Támogatási Szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási Szerződés"

Átírás

1 Támogatási Szerződés amelyet egyrészről az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 6-8., képviseli.: Dr. Kincses Gyula főigazgató) mint Támogató, másrészről a(z) Név: Cím: Képviselő: Nyilvántartási szám: Adószám: Számlavezető Bank: Bankszámlaszám: mint Kedvezményezett kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 1.1 Támogató az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI) az Egészségügyi Minisztérium megbízásából programot hirdetett eszközbeszerzésre a laikus életmentés képzéséhez, az eszközök használatát szolgáló oktatáshoz vissza nem térítendő támogatás formájában, valamint a hirtelen szívhalál bekövetkezése esetén az újraélesztéshez használt külső félautomata defibrillátor nyilvános helyen való kihelyezésére, üzemeltetésre (életmentő pont). 1.2 Az ESKI a vissza nem térítendő támogatást, az EüM 2009.évi Egészségügyi és fejlesztési feladatok 20. Népegészségügyi és fejlesztési feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére (továbbiakban: támogatás) nyújtja. A támogatást az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) által meghirdetett, az egészségkultúra fejlesztésére, a hirtelen szívhalál mérséklésére szolgáló JESZ II. Program keretében lehetett pályázni. A program célja. A program célja felhívni a társadalom figyelmét, hogy a kórházon kívül bekövetkezett hirtelen szívhalál esetén az életmentés lehetősége annak a kezében van, aki jelen van és segít. A támogató a JESZ II. Program elnevezéssel kiírt pályázati eljárás alapján vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen támogatási szerződés szerint a Kedvezményezett(ek), mint nyertes pályázó(k) részére a jelen szerződés alapját képző pályázatában (továbbiakban: Pályázat) részletezett, általa vállalt pályázati célfeladat (továbbiakban: Célfeladatok vagy Projekt) megvalósítására. 1

2 2. A támogatás célja 2.1 Célok: a) A program általános és alapvető célja az elsősegély elsajátításának népszerűsítése - mozgalommá szervezése, a civil szféra, a munkáltatók bevonása és társadalmi szerepvállalásuk erősítése. A hosszú távú cél megvalósításának alapvető lehetősége, hogy a közösség számára nyilvános helyeken (oktatási-, kereskedelmi-, sport-, kulturális-, hitéleti intézmények, tömegközlekedési létesítmények területén) az életmentésre alkalmas eszköz kerüljön kihelyezésre, ezzel az elhelyezett eszközök a laikus elsősegélynyújtók számára is hozzáférhetővé váljon.. b) A munkahelyi balesetvédelmi oktatásba integrálni a hirtelen szívhalál mérsékléséhez szükséges ismereteket, és ezzel a lakosság egyre szélesebb körét felkészíteni a környezetében bekövetkező hirtelen szívhalál esetén nyújtandó segítségnyújtásra. c) A programban a pályázat eredményeként a rendelkezésre álló erőforrás mértékéig, de legalább 100 db félautomata defibrillátor kerül elhelyezésre a közösség számára nyilvános helyeken, és a program biztosítja az eszközök kezelésébe, felügyeletébe bevont személyek képzését, illetve a program eszköz kihelyezéstől számított minimum két éves fenntarthatóságát 2.2 A Célfeladat megnevezése A JESZ II. program fő célja a félautomata defibrillátorok telepítése, olyan nyilvános helyekre, ahol sokan fordulnak meg, pl.: oktatási-, kereskedelmi-, sport-, kulturális-, hitéleti intézmények, tömegközlekedési létesítmények stb 2.3 A vállalt Célfeladatok: A program kapcsán kihelyezni kívánt életmentő pontok száma (db) A program kapcsán kiképzésre kerülő személyek száma (fő) Támogatásból létesített életmentő pont(ok) megnevezése,címe: Önerőből létesített életmentő pont(ok) megnevezése, címe: A Célfeladatok megvalósításának végső határideje: Eszköz beszerzése: 2010.április 30. Kezelő személyzet képzése: április 30. Életmentő pont kihelyezése: Életmentő pont fenntartása: a kihelyezéstől számított 2 év 2

3 2.5 Kedvezményezett vállalja, hogy: a Projektet. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti. biztosítja a defibrillátoroknak szabad hozzáférését, annak szükség esetén történő használata fizikai eszközökkel nem korlátozható, a kihelyezési pontot megjelöli az ESKI által biztosított életmentő pontot jelölő táblával, mint nyilvános helyen kihelyezett életmentő pontot. a nyitvatartási idő alatt a Kedvezményezett köteles minimum egy fő, az eszköz használatára kiképzett humán erőforrást biztosítani. Kizárólag olyan, a nemzetközi előírásoknak megfelelő, Magyarországon forgalmazott új eszközök kihelyezése valósítható meg, amelynek gyártója vállalja, hogy a támogatási szerződés 2.4 pontja alatt meghatározott kötelező fenntartási idő alatt a) garantálja az alkatrészek és tartozékok utánpótlásának biztosítását, b) az esetleges protokollváltásnak megfelelően díjtalanul elvégzi a készülék szoftverjének frissítését. 3.1 A Támogatás összege: 3. A támogatás összeg és folyósítása A pályázott támogatás jogcíme Életmentő pontok létesítése: Képzés: Összes jóváhagyott támogatás: Jóváhagyott támogatási összeg Ft azaz.forint 3.2 Kedvezményezett kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a pályázat utófinanszírozás jellegű támogatást nyújt. A támogató a támogatási összeget a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás támogató általi pozitív elbírálását követő 60 napon belül köteles Kedvezményezett fenti bankszámlájára átutalni. Felek megállapodnak, hogy teljesítésnek a visszavonhatatlan elutalást tekintik. 3.3 A Támogatás nem folyósítható mindaddig, amíg a Kedvezményezettnek az évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 10. -ában fogalt fizetési kötelezettségével összefüggő esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van. 3.4 Kedvezményezett tudomásul veszi pályázati kiírásnak megfelelően hogy a pályázat Önrészt igényel. Az Önrészben elszámolható, a pályázó által bármely formában foglalkoztatott és/vagy szerződéses viszonyban feladatot ellátott munkatársainak, alvállalkozóinak, a félautomata defibrillátor kezelésére és a laikus 3

4 életmentés ismeretének megfelelő szakképzettségű oktatóval való kiképzésének költsége. Kedvezményezett kijelenti, hogy a pályázati kiírásban szereplő minimum elvárásról tudomása van. 3.5 A Kedvezményezett, büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelenti, hogy: a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, 60 napon túli, adók módjára behajtható köztartozásom - ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is nincs, csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, az elmúlt öt évben tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért nem marasztalták el jogerősen. a Támogatóval illetve az EÜM-mal kötött más szerződésükkel kapcsolatban kötelezettségei teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést, amely miatt a Támogató jogkövetkezményeket alkalmazott. ő illetve az ő érdekében harmadik fél nem tett kísérletet bizalmas információk megszerzésére vagy használatára, vagy az értékelő bizottság, illetve a Támogató befolyásolására a jelen, vagy a korábbi pályázati felhívások keretében benyújtott pályázatok elbírálása során. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat az ESKI és/vagy az általa megbízott szervezet nyilvántartsa, kezelje, hozzájárul ahhoz, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 18/C. (13)-(14) bekezdésében meghatározott adataimat (neve, székhelye, adószáma, adóazonosító jele, tb. folyószámla száma) a 18/C. (12)-(13) bekezdésében foglaltak szerint az APEH, a VPOP, az OEP, az ONYF és azok szervei (adóhatóságok) felhasználhatják, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató, és/vagy az általa megbízott szerv vagy személy, továbbá az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizzék, hozzájárul, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium hozzáférhessen, 3.6 A Kedvezményezett jelen szerződéséhez elválaszthatatlan mellékletként csatolja a 30 napnál nem régebbi APEH igazolásokat arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása semmiféle jogcímen a Kedvezményezettnek nincs. Kedvezményezett kijelenti, hogy: - nem alanya az ÁFA törvénynek - alanya az ÁFA törvénynek - alanyi adómentes az ÁFA törvénynek a megfelelő rész aláhúzandó A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ÁFA-nyilatkozat alapján a Kedvezményezett ÁFA státusza alapján (nettó/bruttó) kerül finanszírozásra a projekt. Ennek megfelelően Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben ÁFA visszaigénylésre jogosult, és a támogatási összegből a költségvetésben 4

5 feltüntetett ÁFA tartalmat vissza akarja igényelni, akkor a támogatási összeg az ÁFA összegével csökken. 6. A támogatás felhasználásának szabályai 4.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződében meghatározott módon, a szerződésben rögzített célra használhatja fel. 4.2 A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: Támogató részéről: Név: Kedvezményezett részéről: Név: A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Célfeladat megvalósítása érdekében beszerezett Eszközöket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, az Eszközök garanciális javításokon kívül karbantartásáról saját költségén haladéktalanul gondoskodik, és vállalja a beszerezett Eszközök folyamatos üzemképes állapotban tartását, valamint viseli a fenntartásukkal járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 4.4 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti Támogatásból beszerezett Eszközöket kizárólag a Támogató előzetes írásbeli engedélyével idegenítheti el, terhelheti meg vagy adhatja bérbe, illetve használatba, mindaddig, amíg a számviteli előírások szerint az Eszközök az értékcsökkenési leírási kulcsok alapján nulla értékre leírásra nem kerülnek, de legalább a Célfeladat megvalósításának a jelen szerződés 2.4 pontjában meghatározott végső határidejéig. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 4.5 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy: az elnyert támogatás összege, felhasználásának célja nyilvánosságra hozható, amely információk üzleti titok címén nem tagadhatók meg, hogy a támogatás nyújtásának feltétele a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az 1/2006. (II. 2.) FMM rendeletben leírtak szerinti igazolása, az ESKI-től, továbbá az EüM-től a korábbi években kapott támogatások esetében a Szervezet a beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. jogosulatlan igénybe vétel vagy felhasználás esetén a támogatónak a támogatási összeg egésze, illetve annak meghatározott része a szerződésben megjelölt határidőben és feltételekkel visszafizetendő, a vonatkozó jogszabályok szerint. 5

6 a támogatásból beszerzett vagyon elidegenítési tilalma, amelynek 1-5 év közötti az időtartama a támogatás összegének és rendeltetésének függvénye, tehát egyedileg kerül megállapításra. 5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 5.1 Kedvezményezett köteles a Támogatás forrásainak felhasználást ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, a Támogató illetve az általa megbízott személy részére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadni. 5.2 Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás ellenőrzéséhez hozzájárul és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlásának feltételeit biztosítani. A támogatási Célfeladatok megvalósítását, a támogatási szerződés szerződésszerű teljesítését, a rendeltetésszerű és támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználást a Támogató, illetve az általa megbízott bármely személy ellenőrizhetik. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzés tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. 5.3 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésére a Támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés) a Támogatás felhasználása során, folyamatban épített módon (közbenső ellenőrzés) illetve a feladat teljesítését illetően a Támogatás folyósításának megszűnését követő kettő naptári éven belül, továbbá egyéb tekintetben a Támogatás folyósításának megszűnését követő öt naptári éven belül utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. 5.4 Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a teljes pályázati és valamennyi kapcsolódó dokumentációt jelen szerződés aláírásától számított 5 évig megőrzi. 5.5 Amennyiben Kedvezményezett a Támogató írásbeli felszólításától számított 15 napon belül nem biztosítja a Támogató, illetve az általa megbízott személy számára az ellenőrzés gyakorlása feltételeit, nem adja át a szükséges bizonylatokat, nem közli a kért adatokat, vagy az ellenőrzést egyéb módon akadályozza, az súlyos szerződésszegésnek minősül. Ezen szerződésszegő magtartás következményei az ellenőrzési fázis szerint az alábbiak: Előzetes ellenőrzés: a Kedvezményezett a támogatási összegre nem jogosult Közbenső ellenőrzés: támogatási összeg 50 %-ának visszafizetése Utóellenőrzés: támogatási összeg 10 %-ának visszafizetése 5.6 Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni (a továbbiakban együttesen Beszámoló) és átadni a Támogató részére. A beszámoló benyújtásának határideje: 2010.április 30. A beszámoló részei: 6

7 a) Szakmai beszámoló: szakmai értékelés a Támogatás megvalósulásáról, b) Pénzügyi elszámolás: A Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzési költségének (a továbbiakban együttesen Eszközök) valamint a vonatkozó dologi és személyi kiadások elszámolása a felhasználásról kiállított elszámoló lap alapján történik. Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell: a Kedvezményezett cég nevét, székhelyét, adószámát a jelen szerződés hatálya alá eső Eszközök megjelölését a dologi és személyi kiadások listáját a számlaösszesítőt - amelynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt, a Kedvezményezett által kiegyenlíteni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám) a számla kiállításának idejét a teljesítés időpontját a fizetési határidőt a nettó és bruttó számlaértékeket a termék vagy szolgáltatás szövegszerű megnevezését a számlát helyettesítő bizonylatok, dokumentumok összesítőjét Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen projekttel felmerülő valamennyi számlát a saját nevére köteles kiállítani, azzal, hogy az eredeti számlán (hitelesítés előtt) köteles feltűntetni, hogy a jelen konstrukció keretében került a számla elszámolásra és benyújtásra. 5.7 Kedvezményezett köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (pénzügyi vezető által hiteles számlamásolatokat) illetve a kifizetést igazoló egyéb a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat, a képzésben részt vettek részvételét tanúsító, a képzést végző kézjegyével is ellátott jelenléti íveket, számlát helyettesítő bizonylatokat, a pénzügyi elszámolás keretében a Támogató részére átadni. 5.8 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben a feladatok elvégzésének végső határidejeként megjelölt utolsó napját követő keltezésű számla nem kerülhet elszámolásra és a Támogatásból kiegyenlítésre. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató kizárólag a jelen támogatási szerződés megkötését követen kiállított számlákat fogadja el az elszámolás alapjául. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. A támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. A beszámolónak szakmai értékelést is kell tartalmaznia a támogatás céljának megvalósulásáról (rövid maximum 3 oldal). A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a Támogató írásban nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a Támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a Támogató 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével a Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel. 7

8 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámolója a követelményeknek nem felel meg, és a felhívástól számított 8 napos hiánypótlási határidő alatt sem nyújtja be a megfelelő szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást, úgy a támogatási összeg nem kerül folyósításra. 6. Kedvezményezett egyéb kötelezettségei 6.1. Kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben vállalt tanfolyam megtartását igazolni. Ezen igazolásnak az oktató intézménnyel kötött szerződés, jelenléti ív, egyegy eredeti példányának, illetve a kiadott certificate hiteles másolatának támogató részére történő megküldésével köteles eleget tenni 6.2. Kedvezményezett az eszközbeszerzés hitelességét, az alábbi dokumentumok hitelességével köteles igazolni: megrendelőlap, szállítólevél, számla, számla teljesítését igazoló bankszámlabizonylat, a leszállított termék garancialevele 6.3. Kedvezményezett köteles a pályázat keretében beszerzett eszközökről évente leltárt készíteni, mely leltárról készült jegyzőkönyv 1 eredeti példányát köteles a támogatónak megküldeni A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Támogatónak minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. 7. Hibás teljesítés, szerződésszegés és következményei 7.1. Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, Kedvezményezett haladéktalanul köteles e tényt írásban a Támogatóknak bejelenteni Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató kedvezményezetthez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Kedvezményezett a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, különösen: Kedvezményezett a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott. A feladat teljesítésének meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be, A 6.4 pontban foglalt bejelentési kötelezettség teljesítés 15 (tizenöt) napon túli késedelmet szenved. Kedvezményezett a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel 8

9 Kedvezményezett jelen szerződé szerinti időszakos pénzügyi elszámolásának határidőben nem tesz eleget Kedvezményezett a Pályázatához csatolt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató felmondása esetén a támogatásra nem jogosult A támogatási cél megvalósítását veszélyeztető és Kedvezményezettnek felróható egyéb, valamint a jelen szerződésben megjelölt okok különösen Kedvezményezett hibás teljesítése esetén Támogató írásban köteles felhívni Kedvezményezett kötelezettségeinek a felhívás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül történő maradéktalan teljesítésére, melynek eredménytelensége esetén Támogató jogosult a jelen szerződést egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani Szerződő felek megállapodnak, hogy Támogató fenntartja a jogát, hogy Kedvezményezett bármilyen, a jelen szerződés megszegéséből fakadó fizetési kötelezettségét Támogató azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján érvényesítse Kedvezményezett valamennyi bankszámlája felett. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Kedvezményezett azonnali beszedésre feljogosító nyilatkozata. Kedvezményezett büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy fenti nyilatkozata valamennyi bankszámlaszámát tartalmazza. Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy bankszámlaszámaiban bekövetkező változást Támogatónak bejelenti, és ezzel egyidőben Támogatónak haladéktalanul megküldi az új bankszámlaszámra vonatkozó azonnali beszedésre feljogosító nyilatkozatát. Szerződő felek megállapodnak, hogy ennek elmaradása esetén Támogató jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, és Kedvezményezett köteles a folyósított támogatási összeget Támogatónak egyösszegben 8 napon visszautalni Szerződő felek megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít (karbantartás elmulasztása, képzés elmulasztása, képzés nem az előírt módon valósul meg, nem megfelelő számú személyek képzése, leltár készítésének elmaradása, beszámolók hiánya. stb.) úgy Támogató jogosult a folyósításra került Támogatási összeg követelésére. 8. Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége 8.1. Amennyiben Kedvezményezettnek a jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató a Kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 9

10 8.2. Amennyiben Kedvezményezettnek a szerződés bevezető részében megjelölt, a bankszámláira vonatkozó adataiban bármilyen változás következik be vagy a jelen szerződésben megjelölt bankszámláin kívül további bankszámlát nyit, köteles azt Támogató felé haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben Kedvezményezett Támogatót új bankszámla megnyitásáról értesíti, úgy az értesítéséhez csatolni kell a Támogató azonnali beszedési megbízására vonatkozó, az új bankszámlát érintő felhatalmazást. 9. Adatkezelés 9.1. A jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a Támogatás tárgya, az elnyert Támogatás összege, felhasználásnak helye és módja nyilvánosságra hozható Kedvezményezett vállalja, hogy Támogató, illetve az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy részére megadja a jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, a támogatás folyósításával kapcsolatos körülményekről, továbbá a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk a (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosan minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a támogatandó Célfeladatok megvalósításában közreműködő alvállalkozókkal és teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is Kedvezményezett harmadik személyek irányában nem vállalhat olyan kötelezettséget, mely megakadályozná az erre jogosult személyek részére a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését Kedvezményezett kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés teljesítése során közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a Támogató a közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával hozzájárul az adatainak nyilvántartásához és az adóhatóságok részére történő továbbításához, és tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű 60 napon túl nem meg fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, a támogatás folyósítása felfüggeszthető, a támogatás visszakövethető. 10. Egyéb rendelkezések Ha a Kedvezményezett a neki ajánlott küldeményként feladott iratot a jelen szerződésben megjelölt címén nem vette át, vagy annak átvételét megtagadta, a kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon az iratot kézbesítettnek kell tekinteni Kedvezményezett minden, a Támogatónak címzett küldeményt, ide értve a beszámolókat, elszámolásokat és jelentéseket is, köteles ajánlott, tértivevényes küldeményként megküldeni a Támogató részére, és köteles minden küldeményen a 10

11 jelen támogatási szerződés számát is feltüntetni. Ennek hiányában az írásbeli közlése nem minősül joghatályosnak Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének érvénytelenségét kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész szerződés érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában a szerződést nem kötötték volna meg Jelen támogatási szerződés annak mindkét fél által történő aláírásával, a Támogató aláírása napján lép hatályba és határozott a jelen szerződés 5.3 pontja szerinti utóellenőrzésre biztosított határidőig terjedő időtartamra jön létre Szerződő felek megállapodnak jelen támogatási szerződés kizárólag írásban mindkét fél aláírásával módosítható A Felek megállapodnak, hogy jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képzik a Mellékletek között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita, vagy bármely egyéb dokumentációs igény esetén a Felek a Támogató birtokában lévő a fentebb felsorolt mellékletekkel összefűzött eredeti példányt tekintik irányadónak Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető A Kedvezményezett és Támogató hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről 11

12 megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány Rendelet rendelkezési az irányadóak. A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Mellékletek: 1.sz. Kötelező nyilatkozatok (Pályázat 1.sz.melléklete) 2.az. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (Pályázat 2.sz. melléklete) 3.sz. Pályázati kiírás 4.sz. Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozat 5. sz. ÁFA nyilatkozat 12

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés-minta tájékoztatásul szolgál és a szerződés megkötésekor a pályázat és a pályázati döntés tartalma szerint egyediesítésre kerül. amely létrejött egyrészről: másrészről:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött Szerződés száma: IPARJOG_15 T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S - T e r v e z e t - amely létrejött egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Székhely: 1061 Budapest, Andrássy

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 157/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium székhely: Salgótarján

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben