Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár"

Átírás

1 Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola 2012.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A téma bemutatása, indoklása, kutatási cél meghatározása A kutatás témája A kutatás célja Kutatási módszerek A disszertáció felépítése A parkolásszabályozással kapcsolatos hazai szakmai gyakorlat bemutatása, problémák felvetése Általános összefüggések A parkolási igények meghatározása Magyarországon a joghatályos szabályozás szerint Nemzetközi gyakorlat és szakirodalom bemutatása Parkolási igények meghatározásának nemzetközi gyakorlata Európa Európán kívül Összehasonlítás A megépített és az előírt parkolóhelyek számának aránya meglévő autómentes övezetekben Városszerkezeti zónák meghatározása, közterületek felosztása a nemzetközi gyakorlatban Területhasználati funkciók és hozzárendelt parkolási megoldások vizsgálata 4.1. Probléma-felvetés, konfliktusok Parkolási igények vizsgálatánál alkalmazott jellemzők Városközponti, vagy vegyes használatú övezetek, forgalomkeltés Egyes funkciók vizsgálata Lakófunkció Kereskedelem Oktatási intézmények Közösségi szórakoztató és kulturális egységek Sportolásra, strandolásra szolgáló létesítmények Igazgatási, ellátó és szolgáltató egységek.72. 2

3 Fekvőbeteg-ellátó, gyógykezelő egységek Közforgalmú, személyközlekedést ellátó egységek Egyéb rendeltetési egységek Összegzés Felsőoktatási intézmények parkolási vizsgálatai Széchenyi István Egyetem (Győr) Campus Szent István Egyetem (Gödöllő) Campus Eredmények összehasonlítása, következtetések Következtetések, megállapítások Parkolási igények meghatározásának folyamatábrája (modell) Tézisek Összefoglalás, kapcsolódó kutatási lehetőségek a jövőben Irodalomjegyzék Saját (vonatkozó) publikációk jegyzéke Fogalom-meghatározások Ábrajegyzék Táblázatjegyzék Összefoglaló Abstract Mellékletek A) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (kivonat) B) Nagy Britanniában alkalmazott helyi parkolási normák C) Németországban alkalmazott parkolási normák D) Ausztriában alkalmazott parkolási normák E) Csehországban alkalmazott parkolási normák F) Egyesült Államokban alkalmazott helyi parkolási normák Táblázatok (7-15., 19., 20., 22., 23.) Ábrák (47., 54., 61., 62.) Számlálólap parkolási felméréshez Széchenyi István Egyetem, Parkolási felmérés értékelőlapok Szent István Egyetem, parkolási felmérés értékelő lapok 3

4 1. A kutatási téma bemutatása, indoklása, kutatási cél meghatározása 1.1. A kutatás témája Doktori értekezésem témájául a fenntartható közlekedés és a várostervezés kapcsolatának egyik kulcskérdését, a parkolásszabályozást választottam. Azon belül a parkolási igények meghatározásának módszertanát kívánom kidolgozni, a fenntartható mobilitás elveinek figyelembe vételével. Tekintettel a téma komplexitására, a kutatás egyaránt érint építőmérnöki, közlekedésmérnöki, urbanisztikai és szociológiai tudományterületet is. Ilyen módon a téma jól illeszkedik a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájának több tudományterületet átfogó szakmai jellegéhez. A téma aktualitásának indoklása Napjainkban a parkoló autók városi utcáink jellegzetes, a közterületek jelentős részét elfoglaló, városképet meghatározó elemei. Egyéni autóhasználatra épült (illetve ide fejlődött) társadalmunkban a parkolás problémává alakult. Probléma az autóvezetők számára, akik parkolni szeretnének, de nem áll rendelkezésre elegendő parkolóhely. Probléma a gyalogosok számára, akik elől a parkoló autók elfoglalják a közlekedési területet (különösen a városközpontok sűrűn beépített területein). Probléma a társadalom egésze számára, hiszen a városi területeken keletkező, illetve az oda irányuló forgalom a kínált parkolóhelyek számától, illetve a parkolásszabályozásától függ. A növekvő forgalmi terhelés egy területen a forgalombiztonsági helyzet romlását, valamint jelentős, nehezen visszaszorítható környezeti ártalmakat okoz. Hány parkolóállást alakítsunk ki? Kínáljunk annyi parkolási lehetőséget, amennyit csak lehetséges az adott területen? Maradéktalanul szolgáljuk ki, vagy inkább kontrolláljuk a parkolási igényeket? Jól használható és elégséges a jelenlegi országos szabályozás minden területen, a helyi viszonyok figyelembe vételétől függetlenül? A városi területeken parkoló gépjárművek száma közös problémaként jelenik meg minden fejlett országban. A parkolás szabályozása egy eszköz az önkormányzatok és a szakemberek kezében, akik a közlekedési torlódások és az általuk okozott környezeti károk ellen küzdenek. A parkolási lehetőségek (kínálat) egy bizonyos szint alá szorítása (kontrollja) mind közterületeken, mind magán területeken- azt eredményezheti, hogy egy bizonyos zónában csökken a forgalmi terhelés, mivel a lehetőségeinknél kevesebb parkolóhelyet biztosítunk. 4

5 Mivel egy területen a generált forgalom ( forgalomkeltés ) jelenleg is a zónában található parkolóhelyek számának és a parkolásszabályozásnak függvényében számolandó, az úgynevezett parkolási normák alapvetően meghatározó szereppel bírnak a keltett forgalom nagyságában és a forgalmi terhelés által okozott környezeti és társadalmi hatások volumenében. Néhány évvel ezelőtt még minden fejlett országban a szabályozás az egy bizonyos beruházáshoz megépítendő parkolóhelyek számának minimumát határozta meg. Magyarországon a szabályozás jelenleg is ezt a gyakorlatot követi. A városi életszínvonal növelése iránti társadalmi igény megjelenése és erősödése miatt a fenntartható fejlődés és ennek részeként a fenntartható közlekedés a településtervezés alapvető elvévé vált. A fejlett országok városainak mindegyikében hasonló folyamat zajlott le a XX. század utolsó évtizedeiben: a megnövekedett forgalmi terhelés, a magas szintű zajterhelés, a jelentős légszennyezettség miatt a városi lakosság létszáma csökkenni kezdett, mivel a népesség egy része kiköltözött a városokból. A szakemberek felismerték, hogy a forgalmi terhelés csökkentésének egyik megfelelő eszköze a parkolási igények visszafogása, amelyet leghatékonyabban a területhasználat fenntartható tervezésével lehet elérni. Ezért Európa számos országában a szabályozás a parkolási követelményekre vonatkozóan (biztosítandó parkolóhelyek száma) minimum számok meghatározása helyett maximum parkolási normákat írt elő, ezzel a parkolásszabályozás új irányzata jelent meg. Természetesen az újfajta szabályozás kezdetben erős társadalmi ellenállásba ütközött, mivel az autósok számára ez a döntés kedvezőtlen volt. Általánosan elmondható, hogy az új parkolásszabályozási elveket alkalmazó országokban az első eredmények (jobb környezeti körülmények és emelkedő városi életszínvonal) meggyőzték az embereket és a társadalmi elfogadottság megerősödött. A tényleges parkolási igények kutatásának további jelentős oka a fenntartható közlekedés és élhető városok megteremtése felé vezető újabb eszköz: az autómentes övezetekben alkalmazandó parkolási követelmények és egyéb kritériumok vizsgálata, vonatkozó parkolási normák meghatározása. Bár jelen dolgozat korlátozott terjedelme miatt nem foglalkozhat részletesen a kérdéssel, de a téma aktualitását adja a városi közterületek szükségszerű újrafelosztásának előkészítése is, hiszen a haladó és álló gépjárműforgalom aránytalanul nagy területet foglal el a városi közterületből, a közösségi terek és a zöldfelületek rovására. 5

6 A magyarországi tervezési gyakorlatban kötelezően alkalmazandó, az egyes létesítményekhez biztosítandó parkolóhelyek számára vonatkozó előírások még az egyes területhasználati funkciókhoz tartozó, minimális parkolási normákat tartalmazzák. A szabályozástól való eltérésre nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre és nem használható a különidejűség elve sem. Néhány település önkormányzata és beruházóik/befektetőik szándékában állt új, környezetvédelmi szempontból megfelelőbb (fenntartható) fejlesztés megvalósítása, de a jelenlegi szabályozások nem tették lehetővé ilyen fejlesztések megépítését. A kutatás egyik fő célja annak megmutatása, hogy a hazai parkolásszabályozásra vonatkozó előírások nem felelnek meg a valós parkolási igényeknek és teljesen figyelmen kívül hagyják a fenntartható közlekedés prioritásait. A parkolási normák módosítása során a legfontosabb szempont megfelelő egyensúly megteremtése a parkolási igények és a biztosított parkolóhelyek száma között, de a tervezési elveket (ezek fontossági sorrendjét) világosan kell látni a teljes folyamat alatt: a módosítás fő célja egy fenntartható, élhető település kialakítása A kutatás célja A kutatási célok: a szükséges parkolóhelyek számának meghatározására Magyarországon jelenleg alkalmazott módszer nem megfelelőségének, valóságtól való eltérésének a megmutatása, a változtatás szükségességének igazolása, a parkolási normák új számítási módszeréhez figyelembe venni szükséges tényezők meghatározása, általános összefüggések vizsgálata, tendenciák keresése az egyes településrendezési funkciók jellemzői (városszerkezeti elhelyezkedésük, közlekedési ellátottságuk, stb.) és a hozzájuk biztosítandó parkolóhelyek száma között, módszertan, modell kidolgozása a reális parkolási igények meghatározásának folyamatára (a fenntartható közlekedés elvei alapján) a várostervezési és a 6

7 közlekedéstervezési gyakorlat számára. Napi szinten könnyen használható és könnyen módosítható (rugalmas, alkalmazkodó) modell felépítése. olyan új parkolási normarendszer megalapozása, amely differenciáltabb, reálisabb és jobban kiszolgálja a fenntartható közlekedés megteremtési lehetőségét, mint a jelenlegi szabályozás. Az egyik fő kutatási cél a lehetséges csökkentési arányok meghatározása a különböző területhasználati funkciók és helyszínek esetében, annak érdekében, hogy a keltett forgalom volumene kisebb legyen, így segítve elő a biztonságosabb és jobb minőségű városi környezetet Kutatási módszerek A kutatási célok elérése érdekében az alábbi kutatási módszerek alkalmazása vált szükségessé a disszertáció kidolgozása során: szakirodalom, hazai és nemzetközi gyakorlat és előírások áttekintése A kutatás fő témájának (reális parkolási igények megállapítása egy kidolgozott szempontrendszernek megfelelően) áttekintése a nemzetközi és hazai gyakorlatban, valamint ezek összehasonlítása, a problémák felismerése után a legfontosabb alapját képezi a további munkának. Nemcsak az európai, de tengerentúli országokban alkalmazott (általában tapasztalati tényezőkre alapozott) parkolási normákat, valamint azok kritikáját is áttekintem a dolgozatban. jelenségek okainak azonosítása, következmények előrebecslése A parkolási igények meghatározása hazai gyakorlatának (előírásainak) ismertetése után, a jelenleg alkalmazott módszer következtében fellépő problémák, okaik azonosítását és a módszer további alkalmazásának lehetséges következményeit is tartalmazza a dolgozat. hipotézisek felállítása A problémák felsorolása után vizsgálatra érdemes megoldási javaslatokat adok, amelyek igazolásra váró hipotézisekként jelennek meg a kutatásban. 7

8 adatgyűjtés, adatbázis felépítése Az általános összefüggések felállításához és a tendenciák felismeréséhez, illetve igazolásához számos adat gyűjtése szükséges. A különböző területhasználati funkciókra vonatkozó, jelenleg létező parkolóhelyek számát és a hozzátartozó parkolási igényeket gyűjtöttem össze különböző méretű településeken, eltérő kapcsolatrendszerrel kiépített hálózatok esetében. Az adatok gyűjtésében a szakmai gyakorlatom alatt beszerzett adatok mellett segítségemre voltak a Széchenyi István Egyetem, valamint a Szent István Egyetem hallgatói is. Az összegyűjtött adatokból egy (későbbi kutatások során bővíthető) adatbázist hoztam létre, amelyben nyolc különböző területhasználati funkcióhoz összesen 165 parkolási, műszaki és egyéb adatsort rendeltem. Külön adatbázisban gyűjtöttem a parkolási norma teljesítésének településközpontokban tapasztalható arányára vonatkozó adatokat. Az adatbázisok létrehozására és kezelésére az EXCEL-programot alkalmaztam. parkolási felmérések Számlálásos adatgyűjtést végeztem a felsőoktatási intézmények parkolási vizsgálatainak esetében, ahol a rendszámok utolsó négy karakterének rögzítése történt meg a parkolóba való be-, illetve kihajtás időpontjában. összehasonlító elemzés Az adatgyűjtés során begyűjtött parkolási adatokat meghatározott szempont szerint összehasonlító elemzésnek vetettem alá, a következtetéseket szövegesen értelmeztem és grafikus formában ábrázoltam. hipotézisek igazolása, verifikálása Az összehasonlító elemzés eredményeit, a levonható következtetéseket használom fel a hipotézisek igazolására, illetve további vizsgálat szükségességének megállapítására. modell felépítése A kutatás legfontosabb eredménye egy szakmai gyakorlatban is könnyen alkalmazható rugalmas modell kidolgozása a parkolási igények meghatározására, a kidolgozott szempontrendszernek megfelelően. A modell megjelenítését folyamatábraként, illetve a PowerPoint software alkalmazásával oldottam meg. 8

9 1.4. A disszertáció felépítése Jelen disszertáció alapvetően nyolc részre tagolódik. A bevezető fejezetben a kutatás témáját, célját és az alkalmazott kutatási módszereket ismertetem, valamint igazolom a téma aktualitását és multidiszciplináris jellegét. A következő részben kerül sor a kutatási téma részletes ismertetésére, valamint a kutatás okát jelentő problémák meghatározására. Itt mutatom be a Magyarországon jelenleg alkalmazott, parkolási követelményekre vonatkozó tervezési elveket és ezek további alkalmazásának várható következményeit. A második fejezetben ismertetem a különböző területhasználati funkciókra és övezetekre vonatkozó parkolási igények megállapítására létező magyarországi szakmai gyakorlatot, rámutatva a problémákra, a nem következetesen kezelt kérdésekre. A harmadik fejezet mutatja be a parkolási igények megállapításának nemzetközi gyakorlatát, mind Európában, mind a tengerentúlon. A fejezet végén összehasonlító táblázat mutatja a nemzetközi gyakorlat sokszínűségét. A negyedik fejezetben mutatom meg a hazai szabályozás sürgős felülvizsgálatának szükségességét és ismertetem a kutatás során elvégzett vizsgálatokat, az adatgyűjtés eredményeit. Az ötödik rész tartalmazza a vizsgálatok eredményeiből levonható következtetéseket. Felsorolom azon tényezőket is, amelyek figyelembe vétele szükséges a továbbiakban (a területhasználat típusa, a vizsgált terület városi szerkezetben elfoglalt helye, a közösségi közlekedési rendszer megközelíthetősége és szolgáltatási szintje, a területhasználati funkciók közlekedésére jellemző különidejűség, stb.) a parkolási igények meghatározásánál. A hatodik fejezetben ismertetem a kutatási munka legfontosabb eredményét: a parkolási igények meghatározásnak modelljét. A kutatási munka új tudományos eredményei tézisek formájában a hetedik fejezetben találhatók. A nyolcadik rész mutatja be a kutatási téma továbbgondolásának, további vizsgálatoknak, illetve kutatásoknak szükségességét és tervezett irányait is. 9

10 2. A parkolásszabályozással kapcsolatos hazai szakmai gyakorlat bemutatása, problémák felvetése 2.1. Általános összefüggések A kutatási folyamat első lépéseként a kutatási terület szakmai hátterét és az alapfogalmak disszertációban alkalmazott értelmezését ismertetem. A kutatási téma alapkérdése tágabb kitekintésben a fenntartható közlekedés és a településrendezés összefüggése, pontos megfogalmazásban pedig az élhető (és jövőben is fenntartható) városi környezet elősegítése a közlekedési szakág egy szegmensének (a parkolási igények meghatározásának) kontrolljával. A fenntartható fejlődés (az EU értelmezése szerint) olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk képességét, hogy kielégítsék saját igényeiket. [10] Magyarország Nemzeti Fenntartható Stratégiája szerint a fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, valamint a fenntartható társadalomban érvényesül a szociális igazságosság, és az életminőség folytonos javítására való törekvés. [30] A fenntartható fejlődés egyik legfontosabb alapeleme a fenntartható közlekedés. Ennek fogalmát, alapelveit és eszközrendszerét mind az Európai Unió, mind Magyarország közlekedéspolitikája is tartalmazza. A magyar közlekedéspolitika célja gazdasági szempontból hatékony, a társadalmi igényeknek megfelelő, korszerű, biztonságos és a környezetet egyre kevésbé terhelő közlekedés megteremtése. [1], [20],[51] 2007-ben jelent meg az akkori Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kidolgozott Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia , amely (az EU Közlekedéspolitikájának alapelveire építve) általános jövőképét az alábbiakban foglalta össze: A versenyképes gazdaság működési és fejlődési feltételeinek biztosítása, a mobilitási igények ésszerű kiszolgálása, minden alágazatban növekvő forgalom mellett költséghatékonyabb és a környezetet kevésbé terhelő rendszerek kialakításával. [14] A főbb, általános célok között szerepel: mobilitási esélyegyenlőség biztosítására törekszünk. A fenntartható mobilitás feltételeit a gazdasági, ökológiai és társadalmi fenntarthatóság figyelembe vételével kívánjuk biztosítani oly módon, hogy az intézkedések a hazai 10

11 személyközlekedés versenyképességét fokozódó mobilitási igény mellett kedvezően befolyásolják. célunk a közlekedésbiztonság javítása. célunk a mobilitás növekedésével együtt járó fokozott környezetterhelés mérséklése. A közlekedés környezetre gyakorolt legjelentősebb negatív hatásainak csökkentése (a levegőszennyezés; zaj, rezgés; az infrastruktúra elválasztó, élőhelyeket feldaraboló hatásának minimalizálása). A közlekedés közvetlenül is befolyásolja az életminőséget ez különösen igaz a településen belüli közlekedésre, ahol az egyes életfunkciók (lakás, munka, oktatás, ellátás, szórakozás) térbeli elhelyezkedése (településszerkezet) és időbeli összekapcsolódása a városi közlekedés keretein belül komplex rendszert alkot. Ez a rendszer érzékenyen reagál minden változtatásra, így a kutatás témáját képező parkolásszabályozási elem módosítása következtében a városi életkörülmények (az említett rendszer) változása (javulása) várható. Természetesen a közlekedés társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásai egymástól elválaszthatatlanul jelennek meg, ezt a tényt a közlekedéspolitikában, a közlekedésfejlesztésben és a szabályozó tevékenységben egyformán figyelembe kell venni és egyensúlyukat biztosítani szükséges. A közlekedéspolitika előírja a környezetkímélő közlekedési módozatok arányainak növelését, illetve megtartását a környezeti szempontok érvényesítése és a városi életminőség javítása érdekében évben a Magyar Közlekedéspolitika alátámasztó munkarészeként elkészült a Városi Közlekedéspolitikai Koncepció [44], amelynek legfontosabb gondolatai ( tézisei ) az alábbiak: A városfejlesztés (településfejlesztés) és a városi közlekedéspolitika kapcsolata még szorosabb, mint általában a közlekedéspolitika és területfejlesztés egymásra hatása. A fenntartható közlekedés bevezetésének célja: a közlekedési és területfelhasználási infrastruktúra használata hatékonyságának növelése (torlódások csökkentése, egyéni autóhasználat arányának csökkentése), az. emberi élettér javítása, a környezet védelme, az esélyegyenlőség biztosítása. (European Commission, 2004.) [10] A fenntartható városi közlekedési rendszer: támogatja a mozgás szabadságát, az egészséget, a biztonságot és az élet minőségét mind a jelen, mind a jövő generációi számára, környezetileg hatékony, és segíti az élénk városi életet. a fenntartható közlekedés olyan utazásokat preferáló politika, amelyek biztosítják az elérhetőség és a környezet védelme közötti egyensúlyt. 11

12 A fenntartható közlekedés eszközrendszere [54] városrendezési stratégiák (a területfelhasználási funkciók elhelyezése oly módon, hogy a napi utazási igények csökkenjenek) az egyik legfontosabb eszköz, mivel az utazások számának jelentős csökkenése érhető el megfelelő városrendezési elvek alkalmazásával, teljes városokra is kiterjeszthető elvek gyakorlatba helyezésével. Hazai gyakorlatunkban még nincs teljes értékű példa az autómentes lakóterületre, amely (különösen a városközpontokban) hasznos eszköz lehet a forgalom növekedés visszaszorításához. Gyakran a közlekedés, a megközelíthetőség szempontjai szerint alakul ki egy új terület. Ezek a szempontok jelenleg az egyéni gépjárműhasználat szempontjai, akár az elhelyezendő gépjárművek számára, akár a megközelíthetőségi kritériumra gondolunk. Miért ne lehetne az egyéni gépjárműhasználat arányának csökkentése prioritás a tervezésnél? Általános cél a városok területi növekedésének megállítása, hogy a mobilitási igényeket csökkenteni lehessen. Területfelhasználási szempontból vegyes övezetek tervezése kívánatos, ezzel csökkenthető az utazások száma és lehetővé válik a parkolófelületek közös használata az eltérő időben működő funkciók számára. mobilitási stratégiák, tervek készítése (intézményi, kerületi, települési szinteken) mobilitási (információs) központok létrehozása - Ezen intézmények célja a gondolkodásmód és a viselkedés megváltozásának elősegítése a fenntartható közlekedési módok (mint a közösségi közlekedés, kerékpározás, gyaloglás, valamint intermodális közlekedés) irányában. Funkcióik: információ és tanácsadás, közlekedésszervezés és koordináció, jegyárusítás és helyfoglalás, figyelemfelkeltés és oktatás, valamint közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások. közös autóhasználat (car-sharing, car clubs) az egyéni gépjárműhasználat és a gépjárműellátottság arányának csökkenéséhez járul hozzá meghatározott közösségekben (lakóhely, munkahelyek). megújuló üzemanyagok, korszerű gépjárművek használata korlátozó intézkedések bevezetése (gépjárművek, száma, típusa, súlya) közösségi közlekedés fejlesztése az eszközrendszer alapvető eleme, mivel a legnagyobb arányú személyforgalmat tudja lebonyolítani a fenntartható közlekedési módok közül. 12

13 parkolásszabályozás - A parkolás kérdésének kezelése egyike a személyautóval megtett utazások kezelését, illetve csökkentését szolgáló leghatékonyabb módszereknek. Az alkalmazott eszközök, intézkedések egyrészt az egy zónában található (felszíni) parkolóhelyek számának csökkentését, másrészt a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználását (az úgynevezett forgási sebesség növelését) célozzák. A fenntartható közlekedés érdekeit (az egyéni gépjárműhasználat arányának csökkentését, a közlekedés által okozott környezeti károk csökkentését, illetve a forgalombiztonság javítását) a parkolóhelyek számának csökkentése szolgálja jobban. A parkolóhelyek mindenképpen forgalomvonzó hatással működnek, a magasabb forgási sebesség elérése, több gépjármű megjelenését, nagyobb forgalmi terhelést jelent, különösen az egyébként is érzékeny belvárosi zónákban. A parkolóhelyek szükséges számának megállapítása egy-egy létesítmény, illetve városszerkezeti zóna esetében meghatározó jelentőségű a forgalomvonzó hatás volumenében. Parkolásirányítási rendszerek - különösen a városközpontokban jellemző, hogy a forgalom egy jelentősebb részét azok az autók alkotják, amelyek parkolóhelyet keresve, sokkal hosszabb ideig használják az úthálózat egyes elemeit, mint az szükséges lenne. Megfelelő tájékoztatás nyújtásával a rendelkezésre álló parkolóhelyek leggyorsabb megközelítési lehetőségéről, a rendelkezésre álló parkolóhelyek számáról a forgalom ezen része gyorsabban elvezethető az úthálózatról. gyalogos és kerékpáros közlekedési módok infrastruktúrájának kiépítése, fejlesztése - a gyalogosok és a kerékpárosok a legsérülékenyebb közlekedők közé tartoznak, különösen a gyerekek. Ha a két közlekedési mód infrastruktúrájának kiépítésével, biztonságos, egészséges környezetet teremtünk számukra, az így közlekedők aránya nőni fog. Mindazon gépjárművel történő utazások megtakaríthatók így, amelyek bizonyos távolságon (2-6 km) belül történnek. A fenntartható közlekedés bevezetésének feltételi az alábbiak szerint kategorizálhatók: műszaki megoldások pénzügyi források jogi környezet emberi tényezők. 13

14 Jogi környezet: bizonyos fenntartható közlekedési megoldások bevezetése során a döntéshozók, önkormányzatok, beruházók jogi akadályokba is ütközhetnek. A jelenleg érvényben lévő magyar törvények, műszaki előírások, illetve egyéb szabályozók általában nem támogatják a fenntartható közlekedés eszközeinek bevezetését. Egyedi esetekben kérhető felmentés egyes előírások betartása alól (közlekedési hatástanulmány készítése szükséges)[6], de általánosságban szükség lesz a jogi környezet megváltoztatására ahhoz, hogy a fenntartható közlekedési módok részaránya növekedjen. Jelen kutatás egyik hipotézise, hogy a parkolási igények megállapítására vonatkozó, kötelezően használandó előírás nem eléggé differenciált, kevés szempontot vesz figyelembe és számos esetben irreális, azaz változtatásra szorul. A jogi környezet megváltoztatása sokszereplős, hosszú folyamat. A törvényi előkészítés során műszakilag kell megalapozni a szabályozás módosítását, ennek egyik első lépése lehet jelen vizsgálat. Ugyanakkor a szabványok megváltoztatásáig a műszaki tervezés területén, a gyakorlatban nem várható jelentős javulás (pl. az egyes fejlesztési funkciókhoz tartozó parkolóhelyek száma nem csökkenthető radikálisan és önkényesen, az érvényben lévő előírásokkal ellentétesen.) A fenntartható közlekedés elősegítését célzó intézkedések műszaki, pénzügyi és emberi tényezőinek tárgyalására jelen disszertáció keretei nem adnak lehetőséget, de mindenképpen meg kell említeni, hogy az intézkedések bevezetésében a döntéshozatal a szakemberek feladata. A lakosság, a közlekedők számára tájékoztatást és konzultációs lehetőséget kell biztosítani. Ennek oka, hogy a közlekedés résztvevőinek többsége számára az egyéni autóhasználat a legkézenfekvőbb, legkényelmesebb, leggyorsabb közlekedési mód, amely Magyarországon ma is pozitív megítélésű (státusz!). Ugyanakkor a közösségi közlekedés egyre romló megítélése és szolgáltatási színvonala (kényelmetlensége, kötöttsége, bizonyos esetekben költséges volta és tömegszerűsége) szintén a fenntartható közlekedési módok elutasítását eredményezi. Akkor is így van ez, ha az egyéni autózás költséges, időrabló és bizonyítottan környezetkárosító. Ennek következtében minden érintett csoportban (tervezők, döntéshozók, a közlekedési rendszerek használói) vannak ellenzői a fenntartható közlekedés bármely eszközének. A közlekedési szokások megváltoztatásának, az alapelvek társadalmi elfogadottságának alapfeltétele sikeres próba-projektek megvalósítása, a fenntartható közlekedés előnyeinek megmutatása. A közlekedési szokások megváltoztatásának külön feltételrendszere létezik: 14

15 A közlekedő ember akkor gondolkodik el általános közlekedési módjának megváltoztatásán, ha ez kézzelfogható haszonnal jár számára (költség és időtényező). Amennyiben a közlekedőket is bevonjuk a döntési folyamatba, nem csupán kész tényeket tárunk eléjük és próbáljuk meggyőzni őket a változtatás szükségességéről, magasabb társadalmi támogatottságot érhetünk el a megvalósítás kezdetén is. A politikai támogatottság rendkívül fontos, mind a döntéshozatal, mind pedig a végrehajtás során. Ha nincs politikai akarat, nincs pénzügyi támogatás, nem érhetünk el eredményt. Ebből a szempontból is rendkívül fontos a politikusok munkáját támogató, döntéseiket előkészítő önkormányzati és állami szakembergárda létszáma, képzettsége és ismeretei a fenntartható közlekedés témakörében. A folyamatos és egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő, fenntartható közlekedési módokat, környezettudatos közlekedést népszerűsítő kampányok megszervezése és lebonyolítása alapvető fontosságú. Magyarországon ilyen események csak elszigetelten léteznek és kevés emberhez érnek el. Településtervezés és közlekedés A települések tervezésénél, fejlesztésénél elsődleges feladat a település infrastrukturális hálózatának biztosítása a tervezett funkciók használatához. A településfejlesztés komplex folyamatában a közlekedésfejlesztési kérdések megoldása (megközelíthetőség, hálózati kapcsolatok, parkolás) a fejlesztés sikerének feltétele. Általános esetben a közlekedés a városfejlesztési elképzelések kiszolgáló funkciója. A települések szerkezetét a használat, azaz a funkciók és a közöttük fennálló kapcsolatok határozzák meg. A közlekedési hálózat szerkezetformáló szerepe is megfigyelhető a városfejlődésben, amikor a funkciók kihasználják a már meglévő infrastrukturális előnyöket és annak megfelelő térbeli fejlődés következik be. [55] Figyelembe véve az egyes települések méretét, fejlettségét, földrajzi és társadalmi adottságaiból adódó szerkezetét, a területhasználati funkciók váltakozását, minden fejlesztési projekt egyediként jellemezhető. Ebből következik, hogy minden szakági megoldásnak is külön vizsgálatok alapján, speciálisan a projekthez alkalmazkodónak kell(ene) lennie. A jelenlegi szabályozás alapján erre kevés mód adódik. Az érvényes műszaki előírások az előrebecsült közlekedési igények teljes kiszolgálását teszik kötelezővé, tekintet nélkül az 15

16 építendő létesítmény funkciójára, elhelyezkedésére a település szerkezetében, megközelíthetőségére, szomszédos területek jellemzőire, stb. A szabályozók egyaránt vonatkoznak a létesítmények megközelítési útvonalaira, valamint belső közlekedési rendjükre, többek között a parkolási igények (parkolóhelyek száma) megállapítására is. A településtervezés gyakorlatában a parkolási normák (az egyes területhasználati funkciókhoz nagyságuk függvényében építendő parkolóllások száma) a tervezés kötelező, szabályozott elemei Parkolási igények meghatározása Magyarországon a joghatályos szabályozás szerint Magyarországon a parkolási normák az OTÉK (253/1997. számú Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) által meghatározottak ( 4. sz. melléklet az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása ) [4]. A Kormányrendelet a településrendezés és annak szakági munkarészeinek legfontosabb szabályozója, alapdokumentuma, amely legutolsó módosítása 2008-ban történt. A városi környezetben az alábbi parkolási normákat írja elő az OTÉK: 1. táblázat Parkolási normák Magyarországon TERÜLETHASZNÁLATI FUNKCIÓ Elhelyezendő gépkocsik száma Lakás, üdülőegység 1 parkolóhely egységenként Kereskedelem Szállás (szálloda, stb.) 1ph / 10m 2 (100 m 2 -ig) 1ph / 20 m 2 nettó alapterület (árúsítótér) 1ph vendégszobánként Vendéglátóegységek Nevelési/oktatási egységek (Bölcsöde, óvoda, általános és középiskolák) Felsőfokú oktatási egység 1ph / 5 m 2 fogyasztótér (terasz, kerthelyiség beleértve) 1 ph/ 20 m 2 nettó alapterület (foglalkoztatóés tantermek) 1 ph/ 20 m 2 nettó alapterület (oktatási és 16

17 kutatási helyiségek) Egyéb közösségi és szórakoztató 1ph/5 férőhelyenként kulturális egység (Színház, mozi, koncertterem) Egyéb művelődési egységek 1ph/50 m 2 nettó alapterület (huzamosabb (múzeumok, galériák, stb.) tartózkodásra szolgáló helyiségek) Sportolás, strandolás céljára szolgáló 1ph/5 férőhelyenként egységek Igazgatási, ellátó, szolgáltató és nem 1ph/10 m 2 (huzamos tartózkodásra szolgáló fekvőbeteg ellátó egységek helyiségek) Fekvőbeteg ellátó gyógykezelő egység 1 ph / 4 betegágy Ipari egységek gyártó, szerelő helyiségei Raktározási egységek Minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális egység (park, állatkert, temető) Öregek otthona Egyéb rendeltetési egységek 1 ph / 200 m 2 alapterület 1 ph / 500 m 2 raktárterület 1ph/500 m 2 megkezdett alapterület 1 ph/ 3 szoba 1ph/20 m 2 nettó alapterület (huzamosabb tartózkodásra szolgáló helyiségek) A fentieken túl az OTÉK részletesen szabályozza az egyes közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységekhez építendő parkolóhelyek számát, a település mérete és a vonzott forgalom függvényében. A parkolási normákra vonatkozó előírásoktól való eltérésre igen korlátozott lehetőségek vannak. A helyi Önkormányzatok által alkotott rendeletek alapján lehetőség van a normáktól való eltérésre, ahol az eltérés mértéke maximum +/- 50 % lehet (lakófunkció esetén az eltérés mértéke csak pozitív lehet). A módosítás a település sajátosságaira figyelemmel, közlekedési vizsgálat alapján lehetséges, amelynek ki kell terjednie a szabályozott terület településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságaira, a közösségi közlekedési ellátottságára és a terület forgalmi terheltségére. A 253/1997. Kormányrendelet joghatályos, vonatkozó részét az A) jelű melléklet tartalmazza. 17

18 3. Nemzetközi gyakorlat és szakirodalom bemutatása 3.1. Parkolási igények meghatározásának nemzetközi gyakorlata Az alábbiakban nemzetközi áttekintést mutatok be az egyes országokban használatos, parkolási igényekre vonatkozó szabályozások, ajánlások témakörében. Természetesen egyes országokban hasonló, másokban (viszonylagos földrajzi közelségük ellenére is) teljesen eltérő a motorizációs szint, a közlekedési infrastruktúra kiterjedése, a közlekedési szokások és a fenntartható közlekedés eszközeinek használata. Az áttanulmányozott szabályozásokban ennek megfelelően vannak követhető és követendő példák a magyarországi gyakorlat számára is Európa Az 1990-es évek végéig az európai településtervezéshez kötődő közlekedéstervezésben általános volt az úgynevezett minimális parkolási normák alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy minden új beruházás esetén az előírások a megépítendő parkolóhelyek számának minimumát adták meg, a területhasználati funkció és a tervezett beruházás méretének ismeretében. Évtizedeken keresztül a településtervezés és a közlekedéstervezés nem álltak túl szoros kapcsolatban a tervezés szintjén, a közlekedés egyszerűen egy kiszolgáló funkció volt a tervezett területfejlesztés számára. A gépjármű-ellátottság arányának emelkedése, a forgalmi volumenek növekedése, a zsúfoltság elterjedése és mindezek káros hatásainak következményei miatt új tervezési szemlélet és módszerek jöttek létre a kontinensen. A szemléletváltás egyik fontos jele a területhasználati funkciók és a közlekedés közötti jelentős, kétirányú kapcsolat felismerése és a forgalomnagyságok visszaszorításának, a forgalmi igények kezelésének/irányításának eszközeként való alkalmazása volt. Ennek egyik formája a parkolási normák átgondolása, módosítása. A közterületen kívüli parkolóhelyek számának korlátozása jelenleg egyértelműen a fenntartható mobilitás legtöbbször alkalmazott eszköze az európai városokban. Ennek két legfőbb indoka a városfejlesztési célok elérése, illetve a környezetszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása. A korlátozás mértékét az egyes zónákban található közösségi közlekedési ellátottság, a területhasználati funkció típusa és mérete határozza meg. A különböző városokban eltérő a felső határérték (az építhető parkolóhelyek maximális száma). (A parkolásszabályozás másik elterjedten alkalmazott módszerét, a díjfizetést csak Svájcban teszik kötelezővé az előírások.) Európa számos városában találunk olyan előírásokat, amelyek a városon belül különböző övezetekre különböző parkolási normákat állapítanak meg. 18

19 Nagy Britannia Tíz évvel ezelőtt, egy fenntartható közlekedési rendszer kialakításának érdekében a parkolási normákat a forgalmi zsúfoltság csökkentésének fontos eszközeként kezdték meghatározni és ezzel párhuzamosan a fenntartható közlekedési módok népszerűsítése is megkezdődött. Ezen elképzelésekre alapozva adta ki Nagy Britannia kormánya a PPG13 ( Planning Policy Guideance Tervezési irányelvek [35]) dokumentumot márciusában. Az országosan érvényes elvekben meghatározott parkolási normákat, mint maximális értékeket adták meg, de a helyi önkormányzatoknak jogában áll ennél szigorúbb előírásokat is bevezetni (még kevesebb parkolóhelyszámot engedélyezni), mivel az irányelvek ajánlásokat foglalnak magukba, nem pedig kötelezően betartandó előírásokat. A PPG13 megmutatja a kormány álláspontját egy új fejlesztés helyszínének és fenntarthatóságának kapcsolatáról. Általánosságban elmondható, hogy Nagy Britanniában a tervezési gyakorlat a lakóterületeknél (mint utazások általános kiindulási pontjánál) minimális parkolási normákat, a célállomásnál (kereskedelmi, intézményi, ipari, stb. területek) maximális értékeket alkalmaz. Az egyes létesítményekhez tartozó, megépítendő parkolóhelyek számát az utazások céljánál a tervezett funkció bruttó területére, vagy a látogatók számára (ha ez előre becsülhető) vonatkoztatva adják meg. A parkolási normák kimondott célja a funkcionalitás (használati célnak való megfelelőség), a közösség kiszolgálása és jobb életkörülmények létrehozása. Különleges figyelemmel kezeli a dokumentum (PPG13) a mozgáskorlátozott emberek parkolási igényeit: a tervezett összes parkolási kapacitás 5 %-át a különleges igények kielégítésére kell fordítani. Lakóövezetek esetén is létezik maximálisan építhető parkolóhely-szám (1,5 parkolóhely lakóegységenként). Az országos szabályozás előírásai függetlenek a környező zóna területfelhasználásának típusától, a közösségi közlekedés elérhetőségétől. Az egyes városok jellemzői nagyon eltérőek lehetnek, így a parkolási normák részleteinek kidolgozása a helyi szabályozás feladata. 19

20 2. táblázat Ajánlás az Egyesült Királyságban alkalmazandó parkolási normákra TERÜLETHASZNÁLATI FUNKCIÓ Parkolók maximális számának Küszöbérték, amely felett az országos előírása előírás alkalmazandó 1/m 2 bruttó alapterület, ha (bruttó alapterület) másképp nem rendelkezik Élelmiszer kereskedelem 1/14 m m 2 Nem-élelmiszer jellegű 1/20 m m 2 kereskedelem Filmszínházak és konferenciaegységek 1/5 férőhely 1000 m 2 Közösségi funkció 1/22 m m 2 (filmszínházaktól, konferenciaegységektől és stadionoktól eltérő használat) Irodák 1/30 m m 2 Felsőfokú oktatási 1 /2 fő személyzet 2500 m 2 intézmények + 1/15 hallgató Stadionok 1/15 férőhely 150 férőhely A következőkben a részletes helyi szabályozásra láthatunk példákat: London A helyi szabályozás (The LONDON Plan, Annex 4. Parking Standards [27],[31]) részletesen kidolgozott maximális parkolóhely-számok alkalmazását javasolja minden területhasználati funkció esetében. A kereskedelmi, vendéglátás és szabadidős funkciókat számos alfunkcióra bontva határozza meg a parkolók számát. A részletes szabályozást mutató táblázat a B) mellékletben látható. West Midlands (Local Transport Plan, 2006.) [50] A régió városaiban zónákat határoztak meg, megközelíthetőségüknek (közösségi közlekedési ellátottságon alapuló helyi minősítési rendszer) megfelelően. Jó megközelíthetőség esetén a parkolási normák szigorúbbak, korlátozottak. Nagy volumenű létesítmények építése esetén kötelező a mobilitási terv elkészítése. A közterületi/közösségi létesítményekhez tartozó parkolóterületeken százalékosan kell megadni a látogatók számára tervezett parkolóhelyek arányát. Mivel a garázsokat számos esetben nem gépjármű-tárolásra használják a tulajdonosok, így a közterületi parkolási igény jelentős, az önkormányzatok speciális előírásokat alkalmaznak. 20

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben