A MECHANIKAI, ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MECHANIKAI, ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI"

Átírás

1 A MECHANIKAI, ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERELÉSI FELTÉTELEI Brüsszel, szeptember ORGALIME SE 01 PREAMBULUM 1. Ezen Általános Feltételek alkalmazandók, amikor a felek írásban vagy egyébként megállapodnak errl. Ha az Általános Feltételek egy konkrét szerzdésre vonatkoznak, az ezektl való módosításokban vagy eltérésekben írásban kell megállapodni. MEGHATÁROZÁSOK 2. Ezen Általános Feltételekben az alábbi kifejezések jelentése a következ: A Szerzdés a Vállalkozás teljesítésével kapcsolatban a felek közötti írásos megállapodást jelenti minden melléklettel együtt, beleértve az említett dokumentumok egyeztetett módosításait és kiegészítéseit is. A Szerzdéses Ár a Vállalkozással kapcsolatban teljesítend fizetést jelenti. Ha szerelési munkát határidre kell elvégezni, és nem fejezik be, a 17., 40., 41. és 47. pont alkalmazásában a Szerzdéses Ár a Berendezés ára plusz 10 % vagy bármilyen más százalékarány, amiben a felek megállapodhatnak. A Súlyos Hanyagság olyan cselekményt vagy mulasztást jelent, amely vagy a fizetés nem-teljesítését - ami egy körültekint szállító részérl általában elre látható súlyos következményekkel jár - vagy az ilyen cselekmény vagy mulasztás következményeinek szándékos figyelmen kívül hagyását foglalja magában. Az Írásban a felek által aláírt dokumentummal vagy levél, fax, elektronikus levél útján és a felek által megállapodott egyéb eszközökkel történ tájékoztatást jelent. A Berendezés a Szerzdés szerint a Vállalkozó által szállított minden gépet, készüléket, anyagot és cikket jelent. A Helyszín azt a helyet jelenti, ahol a Berendezést felállítják, beleértve a környez területet is, ahogy az szükséges a Berendezés és a gépek kicsomagolásához, tárolásához, bels szállításához és szereléséhez. A Vállalkozás a Berendezést jelenti, a Szerzdés szerint a Vállalkozó által végzend szerelési és egyéb munkákat is beleértve. Ha a Szerzdés szerinti Vállalkozást részenként veszik át egymástól független használatra, e Feltételek alkalmazandók minden ilyen külön részre. A Vállalkozás kifejezés ekkor a kérdéses részre utal. TERMÉK INFORMÁCIÓ 3. Az általános termékdokumentációban és az árlistákban elektronikus vagy bármilyen egyéb formában rögzített minden információ és adat csak oly mértékben kötelez, ahogy arra kifejezett hivatkozás történik a szerzdésben. RAJZOK ÉS LEÍRÁSOK 4. A Munkákkal kapcsolatban egyik fél részérl a másiknak beterjesztett minden rajz és mszaki dokumentáció, akár a szerzdéskötés eltt, akár azt követen adták át, a beterjeszt fél tulajdonában marad. Az egyik fél által kapott rajzokat, mszaki dokumentációt vagy egyéb mszaki információt a másik fél hozzájárulása nélkül nem lehet más célra felhasználni, csak arra, amire átadták. A beterjeszt fél hozzájárulása nélkül felhasználni, illetve másolni, reprodukálni, harmadik félnek átadni vagy vele közölni tilos. 5. A Vállalkozó legkésbb az átadás napján díjmentesen átadja azokat az információkat és rajzokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vev jogosult legyen felépíteni, felszerelni, üzemeltetni, és karbantartani a Vállalkozás Tárgyát. Az ilyen információkat és rajzokat annyi példányban kell átadni, ahogy megállapodtak, vagy legalább mindegyikbl egy példányt kell biztosítani. A Vállalkozó nem köteles a Berendezésrl vagy a pótalkatrészekrl gyártási rajzokat átadni. VIZSGÁLATOK SZÁLLÍTÁS ELTT 6. Ha szállítás eltti vizsgálatokat végeznek a Szerzdés szerint, amennyiben nem állapodtak meg másban, ezeket a gyártási helyen a szokásos munkaidben kell lefolytatni. Ha a szerzdés nem határoz meg mszaki követelményeket, a vizsgálatokat a gyártó országban a megfelel iparágban általános gyakorlat szerint kell lefolytatni. 7. A Vállalkozó írásban tájékoztatja a Vevt ezekrl a vizsgálatokról, kell idvel elre, hogy a Vev képviseltethesse magát a vizsgálatokon. Ha a Vev nincs képviselve, a vizsgálati jelentést meg kell küldeni a Vevnek és ezt helytálló dokumentumként kell elfogadni. 8. Ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy a Berendezés nem felel meg a szerzdésnek, a Vállalkozó haladéktalanul kijavít minden hibát annak biztosítása érdekében, hogy a Berendezés megfeleljen a szerzdésnek. Ekkor új vizsgálatokat kell lefolytatni a Vev kérésére, kivéve, ha a hiba nem volt jelents. 9. A Vállalkozó viseli a gyártási helyen lefolytatott átvételi vizsgálatok minden költségét. A Vevnek azonban viselnie kell az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatban a képviselinek minden utazási és tartózkodási költségét. ELKÉSZÍT MUNKA ÉS MUNKAFELTÉTELEK 10. A Vállalkozó köteles elre átadni a rajzokat, amelyek bemutatják, hogyan szerelik fel a Berendezést, a megfelel alapozás készítéséhez, a Berendezés megközelítéséhez és a Berendezés helyére minden szükséges felszerelés biztosításához, és a Vállalkozáshoz minden szükséges csatlakozás létesítéséhez szükséges információval együtt. 11. A Vev köteles idben átadni minden felszerelést, és biztosítja, hogy a Berendezés felszereléséhez és a Vállalkozás Tárgyának megfelel mködéséhez szükséges feltételek teljesítve legyenek. Ez nem alkalmazandó az olyan elkészít munkára, amit a Szerzdés szerint a Vállalkozónak kell végeznie. 12. Az elkészít munkát a Vevnek kell végeznie a 10. pont szerint a Vállalkozó által átadott rajzok és információ szerint. A munkát a kell idben be kell fejezni. A Vev mindenképp biztosítja, hogy az alapok strukturálisan megfelelek legyenek. Ha a Vev felel a Berendezésnek a Helyszínre való szállításáért, biztosítania kell, hogy a Berendezés a kell idben a Helyszínen legyen. 13. Ha a 10. pontban hivatkozott rajzokon vagy információban a Vállalkozó hibát vagy mulasztást talál, vagy errl írásban értesítik t az 52. pontban hivatkozott idszak lejárta eltt, minden szükséges hibajavítási munka költsége a Vállalkozót terheli. 14. A Vev biztosítja, hogy: a. A Vállalkozó személyzete meg tudja kezdeni a munkát a megállapodott ütemterv szerint, és a szokásos munkaidben tud dolgozni. Feltéve, hogy a Vev ésszer idben írásban értesítést kapott, a munka a szokásos munkaidn kívül is végezhet a Vállalkozó által szükségesnek tartott mértékig. b. A felszerelés megkezdése eltt a kell idben írásban tájékoztatja a Vállalkozót a Helyszínen érvényben lév minden releváns biztonsági elírásról. A munka nem végezhet egészségtelen vagy veszélyes környezetben. Minden szükséges biztonsági és elvigyázatossági intézkedést meg kell tenni a munka megkezdése eltt, és ezeket be kell tartani a munkavégzés során. c. A Vállalkozó személyzete rendelkezik megfelel és kényelmes szállás- és étkezési lehetséggel a Helyszín szomszédságában, és biztosítva vannak a nemzetközileg elfogadható higiéniai létesítmények, valamint az orvosi ellátás. d. A megfelel idben díjmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott minden szükséges darut, emel és szállító berendezést a helyszínen, segédeszközöket, gépeket, anyagokat és fogyóeszközöket (többek között üzemanyagot, olajat, kenzsírt és más anyagokat, gázt, vizet, villamos energiát, gzt, srített levegt, ftést, világítást, stb....), valamint a Vevnek a Helyszínen rendelkezésre álló mér és vizsgáló mszereit. A Vállalkozó legkésbb a szerelés megkezdése eltt egy hónappal írásban meghatározza az ilyen helyszíni darukra, emel berendezésekre, mér- és vizsgáló mszerekre és szállító eszközökre vonatkozó igényeit. e. Díjmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a szükséges tároló helyiségeket, biztosítja a Berendezés, a felszereléséhez szükséges szerszámok és segédeszközök, a Vállalkozó személyzetének személyes ingóságai lopás és rongálás elleni védelmét. f. A Helyszínre vezet utak megfelelek a Berendezés és a Vállalkozó felszerelése szükséges szállítása céljára.

2 A VEV NEM-TELJESÍTÉSE 15. Ha a Vev feltételezi, hogy nem tudja idben teljesíteni a Vállalkozás befejezéséhez szükséges kötelezettségeit, beleértve a 11., 12. és 14. pontban meghatározott feltételek teljesítését is, haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vállalkozót, feltüntetve az okot, és ha lehet, az idpontot, amikor képes lesz a kötelezettségei teljesítésére. 16. A Vállalkozónak a 17. pont szerinti jogai csorbítása nélkül, amennyiben a Vev nem teljesíti maradéktalanul és idben a Vállalkozás befejezéséhez szükséges kötelezettségeit, beleértve a 11., 12. és 14. pontban meghatározott feltételek teljesítését is, a következk alkalmazandók: a) A Vállalkozó saját belátása szerint választhat, hogy harmadik felet foglalkoztat vagy alkalmaz a Vev kötelezettségeinek teljesítésére, vagy a körülményeknek megfelelen egyéb intézkedéseket tesz a Vev nem-teljesítése hatásainak elkerülésére vagy enyhítésére. b) A Vállalkozó felfüggesztheti a Szerzdés teljes egészének vagy bármely részének teljesítését. A felfüggesztésrl haladéktalanul írásban értesíti a Vevt. c) Ha a Berendezést nem szállította le a Helyszínre, a Vállalkozó a Vev kockázatára intézkedik a Berendezés tárolásáról. A Vállalkozó, ha a Vev ezt kéri, biztosítást is köt a Berendezésre. d) Ha a Szerzdés teljesítése a Vev hibájából késik, ettl függetlenül köteles kifizetni a Szerzdéses Ár bármely részét, amely ha nem lett volna ilyen késedelem, esedékessé vált volna. e) A Vev megtéríti a Vállalkozónak a 44. vagy 45. pont hatálya alá nem tartozó minden költségét, ami ésszeren felmerült a Vállalkozó részérl e Pont a), b) vagy c) alpontja szerint. 17. Ha a Vállalkozás befejezését a Vevnek a 16. pontban hivatkozott hibája akadályozza, és ez nem a 67. pontban említett körülmény miatt következett be, a Vállalkozó úgyszintén írásbeli értesítéssel felszólíthatja a Vevt, hogy javítsa ki ezt a hibát egy végs ésszer idszakon belül. Ha bármilyen olyan okból, amiért a Vállalkozó nem felels, a Vev nem javítja ki a hibáját ilyen idszakon belül, a Vállalkozó írásos értesítéssel megszüntetheti a Szerzdést. A Vállalkozó jogosult arra, hogy megtérítsék a veszteségét, amit a Vev hibájából szenvedett el. A térítés nem haladhatja meg a Szerzdéses Árat. HELYI JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELETEK 18. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Vállalkozást a Vállalkozásra vonatkozó bármilyen jogszabály, rendelet és szabályzat szerint és azzal összhangban hajtsák végre. Ha a Vállalkozó kéri, a Vev köteles írásban megadni a releváns tájékoztatást ezekrl a jogszabályokról, rendeletekrl és szabályzatokról. 19. A Vállalkozó köteles elvégezni minden módosítást, ami a 18. pontban hivatkozott jogszabályok, rendeletek és szabályzatok módosítása miatt, vagy azok általánosan elfogadott értelmezése miatt vált szükségessé a pályázat benyújtásának idpontja és az átadás idpontja között. A Vev viseli az ilyen változásokból ered többletköltségeket és egyéb következményeket, a munkák módosítását is beleértve. 20. Ha a felek nem tudnak megállapodni a 18. pontban hivatkozott jogszabályok, rendeletek és szabályzatok módosításának többletköltségei és egyéb következményei tekintetében, a Vállalkozó számára id alapon meg kell téríteni minden módosítási munkát a vitának a 72. pont szerinti rendezéséig. MÓDOSÍTÁSOK 21. A 25. pont rendelkezéseitl függen a Vevnek jogában áll, hogy a Vállalkozás körét, tervezését és kivitelezését illet módosításokat kérjen a Vállalkozás Tárgyának átadásáig. A Vállalkozó írásban javasolhat ilyen módosításokat. 22. A módosítási kéréseket írásban kell a Vállalkozó elé terjeszteni, és ezeknek tartalmazniuk kell a kért módosítás pontos leírását. 23. A módosítási kérés átvétele vagy módosítási javaslat benyújtása után mielbb a Vállalkozó írásban értesíti a Vevt, hogy elvégezhet-e és hogyan végezhet el a módosítás, feltüntetve, hogy ettl hogyan változik a Szerzdéses Ár, megadva a teljesítési idt és a Szerzdés egyéb feltételeit. A Vállalkozó ilyen értesítést köteles adni a Vevnek akkor is, ha a 18. pontban hivatkozott jogszabályok, rendeletek és szabályzatok módosítása miatt szükségesek a változtatások. 24. Ha a Vállalkozás befejezése késik a módosítások következményei miatt a felek között felmerült nézetkülönbség következtében, a Vev köteles kifizetni a Szerzdéses Ár bármely olyan részét, amely esedékessé vált volna, ha a Vállalkozást nem halasztották volna el. 25. Kivéve a 19. pontban foglaltakat, a Vállalkozó nem köteles teljesíteni a Vev által kért módosításokat, amíg a felek meg nem állapodnak arról, hogy a módosítások hogyan fogják befolyásolni a Szerzdéses Árat, a teljesítési idt és a Szerzdés egyéb feltételeit, vagy a vitát nem rendezik a 72. pont szerint. A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA 26. A Berendezéssel kapcsolatos veszteség vagy kár kockázata a Vevre bármilyen megállapodott kereskedelmi feltétel szerint száll át, amelyet a Szerzdés aláírása napján hatályos INCOTERMS szerint kell értelmezni. Ha nem állapodott meg semmilyen konkrét kereskedelmi feltételben, a Berendezés szállítása a gyárteleprl (EXW) történik. Az e pont els bekezdésének hatálya alá nem tartozó Munkák tekintetében bármilyen veszteség vagy kár kockázata a Vevre a Munkák átadásakor száll át. A Berendezés és Vállalkozás tekintetében bármilyen veszteség vagy kár azt követen, hogy a kockázat átszállt a Vevre a Vev kockázata, kivéve, ha az ilyen veszteség vagy kár a Vállalkozó hanyagságából következik. ÁTADÁSI VIZSGÁLATOK 27. Amikor a szerelés befejezdött, az átadási vizsgálatokat amennyiben nem állapodtak meg másban annak megállapítása céljából folytatják le, hogy a Vállalkozás Tárgya megfelel-e a Szerzdés szerinti átadásnak. A Vállalkozó írásban tájékoztatja a Vevt arról, hogy a Vállalkozás Tárgya az átadásra készen áll. A tájékoztatójában közli az átadási vizsgálatok napját, elegend idt hagyva a Vevnek a felkészülésre és arra, hogy képviseltesse magát ezeken a vizsgálatokon. A Vev viseli az átadási vizsgálatok minden költségét. A Vállalkozó azonban fedezi a saját személyzetével és egyéb képviseljével kapcsolatos minden költséget. 28. A Vev díjmentesen köteles biztosítani minden áramszolgáltatást, kenanyagot, vizet, üzemanyagot, nyersanyagokat, és egyéb anyagokat, amelyek szükségesek az átadási vizsgálatokhoz és az ilyen vizsgálatok elkészítését célzó végs beállításokhoz. Továbbá díjmentesen köteles biztosítani bármilyen berendezést és bármilyen munkaert vagy egyéb szükséges segítséget az átadási vizsgálatok lefolytatásához. 29. Ha a 27. pont szerinti értesítés kézhezvétele után a Vev nem teljesíti a 28. pont szerinti kötelezettségeit, vagy egyéb módon akadályozza az átadási vizsgálatok lefolytatását, a vizsgálatokat megfelel eredménnyel lefolytatottnak kell tekinteni a Vállalkozó értesítésében az átadási vizsgálatok lefolytatására megjelölt napon. 30. Az átadási vizsgálatokat a szokásos munkaidben kell lefolytatni. Ha a Szerzdés nem határoz meg mszaki követelményeket, a vizsgálatokat a Vev országában a megfelel iparágban általános gyakorlat szerint kell lefolytatni. 31. A Vállalkozó az átadási vizsgálatokról vizsgálati jelentést készít. Ezt a jelentést megküldi a Vevnek. Ha a Vev nem képviseltette magát az átadási vizsgálatokon a 27. pont szerinti értesítés kézhezvétele után, a vizsgálati jelentést el kell fogadni, mint helytállót. 32. Ha az átadási vizsgálatok azt mutatják, hogy a Vállakozás nincs összhangban a Szerzdéssel, a Vállalkozó haladéktalanul kijavítja a hibákat. Ha a Vev írásban kéri, haladéktalanul új vizsgálatokat kell lefolytatni a pont szerint. Ez nem alkalmazandó, ha a hiba nem jelents.

3 ÁTADÁS 33. A Vállalkozás Tárgyának átadására az alábbiak szerint kerül sor: a) ha az átadási vizsgálatokat megfelelen lefolytatták, vagy a 29. pont szerint megfelelen lefolytatottnak tekinthetk, vagy b) amennyiben a felek megállapodtak, hogy nem folytatnak le átadási vizsgálatokat, amikor a Vev megkapta a Vállalkozó írásos értesítését arról, hogy a Vállalkozást befejezték, feltéve, hogy a Vállalkozás Tárgya szükséges a Szerzdés szerinti átadáshoz. A Vállalkozás hatékonyságát nem befolyásoló kisebb hibák nem akadályozzák meg az átadást. 34. A Vev nem jogosult használni a Vállalkozást vagy azok bármely részét az átadás eltt. Ha a Vev ezt teszi a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül, úgy tekintend, mintha már átvette volna a Vállalkozást. A Vállalkozó mentesül az átadási vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos kötelezettsége alól. 35. Amint a Vállalkozást átvették a 33. vagy 34. pont szerint, megkezddik az 52. pontban hivatkozott idszak. A Vev a Vállalkozó írásos kérésére igazolást állít ki arról, hogy mikor történt a Vállalkozás Tárgyának átadása. A Vev részérl az igazolás kibocsátásának elmulasztás nem befolyásolja a 33. és 34. pont szerinti átadást. TELJESÍTÉS, A VÁLLALKOZÓ KÉSEDELME 36. A Vállalkozást akkor lehet teljesítettnek tekinteni, amikor azokat átadják a 33. vagy 34. pont szerint. 37. Ha a felek a teljesítés idpontjának megállapítása helyett egy idszakot jelöltek meg, amelynek lejártakor történik az átadás, az ilyen idszak a Szerzdés megkötésével, az összes hivatalos eljárás lebonyolításával, a Szerzdés megkötésekor esedékes fizetések teljesítésével, minden egyeztetett biztosíték átadásával és minden egyéb elfeltétel teljesítésével indul. 38. Ha a Vállalkozó feltételezi, hogy nem lesz képes betartani a kötelezettségeit a Szerzdésben meghatározott idn belül, errl írásban haladéktalanul értesíti a Vevt, feltüntetve az okot, és esetlegesen a várható teljesítés idpontját. Ha a Vállalkozó nem küld ilyen értesítést, a Vev jogosult arra, hogy megtérítsék minden további költségét, ami felmerül, és ami elkerülhet lett volna, ha kapott volna ilyen értesítést. 39. A Vállalkozó jogosult a teljesítési id meghosszabbítására, ha a késedelmet az alábbiak okozzák: a) a 67. pontban hivatkozott körülmények bármelyike, vagy b) a 19. pont szerinti változtatás következménye, vagy c) a pont szerinti változtatások következménye, vagy d) a 16., 47., vagy 70. pont szerinti felfüggesztés következménye, vagy e) a Vev részérl elkövetett cselekmény vagy mulasztás. A hosszabbításnak minden körülmény figyelembe vételével ésszernek kell lennie. Ez a rendelkezés attól függetlenül alkalmazandó, hogy a késedelem oka a befejezésre megállapodott id eltt vagy után merült fel. 40. A Vállalkozó késedelemben van, ha a Vállalkozást nem fejezte be a 36., 37. és 39. pontban meghatározott teljesítési idre. A Vállalkozó késedelme feljogosítja a Vevt kártérítésre attól a naptól kezdve, amelyen a Vállalkozást be kellett volna fejezni. A kártérítést a késedelem minden egyes teljes hetére a Szerzdéses Ár 0,5 %-os kulcsával kell fizetni. A kártérítés nem haladhatja meg a Szerzdéses Ár 7,5 %-át. Ha a Vállalkozásnak csak egy része késik, a kártérítést a Szerzdéses ár azon része alapján kell kalkulálni, amely a Munkák e részének tulajdonítható, mivel a késedelem következtében nem lehet a felek szándéka szerint használni. A kártérítés a Vev írásos kérésére válik esedékessé, de csak az átadás vagy a Szerzdésnek a 41. pont szerinti megszüntetése után. A Vev kártérítési joga elévül, ha nem nyújtotta be írásban az ilyen kártérítési igényét attól az idtl számított hat hónapon belül, amikor a befejezésnek kellett volna történnie. 41. Ha a Vállalkozó késedelme olyan, hogy a Vev a 40. pont szerinti maximális kártérítésre válik jogosulttá, és a Vállalkozás még nincs befejezve, a Vev írásban követelhet egy végs ésszer idszakon belüli befejezést, ami nem lehet kevesebb egy hétnél. Ha a Vállalkozó nem fejezi be a Munkákat az ilyen végs idszakon belül, és ez nem olyan körülmény következménye, amiért a Vev felel, akkor a Vev a Vállalkozónak küldött írásos értesítéssel megszüntetheti a Szerzdést a Vállalkozás olyan része tekintetében, amelyek a Vállalkozó hibájából nem használhatók a felek szándéka szerint. Ha a Vev megszünteti a Szerzdést, a Vállalkozó késedelme miatt elszenvedett kár tekintetében térítésre jogosult. A teljes térítés, a 40. pont szerint fizetend kártérítést is beleértve, nem haladhatja meg a Szerzdéses Ár azon részének 15 %-át, amely a Vállalkozás azon részének tulajdonítható, amely tekintetében a Szerzdést megszüntetik. A Vevnek akkor is jogában áll a Vállalkozónak küldött írásos értesítéssel megszüntetni a Szerzdést, ha a körülményekbl egyértelm, hogy késni fog a Vállalkozás befejezése, ami a 40. pont szerint feljogosítja a Vevt a maximális kártérítésre. Az ilyen alapon történ megszüntetés esetén a Vev maximális kártérítésre és az e 41. pont harmadik bekezdése szerinti térítésre jogosult. 42. A 40. pont szerinti kártérítésen és a Szerzdésnek a 41. pont szerinti korlátozott térítéssel történ megszüntetésén kívül más jogorvoslat nem áll a Vev rendelkezésére a Vállalkozó részérl történ késedelem esetén. A Vállalkozóval szemben ilyen késedelmen alapuló összes többi követelést ki kell zárni, kivéve, ha a Vállalkozó Súlyos Hanyagságot követett el. FIZETÉS 43. Kivéve, ha másban állapodtak meg, a fizetést a számla keltétl számított 30 napon belül kell teljesíteni az alábbiak szerint: a) ha a szerelés id alapon történik: a Berendezés megállapodott árának egyharmada a Szerzdés megkötésekor, egyharmad akkor, amikor a Vállalkozó értesíti a Vevt arról, hogy a Berendezés vagy jelents része készen áll az elszállításra a gyártási helyrl, és az utolsó harmadik harmad a Berendezésnek a helyszínre való érkezésekor. A szerelés kifizetése havi számlák ellenében történik. b) Ha a szerelés átalányösszegben megadott Szerzdéses Ár ellenében történik: a Szerzdéses Ár 30 %-a a Szerzdés aláírásakor, 30 % akkor, amikor a Vállalkozó értesíti a Vevt, hogy a Berendezés vagy jelents része készen áll elszállításra a gyártási helyrl, 30 % a Berendezésnek a Helyszínre való érkezésekor, a Szerzdéses Ár fennmaradó része átadáskor. 44. Ha a szerelés id alapon történik, az alábbi tételeket külön kell számlázni: a) A Vállalkozó részérl a személyzetével és a berendezései és ingóságai szállításával kapcsolatban (ésszer határokon belül) felmerül minden utazási költség a megadott utazási mód és osztály szerint, ha ez meg van határozva a Szerzdésben. b) A szállás és étkezés, valamint egyéb megélhetési költségek, beleértve minden megfelel juttatást a Vállalkozó személyzete részére minden napra, amíg az otthonuktól távol tartózkodnak, a nem munkanapokat és munkaszüneti napokat is beleértve. c) A ledolgozott id, amit a Vev által aláírt munkaid lapokon ledolgozottként igazolt munkaórák számára való hivatkozással kell kiszámítani. A túlórát és a vasárnaponként, munkaszüneti napokon és éjszaka végzett munkát speciális díjtételekkel kell elszámolni. A díjtételekben a Szerzdésben kell megállapodni, vagy megállapodás hiányában a Vállalkozó által rendszerint felszámított módon. Kivéve, ha másban állapodtak meg, az óradíjak tartalmazzák a Vállalkozó eszközei és világító berendezése kopását és elhasználódását is. d) A következkhöz szükséges id: a kiutazásokkal és beutazásokkal kapcsolatos elkészületek és hivatalos ügyek, a kiutazások és beutazások, és egyéb utazások, amelyekre a személyzet jogosult a Vállalkozó országában hatályos jogszabályok, rendeletek vagy kollektív szerzdések szerint,

4 napi utazás a szálláshelyek és a Helyszín között, ha az meghaladja a félórát egy irányban, és ha nincs megfelel szálláshely a Helyszínhez közelebb, állásid, olyan körülmények miatt, amiért a Vállalkozó nem felel a Szerzdés szerint, mindegyik esetben a díjtétel ugyanaz, mint a c) pontban hivatkozott. e) A Szerzdés szerint a Vállalkozó részérl biztosítandó berendezésekkel kapcsolatban részérl felmerült bármely költség, beleértve szükség esetén a Vállalkozó saját nehéz felszerelése használatának díját is. f) Bármi adó vagy illeték, feltüntetve a számlán, amit a Vállalkozó köteles fizetni abban az országban, ahol a berendezés szerelése történik. 45. Ha a berendezés szerelése átalányösszeg ellenében történik, az árjegyzék szerinti árat úgy kell tekinteni, hogy tartalmaz minden, a 44. pont a)-e) alpontjában említett valamennyi tételt. Ha a berendezés szerelése olyan ok miatt késik, amiért a felelsség a Vevt vagy bármelyik vállalkozóját terheli, de nem a Vállalkozót, a Vev kártalanítja a Vállalkozót az alábbiakért: a) Állásid és a többlet utakra fordított id. b) A késedelembl ered költség és többletmunka, beleértve a berendezés szállítását, rögzítését és beállítását. c) További költségek, beleértve az abból ered költségeket is, hogy a Vállalkozó a felszerelését a vártnál hosszabb ideig tartja a Helyszínen. d) További költségek a Vállalkozó személyzetének utazásaival, szállásával és ellátásával kapcsolatban. e) További finanszírozási és biztosítási költségek. f) A Vállalkozó részérl a berendezés szerelési programjának módosításai következtében felmerült egyéb dokumentált költségek. 46. Bármilyen fizetési módot is alkalmazzanak, a fizetés addig nem tekinthet teljesítettnek, amíg maradéktalanul és visszavonhatatlanul jóvá nem írják a Vállalkozó számláján. 47. Ha a Vev nem fizet a meghatározott napon, a Vállalkozó kamatra jogosult attól a naptól kezdve, amelyen a fizetés esedékes volt. A kamatlábban meg kell állapodni a feleknek. Ha a felek nem állapodtak meg a kamatlábról, az 8 százalékponttal haladja meg a fizetés esedékességének napján az Európai Központi Bank f refinanszírozási hitelkamatlábát. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó, miután írásban értesítette a Vevt, felfüggesztheti a Szerzdés teljesítését, amíg meg nem kapja a fizetést. Ha a Vev nem fizette ki az esedékes összeget három hónapon belül, a Vállalkozó jogosult a Vevnek írásban küldött értesítéssel megszüntetni a Szerzdést és követelni a felmerült kárának megtérítését. A térítés nem haladhatja meg a Szerzdéses Árat. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 48. A Berendezés a Vállalkozó tulajdonában marad a teljes kifizetésig, beleértve a Berendezés szereléséért járó fizetést is, oly mértékig, ahogy az ilyen tulajdonjog fenntartás érvényes a vonatkozó jogszabály szerint. A Vev a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt számára az adott országban a Berendezésre a Vállalkozó tulajdonjogának oltalmához szükséges bármilyen intézkedés foganatosításában. A tulajdonjog fenntartása nem érinti a kockázatnak a 26. pont szerinti átszállását. VAGYONI KÁRTÉRÍTÉSI FELELSSÉG AZ ÁTADÁS ELTT 49. A Vállalkozó felel a Válalkozással kapcsolatos minden kárért, ami azt megelzen következik be, hogy a kockázat átszállt a Vevre. Ez a kár okára való tekintet nélkül alkalmazandó, kivéve, ha a kárt a Vev vagy bárki olyan személy okozta, akiért felelsséggel tartozik a Szerzdés teljesítésével kapcsolatban. Még ha a Vállalkozó nem is felel a Válalkozással kapcsolatos kárért e pont szerint, a Vev kérheti a Vállalkozót, hogy a Vev költségén orvosolja a kárt. 50. A Vállalkozó csak akkor tartozik felelsséggel a Vállalkozás átadása eltt a Vev vagyonában bekövetkezett kárért, ha bizonyítható, hogy az ilyen kárt a Vállalkozó vagy bárki más olyan személy részérl elkövetett hanyagság okozta, akiért felelsséggel tartozik a Szerzdés teljesítésével kapcsolatban. A Vállalkozó azonban semmilyen körülmények között nem felel a gyártási hiba okozta kárért, az elmaradt haszonért vagy bármi más gazdasági következményes kárért. HIBÁKÉRT VALÓ FELELSSÉG 51. Az /belefoglalva/ pont rendelkezései szerint a Vállalkozó kijavít minden hibát vagy meg nem felelséget (a továbbiakban hiba) a Munkákban, ami hibás tervezésbl, anyaghibából vagy hibás szakipari munkából ered. 52. A Vállalkozó felelssége a Vállalkozással kapcsolatban azokra a hibákra korlátozódik, amelyek az átadástól számított egyéves idszakon belül megmutatkoznak. Ha a Vállalkozás Tárgyának szokásos használata meghaladja a megállapodott mértéket, ezt az idszakot arányosan csökkenteni kell. Ha az átadás olyan okból késik, amiért a Vev a felels, a Vállalkozó hibajavítási felelssége nem haladhatja meg a Berendezés leszállítása után a 18 hónapot, kivéve az 53. pontban foglaltakat. 53. Ha a Vállalkozás valamely részében egy hibát kijavítottak, a Vállalkozó felel egy évig a kijavított vagy kicserélt részben elforduló hibákért ugyanolyan feltételekkel és módozatokkal, mint az eredeti Vállalkozás esetében. A Vállalkozás többi részében az 52. pontban említett idszak csak olyan idszakkal hosszabbítandó meg, amely egyenl azzal az idszakkal, amelyben a Vállalkozás Tárgyát a hiba következtében leállították. 54. A Vev felesleges haladék nélkül írásban tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen megjelen hibáról. Az ilyen értesítés semmilyen körülmények között nem adható késbb, mint az 52. pontban közölt idszak lejártát követ két héttel. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba leírását. Ha a Vev nem tájékoztatja írásban a Vállalkozót a hibáról az e Pontban megadott határidn belül, elveszíti a jogát a hiba kijavítására. Ha a hiba olyan, hogy kárt okozhat, a Vev haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vállalkozót. A Vev viseli az ilyen értesítés elmaradásából ered kártérítési kockázatot. 55. Az 54. pont szerinti értesítés kézhezvételekor a Vállalkozó felesleges késedelem nélkül és a saját költségén kijavítja a hibát az /belefoglalva/ pontban foglaltak szerint. A javítás a Helyszínen történik, kivéve, ha a Vállalkozó megfelelnek tartja, hogy a hibás részt vagy a Berendezést visszaküldje javításra vagy cserére. Ha a javítást a Helyszínen végzik, a 14., és az 50. pont megfelelen alkalmazandó. A Vállalkozó köteles biztosítani a Válalkozás Tárgyának szétszerelését és az összeszerelés ismételt elvégzését a szükséges mértékig, ha ez különleges szakismeretet igényel. Ha nincs szükség ilyen különleges szakismeretre, a Vállalkozó teljesítette a hibával kapcsolatos kötelezettségeit, ha átadja a Vevnek a megfelelen kijavított vagy kicserélt részt. 56. Ha a Vev a 54. pontban említettek szerint ilyen értesítést küld, és nem találtak olyan hibát, amiért a Vállalkozó lenne felels, a Vállalkozó jogosult az értesítés eredményeként felmerült költségei megtérítésére. 57. A Vev a saját költségén intézkedik a Vállalkozás Tárgyán túlmen berendezés leszerelésérl és visszaszerelésérl oly mértékig, ahogy ez szükséges a hiba kijavításához. 58. Ha nem állapodtak meg másban, a Berendezésnek és/vagy részeinek a Vállalkozóhoz és onnan vissza az olyan hibák kijavításával kapcsolatban történ szállítása, amelyért a Vállalkozó felel, a Vállalkozó kockázatára és költségére történik. A Vev köteles követni a Vállalkozónak az ilyen szállításra vonatkozó utasításait. Ha a Vállalkozás Tárgya nem a Helyszínen van, a Vev viseli a hibajavításkor a Vállalkozó részérl felmerült, minden ebbl ered pótlólagos költséget. 59. A kicserélt hibás részeket át kell adni a Vállalkozónak, és ez az tulajdona. 60. Ha ésszer idn belül a Vállalkozó nem teljesíti a 55. pont szerinti kötelezettségeit, a Vev írásos értesítéssel megállapíthat

5 egy végleges idpontot a Vállalkozó kötelezettségeinek teljesítésére. Ha a Vállalkozó e végleges határidre nem teljesíti a kötelezettségeit, a Vev a Vállalkozó kockázatára és költségére igénybe vehet vagy foglalkoztathat harmadik felet a szükséges javítási munkák elvégzése céljából. Ha sikeresen elvégezte a javítási munkákat a Vev vagy harmadik fél, a Vev részérl felmerült ésszer költségeknek a Vállalkozó általi megtérítése teljes mértékben rendezi a Vállalkozó kötelezettségeit az említett hibával kapcsolatban. 61. Ha a hibát nem sikerült kijavítani a 60. pontban foglaltak szerint, a) a Vev jogosult a Szerzdéses Ár csökkentésére a Vállalkozás Tárgyának csökkent értékével arányosan, feltéve, hogy az ilyen csökkentés semmilyen körülmények között nem haladja meg a Szerzdéses Ár 15 %-át; vagy b) ha a hiba olyan jelents, hogy alapjában véve megfosztja a Vevt a Szerzdés nyújtotta jogosultságaitól, a Vev a Vállalkozónak írásban küldött felmondással megszüntetheti a Szerzdést. A Vev ekkor jogosult arra, hogy megtérítsék az elszenvedett veszteségét, de a Szerzdéses Ár maximum 15%-áig. 62. A Vállalkozó nem felel a Vev által adott anyagok, a Vev által kikötött vagy meghatározott tervezés okozta hibákért. 63. A Vállalkozó csak azokért a hibákért felel, amely a Vállalkozás Tárgyának a szerzdésben elírt és rendeltetésszer mködése feltételei közben jelentek meg. A Vállalkozó felelssége nem terjed ki az olyan hibákra, amelyeket a Vev részérl történt hibás karbantartás, vagy hibás javítás, vagy a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül végzett módosítások okoztak. Végül: a Vállalkozó felelssége nem terjed ki a szokásos kopásra és elhasználódásra vagy romlásra. 64. Az pont rendelkezéseitl függetlenül az átadástól számított két év elteltével a Vállalkozó nem felel a Vállalkozás semmilyen részének hibájáért. Ha az átadást olyan okok késleltették, amiért a Vev a felels, a Vállalkozó hibajavítási felelssége nem haladja meg a Berendezés leszállítása utáni 30 hónapot. 65. Kivéve az pontban foglaltakat, a Vállalkozó nem felel a hibákért. Ez alkalmazandó minden veszteségre, amit a hiba okozhat, beleértve a gyártás kimaradását, az elmaradt hasznot vagy más közvetett veszteséget is. A Vállalkozó felelsségének ilyen korlátozása nem alkalmazandó, ha Súlyos Hanyagságot követett el. A FELELSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA A MUNKÁKKAL OKOZOTT KÁR ESETÉN 66. A Vállalkozó nem felel a Vállalkozás Tárgyával okozott semmilyen vagyoni kárért a teljesítés után, és amíg a Vev birtokában van. Továbbá a Vállalkozó nem felel a Vev által gyártott termékekben, vagy azon termékekben okozott semmilyen kárért, amelyeknek a Vev termékei a részét képezik. Ha a Vállalkozó felelsséggel tartozik bármely harmadik félnek a fenti bekezdésben említett ilyen vagyoni kárért, a Vev kártalanítja, megvédi és kármentesíti a Vállalkozót. Ha az e pontban említett kártérítési igényt harmadik fél nyújtja be a felek egyike ellen, az utóbbi fél haladéktalanul írásban tájékoztatja errl a másik felet. A Vállalkozó és a Vev kölcsönösen kötelezettséget vállal arra, hogy beidézhesse ket bíróság vagy választottbíróság, amely a Vállalkozással állítólag okozott kár alapján bármelyikük ellen benyújtott kártérítési igényt tárgyal. A Vállalkozó e Pont els bekezdésében említett felelsségének korlátozása nem alkalmazandó, ha a Vállalkozó Súlyos Hanyagságot követett el. VIS MAIOR 67. Bármelyik fél jogosult felfüggeszteni a Szerzdés szerinti kötelezettségei teljesítését oly mértékig, ahogy az ilyen teljesítést az alábbi körülmények bármelyike gátolja vagy ésszertlenül terhessé teszi: ipari viták és bármi más, a felek ellenrzési körén kívül álló körülmény, pl. tz, háború, katonai mozgósítás, zendülés, lefoglalás, zárolás, embargó, áramszolgáltatás korlátozása és az alvállalkozók hibája vagy szállítási késedelme, amit az e Pontban említett bármilyen ilyen körülmény okozott. Az e Pontban hivatkozott körülmény, akár a Szerzdés megkötése eltt, akár az után lépett fel, csak akkor jogosít fel a felfüggesztésre, ha a Szerzdés teljesítésére gyakorolt hatása nem volt elre látható a szerzdéskötés idpontjában. 68. A Vis Maior-ral érintettségre hivatkozó fél haladéktalanul írásban értesíti a másik felet az intézkedésérl és az ilyen körülmény megsznésérl. Ha a Vis Maior akadályozza a Vevt a kötelezettségei teljesítésében, megtéríti a Vállalkozónak a Munkák oltalmával és védelmével kapcsolatos költségeit. 69. Függetlenül attól, hogy egyébként mi következhet ezen Általános Feltételekbl, mindegyik fél jogosult a másik félnek írásban küldött felmondással megszüntetni a Szerzdést, ha a Szerzdés teljesítését a 67. pont szerint hat hónapnál hosszabb idre felfüggesztik. FELTÉTELEZETT NEM-TELJESÍTÉS 70. Ezen Általános Feltételeknek a felfüggesztésre vonatkozó egyéb rendelkezéseitl függetlenül mindegyik fél jogosult felfüggeszteni a szerzdéses kötelezettségei teljesítését, ha a körülményekbl egyértelmen kiderül, hogy a másik fél nem képes teljesíteni a kötelezettségeit. A Szerzdés teljesítését felfüggeszt fél errl haladéktalanul írásban értesíti a másik felet. KÖVETKEZMÉNYES KÁROK 71. Kivéve, ha más van kikötve ezen Általános Feltételekben, egyik fél sem felel a másiknak a gyártás kimaradásáért, elmaradt haszonért, a használat kimaradásáért, szerzdések elveszítéséért vagy bármi egyéb következményes vagy bármilyen közvetett kárért. VITÁK ÉS ALKALMAZANDÓ JOG 72. A Szerzdésbl ered vagy azzal kapcsolatos minden vitát véglegesen rendez a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata szerint kinevezett egy vagy több választottbíró. 73. A Szerzdés irányadó joga a Szállító Ország anyagi joga. Pecsét: ALFA LAVAL Kft. Ez az ORGALIME kiadványa. Az ORGALIME 18 európai országban tömöríti a mechanikai, villamos energetikai, elektronikai és fémfeldolgozó iparágak központi szakmai szövetségeit, és jogi, mszaki és gazdasági kapcsolatokat biztosít e szervezetek között. Minden jog fenntartva. Felels szerkeszt: Adrian Harris, az ORGALIME ftitkára Diamant Épület, Boulevard A. Reyers 80, B-1030 Brüsszel Tel: +(32)(2) Fax: +(32)(2) Lábjegyzet: Engedélyezve az ALFA Laval csoportba tartozó társaságok részérl történ elektronikus használatra: az engedély száma 03/02/02 ORGALIME.

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv RÖVID SZERZŐDÉSES FORMA FŐBB JELLEMZŐK KIS SZERZŐDÉSES ÉRTÉK (< 100 MILLIÓ FT) RÖVID MEGVALÓSÍTÁSI IDŐTARTAM (< 6 HÓNAP) EGYSZERŰ, ISMÉTLŐDŐ MUNKÁK AJÁNLATI LEVÉL

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK, VÁLTOZTATÁSOK ESETTANULMÁNYOK. RÉV ANDRÁS rev@eurout.hu EUROUT Kft. www.eurout.hu

VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK, VÁLTOZTATÁSOK ESETTANULMÁNYOK. RÉV ANDRÁS rev@eurout.hu EUROUT Kft. www.eurout.hu VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK, VÁLTOZTATÁSOK ESETTANULMÁNYOK RÉV ANDRÁS rev@eurout.hu EUROUT Kft. www.eurout.hu 1 1. Feladat: Tények: Az útépítési Szerződés egyösszegű áras típusú, az építési terv készítése

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

A SZERZ DÉS LÉNYEGE:

A SZERZ DÉS LÉNYEGE: A SZERZDÉS LÉNYEGE: Mindenféle (kiszállítási, beüzemelési) költség, ill. italpatron vásárlás nélkül vehet használatba a készülék! Megfelel forgalom esetén a bevételbl finanszírozható az automata üzemeltetése!

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZDÉS Amely létrejött egyrészrl Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata (2942 Nagyigmánd, Kossuth l. u 2.), képviseli: Képviseli Szijj Ferencné polgármester Számlavezet bank: Pannon Takarék

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ 2/b.) számú melléklet Panaszfelvételi lap személyesen megtett vagy levélben küldött panasz esetén NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ P.H. EZ A NYOMTATVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT PANASZNYOMTATVÁNY

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

ÉSZERVÉTELEK ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK

ÉSZERVÉTELEK ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 2. számú Melléklet ÉSZERVÉTELEK ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK Páty Község Önkormányzata és Kovács Bence János között kötend- Keretbiztosítéki Ingatlan Jelzálogszerz-dés elnevezés3 szerz-désre vonatkozóan I.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004.

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004. A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL Budapest, 2004. Mirl szól a Büntetjogi Segítségnyújtási Program? A Büntetjogi Segítségnyújtási Program keretében a Magyar

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

Karbantartási szerződés

Karbantartási szerződés UNIVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1147 BUDAPEST, FŰRÉSZ U. 25. +36 1 221 9607, 252 9910 +36 1 252 9510 info@univill.hu http://www.univill.hu Szerződés száma: Karbantartási szerződés Amely létrejött

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Újrahasznosítási megállapodáshoz, mint szerződéshez Érvényesség kezdete: 2013. január 1. Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2.1 A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Emerson Process Management Kft. COS_PCS_HUN: EPM Edition 10/2005 1. Definíciók A jelen értékesítési feltételek és kondíciók

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben