Benedek István: Az ösztönök világa Előszó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benedek István: Az ösztönök világa Előszó"

Átírás

1 Benedek István: Az ösztönök világa Előszó Az elcsépelt mondás, habent sua fata libelli, kényszerítő erővel kívánkozik ide. Ezt a könyvet negyven évvel ezelőtt írtam, 1947-ben, az Új Idők (Singer és Wolfner) kiadóvállalat megbízásából. A megbízás éppoly váratlanul ért, mint most a fölkérés a második kiadás sajtó alá rendezésére. Mi indokolja egy tudományos igényű könyv újrakiadását négy évtized után? Ma folyvást a tudomány forradalmairól és a felgyorsuló időről hallunk, a rohamos elévülésről, a modern tanok gyors elavulásáról. Nem valószínű, hogy épp az én könyvem lenne a kivétel e szabályok alól. Lehetséges hogy a szabályok avultak el, nem érvényesek? Mindenesetre újraolvastam könyvemet, hogy lássam, a közönség kezébe adhatom-e. Öregkorban egy ifjúkori mű szégyent hozhat az alkotója fejére, ennek mégsem szeretném kitenni magam. Csakugyan nem avult el. Ha elmondom a könyv születésének történetét, és vázolom a biopszichológia alakulását a rákövetkező évtizedekben, az olvasó nyomban megérti, miért nem avult el, és mi az, amin mégis itt-ott változtatnom kellett. Elöljáróban annyit: biopszichológia nevű tudomány nincs. Így is mondhatom: még mindig nincs. A biopszichika kifejezést használták olykor abban az értelemben, hogy minden organikus folyamathoz föltételeztek pszichés együttjárót; ez más, mint az én biopszichológiám. Mint ahogy más az Amerikában divatozó Adolf Meyer-féle psychobiológia vagy ennek Hans Lungwitz-féle európai megfelelője: ezek a kórlélektani gyógymódoknak ma már a csakugyan feledésbe merülő formái. Egyébként sem hallottam ezekről, amikor a biopszichológia szóösszetételt kitaláltam. Az 1945/46-os tanévben történt ez, amikor váratlanul és minden pszichológiai előképzettség nélkül a lélektan tanára lettem a kolozsvári magyar egyetem bölcsészkarán. Túl fiatal voltam ahhoz, hogysem megijedtem volna a feladattól: tanítani valamit, amit nem tanultam; ma már nem mernék ilyesmire vállalkozni. Az iskolázatlanság előnye az előítélet-nélküliség. Az orvosi diplomának ott csak annyi hasznát láttam, hogy rendelkeztem az előírás szerint megkívánt doktorátussal mindegy volt, hogy milyen szakon szereztem meg. Pszichológiát az orvoskaron akkoriban nem tanítottak. Kinevezésem ürügyéül az szolgált, hogy medikus koromtól fogva szorgalmasan eljártam Szondi Lipót gyógypedagógiai-kórlélektani laboratóriumába, s tőle megtanultam mindazt, amit az orvosoknak a pszichológiából és biológiából tudni kellene (alkattan, endokrinológia, genetika és mélylélektan), ezenkívül asszisztáltam egy új tudományág, a Szondiféle sorsanalízis megszületésénél. Röviddel az orvosi diploma megszerzése után a Szondilaboratóriumban végzett munka alapján (amit nagyképűség volna kutatásnak nevezni), írtam egy sorsanalízistől áthatott könyvet a fiatalkorúak kriminalitásáról (Ösztön és bűnözés, 1943), az első könyv jellegzetes hibáival és erényeivel. Nem nagy veszteség, hogy a kriminalisztika sohasem vett tudomást e könyv létezéséről (a megjelenés időpontja némileg magyarázza is az észrevétlenségét), magam sem engedném újra kiadni, noha sok tanulságos adatot gyűjtöttem össze benne.

2 Mindenesetre átestem a tűzkeresztségen, nemcsak diplomám volt, és doktori címem, hanem könyvem is ennyi éppen elég az egyetemi katedrához 1945-ben, egy mindenki által elveszített világháború után, amikor amúgy is a feje tetejére akarnak állítani mindent: ha eddig tabu volt az egyetemen a mélylélektan, gyorsan nevezzünk ki egy freudistát vagy legalább szondistát egyetemi tanárrá Hamarjában összeolvastam egy csomó könyvet, ami szükséges volt ahhoz, hogy a nagyvonalúan meghirdetett előadásokat megtarthassam feltűnő botrány nélkül. Az előadásokkal és szemináriummal nem is volt semmi baj, hanem az autodidaktaság azzal a kínos felismeréssel járt, hogy lélektan nincs. Van társadalomlélektan, gyermeklélektan, állatlélektan, kriminálpszichológia, orvosi lélektan, mélylélektan stb. stb., egyszóval vannak alkalmazott pszichológiák, de maga a sui generis, önálló lélektan mint tudomány nem létezik. Az általános lélektan vagy a filozófia része, tehát elmélkedés a lélek összetételéről és működéséről, amit már a görög természetfilozófusok nagy igyekezettel műveltek, vagy a fiziológiának az az ága, amelyik az érzékeléssel, az inger-érzet-képzet-szemlélet kialakulásával foglalkozik, amint ezt Wundt igen nagy szakértelemmel kidolgozta. Kísérleti lélektan ugyancsak nincs, a kísérlet az egyik talán legfontosabb, de semmiképp sem egyetlen metodikája a pszichológia minden lehetséges formájának, és annyira nem specifikus, hogy ugyanígy alapvető módszere a kémiának, a fizikának, a biológiának, a gyógyszertannak stb. Ha beérjük azzal a definícióval, hogy a lélektan a lélek működésének a tudománya, akkor is elsősorban anatómia, neurológia, fiziológia, továbbá viselkedéstan, ami már átvezet a másik partra: a szociálpszichológia területére. Itt érkeztem el ahhoz a ponthoz, ahol egyszerre szükség lett egy új elnevezésre: a biopszichológiára. Lélektan önmagában nincs, de van élettan és az élettannak az a része, amely az érzékeléssel, tudattal, tudattalannal, érzelemmel, akarattal, képzelettel stb. foglalkozik, az a biopszichológia. Még egy eretnek megállapításra jutottam ugyanekkor, nevezetesen, hogy a biopszichológia okkult tudomány, amennyiben a lelki működésnek majdnem minden mozzanata rejtett, olyannyira, hogy a természettudomány egzakt módszereivel alig vagy egyáltalán nem közelíthető meg. Nem is kell a tudattalanra gondolnunk, ami nevében is viseli a megismerhetetlenséget legalábbis az egzakt módszerrel feltárhatóság valószínűtlenségét, de maga a gondolat is, az érzelem vagy az egyszerű érzékelés agyvelőnk fekete dobozában legfeljebb idegpályák és idegsejtek feltárásáig enged bepillantást, a valóban lélektani mechanizmus homályban marad. Tán nem kell mondanom, biztonság okáért mégis mondom: az okkult tudománynak semmi köze az okkultizmushoz. Okkult a természettudománynak minden olyan része, amelynek törvényszerűségei (még) rejtve vannak előlünk, ravasz módszereinkkel mégis vissza tudunk következtetni anyagi valóságukra és működési mechanizmusaikra; az okkultizmus ezzel ellentétben nem igényel sőt meg sem tűr anyagi valóságot, beéri a magasabb rendűnek tartott szellemi erők titokzatos, eleve és principiel megfejthetetlennek tartott működésével, a képzelet misztikus termékeivel, fantazmával, a fantázia játékaival. Rejtett és rejtelmes nem rokonai egymásnak: ami rejtett, az feltárásra vár, tehát a tudomány körébe tartozik, ezzel szemben a rejtelmest

3 szentségtörés volna megfejteni (és persze lehetetlen is), minthogy a hit vagy hiedelem származéka. * Látszatra ennek nem sok köze van az ösztönök világához. Pedig igencsak van, s nem is csupán önéletrajzi tekintetben. Hiszen az ösztön volt mindig az az instancia, amire a biológusok is, pszichológusok is számot tartottak, vagy épp ellenkezőleg: amit egymásra hárítottak. Mert ami ide is, oda is tartozik, sehová sem tartozik. Diákjaimat nem avattam be eretnek nézeteimbe. Oktattam a biopszichológiát meg a szociopszichológiát, ahogy tudtam, docendo discimus alapon beletanultam a mesterségbe. Az intézetnek jó könyvtára volt, s a kolozsvári Egyetemi Könyvtár meglepően gazdag gyűjteményéből rakásra hordtam haza a jobbnál jobb könyveket. Már nem tudom, milyen indok vezetett Lamarck Philosophie zoologique-jának kikölcsönzéséhez, pedig ez a választás sorsdöntőnek bizonyult. Nyugodtan mondhatom, hogy fölfedeztem a biopszichológus Lamarckot. Azóta elolvastam róla mindent, amihez hozzáfértem, és monográfiát írtam róla, bizton állíthatom tehát, hogy a tudományos köztudat csak az evolucionista Lamarckot ismeri (transzformista néven, nem tudni, miért: Lamarck a transzformizmus szót sohasem használta), ösztöntana tökéletesen feledésbe merült ben írta, sikert akkor sem aratott vele, 1815-ben egy sok kötetes állatrendszertan bevezetésében megismételte, visszhangtalanul. A zoológusok általában csak az állatok ösztöneivel foglalkoznak. Lamarck azonban a természettudomány művelését a növényekkel kezdte, hidrogeológiával folytatta, csak kényszerűségből lett időskorára a gerinctelen állatok kutatója. Úgy látszik, ennél jobban érdekelte a filozófia meg a lélektan. Nyilvánvalóan a természetfilozófia meg a biopszichológia. Tőle tanultam meg ezeknek a fontosságát és elválaszthatatlanságát. A kolozsvári egyetem pszichológushallgatói két éven át velem együtt azon törték a fejüket, hogyan történik az alkalmazkodás. Miféle külső és belső erők hatnak, mire és miként? Lamarcknak nem volt szerencséje evolúciós elméletével sem. Hogy az élőlények származnak, nem hat nap alatt teremtődtek, ez ma oly természetes, mint a Föld forgása, Lamarck életében azonban egyszerűen nem hitték el. Ötven év múlva Darwinnak nagy nehezen elhitték ugyan, de akkor kezdődött a veszekedés a hogyan körül. Lamarck túlságosan egyszerű magyarázata a használat és nem használat fejlesztő, illetve sorvasztó hatásának átörökléséről sohasem volt népszerű, s a századvégen teljesen elvérzett, amikor Weismann kimutatta a szerzett tulajdonságok átörökítésének képtelenségét. Nekem mindazonáltal tetszett, és egy pillanatig sem éreztem sem misztifikációnak, sem vitalizmusnak vagy finalizmusnak, teleológiának. A szükséglet, az erőfeszítés (effort) és alkalmazkodás számomra az evolúció természetes láncolatának tűnt; a sentiment intérieur kissé bizonytalan fogalmát önkényesen behelyettesítettem az ösztönnel, ami semmivel sem egzaktabb kifejezés a belső érzésnél, mégis van valamely elképzelésünk róla. Bosszantott, hogy a genetikusok, akik se Lamarckot, se Darwint nem olvasták, a szerzett tulajdonságok átöröklését lamarckizmusnak nevezik és elutasítják, miközben a darwinizmusért

4 rajonganak, ami szintén csak a szerzett tulajdonságok átöröklésével magyarázható, erről azonban vakon nem vesznek tudomást. Lamarcknak mindazonáltal többet ártottak a hívei, mint az ellenfelei. A belső érzést meg az erőfeszítést ugyanis a neolamarckisták tudatos szándékként értelmezték, ezáltal az evolúció nevetségbe fúlt: az állatok, sőt a növények is jól megfontolt öntudattal választják az alkalmazkodás útját Nem bocsátkozom itt a részletekbe, csupán azt kívántam megvilágítani, hogyan bontakozott ki bennem a biopszichológiai szemlélet, aminek Lamarck csak a történeti előzményeit szolgáltatta, időszerű formáját már korábban belém plántálta Szondi. A kolozsvári lélektani tanszéken természetesen önálló tantárgy volt a sorsanalízis. (Szondi régi kívánsága teljesült ezzel: Nem tanár akarok lenni az egyetemen, hanem tantárgy. ) Úttörő vállalkozás, de részemről érthető, hiszen a pszichológiából egyedül ehhez értettem. Bár jól előadni csak szabadon tudok, a legkisebb jegyzet is inkább zavar, mint segít, mégis a diákok számára legépeltem minden előadásomat; sokszorosított formában ezt használták tankönyvül. A pünkösdi királyság mindössze két tanéven át tartott, a magyar állampolgárságú tanárok szerződését a román állam 1948-ra nem hosszabbította meg. Így amikor két év után visszaköltöztünk Budapestre, koffernyi jegyzetet és kéziratot hoztam magammal, köztük kötetté összefűzve négyet is: Lélektani irányok, Biopszichológia, Ösztön és társadalom, Bevezetés a sorsanalízisbe. * Furcsa helyzetben volt a magyar könyvkiadás a második világháborút követő években; bár talán nem volt furcsább a helyzete, mint bármely más üzleti vállalkozásé. Mégis, cipőre vagy kenyérre minden rendszerben egyformán szükség van, szükség van szellemi táplálékra is, de nem egyformán. Az 1945-öt követő pár esztendőben senki sem tudhatta pontosan, mit szabad, mit lehet, mit kell írni, kiadni. Az olvasók, az írók, a kiadók is még a régiek voltak, a jelszavak ellenben újak. Születtek persze gombamód új kiadók, kérészéletű vállalkozások merész tervekkel és nagyhangú fogadkozásokkal; móresra akarták tanítani a világot vagy bevezetni a szabadság paradicsomába az irodalmat. Ha alapítójuk élelmes üzletember volt, hamarosan jövedelmezőbb vállalkozásba kezdett, vagy áttelepült külföldre. A patinás könyvkiadó vállalatok megvoltak, óvatosan kiadogattak ezt-azt, és várták, hogyan fordul a világ kereke. A Singer és Wolfner könyvkiadó Új Idők Irodalmi Intézetre változtatta a nevét, amit annál is inkább megtehetett, mert Singer és Wolfner urak már régen nem éltek. Utóbbinak leszármazottja, a tehetséges expresszionista festő, Farkas István volt az utolsó vezérigazgató, őt a németek elhurcolták. Megmaradt ellenben Almásiné, a cég lelke állásának ennél pontosabb meghatározását nem tudom. Értett a könyvkiadáshoz, az írókhoz, a nyomdákhoz, a hivatalokhoz. Egy személyben ő volt a kiadó. Megmutattam neki a Bevezetés a sorsanalízisbe című kéziratot, pár nap múlva közölte: tetszik neki, kiadja. Csak persze más címet kell kitalálni, a Bevezetés nem elég blickfangos. Magyarán: nem lehet eladni.

5 Az ösztönök világa, jó lesz? kérdeztem találomra. Kitűnő. Küldöm a szerződést. Hazamentem és megijedtem. Az ösztönök világa nagyon szép cím, de nem fedi azt, amit a Bevezetés a sorsanalízisbe című kézirat tartalmaz. A kettőnek, mondhatni, semmi köze egymáshoz. Kértem három hónap haladékot, és írtam egy új könyvet, az ösztönök világáról. Sohasem fog kiderülni, Almásiné észrevette-e, hogy egészen más kéziratot kapott. Vitte a cenzorhoz (hivatalosan nem volt cenzúra, de valójában semmi sem jelenhetett meg egy titkos illetékes szerv jóváhagyó bélyegzője nélkül), grafikust és fényképészt küldött a lakásomra, akik elkészítették az ábrákat, papírt és nyomdát szerzett; fél év se telt bele, piacon volt a könyv. Az utolsó pillanatban. Akik éltek és eszméltek 1948-ban, azok tudják, hogy a fordulat éve volt. Hirtelenében sok minden megszűnt, megváltozott, elkezdődött. Csak azt említem, ami szorosan ide tartozik: a könyvek bezúzását és a kiadóvállalatok államosítását. Utólag szégyenkezett és sajnálkozott a kormány a könyvégetéshez hasonló eljárás fölött, amit méghozzá olyan megfontolatlanul hajtottak végre, hogy a zúzdába küldött könyvek nagy részét hamarosan újranyomták. Az ösztönök világa nem tartozott az utóbbiak közé. Szerencsére a kinyomott 3000 példány nagy része elkelt már, mindössze 150 kötet került a zúzdába. A pszichológiában meg a biológiában átvette uralmát a pavlovizmus meg a liszenkoizmus, Freud és Szondi nevét tizenöt évig kiejteni sem volt szabad, nemhogy leírni. * Noha a pszichológusok kényszerű hallgatását én törtem meg (1964-ben Freudmegemlékezéssel, 1973-ban Szondi-tanulmánnyal), nem foglalkoztam többé aktívan sem az ösztönökkel, sem a sorsanalízissel. Ennek sokrendbéli okára nem térek ki, elég, ha annyit mondok: Szondi Zürichbe településével évtizedekre megszűnt köztünk a személyes kapcsolat, belőlem pedig a sors előbb elmeorvost, majd regényírót, esszéírót, publicistát és művelődéstörténészt csinált. Harminc különbözőféle könyv megírása után most álljak elő a biopszichológiával meg a negyven év előtti munkámmal? A vállalkozás nemcsak ijesztő, hanem csábító is. A közbenső négy évtized alatt nem jelent meg olyan könyv, amely pótolná, fölöslegessé tenné vagy túlhaladná ezt. Niko Tinbergen könyve Az ösztönről magyarul 1976-ban jelent meg; a szerző előszavából megtudjuk, hogy történetesen ugyanabban az évben írta, amelyikben én Az ösztönök világát (1947), és a tüskés pikóval folytatott alapkísérletét már az őskiadásomban ugyanúgy megtalálja az olvasó, mint Konrad Lorenz legfontosabb tételeit. Az etológia legfőbb érdeme, hogy hallgatólagosan összekapcsolja a szociopszichológiát a biopszichológiával. A szerzett tulajdonságok öröklése kényes kifejezést mellőzi, ehelyett bátran beszél veleszületett magatartásmódokról. Az etológusok szívesen tesznek úgy, mintha a magatartás vizsgálata mert ez az etológia új tudomány volna, K. Lorenz találmánya a harmincas évek közepe

6 táján. Igazi kivirágzása a századunk második felére esik, és minthogy őstekintélyre mégis szükség van: előzményei Darwinig vezethetők vissza. A hajdani zoológusokat romantikus adomázóknak tekintik, az állatpszichológusokat pedig csak gúnyjelben hajlandók említeni, minthogy a természetes magatartás vizsgálata helyett mesterséges tanulási kísérletek végzésére vetemedtek. Az ilyen vádakban mindig van egy jottányi igazság és nagy adag eltúlzás vagy tájékozatlanság. Az állatmegfigyelők Plinius óta csakugyan sokat anekdotáztak, és a labirintusban futtatott patkányaikkal a pszichológusok már az unalomig bizonyították, hogy ily módon nem lehet a lélek titkait kifürkészni. Másfelől azonban a tehetséges zoológusok és állatpszichológusok minden időben etológusok voltak, csak ezt még nem tudták magukról. A hangyák magatartását senki nem vizsgálta alaposabban Pierre Hubernél, a méhekét Frischnél, a madarakét Lucanusnál, az emberszabású majmokét Jane van Lawick-Goodallnál, általában a rovarokét Henri Fabre-nál, a medvékét Robert F. Leslienél, és aki a legjátékosabban akar az etológia titkaiba behatolni, olvassa Durrell vidám krétai nyaralását vagy az oroszlán Elzát és kölykeit. Konrad Lorenz egy méltatlan pletyka miatt vált átmenetileg gyanússá: azt beszélték róla, hogy Hitler kedvence. Igaz vagy nem, ez ma már nem állapítható meg, de nem is olyan fontos, mint a negyvenes években volt. Biztos, hogy nem ártott senkinek, ellentétben Liszenkóval, aki Sztálinnak volt a kedvence, és ez nem pletyka, hanem a szó szoros értelmében véres valóság. Ez az őrjöngő áltudós nemcsak évtizedekre megbénította az örökléstant Kelet-Európában, hanem a nép ellensége váddal sorra börtönbe vagy szibériai száműzetésbe juttatta a legkiválóbb szovjet genetikusokat, közülük a világhírű Vavilov, a kitűnő Prjanyisnyikov, Kolcov és Szabinyin belehalt, a többieket többéves vagy évtizedes mellőzés után rehabilitálták; az értelmi szerzők Liszenko, Gluscsenko, Viljamsz, Prezent és társaik megúszták csöndes félreállítással. Lehet, hogy nem figyeltünk eléggé, a hírzárlat meg a manipulálás is okozhatta: ezekről a szörnyűségekről csak utólag szereztünk tudomást ben, amikor az éberség nevében az első tragikus kimenetelű összeütközés folyt a szovjet agrárgenetikusok közt, módunk sem volt arra, hogy odafigyeljünk. Németországban ugyanekkor a fajbiológia kapott lábra, szintén gyilkos áltudomány; itt nem a terméshozam fokozása volt a tét, hanem a fajtisztaság, amin az árja népek génállományának javítása értendő, részben drasztikus eugenikával, részben a génkeveredés megakadályozása még drasztikusabban: a nem árják kiirtásával. Utólag tekintve tiszta csoda, hogy e két végletesen tudományellenes áramlat politikai ideológiai prése közt a biológia meg a pszichológia nem adta meg magát, fönnmaradt egyáltalán. Pedig nemcsak fönnmaradt, hanem jócskán fejlődött is. Akit életben hagytak és dolgozni is hagytak, az hacsak nem volt hülye vagy korrupt egyszerűen tudomást sem vett a zsidó tudomány vagy népellenes tudomány szólamokról, tette a dolgát, amíg megtűrték ben, mivel a németek elveszítették a háborút, a fajbiológia átcsapott az ellenkezőjébe: az emberi faj minden egyede tökéletesen egyenlővé vált, és az lett gyanús, aki észre merte venni, hogy mondjuk a pigmeus meg a skandináv közt mégis van valami antropológiai eltérés. Az eugenika persze kegyvesztetté vált.

7 1948-ban a szovjet genetikusok második nagy összecsapása zajlott Leningrádban, Liszenkóék kiütéssel ismét győztek. Erről nem lehetett tudomást nem szerezni, a micsurinizmus nálunk is kötelező tantárgy lett. Micsurin már nem élt, a nevével szabadon visszaélhettek; ennek a derék és tehetséges pomológusnak annyi köze volt a micsurinizmushoz, mint a kitűnő fiziológus Pavlovnak a pavlovizmushoz. A nyugati világban, ideértve Amerikát is, már rég általánossá vált a Nobel-díjas Morgan kromoszómaelmélete, a Szovjetunióból időben elmenekülő Muller mutációs tana, sőt az ifjú Watson, Crick és Wilkins is elnyerték a Nobel-díjat (1962) a DNSmolekula szerkezetének megfejtéséért, amikor nálunk az iskolában még Liszenko zagyvaságait, Lepesinszkaja hamis kísérleteit és Oparin kétes értékű életkeletkezési tanát oktatták a diákoknak. Igaz, a diákok értelmesebbje már tudta, hogy ezt a biológiát csak megtanulni kell, elhinni nem. Két év múlva csöndben érvényét veszítette a régi tankönyv, a tanárok egy ideig nem tudták, mit tanítsanak, lassan belerázódtak a modern genetikába. A szovjet genetikusok közben felzárkóztak a nemzetközi élvonalba, Liszenko feledésbe merült. Ám a korábbi tanok teljes elsüllyesztése sem tiszta öröm. Bármennyire balga, ellenszenves és dogmatikus egy tan, valami oka kell legyen annak, hogy egyáltalán létrejött, és hosszan fennmaradt. Esetleg valami jó, valami helyes is lehet benne, ami most sajnálatosan feledésbe merül. Hitler kompromittálta a rasszizmust a német felsőbbrendűség hangoztatásával, de azért rasszok mégiscsak vannak. Sőt különböznek is egymástól, nem is csekély mértékben. Ideológiai okból nem mondhatjuk, hogy az egyik felsőbbrendű a másiknál, azt azonban bátran, hogy az egyik többre vitte, mint a másik. Ostobaság volna tagadni. Kompromittálta Hitler az eugenikát is, gondosan kerüljük e szó használatát, bonyolult körülírásokkal helyettesítjük, de azért Francis Galton immár száz évnél öregebb eszméjéről, az emberi faj tökéletesítéséről nem szívesen mondanánk le. Nem olyan tökéletes, hogy egy kis javítás ne férne rá. Mind ez ideig nem sikerült teljes biztonsággal megállapítani, hol ringott az emberiség bölcsője, sőt azt sem, egy helyen ringott-e, avagy több helyen: mono- avagy polifiletikus eredetű-e az ember? Hihetnénk, hogy ez egyszerű ténykérdés, de szó sincs róla: aki több majomtól származtatja az embert, a rasszizmus malmára hajtja a vizet, mert akkor a németek magasabb rendű majomtól származhatnak Liszenkóval együtt Micsurint is letörölték a tábláról. Ezzel megszűnik a bergamot-ranet meg a téli vajkörte is? Kertészeinknek sok mindent érdemes (volna) eltanulni Micsurintól. Sőt valamit még Liszenkótól is, aki gazember volt ugyan, és tönkretette az agrárgenetikát, de egy dolgot jól tudott: azt, hogy az ivarsejtek meg a szóma közt elevenebb a kapcsolat, mint Weismann gondolta. Milyen módon és milyen információt szerez a genom az őt tároló szervezettől, ez még tisztázatlan, de hogy állandóan folyik valamiféle kódolás, azt az evolúció, az állattenyésztés (domesztikálás) és a bűvészmutatványokra képes kertészet egyértelműen bizonyítja. Csak ments isten kimondani azt a szót, hogy szerzett tulajdonságok öröklődése, mert a genetikusok nyomban idegbajt kapnak tőle. Mindezt azért mondom el, hogy jelezzem, Az ösztönök világa első kiadásának megjelenése, majd bezúzása után hová fejlődött a biopszichológia, hol stagnált, hol

8 némult el. Az ösztön gyanús szó lett, tanácsos volt hallgatni róla: könnyen a nép ellenségévé válhatott, aki a viselkedést nem pusztán társadalmi jelenségnek tartotta. A származástan valamivel jobban járt az örökléstannál, bár kétoldali ideológiai ferdítéstől nem volt mentes. A középiskolában tanították a darwinizmust mint materialista természettudományt, és Lamarcknak jó szolgálatot tett a micsurinizmus: a célszerű alkalmazkodás alapvető szerephez jutott a fajfejlődésben igaz, hogy többnyire nem Lamarck, hanem Darwin nevével. Így nálunk. Nyugaton Lamarckot teljesen diszkreditálták a pszicholamarckisták, neve tabu lett, a lamarckizmus az átkos szerzett tulajdonságok átöröklődésével egyenlő. A hatvanas évekkel oldódik nálunk a szorítás. Pavlov már nem mindent megmagyarázó pszichológus, feledésbe merül a nervizmus. Freud még polgári ellenség, de már lehet beszélni róla. Könyvem jelenik meg a darwinizmusról (A darwinizmus kibontakozása, 1961), a lamarckizmusról is (Lamarck és kora, 1963, II. kiad. 1975). Az ösztönökről a Lukács-tanítvány Heller Ágnes adott ki tanulmányt 1975-ben, filozófiai aspektusból tárgyalva a kérdést. A nyugaton divatos áramlatok közül begyűrűzött és érdeméhez méltó gyorsasággal feledésbe merült E. T. Hall elmélete (Rejtett dimenziók, 1975), nagy sikert aratott viszont J. D. Watson könyve a DNS szerkezetének fölfedezéséről (A kettős spirál, 1970). Azt hiszem, David M. Bonner kis könyve nyitotta meg a torzítástól mentes genetikai könyvek sorát (Átöröklés, 1964), tíz év múlva Francois Jacob nagyvonalú természetfilozófiája segített eligazodni az élővilág törvényszerűségei közt (A tojás és a tyúk, 1974). Niko Tinbergen és Konrad Lorenz könyveinek fordítása sorompóba szólította a magyar etológusokat is. A genetikának legbuzgóbb propagálója könyveiben és televíziós előadásaiban Czeizel Endre lett. A lélektan fordulata még váratott magára, de a nyolcvanas években ez is elérkezett. Sorra jelennek meg Freudnak és tanítványainak kötetei az 1964-ben még Freudot fitymáló Hermann István buzgó elő- meg utószavaival. A Szondi-tesztet széltében használják, nem tudni, milyen előtanulmányok alapján. A kereslet egyelőre nagyobb, mint a kínálat, de nem kétséges, hogy a közeljövő ontani fogja a mélylélektani fordításokat és újraértékeléseket. Szondival a pszichológia utolsó nagy öregje is kihalt, szabad a vásár. Ezek után újból fölteszem az önmagamhoz intézett kérdést: érdemes-e és helyese kiadni a negyvenéves Ösztönök világát? Legjobb volna persze újjáírni. Csak hát: negyven éve nem foglalkozom az ösztönökkel, genetikával se, lélektannal is alig. Most kezdjek iskolába járni? Hisz már negyven éve is autodidakta voltam. Nem, új könyvet az ösztönökről nem írok. Ez a hosszúra nyúlt előszó meggyőzhette velem együtt az olvasót is arról: nincs rá szükség, nem történt e tekintetben a negyven év alatt semmi lényeges. Sem a DNS rendszer, sem a vértesszőlősi ősember, sem Lorenz sogenannte Bösé -je az ösztön biopszichológiai fogalmához és a természetfilozófiai koncepciómhoz nem tesz hozzá újat, nem von le belőle semmit. Némi változtatást mégis szükségesnek tartok. Amikor az első kiadást írtam, sem az örökléstant, sem a származástant nem tanították a középiskolában, egyetemen is csak a biológia szakon. Nem tartozott hozzá az általános műveltséghez, kénytelen

9 voltam tehát az ösztöntani fejtegetés előtt részletesen tárgyalni a mendeli örökléstant, a genetika alapfogalmait, valamint a lamarckizmust és a darwinizmust. Bár tapasztalatom szerint az örökléstan meg a származástan ma is csekély mértékben része az általános műveltségnek, mégis most megkímélhetem az olvasót a részletezéstől: ha az iskolás tananyagot netán elfelejtette (vagy a micsurini években hamisan tanulta), módja van a szakkönyvekben utánanézni. E két diszciplínából itt csak annyit mondok el, amennyi az ösztönelméletek követéséhez szükséges. Ami Szondi sorsanalitikus lélektanát illeti, ez valóban sokat fejlődött az elmúlt negyven évben, ösztöntani megalapozása azonban nem változott. Noha a könyvem Bevezetés a sorsanalízisbe szándékkal indult el a pályafutásán, a korábban elmondott okok miatt nem az lett belőle, hanem általános ösztöntani fejtegetés. Ne várjon mást tőle az olvasó. Szondi műve az életével együtt 1986-ban végéhez érkezett, ezáltal időszerűvé vált a Bevezetés a sorsanalízisbe elkészítése csakúgy, mint Szondi életrajzának a megírása. Ha a sors engedi, külön könyvben igyekszem eleget tenni ennek a kötelezettségnek vagy majd elvégzi más.

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N N E W A G E - Ú J K O R S H A K T I G A W A I N É L J A F É N Y B E N ÚT IGAZI ÖNMAGUNKHOZ EGYEK VAGYUNK AZ UNIVERZUMMAL AZ EGÉSZ VILÁGNAK (A mű eredeti címe: Living in the Light. A Guide to Personal and

Részletesebben

Németh László Tudománytörténeti munkák

Németh László Tudománytörténeti munkák Németh László Tudománytörténeti munkák A tudomány történetéhez, mint életem sok más öröméhez, engem a tanári gyakorlat vezetett. Vásárhelyi tanárságom alatt kezdődött: tanár híján mindjárt az első évben

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban DARWIN SZELLEME Steve Jones DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban Fordította Gyárfás Vera és Orosz István TYPOTEX Budapest, 2003 Az evolúciós gondolat sorozat Sorozatszerkesztő: Kampis György

Részletesebben

KONYVHET. Akinek Karády Katalin nyitott ajtót Beszélgetés Hernádi Gyulával. Az Interneten is a Libri...

KONYVHET. Akinek Karády Katalin nyitott ajtót Beszélgetés Hernádi Gyulával. Az Interneten is a Libri... KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. FEBRUÁR 21. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ranschburg Jenô Nyerges András Vargas Llosa nekünk, az idô neki dolgozik Tarján Tamás Templom

Részletesebben

Elõször az Egyesült Államokban jelent meg, a W. H. FREEMAN AND COMPANY, NEW YORK, New York és Oxford kiadásában Copyright(c) 1982 Richard Dawkins

Elõször az Egyesült Államokban jelent meg, a W. H. FREEMAN AND COMPANY, NEW YORK, New York és Oxford kiadásában Copyright(c) 1982 Richard Dawkins A mû eredeti címe: The Extended Phenotype - The Gene as the Unit of Selection Fordította ifj. Vitray Tamás A fordítást az eredetivel egybevetette Gervai Judit A borító- és kötésterv Nagy László munkája

Részletesebben

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 2 Azoknak szól

Részletesebben

A BESZÉD MINT CSELEKVÉS AZ ALEXANDER TECHNIKA SZEREPE A BESZÉDOKTATÁSBAN

A BESZÉD MINT CSELEKVÉS AZ ALEXANDER TECHNIKA SZEREPE A BESZÉDOKTATÁSBAN A BESZÉD MINT CSELEKVÉS AZ ALEXANDER TECHNIKA SZEREPE A BESZÉDOKTATÁSBAN Készítette: Igó Éva Dátum: 2005. Intézmény: Színház- és Filmművészeti Egyetem Frederick Matthias Alexander 1869 1955. Egy öreg indiai

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT? 1 UMBERTO ECO HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT? KAIROSZ KIADÓ Kötetünk az alábbi kiadás alapján készült: Umberto Eco: COME SI FA UNA TESIDILAUREA Le materié umanistiche XI edizione Tascabili Bompiani febbraio

Részletesebben

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE 3 AZ ÉRTELEM MEGKÍSÉRTÉSE Gánti Tibor AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE Az élet mivolta Az élet princípiuma Az élet és a halál szintjei MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 4 Gánti Tibor, 2000 Mûszaki Könyvkiadó, 2000

Részletesebben

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos Van ott valaki? Van ott valaki? Válogatott írások Csányi Vilmos TYPOTEX KIADÓ 2000 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Csányi Vilmos; Typotex, 2000 ISBN 963 9132 81 0 Kiadja a Typotex

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

Stephen Hawking: Einstein álma - és egyéb írások -

Stephen Hawking: Einstein álma - és egyéb írások - Stephen Hawking: Einstein álma - és egyéb írások - (Vince Kiadó, Budapest, 1999.) Fülszöveg STEPHEN HAWKING nevét Az idő rövid története című könyve tette világhírűvé, amely tudományos műveknél példátlan

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

Magyar Tudomány. ETOLÓGIA Vendégszerkesztõ: MIKLÓSI ÁDÁM Kosáry Domokos 90 éves A jövõ tudósai

Magyar Tudomány. ETOLÓGIA Vendégszerkesztõ: MIKLÓSI ÁDÁM Kosáry Domokos 90 éves A jövõ tudósai Magyar Tudomány ETOLÓGIA Vendégszerkesztõ: MIKLÓSI ÁDÁM Kosáry Domokos 90 éves A jövõ tudósai 2003 8 Magyar Tudomány 2003/8 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CIX. kötet Új folyam,

Részletesebben

A választás alakítja a sorsot

A választás alakítja a sorsot Thalassa (7) 1996, 2: 5 38 SORSANALÍZIS ÉS ÖNVALLOMÁS * Szondi Lipót A választás alakítja a sorsot Gyakran tették fel nekem a kérdést: Hogy jön egy természettudományos képzettségû orvos ahhoz, hogy orvosi

Részletesebben

1. Milyen képe lehet a világról, milyen szabályokat ismerhet fel egy papucsállatka, egy darázs, egy rigó és egy kutya?

1. Milyen képe lehet a világról, milyen szabályokat ismerhet fel egy papucsállatka, egy darázs, egy rigó és egy kutya? 1. A természettudományok születése Az élőlények kapcsolatban állnak környezetükkel, az őket körülvevő világgal, reagálnak annak változásaira, bizonyos fokig pedig arra is szükségük van, hogy ismerjék,

Részletesebben

VISSZA A KOZMIKUS RENDHEZ

VISSZA A KOZMIKUS RENDHEZ GYÖRGY LAJOS VISSZA A KOZMIKUS RENDHEZ ÖNSZERVEZÕDÉS AZ ÉLÕVILÁGBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN Föld Napja Alapítvány 2000 FELESÉGEMNEK: OTTINAK A könyv alapját az ELTE BTK, illetve Szociológiai Intézet Humán Ökológiai

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DIÓHÉJBAN

PSZICHOLÓGIA DIÓHÉJBAN TOM BUTLER-BOWDON PSZICHOLÓGIA DIÓHÉJBAN 50 pszichológiai alapmű TOM BUTLER-BOWDON PSZICHOLÓGIA DIÓHÉJBAN 50 pszichológiai alapmű TOM BUTLER-BOWDON PSZICHOLÓGIA DIÓHÉJBAN 50 pszichológiai alapmű A fordítás

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30.

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30. Magyar Polgári Együttműködés Egyén és társadalom Konferencia, 2001. június 30. Kopp Mária Bizonyára mindnyájan emlékeznek Andorka Rudolf professzorra, sokunk mesterére és barátjára, aki élete utolsó tíz

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom)

Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom) Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönettel tartozom mindazon tudósoknak, akik szívélyesen rendelkezésemre bocsátották a könyv megírásához

Részletesebben

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM, 2003. JANUÁR PÉTER SÜLLYEDÉSE VISSZATEKINTÉS A KARÁCSONYRA NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN BIG BROTHER LUSTASÁG MIT NEM MONDANAK EL

Részletesebben

KILÉPHETSZ TESTEDBŐL (A spiritiszták titkai)

KILÉPHETSZ TESTEDBŐL (A spiritiszták titkai) NNCL687-3DEv1.0 Nemere István KILÉPHETSZ TESTEDBŐL (A spiritiszták titkai) Íme, lelked kilép testedből, de nem száll rád a halál, Ketten léteztek egy ideig, majd lelked újra visszaszáll..." (Ókori szövegtöredék

Részletesebben

Meggyőződésem szerint a világon a legfontosabb - kiváltképp a mi időnkben - az, hogy mit gondolnak és mit hisznek az emberek; az anyagi körülmények

Meggyőződésem szerint a világon a legfontosabb - kiváltképp a mi időnkben - az, hogy mit gondolnak és mit hisznek az emberek; az anyagi körülmények Meggyőződésem szerint a világon a legfontosabb - kiváltképp a mi időnkben - az, hogy mit gondolnak és mit hisznek az emberek; az anyagi körülmények (sőt magának a világnak az anyagi szerkezete) ennek következményei.

Részletesebben