Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő"

Átírás

1 A nemzeti köznevelési törvény módosításai a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (3. Nkt.-novella) 13. alcíme alapján Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő

2 I december 8-i hatályba lépéssel Új rendelkezés: 76/A. A Központ együttműködik a települési önkormányzattal a helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy a használatában vagy vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül és a pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának veszélyeztetése nélkül külön megállapodás alapján biztosítja a tulajdonos települési önkormányzat számára. Az iskola fenntartásának feladatait ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) és a működtető települési önkormányzat együttműködési kötelezettségének új tartalmára vonatkozó szabály szerint a települési önkormányzatok a továbbiakban is használhatják a tankerületi igazgatósággal kötött megállapodás alapján a saját tulajdonukban lévő iskolaépületet a helyi közösségi és kulturális élet rendezvényeinek helyszínéül, feltéve, hogy ezzel az állami köznevelési feladatellátást nem veszélyeztetik. A jogalkotó ezáltal a kistelepülések iskolaközpontú helyi kulturális életét kívánja fokozott védelembe részesíteni, ezáltal is erősítve az iskola közösségformáló, a közművelődés alakításában kiemelkedő szerepét. Tételes szövegmódosítás: 70. (1) A nevelőtestület a nevelésioktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 70. (1) A nevelőtestület a nevelésioktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben az önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységnek egy nevelõtestülete van. A nevelésioktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény /a továbbiakban: Nkt./ 3. (9) bekezdése a köznevelés rendszerének egyik alapvető garanciális működési elveként nevesíti a szakmai autonómia biztosítását, mely magába foglalja a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb szakmai fórumának, a nevelőtestületnek a döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörének széles terrénumát. Ebből a generális elvből fakadóan volt szükség annak deklarálására, hogy a Központ által fenntartott, egy költségvetési szerven belüli önálló szervezeti egységként funkcionáló köznevelési intézményeknek önálló jogi személyiségükhöz kötötten önállóan működő saját nevelőtestületük van, melynek döntési, véleményezési és javaslattevő jogköre szuverén, tehát a nevelőtestületek korábbi működési elveit és 2

3 jogosultságait illetően az állami fenntartásba vétel semmilyen változást nem eredményez. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartoznak az Nkt. 70. (2) bekezdésének rendelkezése alapján a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, összefüggő döntések meghozatala. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. (2) bekezdése értelmében a nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a a) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, b) a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt, c) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, d) az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt, valamint e) egyéb jogszabályban meghatározott kérdésekben. 74. (2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. 74. (2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. A fenntartó az általa fenntartott intézménybe járó gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól az óvoda fenntartásához hozzájárulást kérhet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1- jével hatályba lépő 13. (1) bekezdésének 6. pontja csakúgy, mint a jelenleg hatályban lévő önkormányzati törvény az óvodai ellátást a települési önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok között említi, melyre a települési önkormányzat nem csak a saját területén lakó gyermekek vonatkozásában kötelezett, ám központi költségvetési támogatást e feladathoz csak saját területi illetékessége alapján kapott eddig. Annak érdekében, hogy a más 3

4 települési önkormányzat területén lakó gyermek óvodai ellátása ne jelentsen aránytalan terhet a feladatellátásra kötelezett számára, a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat, mint óvodafenntartó a más települési önkormányzat területén lakó gyermekek vonatkozásában a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzattól hozzájárulást kérjen az óvodai feladatok ellátásához. 79. (1) Az oktatásért felelős miniszter egyes külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreit az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatala útján látja el. 94. (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy k) az oktatásért felelős miniszter egyes feladat- és hatásköreit ellátó központi hivatal és az általa ellátott feladat-és hatáskörök kijelölését, rendeletben állapítsa meg. 79. (1) Az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatait a hivatalon és az állami intézményfenntartó központon keresztül látja el. 94. (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy k) kijelölje a hivatalt és a 79. (1) bekezdése szerint átruházható feladatokat, rendeletben állapítsa meg. A törvénymódosítás nevesíti, hogy az oktatásért felelős miniszter tanügyigazgatási és - irányítási hatásköreinek ellátása az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között oszlik meg. A vonatkozó részletes feladat- és hatásköri listákat a nemzeti köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, így különösen az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet határozza meg. 96. (3) A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a nevelésioktatási programok akkreditálásával, a tankönyvek jóváhagyásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásokban, a pedagógus-továbbképzési programokkal összefüggő eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő két hónap. 96. (3) A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a nevelésioktatási programok akkreditálásával, a tankönyvek jóváhagyásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásokban, a pedagógustovábbképzési programokkal összefüggő eljárásokban, a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos elsõ és másodfokú eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő két hónap. 4

5 A törvénymódosítás a közigazgatási hatósági eljárás általános 30 napos ügyintézési határideje alól a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első és másodfokú eljárásokat is kiveszi, s helyette az eljárás lefolytatásához két hónapot jelöl meg, úgy mint a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a nevelési-oktatási programok akkreditálásával, a tankönyvek jóváhagyásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásokban, a pedagógus-továbbképzési programokkal összefüggő eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések esetén. 97. (4) E törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni. 97. (4) E törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését és e törvény szerint működési engedéllyel kell rendelkeznie, a fenntartó köteles április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni. Az Nkt. átmeneti rendelkezései között kapott helyet az a norma, amely előírja, hogy azon köznevelési intézmények vonatkozásában, amelyek a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján a nyilvántartásukba vételüket követően kezdték meg a működésüket, a fenntartójuk április 30-ig működési engedély iránti kérelmet kell, hogy benyújtson vagy meg kell szüntetnie a közoktatási intézményt. Számos jogértelmezési probléma forrásául szolgált a szöveg pontatlansága, hiszen nem került kihangsúlyozásra a jogalkotó részéről az a fontos körülmény, hogy ez a szabály nem az összes egyházi jogi személy, alapítvány, egyesület, egyéni vállalkozó, illetőleg más szervezet által fenntartott köznevelési intézményre vonatkozik, amely a Kt. alapján, tehát augusztus 31-ig kezdte meg a nyilvántartásba vételét követően jogerős működési engedély alapján a tevékenységét, hanem csak azon intézményi fenntartókra, amelyek a régi törvényi szabályozás szerint a jogerős nyilvántartásba vételi határozatot követően működési engedély nélkül kezdhették meg, illetve kezdték meg a közoktatási feladatuk ellátását. Ezen intézmények pedig kizárólag a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású pedagógiai szakmai-szolgáltatók. A törvénymódosítás egyértelművé teszi az Nkt. 97. (4) bekezdése második mondata második fordulatának beiktatásával, hogy a működési engedélyezési eljárás lefolytatásának április 30-i határidővel meghatározott kötelme csak és kizárólag a nem állami, nem települési fenntartású pedagógiai intézetek fenntartóira vonatkozik. Más nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartónak (egyházi és magánfenntartók) ilyen kötelezettsége nincs. A közoktatási megállapodások illetve a 5

6 köznevelési szerződések közfeladat-ellátásra kötelezetti pozíciójában a települési önkormányzat jogutódja a Központ. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 19. -a kimondja, hogy az állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására a települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásában vagy köznevelési szerződésében a települési önkormányzat helyébe január 1-jével a Központ lép. E jogutódlás a közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés szeptember 30-án hatályos állapota szerint következik be. 97. (15) A tíznél több szakmai munkaközösséggel működő nevelésioktatási intézmény december 31-ig felülvizsgálja és módosítja az SZMSZ-ét annak érdekében, hogy megfeleljen a 71. (1) bekezdésében foglaltaknak. 97. (15) A nevelési-oktatási intézmény március 31-ig felülvizsgálja és módosítja az SZMSZét annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak. A törvénymódosítás új határidőt szabott meg a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának átdolgozása vonatkozásában, mely szerint valamennyi intézmény az SZMSZ-ét március 31-ig felülvizsgálja és módosítja aszerint, hogy megfeleljen az Nkt. 25. (4) bekezdésében, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. - ában és a vonatkozó többi jogszabályhelyen meghatározottaknak. Az új szabály szerint tehát a nevelési-oktatási intézménynek a szervezeti és működési szabályzatát teljes egészében át kell dolgoznia március 31-ig, szemben a korábbi, csupán a szakmai munkaközösségek számára felülvizsgálati kötelezettséget előíró, december 31-i határidőt szabó normával. 98. (11) Aki az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolás alapján a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy tárcaközi megállapodás keretében idegen nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátására anyanyelvi tanárként érkezik Magyarországra, mentesül a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvényben szabályozott elismerési eljárás alól. Az elismerési eljárás alóli mentesítés az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolásban megjelölt időtartamra, összesen maximum öt tanévre szól. 98. (11) Aki az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolás alapján a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy tárcaközi megállapodás keretében idegen nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátására anyanyelvi tanárként érkezik Magyarországra, mentesül a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvényben szabályozott elismerési eljárás alól. Az elismerési eljárás alóli mentesítés az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolásban megjelölt időtartamra, összesen maximum öt tanévre szól. Az e bekezdés szerinti anyanyelvi tanárral létesített óraadói megbízási jogviszonyra nem kell alkalmazni a pontban az óraszámra vonatkozóan meghatározott korlátozást. 6

7 Az anyanyelvi tanárok alkalmazásának eljárási nehézségein csökkentő, szeptember 2- án hatályba léptett szabály módosítása értelmében e pedagógusok esetében az óraadó tanárokra vonatkozó előírást, mely szerint óraadó a megbízási szerződés keretében legfeljebb heti tíz óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott pedagógus, oktató nem kell alkalmazni. Szövegpontosító-jobbító változtatások: [A módosított szövegrész áthúzva, az új szöveg vastag betűvel van kiemelve.] 14. (7) Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú iskolában az oktatásért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon szervezhetők. A programokban közreműködő intézményeket az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) az állami intézményfenntartó központ jelöli ki. 27. (4) A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg. Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét egyéb foglalkozás tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe. 61. (5) A köznevelési intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörökben az ellátandó feladatoktól függően ajánlott megoldani a foglalkoztatást. Az állami fenntartású nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézményekben a honvédelemért vagy a rendvédelmi szerv irányításáért felelős miniszter által alapított és fenntartott intézmények kivételével a honvédelemért felelős miniszter vagy a rendvédelmi szervet irányító miniszter által alapított és fenntartott, valamint a települési önkormányzat által működtetett intézmények kivételével gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörökben alkalmazottak létszáma legfeljebb a pedagógusok teljes munkaidőre számított létszámának húsz százaléka, szakközépiskolában harminc százaléka, kollégiumban ötven százaléka lehet. 4. melléklet a évi CXC. törvényhez Osztály- és csoportlétszámok A B 1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 4 Gyógypedagógiai osztály Gyógypedagógiai óvodai csoport, iskolai osztály E jogszabályi rendelkezések szeptember 1-jén lépnek hatályba. Hatályon kívül helyezett rendelkezés: 22. (3) A köznevelési intézmény, ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását, anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az ebből a tevékenységből származó nyereséget ha azt a köznevelési intézmény alapfeladatainak ellátásához vagy a tevékenységben részt vevő tanulók díjazására használják fel a köznevelési intézmény alapfeladatainak ellátására szolgáló költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azt az intézménytől nem lehet elvonni. 7

8 II január 1-jei hatályba léptetéssel Új rendelkezés: 4. 29a. taneszköz: a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programban foglaltak alapján és annak végrehajtására szolgáló szemléltetõ, a nevelés-oktatás céljait szolgáló pedagógiai szakmai eszköz, Az értelmező klauzulában meghatározott taneszköz fogalom értendő a következő törvényhelyek vonatkozásában: az iskolai nevelés-oktatás közös szabályai: Nkt. 9. (3) bekezdése az egyházi fenntartású intézmények különös szabályai: Nkt. 32. (1) bekezdés c) pontja a működtetői feladatkör meghatározása Nkt. 76. (1) és (3) bekezdése a működtető tulajdonának körét képező eszközök körülhatárolása: Nkt. 97. (23) bekezdése Tételes szövegmódosítás: 61. (1) Nevelő-oktató munka óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás pedagógus-munkakörben, az óraadó tanár kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakör ellátására az óraadó tanár kivételével polgári jogi jogviszony nem létesíthető január 1-jei állapot: 61. (1) Nevelõ-oktató munka óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás pedagógus-munkakörben, az óraadó kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakör ellátására az óraadó kivételével polgári jogi jogviszony nem létesíthető. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben köznevelési alapfeladatellátásra létesített munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Az állami intézményfenntartó központ foglalkoztatási állományába tartozó pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak továbbá, amennyiben az állami intézményfenntartó központ látja el a működtetői feladatokat is, a technikai alkalmazottak foglalkoztatásának jogi kerete a közalkalmazotti jogviszony. Ennek törvényi meghatározására azért volt szükség, mert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. -a kimondja, hogy a Központ az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, s mint ilyen a központi államigazgatási szervekről és a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 1. (2) bekezdésének g) pontja szerint központi államigazgatási szervnek minősül, mellyel foglalkoztatási jogviszonyban állók főszabály szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény hatálya alá tartoznak, tehát közszolgálati tisztviselők. E személyi hatály alól emeli ki az említett célcsoportba tartozó foglalkoztatottakat a módosító jogszabály a törvény anyagi jogi rendelkezéseivel összhangban, így a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi 8

9 CLXXXVIII. törvény 7. (1) bekezdése kimondja, hogy az állami fenntartásba vétel nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 61. (6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója január 1-jei állapot: 61. (6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az állami intézményfenntartó központ által az adott köznevelési intézményben alkalmazottak felett a helyi munkaszervezéssel összefüggő egyes átruházott munkáltatói jogokat gyakorol. 69. (1) A köznevelési intézmény vezetője b) gyakorolja a munkáltatói jogokat, január 1-jei állapot: 69. (1) A köznevelési intézmény vezetője b) önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, A Központ alkalmazásában álló közalkalmazottak feletti munkáltatói jogkörgyakorlás megosztott formában történik, melynek értelmében a Központba beolvadó önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működő köznevelési intézmény vezetője, az igazgató kizárólag a főszabály szerinti munkáltatói jogkört gyakorló tankerületi igazgató által delegált munkaszervezéssel összefüggő egyes jogosítványokat gyakorolhat, amely elsősorban a gyors reagálású, azonnali intézkedést kívánó vezetői döntéseket foglalja magába. Ezek körét az állami intézményfenntartó központ vezetőjeként nevesített tankerületi igazgató jogosult a maga diszkrecionális jogkörében meghatározni. A szakmai szokások, a kialakult gyakorlat és a racionális munkaszervezés alapján e megosztott munkáltatói jogkör tartalma az alábbiakban differenciálható, összhangban a köznevelésben való foglalkoztatás jogszabályaival. A felsorolás természetesen példálózó jellegű. A munkaszervezéssel összefüggő munkáltatói jogkörbe tartozó jogosultságok köre: - utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási jog; - a köznevelési intézményben dolgozó alkalmazottak munkaköri leírásának véleményezése; - foglalkoztatás rendjének, így az iskolában történő benntartózkodás, a munkaidő-beosztás egyes kérdéseiben való döntés (neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, a kötelező óraszám, a 9

10 kötött munkaidő további részében végzendő teendők meghatározása az Nkt szeptember 1-jén hatályba lépő 62. (5)-(7) bekezdései alapján); - eseti helyettesítés elrendelése. A munkáltatói jogkör át nem ruházható tartalma: - közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása (kinevezés); - munkaköri leírás jóváhagyása; - a közalkalmazott bérének, illetményének, juttatásainak megállapítása; - szabadság, rendkívüli munkaidő-kedvezmény kiadása, - törvény által nevesítetten kizárólag a munkáltató által gyakorolható jogok gyakorlása (pl. munkáltatói kölcsön jóváhagyása). Ez a rendelkezés természetesen nem vonatkozik azokra az iskolákra, melyeknek nem a Központ a fenntartójuk: így az alkalmazottak felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyházi és magánfenntartású, a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kivételével a központi államigazgatási szervek és az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézményekben az Nkt. 69. (1) bekezdésének g) pontja értelmében. 76. (3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet január 1-jei állapot: 76. (3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állami intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet. A jogszabály-módosítás a taneszközök, a működtető települési önkormányzat által beszerzett külön jogszabályban meghatározott - eszközök, felszerelések állam általi finanszírozását két feltételhez köti: egyrészt a Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmény költségvetésében e célra tervezett keretet ne lépje túl, másrészt a megvételt az intézményvezető javasolja. 10

11 76. (5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan [az állami intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. 76. (5) a) pontjába került át e szövegrész] E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlant a települési önkormányzat működteti. [Az állami intézményfenntartó központ vagyonkezelői jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. Nkt. 76. (6) bekezdésébe került át.] január 1-jei állapot: 76. (5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot a) ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat nem működteti, b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat működteti, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A települési önkormányzat telekkönyvi tulajdonát képező ingatlanban folyó iskolai nevelésoktatás szempontjából az ingatlan és ingó vagyon Központot illető dologi jogi jogosultságai tekintetében a következő tipizálás érvényesül: 1. A Központ által fenntartott intézmény működtetője a települési önkormányzat: ebben az esetben a Központot ingyenes használati jog illeti meg a közfeladat-ellátás időtartamára 2. A Központ fenntartója és működtetője a települési önkormányzati tulajdonban lévő, a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyonnal működő köznevelési intézmények: ez esetben a Központ ingyenes vagyonkezelői jogot gyakorol. Ehhez kapcsolódó új rendelkezések a 76. (6) és (7) bekezdései, amelyek javarészt a 76. (5) bekezdéséből kerültek át szövegcserés változtatással: 76. (6) Az állami intézményfenntartó központ ingyenes vagyonkezelői vagy ingyenes használati jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési intézményt működteti és a bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. A bérbeadás az érintett köznevelési intézményben folyó köznevelési feladatellátást akkor nem veszélyezteti, ha nem gátolja a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben vagy a házirendben meghatározott feladatok végrehajtását. (7) A lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérő személyről a gyermek részére, ha az óvoda a településen kívül található, és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja. A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik. 11

2012. évi... törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fennta tt» - s iqtézmcnyek állam i fenntartásba vételéről'

2012. évi... törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fennta tt» - s iqtézmcnyek állam i fenntartásba vételéről' tar :,,, _ ; ( 3mányszásn: S288A -4 5 2012. évi... törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fennta tt» - s iqtézmcnyek állam i fenntartásba vételéről' Az Országgyűlés a minden gyermek

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A köznevelés ágazati szabályozását meghatározó jogszabályi változások jellemzése A tanügyigazgatás szervezeti és funkcionális rendjének megváltozása A tanév szervezése

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat főbb jogszabályi normái

A szervezeti és működési szabályzat főbb jogszabályi normái A szervezeti és működési szabályzat főbb jogszabályi normái A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 118. (12) [] A kiemelt munkavégzésért járó

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

51. Záró rendelkezések

51. Záró rendelkezések 68007 51. Záró rendelkezések 66. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2013. október 1-jén lép hatályba. (2) A 67. (1) bekezdés a) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba. 67. (1)

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben