A MECHANIKAI, ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MECHANIKAI, ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI"

Átírás

1 A MECHANIKAI, ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERELÉSI FELTÉTELEI Brüsszel, szeptember ORGALIME SE 01 PREAMBULUM 1. Ezen Általános Feltételek alkalmazandók, amikor a felek írásban vagy egyébként megállapodnak errl. Ha az Általános Feltételek egy konkrét szerzdésre vonatkoznak, az ezektl való módosításokban vagy eltérésekben írásban kell megállapodni. MEGHATÁROZÁSOK 2. Ezen Általános Feltételekben az alábbi kifejezések jelentése a következ: A Szerzdés a Vállalkozás teljesítésével kapcsolatban a felek közötti írásos megállapodást jelenti minden melléklettel együtt, beleértve az említett dokumentumok egyeztetett módosításait és kiegészítéseit is. A Szerzdéses Ár a Vállalkozással kapcsolatban teljesítend fizetést jelenti. Ha szerelési munkát határidre kell elvégezni, és nem fejezik be, a 17., 40., 41. és 47. pont alkalmazásában a Szerzdéses Ár a Berendezés ára plusz 10 % vagy bármilyen más százalékarány, amiben a felek megállapodhatnak. A Súlyos Hanyagság olyan cselekményt vagy mulasztást jelent, amely vagy a fizetés nem-teljesítését - ami egy körültekint szállító részérl általában elre látható súlyos következményekkel jár - vagy az ilyen cselekmény vagy mulasztás következményeinek szándékos figyelmen kívül hagyását foglalja magában. Az Írásban a felek által aláírt dokumentummal vagy levél, fax, elektronikus levél útján és a felek által megállapodott egyéb eszközökkel történ tájékoztatást jelent. A Berendezés a Szerzdés szerint a Vállalkozó által szállított minden gépet, készüléket, anyagot és cikket jelent. A Helyszín azt a helyet jelenti, ahol a Berendezést felállítják, beleértve a környez területet is, ahogy az szükséges a Berendezés és a gépek kicsomagolásához, tárolásához, bels szállításához és szereléséhez. A Vállalkozás a Berendezést jelenti, a Szerzdés szerint a Vállalkozó által végzend szerelési és egyéb munkákat is beleértve. Ha a Szerzdés szerinti Vállalkozást részenként veszik át egymástól független használatra, e Feltételek alkalmazandók minden ilyen külön részre. A Vállalkozás kifejezés ekkor a kérdéses részre utal. TERMÉK INFORMÁCIÓ 3. Az általános termékdokumentációban és az árlistákban elektronikus vagy bármilyen egyéb formában rögzített minden információ és adat csak oly mértékben kötelez, ahogy arra kifejezett hivatkozás történik a szerzdésben. RAJZOK ÉS LEÍRÁSOK 4. A Munkákkal kapcsolatban egyik fél részérl a másiknak beterjesztett minden rajz és mszaki dokumentáció, akár a szerzdéskötés eltt, akár azt követen adták át, a beterjeszt fél tulajdonában marad. Az egyik fél által kapott rajzokat, mszaki dokumentációt vagy egyéb mszaki információt a másik fél hozzájárulása nélkül nem lehet más célra felhasználni, csak arra, amire átadták. A beterjeszt fél hozzájárulása nélkül felhasználni, illetve másolni, reprodukálni, harmadik félnek átadni vagy vele közölni tilos. 5. A Vállalkozó legkésbb az átadás napján díjmentesen átadja azokat az információkat és rajzokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vev jogosult legyen felépíteni, felszerelni, üzemeltetni, és karbantartani a Vállalkozás Tárgyát. Az ilyen információkat és rajzokat annyi példányban kell átadni, ahogy megállapodtak, vagy legalább mindegyikbl egy példányt kell biztosítani. A Vállalkozó nem köteles a Berendezésrl vagy a pótalkatrészekrl gyártási rajzokat átadni. VIZSGÁLATOK SZÁLLÍTÁS ELTT 6. Ha szállítás eltti vizsgálatokat végeznek a Szerzdés szerint, amennyiben nem állapodtak meg másban, ezeket a gyártási helyen a szokásos munkaidben kell lefolytatni. Ha a szerzdés nem határoz meg mszaki követelményeket, a vizsgálatokat a gyártó országban a megfelel iparágban általános gyakorlat szerint kell lefolytatni. 7. A Vállalkozó írásban tájékoztatja a Vevt ezekrl a vizsgálatokról, kell idvel elre, hogy a Vev képviseltethesse magát a vizsgálatokon. Ha a Vev nincs képviselve, a vizsgálati jelentést meg kell küldeni a Vevnek és ezt helytálló dokumentumként kell elfogadni. 8. Ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy a Berendezés nem felel meg a szerzdésnek, a Vállalkozó haladéktalanul kijavít minden hibát annak biztosítása érdekében, hogy a Berendezés megfeleljen a szerzdésnek. Ekkor új vizsgálatokat kell lefolytatni a Vev kérésére, kivéve, ha a hiba nem volt jelents. 9. A Vállalkozó viseli a gyártási helyen lefolytatott átvételi vizsgálatok minden költségét. A Vevnek azonban viselnie kell az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatban a képviselinek minden utazási és tartózkodási költségét. ELKÉSZÍT MUNKA ÉS MUNKAFELTÉTELEK 10. A Vállalkozó köteles elre átadni a rajzokat, amelyek bemutatják, hogyan szerelik fel a Berendezést, a megfelel alapozás készítéséhez, a Berendezés megközelítéséhez és a Berendezés helyére minden szükséges felszerelés biztosításához, és a Vállalkozáshoz minden szükséges csatlakozás létesítéséhez szükséges információval együtt. 11. A Vev köteles idben átadni minden felszerelést, és biztosítja, hogy a Berendezés felszereléséhez és a Vállalkozás Tárgyának megfelel mködéséhez szükséges feltételek teljesítve legyenek. Ez nem alkalmazandó az olyan elkészít munkára, amit a Szerzdés szerint a Vállalkozónak kell végeznie. 12. Az elkészít munkát a Vevnek kell végeznie a 10. pont szerint a Vállalkozó által átadott rajzok és információ szerint. A munkát a kell idben be kell fejezni. A Vev mindenképp biztosítja, hogy az alapok strukturálisan megfelelek legyenek. Ha a Vev felel a Berendezésnek a Helyszínre való szállításáért, biztosítania kell, hogy a Berendezés a kell idben a Helyszínen legyen. 13. Ha a 10. pontban hivatkozott rajzokon vagy információban a Vállalkozó hibát vagy mulasztást talál, vagy errl írásban értesítik t az 52. pontban hivatkozott idszak lejárta eltt, minden szükséges hibajavítási munka költsége a Vállalkozót terheli. 14. A Vev biztosítja, hogy: a. A Vállalkozó személyzete meg tudja kezdeni a munkát a megállapodott ütemterv szerint, és a szokásos munkaidben tud dolgozni. Feltéve, hogy a Vev ésszer idben írásban értesítést kapott, a munka a szokásos munkaidn kívül is végezhet a Vállalkozó által szükségesnek tartott mértékig. b. A felszerelés megkezdése eltt a kell idben írásban tájékoztatja a Vállalkozót a Helyszínen érvényben lév minden releváns biztonsági elírásról. A munka nem végezhet egészségtelen vagy veszélyes környezetben. Minden szükséges biztonsági és elvigyázatossági intézkedést meg kell tenni a munka megkezdése eltt, és ezeket be kell tartani a munkavégzés során. c. A Vállalkozó személyzete rendelkezik megfelel és kényelmes szállás- és étkezési lehetséggel a Helyszín szomszédságában, és biztosítva vannak a nemzetközileg elfogadható higiéniai létesítmények, valamint az orvosi ellátás. d. A megfelel idben díjmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott minden szükséges darut, emel és szállító berendezést a helyszínen, segédeszközöket, gépeket, anyagokat és fogyóeszközöket (többek között üzemanyagot, olajat, kenzsírt és más anyagokat, gázt, vizet, villamos energiát, gzt, srített levegt, ftést, világítást, stb....), valamint a Vevnek a Helyszínen rendelkezésre álló mér és vizsgáló mszereit. A Vállalkozó legkésbb a szerelés megkezdése eltt egy hónappal írásban meghatározza az ilyen helyszíni darukra, emel berendezésekre, mér- és vizsgáló mszerekre és szállító eszközökre vonatkozó igényeit. e. Díjmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a szükséges tároló helyiségeket, biztosítja a Berendezés, a felszereléséhez szükséges szerszámok és segédeszközök, a Vállalkozó személyzetének személyes ingóságai lopás és rongálás elleni védelmét. f. A Helyszínre vezet utak megfelelek a Berendezés és a Vállalkozó felszerelése szükséges szállítása céljára.

2 A VEV NEM-TELJESÍTÉSE 15. Ha a Vev feltételezi, hogy nem tudja idben teljesíteni a Vállalkozás befejezéséhez szükséges kötelezettségeit, beleértve a 11., 12. és 14. pontban meghatározott feltételek teljesítését is, haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vállalkozót, feltüntetve az okot, és ha lehet, az idpontot, amikor képes lesz a kötelezettségei teljesítésére. 16. A Vállalkozónak a 17. pont szerinti jogai csorbítása nélkül, amennyiben a Vev nem teljesíti maradéktalanul és idben a Vállalkozás befejezéséhez szükséges kötelezettségeit, beleértve a 11., 12. és 14. pontban meghatározott feltételek teljesítését is, a következk alkalmazandók: a) A Vállalkozó saját belátása szerint választhat, hogy harmadik felet foglalkoztat vagy alkalmaz a Vev kötelezettségeinek teljesítésére, vagy a körülményeknek megfelelen egyéb intézkedéseket tesz a Vev nem-teljesítése hatásainak elkerülésére vagy enyhítésére. b) A Vállalkozó felfüggesztheti a Szerzdés teljes egészének vagy bármely részének teljesítését. A felfüggesztésrl haladéktalanul írásban értesíti a Vevt. c) Ha a Berendezést nem szállította le a Helyszínre, a Vállalkozó a Vev kockázatára intézkedik a Berendezés tárolásáról. A Vállalkozó, ha a Vev ezt kéri, biztosítást is köt a Berendezésre. d) Ha a Szerzdés teljesítése a Vev hibájából késik, ettl függetlenül köteles kifizetni a Szerzdéses Ár bármely részét, amely ha nem lett volna ilyen késedelem, esedékessé vált volna. e) A Vev megtéríti a Vállalkozónak a 44. vagy 45. pont hatálya alá nem tartozó minden költségét, ami ésszeren felmerült a Vállalkozó részérl e Pont a), b) vagy c) alpontja szerint. 17. Ha a Vállalkozás befejezését a Vevnek a 16. pontban hivatkozott hibája akadályozza, és ez nem a 67. pontban említett körülmény miatt következett be, a Vállalkozó úgyszintén írásbeli értesítéssel felszólíthatja a Vevt, hogy javítsa ki ezt a hibát egy végs ésszer idszakon belül. Ha bármilyen olyan okból, amiért a Vállalkozó nem felels, a Vev nem javítja ki a hibáját ilyen idszakon belül, a Vállalkozó írásos értesítéssel megszüntetheti a Szerzdést. A Vállalkozó jogosult arra, hogy megtérítsék a veszteségét, amit a Vev hibájából szenvedett el. A térítés nem haladhatja meg a Szerzdéses Árat. HELYI JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELETEK 18. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Vállalkozást a Vállalkozásra vonatkozó bármilyen jogszabály, rendelet és szabályzat szerint és azzal összhangban hajtsák végre. Ha a Vállalkozó kéri, a Vev köteles írásban megadni a releváns tájékoztatást ezekrl a jogszabályokról, rendeletekrl és szabályzatokról. 19. A Vállalkozó köteles elvégezni minden módosítást, ami a 18. pontban hivatkozott jogszabályok, rendeletek és szabályzatok módosítása miatt, vagy azok általánosan elfogadott értelmezése miatt vált szükségessé a pályázat benyújtásának idpontja és az átadás idpontja között. A Vev viseli az ilyen változásokból ered többletköltségeket és egyéb következményeket, a munkák módosítását is beleértve. 20. Ha a felek nem tudnak megállapodni a 18. pontban hivatkozott jogszabályok, rendeletek és szabályzatok módosításának többletköltségei és egyéb következményei tekintetében, a Vállalkozó számára id alapon meg kell téríteni minden módosítási munkát a vitának a 72. pont szerinti rendezéséig. MÓDOSÍTÁSOK 21. A 25. pont rendelkezéseitl függen a Vevnek jogában áll, hogy a Vállalkozás körét, tervezését és kivitelezését illet módosításokat kérjen a Vállalkozás Tárgyának átadásáig. A Vállalkozó írásban javasolhat ilyen módosításokat. 22. A módosítási kéréseket írásban kell a Vállalkozó elé terjeszteni, és ezeknek tartalmazniuk kell a kért módosítás pontos leírását. 23. A módosítási kérés átvétele vagy módosítási javaslat benyújtása után mielbb a Vállalkozó írásban értesíti a Vevt, hogy elvégezhet-e és hogyan végezhet el a módosítás, feltüntetve, hogy ettl hogyan változik a Szerzdéses Ár, megadva a teljesítési idt és a Szerzdés egyéb feltételeit. A Vállalkozó ilyen értesítést köteles adni a Vevnek akkor is, ha a 18. pontban hivatkozott jogszabályok, rendeletek és szabályzatok módosítása miatt szükségesek a változtatások. 24. Ha a Vállalkozás befejezése késik a módosítások következményei miatt a felek között felmerült nézetkülönbség következtében, a Vev köteles kifizetni a Szerzdéses Ár bármely olyan részét, amely esedékessé vált volna, ha a Vállalkozást nem halasztották volna el. 25. Kivéve a 19. pontban foglaltakat, a Vállalkozó nem köteles teljesíteni a Vev által kért módosításokat, amíg a felek meg nem állapodnak arról, hogy a módosítások hogyan fogják befolyásolni a Szerzdéses Árat, a teljesítési idt és a Szerzdés egyéb feltételeit, vagy a vitát nem rendezik a 72. pont szerint. A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA 26. A Berendezéssel kapcsolatos veszteség vagy kár kockázata a Vevre bármilyen megállapodott kereskedelmi feltétel szerint száll át, amelyet a Szerzdés aláírása napján hatályos INCOTERMS szerint kell értelmezni. Ha nem állapodott meg semmilyen konkrét kereskedelmi feltételben, a Berendezés szállítása a gyárteleprl (EXW) történik. Az e pont els bekezdésének hatálya alá nem tartozó Munkák tekintetében bármilyen veszteség vagy kár kockázata a Vevre a Munkák átadásakor száll át. A Berendezés és Vállalkozás tekintetében bármilyen veszteség vagy kár azt követen, hogy a kockázat átszállt a Vevre a Vev kockázata, kivéve, ha az ilyen veszteség vagy kár a Vállalkozó hanyagságából következik. ÁTADÁSI VIZSGÁLATOK 27. Amikor a szerelés befejezdött, az átadási vizsgálatokat amennyiben nem állapodtak meg másban annak megállapítása céljából folytatják le, hogy a Vállalkozás Tárgya megfelel-e a Szerzdés szerinti átadásnak. A Vállalkozó írásban tájékoztatja a Vevt arról, hogy a Vállalkozás Tárgya az átadásra készen áll. A tájékoztatójában közli az átadási vizsgálatok napját, elegend idt hagyva a Vevnek a felkészülésre és arra, hogy képviseltesse magát ezeken a vizsgálatokon. A Vev viseli az átadási vizsgálatok minden költségét. A Vállalkozó azonban fedezi a saját személyzetével és egyéb képviseljével kapcsolatos minden költséget. 28. A Vev díjmentesen köteles biztosítani minden áramszolgáltatást, kenanyagot, vizet, üzemanyagot, nyersanyagokat, és egyéb anyagokat, amelyek szükségesek az átadási vizsgálatokhoz és az ilyen vizsgálatok elkészítését célzó végs beállításokhoz. Továbbá díjmentesen köteles biztosítani bármilyen berendezést és bármilyen munkaert vagy egyéb szükséges segítséget az átadási vizsgálatok lefolytatásához. 29. Ha a 27. pont szerinti értesítés kézhezvétele után a Vev nem teljesíti a 28. pont szerinti kötelezettségeit, vagy egyéb módon akadályozza az átadási vizsgálatok lefolytatását, a vizsgálatokat megfelel eredménnyel lefolytatottnak kell tekinteni a Vállalkozó értesítésében az átadási vizsgálatok lefolytatására megjelölt napon. 30. Az átadási vizsgálatokat a szokásos munkaidben kell lefolytatni. Ha a Szerzdés nem határoz meg mszaki követelményeket, a vizsgálatokat a Vev országában a megfelel iparágban általános gyakorlat szerint kell lefolytatni. 31. A Vállalkozó az átadási vizsgálatokról vizsgálati jelentést készít. Ezt a jelentést megküldi a Vevnek. Ha a Vev nem képviseltette magát az átadási vizsgálatokon a 27. pont szerinti értesítés kézhezvétele után, a vizsgálati jelentést el kell fogadni, mint helytállót. 32. Ha az átadási vizsgálatok azt mutatják, hogy a Vállakozás nincs összhangban a Szerzdéssel, a Vállalkozó haladéktalanul kijavítja a hibákat. Ha a Vev írásban kéri, haladéktalanul új vizsgálatokat kell lefolytatni a pont szerint. Ez nem alkalmazandó, ha a hiba nem jelents.

3 ÁTADÁS 33. A Vállalkozás Tárgyának átadására az alábbiak szerint kerül sor: a) ha az átadási vizsgálatokat megfelelen lefolytatták, vagy a 29. pont szerint megfelelen lefolytatottnak tekinthetk, vagy b) amennyiben a felek megállapodtak, hogy nem folytatnak le átadási vizsgálatokat, amikor a Vev megkapta a Vállalkozó írásos értesítését arról, hogy a Vállalkozást befejezték, feltéve, hogy a Vállalkozás Tárgya szükséges a Szerzdés szerinti átadáshoz. A Vállalkozás hatékonyságát nem befolyásoló kisebb hibák nem akadályozzák meg az átadást. 34. A Vev nem jogosult használni a Vállalkozást vagy azok bármely részét az átadás eltt. Ha a Vev ezt teszi a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül, úgy tekintend, mintha már átvette volna a Vállalkozást. A Vállalkozó mentesül az átadási vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos kötelezettsége alól. 35. Amint a Vállalkozást átvették a 33. vagy 34. pont szerint, megkezddik az 52. pontban hivatkozott idszak. A Vev a Vállalkozó írásos kérésére igazolást állít ki arról, hogy mikor történt a Vállalkozás Tárgyának átadása. A Vev részérl az igazolás kibocsátásának elmulasztás nem befolyásolja a 33. és 34. pont szerinti átadást. TELJESÍTÉS, A VÁLLALKOZÓ KÉSEDELME 36. A Vállalkozást akkor lehet teljesítettnek tekinteni, amikor azokat átadják a 33. vagy 34. pont szerint. 37. Ha a felek a teljesítés idpontjának megállapítása helyett egy idszakot jelöltek meg, amelynek lejártakor történik az átadás, az ilyen idszak a Szerzdés megkötésével, az összes hivatalos eljárás lebonyolításával, a Szerzdés megkötésekor esedékes fizetések teljesítésével, minden egyeztetett biztosíték átadásával és minden egyéb elfeltétel teljesítésével indul. 38. Ha a Vállalkozó feltételezi, hogy nem lesz képes betartani a kötelezettségeit a Szerzdésben meghatározott idn belül, errl írásban haladéktalanul értesíti a Vevt, feltüntetve az okot, és esetlegesen a várható teljesítés idpontját. Ha a Vállalkozó nem küld ilyen értesítést, a Vev jogosult arra, hogy megtérítsék minden további költségét, ami felmerül, és ami elkerülhet lett volna, ha kapott volna ilyen értesítést. 39. A Vállalkozó jogosult a teljesítési id meghosszabbítására, ha a késedelmet az alábbiak okozzák: a) a 67. pontban hivatkozott körülmények bármelyike, vagy b) a 19. pont szerinti változtatás következménye, vagy c) a pont szerinti változtatások következménye, vagy d) a 16., 47., vagy 70. pont szerinti felfüggesztés következménye, vagy e) a Vev részérl elkövetett cselekmény vagy mulasztás. A hosszabbításnak minden körülmény figyelembe vételével ésszernek kell lennie. Ez a rendelkezés attól függetlenül alkalmazandó, hogy a késedelem oka a befejezésre megállapodott id eltt vagy után merült fel. 40. A Vállalkozó késedelemben van, ha a Vállalkozást nem fejezte be a 36., 37. és 39. pontban meghatározott teljesítési idre. A Vállalkozó késedelme feljogosítja a Vevt kártérítésre attól a naptól kezdve, amelyen a Vállalkozást be kellett volna fejezni. A kártérítést a késedelem minden egyes teljes hetére a Szerzdéses Ár 0,5 %-os kulcsával kell fizetni. A kártérítés nem haladhatja meg a Szerzdéses Ár 7,5 %-át. Ha a Vállalkozásnak csak egy része késik, a kártérítést a Szerzdéses ár azon része alapján kell kalkulálni, amely a Munkák e részének tulajdonítható, mivel a késedelem következtében nem lehet a felek szándéka szerint használni. A kártérítés a Vev írásos kérésére válik esedékessé, de csak az átadás vagy a Szerzdésnek a 41. pont szerinti megszüntetése után. A Vev kártérítési joga elévül, ha nem nyújtotta be írásban az ilyen kártérítési igényét attól az idtl számított hat hónapon belül, amikor a befejezésnek kellett volna történnie. 41. Ha a Vállalkozó késedelme olyan, hogy a Vev a 40. pont szerinti maximális kártérítésre válik jogosulttá, és a Vállalkozás még nincs befejezve, a Vev írásban követelhet egy végs ésszer idszakon belüli befejezést, ami nem lehet kevesebb egy hétnél. Ha a Vállalkozó nem fejezi be a Munkákat az ilyen végs idszakon belül, és ez nem olyan körülmény következménye, amiért a Vev felel, akkor a Vev a Vállalkozónak küldött írásos értesítéssel megszüntetheti a Szerzdést a Vállalkozás olyan része tekintetében, amelyek a Vállalkozó hibájából nem használhatók a felek szándéka szerint. Ha a Vev megszünteti a Szerzdést, a Vállalkozó késedelme miatt elszenvedett kár tekintetében térítésre jogosult. A teljes térítés, a 40. pont szerint fizetend kártérítést is beleértve, nem haladhatja meg a Szerzdéses Ár azon részének 15 %-át, amely a Vállalkozás azon részének tulajdonítható, amely tekintetében a Szerzdést megszüntetik. A Vevnek akkor is jogában áll a Vállalkozónak küldött írásos értesítéssel megszüntetni a Szerzdést, ha a körülményekbl egyértelm, hogy késni fog a Vállalkozás befejezése, ami a 40. pont szerint feljogosítja a Vevt a maximális kártérítésre. Az ilyen alapon történ megszüntetés esetén a Vev maximális kártérítésre és az e 41. pont harmadik bekezdése szerinti térítésre jogosult. 42. A 40. pont szerinti kártérítésen és a Szerzdésnek a 41. pont szerinti korlátozott térítéssel történ megszüntetésén kívül más jogorvoslat nem áll a Vev rendelkezésére a Vállalkozó részérl történ késedelem esetén. A Vállalkozóval szemben ilyen késedelmen alapuló összes többi követelést ki kell zárni, kivéve, ha a Vállalkozó Súlyos Hanyagságot követett el. FIZETÉS 43. Kivéve, ha másban állapodtak meg, a fizetést a számla keltétl számított 30 napon belül kell teljesíteni az alábbiak szerint: a) ha a szerelés id alapon történik: a Berendezés megállapodott árának egyharmada a Szerzdés megkötésekor, egyharmad akkor, amikor a Vállalkozó értesíti a Vevt arról, hogy a Berendezés vagy jelents része készen áll az elszállításra a gyártási helyrl, és az utolsó harmadik harmad a Berendezésnek a helyszínre való érkezésekor. A szerelés kifizetése havi számlák ellenében történik. b) Ha a szerelés átalányösszegben megadott Szerzdéses Ár ellenében történik: a Szerzdéses Ár 30 %-a a Szerzdés aláírásakor, 30 % akkor, amikor a Vállalkozó értesíti a Vevt, hogy a Berendezés vagy jelents része készen áll elszállításra a gyártási helyrl, 30 % a Berendezésnek a Helyszínre való érkezésekor, a Szerzdéses Ár fennmaradó része átadáskor. 44. Ha a szerelés id alapon történik, az alábbi tételeket külön kell számlázni: a) A Vállalkozó részérl a személyzetével és a berendezései és ingóságai szállításával kapcsolatban (ésszer határokon belül) felmerül minden utazási költség a megadott utazási mód és osztály szerint, ha ez meg van határozva a Szerzdésben. b) A szállás és étkezés, valamint egyéb megélhetési költségek, beleértve minden megfelel juttatást a Vállalkozó személyzete részére minden napra, amíg az otthonuktól távol tartózkodnak, a nem munkanapokat és munkaszüneti napokat is beleértve. c) A ledolgozott id, amit a Vev által aláírt munkaid lapokon ledolgozottként igazolt munkaórák számára való hivatkozással kell kiszámítani. A túlórát és a vasárnaponként, munkaszüneti napokon és éjszaka végzett munkát speciális díjtételekkel kell elszámolni. A díjtételekben a Szerzdésben kell megállapodni, vagy megállapodás hiányában a Vállalkozó által rendszerint felszámított módon. Kivéve, ha másban állapodtak meg, az óradíjak tartalmazzák a Vállalkozó eszközei és világító berendezése kopását és elhasználódását is. d) A következkhöz szükséges id: a kiutazásokkal és beutazásokkal kapcsolatos elkészületek és hivatalos ügyek, a kiutazások és beutazások, és egyéb utazások, amelyekre a személyzet jogosult a Vállalkozó országában hatályos jogszabályok, rendeletek vagy kollektív szerzdések szerint,

4 napi utazás a szálláshelyek és a Helyszín között, ha az meghaladja a félórát egy irányban, és ha nincs megfelel szálláshely a Helyszínhez közelebb, állásid, olyan körülmények miatt, amiért a Vállalkozó nem felel a Szerzdés szerint, mindegyik esetben a díjtétel ugyanaz, mint a c) pontban hivatkozott. e) A Szerzdés szerint a Vállalkozó részérl biztosítandó berendezésekkel kapcsolatban részérl felmerült bármely költség, beleértve szükség esetén a Vállalkozó saját nehéz felszerelése használatának díját is. f) Bármi adó vagy illeték, feltüntetve a számlán, amit a Vállalkozó köteles fizetni abban az országban, ahol a berendezés szerelése történik. 45. Ha a berendezés szerelése átalányösszeg ellenében történik, az árjegyzék szerinti árat úgy kell tekinteni, hogy tartalmaz minden, a 44. pont a)-e) alpontjában említett valamennyi tételt. Ha a berendezés szerelése olyan ok miatt késik, amiért a felelsség a Vevt vagy bármelyik vállalkozóját terheli, de nem a Vállalkozót, a Vev kártalanítja a Vállalkozót az alábbiakért: a) Állásid és a többlet utakra fordított id. b) A késedelembl ered költség és többletmunka, beleértve a berendezés szállítását, rögzítését és beállítását. c) További költségek, beleértve az abból ered költségeket is, hogy a Vállalkozó a felszerelését a vártnál hosszabb ideig tartja a Helyszínen. d) További költségek a Vállalkozó személyzetének utazásaival, szállásával és ellátásával kapcsolatban. e) További finanszírozási és biztosítási költségek. f) A Vállalkozó részérl a berendezés szerelési programjának módosításai következtében felmerült egyéb dokumentált költségek. 46. Bármilyen fizetési módot is alkalmazzanak, a fizetés addig nem tekinthet teljesítettnek, amíg maradéktalanul és visszavonhatatlanul jóvá nem írják a Vállalkozó számláján. 47. Ha a Vev nem fizet a meghatározott napon, a Vállalkozó kamatra jogosult attól a naptól kezdve, amelyen a fizetés esedékes volt. A kamatlábban meg kell állapodni a feleknek. Ha a felek nem állapodtak meg a kamatlábról, az 8 százalékponttal haladja meg a fizetés esedékességének napján az Európai Központi Bank f refinanszírozási hitelkamatlábát. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó, miután írásban értesítette a Vevt, felfüggesztheti a Szerzdés teljesítését, amíg meg nem kapja a fizetést. Ha a Vev nem fizette ki az esedékes összeget három hónapon belül, a Vállalkozó jogosult a Vevnek írásban küldött értesítéssel megszüntetni a Szerzdést és követelni a felmerült kárának megtérítését. A térítés nem haladhatja meg a Szerzdéses Árat. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 48. A Berendezés a Vállalkozó tulajdonában marad a teljes kifizetésig, beleértve a Berendezés szereléséért járó fizetést is, oly mértékig, ahogy az ilyen tulajdonjog fenntartás érvényes a vonatkozó jogszabály szerint. A Vev a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt számára az adott országban a Berendezésre a Vállalkozó tulajdonjogának oltalmához szükséges bármilyen intézkedés foganatosításában. A tulajdonjog fenntartása nem érinti a kockázatnak a 26. pont szerinti átszállását. VAGYONI KÁRTÉRÍTÉSI FELELSSÉG AZ ÁTADÁS ELTT 49. A Vállalkozó felel a Válalkozással kapcsolatos minden kárért, ami azt megelzen következik be, hogy a kockázat átszállt a Vevre. Ez a kár okára való tekintet nélkül alkalmazandó, kivéve, ha a kárt a Vev vagy bárki olyan személy okozta, akiért felelsséggel tartozik a Szerzdés teljesítésével kapcsolatban. Még ha a Vállalkozó nem is felel a Válalkozással kapcsolatos kárért e pont szerint, a Vev kérheti a Vállalkozót, hogy a Vev költségén orvosolja a kárt. 50. A Vállalkozó csak akkor tartozik felelsséggel a Vállalkozás átadása eltt a Vev vagyonában bekövetkezett kárért, ha bizonyítható, hogy az ilyen kárt a Vállalkozó vagy bárki más olyan személy részérl elkövetett hanyagság okozta, akiért felelsséggel tartozik a Szerzdés teljesítésével kapcsolatban. A Vállalkozó azonban semmilyen körülmények között nem felel a gyártási hiba okozta kárért, az elmaradt haszonért vagy bármi más gazdasági következményes kárért. HIBÁKÉRT VALÓ FELELSSÉG 51. Az /belefoglalva/ pont rendelkezései szerint a Vállalkozó kijavít minden hibát vagy meg nem felelséget (a továbbiakban hiba) a Munkákban, ami hibás tervezésbl, anyaghibából vagy hibás szakipari munkából ered. 52. A Vállalkozó felelssége a Vállalkozással kapcsolatban azokra a hibákra korlátozódik, amelyek az átadástól számított egyéves idszakon belül megmutatkoznak. Ha a Vállalkozás Tárgyának szokásos használata meghaladja a megállapodott mértéket, ezt az idszakot arányosan csökkenteni kell. Ha az átadás olyan okból késik, amiért a Vev a felels, a Vállalkozó hibajavítási felelssége nem haladhatja meg a Berendezés leszállítása után a 18 hónapot, kivéve az 53. pontban foglaltakat. 53. Ha a Vállalkozás valamely részében egy hibát kijavítottak, a Vállalkozó felel egy évig a kijavított vagy kicserélt részben elforduló hibákért ugyanolyan feltételekkel és módozatokkal, mint az eredeti Vállalkozás esetében. A Vállalkozás többi részében az 52. pontban említett idszak csak olyan idszakkal hosszabbítandó meg, amely egyenl azzal az idszakkal, amelyben a Vállalkozás Tárgyát a hiba következtében leállították. 54. A Vev felesleges haladék nélkül írásban tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen megjelen hibáról. Az ilyen értesítés semmilyen körülmények között nem adható késbb, mint az 52. pontban közölt idszak lejártát követ két héttel. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba leírását. Ha a Vev nem tájékoztatja írásban a Vállalkozót a hibáról az e Pontban megadott határidn belül, elveszíti a jogát a hiba kijavítására. Ha a hiba olyan, hogy kárt okozhat, a Vev haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vállalkozót. A Vev viseli az ilyen értesítés elmaradásából ered kártérítési kockázatot. 55. Az 54. pont szerinti értesítés kézhezvételekor a Vállalkozó felesleges késedelem nélkül és a saját költségén kijavítja a hibát az /belefoglalva/ pontban foglaltak szerint. A javítás a Helyszínen történik, kivéve, ha a Vállalkozó megfelelnek tartja, hogy a hibás részt vagy a Berendezést visszaküldje javításra vagy cserére. Ha a javítást a Helyszínen végzik, a 14., és az 50. pont megfelelen alkalmazandó. A Vállalkozó köteles biztosítani a Válalkozás Tárgyának szétszerelését és az összeszerelés ismételt elvégzését a szükséges mértékig, ha ez különleges szakismeretet igényel. Ha nincs szükség ilyen különleges szakismeretre, a Vállalkozó teljesítette a hibával kapcsolatos kötelezettségeit, ha átadja a Vevnek a megfelelen kijavított vagy kicserélt részt. 56. Ha a Vev a 54. pontban említettek szerint ilyen értesítést küld, és nem találtak olyan hibát, amiért a Vállalkozó lenne felels, a Vállalkozó jogosult az értesítés eredményeként felmerült költségei megtérítésére. 57. A Vev a saját költségén intézkedik a Vállalkozás Tárgyán túlmen berendezés leszerelésérl és visszaszerelésérl oly mértékig, ahogy ez szükséges a hiba kijavításához. 58. Ha nem állapodtak meg másban, a Berendezésnek és/vagy részeinek a Vállalkozóhoz és onnan vissza az olyan hibák kijavításával kapcsolatban történ szállítása, amelyért a Vállalkozó felel, a Vállalkozó kockázatára és költségére történik. A Vev köteles követni a Vállalkozónak az ilyen szállításra vonatkozó utasításait. Ha a Vállalkozás Tárgya nem a Helyszínen van, a Vev viseli a hibajavításkor a Vállalkozó részérl felmerült, minden ebbl ered pótlólagos költséget. 59. A kicserélt hibás részeket át kell adni a Vállalkozónak, és ez az tulajdona. 60. Ha ésszer idn belül a Vállalkozó nem teljesíti a 55. pont szerinti kötelezettségeit, a Vev írásos értesítéssel megállapíthat

5 egy végleges idpontot a Vállalkozó kötelezettségeinek teljesítésére. Ha a Vállalkozó e végleges határidre nem teljesíti a kötelezettségeit, a Vev a Vállalkozó kockázatára és költségére igénybe vehet vagy foglalkoztathat harmadik felet a szükséges javítási munkák elvégzése céljából. Ha sikeresen elvégezte a javítási munkákat a Vev vagy harmadik fél, a Vev részérl felmerült ésszer költségeknek a Vállalkozó általi megtérítése teljes mértékben rendezi a Vállalkozó kötelezettségeit az említett hibával kapcsolatban. 61. Ha a hibát nem sikerült kijavítani a 60. pontban foglaltak szerint, a) a Vev jogosult a Szerzdéses Ár csökkentésére a Vállalkozás Tárgyának csökkent értékével arányosan, feltéve, hogy az ilyen csökkentés semmilyen körülmények között nem haladja meg a Szerzdéses Ár 15 %-át; vagy b) ha a hiba olyan jelents, hogy alapjában véve megfosztja a Vevt a Szerzdés nyújtotta jogosultságaitól, a Vev a Vállalkozónak írásban küldött felmondással megszüntetheti a Szerzdést. A Vev ekkor jogosult arra, hogy megtérítsék az elszenvedett veszteségét, de a Szerzdéses Ár maximum 15%-áig. 62. A Vállalkozó nem felel a Vev által adott anyagok, a Vev által kikötött vagy meghatározott tervezés okozta hibákért. 63. A Vállalkozó csak azokért a hibákért felel, amely a Vállalkozás Tárgyának a szerzdésben elírt és rendeltetésszer mködése feltételei közben jelentek meg. A Vállalkozó felelssége nem terjed ki az olyan hibákra, amelyeket a Vev részérl történt hibás karbantartás, vagy hibás javítás, vagy a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül végzett módosítások okoztak. Végül: a Vállalkozó felelssége nem terjed ki a szokásos kopásra és elhasználódásra vagy romlásra. 64. Az pont rendelkezéseitl függetlenül az átadástól számított két év elteltével a Vállalkozó nem felel a Vállalkozás semmilyen részének hibájáért. Ha az átadást olyan okok késleltették, amiért a Vev a felels, a Vállalkozó hibajavítási felelssége nem haladja meg a Berendezés leszállítása utáni 30 hónapot. 65. Kivéve az pontban foglaltakat, a Vállalkozó nem felel a hibákért. Ez alkalmazandó minden veszteségre, amit a hiba okozhat, beleértve a gyártás kimaradását, az elmaradt hasznot vagy más közvetett veszteséget is. A Vállalkozó felelsségének ilyen korlátozása nem alkalmazandó, ha Súlyos Hanyagságot követett el. A FELELSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA A MUNKÁKKAL OKOZOTT KÁR ESETÉN 66. A Vállalkozó nem felel a Vállalkozás Tárgyával okozott semmilyen vagyoni kárért a teljesítés után, és amíg a Vev birtokában van. Továbbá a Vállalkozó nem felel a Vev által gyártott termékekben, vagy azon termékekben okozott semmilyen kárért, amelyeknek a Vev termékei a részét képezik. Ha a Vállalkozó felelsséggel tartozik bármely harmadik félnek a fenti bekezdésben említett ilyen vagyoni kárért, a Vev kártalanítja, megvédi és kármentesíti a Vállalkozót. Ha az e pontban említett kártérítési igényt harmadik fél nyújtja be a felek egyike ellen, az utóbbi fél haladéktalanul írásban tájékoztatja errl a másik felet. A Vállalkozó és a Vev kölcsönösen kötelezettséget vállal arra, hogy beidézhesse ket bíróság vagy választottbíróság, amely a Vállalkozással állítólag okozott kár alapján bármelyikük ellen benyújtott kártérítési igényt tárgyal. A Vállalkozó e Pont els bekezdésében említett felelsségének korlátozása nem alkalmazandó, ha a Vállalkozó Súlyos Hanyagságot követett el. VIS MAIOR 67. Bármelyik fél jogosult felfüggeszteni a Szerzdés szerinti kötelezettségei teljesítését oly mértékig, ahogy az ilyen teljesítést az alábbi körülmények bármelyike gátolja vagy ésszertlenül terhessé teszi: ipari viták és bármi más, a felek ellenrzési körén kívül álló körülmény, pl. tz, háború, katonai mozgósítás, zendülés, lefoglalás, zárolás, embargó, áramszolgáltatás korlátozása és az alvállalkozók hibája vagy szállítási késedelme, amit az e Pontban említett bármilyen ilyen körülmény okozott. Az e Pontban hivatkozott körülmény, akár a Szerzdés megkötése eltt, akár az után lépett fel, csak akkor jogosít fel a felfüggesztésre, ha a Szerzdés teljesítésére gyakorolt hatása nem volt elre látható a szerzdéskötés idpontjában. 68. A Vis Maior-ral érintettségre hivatkozó fél haladéktalanul írásban értesíti a másik felet az intézkedésérl és az ilyen körülmény megsznésérl. Ha a Vis Maior akadályozza a Vevt a kötelezettségei teljesítésében, megtéríti a Vállalkozónak a Munkák oltalmával és védelmével kapcsolatos költségeit. 69. Függetlenül attól, hogy egyébként mi következhet ezen Általános Feltételekbl, mindegyik fél jogosult a másik félnek írásban küldött felmondással megszüntetni a Szerzdést, ha a Szerzdés teljesítését a 67. pont szerint hat hónapnál hosszabb idre felfüggesztik. FELTÉTELEZETT NEM-TELJESÍTÉS 70. Ezen Általános Feltételeknek a felfüggesztésre vonatkozó egyéb rendelkezéseitl függetlenül mindegyik fél jogosult felfüggeszteni a szerzdéses kötelezettségei teljesítését, ha a körülményekbl egyértelmen kiderül, hogy a másik fél nem képes teljesíteni a kötelezettségeit. A Szerzdés teljesítését felfüggeszt fél errl haladéktalanul írásban értesíti a másik felet. KÖVETKEZMÉNYES KÁROK 71. Kivéve, ha más van kikötve ezen Általános Feltételekben, egyik fél sem felel a másiknak a gyártás kimaradásáért, elmaradt haszonért, a használat kimaradásáért, szerzdések elveszítéséért vagy bármi egyéb következményes vagy bármilyen közvetett kárért. VITÁK ÉS ALKALMAZANDÓ JOG 72. A Szerzdésbl ered vagy azzal kapcsolatos minden vitát véglegesen rendez a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata szerint kinevezett egy vagy több választottbíró. 73. A Szerzdés irányadó joga a Szállító Ország anyagi joga. Pecsét: ALFA LAVAL Kft. Ez az ORGALIME kiadványa. Az ORGALIME 18 európai országban tömöríti a mechanikai, villamos energetikai, elektronikai és fémfeldolgozó iparágak központi szakmai szövetségeit, és jogi, mszaki és gazdasági kapcsolatokat biztosít e szervezetek között. Minden jog fenntartva. Felels szerkeszt: Adrian Harris, az ORGALIME ftitkára Diamant Épület, Boulevard A. Reyers 80, B-1030 Brüsszel Tel: +(32)(2) Fax: +(32)(2) Lábjegyzet: Engedélyezve az ALFA Laval csoportba tartozó társaságok részérl történ elektronikus használatra: az engedély száma 03/02/02 ORGALIME.

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Általános Szerzdési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november.14. Utolsó módosítás: 2008. január 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.)

K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe,

Részletesebben

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megköt és az Oracle programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet) A. FOGALMAK SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet) Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő kifejezéseket az alábbiak

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat. EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége

A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat. EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Részletesebben

Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország)

Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) Oerlikon Metco Általános Értékesítési Feltételek (Magyarország) A jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak az Interneten a www.oerlikon.com/metco oldalon. 1. Általános rész 1.1. Alapfogalmak

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: Üzletszabályzat Üzletszabályzat, Általános Szerzdési Feltételek A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK 1.) A vállalkozási szerz"dés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására, vagy munkával

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK GST AUTOLEATHER, INC. GLOBÁLIS BESZERZÉSI FELTÉTELEK 1. Definíciók a) A Vevő kifejezés a jelen dokumentumban a GST AUTOLEATHER, INC.-t, egy Delaware állambeli vállalkozást, vagy annak társult vállalkozását

Részletesebben

közegek, h gépolajok, fagyállók, tisztítószerek

közegek, h gépolajok, fagyállók, tisztítószerek közegek, h gépolajok, fagyállók, tisztítószerek 115 közegek, h gépolajok, fagyállók, tisztítószerek 116 közegek, h gépolajok, fagyállók, tisztítószerek 117 közegek, h gépolajok, fagyállók, tisztítószerek

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS. és az. MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS. és az. MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság 4.1. sz. melléklet Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS A. és az MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság között a 2012. január 1-től 2012. december

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Általános Építés - Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Építés - Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Építés - Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások

Részletesebben

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek 1 Szerződéskötés és szerződési feltételek I Szerződő feleket ajánlatuk két hétig köti. II A szállítás és/vagy a szolgáltatás köre szempontjából a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ajánlata és a KUKA ROBOTICS

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben