2013. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi. 13. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült"

Átírás

1 2013. évi 13. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet tárgya Oldalszám 103/2013. (VII. 24.) Jegyzıkönyv hitelesítık elfogadásáról /2013. (VII.24.) Napirendek elfogadásáról /2013. (VII.24.) 106/2013. (VII.24) 107/2013.(VII.24.) 108/2013. (VII.24.) 109/2013.(VII.24) Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról Tiszaszentimre Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda mint önállóan mőködı költségvetési szerv közti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tárulási megállapodása módosításáról A Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött - ivóvíz-közmőre vonatkozó- vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl /2013. (VII.24.) Földcsere kérelemrıl 11. 1

2 J e g y zık ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 24-i rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya, Dr. Koczok Sándorné, Postás Imre, Szivák Gyula, Dobrán Tibor képviselık Juhászné Papp Irén jegyzı Ujj Erika jegyzıkönyvvezetı Fodor Gusztáv, Bekecs Istvánné, Kádár Béláné, Nagy Döníz, Végh Zsuzsanna meghívott vendégek. Távol maradt képviselık: Kalmárné Nagy Erzsébet, Ádám Imréné Szenczi Anikó bejelentéssel. Az ülés helye: Községháza Nagyterme (Jelenléti ív a jegyzıkönyv melléklete) Köszönti a Képviselı-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselıket, a jegyzı asszonyt. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes mivel 5 fı jelen van, a megjelenés 71,4 %-os. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıi Dr. Koczok Sándorné és Szivák Gyula képviselık legyenek. Kérdezi, van-e más javaslat? Mivel nincs, indítványozza a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot. 103/2013. (VII. 24.) számú Képviselı-testületi határozat: Jegyzıkönyv hitelesítık elfogadásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatát július 24-i rendkívüli ülés jegyzıkönyv hitelesítıi: Dr. Koczok Sándorné és Szivák Gyula képviselık. 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Képviselı-testület tagjai Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendeket az alábbi módosítással tárgyalja meg a Képviselı-testület: 2

3 1. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 2. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl 3. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda közötti megállapodás a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl 4. napirend: Elıterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 5. Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött ivóvíz-közmőre vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl 6. napirend: Elıterjesztés földcsere kérelemrıl Zárt ülésen: 7. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre Községért díj adományozásáról Kérdezi, van-e más javaslat? Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint: 104/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Napirendek elfogadásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya napirendi javaslatát július 24-i rendkívüli ülés napirendjei az alábbiak: N a p i r e n d 1. Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 2. Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl 3. Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda közötti megállapodás a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl 4. Elıterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 5. Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött ivóvíz-közmőre vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl 6. Elıterjesztés földcsere kérelemrıl Zárt ülésen: 7. Elıterjesztés a Tiszaszentimre Községért díj adományozásáról E lıadó Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya Koczúrné Tóth Ibolya dr. Koczok Sándorné al 3

4 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Képviselı-testület tagjai 1. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. Elmondja, hogy Lezsák Sándor a Magyar Országgyőlés Alelnöke a Hungarikum bizottság tagja és Dr. Horváth Zsolt Országgyőlési képviselı meghívására Önkormányzatunk május 25-én részt vett Lakiteleken a Hungarikum Klub szervezık által egy olyan találkozón, amelynek témája a Magyar Nemzeti Értékekrıl és Hungarikumokról szóló törvény alapján egy konzultációs, információs megbeszélés volt. Érdekességképpen elmondja, hogy nagyvárosok mellett például Pécs, Szeged Székesfehérvár, a Szentimre települések közül Tiszaszentimre és Csíkszentimre kapott még meghívást erre a találkozóra. Ott, a 36 településsel együtt egy nyilatkozatot adtak ki, miszerint kinyilvánítják ezek az önkormányzatok, hogy a Magyar Nemzeti Értékek átörökítendı és megırzendı értékek, az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erısítését szolgálják. Fontosnak tartják, hogy a helyi, megyei értékek kiválasztása, a széleskörő társadalmi együttmőködés keretében valósulhasson meg. Gyakorlati munkát vállalnak a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok megırzésében, védelmezésében. Személyes példát mutatva részt vesznek a Nemzeti Értékek összegyőjtésében, dokumentálásában. Helyi közösségük tagjait arra ösztönzik, hogy csatlakozzanak a Kárpát-medencei Hungarikum mozgalomhoz. Feladataik megvalósítása során aktív szerepet vállalnak a helyi és megyei értéktárak létrehozásában, értékekkel történı feltöltésében. Munkájuk során céltudatos együttmőködést alakítanak ki a települési, megyei önkormányzatok képviselıivel, az ezen a területen tevékenykedı civil szervezetekkel. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyi közösségek értéke a köztudat részévé váljon és a helyi közösségek tagjai megismerhessék azokat. Figyelmet fordítanak arra, hogy a helyi közösségek által is megfelelı elismerésben részesüljenek. Ezt önkormányzatunk is kinyilatkozta, errıl egy tanúsítványt kapott, melynek egy eredeti példányát bekeretezve átadnak majd a bizottságnak. Miután az önkormányzat ezt vállalta, az elıterjesztésben is olvasható, bízik abban, hogy a Képviselı-testület egyetért és támogatja a kezdeményezést, hogy Tiszaszentimrei Települési Értéktárat hozzanak létre és ennek az értéktárnak a létrehozására megválasztják itt ma a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottságot. Az anyagot mindenki megkapta, jegyzı asszonnyal és lelkész igazgató úrral is konzultáltak már. Ez a gyakorlatban fog letisztulni. Fodor Gusztáv lelkész igazgató úr személye egyöntető volt, rövid idı alatt bebizonyította, hogy alkalmas arra, hogy ennek a bizottságnak a vezetıje legyen. Különleges téglagyőjteménye tanúsítja, hogy jó irányítója lesz a helyi értéktár bizottságnak. Ünnepélyes keretek között kérte fel erre a megtisztelı feladatra, és nagyon örült, hogy a Hungarikum Bizottság Elnöke is tanúja volt, hogy ezt a megbízást elfogadta. Minimum 3 tagúnak kell lennie a bizottságnak, de úgy gondolja, hogy sok munkájuk lesz, ezért 5 fıre tesz javaslatot. Megindokolja, hogy miért ezekre a személyekre tesz javaslatot. Bekecs Istvánné. Tanítványaként és pedagógus kollégaként is meggyızıdhetett arról, hogy hivatásában, egyéni indíttatásában mindent megtesz a magyarságtudat ápolásáért. Amilyen munkát elvállal, azt pontosan, precízen végzi. Lehetetlent nem ismer. Ezért javasolja a Képviselı-testületnek személyét. Kádár Bélánéval nagyon régen ismerik egymást. Minden, ami újszentgyörgyi, ahhoz İ ragaszkodik, és mindent megtesz azért, hogy minden az eredeti állapotában maradjon meg. Úgy gondolja, hogy Újszentgyörgyön a legalkalmasabb személyt találták meg. Javasolja bizottsági tagként való elfogadását a Képviselı-testületnek. 4

5 Nagy Dönízt tanítványként ismeri, aki egy nagyon szorgalmas, pontos, precíz lány. A bizottságba való bekerülésére azért tesz javaslatot, mert a szakmájának egyik része (néprajz). Úgy gondolja, İ most bebizonyíthatja, hogy az elméleti képzésen túl a gyakorlatban is hozzá tud-e tenni ennek a bizottságnak a munkájához. Végh Zsuzsanna, akivel Tiszaszentimréért éve próbálnak tenni. Zsuzsa nem véletlenül lett a Tiszaszentimréért Egyesület titkára, aki ezt az egyesületet egy személyben vitte akkor is, amikor az már majdnem feloszlott. Úgy gondolja, hogy a Faluház kialakításában, ennek berendezésében maradandót hozott létre. Azért tett ezekre az emberekre javaslatot, mert úgy gondolja, hogy képesek erre a feladatra. Nagyon sok érték van településünkön, amirıl nem is tudják az emberek, hogy érték. Meg kell ırizni, át kell örökíteni az utókor számára. Nagy felelısség ez. Kérdezi a felkért bizottsági tagokat, van-e kérdésük, véleményük? Fodor Gusztáv: Elmondja, hogy ez egy nagy megtiszteltetés, hogy az önkormányzat a helyi közösségek nevében ezt a munkát rájuk bízza. Azért is különleges és megtisztelı ez a feladat számára, mert úgy érzi, ebben a munkában kicsit ott dobog a falu ezer éve, ott dobog az ısök szándéka, az ıseink sok felgyőlt és összegyőjtött értéke, amelyet generációkról generációkra ráhagytak az elıdökre. İ nagyon nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ebben a csoportban benne lehet és nem csakhogy benne lehet, hanem Polgármester asszony úgy gondolta, hogy ennek a vezetıje is lehet. Sajnos sorra halnak ki azok az emberek, akik nagyon sok értéket hordoznak és így nagyon sok értéket eltemetünk velük. Kérdése, véleménye van-e a Képviselı-testületnek? Dobrán Tibor képviselı: Elmondja, hogy a bizottság tagjainak válogatása jó lett, van fiatal is, öregebb is, tapasztalt is, aki átadja a dolgokat. Mindenképpen örül neki, hogy ha egy ilyen bizottság alakul, akkor ez az 5 ember tagja lesz. Ami munka van az már bizonyított, például a Faluház. Külön örül Kádár Bélánénak, hogy benne lesz a bizottságban. Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 105/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Tiszaszentimrei Települési Értéktár és a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 1. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a magyar nemzeti értékekrıl és a hungaricumokról szóló évi XXX. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, úgy határozott, hogy létrehozza a Tiszaszentimrei Települési Értéktárat. Felelıs: 5

6 Határidı: augusztus 15. (megyei közgyőlés elnöke tájékoztatása) 2. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a magyar nemzeti értékekrıl és a hungaricumokról szóló 2012.évi XXX. törvény 3. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, úgy határozott, hogy létrehozza a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak az alábbi személyeket választja meg: A bizottság elnöke: Fodor Gusztáv Tiszaszentimre, Széchenyi út 6. Felelıs: Határidı: tagjai: Bekecs Istvánné Tiszaszentimre, Petıfi út 31. Kádár Béláné Tiszaszentimre (Újszentgyörgy), Arany J. út 6. Nagy Döniz Tiszaszentimre, Széchenyi út 37. Végh Zsuzsanna Tiszaszentimre, Nyíl út 10/a. jegyzı augusztus 15. (alakuló ülés) 3. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tiszaszentimrei Települési Értéktár Bizottság mőködési szabályzatát, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. Rendelet 3. -ában foglaltak alapján, az elıterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Fodor Gusztáv bizottság elnöke 2. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl. Elmondja, hogy György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. alatti lakosok lakásvásárlási kérelemmel fordultak a Képviselı-testülethez, mert szeretnék megvásárolni az Önkormányzati tulajdonban álló Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti lakóingatlant. A vevık a vételárat Ft-os havi részletekben fizetnék. Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 106/2013. (VII.24) számú Képviselı-testületi határozat: Tiszaszentimre Kossuth út 7. sz. alatti ingatlan értékesítésérıl Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. alatti lakosok ingatlanvásárlási kérelmét. A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı, 577/1. hrsz-ú, 809 m 2 területő, 5322 Tiszaszentimre, Kossuth út 7. sz. alatti lakóház udvar gazdasági épület megnevezéső ingatlanát értékesíti György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. alatti lakosok részére. Az ingatlan eladási ára Ft. azaz Hárommilliónyolcszázhuszonnégyezer-ötszáz forint, mely összeget a vevık ,- Ft/hó 6

7 részletekben fizetik meg úgy, hogy augusztus 1-tıl évente a havi törlesztırészlet összege az infláció mértékével növekszik. Amennyiben a vevık 4 részlettel késedelembe esnek, úgy a fennmaradó vételár egy összegben esedékessé válik, illetve a szerzıdéstıl az eladó a 4. elmaradt részlet esedékességét követı 15. napon elállhat a vevıhöz intézett írásbeli nyilatkozatával. A vevık tulajdonjoga csak a teljes vételár megfizetését követıen kerülhet bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A Képviselı-testület a jogügylet lebonyolításával és a szerzıdés aláírásával Koczúrné Tóth Ibolya t bízza meg. 1. György Ibolya és Hellenbort Richárd Tiszaszentimre, Sport út 4. sz. 2. Koczúrné Tóth Ibolya 3. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. napirend: Elıterjesztés a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda közötti megállapodás a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl Elmondja, hogy törvény szabályozza, hogy gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel rendelkezı költségvetési szerv a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodásban rögzíti. A Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda Alapító okirata szerint az intézmény, mint önállóan mőködı, de gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv pénzügyigazdálkodási feladatait a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 107/2013.(VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda mint önállóan mőködı költségvetési szerv közti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda mint önállóan mőködı költségvetési szerv közti munkamegosztási megállapodást a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Felelıs: jegyzı Határidı: folyamatos 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Ladányi Aranka óvodavezetı 4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal munkaügy, pénzügy 7

8 4. napirend: Elıterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag, minısített többséggel (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 108/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tárulási megállapodása módosításáról Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási megállapodás bevezetıjében a jogszabályi hivatkozások pontosításra kerülnek. 2. A Társulási megállapodás I. fejezet 1. pontja kiegészítésre kerül. 3. A Társulási megállapodás I. fejezet kiegészül egy 3.1 ponttal a Társulás tagjairól címmel. 4. A Társulási megállapodás I. fejezet 3.a. pontja törlésre kerül. 5. A Társulási megállapodás I. fejezet 6. pontjából a Kistérségi Iroda törlésre kerül, helyette a feladat ellátója, a Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala kerül feltüntetésre, kiegészül azzal, hogy önálló jogi személy. 6. A Társulási megállapodás I. fejezet 7. pontja az Mötv. 95. (1) bekezdésnek megfelelıen módosításra kerül. 7. A Társulási megállapodás I. fejezet 8. pontja törlésre kerül. 8. A Társulási megállapodás I. fejezet 11. pontjából a munkaszervezet törlésre kerül, helyette a társulás székhely önkormányzatának i hivatala kerül feltüntetésre. 9. A Társulási megállapodás II. fejezet címébıl a többcélú törlésre kerül. 10. A Társulási megállapodás II. fejezet 4. pontja az Mötv. 90. (1) bekezdése alapján kiegészítésre kerül és a többcélú törlésre kerül. A jogszabályi hivatkozás javításra kerül. 11. A Társulási megállapodás II. fejezet 5. pontja aktualizálásra kerül. 12. A Társulási megállapodás II. fejezet 6. pontjából törlésre kerül a többcélú, a társulás útján, mikrotérség i hivatala útján szövegrész és javítva lettek a pontok. 13. A Társulási megállapodás III (Feladat és hatáskör ellátása) fejezetben egy pont beszúrásra került, mely a szakágazat és szakfeladatok felsorolását tartalmazza. 14. A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet 1. pontja aktualizálásra kerül. 15. A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet Területfejlesztési 2. pontja az Mötv. 13. (1) bekezdés alapján aktualizálásra kerül. 16. A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet pontjai törlésre kerülnek. 8

9 17. A Társulási megállapodás III/A. (Egészségügyi ellátás, szolgáltatás) fejezet 2. pontja 2., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20. bekezdése törlésre kerül. 18. A Társulási megállapodás III/A. (Szociális feladatok) fejezet 3. pontja kiegészül az Illetékessége, mőködési köre: Abádszalók, Nagyiván, Tiszafüred, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tomajmonostora települések közigazgatási területe. Továbbá feladatellátási megállapodás alapján látja el Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff településeken a szociális feladatokat a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény mőködési engedélyének megszerzéséig szövegrésszel és 6-10., 12., bekezdése törlésre kerül. 19. A Társulási megállapodás III/A. (Közoktatási feladatok) fejezet törlésre kerül. 20. A Társulási megállapodás III/A. (Sport feladatok) fejezet törlésre kerül. 21. A Társulási megállapodás III/A. (Közmővelıdési feladatok) fejezet 1., 5. bekezdése törlésre kerül 22. A Társulási megállapodás III/A. (A település és területrendezési, mőemlékvédelmi feladatok) fejezet 3-4., 11. bekezdése törlésre kerül 23. A Társulási megállapodás III/A. (Szolgáltatási- szervezési feladatok) fejezet törlésre kerül. 24. A Társulási megállapodás III/A. (Közrendi és közbiztonsági feladatok) fejezet 2., 4. bekezdése törlésre kerül 25. A Társulási megállapodás III/A. (Pénzügyi- gazdasági ellenırzési és egyéb feladatok) fejezet 1., bekezdése törlésre kerül. 26. A Társulási megállapodás III/A. (Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok) fejezet törlésre kerül 27. A Társulási megállapodás IV. (A tagsági viszony keletkezése) fejezet 14. és 15. ponttal az Mötv. 90. (4) és (5) bekezdése alapján kiegészítésre kerül, pontjaiból a többcélú törlésre kerül. 28. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 4. pontjából a helyi önkormányzati általános választásokat követı 6 hónapon belül szövegrész törlésre kerül 29. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 6. és 7. pontja az Mötv. 89. (1) és (2) bekezdés alapján aktualizálásra kerül. 30. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 8. pontja az Mötv. 89. (3) bekezdés alapján kiegészítésre kerül. 31. A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) fejezet 10. pontja az Mötv. 91. alapján módosításra kerül. 32. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet címébıl és pontjaiból törlésre kerül a többcélú szó. 33. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) az elnökhelyettes megnevezés módosításra kerül (alelnök). 34. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) Társulás Munkaszervezete szakasz módosításra kerül az Mötv. 95. (4) bekezdése alapján. 9

10 35. A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) Többcélú Társulás Tanácsára vonatkozó szabályok az Mötv. 94. (2) bekezdés alapján kiegészítésre kerülnek. 36. A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek mőködési szabályai) fejezet Többcélú Társulás Tanácsa mőködési szabályai alfejezetbıl törlésre kerül a többcélú. 37. A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek mőködési szabályai) fejezet Többcélú Társulás Tanácsa mőködési szabályai alfejezet 6. pontjában az elnökhelyettes megnevezés alelnökre módosul. 38. A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek mőködési szabályai) fejezet A Társulási tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok alfejezet 2. pontjában az Mötv. 94. (5)-(7) bekezdései alapján pontosításra kerülnek. 39. A Társulási megállapodás VIII és IX. fejezetébıl a többcélú törlésre kerül. 40. A Társulási megállapodás X. fejezete az Mötv. 92. alapján a 8. ponttal kiegészítésre kerül. 41. A Társulási megállapodás X. fejezet 6. pontjából a kistérség törlésre kerül, és kiegészül a társulás honlapja szövegrésszel. 42. A Társulási megállapodás Záró rendelkezések és Záradék fejezetébıl a többcélú és a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet) törlésre kerül. 43. A Társulási megállapodás 2. számú mellékletét képezı Alapító okirat törlésre kerül. 44. A Társulási megállapodás 3. számú mellékletében a január 1-i adatoknak megfelelıen módosításra kerültek a települések lakosságszám adatai. 45. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás pontosításra kerül. 46. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. (5) bekezdésébıl a Kistérségi Iroda helyett Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala kerül feltüntetésre. 47. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2. (5) bekezdésben az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezés kerül feltüntetésre. 48. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat II. fejezet címébıl és alcímébıl a Többcélú Kistérségi szöveg törlésre kerül. 49. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 3. (3) az Mötv. 95. (5) bekezdés alapján módosításra kerül. 50. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. -ban az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezés kerül feltüntetésre. 51. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 5. (3) bekezdés b.) pontja és 5. pontja törlésre kerül. 52. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. (4) pontja módosításra kerül. 10

11 53. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 13. (2) és (4) bekezdés az Mötv. 94. (5)-(6)-(7) bekezdése alapján módosításra kerül. 54. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 16. (3) bekezdés aktualizálásra kerül. 55. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 20. (4)-(5) bekezdése módosításra kerül. 56. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı SZMSZ V. fejezete 22. (A társulás munkaszervezete) törlésre kerül. 57. A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 23. (2) bekezdés aktualizálásra kerül. A Társulási Megállapodás és mellékleteinek módosítása valamennyi tagönkormányzat jóváhagyó testületi határozatának meghozatalát követıen lép hatályba. 1. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Elnöke 2. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás tagjai székhelyeiken 3. Koczúrné Tóth Ibolya 4. Juhászné Papp Irén jegyzı 5. napirend: Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött ivóvízközmőre vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl Elmondja, hogy a Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel december 5-én az ivóvíz-közmőre vagyonkezelési szerzıdést kötöttek. A tervezett szennyvíz-beruházás miatt ezt a szerzıdést módosítani szükséges bérleti-üzemeltetési szerzıdésre, mert egyébként a beruházás után nem tudjuk visszaigényelni az ÁFA-t. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag, minısített többséggel (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 109/2013.(VII.24) számú Képviselı-testületi határozat: A Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötött - ivóvíz-közmőre vonatkozóvagyonkezelési szerzıdés módosításának kezdeményezésérıl Tiszaszentimre községben a keletkezı kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása nem megoldott. Ennek megoldása érdekében önkormányzatunk pályázat útján szennyvíz- beruházást kíván megvalósítani. A beruházás megvalósítását követıen az önkormányzat a szennyvíz-közmővet bérleti-üzemeltetési szerzıdés keretében kívánja üzemeltetni, mivel csak így jogosult a beruházás után az ÁFA visszaigénylésére. Miután az ivóvíz-közmővagyon már átadásra került a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. részére, ezért célszerő a szennyvíz-közmő vagyont is ugyanannak az üzemeltetınek, mindkét víziközmő vagyont azonos módon bérleti-üzemeltetés szerzıdés keretében üzemeltetésre átadni. 11

12 Fenti indokok alapján Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete kezdeményezi a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel a 2012.december 5-én kötött-ivóvíz-közmőre vonatkozó- vagyonkezelési szerzıdés módosítását bérleti-üzemeltetési szerzıdésre. Kezdeményezi továbbá, hogy a bérleti-üzemeltetési szerzıdésben kerüljön rögzítésre, hogy a szennyvízberuházás megvalósítást követıen, a szennyvízközmővet az önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-vel kötendı bérleti-üzemeltetési szerzıdés keretében kívánja üzemeltetni. Felkéri a t, hogy a döntésrıl értesítse a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.-t. Határidı: döntés megküldése, azonnal Felelıs: Polgármester 1. Hajdú Gábor vezérigazgató Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt Szolnok, Kossuth L. út Polgármester helyben 3. Jegyzı helyben 4. Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetı 6. napirend: Elıterjesztés földcsere kérelemrıl Az elmúlt évben már tárgyalta a Képviselı-testület a kérelmezık szinte azonos tartalmú kérelmét, és akkor a kérelmet nem támogatta. Az önkormányzatnak fontos, hogy maradjanak építési telkei, és fontos, hogy egyre több terület álljon rendelkezésre a startközmunka programhoz is. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Dobrán Tibor képviselı: A végleges földcserét nem támogatja. Olyan megoldást javasol, amely mindkét félnek elınyös lehet. Mivel a start-közmunka program miatt az önkormányzatnak szinte minden földterületére szüksége van, a földbérleti szerzıdések nem kerülnek meghosszabbításra. Ebben az évben a csereként kért ingatatlanokra a földbérleti szerzıdésük a kérelmezıknek lejár. Olyan földhasználati cserét javasol, amely mindkét félnek megfelelı lenne. A kérelmezık használnák továbbra is az eddig használt ingatlanokat, az önkormányzat pedig használná a csereként felajánlott ingatlant, ami a földterületek fekvése miatt mindkét érintett félnek kedvezı lenne. Jó ötletnek tarja és támogatja Dobrán Tibor képviselı javaslatát. Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt a fenti javaslatnak megfelelıen. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 110/2013. (VII.24.) számú Képviselı-testületi határozat: Földcsere kérelemrıl 12

13 Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Danyi Béla és Danyiné Kovács Mária Tiszaszentimre, Liszt F. út 6.sz. alatti lakosok földcsere iránti kérelmét. A Képviselı-testület, mivel a kérelmezık által csereként kért tiszaszentimrei 1135, 1136 és 1137 hrsz.-ú ingatlanok beépíthetı építési telkek, azokat a Képviselı-testület nem kívánja véglegesen elcserélni a kérelmezık által felajánlott 1117/2.hrsz-ú zártkerti ingatlanra. A Képviselı-testület a közel azonos alapterülető földterületek használatának cseréjét támogatja, ami a földterületek fekvése miatt mindkét érintett félnek kedvezı. A Képviselı-testület, mivel az építési telkekre vételi igény egyenlıre nem jelentkezett, úgy határoz, hogy a telkekre történı esetleges vételi igények benyújtásáig, a kérelmezık azokat -földhasználati csere keretébenhasználhatják, úgy, hogy a csereként felajánlott ingatlant, mivel az önkormányzatnak a start-közmunkaprogram miatt földterületre van szüksége, és ez az ingatlan közvetlenül a start-közmunka programban résztvevı földterületekkel közvetlenül szomszédos, a továbbiakban az önkormányzat használná. 1. Koczúrné Tóth Ibolya 2. Juhászné Papp Irén jegyzı 3. Kérelmezık lakcímükön A Képviselı-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja. K.m.f. Koczúrné Tóth Ibolya s.k. Juhászné Papp Irén s.k. jegyzı Dr. Koczok Sándorné s.k. jegyzıkönyv hitelesítık Szivák Gyula s.k. 13

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E - 1 - TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 297-318. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 21-én - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l.

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-42 /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-30/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben