Támogatási Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási Szerződés"

Átírás

1 Támogatási Szerződés amelyet egyrészről az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 6-8., képviseli.: Dr. Kincses Gyula főigazgató) mint Támogató, másrészről a(z) Név: Cím: Képviselő: Nyilvántartási szám: Adószám: Számlavezető Bank: Bankszámlaszám: mint Kedvezményezett kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 1.1 Támogató az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI) az Egészségügyi Minisztérium megbízásából programot hirdetett eszközbeszerzésre a laikus életmentés képzéséhez, az eszközök használatát szolgáló oktatáshoz vissza nem térítendő támogatás formájában, valamint a hirtelen szívhalál bekövetkezése esetén az újraélesztéshez használt külső félautomata defibrillátor nyilvános helyen való kihelyezésére, üzemeltetésre (életmentő pont). 1.2 Az ESKI a vissza nem térítendő támogatást, az EüM 2009.évi Egészségügyi és fejlesztési feladatok 20. Népegészségügyi és fejlesztési feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére (továbbiakban: támogatás) nyújtja. A támogatást az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) által meghirdetett, az egészségkultúra fejlesztésére, a hirtelen szívhalál mérséklésére szolgáló JESZ II. Program keretében lehetett pályázni. A program célja. A program célja felhívni a társadalom figyelmét, hogy a kórházon kívül bekövetkezett hirtelen szívhalál esetén az életmentés lehetősége annak a kezében van, aki jelen van és segít. A támogató a JESZ II. Program elnevezéssel kiírt pályázati eljárás alapján vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen támogatási szerződés szerint a Kedvezményezett(ek), mint nyertes pályázó(k) részére a jelen szerződés alapját képző pályázatában (továbbiakban: Pályázat) részletezett, általa vállalt pályázati célfeladat (továbbiakban: Célfeladatok vagy Projekt) megvalósítására. 1

2 2. A támogatás célja 2.1 Célok: a) A program általános és alapvető célja az elsősegély elsajátításának népszerűsítése - mozgalommá szervezése, a civil szféra, a munkáltatók bevonása és társadalmi szerepvállalásuk erősítése. A hosszú távú cél megvalósításának alapvető lehetősége, hogy a közösség számára nyilvános helyeken (oktatási-, kereskedelmi-, sport-, kulturális-, hitéleti intézmények, tömegközlekedési létesítmények területén) az életmentésre alkalmas eszköz kerüljön kihelyezésre, ezzel az elhelyezett eszközök a laikus elsősegélynyújtók számára is hozzáférhetővé váljon.. b) A munkahelyi balesetvédelmi oktatásba integrálni a hirtelen szívhalál mérsékléséhez szükséges ismereteket, és ezzel a lakosság egyre szélesebb körét felkészíteni a környezetében bekövetkező hirtelen szívhalál esetén nyújtandó segítségnyújtásra. c) A programban a pályázat eredményeként a rendelkezésre álló erőforrás mértékéig, de legalább 100 db félautomata defibrillátor kerül elhelyezésre a közösség számára nyilvános helyeken, és a program biztosítja az eszközök kezelésébe, felügyeletébe bevont személyek képzését, illetve a program eszköz kihelyezéstől számított minimum két éves fenntarthatóságát 2.2 A Célfeladat megnevezése A JESZ II. program fő célja a félautomata defibrillátorok telepítése, olyan nyilvános helyekre, ahol sokan fordulnak meg, pl.: oktatási-, kereskedelmi-, sport-, kulturális-, hitéleti intézmények, tömegközlekedési létesítmények stb 2.3 A vállalt Célfeladatok: A program kapcsán kihelyezni kívánt életmentő pontok száma (db) A program kapcsán kiképzésre kerülő személyek száma (fő) Támogatásból létesített életmentő pont(ok) megnevezése,címe: Önerőből létesített életmentő pont(ok) megnevezése, címe: A Célfeladatok megvalósításának végső határideje: Eszköz beszerzése: 2010.április 30. Kezelő személyzet képzése: április 30. Életmentő pont kihelyezése: Életmentő pont fenntartása: a kihelyezéstől számított 2 év 2

3 2.5 Kedvezményezett vállalja, hogy: a Projektet. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti. biztosítja a defibrillátoroknak szabad hozzáférését, annak szükség esetén történő használata fizikai eszközökkel nem korlátozható, a kihelyezési pontot megjelöli az ESKI által biztosított életmentő pontot jelölő táblával, mint nyilvános helyen kihelyezett életmentő pontot. a nyitvatartási idő alatt a Kedvezményezett köteles minimum egy fő, az eszköz használatára kiképzett humán erőforrást biztosítani. Kizárólag olyan, a nemzetközi előírásoknak megfelelő, Magyarországon forgalmazott új eszközök kihelyezése valósítható meg, amelynek gyártója vállalja, hogy a támogatási szerződés 2.4 pontja alatt meghatározott kötelező fenntartási idő alatt a) garantálja az alkatrészek és tartozékok utánpótlásának biztosítását, b) az esetleges protokollváltásnak megfelelően díjtalanul elvégzi a készülék szoftverjének frissítését. 3.1 A Támogatás összege: 3. A támogatás összeg és folyósítása A pályázott támogatás jogcíme Életmentő pontok létesítése: Képzés: Összes jóváhagyott támogatás: Jóváhagyott támogatási összeg Ft azaz.forint 3.2 Kedvezményezett kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a pályázat utófinanszírozás jellegű támogatást nyújt. A támogató a támogatási összeget a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás támogató általi pozitív elbírálását követő 60 napon belül köteles Kedvezményezett fenti bankszámlájára átutalni. Felek megállapodnak, hogy teljesítésnek a visszavonhatatlan elutalást tekintik. 3.3 A Támogatás nem folyósítható mindaddig, amíg a Kedvezményezettnek az évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 10. -ában fogalt fizetési kötelezettségével összefüggő esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van. 3.4 Kedvezményezett tudomásul veszi pályázati kiírásnak megfelelően hogy a pályázat Önrészt igényel. Az Önrészben elszámolható, a pályázó által bármely formában foglalkoztatott és/vagy szerződéses viszonyban feladatot ellátott munkatársainak, alvállalkozóinak, a félautomata defibrillátor kezelésére és a laikus 3

4 életmentés ismeretének megfelelő szakképzettségű oktatóval való kiképzésének költsége. Kedvezményezett kijelenti, hogy a pályázati kiírásban szereplő minimum elvárásról tudomása van. 3.5 A Kedvezményezett, büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelenti, hogy: a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, 60 napon túli, adók módjára behajtható köztartozásom - ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is nincs, csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, az elmúlt öt évben tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért nem marasztalták el jogerősen. a Támogatóval illetve az EÜM-mal kötött más szerződésükkel kapcsolatban kötelezettségei teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést, amely miatt a Támogató jogkövetkezményeket alkalmazott. ő illetve az ő érdekében harmadik fél nem tett kísérletet bizalmas információk megszerzésére vagy használatára, vagy az értékelő bizottság, illetve a Támogató befolyásolására a jelen, vagy a korábbi pályázati felhívások keretében benyújtott pályázatok elbírálása során. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat az ESKI és/vagy az általa megbízott szervezet nyilvántartsa, kezelje, hozzájárul ahhoz, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 18/C. (13)-(14) bekezdésében meghatározott adataimat (neve, székhelye, adószáma, adóazonosító jele, tb. folyószámla száma) a 18/C. (12)-(13) bekezdésében foglaltak szerint az APEH, a VPOP, az OEP, az ONYF és azok szervei (adóhatóságok) felhasználhatják, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató, és/vagy az általa megbízott szerv vagy személy, továbbá az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizzék, hozzájárul, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium hozzáférhessen, 3.6 A Kedvezményezett jelen szerződéséhez elválaszthatatlan mellékletként csatolja a 30 napnál nem régebbi APEH igazolásokat arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása semmiféle jogcímen a Kedvezményezettnek nincs. Kedvezményezett kijelenti, hogy: - nem alanya az ÁFA törvénynek - alanya az ÁFA törvénynek - alanyi adómentes az ÁFA törvénynek a megfelelő rész aláhúzandó A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ÁFA-nyilatkozat alapján a Kedvezményezett ÁFA státusza alapján (nettó/bruttó) kerül finanszírozásra a projekt. Ennek megfelelően Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben ÁFA visszaigénylésre jogosult, és a támogatási összegből a költségvetésben 4

5 feltüntetett ÁFA tartalmat vissza akarja igényelni, akkor a támogatási összeg az ÁFA összegével csökken. 6. A támogatás felhasználásának szabályai 4.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződében meghatározott módon, a szerződésben rögzített célra használhatja fel. 4.2 A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: Támogató részéről: Név: Kedvezményezett részéről: Név: A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Célfeladat megvalósítása érdekében beszerezett Eszközöket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, az Eszközök garanciális javításokon kívül karbantartásáról saját költségén haladéktalanul gondoskodik, és vállalja a beszerezett Eszközök folyamatos üzemképes állapotban tartását, valamint viseli a fenntartásukkal járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 4.4 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti Támogatásból beszerezett Eszközöket kizárólag a Támogató előzetes írásbeli engedélyével idegenítheti el, terhelheti meg vagy adhatja bérbe, illetve használatba, mindaddig, amíg a számviteli előírások szerint az Eszközök az értékcsökkenési leírási kulcsok alapján nulla értékre leírásra nem kerülnek, de legalább a Célfeladat megvalósításának a jelen szerződés 2.4 pontjában meghatározott végső határidejéig. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 4.5 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy: az elnyert támogatás összege, felhasználásának célja nyilvánosságra hozható, amely információk üzleti titok címén nem tagadhatók meg, hogy a támogatás nyújtásának feltétele a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az 1/2006. (II. 2.) FMM rendeletben leírtak szerinti igazolása, az ESKI-től, továbbá az EüM-től a korábbi években kapott támogatások esetében a Szervezet a beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. jogosulatlan igénybe vétel vagy felhasználás esetén a támogatónak a támogatási összeg egésze, illetve annak meghatározott része a szerződésben megjelölt határidőben és feltételekkel visszafizetendő, a vonatkozó jogszabályok szerint. 5

6 a támogatásból beszerzett vagyon elidegenítési tilalma, amelynek 1-5 év közötti az időtartama a támogatás összegének és rendeltetésének függvénye, tehát egyedileg kerül megállapításra. 5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 5.1 Kedvezményezett köteles a Támogatás forrásainak felhasználást ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, a Támogató illetve az általa megbízott személy részére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadni. 5.2 Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás ellenőrzéséhez hozzájárul és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlásának feltételeit biztosítani. A támogatási Célfeladatok megvalósítását, a támogatási szerződés szerződésszerű teljesítését, a rendeltetésszerű és támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználást a Támogató, illetve az általa megbízott bármely személy ellenőrizhetik. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzés tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. 5.3 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésére a Támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés) a Támogatás felhasználása során, folyamatban épített módon (közbenső ellenőrzés) illetve a feladat teljesítését illetően a Támogatás folyósításának megszűnését követő kettő naptári éven belül, továbbá egyéb tekintetben a Támogatás folyósításának megszűnését követő öt naptári éven belül utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. 5.4 Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a teljes pályázati és valamennyi kapcsolódó dokumentációt jelen szerződés aláírásától számított 5 évig megőrzi. 5.5 Amennyiben Kedvezményezett a Támogató írásbeli felszólításától számított 15 napon belül nem biztosítja a Támogató, illetve az általa megbízott személy számára az ellenőrzés gyakorlása feltételeit, nem adja át a szükséges bizonylatokat, nem közli a kért adatokat, vagy az ellenőrzést egyéb módon akadályozza, az súlyos szerződésszegésnek minősül. Ezen szerződésszegő magtartás következményei az ellenőrzési fázis szerint az alábbiak: Előzetes ellenőrzés: a Kedvezményezett a támogatási összegre nem jogosult Közbenső ellenőrzés: támogatási összeg 50 %-ának visszafizetése Utóellenőrzés: támogatási összeg 10 %-ának visszafizetése 5.6 Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni (a továbbiakban együttesen Beszámoló) és átadni a Támogató részére. A beszámoló benyújtásának határideje: 2010.április 30. A beszámoló részei: 6

7 a) Szakmai beszámoló: szakmai értékelés a Támogatás megvalósulásáról, b) Pénzügyi elszámolás: A Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzési költségének (a továbbiakban együttesen Eszközök) valamint a vonatkozó dologi és személyi kiadások elszámolása a felhasználásról kiállított elszámoló lap alapján történik. Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell: a Kedvezményezett cég nevét, székhelyét, adószámát a jelen szerződés hatálya alá eső Eszközök megjelölését a dologi és személyi kiadások listáját a számlaösszesítőt - amelynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt, a Kedvezményezett által kiegyenlíteni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám) a számla kiállításának idejét a teljesítés időpontját a fizetési határidőt a nettó és bruttó számlaértékeket a termék vagy szolgáltatás szövegszerű megnevezését a számlát helyettesítő bizonylatok, dokumentumok összesítőjét Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen projekttel felmerülő valamennyi számlát a saját nevére köteles kiállítani, azzal, hogy az eredeti számlán (hitelesítés előtt) köteles feltűntetni, hogy a jelen konstrukció keretében került a számla elszámolásra és benyújtásra. 5.7 Kedvezményezett köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (pénzügyi vezető által hiteles számlamásolatokat) illetve a kifizetést igazoló egyéb a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat, a képzésben részt vettek részvételét tanúsító, a képzést végző kézjegyével is ellátott jelenléti íveket, számlát helyettesítő bizonylatokat, a pénzügyi elszámolás keretében a Támogató részére átadni. 5.8 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben a feladatok elvégzésének végső határidejeként megjelölt utolsó napját követő keltezésű számla nem kerülhet elszámolásra és a Támogatásból kiegyenlítésre. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató kizárólag a jelen támogatási szerződés megkötését követen kiállított számlákat fogadja el az elszámolás alapjául. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. A támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. A beszámolónak szakmai értékelést is kell tartalmaznia a támogatás céljának megvalósulásáról (rövid maximum 3 oldal). A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a Támogató írásban nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a Támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a Támogató 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével a Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel. 7

8 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámolója a követelményeknek nem felel meg, és a felhívástól számított 8 napos hiánypótlási határidő alatt sem nyújtja be a megfelelő szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást, úgy a támogatási összeg nem kerül folyósításra. 6. Kedvezményezett egyéb kötelezettségei 6.1. Kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben vállalt tanfolyam megtartását igazolni. Ezen igazolásnak az oktató intézménnyel kötött szerződés, jelenléti ív, egyegy eredeti példányának, illetve a kiadott certificate hiteles másolatának támogató részére történő megküldésével köteles eleget tenni 6.2. Kedvezményezett az eszközbeszerzés hitelességét, az alábbi dokumentumok hitelességével köteles igazolni: megrendelőlap, szállítólevél, számla, számla teljesítését igazoló bankszámlabizonylat, a leszállított termék garancialevele 6.3. Kedvezményezett köteles a pályázat keretében beszerzett eszközökről évente leltárt készíteni, mely leltárról készült jegyzőkönyv 1 eredeti példányát köteles a támogatónak megküldeni A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Támogatónak minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. 7. Hibás teljesítés, szerződésszegés és következményei 7.1. Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, Kedvezményezett haladéktalanul köteles e tényt írásban a Támogatóknak bejelenteni Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató kedvezményezetthez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Kedvezményezett a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, különösen: Kedvezményezett a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott. A feladat teljesítésének meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be, A 6.4 pontban foglalt bejelentési kötelezettség teljesítés 15 (tizenöt) napon túli késedelmet szenved. Kedvezményezett a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel 8

9 Kedvezményezett jelen szerződé szerinti időszakos pénzügyi elszámolásának határidőben nem tesz eleget Kedvezményezett a Pályázatához csatolt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató felmondása esetén a támogatásra nem jogosult A támogatási cél megvalósítását veszélyeztető és Kedvezményezettnek felróható egyéb, valamint a jelen szerződésben megjelölt okok különösen Kedvezményezett hibás teljesítése esetén Támogató írásban köteles felhívni Kedvezményezett kötelezettségeinek a felhívás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül történő maradéktalan teljesítésére, melynek eredménytelensége esetén Támogató jogosult a jelen szerződést egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani Szerződő felek megállapodnak, hogy Támogató fenntartja a jogát, hogy Kedvezményezett bármilyen, a jelen szerződés megszegéséből fakadó fizetési kötelezettségét Támogató azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján érvényesítse Kedvezményezett valamennyi bankszámlája felett. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Kedvezményezett azonnali beszedésre feljogosító nyilatkozata. Kedvezményezett büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy fenti nyilatkozata valamennyi bankszámlaszámát tartalmazza. Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy bankszámlaszámaiban bekövetkező változást Támogatónak bejelenti, és ezzel egyidőben Támogatónak haladéktalanul megküldi az új bankszámlaszámra vonatkozó azonnali beszedésre feljogosító nyilatkozatát. Szerződő felek megállapodnak, hogy ennek elmaradása esetén Támogató jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, és Kedvezményezett köteles a folyósított támogatási összeget Támogatónak egyösszegben 8 napon visszautalni Szerződő felek megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít (karbantartás elmulasztása, képzés elmulasztása, képzés nem az előírt módon valósul meg, nem megfelelő számú személyek képzése, leltár készítésének elmaradása, beszámolók hiánya. stb.) úgy Támogató jogosult a folyósításra került Támogatási összeg követelésére. 8. Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége 8.1. Amennyiben Kedvezményezettnek a jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató a Kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 9

10 8.2. Amennyiben Kedvezményezettnek a szerződés bevezető részében megjelölt, a bankszámláira vonatkozó adataiban bármilyen változás következik be vagy a jelen szerződésben megjelölt bankszámláin kívül további bankszámlát nyit, köteles azt Támogató felé haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben Kedvezményezett Támogatót új bankszámla megnyitásáról értesíti, úgy az értesítéséhez csatolni kell a Támogató azonnali beszedési megbízására vonatkozó, az új bankszámlát érintő felhatalmazást. 9. Adatkezelés 9.1. A jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a Támogatás tárgya, az elnyert Támogatás összege, felhasználásnak helye és módja nyilvánosságra hozható Kedvezményezett vállalja, hogy Támogató, illetve az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy részére megadja a jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, a támogatás folyósításával kapcsolatos körülményekről, továbbá a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk a (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosan minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a támogatandó Célfeladatok megvalósításában közreműködő alvállalkozókkal és teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is Kedvezményezett harmadik személyek irányában nem vállalhat olyan kötelezettséget, mely megakadályozná az erre jogosult személyek részére a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését Kedvezményezett kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés teljesítése során közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a Támogató a közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával hozzájárul az adatainak nyilvántartásához és az adóhatóságok részére történő továbbításához, és tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű 60 napon túl nem meg fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, a támogatás folyósítása felfüggeszthető, a támogatás visszakövethető. 10. Egyéb rendelkezések Ha a Kedvezményezett a neki ajánlott küldeményként feladott iratot a jelen szerződésben megjelölt címén nem vette át, vagy annak átvételét megtagadta, a kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon az iratot kézbesítettnek kell tekinteni Kedvezményezett minden, a Támogatónak címzett küldeményt, ide értve a beszámolókat, elszámolásokat és jelentéseket is, köteles ajánlott, tértivevényes küldeményként megküldeni a Támogató részére, és köteles minden küldeményen a 10

11 jelen támogatási szerződés számát is feltüntetni. Ennek hiányában az írásbeli közlése nem minősül joghatályosnak Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének érvénytelenségét kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész szerződés érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában a szerződést nem kötötték volna meg Jelen támogatási szerződés annak mindkét fél által történő aláírásával, a Támogató aláírása napján lép hatályba és határozott a jelen szerződés 5.3 pontja szerinti utóellenőrzésre biztosított határidőig terjedő időtartamra jön létre Szerződő felek megállapodnak jelen támogatási szerződés kizárólag írásban mindkét fél aláírásával módosítható A Felek megállapodnak, hogy jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képzik a Mellékletek között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita, vagy bármely egyéb dokumentációs igény esetén a Felek a Támogató birtokában lévő a fentebb felsorolt mellékletekkel összefűzött eredeti példányt tekintik irányadónak Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető A Kedvezményezett és Támogató hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről 11

12 megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány Rendelet rendelkezési az irányadóak. A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, Mellékletek: 1.sz. Kötelező nyilatkozatok (Pályázat 1.sz.melléklete) 2.az. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (Pályázat 2.sz. melléklete) 3.sz. Pályázati kiírás 4.sz. Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozat 5. sz. ÁFA nyilatkozat 12

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés-minta tájékoztatásul szolgál és a szerződés megkötésekor a pályázat és a pályázati döntés tartalma szerint egyediesítésre kerül. amely létrejött egyrészről: másrészről:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Hatályos: 2014. június 5. napjától Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, másrészről

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Ikt.sz: SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben