Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schneider Gyula ügyvezet igazgató"

Átírás

1 Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a évi éves beszámolóhoz Állampuszta, április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató

2 ÁLTALÁNOS RÉSZ...2 A) A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA A vállalkozás bemutatása A számviteli politika bemutatása...3 SPECIFIKUS RÉSZ...6 B) SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉR L, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZET KÉPESSÉGR L...6 C) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének valamint halmozott értékcsökkenésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Az értékhelyesbítések bemutatása Lízingelt eszközök a tárgyévben pénzügyi lízing keretében üzemeltetett eszközök lízingfeltételeinek bemutatása Befektetések tulajdoni hányadok, szavazati arányok bemutatása Készletek alakulása Követelések külön kiemelve az elszámolt értékvesztést Értékpapírok Saját t ke Céltartalékok Kötelezettségek Aktív és passzív id beli elhatárolások alakulása, tartalma Értékvesztések...14 D) EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés f bb irányai szerint Egyéb bevételek Költségek költségnemenkénti bontása, alakulása; a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Egyéb ráfordítások f bb csoportjai, azok alakulása Pénzügyi m veletek eredményében f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása A rendkívüli eredmény f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Adózás a társasági adó alapjának levezetése Módosítások...18 TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Részesedési viszonyban álló vállalkozások adatai Kötelezettségvállalások Mérlegen kívüli tételek Üzletvezetés, igazgatóság, felügyel bizottság Bér- és létszámadatok Egyéb adatok Cash-flow kimutatás

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A) VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA 1. A vállalkozás bemutatása A társaság megnevezése: Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi Kft. Állampusztai Kft. A társaság székhelye: Állampuszta A társaság fióktelepe: - Adószáma: KSH száma: Cégjegyzékszáma: Honlapcím: Az Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi Kft. egyszemélyes korlátolt felel sség társaság. Tulajdonosa a Magyar Állam. A társaságot január 1.-én a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma alapította határozatlan id re. Alapítása átalakulással az évi LIII. törvény alapján történt. Az Állampusztai Kft. az Állampusztai Célgazdaság általános jogutódja. Tulajdonosi döntés alapján 2002-ben kivált a Nagyfai Kft. és ekkor alakult ki az Állampusztai Kft jelenlegi szerkezete. Kiváláskor az Állampusztai Kft. törzst kéje Ft-ban került megállapításra. A társaság alapításkor meghatározott feladata az elítéltek foglalkoztatása. A évi CVI. törvény hatálybalépésével változott a tulajdonosi képviselet, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. Vagyonkezelési szerz dés alapján a Vagyonkezel a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, képviseli dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok. Állampusztai Kft. alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök közül ki kell emelni a mez gazdasági termelést, ezen belül a szántóföldi növénytermesztést és az állattenyésztést. A mez gazdasági tevékenység adta 2011-ben az éves árbevétel 89,2 %-át. A társaság jelenleg 9892 hektár területtel rendelkezik, ebb l a szántóterület aránya 58,4 %. 2

4 Állattenyésztés f csoportjainak éves átlaglétszáma tárgyévben 367 db mangalica, 1959 db juh, db pulyka, 3431 db broiler csirke, 46 db ló. A 2011-es termelési évet az Állampusztai Kft adózott eredménnyel zárta, ami a tervezett eredményhez viszonyítva kiemelked en alakult. A kedvez tlen tavaszt követ en, év közben javultak a gazdálkodási feltételek. A termésátlagok, a termékek árszintje jelent sen magasabb volt a vártnál. Az értékesítés nettó árbevétele , 48,5 %-kal magasabb mint 2010-ben, 50,8 %-kal haladja meg a tervezettet. Az állattenyésztés fedezethiánya továbbra is számottev, a felvásárlási ár az önköltség alatt maradt, amit a részleges támogatások, és a felvásárlási ár pozitív változása sem kompenzált. Annak ellenére, hogy a pulyka ellenértékét megkaptuk, a fizetési készség nem volt folyamatos, rendszeresen késve teljesítettek. A baromfiágazat helyzete továbbra sem stabilizálódott. Az elítélt foglalkoztatás szempontjából jelent s ágazat fenntartásához, a növénytermesztésben keletkezett fedezet járult hozzá. A bevétel f ágazatonkénti megoszlása az elmúlt két évben Árbevétel terv % Szántóföldi növénytermesztés ,4 Állattenyésztés ,0 Erd gazdálkodás ,9 Egyéb mg. tevékenység ,5 Alaptevékenységen kívüli tevékenység ,2 Összesen: ,5 2. A számviteli politika bemutatása a) A beszámoló formája, tartalma Társaságunk a hatályos Számviteli törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. A beszámolót a számviteli törvényben meghatározott szerkezetben az ott el írt tagolásban, az el írt tételeket a megadott sorrendben, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszer en vezetett kett s könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthet formában, magyar nyelven kell elkészíteni. A mérleg, az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti kötelez tagoláson túl, tovább nem részletezett, illetve összevonásokat nem tartalmazhat. Az éves beszámoló részét képez mérleget, eredménykimutatást és kiegészít mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. 3

5 Társaságunk a beszámoló mérlegét a törvény 1. sz. melléklet A változata szerinti, eredménykimutatását a törvény 3. sz. melléklet (forgalmi költség eljárás) A változata szerinti tagolásban készíti el. Az Alapító információs igényeinek kielégítésére az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet (összköltség eljárás) A változata szerinti tagolásban is elkészítjük. Az eredménykimutatás alátámasztására Társaságunk az els dleges költséghely-költségvisel, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza. Társaságunk az Sztv. el írásainak (12. ) megfelel en könyvvezetési kötelezettségét a kett s könyvvitel rendszerében teljesíti. b) Üzleti év, a mérleg fordulónapja, a mérlegkészítés id pontja Üzleti év az az id tartam, amelyr l a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év id tartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: az üzleti év utolsó naptári napja. A mérlegkészítés id pontja: a tárgyévet követ év április hó 30. napja. c) Értékcsökkenési leírás szabályai Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve, a hasznos élettartam figyelembe vétele alapján meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Az 50 egyedi beszerzési, el állítási érték alatti vagyoni érték jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy el állítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d) Piaci értéken történ értékelés elveinek ismertetése Év közben az eszközökr l mennyiségben és értékben analitikus nyilvántartást vezetünk. Tárgyi eszközök közül az ingatlanokat négy, a berendezéseket, járm veket kétévenként egyeztetjük a nyilvántartásokkal. Egyéb eszközöket évente tényleges leltár felvétellel alátámasztva vesszük számba. Immateriális javakat, tárgyi eszközöket egyedileg, beszerzési, el állítási értéken tartjuk nyilván. A mérlegbe amortizációval csökkentett nettó értéken kerülnek. Befektetett pénzügyi eszközöket értékvesztéssel csökkentett könyvszerinti értéken tartjuk nyilván. Vásárolt készleteket a f könyvben anyagféleségenként csoportosítva, elkülönítve, elszámoló áron tartjuk nyilván és számoljuk el. Anyagféleségenként gy jtött árkülönbözetet negyedévente osztjuk fel a készlet és készletcsökkenés arányában. 4

6 El z évek saját termelés készleteit év közben sz kített, valamint sz kített él súly önköltségen tartjuk nyilván és számoljuk el. Tárgyévi el állítású termékeket elszámoló áron hozamoljuk és használjuk fel. Saját termelés termékek tényleges el állítási költségét év végén a termelési folyamat befejezésekor utókalkulációval állapítjuk meg és módosítjuk az elszámoló áron elszámolt készletértéket. Követeléseket egyeztetve, számla szerinti összegben tartjuk nyilván. Min sítésük a lejárati id, valamint a behajthatóság szerint történik. Saját t ke könyvszerinti, ezen belül a jegyzett t ke a cégbíróságon bejegyzett értéken szerepel. Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegben könyvszerinti értéken szerepelnek. e) A társaság könyvvizsgálatával megbízott, beszámoló aláírására jogosult, könyvviteli feladatok irányításáért felel s személy. Társasági törvényben leírtak szerint a társaság választott könyvvizsgálót alkalmaz. A könyvvizsgáló neve, címe: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt Budapest, F utca 71. II./1. MKVK nyilvántartási száma: Képvisel je: Fiedler Gábor Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tagsági száma: Az éves beszámoló aláírására jogosult, és a törvény által arra köteles személy: Schneider Gyula ügyvezet igazgató Dunaföldvár, Pet fi u. 18. A könyvviteli feladatok irányításáért felel s személy: Kriska József Harta, Templom u. 94. MKVK tagsági száma: Számviteli elvekt l való eltérést, a mérleg és eredménykimutatás tudomásunk szerint nem tartalmaz. 5

7 SPECIFIKUS RÉSZ B) SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉR L, A LIKVIDITÁSRÓL, ÉS A FIZET KÉPESSÉGR L A mutatók táblázatos formában a 1. számú mellékletben találhatók. C) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének valamint halmozott értékcsökkenésének alakulása Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés Egyéb növekedés 4 - Értékesítés 5 - Selejtezés 6 - Egyéb csökkenés 7 Záró bruttó érték Nyitó értékcsökkenés Terv szerinti écs Terven felüli écs Értékesítés miatt kiv Selejtezés miatt kiv Egyéb csökkenés 14 Záró értékcsökkenés Záró nettó érték

8 Ingatlanok M szaki berendezések gépek, járm vek Egyéb berendezések felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások Tárgyi eszközök összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés Egyéb növekedés 4 - Értékesítés Selejtezés Egyéb csökkenés Záró bruttó érték Nyitó értékcsökkenés Terv szerinti écs Terven felüli écs Értékesítés miatt kiv Selejtezés miatt kiv Egyéb csökkenés Záró értékcsökkenés Záró nettó érték Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Lineáris módszerrel elszámolt Terv szerinti értékcsökkenési leírás Degresszív Teljesítmény módszerrel arányosan Egyösszeg elszámolt elszámolt Összesen Terven felüli értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás összesen Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen Ingatlanok M szaki berendezések gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások Tárgyieszközök összesen

9 3. Az értékhelyesbítések bemutatása Értékhelyesbítés elszámolásának lehet ségével a társaság nem élt. 4. Lízingelt eszközök a tárgyévben pénzügyi lízing keretében üzemeltetett eszközök lízingfeltételeinek bemutatása Lízingelt eszközök és a fennálló törleszt részletek Értéke Futamid Törlesztés New-Holland TG 285 er gép hó 609 Törleszt részletek összesen: Befektetések tulajdoni hányadok, szavazati arányok bemutatása Befektetések Cégjegyzék száma Névérték Beszerzési érték Értékvesztés Mérleg érték Szavazati arány % Kalocsai F szerpaprika Zrt. Kalocsa ,4 Összesen: Dolgozóknak adott kölcsön

10 6. Készletek alakulása Készletek december 31.-én Változás Anyagok Ebb l: Ipari takarmány Üzemanyag Alkatrész Állatgyógyszer Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Ebb l: Pulyka Sertés Késztermékek Ebb l: Búza Kukorica Szója Árpa Áruk Készletekre adott el leg Összesen: Készletek szükség esetén mobilizálhatóak, azok a termelési folyamat részét képezik. 7. Követelések külön kiemelve az elszámolt értékvesztést Követelések (vev k) megoszlása december 31.-én lejáratuk szerint Fizetési határid n belül napon belül lejárt nap között lejárt nap között lejárt napon túl lejárt Összesen:

11 Követelésekre elszámolt értékvesztés: Követelés Ft Értékvesztés % Ft Merián Zrt. fa törölve 100, Agrárium 96 Exim Kft , Vér Sándor , Kaszala Imre , Springer Attila , Egyéb , Összesen: , Egyéb követelések Változás Rövid lejáratra adott kölcsön Elszámolás adóhatósággal Munkáltatói kölcsön éven belüli része 2 2 Elszámolás dolgozókkal Földalapú támogatás (SAPS, AKG) Szállítói túlfizetés Egyéb Összesen: Értékpapírok Forgatási céllal vásárolt értékpapírral a társaság nem rendelkezik. 9. Saját t ke Változás Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját t ke

12 A t ketartalék tal növekedett, a változást, a támogatások visszafizetési kötelezettségével arányos lekötött tartalékból felszabadított 6603 okozza. A lekötött tartalék képzését, jogszabály alapján t ketartalékba helyezett támogatások, visszafizetési kötelezettséggel terhelt, még fennálló része indokolja az alábbiak szerint. Összesen Visszafizetési kötelezettség lejár Lekötött tartalék Céltartalékok Céltartalékot, 2006-ban értékben képeztünk a gázolajtartályok és az esetleges környezeti károk felszámolására. A kármentesítés befejez dött, a beavatkozást a hatóság befejezettnek nyilvánította. A kármentesítést követ tereprendezés elkészült. A céltartalék 2010-ben kivezetésre került. Céltartalék képzés nem indokolt. 11. Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettségek alakulása Összesen Törlesztés Aszálykáros hitel Lízing Összesen: Az éves hitelkeret fedezeteként az el z évek gyakorlatának megfelel en, keret jelzálogként kezelt alábbi ingatlanokat fogadta el a bank. Földterület Solt 0269/1; 0269/2; 0271 hrsz Harta 0180; 0181; 0187/3; 0187/4; 0212 hrsz Pince Solt 4681 hrsz Ingó dolgot (szárító berendezés) terhel jelzálogjog

13 Egyéb kötelezettségek Változás Lízingtörlesztés éven belül Fogvatartott bér Polgári bér TB elszámolás Elszámolás adóhatósággal Elszámolás dolgozókkal Egyéb Összesen: Aktív és passzív id beli elhatárolások alakulása, tartalma Aktív id beli elhatárolások Változás Bevételek aktív id beli elhatárolása Közvetített szolgáltatás (villamosenergia, kábeltévé) Biztosító kártérítése Kamat Biztosítási díj törlés, bonusz Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Hírlap el fizetés Munkaruha Nyomtatvány, irodaszer Biztosítási díj Állatnyilvántartási szolgáltatás Gázszolgáltatás Halasztott ráfordítások Összesen:

14 Passzív id beli elhatárolások Változás Bevételek passzív id beli elhatárolása Lakbér Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Vezetékes gáz Villamosenergia Vízdíj Személyszállítás Licencdíj Igénybe vett egyéb szolgáltatások Egyéb Halasztott bevételek Fejlesztési célú támogatások elhatárolása Összesen:

15 13. Értékvesztések Nyitó Elszámolt Visszaírt Csökkenés Záró Vagyoni érték jogok 0 0 Immateriális javak: 0 0 Ingatlanok és vagyoni ért. jogok M szaki berendezések Egyéb berendezések 0 0 Tenyészállatok Beruházások 0 0 Tárgyieszközök: Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök: Befektetett eszközök összesen: Anyagok Befejezetlen és félkész termékek 0 0 Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk 0 0 Készletre adott el legek 0 0 Készletek: Köv. áruszállítás és szolg. (vev k) Köv. egyéb rész. viszonyban lév vállalkozással szemben 0 0 Egyéb követelések 0 0 Követelések: Pénztár, csekkek 0 0 Bankbetétek 0 0 Pénzeszközök: 0 0 Forgóeszköz összesen: Eszközök összesen:

16 D) EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés f bb irányai szerint Árbevétel % Szántóföldi növénytermesztés ,4 Állattenyésztés ,0 Erd gazdálkodás ,9 Egyéb mez gazdasági tevékenység ,5 Alaptevékenységen kívüli tevékenység ,2 Összesen: ,5 2. Egyéb bevételek Változás Értékesített tárgyi eszközök Értékesített követelések Egyéb bevételek (kártérítés, késedelmi kamat, támogatás költségek fedezetére) Utólag kapott engedmények Céltartalék felhasználás Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Kapott támogatás Biztosító kártérítése Különféle egyéb bevételek Összesen: A fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos többletköltségek részbeni ellentételezésére kapott támogatások, annak hatása az eredményre Elszámolás módja Havi ütemezésben egyéb bevétel Pályázati úton Összesen:

17 Egyéb bevételekb l a NAV-tól, MVH-tól igényelt támogatások, visszatérítések alakulása Változás Agrárfinanszírozási támogatás Földhasznosítási támogatás* Agrár környezetgazdálkodási támogatás Piacra jutást el segít támogatás Jövedéki adó visszatérítés Állatjóléti támogatások shonos állatfajták meg rzése Egyéb támogatások Összesen: * SAPS 3. Költségek költségnemenkénti bontása, alakulása; a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése Költségnemek és saját teljesítmények részletezése Saját el állítású eszközök aktivált értéke Saját termelés készletek állományváltozása III. Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás

18 4. Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévben a társaságnál nem volt. 5. Egyéb ráfordítások f bb csoportjai, azok alakulása Változás Értékesített tárgyi eszközök értéke Értékesített követelések értéke Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások (kártérítés, késedelmi kamat) Utólag adott engedmények Céltartalék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Káresemény, elhullás Adók, illetékek, hozzájárulások Különféle egyéb ráfordítások Összesen: Pénzügyi m veletek eredményében f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Változás Kapott osztalék Kapott kamatok Árfolyamnyereség Pénzügyi m veletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetend kamatok Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai - árfolyamveszteség Pénzügyi m veletek ráfordításai Összesen:

19 7. A rendkívüli eredmény f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Rendkívüli ráfordítások és a rendkívüli bevételek alakulása Térítés nélkül átadott eszköz Rendkívüli ráfordítások összesen: Vagyonfelosztásból kapott pénzeszköz Leltártöbblet elszámolása Véglegesen kapott fejlesztési támogatás elszámolt része Rendkívüli bevételek összesen: Adózás a társasági adó alapjának levezetése Jogszabály szerint a társaság nem tartozik a társasági adó hatálya alá. 9. Módosítások El z éveket érint jelent s önellen rzést nem hajtottunk végre. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Részesedési viszonyban álló vállalkozások adatai Az adatok a C. 4. fejezetben bemutatásra kerültek. 2. Kötelezettségvállalások Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettsége a társaságnak nincsen. Mérlegben meg nem jelen, jöv beni kötelezettség nem ismert. 18

20 3. Mérlegen kívüli tételek Mérlegben nem szerepl jelent sebb, értékkel nyilván nem tartott vagyontárgyakról, mérlegen kívüli egyéb tételekr l, így különösen függ és biztos (jöv beni) kötelezettségvállalásról az ügyvezetésnek nincs tudomása. 4. Üzletvezetés, igazgatóság, felügyel bizottság Az üzletvezetés, felügyel bizottság, könyvvizsgáló éves járandóságai Létszám f Járandóság Folyósított el leg, kölcsön Ügyvezet Felügyel bizottság Könyvvizsgáló Bér- és létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatottak létszáma, járandóságai Állománycsoport Átlagos statisztikai létszám f Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Teljes munkaid s fizikai nem fizikai Részmunkaid s fizikai nem fizikai Egyéb, állományon kívüli Összesen: Fogvatartott fizikai nem fizikai Összesen: Mindösszesen:

21 6. Egyéb adatok Környezetvédelemmel összefügg információk Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök. Mennyiség db Létesítés kelte Bruttó érték Nettó érték Monitoring kutak Monitoring kút Összesen: Veszélyes hulladékok (tonna) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ártalmatlanítás ráfordításai Állati hulla - 5,7 5, Fáradtolaj - 1,1 1,1 Akkumulátor - 0,9 0,9 PCB kondenzátor - 0,2 0,2 Növényvéd szer-göngyöleg - 0,8 0,8 Olajosrongy, f részpor, sz r - 0,7 0,7 84 Összesen: 2472 Veszélyes hulladékot el írások szerint tároljuk, majd szakosodott vállalkozásokkal, térítés ellenében megsemmisíttetjük, vagy hasznosításra értékesítjük. 7. Cash-flow kimutatás 20

22 1. sz. melléklet Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemz mutatók Leírás % % % Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök Eszközök összesen , ,7 114,8 Befektetett eszközök fedezettsége Saját t ke Befektetett eszközök , ,6 96,3 T ke szerkezete Idegen t ke Összes forrás , ,0 36,5 Saját t ke aránya Saját t ke Összes forrás , ,3 110,6 M szaki berendezések elhasználódottsági foka Berendezések nettó értéke Berendezések bruttó értéke , ,9 143,0 Beruházások fedezete Beruházások tárgyévi ráfordítása Értékcsökkenési leírás , ,1 995,4 Forgóeszközök aránya Forgóeszközök Eszközök összesen , ,9 92,6 Saját t kenövekedési mutató Saját t ke Jegyzett t ke , ,0 133,4 Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök +forgóeszközök , ,8 114,8 Vev állomány aránya a szállítóállományhoz Vev k Szállítók , ,0 1992,9 1

23 1. sz. melléklet A pénzügyi likviditási helyzet jellemzése Leírás % % % Likviditási mutató Forgóeszközök Kötelezettségek , ,1 253,4 Rövidtávú likviditás I. Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek , ,9 255,3 Rövidtávú likviditás II. Forgóeszközök követelések Rövidlejáratú kötelezettségek , ,6 199,7 Gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek , ,4 172,1 Hitelfedezetségi mutató Követelések Rövidlejáratú kötelezettségek , ,2 376,8 Kölcsön fedezeti arány Kötelezettségek-likvid eszközök Saját t ke + kötelezettségek - likvid eszközök Kamatfedezetségi mutató Adózás el tti eredmény + kamat Kamat , ,6 948,6 Eladósodottság mértéke Kötelezettségek Saját t ke , ,3 33,1 Árbevételre vetített eladósodottság Hosszúlejáratú kötelezettségek és saját források aránya Kötelezettségek likvid eszközök Nettó árbevétel Hosszúlejáratú kötelezettségek Saját t ke + hosszúlejáratú kötelezettség , ,3 37,5 2

24 1. sz. melléklet A vállalkozás jövedelmi helyzetének jellemzése Leírás % % % Bruttó termelési érték Nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmények ,1 Anyagmentes termelési érték Bruttó termelési érték anyagjelleg ráfordítások ,2 Termelési költségszint Összes költség Bruttó termelési érték , ,1 78,2 Értékesítési költségszint Értékesítés közvetlen költsége Nettó árbevétel , ,8 80,0 Anyaghányad Anyagjelleg ráfordítások Bruttó termelési érték , ,4 77,7 A t ke hatékonysága Adózott eredmény Saját t ke , ,1 194,6 T kearányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Saját t ke , ,7 188,5 Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Eszközök összesen , ,3 208,0 Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Nettó árbevétel , ,9 169,6 Él munka hatékonyság Anyagmentes termelési érték Bérjelleg költségek , ,1 189,0 3

25 2. sz. melléklet CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám december 31. adatok -ban A tétel megnevezése El z év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (M ködési cash flow, sorok) Adózás el tti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív id beli elhatárolások változása ± Vev követelés változása ± Forgóeszközök (vev követelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív id beli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi m veletekb l származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, t kebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, t kekivonás (t keleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezető igazgató

Schneider Gyula ügyvezető igazgató Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2013. május 6. Schneider Gyula ügyvezető igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben