2013. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült"

Átírás

1 2013. évi 13. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet tárgya Oldalszám 103/2013. (VII. 24.) Jegyzıkönyv hitelesítık elfogadásáról /2013. (VII.24.) Napirendek elfogadásáról /2013. (VII.24.) 106/2013. (VII.24) 107/2013.(VII.24.) 108/2013. (VII.24.) 109/2013.(VII.24) Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról Tiszaszentimre Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda mint önállóan mőködı költségvetési szerv közti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tárulási megállapodása módosításáról A Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött - ivóvíz-közmőre vonatkozó- vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl /2013. (VII.24.) Földcsere kérelemrıl 11. 1

2 J e g y zık ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-i rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya, Dr. Koczok Sándorné, Postás Imre, Szivák Gyula, Dobrán Tibor képviselık Juhászné Papp Irén jegyzı Ujj Erika jegyzıkönyvvezetı Fodor Gusztáv, Bekecs Istvánné, Kádár Béláné, Nagy Döníz, Végh Zsuzsanna meghívott vendégek. Távol maradt képviselık: Kalmárné Nagy Erzsébet, Ádám Imréné Szenczi Anikó bejelentéssel. Az ülés helye: Községháza Nagyterme (Jelenléti ív a jegyzıkönyv melléklete) Köszönti a Képviselı-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselıket, a jegyzı asszonyt. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes mivel 5 fı jelen van, a megjelenés 71,4 %-os. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıi Dr. Koczok Sándorné és Szivák Gyula képviselık legyenek. Kérdezi, van-e más javaslat? Mivel nincs, indítványozza a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot. 103/2013. (VII. 24.) számú Képviselı-testületi határozat: Jegyzıkönyv hitelesítık elfogadásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatát július 24-i rendkívüli ülés jegyzıkönyv hitelesítıi: Dr. Koczok Sándorné és Szivák Gyula képviselık. 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Képviselı-testület tagjai Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendeket az alábbi módosítással tárgyalja meg a Képviselı-testület: 2

3 1. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 2. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl 3. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda közötti megállapodás a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl 4. napirend: Elıterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 5. Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött ivóvíz-közmőre vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl 6. napirend: Elıterjesztés földcsere kérelemrıl Zárt ülésen: 7. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre Községért díj adományozásáról Kérdezi, van-e más javaslat? Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint: 104/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Napirendek elfogadásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya napirendi javaslatát július 24-i rendkívüli ülés napirendjei az alábbiak: N a p i r e n d 1. Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 2. Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl 3. Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda közötti megállapodás a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl 4. Elıterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 5. Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött ivóvíz-közmőre vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl 6. Elıterjesztés földcsere kérelemrıl Zárt ülésen: 7. Elıterjesztés a Tiszaszentimre Községért díj adományozásáról E lıadó Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya dr. Koczok Sándorné al 3

4 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Képviselı-testület tagjai 1. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. Elmondja, hogy Lezsák Sándor a Magyar Országgyőlés Alelnöke a Hungarikum bizottság tagja és Dr. Horváth Zsolt Országgyőlési képviselı meghívására Önkormányzatunk május 25-én részt vett Lakiteleken a Hungarikum Klub szervezık által egy olyan találkozón, amelynek témája a Magyar Nemzeti Értékekrıl és Hungarikumokról szóló törvény alapján egy konzultációs, információs megbeszélés volt. Érdekességképpen elmondja, hogy nagyvárosok mellett például Pécs, Szeged Székesfehérvár, a Szentimre települések közül Tiszaszentimre és Csíkszentimre kapott még meghívást erre a találkozóra. Ott, a 36 településsel együtt egy nyilatkozatot adtak ki, miszerint kinyilvánítják ezek az önkormányzatok, hogy a Magyar Nemzeti Értékek átörökítendı és megırzendı értékek, az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erısítését szolgálják. Fontosnak tartják, hogy a helyi, megyei értékek kiválasztása, a széleskörő társadalmi együttmőködés keretében valósulhasson meg. Gyakorlati munkát vállalnak a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok megırzésében, védelmezésében. Személyes példát mutatva részt vesznek a Nemzeti Értékek összegyőjtésében, dokumentálásában. Helyi közösségük tagjait arra ösztönzik, hogy csatlakozzanak a Kárpát-medencei Hungarikum mozgalomhoz. Feladataik megvalósítása során aktív szerepet vállalnak a helyi és megyei értéktárak létrehozásában, értékekkel történı feltöltésében. Munkájuk során céltudatos együttmőködést alakítanak ki a települési, megyei önkormányzatok képviselıivel, az ezen a területen tevékenykedı civil szervezetekkel. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyi közösségek értéke a köztudat részévé váljon és a helyi közösségek tagjai megismerhessék azokat. Figyelmet fordítanak arra, hogy a helyi közösségek által is megfelelı elismerésben részesüljenek. Ezt önkormányzatunk is kinyilatkozta, errıl egy tanúsítványt kapott, melynek egy eredeti példányát bekeretezve átadnak majd a bizottságnak. Miután az önkormányzat ezt vállalta, az elıterjesztésben is olvasható, bízik abban, hogy a Képviselı-testület egyetért és támogatja a kezdeményezést, hogy Tiszaszentimrei Települési Értéktárat hozzanak létre és ennek az értéktárnak a létrehozására megválasztják itt ma a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottságot. Az anyagot mindenki megkapta, jegyzı asszonnyal és lelkész igazgató úrral is konzultáltak már. Ez a gyakorlatban fog letisztulni. Fodor Gusztáv lelkész igazgató úr személye egyöntető volt, rövid idı alatt bebizonyította, hogy alkalmas arra, hogy ennek a bizottságnak a vezetıje legyen. Különleges téglagyőjteménye tanúsítja, hogy jó irányítója lesz a helyi értéktár bizottságnak. Ünnepélyes keretek között kérte fel erre a megtisztelı feladatra, és nagyon örült, hogy a Hungarikum Bizottság Elnöke is tanúja volt, hogy ezt a megbízást elfogadta. Minimum 3 tagúnak kell lennie a bizottságnak, de úgy gondolja, hogy sok munkájuk lesz, ezért 5 fıre tesz javaslatot. Megindokolja, hogy miért ezekre a személyekre tesz javaslatot. Bekecs Istvánné. Tanítványaként és pedagógus kollégaként is meggyızıdhetett arról, hogy hivatásában, egyéni indíttatásában mindent megtesz a magyarságtudat ápolásáért. Amilyen munkát elvállal, azt pontosan, precízen végzi. Lehetetlent nem ismer. Ezért javasolja a Képviselı-testületnek személyét. Kádár Bélánéval nagyon régen ismerik egymást. Minden, ami újszentgyörgyi, ahhoz İ ragaszkodik, és mindent megtesz azért, hogy minden az eredeti állapotában maradjon meg. Úgy gondolja, hogy Újszentgyörgyön a legalkalmasabb személyt találták meg. Javasolja bizottsági tagként való elfogadását a Képviselı-testületnek. 4

5 Nagy Dönízt tanítványként ismeri, aki egy nagyon szorgalmas, pontos, precíz lány. A bizottságba való bekerülésére azért tesz javaslatot, mert a szakmájának egyik része (néprajz). Úgy gondolja, İ most bebizonyíthatja, hogy az elméleti képzésen túl a gyakorlatban is hozzá tud-e tenni ennek a bizottságnak a munkájához. Végh Zsuzsanna, akivel Tiszaszentimréért éve próbálnak tenni. Zsuzsa nem véletlenül lett a Tiszaszentimréért Egyesület titkára, aki ezt az egyesületet egy személyben vitte akkor is, amikor az már majdnem feloszlott. Úgy gondolja, hogy a Faluház kialakításában, ennek berendezésében maradandót hozott létre. Azért tett ezekre az emberekre javaslatot, mert úgy gondolja, hogy képesek erre a feladatra. Nagyon sok érték van településünkön, amirıl nem is tudják az emberek, hogy érték. Meg kell ırizni, át kell örökíteni az utókor számára. Nagy felelısség ez. Kérdezi a felkért bizottsági tagokat, van-e kérdésük, véleményük? Fodor Gusztáv: Elmondja, hogy ez egy nagy megtiszteltetés, hogy az önkormányzat a helyi közösségek nevében ezt a munkát rájuk bízza. Azért is különleges és megtisztelı ez a feladat számára, mert úgy érzi, ebben a munkában kicsit ott dobog a falu ezer éve, ott dobog az ısök szándéka, az ıseink sok felgyőlt és összegyőjtött értéke, amelyet generációkról generációkra ráhagytak az elıdökre. İ nagyon nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ebben a csoportban benne lehet és nem csakhogy benne lehet, hanem Polgármester asszony úgy gondolta, hogy ennek a vezetıje is lehet. Sajnos sorra halnak ki azok az emberek, akik nagyon sok értéket hordoznak és így nagyon sok értéket eltemetünk velük. Kérdése, véleménye van-e a Képviselı-testületnek? Dobrán Tibor képviselı: Elmondja, hogy a bizottság tagjainak válogatása jó lett, van fiatal is, öregebb is, tapasztalt is, aki átadja a dolgokat. Mindenképpen örül neki, hogy ha egy ilyen bizottság alakul, akkor ez az 5 ember tagja lesz. Ami munka van az már bizonyított, például a Faluház. Külön örül Kádár Bélánénak, hogy benne lesz a bizottságban. Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 105/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 1. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a magyar nemzeti értékekrıl és a hungaricumokról szóló évi XXX. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, úgy határozott, hogy létrehozza a Tiszaszentimrei Települési Értéktárat. Felelıs: 5

6 Határidı: augusztus 15. (megyei közgyőlés elnöke tájékoztatása) 2. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a magyar nemzeti értékekrıl és a hungaricumokról szóló 2012.évi XXX. törvény 3. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, úgy határozott, hogy létrehozza a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak az alábbi személyeket választja meg: A bizottság elnöke: Fodor Gusztáv Tiszaszentimre, Széchenyi út 6. Felelıs: Határidı: tagjai: Bekecs Istvánné Tiszaszentimre, Petıfi út 31. Kádár Béláné Tiszaszentimre (Újszentgyörgy), Arany J. út 6. Nagy Döniz Tiszaszentimre, Széchenyi út 37. Végh Zsuzsanna Tiszaszentimre, Nyíl út 10/a. jegyzı augusztus 15. (alakuló ülés) 3. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság mőködési szabályzatát, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. Rendelet 3. -ában foglaltak alapján, az elıterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Fodor Gusztáv bizottság elnöke 2. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl. Elmondja, hogy György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. alatti lakosok lakásvásárlási kérelemmel fordultak a Képviselı-testülethez, mert szeretnék megvásárolni az Önkormányzati tulajdonban álló Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti lakóingatlant. A vevık a vételárat Ft-os havi részletekben fizetnék. Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 106/2013. (VII.24) számú Képviselı-testületi határozat: Tiszaszentimre Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. alatti lakosok ingatlanvásárlási kérelmét. A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı, 577/1. hrsz-ú, 809 m 2 területő, 5322 Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti lakóház udvar gazdasági épület megnevezéső ingatlanát értékesíti György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. alatti lakosok részére. Az ingatlan eladási ára Ft. azaz Hárommilliónyolcszázhuszonnégyezer-ötszáz forint, mely összeget a vevık ,- Ft/hó 6

7 részletekben fizetik meg úgy, hogy augusztus 1-tıl évente a havi törlesztırészlet összege az infláció mértékével növekszik. Amennyiben a vevık 4 részlettel késedelembe esnek, úgy a fennmaradó vételár egy összegben esedékessé válik, illetve a szerzıdéstıl az eladó a 4. elmaradt részlet esedékességét követı 15. napon elállhat a vevıhöz intézett írásbeli nyilatkozatával. A vevık tulajdonjoga csak a teljes vételár megfizetését követıen kerülhet bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A Képviselı-testület a jogügylet lebonyolításával és a szerzıdés aláírásával Koczúrné Tóth Ibolya t bízza meg. 1. György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. 2. Koczúrné Tóth Ibolya 3. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda közötti megállapodás a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl Elmondja, hogy törvény szabályozza, hogy gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel rendelkezı költségvetési szerv a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodásban rögzíti. A Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda Alapító okirata szerint az intézmény, mint önállóan mőködı, de gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv pénzügyigazdálkodási feladatait a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 107/2013.(VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda mint önállóan mőködı költségvetési szerv közti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda mint önállóan mőködı költségvetési szerv közti munkamegosztási megállapodást a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Felelıs: jegyzı Határidı: folyamatos 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Ladányi Aranka óvodavezetı 4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal munkaügy, pénzügy 7

8 4. napirend: Elıterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag, minısített többséggel (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 108/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tárulási megállapodása módosításáról Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási megállapodás bevezetıjében a jogszabályi hivatkozások pontosításra kerülnek. 2. A Társulási megállapodás I. fejezet 1. pontja kiegészítésre kerül. 3. A Társulási megállapodás I. fejezet kiegészül egy 3.1 ponttal a Társulás tagjairól címmel. 4. A Társulási megállapodás I. fejezet 3.a. pontja törlésre kerül. 5. A Társulási megállapodás I. fejezet 6. pontjából a Kistérségi Iroda törlésre kerül, helyette a feladat ellátója, a Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala kerül feltüntetésre, kiegészül azzal, hogy önálló jogi személy. 6. A Társulási megállapodás I. fejezet 7. pontja az Mötv. 95. (1) bekezdésnek megfelelıen módosításra kerül. 7. A Társulási megállapodás I. fejezet 8. pontja törlésre kerül. 8. A Társulási megállapodás I. fejezet 11. pontjából a munkaszervezet törlésre kerül, helyette a társulás székhely önkormányzatának i hivatala kerül feltüntetésre. 9. A Társulási megállapodás II. fejezet címébıl a többcélú törlésre kerül. 10. A Társulási megállapodás II. fejezet 4. pontja az Mötv. 90. (1) bekezdése alapján kiegészítésre kerül és a többcélú törlésre kerül. A jogszabályi hivatkozás javításra kerül. 11. A Társulási megállapodás II. fejezet 5. pontja aktualizálásra kerül. 12. A Társulási megállapodás II. fejezet 6. pontjából törlésre kerül a többcélú, a társulás útján, mikrotérség i hivatala útján szövegrész és javítva lettek a pontok. 13. A Társulási megállapodás III (Feladat és hatáskör ellátása) fejezetben egy pont beszúrásra került, mely a szakágazat és szakfeladatok felsorolását tartalmazza. 14. A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet 1. pontja aktualizálásra kerül. 15. A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet Területfejlesztési 2. pontja az Mötv. 13. (1) bekezdés alapján aktualizálásra kerül. 16. A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet pontjai törlésre kerülnek. 8

9 17. A Társulási megállapodás III/A. (Egészségügyi ellátás, szolgáltatás) fejezet 2. pontja 2., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20. bekezdése törlésre kerül. 18. A Társulási megállapodás III/A. (Szociális feladatok) fejezet 3. pontja kiegészül az Illetékessége, mőködési köre: Abádszalók, Nagyiván, Tiszafüred, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tomajmonostora települések közigazgatási területe. Továbbá feladatellátási megállapodás alapján látja el Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff településeken a szociális feladatokat a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény mőködési engedélyének megszerzéséig szövegrésszel és 6-10., 12., bekezdése törlésre kerül. 19. A Társulási megállapodás III/A. (Közoktatási feladatok) fejezet törlésre kerül. 20. A Társulási megállapodás III/A. (Sport feladatok) fejezet törlésre kerül. 21. A Társulási megállapodás III/A. (Közmővelıdési feladatok) fejezet 1., 5. bekezdése törlésre kerül 22. A Társulási megállapodás III/A. (A település és területrendezési, mőemlékvédelmi feladatok) fejezet 3-4., 11. bekezdése törlésre kerül 23. A Társulási megállapodás III/A. (Szolgáltatási- szervezési feladatok) fejezet törlésre kerül. 24. A Társulási megállapodás III/A. (Közrendi és közbiztonsági feladatok) fejezet 2., 4. bekezdése törlésre kerül 25. A Társulási megállapodás III/A. (Pénzügyi- gazdasági ellenırzési és egyéb feladatok) fejezet 1., bekezdése törlésre kerül. 26. A Társulási megállapodás III/A. (Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok) fejezet törlésre kerül 27. A Társulási megállapodás IV. (A tagsági viszony keletkezése) fejezet 14. és 15. ponttal az Mötv. 90. (4) és (5) bekezdése alapján kiegészítésre kerül, pontjaiból a többcélú törlésre kerül. 28. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 4. pontjából a helyi önkormányzati általános választásokat követı 6 hónapon belül szövegrész törlésre kerül 29. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 6. és 7. pontja az Mötv. 89. (1) és (2) bekezdés alapján aktualizálásra kerül. 30. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 8. pontja az Mötv. 89. (3) bekezdés alapján kiegészítésre kerül. 31. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 10. pontja az Mötv. 91. alapján módosításra kerül. 32. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet címébıl és pontjaiból törlésre kerül a többcélú szó. 33. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) az elnökhelyettes megnevezés módosításra kerül (alelnök). 34. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) Társulás Munkaszervezete szakasz módosításra kerül az Mötv. 95. (4) bekezdése alapján. 9

10 35. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) Többcélú Társulás Tanácsára vonatkozó szabályok az Mötv. 94. (2) bekezdés alapján kiegészítésre kerülnek. 36. A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek mőködési szabályai) fejezet Többcélú Társulás Tanácsa mőködési szabályai alfejezetbıl törlésre kerül a többcélú. 37. A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek mőködési szabályai) fejezet Többcélú Társulás Tanácsa mőködési szabályai alfejezet 6. pontjában az elnökhelyettes megnevezés alelnökre módosul. 38. A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek mőködési szabályai) fejezet A Társulási tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok alfejezet 2. pontjában az Mötv. 94. (5)-(7) bekezdései alapján pontosításra kerülnek. 39. A Társulási megállapodás VIII és IX. fejezetébıl a többcélú törlésre kerül. 40. A Társulási megállapodás X. fejezete az Mötv. 92. alapján a 8. ponttal kiegészítésre kerül. 41. A Társulási megállapodás X. fejezet 6. pontjából a kistérség törlésre kerül, és kiegészül a társulás honlapja szövegrésszel. 42. A Társulási megállapodás Záró rendelkezések és Záradék fejezetébıl a többcélú és a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet) törlésre kerül. 43. A Társulási megállapodás 2. számú mellékletét képezı Alapító okirat törlésre kerül. 44. A Társulási megállapodás 3. számú mellékletében a január 1-i adatoknak megfelelıen módosításra kerültek a települések lakosságszám adatai. 45. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás pontosításra kerül. 46. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. (5) bekezdésébıl a Kistérségi Iroda helyett Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala kerül feltüntetésre. 47. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2. (5) bekezdésben az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezés kerül feltüntetésre. 48. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat II. fejezet címébıl és alcímébıl a Többcélú Kistérségi szöveg törlésre kerül. 49. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 3. (3) az Mötv. 95. (5) bekezdés alapján módosításra kerül. 50. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. -ban az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezés kerül feltüntetésre. 51. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 5. (3) bekezdés b.) pontja és 5. pontja törlésre kerül. 52. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. (4) pontja módosításra kerül. 10

11 53. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 13. (2) és (4) bekezdés az Mötv. 94. (5)-(6)-(7) bekezdése alapján módosításra kerül. 54. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 16. (3) bekezdés aktualizálásra kerül. 55. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 20. (4)-(5) bekezdése módosításra kerül. 56. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı SZMSZ V. fejezete 22. (A társulás munkaszervezete) törlésre kerül. 57. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 23. (2) bekezdés aktualizálásra kerül. A Társulási Megállapodás és mellékleteinek módosítása valamennyi tagönkormányzat jóváhagyó testületi határozatának meghozatalát követıen lép hatályba. 1. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Elnöke 2. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás tagjai székhelyeiken 3. Koczúrné Tóth Ibolya 4. Juhászné Papp Irén jegyzı 5. napirend: Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött ivóvízközmőre vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl Elmondja, hogy a Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel december 5-én az ivóvíz-közmőre vagyonkezelési szerzıdést kötöttek. A tervezett szennyvíz-beruházás miatt ezt a szerzıdést módosítani szükséges bérleti-üzemeltetési szerzıdésre, mert egyébként a beruházás után nem tudjuk visszaigényelni az ÁFA-t. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag, minısített többséggel (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 109/2013.(VII.24) számú Képviselı-testületi határozat: A Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött - ivóvíz-közmőre vonatkozóvagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl Tiszaszentimre községben a keletkezı kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása nem megoldott. Ennek megoldása érdekében önkormányzatunk pályázat útján szennyvíz- beruházást kíván megvalósítani. A beruházás megvalósítását követıen az önkormányzat a szennyvíz-közmővet bérleti-üzemeltetési szerzıdés keretében kívánja üzemeltetni, mivel csak így jogosult a beruházás után az ÁFA visszaigénylésére. Miután az ivóvíz-közmővagyon már átadásra került a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. részére, ezért célszerő a szennyvíz-közmő vagyont is ugyanannak az üzemeltetınek, mindkét víziközmő vagyont azonos módon bérleti-üzemeltetés szerzıdés keretében üzemeltetésre átadni. 11

12 Fenti indokok alapján Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete kezdeményezi a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel a 2012.december 5-én kötött-ivóvíz-közmőre vonatkozó- vagyonkezelési szerzıdés módosítását bérleti-üzemeltetési szerzıdésre. Kezdeményezi továbbá, hogy a bérleti-üzemeltetési szerzıdésben kerüljön rögzítésre, hogy a szennyvízberuházás megvalósítást követıen, a szennyvízközmővet az önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötendı bérleti-üzemeltetési szerzıdés keretében kívánja üzemeltetni. Felkéri a t, hogy a döntésrıl értesítse a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-t. Határidı: döntés megküldése, azonnal Felelıs: Polgármester 1. Hajdú Gábor vezérigazgató Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt Szolnok, Kossuth L. út Polgármester helyben 3. Jegyzı helyben 4. Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetı 6. napirend: Elıterjesztés földcsere kérelemrıl Az elmúlt évben már tárgyalta a Képviselı-testület a kérelmezık szinte azonos tartalmú kérelmét, és akkor a kérelmet nem támogatta. Az önkormányzatnak fontos, hogy maradjanak építési telkei, és fontos, hogy egyre több terület álljon rendelkezésre a startközmunka programhoz is. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Dobrán Tibor képviselı: A végleges földcserét nem támogatja. Olyan megoldást javasol, amely mindkét félnek elınyös lehet. Mivel a start-közmunka program miatt az önkormányzatnak szinte minden földterületére szüksége van, a földbérleti szerzıdések nem kerülnek meghosszabbításra. Ebben az évben a csereként kért ingatatlanokra a földbérleti szerzıdésük a kérelmezıknek lejár. Olyan földhasználati cserét javasol, amely mindkét félnek megfelelı lenne. A kérelmezık használnák továbbra is az eddig használt ingatlanokat, az önkormányzat pedig használná a csereként felajánlott ingatlant, ami a földterületek fekvése miatt mindkét érintett félnek kedvezı lenne. Jó ötletnek tarja és támogatja Dobrán Tibor képviselı javaslatát. Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt a fenti javaslatnak megfelelıen. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 110/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Földcsere kérelemrıl 12

13 Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Danyi Béla és Danyiné Kovács Mária Tiszaszentimre, Liszt F. út 6.sz. alatti lakosok földcsere iránti kérelmét. A Képviselı-testület, mivel a kérelmezık által csereként kért tiszaszentimrei 1135, 1136 és 1137 hrsz.-ú ingatlanok beépíthetı építési telkek, azokat a Képviselı-testület nem kívánja véglegesen elcserélni a kérelmezık által felajánlott 1117/2.hrsz-ú zártkerti ingatlanra. A Képviselı-testület a közel azonos alapterülető földterületek használatának cseréjét támogatja, ami a földterületek fekvése miatt mindkét érintett félnek kedvezı. A Képviselı-testület, mivel az építési telkekre vételi igény egyenlıre nem jelentkezett, úgy határoz, hogy a telkekre történı esetleges vételi igények benyújtásáig, a kérelmezık azokat -földhasználati csere keretébenhasználhatják, úgy, hogy a csereként felajánlott ingatlant, mivel az önkormányzatnak a start-közmunkaprogram miatt földterületre van szüksége, és ez az ingatlan közvetlenül a start-közmunka programban résztvevı földterületekkel közvetlenül szomszédos, a továbbiakban az önkormányzat használná. 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Kérelmezık lakcímükön A Képviselı-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja. K.m.f. Koczúrné Tóth Ibolya s.k. Juhászné Papp Irén s.k. jegyzı Dr. Koczok Sándorné s.k. jegyzıkönyv hitelesítık Szivák Gyula s.k. 13

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

2012. évi. 16. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. évi. 16. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi 16. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án megtartott rendes üléséről készült J E G Y ZŐKÖNYV T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

2014. évi. 11. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 11. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 11. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

2013. évi 10. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y ZİKÖNYV

2013. évi 10. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y ZİKÖNYV 2013. évi 10. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y ZİKÖNYV T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

2014. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 6-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 6-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 13. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

2012. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi 24. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma 112/2012.(XI.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

2014. évi. 21. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. augusztus 12-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 21. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. augusztus 12-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 21. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 14-én 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 3-án 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 5/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. 31/2011.(03.29.)sz.Ök.határozat (egyhangúlag)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

23. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 15-én megtartott rendes üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V

23. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 15-én megtartott rendes üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V 23. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 15-én megtartott rendes üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Döntés száma 18/2011. (XII.16.) számú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

2014. évi. 22. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 22. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 22. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben