szervezeti és működési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását engedélyező határozatának keltének napja.

2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szabályzat célja A MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság továbbiakban Társaság Igazgatóságának hatáskörébe tartozik a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása és munkaszervezetének kialakítása, amelyet az Alapító hagy jóvá A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy az Alapszabály rendelkezéseit is figyelembe véve meghatározza a Társaság szervezeti tagozódását, a feladatok megoszlását az egyes szervezeti egységek és vezetőik feladatait és hatásköreit és működés alapvető szabályait. 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.2 A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységére, illetve a Társasággal munkaviszonyban álló minden munkavállalóra A Szervezeti és Működési Szabályzatot továbbiakban SzMSz - minden olyan feladatra és tevékenységre alkalmazni kell, amely a Társaság egészének vagy valamely szervezeti egységének tevékenységi körével - közvetlenül vagy közvetve - összefügg. 1.3 A Társaság azonosító adatai Cégnév: MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Üzleti év: naptári év 2. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Igazgatóság vezérigazgató Üzleti Igazgatóság Operációs Igazgatóság Kockázatkezelési Igazgatóság Informatikai igazgatóság Jogi igazgatóság Humánpolitikai üzleti vezérigazgató-helyettes operációs vezérigazgató-helyettes kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes Hitelezési Bizottság Kockázatkezelési Bizottság Audit Bizottság Eszközkezelési Tanácsadó Bizottság Pénzügyi Bizottság Tranzakciós Hitelportfoliómenedzsment Átstrukturálási Workout Ingatlangazdálkodási Pénzügyi és számviteli Kontrolling Beszerzési és üzemeltetési Hiteladminisztrációs Ingatlanadminisztrációs és hitelkockázati Hiteljóváhagyási Hitel- és vagyonértékelési Kommunikációs Biztonsági Titkárság 2

3 3. AZ ALAPÍTÓ 3.1 A Társaság alapítója A Társaság feletti tulajdonosi jogokat a Társaság alapítója gyakorolja egyedül A Társaság alapítója: Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: ; a továbbiakban: Alapító). 3.2 Az Alapító hatásköre Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1) döntés a Társaság Alapszabályának megállapításáról és módosításáról; 2) döntés a Társaság átalakulásáról és jogutód nélküli megszűnéséről; 3) az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 4) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 5) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 6) az Igazgatóság tagjainak felmentvény megadása; 7) döntés a vezérigazgató kinevezéséről; 8) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról; 9) döntés osztalékelőleg fizetéséről; 10) döntés a Társaság részvényeinek átalakításáról; 11) döntés az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról; 12) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról; 13) döntés az alaptőke felemeléséről; 14) döntés az alaptőke leszállításáról; 15) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; 16) az Igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása; 17) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; 18) a Társaság éves költségvetésének jóváhagyása; 19) a Társaság éves üzleti és pénzügyi tervének jóváhagyása; 20) a Társaság 10%-ot meghaladó részesedés-szerzésének jóváhagyása más társaságban; 21) döntés leányvállalat alapításáról vagy megszüntetéséről, 22) a Társaság (egymilliárd) Forint összeget meghaladó hitelfelvételének jóváhagyása; 23) döntés az 500 millió forintot meghaladó értékű beszerzésekről, beruházásokról Az Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben írásban dönt, amelyről az Igazgatóságot értesíteni köteles az írásbeli alapítói döntések Igazgatóság elnökének történő megküldésével. 3

4 4. AZ IGAZGATÓSÁG 4.1 Az Igazgatóság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetési szerve, amely beszámolási kötelezettséggel tartozik az Alapító és a Felügyelőbizottság irányába Az Igazgatóság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá Az Igazgatóság munkájának alapvető célja és rendeltetése a Társaság tevékenységének átfogó irányítása, az operatív munkaszervezet kialakítása mellett a jogszerű és gazdaságos működés biztosítása, az ügyvezetés ellátása, azzal, hogy a napi szintű ügyvezetési feladatok ellátásáért a Vezérigazgató a felelős Az Igazgatóság tagjai feladataikat a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenység során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. 4.2 Az Igazgatóság létszáma Az Igazgatóság három (3) tagból áll Mind az Igazgatóság tagjait, mind az Igazgatóság elnökét az Alapító nevezi ki. 4.3 Az Igazgatóság megbízatásának időtartama Az Igazgatóság tagjainak megbízatása öt éves időtartamra szól Az Igazgatóság tagjai az Alapító határozata alapján bármikor visszahívhatók. 4.4 Az Igazgatóság tagjai és az összeférhetetlenségi szabályok Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott és az Alapító által jóváhagyott ügyrendben kell rendelkezni Összeférhetetlenség a) Az Igazgatóság tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést, a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. b) Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. c) Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába. d) Az Igazgatóság elnöke köteles haladéktalanul bejelenteni a Felügyeletnek, ha - egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá vagy felügyelő bizottsági taggá, ügyvezetővé vagy fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény vezető tisztségviselőjévé választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti; - vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen befolyását megszünteti; - ellene a Hpt (6) bekezdésben meghatározott büntetőeljárás indult. 4

5 e) Az Igazgatóság tagja és elnöke nem vehet részt a - Társaság által történő - kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, amely részére a kockázatvállalás történik - vezető állást tölt be, illetőleg - befolyásoló részesedéssel rendelkezik. f) Az Igazgatóság elnöke nem vehet részt olyan döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik. g) Az Igazgatóság elnöke nem vállalhat szerződéses kötelezettséget, illetőleg nem köthet adásvételi szerződést a Társasággal, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez - előzetesen az Igazgatóság egyhangú szavazással hozzájárult. h) Az Igazgatóság elnökének nem választható meg az, aki - befolyásoló részesedéssel rendelkezik (vagy rendelkezett), illetőleg vezető állású személy (vagy az volt) egy olyan pénzügyi intézményben (i) amely esetében a fizetésképtelenséget csak a Felügyelet által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet elkerülni, vagy (ii) amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős határozat megállapította; - súlyosan vagy rendszeresen megsértette a Hpt. vagy más, a banküzemre vagy a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, és ezt a Felügyelet, más hatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatban megállapította; - büntetett előéletű; - nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel; - megválasztását, kinevezését jogszabály kizárja. i) Ha az Igazgatóság elnökével szemben (i) a június 30-ig hatályban volt évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és XVIII. fejezetében, vagy (ii) a Btk. XXVII. Fejezetében vagy XXXV-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön olyan vagyon elleni vagy gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetőeljárás befejezéséig az Igazgatóság elnöki tisztjéből fel kell függeszteni Az Igazgatóság tagjai kötelesek az összeférhetetlenség tisztázása érdekében tájékoztatni az Alapítót mindazon munkavégzésére irányuló és társasági jogosítványukról, ahol az összeférhetetlenség fennállhat Ha az Igazgatóság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot és banktitkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül. 4.5 Az Igazgatóság elnökének bejelentési kötelezettsége A Igazgatóság elnöke haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha a) fennáll a veszélye annak, hogy a Társaság nem tud eleget tenni a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységből származó kötelezettségeinek, nem tud megfelelni a Hpt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a devizajogszabályok előírásainak, b) a Társaság nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, c) bekövetkezett a Társaság alapítási engedélye visszavonásának a Hpt ban meghatározott oka. 4.6 Az Igazgatóság tagjai megbízatásának megszűnése Az Igazgatóság tagjának megbízatása megszűnik: a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 5

6 b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással; d) lemondással; e) az Igazgatóság tagjának halálával; f) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével Az Igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá Ha az Igazgatóság tagjainak száma három(3) fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság köteles tájékoztatni a Társaság Alapítóját. 4.7 Az Igazgatóság hatásköre Az Igazgatóságnak, mint testületnek feladata különösen: a) az ügyvezetés ellátása, Vezérigazgató ügyvezetési tevékenységének ellenőrzése, b) a Társaság részvénykönyvének vezetése, c) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása; d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása és a Társaság munkaszervezetének kialakítása; e) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése; f) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése; g) a pontban felsorolt, Alapítói döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése; h) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése; i) a Társaság belső ellenőreinek kinevezése, j) az millió forint értékű beruházás, beszerzés jóváhagyásáról Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a) a Társaság saját tőkéje ötven millió forint alá csökkent, b) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy c) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi Az Igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól az Alapító és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával dönt: - az éves üzleti terv (és módosításainak) előterjesztéséről az Alapító részére, - jogszabályban előírt szabályzatok beleértve a Szervezeti és Működési Szabályzatot - elkészítéséről és aktualizálásáról, 6

7 - az osztalékelőleg fizetésére vonatkozó javaslat elkészítéséről és annak a Felügyelőbizottság egyetértésével, az Alapító jóváhagyására történő előterjesztéséről, - a könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslatról a Felügyelőbizottság egyetértésével, - számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés adózott eredmény felhasználásáról, - belső ellenőrzési vezető kinevezéséről, Amennyiben a Felügyelőbizottság jóváhagyását megtagadta, az Igazgatóság jogosult az Alapítóhoz fordulni, és az Alapítótól a Felügyelő Bizottság határozatának megváltoztatását kérni Az Igazgatóság önállóan dönt, illetve cselekszik az alábbiak tekintetében: - a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az elkészítéséről, a vagyonkimutatásának és a nyereségfelosztásának alapítói döntésre történő előkészítéséről, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztéséről, - a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az Alapító és 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítéséről, - az Alapító által elfogadott - könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves beszámolónak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatnak a Felügyelet részére annak elfogadásától számított 15 (tizenöt) munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig megküldéséről, - a szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség megelőzésére, a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiák kialakításában, amelyeknek ki kell terjednie a makro környezet és a gazdasági ciklus állapotának felülvizsgálatára, - a Felügyelet és egyéb felügyeleti szervek felé előírt jelentések teljesítéséről, - ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóinak írásbeli képviseleti joggal történő felruházásáról, - döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, az Alapító, vagy az Alapszabály nem utal az Alapító hatáskörébe, vagy nem köt a Felügyelőbizottság jóváhagyásához. 5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 5.1 A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, a Felügyelőbizottság erről az Alapítót haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére A Felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottsági ülést követő tíz napon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket és jelentéseket, amelyek a Felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá. 5.2 A Felügyelőbizottság létszáma A Felügyelőbizottság három (3) tagból áll A Felügyelőbizottság tagjait és elnökét az Alapító jelöli ki. 7

8 5.3 A Felügyelőbizottság megbízatásának időtartama A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt éves időtartamra szól A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító határozata alapján bármikor visszahívhatók. 5.4 A Felügyelőbizottság tagjai és összeférhetetlenségi szabályok A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő valamennyi fontosabb üzletpolitikai és egyéb jelentést, valamint az Igazgatóság pontban felsorolt döntéseihez készült előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben Ha az Alapszabály az Alapító vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó bizonyos döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a Felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a Felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a Társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni Ha az Alapszabály az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a Felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult az Alapító döntését kérni. Ha a Felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok a Társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint Összeférhetetlenség a) A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést, a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. b) A Felügyelőbizottság tagja és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. c) A Társaság vezető tisztségviselője, valamint az a személy, akinek hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője nem lehet a Felügyelőbizottság tagja. d) A Felügyelőbizottság elnöke köteles haladéktalanul bejelenteni a Felügyeletnek, ha - egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá vagy felügyelő bizottsági taggá, ügyvezetővé vagy fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény vezető tisztségviselőjévé választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti; - vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen befolyását megszünteti; - ellene a Hpt (6) bekezdésben meghatározott büntetőeljárás indult. e) A Felügyelőbizottság elnöke nem vehet részt a - Társaság által történő - kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, amely részére a kockázatvállalás történik - vezető állást tölt be, illetőleg - befolyásoló részesedéssel rendelkezik. 8

9 f) A Felügyelőbizottság elnöke nem vehet részt olyan döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik. g) A Felügyelőbizottság elnöke nem vállalhat szerződéses kötelezettséget, illetőleg nem köthet adásvételi szerződést a Társasággal, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez - előzetesen az Igazgatóság egyhangú szavazással hozzájárult. h) Felügyelőbizottság elnökének nem választható meg az, aki - befolyásoló részesedéssel rendelkezik (vagy rendelkezett), illetőleg vezető állású személy (vagy az volt) egy olyan pénzügyi intézményben (i) amely esetében a fizetésképtelenséget csak a Felügyelet által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet elkerülni, vagy (ii) amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős határozat megállapította - súlyosan vagy rendszeresen megsértette a Hpt. vagy más, a banküzemre vagy a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, és ezt a Felügyelet, más hatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatban megállapította - büntetett előéletű - nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel - megválasztását, kinevezését jogszabály kizárja. i) Ha a Felügyelőbizottság elnökével szemben (i) a június 30-ig hatályban volt évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és XVIII. fejezetében,vagy (ii) a Btk. XXVII. Fejezetében vagy XXXV-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön olyan vagyon elleni vagy gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetőeljárás befejezéséig a felügyelő bizottság elnöki tisztjéből fel kell függeszteni A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az összeférhetetlenség tisztázása érdekében tájékoztatni az Alapítót mindazon munkavégzésére irányuló és társasági jogosítványukról, ahol az összeférhetetlenség fennállhat Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társságot A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot és banktitkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül. 5.5 A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik: a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással; d) lemondással; e) a Felügyelőbizottság tagjának halálával; f) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma bármely ok miatt három (3) fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a Társaság Alapítóját. 5.6 A Felügyelőbizottság elnöke 9

10 5.6.1 A Felügyelőbizottság elnökét akadályoztatása esetén másik, az elnök által kijelölt tag helyettesítheti két bizottsági ülés között. Amennyiben az elnök akadályoztatása miatt a helyettesítéssel más tagot nem tud kijelölni, úgy a helyettesítésre jogosult tagot a Felügyelőbizottság határozatával jelöli ki a tagok közül az akadályoztatás időtartamára A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre és feladatai: a) A Felügyelőbizottság ülésének előkészítése; b) A Felügyelőbizottság ülésének összehívása; c) A Felügyelőbizottság ülésének levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, kihirdetése; d) A bizottsági ülésről készülő jegyzőkönyvek vezetőjének kijelölése; e) Valamint mindazon feladatoknak az ellátása, amelyekkel az Alapító megbízza, vagy amelyeket a hatáskörébe utal. 5.7 A Felügyelőbizottság elnökének bejelentési kötelezettsége A Felügyelőbizottság elnöke haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha a) fennáll a veszélye annak, hogy a Társaság nem tud eleget tenni a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységből származó kötelezettségeinek, nem tud megfelelni a Hpt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a devizajogszabályok előírásainak, b) a Társaság nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, c) bekövetkezett a Társaság alapítási engedélye visszavonásának a Hpt ban meghatározott oka. 5.8 A Felügyelőbizottság hatásköre, feladatai és működése A Felügyelőbizottság tagjai kérhetik a bíróságtól az Alapító és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik Amennyiben az Alapító, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli A Felügyelőbizottság testületként jár el. Eljárására a testület ügyrendje az irányadó. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb üzletpolitikai és egyéb jelentést, valamint minden az Igazgatóság pontban felsorolt hatáskörében készítettelőterjesztést, amelyekről a döntés az Alapító kizárólagos határkörébe tartozik.[a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat A Felügyelőbizottság feladata javaslattétel az Alapító számára a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére és díjazására A Felügyelőbizottság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, amely az Alapító határozata, illetve egyéb soron kívül felmerülő ellenőrzési feladatok esetén a Felügyelőbizottság döntése alapján bármikor kiegészíthető. A munkatervben rögzíteni kell az adott évben elvégzendő: - ellenőrzési és egyéb feladatokat, - azok határidejét, valamint megoldások módját, - felelősök kijelölését. 10

11 5.8.7 A Felügyelőbizottság a munkatervet tájékoztatásul megküldi az ügyvezetés részére. A Felügyelőbizottság által elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapírés áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, erre felhívja az Alapító figyelmét, és javaslatot tesz annak intézkedésére A Felügyelőbizottság saját és tagjai ellenőrzése megállapításairól, értékeléséről írásos jelentést készít. A jelentésben rögzíti és nyilvántartja azon személyek nyilatkozatait, akik az ellenőrzés megállapításait megismerték, illetve akiknek a személyes felelőssége felvetődött. Ezen jelentéseket, észrevételeket és az illetékes felügyelő bizottsági tagok megjegyzéseit a Felügyelőbizottság tagjainak úgy kell megküldeni, hogy azok a testület ülését megelőzően legalább öt (5) nappal előbb megérkezzenek A Felügyelőbizottság gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel A Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenysége körében kiemelten és folyamatosan vizsgálja, hogy a Társaság tevékenysége megfelelő a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint egyéb más hatósági és belső előírásoknak, továbbá évente egyszer felülvizsgálja a szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség megelőzésére, a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiáit és szabályzatokat A Felügyelőbizottság feladata a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentésének ellenőrzése A Felügyelőbizottság feladata a belső ellenőrzési szervezet szakmai irányítása, amelynek keretében a Felügyelőbizottság: - elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, - legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását - szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját - javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, - a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői foglalkoztatásának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához. 5.9 A Felügyelőbizottság üléseinek gyakorisága, összehívása A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább félévente tart ülést A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének [harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc (8) nappal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban kell összehívni. 11

12 5.9.4 Rendkívüli esetben az ülés nyolc (8) napon belül is összehívható akár telefax vagy telefon útján is. Rendkívüli ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, az összehívás okát és célját A Felügyelőbizottság ülésének meghívottjai A Felügyelőbizottság üléseinek állandó meghívottja a Társaságnál foglalkoztatott belső ellenőr. A Társaság igazgatóságának tagjai és könyvvizsgálója a Felügyelőbizottság üléseire szintén minden alkalommal meghívót kapnak A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő és szakértők is meghívhatók A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. 6. OPERATÍV MUNKASZERVEZET 6.1 Vezérigazgató A Vezérigazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint hatóságok, bíróságok előtt. A Társaság napi szintű ügyvezetési feladatait a Vezérigazgató látja el. A Társaság szervezeti egységei felett az irányítást és ellenőrzést a Vezérigazgató gyakorolja, az Igazgatóság döntéseit előkészíti A Vezérigazgató kijelöléséről és megbízatása visszavonásáról az Alapító jogosult határozni. A Vezérigazgató a Társaság munkavállalója, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja A Vezérigazgató az Igazgatóság elnöke A Vezérigazgató felelős a Társaság napi szintű ügyvezetési feladatainak ellátásáért, amelynek keretében: a) meghatározza a Társaság hatékony működéséhez szükséges lépéseket a Társaság üzleti terve alapján és biztosítja az üzleti tervben foglaltak elérését; b) általános utasítási és intézkedési joga van az irányítása alá tartozó szervezeti egységek felett; c) az alapítói, vagy az igazgatósági szabályozási hatáskör kivételével a Társaság munkaszervezetének egészére, működési rendjére és a tevékenység ellátására vonatkozó szabályzatokat állapíthat meg és az általa meghatározott tárgykörökben vezérigazgatói utasítást adhat ki. d) előterjesztéseket készít az Igazgatóság részére az Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatokat érintően; e) adatszolgáltatás és jelentéseket készít a Társaság felügyeleti szerve részére; f) kezdeményezi a Belső Ellenőr vizsgálatát, g) gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, h) mérlegeli a Társaság felelős irányításához esetlegesen szükséges munkacsoportok/bizottságok (hitelbizottság, kockázatkezelési bizottság, audit bizottság, eszközkezelési bizottság, pénzügyi és működési bizottság) felállításának szükségességét, szükség esetén gondoskodik azok felállításáról és működéséről; i) részt vesz a Társaság üzleti döntéseinek meghozatalában j) végrehajtja az Igazgatóság és az Alapító határozatait k) A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az Alapító, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegált. A Vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira, vagy munkacsoportok/bizottságok részére átruházni, kivéve azokat, melyeket az Igazgatóság, vagy Alapító kizárólag rá delegált. 12

13 6.1.5 A Vezérigazgató távolléte esetére helyettest jelöl, akinek személyéről előzetesen értesíti a szervezeti egységek vezetőit és az Igazgatóság tagjait A Vezérigazgató mellett titkárság működik a Vezérigazgató és az Igazgatóság feladatainak ellátását segítendő. A Vezérigazgatói Titkárság látja el az Igazgatóság üléseinek összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat is A Vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozó munkaköröket és szervezeti egységeket a Társaság munkaszervezetének felépítését tükröző pont tartalmazza. 6.2 Operációs Igazgatóság Az Operációs Igazgatóság vezetője az Operációs vezérigazgató-helyettes Az Operációs Igazgatóság feladatkörébe tartozik a pénzügyi, számviteli, kontrolling és jelentésszolgálati feladatoknak, a beszerzési és üzemeltetési feladatoknak ellátása, valamint a Társaság hiteladminisztrációs és ingatlan adminisztrációs feladatainak ellátása Az Operációs vezérigazgató-helyettes irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi és számviteli főosztály, sztály, Eszköz és Forrás Gazdálkodási VezetőBeszerzési és üzemeltetési főosztály, Hitel adminisztrációs főosztály, Ingatlan adminisztrációs főosztály munkáját, akik munkájukról rendszeresen beszámolnak és jelentést készítenek az Operációs vezérigazgató-helyettes részére Az Operációs vezérigazgató-helyettes rendszeresen beszámol és jelentést készít a Vezérigazgató és az Igazgatóság részére Pénzügyi és számviteli főosztály feladatköre: a) elkészíti a Társaság éves beszámolóját, b) kialakítja és aktualizálja a számviteli politikát, számlarendet, valamint karbantartja a számlakeretet, c) naprakészen könyveli a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetében bekövetkezett változásokat, d) kialakítja, betartja és betartatja a bizonylati rendet, főkönyvileg és analitikusan könyveli a tárgyi eszközökben, immateriális javakban bekövetkezett változásokat, a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, elrendeli, ellenőrzi a leltározást, elszámolja a különbözeteket, e) nyilvántartja a követelés fejében megkapott, készletként nyilvántartott ingatlanokat, építményeket, és egyéb felszereléseket, valamint az azokban bekövetkezett változásokat, f) nyilvántartja az adókkal és adójellegű tételekkel kapcsolatos költségvetési befizetési kötelezettségeket és ellenőrzi a pénzügyi teljesítéseket, elszámolja a Társaság saját tőke elemeiben bekövetkezett állományváltozásokat, g) könyveli a forint és deviza bankszámlák nem üzleti tranzakcióit, h) könyveli a munkabér- és a kapcsolódó adó-, levonás-elszámolásokat és egyéb tételeket, i) könyveli, ellenőrzi a szállítói számlákat, j) nyilvántartja a Társaság operatív tevékenységéhez kapcsolódó mérlegen kívüli tételeket, k) a számviteli adatok teljessége érdekében elvégzi a szükséges időbeli elhatárolásokat, l) havonta mérleget és eredmény-kimutatást készít, m) a Társaság eszköz-forrás gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatala, n) a Társaság likviditási tervének jóváhagyása, o) tőkehelyzet monitoringja, p) figyelemmel kíséri a költség és beruházási kereteket, valamint a limitek betartását, q) Az Igazgatóság által igényelt gyakorisággal beszámolót készít a Társaság eszköz-forrás gazdálkodásáról, r) figyelemmel kíséri a Társaság eredménypozícióját és az optimális eredmény eléréséhez szükséges intézkedéseket előkészíti, illetve megteszi s) figyelemmel kíséri a devizapozíciókat a likviditáskezeléssel összefüggően. 13

14 6.2.6 Jelentésszolgálati főosztály feladatköre: a) üzleti tervezési és ezt kiegészítő modellszámítások végzése, b) elemzések készítése a Társaság tevékenységéről a már lezárt időszakokra vonatkozóan, c) adatszolgáltatásokat állít össze, ehhez információt kér a többi szervezeti egységtől, d) irányítja és végrehajtja a felügyeleti szervek felé irányuló és más kötelező adatszolgáltatásokat és jelentési kötelezettségeket, e) éves üzleti tervek előkészítése, f) elvégzi az üzleti tervben meghatározott célok teljesítésének mérését, az éves üzleti terv év közbeni felülvizsgálatát, g) összefoglaló elemzést, éves üzleti jelentést készít a Társaság éves tevékenységéről, h) havi és negyedéves elemzést készít a Társaság üzleti aktivitásáról, mérlegének, eredményének alakulásáról, amely a tényleges és tervezett tevékenység összehasonlítására irányul, i) elvégzi a működési költséghányad számítását, j) havonta jelentést készít a könyvvizsgáló részére annak igénye szerint. k) kialakítja a tervezett beruházási és működési költség keretek felhasználásának mérését szolgáló monitoring rendszert, működteti, fejleszti azt Beszerzési és üzemeltetési főosztály feladatköre: a) a Társaság működésének, tevékenységének műszaki és ellátási szempontú támogatása a folyamatos működés biztosítása érdekében; b) megrendeli, beszerzi, karbantartja, raktározza, nyilvántartásba veszi az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges anyagi és tárgyi eszközöket, c) előkészíti és lebonyolítja a selejtezéseket, d) ellenőrzi a szolgáltatók és szállítók által elvégzett munka minőségét és mennyiségét, a keletkezett számlákat ellenőrzi, igazolja, e) a szervezeti egységek igényei alapján közbeszerzési eljárásokat folytat le, f) kapcsolatot tart a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, g) közreműködik a közbeszerzési tevékenységek lebonyolításában, vezeti a szükséges nyilvántartásokat. h) A Társaság irodaépületével és esetlegesen az általa használt más telephelyekkel kapcsolatos fenntartási feladatok elvégzése. i) A Társaság iratainak őrzése, illetve gondoskodás a személyi állomány, valamint az iratok fizikai biztonságáról Hitel adminisztrációs főosztály feladatköre a) A Társaság által tett kötelezettségvállalások nyilvántartása és könyvelése, bármely mozgás könyvelése. b) A Társaság jelentésszolgálatához szükséges adatok biztosítása, szükség szerint egyedi jelentések elkészítése Ingatlan adminisztrációs főosztály feladatköre a) A Társaság által kezelt követelések biztosítékaként szolgáló, illetve a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartása, naprakészségük biztosítása. b) A Társaság által kezelt követelések biztosítékaként szolgáló, illetve a Társaság tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos szerződések nyilvántartása és kezelése c) A Társaság jelentésszolgálatához szükséges adatok biztosítása, szükség szerint egyedi jelentések elkészítése az üzleti területek, illetve a Társaság Igazgatósága részére. 6.3 Belső ellenőrzési főosztály A Belső ellenőrzési főosztály hatásköre kiterjed a Társaság teljes tevékenysége, folyamatai, szervezeti egységei, projektjei ellenőrzésére, kivéve a Társaság állandó könyvvizsgálója által végzett kötelező könyvvizsgálatra és az éves beszámoló hitelességének megállapítására vonatkozó tevékenységre. 14

15 6.3.2 A Belső ellenőrzési főosztály feladatköre: a) a Társaság belső szabályzatainak, valamint a Társaságra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésre fókuszál, ezen keresztül vizsgálja a működés megfelelőségét a törvényesség, a biztonság és az áttekinthetőség szempontjából; b) évente megvizsgálja a Társaság által kiszervezett tevékenységeket is; c) biztosítja és gondoskodik arról, hogy szükség esetén jelentése Felügyelet rendelkezésére álljon; d) megvizsgálja, ellenőrzi és véleményezi a Társaság belső szabályzatait; e) működteti a minőségbiztosítási rendszert; f) gondoskodik a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban tett megállapításainak és javaslatainak megfelelő nyilvántartásáról; g) együttműködik a könyvvizsgálóval; h) tanácsadást végez a Társaság vezetői részére; i) javítja a hatékonyságot; j) elvégez minden olyan feladatot, amelyet a Társaságra vonatkozó mindenkori jogszabályok a feladatkörébe utalnak A belső ellenőrzés szakmai irányítását a Társaság Felügyelőbizottsága végzi A belső ellenőrzési vezető rendszeresen beszámol a Társaság Vezérigazgatójának A Belső ellenőrzési főosztály számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat csak a Felügyelőbizottság, a Vezérigazgató, illetőleg a Felügyelőbizottság egyetértésével az Igazgatóság határozhat meg. 6.4 Kockázatkezelési Igazgatóság Az Kockázatkezelési Igazgatóság vezetője a Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes A Kockázatkezelési Igazgatóság a Társaság kockázatkezelési funkcióját látja el. Feladatai közé tartozik a Társaságot érintő hitelezési, befektetési, piaci, likviditási és működési kockázatok felismerése, mérése és folyamatos értékelése A Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes irányítja és ellenőrzi a Működési és hitelkockázat főosztály, Hitel jóváhagyási fősztály, Hitel- és vagyonértékelési főosztály főosztály munkáját, akik munkájukról rendszeresen beszámolnak és jelentést készítenek a Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes részére A Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes rendszeresen beszámol és jelentést készít a Vezérigazgató és az Igazgatóság részére Működési és hitelkockázat főosztály feladatköre: a) ellenőrzi az ügyfélminősítési-, fedezetértékelési- és ügyletminősítési tevékenységet, b) javaslatot tesz a Társaság kockázatvállalalási rendjére, a Társaság által alkalmazandó kockázatvállalási politikára és a kapcsolódó döntési rendre, Hitel jóváhagyási főosztály feladatköre: a) elemzi az ágazatok pénzügyi helyzetét, megállapítja monetáris pozíciójukat, erről évente előterjesztést készít, b) ágazati elemzéseket készít évente a Társaság közvetlen kockázatvállalási portfóliójának megoszlásáról, illetve eseti jelleggel külön ágazatokra, c) elvégzi a Társaság Alapítója és Igazgatósága részére készített hitel-, befektetési és egyéb kockázatvállalási előterjesztések kockázati szempontú véleményezését, d) véleményezi az üzleti előterjesztéseket piaci kockázatkezelési szempontok alapján, e) ellenőrzi a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés-tervezet és a döntés összhangját, valamint a szerződéskötési feltételek teljesülését, 15

16 6.4.7 Hitel- és vagyonértékelési főosztály feladatköre: a) Rendszeresen összeállítja a problémás ügyfelek adatbázisát, b) Rendszeresen visszaméri és értékeli a vállalati ügyfélminősítési rendszert, c) Összeállítja az elvégzendő monitoring feladatokat, d) Ellenőrzi az elvégzett monitoring feladatok végrehajtását, e) Negyedévente az ügyletminősítés keretében javaslatot tesz az értékvesztés és céltartalék mértékére az illetékes döntéshozó fórum részére, f) A Társaság által megvásárolandó követelések biztosítékaként szolgáló ingatlanok értékelése, szükség szerint - az illetékes döntéshozó fórum jóváhagyását követően - értékeltetése külső szakértők által, külső szakértők munkájának irányítása és felügyelete, g) A Társaság által kezelt követelések fedezeteként szolgáló ingatlanok időszakos értékelése vagy erre vonatkozóan szükség szerint külső szakértők munkájának irányítása és felügyelete, h) Egyedi ingatlanértékelések készítése vagy készíttetése az illetékes döntéshozó fórum jóváhagyását követően, i) Költséghatékonysági szempontok alapján ingatlanértékelésre vonatkozóan külső szakértők igénybevételének mérlegelése, erre vonatkozó döntéshozatal előkészítése az illetékes döntéshozó fórum részére, j) A Társaság által alkalmazott ingatlanszakértők munkájának szervezése és irányítása. 6.5 Üzleti Igazgatóság Az Üzleti Igazgatóság feladata, hogy előkészítse, irányítsa és ellenőrizze a Társaság által tervezett eszközvásárlásokat, a megszerzett követelésekhez kapcsolódó felszámolások, átstruktúrálások menetét, a projektek menedzselését és a megszerzett követeléseken elért fedezet maximalizásálását, beleértve a biztosítékként átvett ingatlanok értékesítését is Az Üzleti Igazgatóság vezetője az Üzleti vezérigazgató-helyettes, tevékenységéről havonta jelentést készít a Vezérigazgató és az Igazgatóság számára Az Üzleti vezérigazgató-helyettes irányítja és ellenőrzi a Tranzakciós főosztály, Hitelportfolio menedzsment fősztály, Átstrukturálási főosztály, Workout főosztály, Ingatlan gazdálkodási főosztály, Behajtási és tranzakciós jogi főosztály munkáját, akik munkájukról rendszeresen beszámolnak és jelentést készítenek az Üzleti vezérigazgató-helyettes részére Tranzakciós főosztály feladatköre: a) A Társaság követelésvásárlásaival kapcsolatos valamennyi feladat Társaságon belüli szervezése és irányítása (projektenként), b) Üzleti javaslattétel az illetékes döntéshozó részére a Társaság által a követelésvásárlásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára, c) Követelések átvételének lebonyolítása, d) Üzleti javaslattétel az illetékes döntéshozó részére az érintett követelések értékesítésére, illetve külső követeléskezelésbe adására, e) A követelések pályáztatás útján történő értékesítésének lebonyolítása, Hitelportfolio menedzsment főosztály feladatköre: a) A Társaság képviselete harmadik személy (pl. bankok, adósok, bérlők) felé a rá bízott követeléssel kapcsolatban, b) A rá bízott követelésen a Társaság által realizált megtérülés maximalizálása, ennek érdekében üzleti tervek készítése vagy az illetékes döntéshozó jóváhagyását követően készíttetése külső partnerekkel, c) Adósok illetve külső partnerek által készített üzleti tervek véleményezése, a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattétel a Társaság Igazgatósága, vagy Hitelezési Bizottsága részére, d) Javaslattétel a Társaság Igazgatósága vagy Hitelezési Bizottsága részére további hitelnyújtásra a Társaság kockázatkezelési politikájával összehangban 16

17 6.5.6 Átstrukturálási főosztály feladatköre: a) Javaslattétel a Társaság Igazgatósága vagy Hitelezési Bizottsága részére egyes ügyletek átstrukturálására a Társaság kockázatkezelési politikájával összehangban b) Az átstrukturált ügyletek nyomonkövetése, szükséges beavatkozások és további Társasági döntések előterjesztése a Társaság Igazgatósága vagy Hitelezési Bizottsága részére Workout főosztály feladatköre: a) A Társaság által átvett, nem teljesítő követelések kezelése, az adott követeléssel kapcsolatos javaslattétel a Társaság Igazgatósága vagy Hitelezési Bizottsága részére b) A nemteljesítő követelésekkel kapcsolatos társasági döntések végrehajtása, a kapcsolódó adminisztrációs, nyilvántartási feladatok ellátása Ingatlan gazdálkodási főosztály feladatköre: a) A Társaság által vásárolt követelések fedezeteként szolgáló ingatlanok kezelésének felügyelete, az illetékes döntéshozó fórum jóváhagyását követően az erre vonatkozó megbízási szerződések megkötése teljesítésük felügyelete, b) Üzleti javaslattétel az illetékes döntéshozó fórum részére a kezelésben lévő ingatlanokon elérhető megtérülés maximalizálására vagy szükség szerint az ingatlan értékesítésére, c) Üzemeltetési és egyéb szerződések megkötése az illetékes döntéshozó fórum jóváhagyását követően a Társaság tulajdonában és/vagy kezelésében lévő, fedezetként szolgáló ingatlanokra vonatkozóan, d) Az illetékes döntéshozó fórum jóváhagyását követően ingatlanok értékesítésének meghirdetése, az értékesítés teljes lebonyolításának irányítása Behajtás és tranzakciós jogi főosztály feladatköre: a) Jogi szakfeladatok végrehajtása a Társaság által követelésekre és ingatlanokra tervezett és/vagy végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan, b) Szerződések ellenőrzése és készítése, c) Az egyes üzleti terültetek támogatása jogi szakismeretekkel d) A Társaság jogi képviselete a Társaságon kívül, beleértve a peres ügyekben a Társaság képviseletét, a jogi igazgatóság együttműködésével. 6.6 Informatikai Igazgatóság Az Informatikai Igazgatóság feladatköre: a) informatikai szolgáltatások biztosítása a Társaság működéséhez, b) a Társaság informatikai rendszereinek üzemeltetése, fejlesztése, c) informatikai belső szabályozási dokumentumok elkészítése, beleértve a kötelezően elkészítendő BCP/DRP szabályzatokat is Az Informatikai Igazgatóság rendszeresen beszámol és jelentést készít a Vezérigazgatónak és az Igazgatóságnak. 6.7 Jogi Igazgatóság A Jogi Igazgatóság feladata, hogy jogi szakismereteivel közreműködjön a Társaság feladatainak ellátásában és gondoskodjon arról, hogy a Társaság működése során a jogszabályokat mindenkor betartsák és gondoskodjon az egyéb szabályozó eszközöknek való megfelelésről (compliance) is. A Jogi Igazgatóság ellátja a Társaság tevékenysége során felmerülő jogi és compliance feladatokat, és kapcsolatot tart, valamint felügyeli az eseti jelleggel igénybe vett külső jogi szakértők munkáját. A Jogi Igazgatóság közreműködik a belső szabályozási dokumentumok megalkotásában, módosításában, hatályon kívül helyezésében A Jogi Igazgatóság munkáját a Társaság Vezérigazgatója felügyeli. 17

18 6.7.3 Jogi Igazgatóság feladatköre: a) nyilvántartja Társaság határozatait és az Alapító által hozott határozatokat, b) jogi tanácsadást végez a Társaságkülönböző szervezeti egységeiben dolgozó munkatársak munkájának elősegítése érdekében, c) előkészíti, véleményezi, szükség esetén ellenjegyzi a társasági jogi dokumentumokat, d) nyilvántartja az aláírásra jogosultakat, bejelenti az aláírási jogosultságokat a cégbíróságok, egyéb hatóságok részére, e) folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, f) közreműködik a döntéshozó testületi ülések/döntéshozók előterjesztéseinek előkészítésében, véleményezi az előterjesztéseket; 24 g) elkészíti a Társaság cégügyeivel összefüggő beadványokat, okiratokat, nyilatkozatokat, h) képviseli a Társaságot a cégbíróság előtt, i) ellátja a Társaság jogi képviseletét bíróságok, közigazgatási szervek és más hatóságok előtt peres és peren kívüli ügyekben, j) koordinálja a perben, illetve a peren kívül hozott bírósági és egyéb (pl. közigazgatási) határozatok végrehajtását, k) kidolgozza a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Általános Üzletszabályzatát, a Társaság döntéshozó testületeinek ügyrendjét, valamint a Társaság munkaszervezetének egészét érintő, átfogó belső szabályozási dokumentumokat, l) a belső szabályozási dokumentumok vonatkozó jogszabályokkal és egymással való összhangjának megteremtése és fenntartása céljából nyomon követi a változásokat; kezdeményezheti, irányítja, koordinálja a szükségessé váló szabályozási feladatok elvégzését az illetékes szervezeti egységeknél, m) az érintett szervezeti egységekkel véleményezteti a belső szabályozási dokumentumok tervezeteit, a beérkezett észrevételek alapján egyeztet az észrevételt tevőkkel, és az elfogadott módosításokat átvezeti, a belső szabályozási dokumentum-tervezetet véglegesíti, n) közreműködik a belső szabályozási dokumentumok véglegesített tervezetének jóváhagyásra történő előterjesztésében, o) a hatályba lépett, valamint az illetékes személy vagy döntéshozó testület által jóváhagyott belső szabályozási dokumentumokat közzéteszi, eredeti, aláírt példányukat megőrzi, p) a pénzmosásra utaló bejelentés haladéktalan továbbítása a pénzügyi információs egységet működtető hatóság felé, q) a pénzmosás megelőzésére vonatkozó ajánlások figyelemmel kísérése, r) gondoskodás a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó ismeretek oktatásáról. 6.8 Kommunikációs főosztály A Kommunikációs főosztály feladata a Társaság kommunikációs stratégiájának kidolgozása, - a Vezérigazgató jóváhagyását követően képviselete médiák és szükség szerint más szervezetek irányába A Kommunikációs főosztály munkáját a Társaság Vezérigazgatója felügyeli A Kommunikációs főosztály feladatköre: a) a Társaság kommunikációs stratégiájának és tervének kidolgozása és előterjesztése a Társaság Igazgatósága felé b) a Társaság PR tevékenységének tervezése és lebonyolítása c) a Társaság képviselete médiák felé a Vezérigazgató jóváhagyását követően d) az üzleti területekkel együttműködve a Társaság képviselete nemzetközi befektetői csoportok, pontenciális befektetők felé a Vezérigazgató jóváhagyását követően 18

19 6.9 Biztonsági főosztály A Biztonsági főosztály feladata a Társaság fizikai és informatikai biztonságának megtervezése, javaslattétel a szükséges akciókra a Társaság Igazgatósága felé, az Igazgatóság döntéseinek végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése A Biztonsági főosztály munkáját a Társaság Vezérigazgatója felügyeli A Biztonsági főosztály munkájáról havonta jelentést készít a Társaság Igazgatósága részére Humánpolitikai Főosztály A Társaság humánpolitikai feladatait a Humánpolitikai Főosztály keretében az Alalpító azonos funkciót ellátó területe fogja ellátni. 7. KISZERVEZETT TERÜLETEK Az alábbi tevékenységek ellátására a Társaság saját munkavállaló mellett, külső társaságokat is megbízhat: Az egyedi követelések megvásárlásához, valamint eladásához az értékbecslést a Társaság Igazgatósága által kiválasztott társaságok láthatják el Az egyedi követelésvásárlások során elkészített üzleti tervek véleményezését a Társaság Igazgatósága által kiválasztott társaságok láthatják el Az egyedi követelésvásárlások során elkészítendő jogi due diligence feladatok ellátásához a Társaság a Társaság Igazgatósága által kiválasztott ügyvédi irodákat vehet igénybe Az ingatlanok fenntartása, menedzselése, hasznosítása, értékesítése, fejlesztése a Társaság kifejezetten ilyen tevékenységi körökre alapított leányvállalatán keresztül történik Az Igazgatóság által hozott döntés alapján egyéb terület is kiszervezhető. 8. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE A Vezérigazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt A cégjegyzésre a Vezérigazgató és egy igazgatósági tag együttesen, valamint az Igazgatóság két tagja együttesen jogosult. 9. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSA A Társaság felett a tulajdonosi jogokat az Alapító gyakorolja, akinek kizárólagos döntési jogköre van a 3.2 pontban felsorolt ügyekben A Társaság operatív vezetését az Igazgatóság és a Vezérigazgató végzi, és döntenek minden nem kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozó kérdésben az adott kérdést érintő szervek állásfoglalásának, jelentésének beszerzését követően Az egyes szervezeti egységek vezetői ellátják az adott szerv feladatainak irányítását és ellenőrzését és munkájukról rendszeres jelentést készítenek a Vezérigazgató és az Igazgatóság számára. 19

20 9.1.4 A Vezérigazgatót távollétében az általa kijelölt személy helyettesíti Az Igazgatóság elnökét távollétében az általa kijelölt személy helyettesíti. Kijelölés hiányában, pedig az Igazgatóság tagjai választják meg az Igazgatóság elnökének helyettesét Az egyes szervezeti egységek vezetői távollétükben kötelesek helyettest megjelölni és távollétük időtartamáról és kijelölt helyettesükről a többi szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni. Amennyiben a szervezeti egység vezetője helyettest nem jelöl a távollétére, úgy a helyettes kijelöléséről a Vezérigazgató dönt A kijelölt helyettesek intézkedéseikről, és a soron következő feladatokról a helyettesítés befejeztével kötelesek tájékoztatni a helyettesített személyt Az esetlegesen egymás helyettesítésére kijelölt munkavállalók szabadsága egyidejűleg nem adható ki. 10. MUNKAVÉGZÉS ELVEI ÉS A MUNKAKAPCSOLATOK RENDSZERE A munkáltatói jogok gyakorlója a Vezérigazgató A Társaság munkavállalói tevékenységüket - vezetői irányítás mellett - önállóan szervezik. Valamennyi munkavállaló felelős a feladatok magas szakmai színvonalú teljesítéséért. A munkafeladatok meghatározása alapvetően a munkaköri leírásokban történik A Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében minden munkavállaló jogosult és köteles - közvetlen felettese utólagos tájékoztatása mellett - mindazon információk haladéktalan továbbítására azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat hatáskörébe tartozik A Társaság munkavállalói a feladatkörükbe tartozó, együttműködést igénylő ügyek intézését elsősorban közvetlen kapcsolatok formájában - lehetőleg vezetők megkeresése és utasítása nélkül - kötelesek együttműködve elintézni A mellérendeltségi kapcsolat alapján kialakított együttműködés során a Társaság munkavállalói kötelesek: - egymás megkeresésére a legjobb szakismeretük szerint, a kívánt határidő betartásával választ adni vagy ennek akadályát a határidő lejárta előtt a megkereső munkavállalóval közölni; - egymást mindazon adatokról, tényekről folyamatosan tájékoztatni, amelyek szakfeladataik eredményes ellátáshoz szükségesek; - egyes ügyekben a szakterület szerinti munkavállalók véleményét kikérni, az illetékeseket a tárgyalásokra meghívni; - az észlelt hiányosságokról - segítő szándékkal- egymást haladéktalanul, szükség esetén az illetékes szakterület vezetőjét, értesíteni A munkakapcsolatok formája általában szóbeli, vagy -es, kivételes esetben - ha ez valamely okból indokolt - írásbeli. Az ügyek természetétől, az operatív intézkedés szükségességétől függően kell a munkakapcsolatok legcélszerűbb formáját alkalmazni úgy, hogy annak eredménye hatékony ügyintézést biztosítson A munkavállalók szabadságaikat a szervezeti egység vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően a Társaságnál rendszeresített szabadságkérő lap humánpolitikai vezető részére való megküldésével kérhetik ki. 11. A TÁRSASÁG BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának belső kontrolljai az alábbi formában érvényesülnek: - vezetői ellenőrzés - függetlenített belső ellenőrzés 20

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje Tartalomjegyzék: 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje (Az Audit Bizottság működésére vonatkozó rendelkezésekkel egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 28. 1. Általános rendelkezés A Felügyelő

Részletesebben

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje 2013. 03. 25. 1/8 A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje I. A Felügyelőbizottság státusza, szerepe A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ), valamint a biztosítókról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Lf :U. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje (Az Audit Bizottság működésére vonatkozó rendelkezésekkel egységes szerkezetben) Budapest, 2015. november 9. 1. Általános rendelkezés A Felügyelő

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje 1. A Felügyelő Bizottság jogállása A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által megválasztott testületként ellenőrzi a Társaság ügyvezetését és üzletvitelét,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE Jelen ügyrendet az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2016. december 12. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje 1. Bizottságok létrehozása Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és pontjainak módosítására. A javaslatok összefoglalása

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és pontjainak módosítására. A javaslatok összefoglalása Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., 9.13. b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és 13.4. pontjainak módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítások az Alapszabály alábbi felsorolt részeit

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Igazgatósági ügyrend

Igazgatósági ügyrend Igazgatósági ügyrend ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013. február 11. Oldal: 1 / 10 1. Az Igazgatóság hatásköre Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje Az ALTERA Nyrt. Igazgatósága a továbbiakban: Igazgatóság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Felügyelő Bizottságának Ügyrendje (A módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. március 20. Az Ügyrendet a társaság

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5. ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 2014 4 Tartalomjegyzék I. A Felügyelőbizottság ügyrendjének célja,

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE 1. Az Igazgatóság jogállása 1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben