Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schneider Gyula ügyvezet igazgató"

Átírás

1 Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a évi éves beszámolóhoz Állampuszta, április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató

2 ÁLTALÁNOS RÉSZ...2 A) A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA A vállalkozás bemutatása A számviteli politika bemutatása...3 SPECIFIKUS RÉSZ...6 B) SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉR L, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZET KÉPESSÉGR L...6 C) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének valamint halmozott értékcsökkenésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Az értékhelyesbítések bemutatása Lízingelt eszközök a tárgyévben pénzügyi lízing keretében üzemeltetett eszközök lízingfeltételeinek bemutatása Befektetések tulajdoni hányadok, szavazati arányok bemutatása Készletek alakulása Követelések külön kiemelve az elszámolt értékvesztést Értékpapírok Saját t ke Céltartalékok Kötelezettségek Aktív és passzív id beli elhatárolások alakulása, tartalma Értékvesztések...14 D) EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés f bb irányai szerint Egyéb bevételek Költségek költségnemenkénti bontása, alakulása; a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Egyéb ráfordítások f bb csoportjai, azok alakulása Pénzügyi m veletek eredményében f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása A rendkívüli eredmény f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Adózás a társasági adó alapjának levezetése Módosítások...18 TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Részesedési viszonyban álló vállalkozások adatai Kötelezettségvállalások Mérlegen kívüli tételek Üzletvezetés, igazgatóság, felügyel bizottság Bér- és létszámadatok Egyéb adatok Cash-flow kimutatás

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A) VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA 1. A vállalkozás bemutatása A társaság megnevezése: Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi Kft. Állampusztai Kft. A társaság székhelye: Állampuszta A társaság fióktelepe: - Adószáma: KSH száma: Cégjegyzékszáma: Honlapcím: Az Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi Kft. egyszemélyes korlátolt felel sség társaság. Tulajdonosa a Magyar Állam. A társaságot január 1.-én a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma alapította határozatlan id re. Alapítása átalakulással az évi LIII. törvény alapján történt. Az Állampusztai Kft. az Állampusztai Célgazdaság általános jogutódja. Tulajdonosi döntés alapján 2002-ben kivált a Nagyfai Kft. és ekkor alakult ki az Állampusztai Kft jelenlegi szerkezete. Kiváláskor az Állampusztai Kft. törzst kéje Ft-ban került megállapításra. A társaság alapításkor meghatározott feladata az elítéltek foglalkoztatása. A évi CVI. törvény hatálybalépésével változott a tulajdonosi képviselet, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. Vagyonkezelési szerz dés alapján a Vagyonkezel a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, képviseli dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok. Állampusztai Kft. alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök közül ki kell emelni a mez gazdasági termelést, ezen belül a szántóföldi növénytermesztést és az állattenyésztést. A mez gazdasági tevékenység adta 2011-ben az éves árbevétel 89,2 %-át. A társaság jelenleg 9892 hektár területtel rendelkezik, ebb l a szántóterület aránya 58,4 %. 2

4 Állattenyésztés f csoportjainak éves átlaglétszáma tárgyévben 367 db mangalica, 1959 db juh, db pulyka, 3431 db broiler csirke, 46 db ló. A 2011-es termelési évet az Állampusztai Kft adózott eredménnyel zárta, ami a tervezett eredményhez viszonyítva kiemelked en alakult. A kedvez tlen tavaszt követ en, év közben javultak a gazdálkodási feltételek. A termésátlagok, a termékek árszintje jelent sen magasabb volt a vártnál. Az értékesítés nettó árbevétele , 48,5 %-kal magasabb mint 2010-ben, 50,8 %-kal haladja meg a tervezettet. Az állattenyésztés fedezethiánya továbbra is számottev, a felvásárlási ár az önköltség alatt maradt, amit a részleges támogatások, és a felvásárlási ár pozitív változása sem kompenzált. Annak ellenére, hogy a pulyka ellenértékét megkaptuk, a fizetési készség nem volt folyamatos, rendszeresen késve teljesítettek. A baromfiágazat helyzete továbbra sem stabilizálódott. Az elítélt foglalkoztatás szempontjából jelent s ágazat fenntartásához, a növénytermesztésben keletkezett fedezet járult hozzá. A bevétel f ágazatonkénti megoszlása az elmúlt két évben Árbevétel terv % Szántóföldi növénytermesztés ,4 Állattenyésztés ,0 Erd gazdálkodás ,9 Egyéb mg. tevékenység ,5 Alaptevékenységen kívüli tevékenység ,2 Összesen: ,5 2. A számviteli politika bemutatása a) A beszámoló formája, tartalma Társaságunk a hatályos Számviteli törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. A beszámolót a számviteli törvényben meghatározott szerkezetben az ott el írt tagolásban, az el írt tételeket a megadott sorrendben, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszer en vezetett kett s könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthet formában, magyar nyelven kell elkészíteni. A mérleg, az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti kötelez tagoláson túl, tovább nem részletezett, illetve összevonásokat nem tartalmazhat. Az éves beszámoló részét képez mérleget, eredménykimutatást és kiegészít mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. 3

5 Társaságunk a beszámoló mérlegét a törvény 1. sz. melléklet A változata szerinti, eredménykimutatását a törvény 3. sz. melléklet (forgalmi költség eljárás) A változata szerinti tagolásban készíti el. Az Alapító információs igényeinek kielégítésére az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet (összköltség eljárás) A változata szerinti tagolásban is elkészítjük. Az eredménykimutatás alátámasztására Társaságunk az els dleges költséghely-költségvisel, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza. Társaságunk az Sztv. el írásainak (12. ) megfelel en könyvvezetési kötelezettségét a kett s könyvvitel rendszerében teljesíti. b) Üzleti év, a mérleg fordulónapja, a mérlegkészítés id pontja Üzleti év az az id tartam, amelyr l a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év id tartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: az üzleti év utolsó naptári napja. A mérlegkészítés id pontja: a tárgyévet követ év április hó 30. napja. c) Értékcsökkenési leírás szabályai Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve, a hasznos élettartam figyelembe vétele alapján meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Az 50 egyedi beszerzési, el állítási érték alatti vagyoni érték jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy el állítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d) Piaci értéken történ értékelés elveinek ismertetése Év közben az eszközökr l mennyiségben és értékben analitikus nyilvántartást vezetünk. Tárgyi eszközök közül az ingatlanokat négy, a berendezéseket, járm veket kétévenként egyeztetjük a nyilvántartásokkal. Egyéb eszközöket évente tényleges leltár felvétellel alátámasztva vesszük számba. Immateriális javakat, tárgyi eszközöket egyedileg, beszerzési, el állítási értéken tartjuk nyilván. A mérlegbe amortizációval csökkentett nettó értéken kerülnek. Befektetett pénzügyi eszközöket értékvesztéssel csökkentett könyvszerinti értéken tartjuk nyilván. Vásárolt készleteket a f könyvben anyagféleségenként csoportosítva, elkülönítve, elszámoló áron tartjuk nyilván és számoljuk el. Anyagféleségenként gy jtött árkülönbözetet negyedévente osztjuk fel a készlet és készletcsökkenés arányában. 4

6 El z évek saját termelés készleteit év közben sz kített, valamint sz kített él súly önköltségen tartjuk nyilván és számoljuk el. Tárgyévi el állítású termékeket elszámoló áron hozamoljuk és használjuk fel. Saját termelés termékek tényleges el állítási költségét év végén a termelési folyamat befejezésekor utókalkulációval állapítjuk meg és módosítjuk az elszámoló áron elszámolt készletértéket. Követeléseket egyeztetve, számla szerinti összegben tartjuk nyilván. Min sítésük a lejárati id, valamint a behajthatóság szerint történik. Saját t ke könyvszerinti, ezen belül a jegyzett t ke a cégbíróságon bejegyzett értéken szerepel. Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegben könyvszerinti értéken szerepelnek. e) A társaság könyvvizsgálatával megbízott, beszámoló aláírására jogosult, könyvviteli feladatok irányításáért felel s személy. Társasági törvényben leírtak szerint a társaság választott könyvvizsgálót alkalmaz. A könyvvizsgáló neve, címe: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt Budapest, F utca 71. II./1. MKVK nyilvántartási száma: Képvisel je: Fiedler Gábor Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tagsági száma: Az éves beszámoló aláírására jogosult, és a törvény által arra köteles személy: Schneider Gyula ügyvezet igazgató Dunaföldvár, Pet fi u. 18. A könyvviteli feladatok irányításáért felel s személy: Kriska József Harta, Templom u. 94. MKVK tagsági száma: Számviteli elvekt l való eltérést, a mérleg és eredménykimutatás tudomásunk szerint nem tartalmaz. 5

7 SPECIFIKUS RÉSZ B) SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉR L, A LIKVIDITÁSRÓL, ÉS A FIZET KÉPESSÉGR L A mutatók táblázatos formában a 1. számú mellékletben találhatók. C) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének valamint halmozott értékcsökkenésének alakulása Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés Egyéb növekedés 4 - Értékesítés 5 - Selejtezés 6 - Egyéb csökkenés 7 Záró bruttó érték Nyitó értékcsökkenés Terv szerinti écs Terven felüli écs Értékesítés miatt kiv Selejtezés miatt kiv Egyéb csökkenés 14 Záró értékcsökkenés Záró nettó érték

8 Ingatlanok M szaki berendezések gépek, járm vek Egyéb berendezések felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások Tárgyi eszközök összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés Egyéb növekedés 4 - Értékesítés Selejtezés Egyéb csökkenés Záró bruttó érték Nyitó értékcsökkenés Terv szerinti écs Terven felüli écs Értékesítés miatt kiv Selejtezés miatt kiv Egyéb csökkenés Záró értékcsökkenés Záró nettó érték Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Lineáris módszerrel elszámolt Terv szerinti értékcsökkenési leírás Degresszív Teljesítmény módszerrel arányosan Egyösszeg elszámolt elszámolt Összesen Terven felüli értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás összesen Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen Ingatlanok M szaki berendezések gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások Tárgyieszközök összesen

9 3. Az értékhelyesbítések bemutatása Értékhelyesbítés elszámolásának lehet ségével a társaság nem élt. 4. Lízingelt eszközök a tárgyévben pénzügyi lízing keretében üzemeltetett eszközök lízingfeltételeinek bemutatása Lízingelt eszközök és a fennálló törleszt részletek Értéke Futamid Törlesztés New-Holland TG 285 er gép hó 609 Törleszt részletek összesen: Befektetések tulajdoni hányadok, szavazati arányok bemutatása Befektetések Cégjegyzék száma Névérték Beszerzési érték Értékvesztés Mérleg érték Szavazati arány % Kalocsai F szerpaprika Zrt. Kalocsa ,4 Összesen: Dolgozóknak adott kölcsön

10 6. Készletek alakulása Készletek december 31.-én Változás Anyagok Ebb l: Ipari takarmány Üzemanyag Alkatrész Állatgyógyszer Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Ebb l: Pulyka Sertés Késztermékek Ebb l: Búza Kukorica Szója Árpa Áruk Készletekre adott el leg Összesen: Készletek szükség esetén mobilizálhatóak, azok a termelési folyamat részét képezik. 7. Követelések külön kiemelve az elszámolt értékvesztést Követelések (vev k) megoszlása december 31.-én lejáratuk szerint Fizetési határid n belül napon belül lejárt nap között lejárt nap között lejárt napon túl lejárt Összesen:

11 Követelésekre elszámolt értékvesztés: Követelés Ft Értékvesztés % Ft Merián Zrt. fa törölve 100, Agrárium 96 Exim Kft , Vér Sándor , Kaszala Imre , Springer Attila , Egyéb , Összesen: , Egyéb követelések Változás Rövid lejáratra adott kölcsön Elszámolás adóhatósággal Munkáltatói kölcsön éven belüli része 2 2 Elszámolás dolgozókkal Földalapú támogatás (SAPS, AKG) Szállítói túlfizetés Egyéb Összesen: Értékpapírok Forgatási céllal vásárolt értékpapírral a társaság nem rendelkezik. 9. Saját t ke Változás Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját t ke

12 A t ketartalék tal növekedett, a változást, a támogatások visszafizetési kötelezettségével arányos lekötött tartalékból felszabadított 6603 okozza. A lekötött tartalék képzését, jogszabály alapján t ketartalékba helyezett támogatások, visszafizetési kötelezettséggel terhelt, még fennálló része indokolja az alábbiak szerint. Összesen Visszafizetési kötelezettség lejár Lekötött tartalék Céltartalékok Céltartalékot, 2006-ban értékben képeztünk a gázolajtartályok és az esetleges környezeti károk felszámolására. A kármentesítés befejez dött, a beavatkozást a hatóság befejezettnek nyilvánította. A kármentesítést követ tereprendezés elkészült. A céltartalék 2010-ben kivezetésre került. Céltartalék képzés nem indokolt. 11. Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettségek alakulása Összesen Törlesztés Aszálykáros hitel Lízing Összesen: Az éves hitelkeret fedezeteként az el z évek gyakorlatának megfelel en, keret jelzálogként kezelt alábbi ingatlanokat fogadta el a bank. Földterület Solt 0269/1; 0269/2; 0271 hrsz Harta 0180; 0181; 0187/3; 0187/4; 0212 hrsz Pince Solt 4681 hrsz Ingó dolgot (szárító berendezés) terhel jelzálogjog

13 Egyéb kötelezettségek Változás Lízingtörlesztés éven belül Fogvatartott bér Polgári bér TB elszámolás Elszámolás adóhatósággal Elszámolás dolgozókkal Egyéb Összesen: Aktív és passzív id beli elhatárolások alakulása, tartalma Aktív id beli elhatárolások Változás Bevételek aktív id beli elhatárolása Közvetített szolgáltatás (villamosenergia, kábeltévé) Biztosító kártérítése Kamat Biztosítási díj törlés, bonusz Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Hírlap el fizetés Munkaruha Nyomtatvány, irodaszer Biztosítási díj Állatnyilvántartási szolgáltatás Gázszolgáltatás Halasztott ráfordítások Összesen:

14 Passzív id beli elhatárolások Változás Bevételek passzív id beli elhatárolása Lakbér Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Vezetékes gáz Villamosenergia Vízdíj Személyszállítás Licencdíj Igénybe vett egyéb szolgáltatások Egyéb Halasztott bevételek Fejlesztési célú támogatások elhatárolása Összesen:

15 13. Értékvesztések Nyitó Elszámolt Visszaírt Csökkenés Záró Vagyoni érték jogok 0 0 Immateriális javak: 0 0 Ingatlanok és vagyoni ért. jogok M szaki berendezések Egyéb berendezések 0 0 Tenyészállatok Beruházások 0 0 Tárgyieszközök: Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök: Befektetett eszközök összesen: Anyagok Befejezetlen és félkész termékek 0 0 Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk 0 0 Készletre adott el legek 0 0 Készletek: Köv. áruszállítás és szolg. (vev k) Köv. egyéb rész. viszonyban lév vállalkozással szemben 0 0 Egyéb követelések 0 0 Követelések: Pénztár, csekkek 0 0 Bankbetétek 0 0 Pénzeszközök: 0 0 Forgóeszköz összesen: Eszközök összesen:

16 D) EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés f bb irányai szerint Árbevétel % Szántóföldi növénytermesztés ,4 Állattenyésztés ,0 Erd gazdálkodás ,9 Egyéb mez gazdasági tevékenység ,5 Alaptevékenységen kívüli tevékenység ,2 Összesen: ,5 2. Egyéb bevételek Változás Értékesített tárgyi eszközök Értékesített követelések Egyéb bevételek (kártérítés, késedelmi kamat, támogatás költségek fedezetére) Utólag kapott engedmények Céltartalék felhasználás Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Kapott támogatás Biztosító kártérítése Különféle egyéb bevételek Összesen: A fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos többletköltségek részbeni ellentételezésére kapott támogatások, annak hatása az eredményre Elszámolás módja Havi ütemezésben egyéb bevétel Pályázati úton Összesen:

17 Egyéb bevételekb l a NAV-tól, MVH-tól igényelt támogatások, visszatérítések alakulása Változás Agrárfinanszírozási támogatás Földhasznosítási támogatás* Agrár környezetgazdálkodási támogatás Piacra jutást el segít támogatás Jövedéki adó visszatérítés Állatjóléti támogatások shonos állatfajták meg rzése Egyéb támogatások Összesen: * SAPS 3. Költségek költségnemenkénti bontása, alakulása; a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése Költségnemek és saját teljesítmények részletezése Saját el állítású eszközök aktivált értéke Saját termelés készletek állományváltozása III. Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás

18 4. Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévben a társaságnál nem volt. 5. Egyéb ráfordítások f bb csoportjai, azok alakulása Változás Értékesített tárgyi eszközök értéke Értékesített követelések értéke Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások (kártérítés, késedelmi kamat) Utólag adott engedmények Céltartalék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Káresemény, elhullás Adók, illetékek, hozzájárulások Különféle egyéb ráfordítások Összesen: Pénzügyi m veletek eredményében f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Változás Kapott osztalék Kapott kamatok Árfolyamnyereség Pénzügyi m veletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetend kamatok Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai - árfolyamveszteség Pénzügyi m veletek ráfordításai Összesen:

19 7. A rendkívüli eredmény f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Rendkívüli ráfordítások és a rendkívüli bevételek alakulása Térítés nélkül átadott eszköz Rendkívüli ráfordítások összesen: Vagyonfelosztásból kapott pénzeszköz Leltártöbblet elszámolása Véglegesen kapott fejlesztési támogatás elszámolt része Rendkívüli bevételek összesen: Adózás a társasági adó alapjának levezetése Jogszabály szerint a társaság nem tartozik a társasági adó hatálya alá. 9. Módosítások El z éveket érint jelent s önellen rzést nem hajtottunk végre. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Részesedési viszonyban álló vállalkozások adatai Az adatok a C. 4. fejezetben bemutatásra kerültek. 2. Kötelezettségvállalások Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettsége a társaságnak nincsen. Mérlegben meg nem jelen, jöv beni kötelezettség nem ismert. 18

20 3. Mérlegen kívüli tételek Mérlegben nem szerepl jelent sebb, értékkel nyilván nem tartott vagyontárgyakról, mérlegen kívüli egyéb tételekr l, így különösen függ és biztos (jöv beni) kötelezettségvállalásról az ügyvezetésnek nincs tudomása. 4. Üzletvezetés, igazgatóság, felügyel bizottság Az üzletvezetés, felügyel bizottság, könyvvizsgáló éves járandóságai Létszám f Járandóság Folyósított el leg, kölcsön Ügyvezet Felügyel bizottság Könyvvizsgáló Bér- és létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatottak létszáma, járandóságai Állománycsoport Átlagos statisztikai létszám f Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Teljes munkaid s fizikai nem fizikai Részmunkaid s fizikai nem fizikai Egyéb, állományon kívüli Összesen: Fogvatartott fizikai nem fizikai Összesen: Mindösszesen:

21 6. Egyéb adatok Környezetvédelemmel összefügg információk Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök. Mennyiség db Létesítés kelte Bruttó érték Nettó érték Monitoring kutak Monitoring kút Összesen: Veszélyes hulladékok (tonna) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ártalmatlanítás ráfordításai Állati hulla - 5,7 5, Fáradtolaj - 1,1 1,1 Akkumulátor - 0,9 0,9 PCB kondenzátor - 0,2 0,2 Növényvéd szer-göngyöleg - 0,8 0,8 Olajosrongy, f részpor, sz r - 0,7 0,7 84 Összesen: 2472 Veszélyes hulladékot el írások szerint tároljuk, majd szakosodott vállalkozásokkal, térítés ellenében megsemmisíttetjük, vagy hasznosításra értékesítjük. 7. Cash-flow kimutatás 20

22 1. sz. melléklet Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemz mutatók Leírás % % % Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök Eszközök összesen , ,7 114,8 Befektetett eszközök fedezettsége Saját t ke Befektetett eszközök , ,6 96,3 T ke szerkezete Idegen t ke Összes forrás , ,0 36,5 Saját t ke aránya Saját t ke Összes forrás , ,3 110,6 M szaki berendezések elhasználódottsági foka Berendezések nettó értéke Berendezések bruttó értéke , ,9 143,0 Beruházások fedezete Beruházások tárgyévi ráfordítása Értékcsökkenési leírás , ,1 995,4 Forgóeszközök aránya Forgóeszközök Eszközök összesen , ,9 92,6 Saját t kenövekedési mutató Saját t ke Jegyzett t ke , ,0 133,4 Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök +forgóeszközök , ,8 114,8 Vev állomány aránya a szállítóállományhoz Vev k Szállítók , ,0 1992,9 1

23 1. sz. melléklet A pénzügyi likviditási helyzet jellemzése Leírás % % % Likviditási mutató Forgóeszközök Kötelezettségek , ,1 253,4 Rövidtávú likviditás I. Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek , ,9 255,3 Rövidtávú likviditás II. Forgóeszközök követelések Rövidlejáratú kötelezettségek , ,6 199,7 Gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek , ,4 172,1 Hitelfedezetségi mutató Követelések Rövidlejáratú kötelezettségek , ,2 376,8 Kölcsön fedezeti arány Kötelezettségek-likvid eszközök Saját t ke + kötelezettségek - likvid eszközök Kamatfedezetségi mutató Adózás el tti eredmény + kamat Kamat , ,6 948,6 Eladósodottság mértéke Kötelezettségek Saját t ke , ,3 33,1 Árbevételre vetített eladósodottság Hosszúlejáratú kötelezettségek és saját források aránya Kötelezettségek likvid eszközök Nettó árbevétel Hosszúlejáratú kötelezettségek Saját t ke + hosszúlejáratú kötelezettség , ,3 37,5 2

24 1. sz. melléklet A vállalkozás jövedelmi helyzetének jellemzése Leírás % % % Bruttó termelési érték Nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmények ,1 Anyagmentes termelési érték Bruttó termelési érték anyagjelleg ráfordítások ,2 Termelési költségszint Összes költség Bruttó termelési érték , ,1 78,2 Értékesítési költségszint Értékesítés közvetlen költsége Nettó árbevétel , ,8 80,0 Anyaghányad Anyagjelleg ráfordítások Bruttó termelési érték , ,4 77,7 A t ke hatékonysága Adózott eredmény Saját t ke , ,1 194,6 T kearányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Saját t ke , ,7 188,5 Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Eszközök összesen , ,3 208,0 Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Nettó árbevétel , ,9 169,6 Él munka hatékonyság Anyagmentes termelési érték Bérjelleg költségek , ,1 189,0 3

25 2. sz. melléklet CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám december 31. adatok -ban A tétel megnevezése El z év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (M ködési cash flow, sorok) Adózás el tti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív id beli elhatárolások változása ± Vev követelés változása ± Forgóeszközök (vev követelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív id beli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi m veletekb l származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, t kebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, t kekivonás (t keleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT.

HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT. BESZÁMOLÓ 2011. HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT. Veszprém Jutasi u.10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591510 http://www.verga.hu/, e-mail: info@verga.hu Statisztikai számjel: 10825251-0210-114-19 Cégjegyzék

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához 1 A vállalkozás alapadatai, általános cégbemutató Cég megnevezése: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG A változat Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: 11562878-5590-113-02 Cégj:02-09-065905 ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések 4 I.1. A Társaság rövid bemutatása 4 I.1.1 A könyvvezetés módja és a mérlegkészítés id pontja 7 I.1.2 A Beszámoló készítésének rendje 7 I.1.3 A mérleg és eredménykimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A REÁLSZISZTÉMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékel Kft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. 1/6. kijelölt könyvvizsgáló:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Trader-Holding Zrt. 2. A cég rövidtett elnevezése: 3. A cég székhelye: 2013 Pomáz, Koppány

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám:

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: 11927095-2-11 11-10-001604 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. 1000HUF Elz év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év Szombathely, 2015. április 8. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben