KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: Utolsó frissítés: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./"

Átírás

1 Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen, a rendelkezésére álló információk korlátai között és kizárólag segítő szándékkal készítette el az érintetteknek, kérdésfelvetőknek, érdeklődőknek. Tájékoztatónk nem helyettesíti és nem is veszi át az érintettek azon kötelezettségét, hogy önmaguk is megismerjék és teljesítsék a rájuk kihatással bíró jogszabályi kötelezettségeiket, és döntéseiket saját kizárólagos felelősségük tudatában hozzák meg. Társaságunk előzetesen kizár minden olyan felszólamlást, amely esetében az irodánk összefoglaló, segítő információinak tartalmára vezeti vissza az érintettek saját döntéséből, esetleges késlekedéséből és/vagy valamely elmaradt kötelezettségéből származó kárát. Fontos megjegyzés továbbá: Tanácsadó Irodánk ma is úgy látja, hogy az alább felsorolt pénzügyi szolgáltatóknál fennálló követelés egésze (befektetett és/vagy tőkésített összeg és a Ptk. szerinti kamat) megfelelő jogi eljárás mellett eredményesen és ténylegesen visszatéríttethető a csődök károsultjainak. Ennek végigvitelét Irodánk vállalja. A hozzánk forduló károsultak, regisztrációjukat követően szerződéses ajánlatot kapnak képviseletükre. A regisztráció térítésmentes és nem jár szerződéskötési kötelezettséggel. Regisztrálni lehet az Iroda weboldalán: KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: Utolsó frissítés: / A Kérdések és Válaszok összefoglaló anyagunk egységes szerkezetben foglalja össze mindhárom brókercég és öt bank károsultjainak álláspontunk szerinti jogi státuszát, lehetőségeit, aktuális kérdéseit. Az első szakaszban azon információkat emeljük ki, amelyek minden érintettre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a követelésük az alábbi körből kivel szemben áll fenn! Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. / Ideértve a Quaestor Financial Hrurira Kft. által kibocsátott kötvényeket is./ Buda-Cash Brókerház Zrt. Hungária Értékpapír Zrt. /Ide értve a Biztonság Trade Zrt. részére nyújtott kölcsönügyleteket is./ ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. BRB Buda Regionális Bank Zrt. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Társaságunk, a ma rendelkezésre álló információk alapján nem vállalja a Kun-Mediátor Utazási Iroda károsultjainak képviseletét, mert ott nem látszik az állami kötelezettség igazolhatósága, így a jogi eljárás célpontja kizárólag az Utazási Iroda és annak felelős vezetői, tulajdonosai lehetnek, így egy nyertes per esetén, ugyanezen kör magánvagyona lehet a fedezet, amit az érintettek a felszámolási eljárás kereteiben is meg tudnak kapni. 1

2 I. MINDEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI SZOLGÁTATÓ ESETÉBEN KIMONDHATÓ: 1./ - FELSZÁMOLÁSRÓL ÁLTALÁBAN Mára valamennyi érintett esetében elrendelték a felszámolást, mivel mindegyikük esetében igaz, hogy várhatóan a társaság teljes vagyona nem fogja fedezni az összes követelést. Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás általános szabályaitól eltérően az ún. Befektetési vállalkozásokról szóló törvény 132. (2) bekezdésében foglaltak szerint a károsultaknak nem kell a követeléseik nyilvántartásba vételének előzetes feltételeként a követelés 1%-át előzetesen befizetni, így minden károsult esetében javasolni tudjuk, hogy éljen a felszámolási eljárás által biztosított lehetőséggel és kérje a teljes követelésének hitelezői nyilvántartásba vételét! Véleményünk szerint a felszámolás során különös tekintettel a fedezetként szolgáló vagyonnak ún. bűnügyi zárlat alá vonására is a felszámolásból csak igen korlátozott kielégítésre lehet számítani. Ugyanakkor ezt a lehetőséget, néhány adminisztratív kötelezettség kihagyása okán nem szabad elveszíteni, mértéke azért lehet jelentős is. Amennyiben a felszámoló ezt önmaga nem teszi meg, úgy az értékpapír számlával rendelkező ügyfeleknek a felszámolótól kell kérniük az értékpapír számláikon lévő értékpapírok (Pld. Mol. OTP papírok, stb.) azonnali kiadását. Álláspontunk szerint nem fogadható el, ha a felszámoló ezt arra hivatkozva tagadja meg, hogy vagy nem tudja az értékpapírokat az egyes számlatulajdonoshoz rendelni, vagy azokat bűnügyi zár alá vették. A hatályos törvények szerint az értékpapír számlákon elhelyezett értékpapírok nem képezik a felszámolási vagyon részét, azt haladéktalanul ki kell adni, és ez a felszámoló kötelezettsége. Ugyancsak jogsértő, ha ezen értékpapírokat esetleg tényleg bűnügyi zár alá vették, de ez esetben is a felszámoló kötelezettsége a bűnügyi zár azonnali feloldását kikövetelni. Fontos információnak szánjuk, hogy a felszámolási eljárásban eltérően az összes egyéb (OBA BEVA Quaestor Kárrendezési Alap vagy akár az irodánk megbízása) kárrendezési eljárástól, a felszámolásban nem csupán a befektetés, a befizetett vagy tőkésített követelés, hanem az ígért hozam, kamat, bónusz, stb. is követelhető, mint hitelezői igény. Irodánk, a vele kötött megbízási szerződésben vállalja, hogy abban az esetben, ha a felszámolási eljárásban partnereink követelése részben vagy egészében hamarébb megtérülne, mint az általunk biztosított jogi eljárás eredményessége, úgy a felszámolási eljárás során megtérült követelési összeggel térítésmentesen csökkenti a képviselt követelést. Vállaljuk továbbá, hogy ebben az esetben a felszámolással megtérült követelésrészre nem érvényesíti az ún. sikerdíjas jogosultságát még akkor sem, ha későbbiekben bebizonyosodik, hogy az általunk képviselt eljárásban is megtérült volna a károsult teljes követelése. Amennyiben Irodánk a károsultjaink követelésének tényleges megtérítését a felszámolási eljárás befejezését megelőzően végzi el, úgy a sikerdíjat akkor és arra a követelésrészre is meg kell fizetni, amiről később kiderül, hogy az a felszámolásban is megtérült volna. Mivel a felszámolási eljárás lezárására általában sok év elteltével kerül sor, így mindenképpen a követelés párhuzamos vitelét (a felszámolási eljárásba való bejelentkezés és Irodánk megbízása) javasoljuk, mert évek múlva, a felszámolási eljárás eredményének ismeretekor, már elévülés okán is meghiúsulhat a követelés jogosságának bizonyíthatósága és ez által annak a behajthatósága is. Segítségül, az egyes pénzügyi szolgáltatók esetében, alább az egyes szolgáltatók fejezeteinél - megadjuk a felszámoló felhívását a teendőkről, kiemelve a jogvesztő határidőket, és némi érthetőségi segítséget is adva hozzá. 2

3 2./ - MILYEN KÖVETELÉSEK KÁRRENDEZÉSÉT VÁLLALJUK Az általunk felállított jogi eljárás során általánosságban elmondható, hogy általában nincsen jelentősége annak, hogy kinek, milyen banki terméket adott el az érintett pénzügyi szolgáltatók bármelyike. Így nincsen annak jelentősége, hogy Quaestor engedéllyel rendelkező vagy fiktív kötvényt írt jóvá egy-egy károsultnál, vagy a Hungária Értékpapír Zrt. fiktív kölcsönszerződést közvetített a Biztonság Trade Zrt. csoport bármely tagja felé. Álláspontunk szerint annak van, lesz jelentősége, hogy a pénzügyi szolgáltatók csődjében meghatározó módon játszottak közre a nem létező és/vagy engedéllyel nem rendelkező üzleti lépések, az ügyfelek rendelkezéseitől eltérő gazdasági műveletek. 3./ - HOGYAN KELL ÉRTÉKELNI AZ EGYES KÖVETELÉSEKET A felszámolási eljárásban, a csődeljárásban és a Quaestor Kárrendezési Alapja kárrendezési eljárásának során, a BEVA és az OBA kárrendezésekor mindig részletesen meghatározzák az eljárásban alkalmazott értékelési szabályokat azon követeléseknél, amelyek megtérítését vállalják. Irodánk kárrendezési eljárásában mindig a ténylegesen befektetett összeg (vagy az utoljára jóváírt összeg) kapható vissza a Ptk. szerinti kamattal. Az ígért hozamokat eredményesen lehetne ugyan peresíteni, de csak kizárólag a hozamot ígérő pénzügyi szolgáltatóval szemben, aki az adott hozamot ígérte. Itt viszont a nyertes per végén a veszteseknek különös tekintettel a felszámolásokra és a bűnügyi zárlatokra - nem lesz már semmilyen vagyona. Így a per ugyan megnyerhető lenne, de a végén nem lesz kitől behajtani az elmaradt és megítélt hozamot. Az állam, a Ptk. előírása felett meghatározott mértékű hozam megtéríttetésére nem lesz kötelezhető. Ezért egy ilyen követelés peresítése időigényes, költséges és mégis eredménytelen, azaz értelmetlen! 4./ - MILYEN EREDMÉNY VÁRHATÓ A FELJELENTÉSHEZ KAPCSOLT POLGÁRI KÁRIGÉNY BEJELENTÉSÉVEL? Megerősítjük azon határozott álláspontunkat, hogy a követelések kizárólag feljelentésen alapuló peresítése az érintettek számára meggyőződésünk szerint kifejezetten hátrányos. Ez a megoldás a leghosszabb időigényt veti fel, jelentősen nehezíti a bizonyítást, korlátozza a kártérítésbe bevonható felelősök körét, és szinte biztosan nem lesz képes a teljes kártérítésre, mert az állam büntetőjogi felelőssége eredményesen biztosan nem lesz felvethető A polgári jogi kárigény benyújtásához elég két dolgot bizonyítanunk. Bizonyítanunk kell, hogy keletkezett kárunk (megadva annak mértékét) és igazolnunk kell, hogy rámutatható a kárunkért felelős személyre, intézményre vagy személyekre, intézményekre. A kár felelőseinél nem kell bizonyítanunk, hogy a kárt tudatosan vagy csak gondatlanul okozták. A gondatlan károkozás ugyanis nem mentesítő körülmény az érintettek számára a tekintetben, hogy a kártérítési kötelezettségük fennáll. Általában bizonyos korlátok között -, de a többes károkozók esetében elérhető, hogy az együttes felelősségükért bármelyik felelőstől kérhető legyen a teljes kár megtérítése, majd a kárért helyt álló kárfelelősre átszáll a jog, hogy a többi felelőstől beszedje a rájuk eső kár összegét. A polgári jogi kárigény, annak bekövetkezte után gyakorlatilag azonnal a bíróság elé hozható. Büntetőjogi keretekben a feljelentéssel és a bizonyítási eljárással azt is igazolni kell, hogy van kárunk (az összeg megadásával), van károkozó és a kárt ráadásul szándékosan, vagy legalábbis a 3

4 büntető jog hatálya alá eső vétkes mulasztással követték el. Ennek következtében a bizonyítási teher egy újabb elemmel a büntetőjogi felróhatósággal megnövekszik. Szinte biztosan állítható, hogy a polgári jogi kárfelelősi körbe bevonható cégek, intézmények és természetes személyek köre (ezen keresztül a kárért helytállni kötelesek köre) sokkal szélesebb, mint a büntetőjog szigorával is megszólíthatóak köre, azaz a büntető eljárás keretében kisebb lesz a kárunkért helytálló mögöttes vagyon. Szinte biztosan állítható az is, hogy a büntetőjog keretei közé az állam, akinél a legnagyobb helytállni képes vagyon található kimarad a megszólítható körből, ezért biztosan állítható az is, hogy ezen az úton nem lesz teljes körben kárrendezés! Elvben igaz, hogy a büntető eljárás bírósági szakaszában a bíróság már a büntetőjogi felelősség kimondása előtt köztes ítéletben ítélkezhet a polgári jogi kárigényről. Ez igaz, de állítható az is, hogy erre szinte soha nem kerül sor! A büntető jog keretei közötti polgári kárigény csak a bírósági szakaszban kerül tárgyalásra, arról kizárólag a bíróság rendelkezhet! A bíróság eljárását viszont ebben a körben kötelezően megelőzi a nyomozati majd az ügyészségi szakasz, ami akár 3-4 év is lehet, és csak ezt követően, ennyivel később indul meg a bírósági eljárás. Ennyivel biztosan késlekedik majd a kárrendezés. Természetesen mindenkinek joga és lehetősége a büntető feljelentés, hiszen a legtöbb esetben valóban bűncselekmény áldozatai is egyben. A kárigény felvetése és érvényesítése kizárólag ebben az eljárásban álláspontunk szerint a károsultak számára kifejezetten hátrányos. 5./ - VÁLLAJUK-E AZ ÉRINTETT CÉGEK VEZETŐINEK ÉS/VAGY MUNKATÁRSAINAK, HOZZÁTARTOZÓINAK SAJÁT KÖVETELÉSEIK KÁRRENDEZÉSI KÉPVISELETÉT? Érthetőbben tudjuk megválaszolni, hogy kiknek nem vállaljuk a képviseletét. Természetesen van olyan kör, akik vagy részt vettek az érintett cégeknél elkövetett bűncselekmények, jogellenes visszaélések kidolgozásában és fenntartásában vagy kifejezett munkaköri kötelezettségük lett volna annak ellenőrzése. Általános jogelv, hogy senki nem hivatkozhat az Őt ért kár megtérítetése érdekében olyan jogsértésre, amelynek kialakulásában aktívan részt vett, vagy annak megakadályozása a feladatkörébe tartozott, és e feladatának vétkes mulasztás mellett nem tett eleget. Ebből kiindulva az érintett cégek vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, könyvvizsgálóinak, és közeli hozzátartozóinak képviseletét általában nem vállaljuk. Nem vállaljuk továbbá az érintett cégek állami felügyeletét ellátó szervezetek azon munkatársainak és közeli hozzátartozóinak képviseletét sem, akik közvetlenül részt vettek a cégek tevékenységének ellenőrzésében és/vagy engedélyeik kiadásában, meghosszabbításában a bűncselekményekkel érintett időszakban. Általában igaz az is, hogy ugyanezen kör szélesebb értelemben vett egyéb hozzátartozói esetében is csak kivételes esetben, megfelelő nyilatkozatok mentén látunk lehetőséget a képviseletükre. A közeli és a szélesebb értelembe vett hozzátartozói kört a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Segítségül alább megadjuk a fogalmak kifejtését. Hozzátartozónak minősül a Ptk. értelmében: a közeli hozzátartozók (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) valamint az egyéb hozzátartozók 4

5 (az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa). II. QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDLMI ÉS BEFEKTETÉSI ZRT. 1./ - QUAESTOR FELSZÁMOLÁS Az I/1. pontban kifejtett összegzés megerősítve a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. károsultjainak mindenképpen ajánljuk, hogy a megadott határidőn belül kapcsolódjanak be a felszámolási eljárásba! A felszámoló idézett közleményébe néhány helyen - zárójelek között - kiemelt dőlt betűvel érthetőségi és/vagy figyelemfelhívó bejegyzést tettünk! A felszámoló biztos felhívása szerint a károsultaknak az alábbiak szerint kell eljárniuk: A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. felszámolása április 22. napján megindult. Az adós társaság felszámolójaként az alábbiakról tájékoztatjuk a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a." ügyfeleit teendőikről. Amennyiben Quaestor kötvénye van A Quaestor törvény hatálya alá tartozó ügyfelek, akik a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.-vel kötöttek szerződést hamarosan egyenlegközlő igazolást kapnak postai úton. A kárrendezésre vonatkozó igényüket ezen egyenlegközlő igazolás alapján a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alaphoz történő kérelmük benyújtásával érvényesíthetik május 6. és június 5. közötti jogvesztő határidőn belül. A részletekről az Alap nyújt további felvilágosítást. (Az Alap felé történő kárrendezési kérelem benyújtásától függetlenül a teljes követelés összegét, mint Hitelezői igényt a felszámolónak is el kell küldeni, be kell nyújtani!) Amennyiben az egyenlegközlő igazolással kapcsolatban észrevétele van az eltérés okát igazoló dokumentumokkal a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezheti kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: Észrevétel Quaestor kötvény. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek. Amennyiben nem kapott egyenlegközlő igazolást május 18. napjáig, kérem, hogy jelezze a címen, vagy a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címén (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em.). A tárgyban, illetve a borítékon kérem, hogy tüntesse fel, hogy Egyenlegközlő igazolást kérek. Amennyiben értékpapírszámlája, pénzkövetelése van Hamarosan, az aktuális állapotnak megfelelő ügyfél-egyenlegközlőt kap postai úton. Az egyenlegközlőkkel kapcsolatos esetleges észrevételét az eltérés okát igazoló dokumentumokkal a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezhetik kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: Észrevétel. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek. (Az egyenlegközlőben foglaltak elfogadásától és/vagy annak módosítási felvetésétől függetlenül a károsultként gondolt teljes követelés összegét, mint Hitelezői igényt a felszámolónak is el kell küldeni, be kell nyújtani!) 5

6 Hitelezői igény Javasoljuk, hogy a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a. -val szemben fennálló hitelezői igényüket mindkét fenti esetben valamennyi fennálló követelésükre - az egyenlegközlő levelekkel kapcsolatban meghatározott határidőtől függetlenül - jelentsék be legkésőbb június 1-ig kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út em. Kérjük, hogy a borítékon feltétlenül tüntesse fel: hitelezői igény. A hitelezői igény bejelentése díjmentes. Formanyomtatvány letölthető a oldalon. Segítő megjegyzéseink: Hitelezői igényként a teljes követelést, azaz az első harmincmillió forintot is magába foglaló összeget kell bejelenteni. Biztonság kedvérét a hitelezői igényt úgy kell postára adni, hogy az június 1-ig igazolhatóan megérkezzen a felszámolóhoz. Megszoktuk, hogy a határidős kikötéseket úgy értelmezzük, hogy elég, ha postai bélyegzőn a határidőn belüli nap szerepel. A folyamatosan változó jogszabályaink ma már a legtöbb esetben a beérkezést várják el határidőn belüli teljesítésnek! Abban az esetben, ha nem érkezik meg az egyenlegközlő, pedig emiatt a leírtak szerint már igazoltan reklamáltak a felszámolónál, a saját adatok alapján június 1-e előtt a hitelezői igényt a felszámoló felé mindenképpen be kell jelenteni. A jogvesztő határidőt nem menti ki a felszámoló mulasztása. A saját adatok később pontosíthatóak lesznek, az egyenlegközlőt később is lehet majd csatolni, de a bejelentkezési határidőt figyelmen kívül hagyása jogvesztéssel jár. 2./ - QUAESTOR KÁROSULTAK KÁRRENDEZÉSI ALAPJA Az Országgyűlés által elfogadott törvény értelmében május 6-ig a BEVA (Befektetővédelmi Alap) irányítása és működtetése mellett fel kell állnia és a működését is meg kell kezdenie a Quaestor Károsultak kárrendezését biztosító Követeléskezelő Alapnak (továbbiakban: Alap). QUAESTOR KÖTVÉNYEK KÁRRENDEZÉSE A BEVA (Befektető-védelmi Alap) weboldalán - - már letölthető a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához május 6-a és június 5-e között benyújtható kérelem és a kérelem kitöltési útmutatója. Fontos kiemelni, hogy a évi XXXIX. törvény kizárólag a QUAESTOR kötvények kibocsátásából és értékesítéséből (függetlenül attól, hogy a kötvények engedély alapján vagy engedély nélküli kibocsátásból erednek) származó követelések kárrendezését célozza, azaz az összes egyéb követelésre nem terjed ki. Minden egyéb követelést, annak típusától, jellegétől függően az érintettek döntése szerint a felszámoló felé történő hitelezői igénybejelentéssel (ajánlott) és párhuzamosan is elindítható egyéb jogi eljárás keretében (Pl. társaságunkkal való szerződés mellett) érvényesíthető. Az általunk ajánlott eljárás tekintetében a QUAESTOR kötvények károsultjait két csoportra kell osztani. I. Akiknek a Quaestor kötvényekből származó követeléseik együttes értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg. 6

7 Amennyiben a követelések együttes összege a harmincmillió forintot nem haladja meg, úgy javasoljuk, hogy feltétlen éljen ezzel a lehetőséggel, még akkor is, ha ez a törvény is rengeteg szakmai, morális és egyéb sebből vérzik. A kérelemben a kötvények azonosításán, darabszámán és névértékén kívül kérik megadni a vásárlásuk idején megfizetett vételárat is. Ez kicsi optimizmussal úgy is értelmezhető, hogy gondolkodnak a tényleges kár megtérítésén (ami a befizetett vételár) és nem a névértéken kívánnak elszámolni, ami a törvényből lenne levezethető, és a többség esetében kevesebb, mint a vásárláskor ráfordított összeg. A törvény egyéb kikötéseinek morális gondolataiból persze az is levezethető, hogy a vásárláskor befizetett összeget azért kérik, mert néhány kötvény esetében a névérték a lejáratkori értéket jelenti, és így akár a hozamot is tartalmazhatja. Ezért az sem kizárt, hogy a kárrendezés folyamatában a névérték és a befizetett összeg közül azzal kívánnak elszámolni, amelyik a kisebb! Mindettől függetlenül, a törvény negatív elemei ellenére is, a harmincmillió forint alatti együttes követeléssel rendelkezők kárát jelentős hányadában megtéríti, egyszerűen lezárható. Minden más eljárás költséges, hosszabb és bizonytalanabb. II. Akiknek a Quaestor kötvényekből származó követeléseik együttes értéke a harmincmillió forintot meghaladja meg. Tanácsadás tekintetében sokkal nehezebb helyzetben vagyunk azon károsultak esetében, akiknek az együttes követelésük meghaladja a harmincmillió forintot! A lehetőségek felvázolása előtt le kell írnunk, hogy megismerve a kérelem formanyomtatványát és a kitöltési útmutató tartalmát, ma már a legnagyobb optimizmusunk, a szakmai felkészültségben való hitünk, a jog alapértékeinek megkérdőjelezhetetlen volta melletti meggyőződésünk ellenére a leírtakból kiolvashatóan, a törvény kétértelműségét a végrehajtásban a joggal összeegyeztethetetlen módon szűntették meg! Így az Alap, a harmincmillió forint kárrendezése feltételeként azt várja el, hogy az eredeti jogosult (károsult) a követelése egészéről mondjon le az Alap javára és a törvény erejénél fogva adja át minden jogát az Alapnak. Ezen feltétel kritikájával a jelen helyzetben azért nem szabad részletesen foglalkozni, mert a törvény gyakorlatilag harmincnapos, jogvesztő határidőt tartalmazó ajánlatot tett, amely idő alatt eredményes jogi fellépés a magyar jogrendszeren belül elérhetetlen, így az érintetteknek a jelen feltételek ismeretében kell döntést hozniuk. Ez természetesen nem zárja ki azt, a szakmai hitünk pedig egyenesen megköveteli, hogy az elkövetkező hónapokban a törvény - ilyen tartalmú értelmezésének - megsemmisítését kezdeményezzük. A leírtak előre bocsátása mellett az érintettek előtt most három lehetséges döntés áll. Itt is ki kell azonban emelnünk, hogy a választás felelősségét nem tudjuk átvenni a károsultaktól! Kizárólag a véleményünket és javaslatunkat fogalmazzuk meg, de előzetesen kizárjuk minden olyan felvetés jogszerűségét, amely a későbbiekben - az általunk javasoltak alapján hozott saját döntés -, és a később megismerhetővé váló legjobb döntés közötti kár felelősségét vetné fel az irányunkban. A három út: 1./ Tudomásul lehet venni az Alap elvárását és elfogadni a törvény által biztosított lehetőséget, mely szerint a károsult aláírja a kérelmet, benne a nyilatkozattal és lemond az Alap javára a harmincmillió forint feletti követelés érvényesítéséről és nem tesz további jogi lépéseket. 7

8 Ez a döntés véleményünk szerint ott jöhet szóba (bár általunk ott sem ajánlott) ahol a teljes követelés összege csak nagyon kis mértékben haladja meg a harmincmillió forintot. Mi számukra azt ajánljuk, hogy a kérelem aláírása és beadása - ami egyben a nyilatkozatot is magába foglalja valamint a harmincmillió forint átvétele után, mégis adjon megbízást a harmincmillió forint feletti követelés érvényesítésére oly módon, hogy kérje a nyilatkozat e kitételének jogsértő volta miatti megsemmisítését. Irodánk egy ilyen tartalmú megbízás befogadását, az általános szerződéses feltételek mellett vállalja! A döntés következménye és egyben kockázata: A későbbi jogi eljárások bizonyítják, hogy lehetséges lett volna a harmincmillió forint feletti kár érvényesíthetősége, de a magyar jogrendszer általános elvei szerint, a kártérítést jogi úton csak annak ítélik meg, aki kára megtérítését jogi eljárásban kezdeményezte. Az eljárások elhúzódása okán a követelésének jogalapja elévülhet, azaz az elévülési időn túl, már nem tud csatlakozni jogi eljáráshoz. Mégis érthető, ha az érintettek egy köre, tekintettel a harmincmillió forint feletti összeg kisebb mértékére, szeretné véglegesen lezárni ezt a jogvitát, és tudomásul venni a fennmaradó kár elszenvedését. 2./ A második lehetséges út első lépései megegyeznek az 1. pontban felvázolttal. Ez esetben is el kell fogadni az Alap elvárását, azaz el kell fogadni a törvény által biztosított lehetőséget, mely szerint a károsult aláírja a kérelmet, benne a nyilatkozattal és lemond az Alap javára a harmincmillió forint feletti követelés érvényesítéséről. A különbség két döntés között abban van, hogy a kárrendezés tényleges végbemenetelét, a harmincmillió forint tényleges jóváírását, pénzügyi rendezését követően, a kérelem aláírása ellenére megbízást ad a harmincmillió feletti követelés érvényesítésére, a kérelem és a törvény e kitételeinek érvénytelenítésére. Irodánk egy ilyen tartalmú megbízás befogadását, az általános szerződéses feltételek mellett vállalja! Ez a megoldás leginkább abban a körben ajánlható, ahol a teljes követelés ugyan jelentősen nagyobb, mint harmincmillió forint, de nem többszöröse annak! A döntés kockázata: Előfordulhat az az esett ugyanis (szakmai hitünk szerint, ezt valószínűsítjük, de nem garantálhatjuk), hogy társaságunk jogi úton eléri a károsultak teljes kárának összeghatár nélküli megtérítését. Az azonban nem zárható ki (bár ennek sem szabadna megtörténnie), hogy a bíróság jogerős ítélete a jogosultak köréből kizárhatja azon megbízóinkat, akik éltek az Alap felajánlásával, és elfogadták annak feltételeit, mely szerint ők valamennyi további jogukról lemondtak, és a lemondatás törvénysértő voltának igazolását nem sikerül az ítéletben elérnünk. Nem lehet ugyanis kizárni, hogy a bíróság, az Alkotmánybíróság és/vagy a nemzetközi jogorvoslat egyike sem tartja jogszerűtlennek ezt az eljárást, és a törvény e kitételeit nem ítélik sem más jogszabályokkal összeegyeztethetetlennek, sem kényszerítésnek, stb. Ebben az esetben a harmincmillió feletti részt nem sikerül érvényesíteni, pedig abban az esetben, ha a károsult nem fogadja el az Alap ajánlatát, úgy a teljes követelése megtérülhetett volna. Amennyiben a harmincmillió feletti összeg jelentősen, de nem többszörösen haladja meg a harmincmillió forintot, úgy talán ez a javasolható megoldás, mert szakmai véleményünk szerint kifejezetten jogsértőek a törvény ide vonatkozó kitételei, azaz elérhető az ellentételezés nélküli fedezet elvonásának megsemmisítése. 3./ Nagy felelősség a harmadik út melletti döntés meghozatala annak ellenére, hogy meggyőződésünk (szakmai véleményünk) szerint eredményesen tudunk majd fellépni a 8

9 teljes követelés megtéríttetése érdekében. A harmadik út természetesen azt jelenti, hogy az érintett károsultak elutasítják annak elfogadását, hogy a harmincmillió forint feletti követeléseiket is átengedjék az Alap részére, mivel az számukra rendkívül méltánytalan lenne. Fontos annak előre bocsátása, hogy ez esetben is javasoljuk a kérelem benyújtását azzal, hogy a kérelem 3. pontjában, a felsorolást követően írják oda, hogy; A felsorolt kötvények együttes értékéből kizárólag harmincmillió forint összeghatárig ajánlom fel a kárrendezés ellenértékeként a kötvényeimet. Az ötödik pontjában, a kipontozott sorokba is írják be, hogy; kérem a kárrendezésre való jogosultságom vizsgálatát az alábbi okra tekintettel, hogy a kérelem 3. pontjában felsorolt kötvényeim együttes értékéből, a jelen kárrendezés fedezeteként kizárólag harmincmillió forint összeghatárig ajánlom fel a kötvényeimet, az e feletti kötvények tekintetében a követelésem megtartása okán jogfenntartással élek. Ez a megoldás szinte biztosan a kérelem elutasítását vonja majd maga után, de az elutasító döntésre a későbbi jogi eljárásban szükség lesz! A jogosultaknak ugyanis bizonyítani kell, hogy Ők mindent megtettek annak érdekében, hogy a kárenyhítésben részesüljenek, de a törvénysértő kitételnek nem tehettek eleget. Irodánk egy ilyen tartalmú megbízás befogadását, az általános szerződéses feltételek mellett vállalja! A döntés kockázata: Előfordulhat az az esett ugyanis (szakmai hitünk szerint, ezt nem tarjuk valószínűsíthetőnek, de nem zárhatjuk ki), hogy társaságunk jogi úton mégsem lesz képes elérni a károsultak teljes kárának összeghatár nélküli megtérítését. Ebben az esetben - a jogi eljárásban - nem kell kimondatni a harmincmillió feletti követelés jogszerűtlen voltát, hiszen az érintett nem mondott le a követeléséről, de egy nem várt sikertelen eljárássorozat végén már nem lesz lehetősége a harmincmillió forint elfogadására, mert az Alap felé beadandó kérelem benyújtásának jogvesztő határideje van. Ez az eljárás tehát kizárja, hogy a joglemondás miatt maradjon el a teljes kártérítés, ugyanakkor veszélyezteti, hogy egy nem várt pervesztés esetén legalább az első harmincmillió forint megtérüljön. FONTOS kiegészítés a harmadik úthoz: Amennyiben mi most jól látjuk az eljárás jogelveit, úgy a harmadik út választása esetén is lehetőség van a BEVA felé történő kártérítési igény benyújtására megközelítően hatmillió forint erejéig, mert a BEVA esetében a követelés biztosítékaként csak a hatmillió forint átengedését várja el a törvény a BEVA részére. Tudjuk, hogy most nehéz döntés előtt állnak a harmincmillió forint feletti követeléssel rendelkező károsultak, de ezt a döntést helyettük más nem tudja felelősen meghozni. Szakmai kifejtésünk kizárólag a döntést segítő szándékkal készült. AZ ELTÉRŐ KÖTVÉNYEK ELTÉRŐ ÉRTÉKELÉSE! Nem oldja fel a törvény a kötvények értékének meghatározásakor az eltérő szemléletet, azaz leegyszerűsítve például a diszkont kötvények tulajdonosait az értékelés előnyösen érinti, míg a változó kamatozású kötvények tulajdonosai a kamatot elbukják. Legrosszabbul a fix kamatozású kötvénytulajdonosok járnak, mert ők valószínűleg a befektetett összeget sem kapják meg, bár mint jeleztük a kérvényben az Alap rákérdez a vásárlás összegére! Az érintetteknek önmaguknak kell eldönteniük, hogy ezt a feltételt elfogadják vagy sem. Fontos annak megemlítése, hogy az országgyűlés által felállításra kerülő Alap vállalási szabályai 9

10 egy mesterségesen kidolgozott ajánlat az érintettek felé, amit az érintett kör nem köteles elfogadni, azaz önmaga dönthet arról, hogy elfogadja vagy sem. Így bár igaz, hogy ez az értékelési előírás álláspontunk szerint is igazságtalan, morálisan elfogadhatatlan és szakszerűtlen is, de az egyoldalú ajánlat okán nem minden eleme (például a kötvények értékelése) feltétlenül jogszerűtlen. A kötvények értékelésének jogszerűtlenség mellett is tudnánk érvelni, de nem biztos, hogy eredményesen, mert bár aránytalan, de nem szélsőségesen. Természetesen egy egyoldalú ajánlatban sem megengedett a súlyosan törvénysértő ajánlati elem (ilyen a kártérítéssel le nem fedett harmincmillió forint feletti - követelés biztosítékának elvonása). MI TÖRTÉNIK, HA KIDERÜL, HOGY A TÖRVÉNYNEK VANNAK ALKOTMÁNYELLENES KIKÖTÉSEI? Álláspontunk szerint például akkor is teljesíteni fogják a károsultak felé a törvényben vállaltakat, ha például a bankok, pénzügyi szolgáltatók a rájuk kirótt teher jogszerűtlen volta (ez vélhetőleg így is van) miatt beperlik az államot vagy alkotmánybírósághoz fordulnak (szerintünk eredményesen). Az Alkotmány ugyanis egészen biztosan nem tiltja, hogy az állam segítsen egy károsulti közösségen! Így a törvény egészét az Alkotmánybíróság nem fogja hatályon kívül helyezni! Jogilag csak az lehet kétséges, hogy a segítséget közvetlenül az államnak kell-e finanszíroznia vagy azt az elfogadott törvény szellemisége szerint ráterhelheti egy vállalkozói csoportra. Ha nem, akkor vagy az állam fog közvetlenül teljesíteni, vagy ami valószínűbb, hogy az addigra már teljesítésre kötelezett piaci szereplőknek az állam köteles lesz visszatéríti a kifizetéseiket, átvállalni az Alap fizetőképessége okán felvett hiteleket, stb. KITŐL VÁSÁROLTAM A KÖTVÉNYEMET! A Quaestor Károsultak kárrendezésére létrehozott Alap törvényi szabályozása szerint nincsen jelentősége annak, hogy a kötvényt a károsult kitől, kinek a közreműködésével vásárolta meg. 1. (1) A törvény hatálya azokra az ügyletekre terjed ki, amelyeknél az ügyfél jognyilatkozata a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által kibocsátott, vagy ilyenként megjelölt, a QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. vagy annak a számviteli jogszabályok szerinti kapcsolt vállalkozása által értékesített kötvények vásárlására irányult, és az ügyfél az ellenérték fizetési kötelezettségének eleget tett, függetlenül attól, hogy a jogügylet érvényesen létrejött-e, illetve teljesedésbe ment-e. MI LESZ AZOKKAL, AKIKET MÉGIS ELUTASÍT AZ ALAP! Ha mégis marad olyan érintett, akinek kérelmét az Alap bármely okból (ideértve a törvény 3 (b) pontja szerint által kizártak körét is, ha nem vettek részt a bűncselekményben, nem volt róla tudomásuk és/vagy nem volt közvetlen munkaköri kötelezettségük a társaság tevékenységének ellenőrzése), Irodánk az Ő esetükben is vállalja a káruk teljes megtéríttetését az Alapról szóló törvénytől eltérő jogi úton! 3 b) ha annak jogosultja a Tpt (1) bekezdésében felsorolt személy vagy szervezet, vagy a kibocsátó, lejegyző gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, valamint a kötvényértékesítésben függő ügynökként vagy más módon közreműködő vállalkozás, ezzel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyé b jogviszonyban álló személy, továbbá mindezeknek a Ptk. szerinti hozzátartozója. A törvény nem a szűkebb értelembe vett közeli hozzátartozó fogalmat használja, hanem az 10

11 ennél is tágabb kört nevesítő hozzátartozó kifejezést, amelybe beletartoznak az egyéb hozzátartozók is. Segítségül: Hozzátartozónak minősül a törvény értelmében: a közeli hozzátartozók (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) valamint az egyéb hozzátartozók (az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa). Álláspontunk szerint a törvény 3 (b) pontja olyan széles kört nevesít, amely már a megkülönböztetés törvényi tilalma alá esik, és a törvény az Ő kizárásukat nem indokolja, ezért egy jogi eljárás során az Ő érdekeik képviselhetőek és érvényesíthetőek, ha az ellenérdekű fél nem tudja igazolni, hogy aktív szerepük volt a bűncselekmények elkövetésében vagy munkaköri kötelezettségük lett volna a visszaélések feltárása. Álláspontunk szerint a törvény 3 (a) pontja szerinti kör esetében különösen a közeli hozzátartozók körében a jogalkotó, bár a törvényben elmulasztotta indokolni a kizárásukat, de azt az eljárás folyamatában vagy a törvény módosításával képes lehet pótolni. Ebben a körben a hozzátartozók esetében megkísérelhetjük a képviseletet, de kizárólag a csatlakozók kockázatára és azon nyilatkozatuk mellett, hogy esetükben tájékozattuk Őket arról, hogy a kárrendezési esélyük igen alacsony. A vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók, házastársaik, élettársaik és gyermekeik képviseletét nem vállaljuk. III. HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT /BIZTONSÁG TRADE KFT./ 1./ - BIZTONSÁG TRADE KFT: Minden más kérdést megelőzően szeretnénk azon álláspontunkat megerősíteni, hogy Irodánk a Hungária Értékpapír Zrt. károsult ügyfelének tekinti és ezért vállalja képviseletüket - a Hungária Értékpapír Zrt. irodáiban és munkatársai által közvetített álláspontunk szerint értékesített egyszerűsített kölcsönszerződések érintettjeit. Jogi álláspontunk szerint minden szerződés tényleges státuszát, függetlenül annak az aláíró felek általi elnevezésétől, annak valós tartalma, a szerződéskötés célja, a tényleges felhasználása, a szerződésben szereplő kötelmek és szolgáltatások megvalósulása és/vagy az attól eltérő tényleges gazdasági és jogi folyamatainak egésze szerint kell megítélni. Egy pénzügyi szolgáltató irodáiban értékesített kötvénynek elnevezett -, de valóságban nem létező kötvény és/vagy egy kölcsönszerződésnek nevezett, de a kölcsönszerződés formai és tartalmi követelményeinek, annak legfontosabb elemeit tekintve meg nem felelő, majd a tényleges gazdasági cselekmények tekintetében is attól mindenben eltérő pénzügyi tranzakció között semmilyen érdemi különbség nincsen. Jogi státuszát tekintve mindkét cselekmény azonos! Érdemi jelentőséggel nem bír, de megadjuk, hogy jelenleg a Biztonság Trade Kft. (Cg ) esetében i biztosítási intézkedésként a társaság üzletrészeit zár alá vették, melynek tényét április 23-án tették közzé a cégközlönyben. 2./ - HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT. FELSZÁMOLÁSA A Fővárosi Törvényszék 6.Fpk /5. sz. végzésében rendelte el a társaság felszámolását. A felszámolás közzétételének időpontja, ami egyben a felszámolás kezdő 11

12 időpontja is, április 22. A hitelezői igénybejelentést a Hungária Értékpapír Zrt. minden károsultja számára a követelésük teljes összegében ajánljuk, mert ez esetben is igaz, hogy a hitelezői igénybejelentésnek nincsen költsége. Nagyon fontos kiegészítő javaslat, hogy a Biztonság Trade Kft. kölcsönszerződés károsultjai is tekintsék magukat a Hungária Értékpapír Zrt. károsultjainak és akkor is adják be a teljes követelésüket igénybejelentésként, ha azt a felszámoló mint azt a közleményében hangsúlyozza is szinte biztosan elutasítja majd. Az esetleges elutasítás alapját fogja képezni a jogi eljárásainknak. A cég adatai: HUNGÁRIA Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi ZRt. FA (Cg , adószáma: ). A felszámolóbiztos neve: Varsányi Kitti Erika. A Társaság felszámolóbiztosának adatai: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Székhely: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet). Fontos: tértivevényes ajánlott levélben célszerű postázni az igénybejelentést és az igazolásokat, szerződéseket. A hitelezői igénybejelentéshez másolatban szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről. Hitelezői igénybejelentéshez formanyomtatvány a honlapról tölthető le. Pontos weboldali link: hitelezői igény bejelentési határidő: től számított 40 nap, Amennyiben a felszámolási eljárást megelőzően esetlegesen megküldték bejelentésüket, úgy azt ismételten meg kell tenni, mivel a korábban megküldött, nyilván nem a kijelölt felszámolónak címzett bejelentés nem minősül igénybejelentésnek. A hitelezői igénybejelentéskor fizetendő díj nincs, ezt rögzíti a befektetési vállalkozásokról szóló évi CXXXVIII. törvény 132. (2) bekezdése. A HUNGÁRIA Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi ZRt. FA felszámolójának hirdetménye: A Fővárosi Törvényszék elrendelte a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt felszámolását, és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja április 22., amely egyúttal a felszámolás kezdő időpontja. Az adós társaság felszámolójaként az alábbiakról tájékoztatjuk a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. "f.a." ügyfeleit teendőikről. Mindazon ügyfelünk részére, aki a felügyeleti eljárás alatt egyenlegközlőt kapott és nem jelzett vissza az HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. részére, hamarosan az aktuális állapotnak megfelelően ismételt ügyfél-egyenlegközlőt küldünk postai úton. Az egyenlegközlőkkel kapcsolatos esetleges észrevételeiket az eltérés okát igazoló dokumentumokkal a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezhetik kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: HUNGÁRIA Észrevétel. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek. Hitelezői igénybejelentés 12

13 Amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. f.a. -val szemben bárminemű követelése áll fenn, minden esetben hitelezői igényt kell bejelenteni a fent megjelölt egyeztetőlevélben meghatározott határidőtől függetlenül. A hitelezői igénybejelentés postára adásának határideje június 1., így igényük határidőn belül bejelentett igényként kerül nyilvántartásba vételre. Amennyiben a hitelező a fenti határidőt elmulasztja, úgy a felszámolás közzétételétől számított 180 napon belül van további lehetősége követelésének bejelentésére. A 180 napos bejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azon túli igény befogadásra lehetőség nincs. A hitelezői igénybejelentés díjmentes, melyhez formanyomtatvány a honlapról letölthető. Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel: HUNGÁRIA hitelezői igénybejelentés. A hitelezői igénybejelentéshez másolatban szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapírés ügyfélszámla vezetéséről. Ezúton kérjük mindazon ügyfeleinket, hogy amennyiben a felszámolási eljárást megelőzően esetlegesen megküldték bejelentésüket, úgy azt ismételten tegyék meg, mivel a korábban megküldött bejelentés nem minősül hitelezői igénybejelentésnek. A Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: BEVA) által nyújtott kártalanítás A BEVA által nyújtott kártalanítást a Tőkepiaci törvény szabályozza. A kártalanítás alapját az ügyfélnek a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. "f.a. -nél fennálló és ki nem adott eszközök utáni követelése képezi. A BEVA kártalanítással kapcsolatos bejelentésekről, valamint a kártalanítás folyamatáról bővebb tájékoztatás a internetes oldalon található. Az igény bejelentő lapot is a töltheti le. IV. BUDA-CASH BRÓKERHÁZ ZRT. 1./ - BUDA-CASH BRÓKERHÁZ ZRT. FELSZÁMOLÁSA Az I/1. pontban kifejtett összegzés megerősítve a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. károsultjainak már korábban is ajánlottuk, hogy a megadott határidőn belül ami sajnos április 14-én már lejárt - kapcsolódjanak be a felszámolási eljárásba! Fontos tudni, hogy a felszámolás közzétételétől (2015. március 5.) számított 180 napon belül van még további lehetősége követelés bejelentésére. Javasoljuk, hogy ezt a határidőt ne várják ki, hanem a lehető legrövidebb időn belül tegyék meg a hitelezői igénybejelentésüket. A 180 napos bejelentési határidő elmulasztása viszont végleges jogvesztéssel jár, azon túli igény befogadásra törvényes lehetőség már nem lesz! A Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. elszámolását a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. felszámoló biztosa végzi. A felszámoló székhelye a közelmúltban megváltozott, de mind az új címre (H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) vagy a régi címre (H-1071 Budapest, Damjanich u ) küldött igénybejelentések megérkeznek a felszámolóhoz, mivel a Magyar Postával kötött szerződés alapján a leveleket átirányítják az új székhely címére. Jó tudni, hogy az igénybejelentés a Buda-Cash címére is feladható. A hitelezői igények bejelentésére használható nyomtatványminta megtalálható a Buda-Cash Zrt. honlapján. Link: 13

14 A március 4-i követelésállomány egyenlegének egyeztetésére nyitva álló határidő április 24-én járt le. Ezt követően a felszámoló a követelés egyenlegét elfogadottnak tekinti, és csak kivételes esetekben van mód annak módosítására. 2./ BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP Irodánk mindenképpen ajánlja, hogy a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. károsult ügyfelei a felszámolón túl, a Befektető-védelmi Alaphoz (BEVA) is nyújtsák be a kártalanítási igényüket. Ennek határideje március 27-től számítva egy év, azonban semmiképpen nem javasoljuk az igénybejelentés elhúzását. Az igény (követelés) bejelentéséhez használható nyomtatványminta az alábbi link segítségével tölthető le. A BEVA, a bejelentett követelések érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a Buda-Cash felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. A felszámoló jelenleg az ügyfélköveteléseket egyezteti az ügyfelekkel és felméri a meglévő és kiadható ügyfélvagyont. Mivel a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. társaság tevékenységével kapcsolatosan bűnügyi vizsgálat is folyik, a Buda-Cash Brókerház ZRt. f.a. teljes vagyona bűnügyi zár alatt áll, azzal a felszámoló nem tud rendelkezni, így az ügyfélvagyon felmérése és/vagy az ügyfélvagyon részét nem képező vagyoni elemek (Például értékpapírszámla követelések) kiadása a felszámoló szerint jelenleg nem lehetséges. Mint azt korábban leírtuk, a hatályos jogszabály ilyen bejelentést a felszámoló részére nem enged meg, ezért javasoljuk a felszámoló felszólítását az ügyfélvagyon kiadására és/vagy az ügyfélvagyonnak a jogtalan bűnügyi zárban tartásának megszűntetése érdekében történő kötelező fellépésére. Információink szerint a mai napig még az ügyfelekkel történő követelés (igény) egyeztetése sem zárult le teljes körben. P and P Gazdasági Tanácsadó Kft. Jogsegély titkárság 14

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 07. 07./

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 07. 07./ Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ GLOBALFX INVESTMENT ZRT. Befektető-Védelmi Alap (BEVA) TÁJÉKOZTATÓ AKTUALIZÁLVA: 2014. JÚLIUS 14. BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP - általános tájékoztató (forrás: www.bva.hu) A jelen összeállítás tájékoztató jellegű,

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/

2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ 1 2016. 01. 19. Szakvélemény a 2015. évi CCXIV. törvény és a kapcsolódó Kárrendezési Szabályzatban foglaltakról /egységes szerkezetben/ Preambulum (előszó) * A törvény és a Kárrendezési Szabályzat egészének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

QUAESTOR KÁROSULTAK KÁRRENDEZÉSI ALAPJA

QUAESTOR KÁROSULTAK KÁRRENDEZÉSI ALAPJA QUAESTOR KÁROSULTAK KÁRRENDEZÉSI ALAPJA K Á R R E N D E Z É S I S Z A B Á L Y Z A T 2015. április 28. T A R T A L O M Általános rendelkezések... 3 A kárrendezésre jogosultak... 4 Kárrendezés iránti kérelem...

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei részére

Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei részére 1 Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei részére A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Befektető-védelmi Alap (Beva) egyik tagja, a Buda- Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és a Fővárosi

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26.

Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26. Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26. Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel kapcsolatos kérdések: - Miért függesztette fel az MNB a Buda-Cash

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.)

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.) PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint az Energiahíd Kereskedelmi Kft f.a. 1097 Budapest, Kén u. 8., adószám:11163266-2-43,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig:

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a "KUTI-SPORT" Kereskedelmi Bt.. fa" (8000 Székesfehérvár,Tapolcsányi u. 9.,

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a REX-PONT Kereskedelmi Bt. fa (1068 Budapest,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Tóparti Lakópark Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS

CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a csődeljárás alatt álló adós gazdálkodó szervezet, aze-star ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. CSŐDELJÁRÁS ALATT (székhelye: 1122 Budapest, Székács

Részletesebben

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8157. számú törvényjavaslat a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket:

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a Cydonia Kutatási és Botanikai Bt f.a. (8425 Zirc-Lókút, Bem u. 109. cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben