KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: Utolsó frissítés: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./"

Átírás

1 Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen, a rendelkezésére álló információk korlátai között és kizárólag segítő szándékkal készítette el az érintetteknek, kérdésfelvetőknek, érdeklődőknek. Tájékoztatónk nem helyettesíti és nem is veszi át az érintettek azon kötelezettségét, hogy önmaguk is megismerjék és teljesítsék a rájuk kihatással bíró jogszabályi kötelezettségeiket, és döntéseiket saját kizárólagos felelősségük tudatában hozzák meg. Társaságunk előzetesen kizár minden olyan felszólamlást, amely esetében az irodánk összefoglaló, segítő információinak tartalmára vezeti vissza az érintettek saját döntéséből, esetleges késlekedéséből és/vagy valamely elmaradt kötelezettségéből származó kárát. Fontos megjegyzés továbbá: Tanácsadó Irodánk ma is úgy látja, hogy az alább felsorolt pénzügyi szolgáltatóknál fennálló követelés egésze (befektetett és/vagy tőkésített összeg és a Ptk. szerinti kamat) megfelelő jogi eljárás mellett eredményesen és ténylegesen visszatéríttethető a csődök károsultjainak. Ennek végigvitelét Irodánk vállalja. A hozzánk forduló károsultak, regisztrációjukat követően szerződéses ajánlatot kapnak képviseletükre. A regisztráció térítésmentes és nem jár szerződéskötési kötelezettséggel. Regisztrálni lehet az Iroda weboldalán: KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: Utolsó frissítés: / A Kérdések és Válaszok összefoglaló anyagunk egységes szerkezetben foglalja össze mindhárom brókercég és öt bank károsultjainak álláspontunk szerinti jogi státuszát, lehetőségeit, aktuális kérdéseit. Az első szakaszban azon információkat emeljük ki, amelyek minden érintettre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a követelésük az alábbi körből kivel szemben áll fenn! Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. / Ideértve a Quaestor Financial Hrurira Kft. által kibocsátott kötvényeket is./ Buda-Cash Brókerház Zrt. Hungária Értékpapír Zrt. /Ide értve a Biztonság Trade Zrt. részére nyújtott kölcsönügyleteket is./ ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. BRB Buda Regionális Bank Zrt. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Társaságunk, a ma rendelkezésre álló információk alapján nem vállalja a Kun-Mediátor Utazási Iroda károsultjainak képviseletét, mert ott nem látszik az állami kötelezettség igazolhatósága, így a jogi eljárás célpontja kizárólag az Utazási Iroda és annak felelős vezetői, tulajdonosai lehetnek, így egy nyertes per esetén, ugyanezen kör magánvagyona lehet a fedezet, amit az érintettek a felszámolási eljárás kereteiben is meg tudnak kapni. 1

2 I. MINDEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI SZOLGÁTATÓ ESETÉBEN KIMONDHATÓ: 1./ - FELSZÁMOLÁSRÓL ÁLTALÁBAN Mára valamennyi érintett esetében elrendelték a felszámolást, mivel mindegyikük esetében igaz, hogy várhatóan a társaság teljes vagyona nem fogja fedezni az összes követelést. Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás általános szabályaitól eltérően az ún. Befektetési vállalkozásokról szóló törvény 132. (2) bekezdésében foglaltak szerint a károsultaknak nem kell a követeléseik nyilvántartásba vételének előzetes feltételeként a követelés 1%-át előzetesen befizetni, így minden károsult esetében javasolni tudjuk, hogy éljen a felszámolási eljárás által biztosított lehetőséggel és kérje a teljes követelésének hitelezői nyilvántartásba vételét! Véleményünk szerint a felszámolás során különös tekintettel a fedezetként szolgáló vagyonnak ún. bűnügyi zárlat alá vonására is a felszámolásból csak igen korlátozott kielégítésre lehet számítani. Ugyanakkor ezt a lehetőséget, néhány adminisztratív kötelezettség kihagyása okán nem szabad elveszíteni, mértéke azért lehet jelentős is. Amennyiben a felszámoló ezt önmaga nem teszi meg, úgy az értékpapír számlával rendelkező ügyfeleknek a felszámolótól kell kérniük az értékpapír számláikon lévő értékpapírok (Pld. Mol. OTP papírok, stb.) azonnali kiadását. Álláspontunk szerint nem fogadható el, ha a felszámoló ezt arra hivatkozva tagadja meg, hogy vagy nem tudja az értékpapírokat az egyes számlatulajdonoshoz rendelni, vagy azokat bűnügyi zár alá vették. A hatályos törvények szerint az értékpapír számlákon elhelyezett értékpapírok nem képezik a felszámolási vagyon részét, azt haladéktalanul ki kell adni, és ez a felszámoló kötelezettsége. Ugyancsak jogsértő, ha ezen értékpapírokat esetleg tényleg bűnügyi zár alá vették, de ez esetben is a felszámoló kötelezettsége a bűnügyi zár azonnali feloldását kikövetelni. Fontos információnak szánjuk, hogy a felszámolási eljárásban eltérően az összes egyéb (OBA BEVA Quaestor Kárrendezési Alap vagy akár az irodánk megbízása) kárrendezési eljárástól, a felszámolásban nem csupán a befektetés, a befizetett vagy tőkésített követelés, hanem az ígért hozam, kamat, bónusz, stb. is követelhető, mint hitelezői igény. Irodánk, a vele kötött megbízási szerződésben vállalja, hogy abban az esetben, ha a felszámolási eljárásban partnereink követelése részben vagy egészében hamarébb megtérülne, mint az általunk biztosított jogi eljárás eredményessége, úgy a felszámolási eljárás során megtérült követelési összeggel térítésmentesen csökkenti a képviselt követelést. Vállaljuk továbbá, hogy ebben az esetben a felszámolással megtérült követelésrészre nem érvényesíti az ún. sikerdíjas jogosultságát még akkor sem, ha későbbiekben bebizonyosodik, hogy az általunk képviselt eljárásban is megtérült volna a károsult teljes követelése. Amennyiben Irodánk a károsultjaink követelésének tényleges megtérítését a felszámolási eljárás befejezését megelőzően végzi el, úgy a sikerdíjat akkor és arra a követelésrészre is meg kell fizetni, amiről később kiderül, hogy az a felszámolásban is megtérült volna. Mivel a felszámolási eljárás lezárására általában sok év elteltével kerül sor, így mindenképpen a követelés párhuzamos vitelét (a felszámolási eljárásba való bejelentkezés és Irodánk megbízása) javasoljuk, mert évek múlva, a felszámolási eljárás eredményének ismeretekor, már elévülés okán is meghiúsulhat a követelés jogosságának bizonyíthatósága és ez által annak a behajthatósága is. Segítségül, az egyes pénzügyi szolgáltatók esetében, alább az egyes szolgáltatók fejezeteinél - megadjuk a felszámoló felhívását a teendőkről, kiemelve a jogvesztő határidőket, és némi érthetőségi segítséget is adva hozzá. 2

3 2./ - MILYEN KÖVETELÉSEK KÁRRENDEZÉSÉT VÁLLALJUK Az általunk felállított jogi eljárás során általánosságban elmondható, hogy általában nincsen jelentősége annak, hogy kinek, milyen banki terméket adott el az érintett pénzügyi szolgáltatók bármelyike. Így nincsen annak jelentősége, hogy Quaestor engedéllyel rendelkező vagy fiktív kötvényt írt jóvá egy-egy károsultnál, vagy a Hungária Értékpapír Zrt. fiktív kölcsönszerződést közvetített a Biztonság Trade Zrt. csoport bármely tagja felé. Álláspontunk szerint annak van, lesz jelentősége, hogy a pénzügyi szolgáltatók csődjében meghatározó módon játszottak közre a nem létező és/vagy engedéllyel nem rendelkező üzleti lépések, az ügyfelek rendelkezéseitől eltérő gazdasági műveletek. 3./ - HOGYAN KELL ÉRTÉKELNI AZ EGYES KÖVETELÉSEKET A felszámolási eljárásban, a csődeljárásban és a Quaestor Kárrendezési Alapja kárrendezési eljárásának során, a BEVA és az OBA kárrendezésekor mindig részletesen meghatározzák az eljárásban alkalmazott értékelési szabályokat azon követeléseknél, amelyek megtérítését vállalják. Irodánk kárrendezési eljárásában mindig a ténylegesen befektetett összeg (vagy az utoljára jóváírt összeg) kapható vissza a Ptk. szerinti kamattal. Az ígért hozamokat eredményesen lehetne ugyan peresíteni, de csak kizárólag a hozamot ígérő pénzügyi szolgáltatóval szemben, aki az adott hozamot ígérte. Itt viszont a nyertes per végén a veszteseknek különös tekintettel a felszámolásokra és a bűnügyi zárlatokra - nem lesz már semmilyen vagyona. Így a per ugyan megnyerhető lenne, de a végén nem lesz kitől behajtani az elmaradt és megítélt hozamot. Az állam, a Ptk. előírása felett meghatározott mértékű hozam megtéríttetésére nem lesz kötelezhető. Ezért egy ilyen követelés peresítése időigényes, költséges és mégis eredménytelen, azaz értelmetlen! 4./ - MILYEN EREDMÉNY VÁRHATÓ A FELJELENTÉSHEZ KAPCSOLT POLGÁRI KÁRIGÉNY BEJELENTÉSÉVEL? Megerősítjük azon határozott álláspontunkat, hogy a követelések kizárólag feljelentésen alapuló peresítése az érintettek számára meggyőződésünk szerint kifejezetten hátrányos. Ez a megoldás a leghosszabb időigényt veti fel, jelentősen nehezíti a bizonyítást, korlátozza a kártérítésbe bevonható felelősök körét, és szinte biztosan nem lesz képes a teljes kártérítésre, mert az állam büntetőjogi felelőssége eredményesen biztosan nem lesz felvethető A polgári jogi kárigény benyújtásához elég két dolgot bizonyítanunk. Bizonyítanunk kell, hogy keletkezett kárunk (megadva annak mértékét) és igazolnunk kell, hogy rámutatható a kárunkért felelős személyre, intézményre vagy személyekre, intézményekre. A kár felelőseinél nem kell bizonyítanunk, hogy a kárt tudatosan vagy csak gondatlanul okozták. A gondatlan károkozás ugyanis nem mentesítő körülmény az érintettek számára a tekintetben, hogy a kártérítési kötelezettségük fennáll. Általában bizonyos korlátok között -, de a többes károkozók esetében elérhető, hogy az együttes felelősségükért bármelyik felelőstől kérhető legyen a teljes kár megtérítése, majd a kárért helyt álló kárfelelősre átszáll a jog, hogy a többi felelőstől beszedje a rájuk eső kár összegét. A polgári jogi kárigény, annak bekövetkezte után gyakorlatilag azonnal a bíróság elé hozható. Büntetőjogi keretekben a feljelentéssel és a bizonyítási eljárással azt is igazolni kell, hogy van kárunk (az összeg megadásával), van károkozó és a kárt ráadásul szándékosan, vagy legalábbis a 3

4 büntető jog hatálya alá eső vétkes mulasztással követték el. Ennek következtében a bizonyítási teher egy újabb elemmel a büntetőjogi felróhatósággal megnövekszik. Szinte biztosan állítható, hogy a polgári jogi kárfelelősi körbe bevonható cégek, intézmények és természetes személyek köre (ezen keresztül a kárért helytállni kötelesek köre) sokkal szélesebb, mint a büntetőjog szigorával is megszólíthatóak köre, azaz a büntető eljárás keretében kisebb lesz a kárunkért helytálló mögöttes vagyon. Szinte biztosan állítható az is, hogy a büntetőjog keretei közé az állam, akinél a legnagyobb helytállni képes vagyon található kimarad a megszólítható körből, ezért biztosan állítható az is, hogy ezen az úton nem lesz teljes körben kárrendezés! Elvben igaz, hogy a büntető eljárás bírósági szakaszában a bíróság már a büntetőjogi felelősség kimondása előtt köztes ítéletben ítélkezhet a polgári jogi kárigényről. Ez igaz, de állítható az is, hogy erre szinte soha nem kerül sor! A büntető jog keretei közötti polgári kárigény csak a bírósági szakaszban kerül tárgyalásra, arról kizárólag a bíróság rendelkezhet! A bíróság eljárását viszont ebben a körben kötelezően megelőzi a nyomozati majd az ügyészségi szakasz, ami akár 3-4 év is lehet, és csak ezt követően, ennyivel később indul meg a bírósági eljárás. Ennyivel biztosan késlekedik majd a kárrendezés. Természetesen mindenkinek joga és lehetősége a büntető feljelentés, hiszen a legtöbb esetben valóban bűncselekmény áldozatai is egyben. A kárigény felvetése és érvényesítése kizárólag ebben az eljárásban álláspontunk szerint a károsultak számára kifejezetten hátrányos. 5./ - VÁLLAJUK-E AZ ÉRINTETT CÉGEK VEZETŐINEK ÉS/VAGY MUNKATÁRSAINAK, HOZZÁTARTOZÓINAK SAJÁT KÖVETELÉSEIK KÁRRENDEZÉSI KÉPVISELETÉT? Érthetőbben tudjuk megválaszolni, hogy kiknek nem vállaljuk a képviseletét. Természetesen van olyan kör, akik vagy részt vettek az érintett cégeknél elkövetett bűncselekmények, jogellenes visszaélések kidolgozásában és fenntartásában vagy kifejezett munkaköri kötelezettségük lett volna annak ellenőrzése. Általános jogelv, hogy senki nem hivatkozhat az Őt ért kár megtérítetése érdekében olyan jogsértésre, amelynek kialakulásában aktívan részt vett, vagy annak megakadályozása a feladatkörébe tartozott, és e feladatának vétkes mulasztás mellett nem tett eleget. Ebből kiindulva az érintett cégek vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, könyvvizsgálóinak, és közeli hozzátartozóinak képviseletét általában nem vállaljuk. Nem vállaljuk továbbá az érintett cégek állami felügyeletét ellátó szervezetek azon munkatársainak és közeli hozzátartozóinak képviseletét sem, akik közvetlenül részt vettek a cégek tevékenységének ellenőrzésében és/vagy engedélyeik kiadásában, meghosszabbításában a bűncselekményekkel érintett időszakban. Általában igaz az is, hogy ugyanezen kör szélesebb értelemben vett egyéb hozzátartozói esetében is csak kivételes esetben, megfelelő nyilatkozatok mentén látunk lehetőséget a képviseletükre. A közeli és a szélesebb értelembe vett hozzátartozói kört a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Segítségül alább megadjuk a fogalmak kifejtését. Hozzátartozónak minősül a Ptk. értelmében: a közeli hozzátartozók (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) valamint az egyéb hozzátartozók 4

5 (az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa). II. QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDLMI ÉS BEFEKTETÉSI ZRT. 1./ - QUAESTOR FELSZÁMOLÁS Az I/1. pontban kifejtett összegzés megerősítve a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. károsultjainak mindenképpen ajánljuk, hogy a megadott határidőn belül kapcsolódjanak be a felszámolási eljárásba! A felszámoló idézett közleményébe néhány helyen - zárójelek között - kiemelt dőlt betűvel érthetőségi és/vagy figyelemfelhívó bejegyzést tettünk! A felszámoló biztos felhívása szerint a károsultaknak az alábbiak szerint kell eljárniuk: A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. felszámolása április 22. napján megindult. Az adós társaság felszámolójaként az alábbiakról tájékoztatjuk a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a." ügyfeleit teendőikről. Amennyiben Quaestor kötvénye van A Quaestor törvény hatálya alá tartozó ügyfelek, akik a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.-vel kötöttek szerződést hamarosan egyenlegközlő igazolást kapnak postai úton. A kárrendezésre vonatkozó igényüket ezen egyenlegközlő igazolás alapján a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alaphoz történő kérelmük benyújtásával érvényesíthetik május 6. és június 5. közötti jogvesztő határidőn belül. A részletekről az Alap nyújt további felvilágosítást. (Az Alap felé történő kárrendezési kérelem benyújtásától függetlenül a teljes követelés összegét, mint Hitelezői igényt a felszámolónak is el kell küldeni, be kell nyújtani!) Amennyiben az egyenlegközlő igazolással kapcsolatban észrevétele van az eltérés okát igazoló dokumentumokkal a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezheti kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: Észrevétel Quaestor kötvény. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek. Amennyiben nem kapott egyenlegközlő igazolást május 18. napjáig, kérem, hogy jelezze a címen, vagy a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címén (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em.). A tárgyban, illetve a borítékon kérem, hogy tüntesse fel, hogy Egyenlegközlő igazolást kérek. Amennyiben értékpapírszámlája, pénzkövetelése van Hamarosan, az aktuális állapotnak megfelelő ügyfél-egyenlegközlőt kap postai úton. Az egyenlegközlőkkel kapcsolatos esetleges észrevételét az eltérés okát igazoló dokumentumokkal a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezhetik kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: Észrevétel. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek. (Az egyenlegközlőben foglaltak elfogadásától és/vagy annak módosítási felvetésétől függetlenül a károsultként gondolt teljes követelés összegét, mint Hitelezői igényt a felszámolónak is el kell küldeni, be kell nyújtani!) 5

6 Hitelezői igény Javasoljuk, hogy a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a. -val szemben fennálló hitelezői igényüket mindkét fenti esetben valamennyi fennálló követelésükre - az egyenlegközlő levelekkel kapcsolatban meghatározott határidőtől függetlenül - jelentsék be legkésőbb június 1-ig kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em. Kérjük, hogy a borítékon feltétlenül tüntesse fel: hitelezői igény. A hitelezői igény bejelentése díjmentes. Formanyomtatvány letölthető a oldalon. Segítő megjegyzéseink: Hitelezői igényként a teljes követelést, azaz az első harmincmillió forintot is magába foglaló összeget kell bejelenteni. Biztonság kedvérét a hitelezői igényt úgy kell postára adni, hogy az június 1-ig igazolhatóan megérkezzen a felszámolóhoz. Megszoktuk, hogy a határidős kikötéseket úgy értelmezzük, hogy elég, ha postai bélyegzőn a határidőn belüli nap szerepel. A folyamatosan változó jogszabályaink ma már a legtöbb esetben a beérkezést várják el határidőn belüli teljesítésnek! Abban az esetben, ha nem érkezik meg az egyenlegközlő, pedig emiatt a leírtak szerint már igazoltan reklamáltak a felszámolónál, a saját adatok alapján június 1-e előtt a hitelezői igényt a felszámoló felé mindenképpen be kell jelenteni. A jogvesztő határidőt nem menti ki a felszámoló mulasztása. A saját adatok később pontosíthatóak lesznek, az egyenlegközlőt később is lehet majd csatolni, de a bejelentkezési határidőt figyelmen kívül hagyása jogvesztéssel jár. 2./ - QUAESTOR KÁROSULTAK KÁRRENDEZÉSI ALAPJA Az Országgyűlés által elfogadott törvény értelmében május 6-ig a BEVA (Befektetővédelmi Alap) irányítása és működtetése mellett fel kell állnia és a működését is meg kell kezdenie a Quaestor Károsultak kárrendezését biztosító Követeléskezelő Alapnak (továbbiakban: Alap). QUAESTOR KÖTVÉNYEK KÁRRENDEZÉSE A BEVA (Befektető-védelmi Alap) weboldalán - - már letölthető a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához május 6-a és június 5-e között benyújtható kérelem és a kérelem kitöltési útmutatója. Fontos kiemelni, hogy a évi XXXIX. törvény kizárólag a QUAESTOR kötvények kibocsátásából és értékesítéséből (függetlenül attól, hogy a kötvények engedély alapján vagy engedély nélküli kibocsátásból erednek) származó követelések kárrendezését célozza, azaz az összes egyéb követelésre nem terjed ki. Minden egyéb követelést, annak típusától, jellegétől függően az érintettek döntése szerint a felszámoló felé történő hitelezői igénybejelentéssel (ajánlott) és párhuzamosan is elindítható egyéb jogi eljárás keretében (Pl. társaságunkkal való szerződés mellett) érvényesíthető. Az általunk ajánlott eljárás tekintetében a QUAESTOR kötvények károsultjait két csoportra kell osztani. I. Akiknek a Quaestor kötvényekből származó követeléseik együttes értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg. 6

7 Amennyiben a követelések együttes összege a harmincmillió forintot nem haladja meg, úgy javasoljuk, hogy feltétlen éljen ezzel a lehetőséggel, még akkor is, ha ez a törvény is rengeteg szakmai, morális és egyéb sebből vérzik. A kérelemben a kötvények azonosításán, darabszámán és névértékén kívül kérik megadni a vásárlásuk idején megfizetett vételárat is. Ez kicsi optimizmussal úgy is értelmezhető, hogy gondolkodnak a tényleges kár megtérítésén (ami a befizetett vételár) és nem a névértéken kívánnak elszámolni, ami a törvényből lenne levezethető, és a többség esetében kevesebb, mint a vásárláskor ráfordított összeg. A törvény egyéb kikötéseinek morális gondolataiból persze az is levezethető, hogy a vásárláskor befizetett összeget azért kérik, mert néhány kötvény esetében a névérték a lejáratkori értéket jelenti, és így akár a hozamot is tartalmazhatja. Ezért az sem kizárt, hogy a kárrendezés folyamatában a névérték és a befizetett összeg közül azzal kívánnak elszámolni, amelyik a kisebb! Mindettől függetlenül, a törvény negatív elemei ellenére is, a harmincmillió forint alatti együttes követeléssel rendelkezők kárát jelentős hányadában megtéríti, egyszerűen lezárható. Minden más eljárás költséges, hosszabb és bizonytalanabb. II. Akiknek a Quaestor kötvényekből származó követeléseik együttes értéke a harmincmillió forintot meghaladja meg. Tanácsadás tekintetében sokkal nehezebb helyzetben vagyunk azon károsultak esetében, akiknek az együttes követelésük meghaladja a harmincmillió forintot! A lehetőségek felvázolása előtt le kell írnunk, hogy megismerve a kérelem formanyomtatványát és a kitöltési útmutató tartalmát, ma már a legnagyobb optimizmusunk, a szakmai felkészültségben való hitünk, a jog alapértékeinek megkérdőjelezhetetlen volta melletti meggyőződésünk ellenére a leírtakból kiolvashatóan, a törvény kétértelműségét a végrehajtásban a joggal összeegyeztethetetlen módon szűntették meg! Így az Alap, a harmincmillió forint kárrendezése feltételeként azt várja el, hogy az eredeti jogosult (károsult) a követelése egészéről mondjon le az Alap javára és a törvény erejénél fogva adja át minden jogát az Alapnak. Ezen feltétel kritikájával a jelen helyzetben azért nem szabad részletesen foglalkozni, mert a törvény gyakorlatilag harmincnapos, jogvesztő határidőt tartalmazó ajánlatot tett, amely idő alatt eredményes jogi fellépés a magyar jogrendszeren belül elérhetetlen, így az érintetteknek a jelen feltételek ismeretében kell döntést hozniuk. Ez természetesen nem zárja ki azt, a szakmai hitünk pedig egyenesen megköveteli, hogy az elkövetkező hónapokban a törvény - ilyen tartalmú értelmezésének - megsemmisítését kezdeményezzük. A leírtak előre bocsátása mellett az érintettek előtt most három lehetséges döntés áll. Itt is ki kell azonban emelnünk, hogy a választás felelősségét nem tudjuk átvenni a károsultaktól! Kizárólag a véleményünket és javaslatunkat fogalmazzuk meg, de előzetesen kizárjuk minden olyan felvetés jogszerűségét, amely a későbbiekben - az általunk javasoltak alapján hozott saját döntés -, és a később megismerhetővé váló legjobb döntés közötti kár felelősségét vetné fel az irányunkban. A három út: 1./ Tudomásul lehet venni az Alap elvárását és elfogadni a törvény által biztosított lehetőséget, mely szerint a károsult aláírja a kérelmet, benne a nyilatkozattal és lemond az Alap javára a harmincmillió forint feletti követelés érvényesítéséről és nem tesz további jogi lépéseket. 7

8 Ez a döntés véleményünk szerint ott jöhet szóba (bár általunk ott sem ajánlott) ahol a teljes követelés összege csak nagyon kis mértékben haladja meg a harmincmillió forintot. Mi számukra azt ajánljuk, hogy a kérelem aláírása és beadása - ami egyben a nyilatkozatot is magába foglalja valamint a harmincmillió forint átvétele után, mégis adjon megbízást a harmincmillió forint feletti követelés érvényesítésére oly módon, hogy kérje a nyilatkozat e kitételének jogsértő volta miatti megsemmisítését. Irodánk egy ilyen tartalmú megbízás befogadását, az általános szerződéses feltételek mellett vállalja! A döntés következménye és egyben kockázata: A későbbi jogi eljárások bizonyítják, hogy lehetséges lett volna a harmincmillió forint feletti kár érvényesíthetősége, de a magyar jogrendszer általános elvei szerint, a kártérítést jogi úton csak annak ítélik meg, aki kára megtérítését jogi eljárásban kezdeményezte. Az eljárások elhúzódása okán a követelésének jogalapja elévülhet, azaz az elévülési időn túl, már nem tud csatlakozni jogi eljáráshoz. Mégis érthető, ha az érintettek egy köre, tekintettel a harmincmillió forint feletti összeg kisebb mértékére, szeretné véglegesen lezárni ezt a jogvitát, és tudomásul venni a fennmaradó kár elszenvedését. 2./ A második lehetséges út első lépései megegyeznek az 1. pontban felvázolttal. Ez esetben is el kell fogadni az Alap elvárását, azaz el kell fogadni a törvény által biztosított lehetőséget, mely szerint a károsult aláírja a kérelmet, benne a nyilatkozattal és lemond az Alap javára a harmincmillió forint feletti követelés érvényesítéséről. A különbség két döntés között abban van, hogy a kárrendezés tényleges végbemenetelét, a harmincmillió forint tényleges jóváírását, pénzügyi rendezését követően, a kérelem aláírása ellenére megbízást ad a harmincmillió feletti követelés érvényesítésére, a kérelem és a törvény e kitételeinek érvénytelenítésére. Irodánk egy ilyen tartalmú megbízás befogadását, az általános szerződéses feltételek mellett vállalja! Ez a megoldás leginkább abban a körben ajánlható, ahol a teljes követelés ugyan jelentősen nagyobb, mint harmincmillió forint, de nem többszöröse annak! A döntés kockázata: Előfordulhat az az esett ugyanis (szakmai hitünk szerint, ezt valószínűsítjük, de nem garantálhatjuk), hogy társaságunk jogi úton eléri a károsultak teljes kárának összeghatár nélküli megtérítését. Az azonban nem zárható ki (bár ennek sem szabadna megtörténnie), hogy a bíróság jogerős ítélete a jogosultak köréből kizárhatja azon megbízóinkat, akik éltek az Alap felajánlásával, és elfogadták annak feltételeit, mely szerint ők valamennyi további jogukról lemondtak, és a lemondatás törvénysértő voltának igazolását nem sikerül az ítéletben elérnünk. Nem lehet ugyanis kizárni, hogy a bíróság, az Alkotmánybíróság és/vagy a nemzetközi jogorvoslat egyike sem tartja jogszerűtlennek ezt az eljárást, és a törvény e kitételeit nem ítélik sem más jogszabályokkal összeegyeztethetetlennek, sem kényszerítésnek, stb. Ebben az esetben a harmincmillió feletti részt nem sikerül érvényesíteni, pedig abban az esetben, ha a károsult nem fogadja el az Alap ajánlatát, úgy a teljes követelése megtérülhetett volna. Amennyiben a harmincmillió feletti összeg jelentősen, de nem többszörösen haladja meg a harmincmillió forintot, úgy talán ez a javasolható megoldás, mert szakmai véleményünk szerint kifejezetten jogsértőek a törvény ide vonatkozó kitételei, azaz elérhető az ellentételezés nélküli fedezet elvonásának megsemmisítése. 3./ Nagy felelősség a harmadik út melletti döntés meghozatala annak ellenére, hogy meggyőződésünk (szakmai véleményünk) szerint eredményesen tudunk majd fellépni a 8

9 teljes követelés megtéríttetése érdekében. A harmadik út természetesen azt jelenti, hogy az érintett károsultak elutasítják annak elfogadását, hogy a harmincmillió forint feletti követeléseiket is átengedjék az Alap részére, mivel az számukra rendkívül méltánytalan lenne. Fontos annak előre bocsátása, hogy ez esetben is javasoljuk a kérelem benyújtását azzal, hogy a kérelem 3. pontjában, a felsorolást követően írják oda, hogy; A felsorolt kötvények együttes értékéből kizárólag harmincmillió forint összeghatárig ajánlom fel a kárrendezés ellenértékeként a kötvényeimet. Az ötödik pontjában, a kipontozott sorokba is írják be, hogy; kérem a kárrendezésre való jogosultságom vizsgálatát az alábbi okra tekintettel, hogy a kérelem 3. pontjában felsorolt kötvényeim együttes értékéből, a jelen kárrendezés fedezeteként kizárólag harmincmillió forint összeghatárig ajánlom fel a kötvényeimet, az e feletti kötvények tekintetében a követelésem megtartása okán jogfenntartással élek. Ez a megoldás szinte biztosan a kérelem elutasítását vonja majd maga után, de az elutasító döntésre a későbbi jogi eljárásban szükség lesz! A jogosultaknak ugyanis bizonyítani kell, hogy Ők mindent megtettek annak érdekében, hogy a kárenyhítésben részesüljenek, de a törvénysértő kitételnek nem tehettek eleget. Irodánk egy ilyen tartalmú megbízás befogadását, az általános szerződéses feltételek mellett vállalja! A döntés kockázata: Előfordulhat az az esett ugyanis (szakmai hitünk szerint, ezt nem tarjuk valószínűsíthetőnek, de nem zárhatjuk ki), hogy társaságunk jogi úton mégsem lesz képes elérni a károsultak teljes kárának összeghatár nélküli megtérítését. Ebben az esetben - a jogi eljárásban - nem kell kimondatni a harmincmillió feletti követelés jogszerűtlen voltát, hiszen az érintett nem mondott le a követeléséről, de egy nem várt sikertelen eljárássorozat végén már nem lesz lehetősége a harmincmillió forint elfogadására, mert az Alap felé beadandó kérelem benyújtásának jogvesztő határideje van. Ez az eljárás tehát kizárja, hogy a joglemondás miatt maradjon el a teljes kártérítés, ugyanakkor veszélyezteti, hogy egy nem várt pervesztés esetén legalább az első harmincmillió forint megtérüljön. FONTOS kiegészítés a harmadik úthoz: Amennyiben mi most jól látjuk az eljárás jogelveit, úgy a harmadik út választása esetén is lehetőség van a BEVA felé történő kártérítési igény benyújtására megközelítően hatmillió forint erejéig, mert a BEVA esetében a követelés biztosítékaként csak a hatmillió forint átengedését várja el a törvény a BEVA részére. Tudjuk, hogy most nehéz döntés előtt állnak a harmincmillió forint feletti követeléssel rendelkező károsultak, de ezt a döntést helyettük más nem tudja felelősen meghozni. Szakmai kifejtésünk kizárólag a döntést segítő szándékkal készült. AZ ELTÉRŐ KÖTVÉNYEK ELTÉRŐ ÉRTÉKELÉSE! Nem oldja fel a törvény a kötvények értékének meghatározásakor az eltérő szemléletet, azaz leegyszerűsítve például a diszkont kötvények tulajdonosait az értékelés előnyösen érinti, míg a változó kamatozású kötvények tulajdonosai a kamatot elbukják. Legrosszabbul a fix kamatozású kötvénytulajdonosok járnak, mert ők valószínűleg a befektetett összeget sem kapják meg, bár mint jeleztük a kérvényben az Alap rákérdez a vásárlás összegére! Az érintetteknek önmaguknak kell eldönteniük, hogy ezt a feltételt elfogadják vagy sem. Fontos annak megemlítése, hogy az országgyűlés által felállításra kerülő Alap vállalási szabályai 9

10 egy mesterségesen kidolgozott ajánlat az érintettek felé, amit az érintett kör nem köteles elfogadni, azaz önmaga dönthet arról, hogy elfogadja vagy sem. Így bár igaz, hogy ez az értékelési előírás álláspontunk szerint is igazságtalan, morálisan elfogadhatatlan és szakszerűtlen is, de az egyoldalú ajánlat okán nem minden eleme (például a kötvények értékelése) feltétlenül jogszerűtlen. A kötvények értékelésének jogszerűtlenség mellett is tudnánk érvelni, de nem biztos, hogy eredményesen, mert bár aránytalan, de nem szélsőségesen. Természetesen egy egyoldalú ajánlatban sem megengedett a súlyosan törvénysértő ajánlati elem (ilyen a kártérítéssel le nem fedett harmincmillió forint feletti - követelés biztosítékának elvonása). MI TÖRTÉNIK, HA KIDERÜL, HOGY A TÖRVÉNYNEK VANNAK ALKOTMÁNYELLENES KIKÖTÉSEI? Álláspontunk szerint például akkor is teljesíteni fogják a károsultak felé a törvényben vállaltakat, ha például a bankok, pénzügyi szolgáltatók a rájuk kirótt teher jogszerűtlen volta (ez vélhetőleg így is van) miatt beperlik az államot vagy alkotmánybírósághoz fordulnak (szerintünk eredményesen). Az Alkotmány ugyanis egészen biztosan nem tiltja, hogy az állam segítsen egy károsulti közösségen! Így a törvény egészét az Alkotmánybíróság nem fogja hatályon kívül helyezni! Jogilag csak az lehet kétséges, hogy a segítséget közvetlenül az államnak kell-e finanszíroznia vagy azt az elfogadott törvény szellemisége szerint ráterhelheti egy vállalkozói csoportra. Ha nem, akkor vagy az állam fog közvetlenül teljesíteni, vagy ami valószínűbb, hogy az addigra már teljesítésre kötelezett piaci szereplőknek az állam köteles lesz visszatéríti a kifizetéseiket, átvállalni az Alap fizetőképessége okán felvett hiteleket, stb. KITŐL VÁSÁROLTAM A KÖTVÉNYEMET! A Quaestor Károsultak kárrendezésére létrehozott Alap törvényi szabályozása szerint nincsen jelentősége annak, hogy a kötvényt a károsult kitől, kinek a közreműködésével vásárolta meg. 1. (1) A törvény hatálya azokra az ügyletekre terjed ki, amelyeknél az ügyfél jognyilatkozata a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által kibocsátott, vagy ilyenként megjelölt, a QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. vagy annak a számviteli jogszabályok szerinti kapcsolt vállalkozása által értékesített kötvények vásárlására irányult, és az ügyfél az ellenérték fizetési kötelezettségének eleget tett, függetlenül attól, hogy a jogügylet érvényesen létrejött-e, illetve teljesedésbe ment-e. MI LESZ AZOKKAL, AKIKET MÉGIS ELUTASÍT AZ ALAP! Ha mégis marad olyan érintett, akinek kérelmét az Alap bármely okból (ideértve a törvény 3 (b) pontja szerint által kizártak körét is, ha nem vettek részt a bűncselekményben, nem volt róla tudomásuk és/vagy nem volt közvetlen munkaköri kötelezettségük a társaság tevékenységének ellenőrzése), Irodánk az Ő esetükben is vállalja a káruk teljes megtéríttetését az Alapról szóló törvénytől eltérő jogi úton! 3 b) ha annak jogosultja a Tpt (1) bekezdésében felsorolt személy vagy szervezet, vagy a kibocsátó, lejegyző gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, valamint a kötvényértékesítésben függő ügynökként vagy más módon közreműködő vállalkozás, ezzel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyé b jogviszonyban álló személy, továbbá mindezeknek a Ptk. szerinti hozzátartozója. A törvény nem a szűkebb értelembe vett közeli hozzátartozó fogalmat használja, hanem az 10

11 ennél is tágabb kört nevesítő hozzátartozó kifejezést, amelybe beletartoznak az egyéb hozzátartozók is. Segítségül: Hozzátartozónak minősül a törvény értelmében: a közeli hozzátartozók (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) valamint az egyéb hozzátartozók (az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa). Álláspontunk szerint a törvény 3 (b) pontja olyan széles kört nevesít, amely már a megkülönböztetés törvényi tilalma alá esik, és a törvény az Ő kizárásukat nem indokolja, ezért egy jogi eljárás során az Ő érdekeik képviselhetőek és érvényesíthetőek, ha az ellenérdekű fél nem tudja igazolni, hogy aktív szerepük volt a bűncselekmények elkövetésében vagy munkaköri kötelezettségük lett volna a visszaélések feltárása. Álláspontunk szerint a törvény 3 (a) pontja szerinti kör esetében különösen a közeli hozzátartozók körében a jogalkotó, bár a törvényben elmulasztotta indokolni a kizárásukat, de azt az eljárás folyamatában vagy a törvény módosításával képes lehet pótolni. Ebben a körben a hozzátartozók esetében megkísérelhetjük a képviseletet, de kizárólag a csatlakozók kockázatára és azon nyilatkozatuk mellett, hogy esetükben tájékozattuk Őket arról, hogy a kárrendezési esélyük igen alacsony. A vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók, házastársaik, élettársaik és gyermekeik képviseletét nem vállaljuk. III. HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT /BIZTONSÁG TRADE KFT./ 1./ - BIZTONSÁG TRADE KFT: Minden más kérdést megelőzően szeretnénk azon álláspontunkat megerősíteni, hogy Irodánk a Hungária Értékpapír Zrt. károsult ügyfelének tekinti és ezért vállalja képviseletüket - a Hungária Értékpapír Zrt. irodáiban és munkatársai által közvetített álláspontunk szerint értékesített egyszerűsített kölcsönszerződések érintettjeit. Jogi álláspontunk szerint minden szerződés tényleges státuszát, függetlenül annak az aláíró felek általi elnevezésétől, annak valós tartalma, a szerződéskötés célja, a tényleges felhasználása, a szerződésben szereplő kötelmek és szolgáltatások megvalósulása és/vagy az attól eltérő tényleges gazdasági és jogi folyamatainak egésze szerint kell megítélni. Egy pénzügyi szolgáltató irodáiban értékesített kötvénynek elnevezett -, de valóságban nem létező kötvény és/vagy egy kölcsönszerződésnek nevezett, de a kölcsönszerződés formai és tartalmi követelményeinek, annak legfontosabb elemeit tekintve meg nem felelő, majd a tényleges gazdasági cselekmények tekintetében is attól mindenben eltérő pénzügyi tranzakció között semmilyen érdemi különbség nincsen. Jogi státuszát tekintve mindkét cselekmény azonos! Érdemi jelentőséggel nem bír, de megadjuk, hogy jelenleg a Biztonság Trade Kft. (Cg ) esetében i biztosítási intézkedésként a társaság üzletrészeit zár alá vették, melynek tényét április 23-án tették közzé a cégközlönyben. 2./ - HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT. FELSZÁMOLÁSA A Fővárosi Törvényszék 6.Fpk /5. sz. végzésében rendelte el a társaság felszámolását. A felszámolás közzétételének időpontja, ami egyben a felszámolás kezdő 11

12 időpontja is, április 22. A hitelezői igénybejelentést a Hungária Értékpapír Zrt. minden károsultja számára a követelésük teljes összegében ajánljuk, mert ez esetben is igaz, hogy a hitelezői igénybejelentésnek nincsen költsége. Nagyon fontos kiegészítő javaslat, hogy a Biztonság Trade Kft. kölcsönszerződés károsultjai is tekintsék magukat a Hungária Értékpapír Zrt. károsultjainak és akkor is adják be a teljes követelésüket igénybejelentésként, ha azt a felszámoló mint azt a közleményében hangsúlyozza is szinte biztosan elutasítja majd. Az esetleges elutasítás alapját fogja képezni a jogi eljárásainknak. A cég adatai: HUNGÁRIA Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi ZRt. FA (Cg , adószáma: ). A felszámolóbiztos neve: Varsányi Kitti Erika. A Társaság felszámolóbiztosának adatai: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Székhely: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet). Fontos: tértivevényes ajánlott levélben célszerű postázni az igénybejelentést és az igazolásokat, szerződéseket. A hitelezői igénybejelentéshez másolatban szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről. Hitelezői igénybejelentéshez formanyomtatvány a honlapról tölthető le. Pontos weboldali link: hitelezői igény bejelentési határidő: től számított 40 nap, Amennyiben a felszámolási eljárást megelőzően esetlegesen megküldték bejelentésüket, úgy azt ismételten meg kell tenni, mivel a korábban megküldött, nyilván nem a kijelölt felszámolónak címzett bejelentés nem minősül igénybejelentésnek. A hitelezői igénybejelentéskor fizetendő díj nincs, ezt rögzíti a befektetési vállalkozásokról szóló évi CXXXVIII. törvény 132. (2) bekezdése. A HUNGÁRIA Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi ZRt. FA felszámolójának hirdetménye: A Fővárosi Törvényszék elrendelte a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt felszámolását, és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja április 22., amely egyúttal a felszámolás kezdő időpontja. Az adós társaság felszámolójaként az alábbiakról tájékoztatjuk a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. "f.a." ügyfeleit teendőikről. Mindazon ügyfelünk részére, aki a felügyeleti eljárás alatt egyenlegközlőt kapott és nem jelzett vissza az HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. részére, hamarosan az aktuális állapotnak megfelelően ismételt ügyfél-egyenlegközlőt küldünk postai úton. Az egyenlegközlőkkel kapcsolatos esetleges észrevételeiket az eltérés okát igazoló dokumentumokkal a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezhetik kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: HUNGÁRIA Észrevétel. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek. Hitelezői igénybejelentés 12

13 Amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. f.a. -val szemben bárminemű követelése áll fenn, minden esetben hitelezői igényt kell bejelenteni a fent megjelölt egyeztetőlevélben meghatározott határidőtől függetlenül. A hitelezői igénybejelentés postára adásának határideje június 1., így igényük határidőn belül bejelentett igényként kerül nyilvántartásba vételre. Amennyiben a hitelező a fenti határidőt elmulasztja, úgy a felszámolás közzétételétől számított 180 napon belül van további lehetősége követelésének bejelentésére. A 180 napos bejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azon túli igény befogadásra lehetőség nincs. A hitelezői igénybejelentés díjmentes, melyhez formanyomtatvány a honlapról letölthető. Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel: HUNGÁRIA hitelezői igénybejelentés. A hitelezői igénybejelentéshez másolatban szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapírés ügyfélszámla vezetéséről. Ezúton kérjük mindazon ügyfeleinket, hogy amennyiben a felszámolási eljárást megelőzően esetlegesen megküldték bejelentésüket, úgy azt ismételten tegyék meg, mivel a korábban megküldött bejelentés nem minősül hitelezői igénybejelentésnek. A Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: BEVA) által nyújtott kártalanítás A BEVA által nyújtott kártalanítást a Tőkepiaci törvény szabályozza. A kártalanítás alapját az ügyfélnek a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. "f.a. -nél fennálló és ki nem adott eszközök utáni követelése képezi. A BEVA kártalanítással kapcsolatos bejelentésekről, valamint a kártalanítás folyamatáról bővebb tájékoztatás a internetes oldalon található. Az igény bejelentő lapot is a töltheti le. IV. BUDA-CASH BRÓKERHÁZ ZRT. 1./ - BUDA-CASH BRÓKERHÁZ ZRT. FELSZÁMOLÁSA Az I/1. pontban kifejtett összegzés megerősítve a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. károsultjainak már korábban is ajánlottuk, hogy a megadott határidőn belül ami sajnos április 14-én már lejárt - kapcsolódjanak be a felszámolási eljárásba! Fontos tudni, hogy a felszámolás közzétételétől (2015. március 5.) számított 180 napon belül van még további lehetősége követelés bejelentésére. Javasoljuk, hogy ezt a határidőt ne várják ki, hanem a lehető legrövidebb időn belül tegyék meg a hitelezői igénybejelentésüket. A 180 napos bejelentési határidő elmulasztása viszont végleges jogvesztéssel jár, azon túli igény befogadásra törvényes lehetőség már nem lesz! A Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. elszámolását a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. felszámoló biztosa végzi. A felszámoló székhelye a közelmúltban megváltozott, de mind az új címre (H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) vagy a régi címre (H-1071 Budapest, Damjanich u ) küldött igénybejelentések megérkeznek a felszámolóhoz, mivel a Magyar Postával kötött szerződés alapján a leveleket átirányítják az új székhely címére. Jó tudni, hogy az igénybejelentés a Buda-Cash címére is feladható. A hitelezői igények bejelentésére használható nyomtatványminta megtalálható a Buda-Cash Zrt. honlapján. Link: 13

14 A március 4-i követelésállomány egyenlegének egyeztetésére nyitva álló határidő április 24-én járt le. Ezt követően a felszámoló a követelés egyenlegét elfogadottnak tekinti, és csak kivételes esetekben van mód annak módosítására. 2./ BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP Irodánk mindenképpen ajánlja, hogy a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. károsult ügyfelei a felszámolón túl, a Befektető-védelmi Alaphoz (BEVA) is nyújtsák be a kártalanítási igényüket. Ennek határideje március 27-től számítva egy év, azonban semmiképpen nem javasoljuk az igénybejelentés elhúzását. Az igény (követelés) bejelentéséhez használható nyomtatványminta az alábbi link segítségével tölthető le. A BEVA, a bejelentett követelések érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a Buda-Cash felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. A felszámoló jelenleg az ügyfélköveteléseket egyezteti az ügyfelekkel és felméri a meglévő és kiadható ügyfélvagyont. Mivel a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. társaság tevékenységével kapcsolatosan bűnügyi vizsgálat is folyik, a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. teljes vagyona bűnügyi zár alatt áll, azzal a felszámoló nem tud rendelkezni, így az ügyfélvagyon felmérése és/vagy az ügyfélvagyon részét nem képező vagyoni elemek (Például értékpapírszámla követelések) kiadása a felszámoló szerint jelenleg nem lehetséges. Mint azt korábban leírtuk, a hatályos jogszabály ilyen bejelentést a felszámoló részére nem enged meg, ezért javasoljuk a felszámoló felszólítását az ügyfélvagyon kiadására és/vagy az ügyfélvagyonnak a jogtalan bűnügyi zárban tartásának megszűntetése érdekében történő kötelező fellépésére. Információink szerint a mai napig még az ügyfelekkel történő követelés (igény) egyeztetése sem zárult le teljes körben. P and P Gazdasági Tanácsadó Kft. Jogsegély titkárság 14

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26.

Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26. Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26. Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel kapcsolatos kérdések: - Miért függesztette fel az MNB a Buda-Cash

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 24 BODZÁSI BALÁZS Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben