJ-KOLOZSVÁR, 1939 X. ÉVFOLYAM, 3 4. SZÁM. Inregistrat sub Nrul, curent 31 1938. Erdélyi Magyar Adatbank A ROMÁNIAI ÚJ MAGYAR NEMZEDÉK FOLYÓIRATA. Móricz Zsigmond SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ LAPTULAJDONOSOK: Biró Sándor, Debreczeni László, Dr. Jancsó Béla, László Dezső, Dr. László Ferenc. TARTALOM: Móricz Zsigmond.

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások PPEK 112 Sík Sándor: A szeretet pedagógiája Sík Sándor A szeretet pedagógiája Válogatott írások mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

FIGYELTEM NEMESKÉRI-KISS SÁNDOR EMBEREK, ÁLLATOK, GYEREKEK, ASSZONYOK KEGLEVICH JENKE GRÓFNŐ RAJZAIVAL

FIGYELTEM NEMESKÉRI-KISS SÁNDOR EMBEREK, ÁLLATOK, GYEREKEK, ASSZONYOK KEGLEVICH JENKE GRÓFNŐ RAJZAIVAL NEMESKÉRI-KISS SÁNDOR FIGYELTEM EMBEREK, ÁLLATOK, GYEREKEK, ASSZONYOK KEGLEVICH JENKE GRÓFNŐ RAJZAIVAL EGYSZER VOLT... RÖPTÉBEN PIPASZÓ STB. SZERZŐJÉTŐL DR. VÁJNA ÉS BOKOR B U D A P E S T 19 4 2 A CÍMLAPOT

Részletesebben