Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN I. évfolyam 11. szám december Klauszné Klement Mária tanítónő kisdiákjai idén is betlehemes és bölcsőcske műsorral járják a várost, december 10-én a Gárdonyi Mozgássérültek Egyesületének rendezett karácsonyi ünnepségen, december 22-én a városi karácsonyváró ünnepségen örvendeztetik meg a közönséget kedvességükkel.. Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

2 Gratulálunk Brakszátor Istvánné, Terikének, az agárdi óvoda óvónőjének, aki a Fejér Megyei Prima szakmai díjat kapott november 24-én! A rangos elismerésre idén 200 jelöltből választották ki azt a 12-t, aki méltó volt a kitüntetésre. További munkájához sok sikert, egészséget, hitet és erőt kívánunk! Fe l avattu k n o vember á n a d i n nyé s i Ka stély fe l ú j í tott rendezvénytermét, ahová a felújításban részt vevő önkéntesek kaptak meghívót. Az első programot is megtartottuk már: december 8-án az Egyszervolt Mesezenekar adott Mikulás-koncertet a gyerekeknek! A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület tartott előadást november 22-én a városházán a Velencei-tó készülő cselekvési stratégiájáról a turizmus szereplőinek, érdeklődőknek. Óvodáinkban tett látogatást idén is a Mikulás. A képen a megszeppent gárdonyi ovisok egy csoportja. December 8-án tartotta 5 éves jubileumi ünnepségét a dinnyési Kacagány citerazenekar! Az ünnepségen a tó körül élő hagyományőrző csoportok is köszöntötték őket műsorukkal. A francia testvérvárosban, Lesquin-ban járt a gárdonyi küldöttség, melynek tagja volt az Iglice népdalkör és a Kacagány citerzenekar is.

3 Megújult az agárdi katonai emlékhely L E A D E R p á l y á z a ti t á m o g a t á s segítségével megújult a korábbi szovjet katonai emlékmű, mára méltó katonai emlékhely, gyönyörű közpark ja lett városunknak. A felújítás 3,2 millió Forintba került. A pályázó a Gárdonyi Református Egyházközség volt, Gárdony városa a két és fél millió forint támogatást egészítette ki az áfa összeggel. Az emlékpark a gárdonyi Értékeink temetikus út elnevezésű program részeként jött létre: az agárdi katolikus templomkert, az agárdi katonai temető, a Szövetkezetek útját kisérő Dékány András sétány. A város új, szép terét nyitotta meg Tóth István polgármester november 16-án, a Balatoni út mellett. TDM Szakmai Napot tartottak Agárdon A Velencei-tó környéki turisztikai szervezetek, s z o l g á l t a t ó k e g y ü ttm ű k ö d é s i lehetőségeiről tartottak e l ő a d á s o k a t n o v e m b e r é n, velencei-tavi térségi és a gárdonyi helyi TDM szerdai szakmai napján, az agárdi Simon Panzió és Borászatban. U n i ó s p á l y á z a ti lehetőségek, állami tá m o gatá s o k révén évről évre több pénzt költhetnek a turizmus fejlesztésére, ezért is s z ü k s é g e s a ta p a szta l atokró l, a fejlesztés új irányairól ilyen fórumokon, mint a m a i i s, e g y r e gyakrabban szót ejteni fo ga l m a z t á k m e g többen a tanácskozás szünetében. A m e g h í votta k a z i d e g e n f o r g a l o m, vendéglátás különböző t e r ü l e t e i n d o l g o zó szakemberek L. Simon L á s z l ó, k u l t ú r á é r t f e l e l ő s á l l a m tit k á r m e g n y i t ó j a u t á n t á j é k o z ó d h a tta k a F e r t ő - t a v i t a p a s z t a l a t o k r ó l, m e l y e k rő l D i e t m a r Ke l l e r, a z a u s z t r i a i N e u s i e d l e r SeeTourismus GmbH (Fertő-tavi turisztikai kft.) ügyvezetője tartott előadást. A z ó t a munkálkodó társaság vezetője hangsúlyozta, a fo r rá s o k j e l e n tős p a z a r l á s a l e n n e c é g e n k é n t, településenként költeni a p é n z t p é l d á u l m a r k e tin g r e, mindenkinek fontos és e l ő n y ö s rendezvényekre. B e h á n I s t v á n, a gárdonyi Vital Hotel Nautis**** szálloda igazgatója a szállodai t a p a s z t a l a t o k r ó l s z á m o l t b e, a kerékpáros turizmus Ve l e n c e i - t ó kö r ü l i lehetőségeiről Teker Z o l t á n, a g á r d o n y i T e k e r B r i n g a ke ré k p á r kö l c s ö n ző tulajdonosa beszélt. Somossy Eszter TDM szervezet vezető Hol tartunk most? címmel t á j é k o z t a tta a hallgatóságot arról a két u n i ó s p r o j e k t r ő l, melyek keretében a gárdonyi TDM közel 40 millió, a Velencei-tavi térségi TDM több mint 88 millió forint vissza n e m t é r í t e n d ő támogatást nyert el, az Ú j S z é c h e l y i Te r v keretében, a tó körüli t u r i s z tik a i fejlesztésekre. O k t ó b e r k ö z e p é n e l k é s z ü l t a parkerdei sportöltöző L E A D E R t á m o g a t á s s a l m e g v a l ó s í t o tt felújítása. A Gárdonyi Városi Sportclub évben nyújtotta be pályázatát a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének v é g r e h a j t á s á h o z n y ú j t a n d ó támogatásra, amelyre ,- forintot nyert el. A beruházás teljes költsége több, mint 12 millió forint volt. A Parkerdő meghatározó jelentőségű G á rd o ny Vá ro s s p o r téletében, t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t é b e n futballpályák, salakos teniszpályák és futópálya található. A területen lévő sportöltöző erősen leromlott műszaki állapotú volt, ezért szükségessé vált a felújítása, és az aktív sportéletnek köszönhetően a bővítésére is régóta igény volt. A fejlesztés során az épület új külsőbelső burkolatot kapott, illetve a pályázat részeként napkollektorok kerültek felszerelésre a melegvíz előállítás érdekében. A rendszer alkalmas arra is, hogy később a fűtés n a p ko l l e k t o r o s e l ő s e g í t é s e i s kiépíthető legyen. Az Önkormányzat által biztosított önerőből került m e g v a l ó s í t á s ra a v i l l a m o s - é s gépészeti munka, valamint a szaniter berendezések cseréje. A megújuló energia hasznosítását elősegítő és bemutató fejlesztésre irányuló pályázat hozzájárult a Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési S t r a t é g i á b a n m e g f o g a l m a z o tt j ö v ő k é p é h e z. A z ö l t ö z ő t a későbbiekben nyílt nap keretében is megtekinthetik az érdeklődők, az a jövőben is bemutatóhelyként szolgál.

4

5 Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről november 14-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ A Képviselő-testület tagjai döntöttek az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról. 2./ A köznevelési intézmények j a n u á r 1 - t ő l a z á l l a m i i n t é z m é n y fe n n t a r t ó kö z p o n t fenntartásába kerülnek. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatok gondoskodnak az illetékességi területükön lévő, saját t u l a j d o n b a n á l l ó, a z á l l a m i Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről november 28-án ülést t a r t o tt G á r d o n y V á r o s Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ A Képviselő-testület tagjai elfogadták a évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet. 2./ A Képviselő-testület döntött a évi költségvetés I. III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról. 3./ Döntés született a évi k ö l t s é g v e t é s i k o n c e p c i ó elfogadásáról. 4./ A Képviselő-testület áttekintette Gárdony Város Jegyzőjének és a Fókusz Szociális Szolgálatnak az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások értékelése tárgyában készített beszámolóját és döntött annak elfogadásáról. 5./ A Képviselő-testület tagjai intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Az önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól az ahhoz szükséges gazdasági és jövedelmi termelő képesség hiánya esetén felmentést kérhet, melyre vonatkozó kérelem november 15-ig nyújtható be. A Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy Gárdony Város Önkormányzata rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló az állami intézmény-fenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon, vagyis az iskolák épületének működtetését nem képes döntöttek az agárdi bevásárló központ térburkolatához szükséges fedezet biztosításáról. 6. / A z A l k o t m á n y b í r ó s á g megsemmisítette Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény azon rendelkezését, a m e l y f e l h a t a l m a z á s t a d o tt a z önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy önkormányzati rendeletben határozzon meg tiltott, közösségellenes magatartásokat, továbbá az azzal kapcsolatban alkalmazható szankciókat. A határozat alapján a Képviselő-testület döntött az e tárgyban hozott rendelete hatályon kívül helyezéséről. 7./ Zárt ülésen döntöttek a képviselők egy városban élő 8. osztályos tanulónak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele anyagi támogatásáról. 8. / Z á r t ü l é s e n, m u n k a k ö r i önkormányzati bérlakás bérlője által benyújtott kérelem tárgyában született döntés. 9./ A Képviselő-testület tagjai zárt ülésen hoztak döntést az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. könyvvizsgálóját érintő vállalni, így kérelmezi a működtetés állam által történő átvállalását. 3./ Döntés született a dinnyési ipari területen az ingatlan-tulajdonos vállalkozók által megépített 040/94 hrszú i n g a t l a n n a k a z i n g a t l a n - nyilvántartásban közút -ként történő feltüntetése tárgyában. 4./ A dinnyési óvoda engergetikai felújításának érdekében az erre vonatkozó pályázat benyújtása céljából a Képviselő-testület döntött a műszaki d o k u m e n t á c i ó t e l ké s z í t ő c é g kiválasztásáról és a tervezési díj biztosításáról. Jankovics Zoltánné aljegyző kérelem ügyében. 10./Zárt ülésen döntés született az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelmeire vonatkozóan. Jankovics Zoltánné aljegyző Rendkívüli testületi ülés december 4-én rendkívüli ülést t a r t o tt G á r d o n y V á r o s Önkormányzat Képviselő-testülete. A Ké p v i s e l ő - test ü l e t d ö ntött a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jankovics Zoltánné aljegyző Gárdony Város Önkormányzatának Képviselõtestülete, 2012.

6 Közzététel, hirdetmény Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány Az Erzsébet-programról szóló törvény értelmében az Erzsébet-utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, fogyasztásra kész étel, valamint szociális célból a jogszabályban meghatározott termék vagy szolgáltatás vásárlására felhasználható utalvány. Az Országgyűlés elfogadta A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, 5800 forint értékben természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A kiegészítő típusú szociális ellátás célja elsősorban az, hogy jellemzően az iskolakezdéshez, és a gyermekneveléssel összefüggő egyéb kiadásokhoz nyújtson segítséget. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évente két alkalommal, augusztus és november hónapban kapják az érintettek. Az utalvány felhasználhatósága nem korlátozódik a tanévkezdés időpontjára, hanem egész évben l e h etőség va n a r ra, h o g y a g ye r m e k védelmi támogatásként kapott Erzsébet-utalványt felhasználják. Az Erzsébet-utalvány elfogadóhelyeinek listája elérhető a honlapon, a Felhasználók részére Elfogadóhely-keresőn keresztül. A városi könyvtár év végi nyitvatartási rendje A városi könyvtár az ünnepek alatt, és a két ünnep között zárva t a r t. A e s é v u t o l s ó nyitvatartási napja: december 21. péntek január 2-január 6 között leltározás miatt zárva, nyitás: január 7-én. Boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt a gárdonyi Városi Könyvtár! SAJTÓKÖZLEMÉNY december 5. A rendőrség az európai szintű közúti ellenőrzés végrehajtása előtt felhívja a járművezetőket, hogy "józanul és tisztán" vezessenek. A JÁRMŰVEZETŐK egész Európában számíthatnak alkohol és kábítószer-fogyasztás ellenőrzésre, mivel az európai rendőri szervek december 10. és 16. között fokozott közúti ellenőrzést tartanak. Az Európai Közlekedési Rendőrségek Hálózata (TISPOL) ismét felhívja a járművezetőket, hogy józanul és tisztán vezessenek, tartózkodjanak a járművezetés előtt alkohol vagy kábítószer fogyasztásától. Koen RICOUR a TISPOL elnöke az alábbiakat mondta az ellenőrzéssel kapcsolatosan: "Az ittas vagy kábítószertől befolyásolt állapotban történő járművezetés veszélye nyilvánvaló, és éppen ezért jogellenes minden európai országban. A legkisebb alkoholmennyiség is befolyásolja a vezetési képességet. Aki a figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyva ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal és mások életét is veszélyezteti. Ezért fognak a jövő héten a rendőrök közúti ellenőrzést tartani. A járművezetők jól látható és széleskörű ittasság és kábítószeres befolyásoltság ellenőrzésre számíthatnak bárhol, bármikor, akár nappal, akár éjjel. A tanácsunk világos, egyszerű és egyértelmű. Ha alkoholt fogyasztott, ne vezessen. Ha vezetnie kell, ne fo g ya s s zo n e l ő tte a l ko h o l t. H a k á b í t ó s ze r t fogyasztott, ne vezessen. Ha gyógyszert vett be, a betegtájékoztatónak megfelelően járjon el. Ha abban az áll, hogy a gyógyszer szedése mellett nem vezethet, ne vezessen. A tanácsaink célja az, hogy Önt és másokat is biztonságban tudjunk. Ha kétségei vannak a gyógyszerei és a járművezetés összefüggéseivel kapcsolatosan, azt tanácsoljuk, hogy kérje ki egy egészségügyben járatos személy tanácsát, mielőtt vezetne." A tavaly decemberben végrehajtott hasonló ellenőrzés során járművezetőt ellenőriztek 27 európai országban. Az ellenőrzések során esetben i tta s s á g o t, e s e t b e n k á b í t ó s z e r e s befolyásoltságot állapítottak meg. További információ a honlapon található.

7 Közzététel, hirdetmény 7 Tájékoztató az önkormányzat által létesített szociális ellátásokról lgárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat által létesített szociális ellátások és szolgáltatások tárgyában készült beszámolót. A beszámolóban foglaltak alapján szeretném az alábbiakban ismertetni, hogy 2012-ben november 1-ig az egyes szociális ellátások vonatkozásában mekkora összegek kerültek megállapításra és folyósításra, számszerűsítve az érintett lakosság körét, kiemelve a nyugdíjasokat (ld: táblázat). Aktív korú ellátottak rendszeres szociális segélyben részesülők 14 fő részére ,- Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 166 fő részére ,- Ft (év folyamán hosszabb-rövidebb ideig összesen) 4 fő gárdonyi lakóhelyű személy önkormányzati költségen történő temettetéséről gondoskodtunk, mely ,- Ft kiadást jelentett. A fenti összegeket összesítve november 1. napjáig Gárdony Város Önkormányzata összesen ,- F t - o t b i z t o s í t o tt a p é n z b e l i é s természetbeni szociális ellátások fedezetére. Ebből is látható, hogy önkormányzatunknak fontos a város lakossága szociális biztonságának megteremtése. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az önkormányzat által biztosított ellátásokkal nem tudunk minden szociális problémát megoldani, de a gondok enyhítése is jelentős eredménynek számít. Jankovics Zoltánné aljegyző jogcím fő támogatás Ft-ban mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 16 fő ,- Ft ebből nyugdíjas 11 fő ,- Ft időskorúak járadéka 1 fő ,- Ft ápolási díj alanyi jogon 41 fő ,- Ft ápolási díj méltányossági alapon 14 fő ,- Ft temetési segély 30 fő ,- Ft átmeneti segély és krízissegély 294 fő (374 eset) ,-Ft ebből nyugdíjas 44 fő ( 63 eset) ,- Ft szociális kölcsön 6 fő ,- Ft az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek alapján méltányosságból biztosított közgyógyellátás lakásfenntartási támogatás 4 fő ,- Ft 221 fő ,-Ft ebből nyugdíjas 49 fő ,- Ft Aktív korú ellátottak rendszeres szociális segélyben részesülők 14 fő ,- Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 166 fő ,- Ft gárdonyi lakóhelyű személyek önkormányzati költségen történő temettetése 4 fő ,- Ft

8 8 Kutyák kötelező mikrochipes megjelölése Kedves Kutyatartók! január 01.-től kötelezővé válik minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése, a hatályos 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet alapján! A Korm. rendelet 17/B. -a a következő (10) (12) bekezdésekkel egészül ki: (10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. (11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. (12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és az állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé. 17/B. (1) A magán állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. (4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles december 31-ig az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. (7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, ta r tá s i h e l yé n e k m e g vá l tozá s a, va g y a z á l l at elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Ennek értelmében jövő évtől már csak microchippel megjelölt eb oltható veszettség ellen vakcinával, amit az oltás előtt az állatorvos köteles ellenőrizni! A mikrochip beültetését csak az arra felhatalmazott állatorvos végezheti el. A Magyar Állatorvosi Kamara ré s z l e t e s e n szabályozza, l é p é s rő l l é p é s re meghatározva azokat a tennivalókat, amelyeket az állatorvosoknak el kell végezniük, mielőtt a mikrochipet behelyeznék a helyére január 1-től a mikrochip beültetésért legfeljebb 3500 Ft kérhető el, amely összeg magában foglalja a mikrochip árát, a behelyezés költségét és az állami adatbázisba történő regisztráció díját, nem tartalmazz azonban az előírt vizsgálati díjat! Emiatt a megjelölés esetenként és területenként változó lehet, tájékozódjon előzetesen állatorvosánál! Dr. Tavasz Hajnalka állatorvos Köszönet a támogatásért! Az Agárdi Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma hálásan köszöni mindazok támogatását és adományát, akik a november i j ó t é k o n y s á g i b á l s i k e r é h e z h o z z á j á r u l t a k. Köszönetet mondunk a bálon résztvevőknek, hogy belépőjegy és tombolajegy megvásárlásával, illetve a sütibár támogatásával segítették az Alapítványt. A sok finomság mellett jó hangulatban tudtuk összegyűjteni azt a sok adományt és felajánlást, amit a vizesblokkok felújításánál fel tudunk mutatni. Köszönetet mondunk azoknak, akik pártolójegyet vásároltak, tombolatárggyal támogattak bennünket, illetve adományukat közvetlenül juttatták el az Alapítvány számlájára. A vizesblokk felújításához adományaikat a jövőben is várjuk tisztelettel! Pártolójegy folyamatosan kapható, illetve várjuk befizetéseiket a számú, Az Agárdi Iskoláért Alapítvány elnevezésű bankszámlára. Folytatásként jótékonysági sportnapot tervezünk a tavasz folyamán, melyhez nyújtott segítségüket előre is megköszönjük! Tisztelettel: Az Alapítvány Kuratóriuma Tisztelt Támogatónk! Az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium diákjai és pedagógusai nevében szeretném megköszönni, hogy felajánlásával hozzájárult jótékonysági iskolabálunk sikeréhez. Idén a tombolaeladásból, a pártolójegyekből és a vendégek b e fize téseiből s i ke r ü l t , - F t - o t összegyűjteni. Segítségét még egyszer köszönjük! Támogatóink voltak: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft, Juhász László, Tóth József, Kissné Dóra, Csóbor Pincészet Csóbor Jenő, Simon és Simon Kft, L. Simon László, Baka Géza, Bognár Viktor, Piramis Cukrászda, József Pizza, Tópart Oprika, Borombovits Magdolna, Bodor Zoltán, Bringo Hintó, Velencenei-tavi Hulladékgazdálkodási Bt Kovács Attila, Fehérvári Nápolyi, Ostya Bt, Bernáthné Fekete Mónika, Fánczi Balázs szülei, Kissné Berta Orsolya, DELTA Ruha és Cipő, Vértes Tibor, Komócsi Zita, MAGNÓLIA Kert-Park Kft Magyar István, Jókai Étterem, Papp Zsuzsa, Csordás Lajos, Hargitai Miklós, Steierlein Mária, Grant Lovasudvar György László, Tóth György, Kádár Tamás és felesége, Derecskei Gábor, Krán Sándor és felesége, Garai Árpádné, Gyógyászati és Egészségmegőrző Szaküzlet Jirusné Krisztina Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

9 A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Köszönet a Vén-Busz-nak! Köszönjük Vén László felajánlását, aki december 8-án térítésmentesen szállította Csiribpusztáról az Egyszervolt Mesezenekar Mikulás-koncertjére a gyerekeket. Köszönjük V i d a - S z ű c s L a j o s é s B a l c z ó A n d r e a közreműködését a program sikerességében. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal év végi nyitvatartási rendjéről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az év végi ünnepekhez kapcsolódó munkarend változás miatt a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda nyitva tartása és az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint változik: A december 7-ei, 14-ei pénteki munkanapokon az ügyfélfogadás 8,00 12,00 óráig és 13,00 16,00 óráig tart. A december 1-ei és 15-ei szombati munkanapokon és a december 24-ei és 31-ei szabadnapokon a Polgármesteri Hivatal zárva tart. A d e c e m b e r e i é s a i m u n k a n a p o ko n a Polgármesteri Hivatal a szokásos rendnek megfelelően tart nyitva, valamint tart ügyfélfogadást. Megértésüket köszönjük! Gárdony Város Jegyzője A Gárdonyi Református egyházközösség Mózeskosár Baba- Mama Körének december 4-ei foglalkozására ellátogatott a Mikulás is! Faültetés - köszönjük! K ö s z ö n j ü k B é r c z e s Ta m á s n a k, ( A gá rd i Ke r t é s ze ti Á r u d a ) a nagy értékű növénnyel támogatta az őszi növényültetést, melyet november 17-én rendeztünk a város három pontján: Dinnyésen, Agárdon és Gárdonyban. Köszönjük mindenkinek aki eljött a növényültetésre és segített szépíteni a városképet! 06/30/ Muray Rita alpolgármester

10 Katolikus hírek december I d é n d e c e m b e r 2 - á n kezdetét vette az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy v a s á r n a p o t fe l ö l e l ő i d ő s z a k a. A J é z u s születésének ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben m e g n y i l v á n u l ó jócselekedetek mellett szertartások és szokások is segítik. Az adventi időszakban a hétfői agárdi és a keddi gárdonyi 8 órai misék helyett roráte misék lesznek, reggel 6.30 órai kezdettel. A Magyar Katolikus K a r i t á s z i m m á r h a r m a d i k alkalommal hirdeti meg az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű országos szolidaritási akcióját. Ehhez kapcsolódva a helyi karitász csoportunk i s sze retette l vá r j a a tetsző l e ges ö s sze g ű adományokat a segíteni szándékozóktól, akik egy g y e r t y á t k a p n a k a j á n d é k b a. M i n d e n g y e r t y a e g y - e g y rászoruló személyt vagy c s a l á d o t j e l k é p e z. K é r j ü k, a k i t e h e ti, szíveskedjék lehetősége szerinti adományával támogatni a Karitász akcióját, ezzel a helyi h á t r á n y o s h e l y z e t ű családok életét könnyíti meg. Az agárdi és gárdonyi Karitász csoportok tartós élelmiszercsomagokat is g y ű j t e n e k, a h e l y i r á s z o r u l ó c s a l á d o k r é s z é r e. A z a d o m á n y a i k a t a t e m p l o m b a n l e h e t l e a d n i, a k a r i t á s z c s o p o r t o k p e d i g karácsonyig eljuttatják őket a családokhoz. A h a g y o m á n y o s plébániai karácsony december 16-án délután 3 órakor lesz a Gárdonyi p l é b á n i á n, a h o v á sze retette l vá r j u k a z egyházközség híveit egy k e l l e m e s k ö z ö s délutánra. Advent első vasárnapján, december 2- án Páli Balázs atya meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún az agárdi római katolikus templomban. Képek a gárdonyi református Élet Fája gyülekezeti ház eseményeiről KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND 2012 Agárd Gárdony Dinnyés December24. hétfő 17 óra óra - Pásztorjáték December24. hétfő 22 óra 20 óra 17 óra Éjféli mise December25. kedd 9:30 óra 11 óra 8 óra Karácsony ünnepi mise December26. szerda 9:30 óra 11 óra - Szent István első vértanú December27. csütörtök Szent János apostol December28. péntek Aprószentek December29. szombat - 16:30 óra - Szent Család előesti mise December30. vasárnap 9:30 óra 11 óra 8 óra A Szent Család vasárnapja December31. hétfő 18 óra 16:30 óra - Év végi hálaadás Január1. kedd 9:30 óra 11 óra 8 óra Újév December 9-én a második gyertyát is meggyújtottuk a koszorún. Papp Eszter tanárnő tart balettórát az óvodásoknak és alsósoknak szerdánként 5-től Péntekenként Péntek Esti Ház program ifiknek AdvVasárnap délutánonként nemzedékek sportja Gárdonyban Református kórus próba minden szerdán 6-kor. Várják az új tagokat is! Áldott karácsonyt és boldog új évet!

11 Közösség, oktatás, kultúra Kacagva szaladnak a gyerekek a réten, mielőtt szüleik hívják, hogy aludni térjenek. A tréfás kánikula mosolyog ránk, mielőtt az Ősz jön és meghalnánk. Ballagtam hazafelé az úton és minden léptem beleremegett a hídon. A halál súgott énfelém, én pedig nyögve ballagtam őfelé. (Rusvai László) Szavakkal is zsonglőrködnek az MTK Akadémia diákjai Az irodalomba már régen beszökött a futball, Eszterházy, Mándy és a többiek révén. Most próbát tettünk, hogy a futballvilágba be tud-e lopakodni az irodalom. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia 11. évfolyamos diákjai irodalomórán Ady Endre vezényletével léptek pályára. A Párisba beszökött az Ősz című vers tíz kiválasztott szavával kellett verset írniuk a fiúknak. Íme az eredmény (Az irodalomszerető olvasók pedig próbáljanak rájönni, melyik tíz szó származik a versből.): Hankovszky Dóra, tanár n o v e m b e r á n a d t á k á t a székesfehérvári megyeházán a Fejér megye jó tanulói - jó sportolói évi díjakat. Gárdony város hírnevét két kitűnő sportember is öregbítette a diákpsport területén: Winklerné Paulik Erzsébet tanító, testnevelő (Chernel István Ált. Isk., és Gimn. Agárd) Fejér Megye Diáksportjáért végzett kiváló munkájáért, a diákokkal elért eredményeiért kapott elismerést. Sabau Réka diák (Chernel István Ált. Isk., és Gimn.) a Gárdonyi Diáksport Körzet Legeredményesebb Tanulója, Sportolója elismerésben részesült kiváló atlétikai és evezős eredményeiért. Gratulálunk a kitüntető címekhez, munkájukhoz további sikereket kívánunk! Sabau Réka 8. o. diák és edzője, Karácsony Tibor (evezés, VVSI) Köszönet és kitüntetés - átadták a Fejér megye diáksporjáért elismeréseket a Megyeházán Winkler Erzsi néni több évtizede oszlopos tagja a város diáksport-életének. A játékos sportversenyeken általa, és edzőtársa Bodor tanár úr által felkészített diákcsapattal rendszerint megyei első, országos dobogós helyezéseket érnek el. Kacagva szaladó tréfás Ősz nyögött, súgott, beleremegett a kánikulában ballagó paraszt, meghalok. (Polgár Kristóf) Ballagtam az Ősz tréfás kánikulájában, És beleremegtem az élet gyötrelmeibe, és úgy érzem, meghalok. (Hujber Tamás) Egy gyönyörű napon elballagtam a Dunaparton. Majd kacagva szaladok a múzsám felé, amikor megláttam, azt hittem, meghalok. Majd a házban a nagy kánikulában mondtam, hogy gyerünk a szobába. Majd beleremegő hangon fülembe súgott és tréfásan az ölembe ugrott. (Nagy Richárd) A Velencei-tó Nyelviskola januárjában újabb, 40 órás n y e l v t a n f o l y a m o t i n d í t Gárdonyban a Nemzedékek H á z á b a n, d e k é r é s r e m á s helyszínen is. Korrepetálást, érettségi- és nyelvvizsgára felkészítést is vállalunk, mindezt interneten is. Ha egy tanuló több tanfolyamot végez el egymás után iskolánkban, annak a második tanfolyamtól árengedményt adunk. Nyelvek és szintek: angol, német: spanyol: kezdő-,újrakezdő, közép- és haladó kezdő- és középhaladó orosz: kezdő Időpontok: kezdő és újrakezdő csoportok: óra között,középhaladó csoportok: óra között, óra között, és szombat délelőtt Honlap: Telefon: és (nyilvántartási sz.: )

12 A keringés szervrendszere, Bonsai stílusok - előadások az Agárdi Gyógyító Kert Baráti Kör és a Bonsai Klub decemberi foglalkozásain A z A g á r d i G y ó g y í t ó K e r t B a r á ti K ö r decemberben 19-én tartja foglalkozását az Agárdi Közösségi Házban, 17 órai kezdettel. A keringés szervrendszere (szív, vérerek, vér, vérképző szervek,nyirokrendszer) - betegségei, megelőzése és gyógyítása címmel tart előadást Sóspataki Ferenc Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes! A Gárdonyi Bonsai Klub decemberben 27-én tartja foglalkozását a gárdonyi Nemzedékek Házában órai kezdettel. Sóspataki Ferenc tart előadást és diavetítést a Bonsai stílusokról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes! Minden hónap második szombatján helyi t e r m e l ő i p i a c o t t a r t u n k D i n nyésen a Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban. A folyamatosan bővülő kínálat, a jó hangulat, a ráérős vásárlás lehetősége egyre több helyi és tókörnyéki vásárlót csalogat e c s o d á l a t o s h e l y s z í n r e. K ö s z ö n j ü k törzsvásárlóink jelenlétét és szeretettel várunk mindenkit, aki még nem volt nálunk, mert ez több mint piac. Legközelebbi alkalmaink: december január 12. február 9. Út az önfenntartás felé K e n y é r s ü t é s, l e k v á r főzé s, papírbrikett készítése, filmek a globális éghajlatváltozás helyi hatásairól, nyári tábor: izgalmas programot zártunk. Tavaly ősz óta AGYÉL (Alapvető Gyakorlati Életismeretek) címmel számos programot szervezett a B á s t y a K ö r, g á r d o n y i, s z é k e s f e h é r v á r i, gyerekotthonban élő és "kinti" fiatalok baráti csoportja. Sokat h a l l j u k, h o g y a kö v e t ke z ő időszakban megint fontos lesz az önellátás készségeit elsajátítani. Mivel mi a civilizáció lustító hatásai közt nőttünk fel, ezeket újra kell tanulnunk. Bakos Isti barátunk segítségével sikerült a Fiatalok Lendületben P r o g r a m k e r e t e i k ö z ö tt t á m o g a t á s t n y e r n ü n k e g y fentieket kipróbáló ötletünkre. A térségben lakó termelőktől tanultunk gyógynövényteát, Nyugdíjas hírek Értesítem a város nyugdíjasait, h o g y a z é v u t o l s ó jogsegélyszolgálata december é n é s a j ö v ő é v e l s ő jogsegélyszolgálata január 7-én lesz a Nyugdíjasok Gárdonyi E g y e s ü l e t é n e k i r o d á j á b a n (Gárdony, Posta u. 8. sz.), 13 órától 15 óráig. Az Egyesület vezetősége n ovember 28-n tartotta utolsó ülését, amelyen m e g v i t a ttá k a z e z é v i tevéke nységet é s p é n z ü g y i helyzetet, valamint a jövő évi m ű k ö d é s s e l k a p c s o l a t o s gondokat. Ezúton kívánok a város minden n y u g d í j a s á n a k k e l l e m e s karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet, hozzá jó egészséget! Szaniszló Elemér elnök l e k vá r t, a sza l t g y ü m ö l c s ö t készíteni, disznót és kecskét etetni, ehető erdei növényeket keresni. Egy manuálisan működő p a p í r b r i k e ttá l ó g é p p e l megtanultunk hulladékpapírból jó fűtőanyagot készíteni. Közben s o k fil m e t m e g n é z t ü n k, megértve az energia, az élelem bonyolult útját és a helyi értékek fontosságát. Nyári táborban te r veztük m e g a következő é v e i n k k ö l t s é g v e t é s é t, ö n e l l á t á s u n k a t n ö v e l ő ötletekkel. Többen közülünk most kezdték meg a gyermekotthon biztonsága után a nagybetűs életet. Nekünk az ökológiai tudatosság húsba vágó kérdés: találnunk kell é l e t ü n k e t m e g k ö n n y í t ő, p é n z t á r c á n k a t k í m é l ő módszereket, hogy ne tűnjünk el a süllyesztőben. Ez a projekt sokat segített ebben - s tervezzük a folytatást is. Orsós László Bástya Kör Ülésezett a Lokálpatrióta Társaság A 15 éve alakult,16 főből álló Lokálpatrióta Társaság, Dr.Kalmár József elnökletével, november 25-én tartotta legutóbbi ülését, amelyen meghívott vendégként Nád Béla, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértője tartott tájékoztatást a Velencei-tó k ö r n y é k é n e k g e o l ó g i a i helyzetéről, a földalatti vizek állapotáról, különös tekintettel a termálvíz bázisra, a kivehető termálvíz mennyiségéről, az agárdi és velencei termálvíz igény megosztásáról, az újabb víz igényekről, az ivóvízről, a víz takarékosságról, és válaszolt sok feltett kérdésre. A Társaság az évadzáró ülését december 16-án tartja. Szaniszló Elemér szervezőtitkár

13 Mentorhírek: immár a második tanévünk kezdetéről és az igazi kihívásokról... Az ősszel megkezdődött a második tanév kis csapatunk életében. Ha nagyon őszinte akarok lenni, félve indultam neki az első találkozónknak, ki marad velünk, ki az, akit másfelé szólítanak a felmerült problémák, hányan is maradunk az idén? Jóleső érzéssel állapítottam meg, annak ellenére, hogy volt lemorzsolódás, nem változott létszámunk jelentősen, m e r t ké t ú j a b b gá r d o ny i l a ko s gondolta úgy, szeretne hozzánk csatlakozva, dolgozni a kicsikért. Azt is el kell mondanom, hogy a segítségre szoruló, mentorálandó gyermekek létszáma is jelentősen nőtt. Mindezek ellenére gördülékenyen elindult a tanév, elkezdtünk foglalkozni ki-ki a maga csapatával. Azt is mondhatom, hogy szép az élet, hiszen kialakultak a bizalmi kötelékek, megkezdődött a b a r á t ko z á s a r e n d s z e r e s m u n k á v a l, a f e l a d a t o k elvégzésével, mert néha bizony ezzel kell kezdenünk. Egyszeriben azonban véget ért a kezdeti nyugalom! Olyan problémát jelzett az egyik társunk, amelynek megoldása sok-sok ember összefogását igényelte, a végkifejlete azonban akár egy kedves karácsonyi történet is lehet. Az egyik kislány, akivel foglalkozik, o l ya n s ú l yo s l átá s p ro b l é m áva l küszködik, ami a tanulásban, az életvitelben is nagyban gátolja. Ekkor jött egy ötlet: össze fogásra kell kérni azokat, akik segíthetnek: a gyermekszemekkel foglalkozó szemorvost, az optikust, a mentorokat, az iskolát M o s t n e m t e h e t e k m á s t, c s a k m e g h a t o tta n é s n a g y ö rö m m e l jelentem a tisztelt gárdonyiaknak, h o g y S I K E R Ü L T! A v á r o s u n k központjában nemrég megnyitott optika tulajdonosa megkeresésünkkor felajánlotta, hogy ingyenesen orvosi vizsgálattal, beszerzési áron, munkadíj nélkül készíti el a szemüveget a kislánynak. A mentora kísérte el az orvosi vizsgálatra, segített kiválasztani a keretet és megy majd el a kész szemüvegért, amelynek bekerülési összegét a gárdonyi iskola segítségével tudjuk kifizetni. Igazi karácsonyi ajándék lesz a tompán látás olyan fokával küszködő gyermeknek, aki e- nélkül a segítség nélkül már látni sem igazán látott. Őszintén bízom abban, hogy Önök is érzik, mennyivel több ez a mentorálás, mint rendszeres korrepetálás, hiszen itt a gyermekre kell figyelnünk összesegészében, mert csak úgy érthetjük meg a lelkükben zajló dolgokat, csak úgy foghatjuk meg a kezüket, ha megbillennének a rögös úton. Ke d v e s gá rd o ny i a k, a gá rd i a k! Tisztelettel kérek minden hozzánk hasonlóan gondolkodót, ha van ereje, m ó d j a a d n i : o d a fig y e l é s t, gondoskodást, csatlakozzon hozzánk, legyen mentor, nagyon nagy szükség van a munkánkra, amely sok-sok örömöt szerez minden résztvevőnek. Kovács Ilona (06/22/ , 06/30/ ) Ingyenes nyelv- és informatikai tanfolyam helyben A régóta várt TÁMOP es pályázati projekt elindulásával országszerte felnőttnek nyílik lehetősége ingyenes nye l v t a n u l á s ra va g y i n fo r m a tika i ismeretek elsajátítására. Itt a kiváló alkalom, hogy angol vagy német nyelven elkezdje, vagy elmélyítse tudását, esetleg megtanulja alapszinten használni a számítógépet. Milyen tanfolyamok indulnak? - angol nyelvtanfolyam kezdő szinttől középfokig (létszám: 10 fő, időtartam: max. 90 óra) német nyelvtanfolyam kezdő szinttől középfokig (létszám: 10 fő, időtartam: max. 90 óra) informatikai (IKT 0-1) alapszintű felhasználói képzések (létszám: 15 fő, időtartam: max. 90 óra) Hol és milyen ütemezésben indulnak a tanfolyamok? A jelentkezések arányában Agárdon, Gárdonyban és Dinnyésen, a város intézményeiben (iskolák, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ) A tanfolyamokat heti 2x2, illetve 2x4 órában, hétköznap késő délutánonként, illetve hétvégenként délelőtt tervezzük megtartani. A jelentkezési lapon lehetőség van az igények feltüntetésére. Hogyan lehet jelentkezni? Jelentkezni a projekt hivatalos oldalán (www.tudasodajovod.hu) kell majd, addig előregisztrációra van lehetőség, jelentkezési lap kitöltésével, amely elérhető: a projekt koordinátoránál (Gyimesi Kornél , Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, Nemzedékek Háza, vagy a Képző intézmény (Biztosítási Oktatási Intézet) honlapján (www.boi.hu) A j e l e ntkezé s fo l ya m atos, a z e l s ő csoportok indulásához a jelentkezési határidő: To v á b b i i n f o r m á c i ó, s e g í t s é g a p ro g ra m b a n va l ó ré s z v é telhez: a és a honlapokon.

14 Velencei-tavi Életmód Klub, 2483 Gárdony, Szabadság út 12. II/14. Telefon: , Karácsony Kupa - Terem Labdarúgó Villámtorna 2012 A Velencei-tavi Életmód Klub szeretettel meghívja a nevezőket hagyományos labdarúgó teremtornájára. Helyszín: Gárdonyi Sportcsarnok /Bóné K. u. 14/b/ 30x20 m-es parkettás terem, 3x2 m-es kapuk. I d ő p o n t : d e c e m b e r é n /s z o m b a t o n / csoportmeccsek, 23-án/vasárnap/ csoportmeccsek és helyosztók Résztvevők: A torna nyílt, a csapatokban bárki pályára léphet aki a 16. életévét betöltötte. A pályán egy időben 1+4 játékos tartózkodik, cserék száma korlátlan. A torna során a játékosok csak egy csapatban léphetnek pályára. Lebonyolítás: Csoportmérkőzések, majd helyosztók, a nevezések számától függően. Csapatonként minimum 3 mérkőzést biztosítunk. A csoportmérkőzések azonos napon lesznek. A pontos programról az információs telefonon adunk tájékoztatást december 17-től./ hétfő / Díjazás: Az I-IV. helyezettek Kupa és Oklevél díjazásban részesülnek. Nevezés: Az első 16 csapat nevezését fogadják el a rendezők a nevezés sorrendjében. Nevezni lehet az információs telefonon vagy a címen. Információ: (György László) Sikeresen zárta az őszi szezont a Pázmánd-Gárdony Női kézilabda NB II.-es bajnokság utolsó őszi meccsén a Pázmánd- Gárdony FKC II. 33:27-re (18:14) győzött a Dunavarsány TE csapata ellen a Köfém sportcsarnokban. Az első félidő elején ugyan 5:2-re még vezetett a vendég csapat, de 5 perc alatt fordítottak a hazaiak, majd fokozatosan növelték is előnyüket. A második félidőben állandósult a P á z m á n d - G á r d o n y 5-6 g ó l o s v e z e t é s e, a m i t a z s e m t u d o tt megzavarni, hogy a játékvezetők kezéből kicsúszott a mérkőzés, amit az mutat igazán, hogy 16 kétperces Szilveszteri Pezsgőfutás Agárd december 31. Hétfő, 10:00 Helyszín Agárd, (VVSI Sportközpont) Versenyszámok 5 km / 14 km Búcsúztassuk együtt a 2012-es évet egy jó h a n g u l a t ú s p o r t e s e m é n n y e l, a MEGÚJULT agárdi Pezsgőfutással. A p a tin á s, tö b b m i nt 2 0 é v e s m ú l t r a visszatekintő sportesemény, Kovács Zoltán Sportigazgató felkérésére, idén az IRONTEAM Szabadidő és Tömegsport kiállítást és 3 db piros lapot osztottak ki. Szendrei R, SzelindiK (kapusok) Kőszegi K.(1) KÁCSOR M (6), KŐSZEGI G. (5), Tényi E, Pajor V (1), MIHÁLYI A. (3), Halász Sz. KÖLLŐ K.(11/3), KöllőA.(4/1), Gabnai M. (2) Edző: Pánczél Barabás A junior csapat 43:23-re győzött. Szelindi K. MAGYAR N. (kapusok) Katona K.(1), Király Zs, Biró B, Czakó K. (2), SZÉP L. (8),Domak K. Varga R. (1) Elek F.(4), HAMUTH L (11/1), Gránitz P. (1) Balom K. Takács L, KÖLLŐ K. (6), KÖLLŐ A (9) A képen Köllő Krisztina aki 11 góllal Egyesület szervezésében, a VVSI és a Cardio Control Kft támogatásával kerül megrendezésre. A már tradicionális sült malacot, az 5 és 14 kilométeres távok abszolút győztesei idén is magukkal vihetik az esti házibuliba, ám nálunk minden résztvevő egyaránt részesül majd a szilveszteri hangulatból. Forró tea, pezsgő, egy pár virsli kenyérrel és hagymás zsíros kenyér várja az "elvetemült" futókat. A célkapura kifüggesztett világító digitális óra, már a célegyenes végéről is jól látható lesz. A versenyre legyártott és kiosztott járult hozzá a felnőtt és 6 góllal a junior csapat győzelemhez. egyedi rajtszámot pedig mindenki m e g t a r t h a t j a m a j d e m l é k b e. A rajtszámokat a VVSI sportcsarnokában, egy kortynyi pezsgő elfogyasztása kíséretében lehet majd átvenni. Szintén újdonság a verseny történetében, hogy az idei évtől internetes nevezési rendszer segíti a sportolók előzetes regisztrációját. Ez december 08-tól a h o n l a p v e r s e n y e k m e n ü j é b e n, a szilveszteri pezsgőfutás 2012-re kattintva, a lap tetején található nevezés rovatban lehetséges.

15 AZ ALBORADA VEGYESKAR szeretettel meghívja Önt, családját és barátait hagyományos karácsonyi hangversenyeire december 22-én (szombat) 16 órakor az agárdi katolikus templomba, 18 órakor a gárdonyi katolikus templomba vezényel: Oláh-Nagy Éva Közreműködik: Süle Gabriella (vers), az agárdi Kicsinyek Kórusa, Dudás Márta Boldog karácsonyt kívánunk! A program ingyenes. Karácsonyi komolyzenei hangverseny december óra Római Katolikus Templom, Gárdony Szent Efrém Férfikar Mûvészeti vezetõ: Bubnó Tamás Görög-bizánci himnuszok,részletek a sajópálfalai irmologionból (18.század),Bortnyanszkij, Csajkovszkij, Hristov, Rachmaninov, Csesznokov motetták, Liszt Férfikarok,Kárpátaljai kántáló énekek feldolgozásai, Bubnó: Abaúji karácsony belépõjegy: 1000 Ft Kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves régi és leendõ vásárlónknak! Derecskei Családi Abc Agárd, Bethlen G. u. 49. tel.: Szeretettel várjuk Önöket földlabdás és vágott fenyők széles választékával, madáreleséggel. Akciós pékáruval: 1 kg-os kenyér Ft-tól zsemle, kifli 15.- Ft-tól Üzletünkben lehetőség van bankkártyás, ill. utalvánnyal történő fizetésre. Karácsonyi kosarakat készítünk! Köszönjük! A dinnyési közösségi kemence megépítésében végzett munkájáért hálás köszönetet mondunk Teker Istvánnak (a Kemencebarátok agárdi tagjának), a Kemencebarátoknak, Fekete Györgynek, Kozma Ildinek, a Városgazdálkodási Kft dolgozóinak, Kotsis Ferencnek, Remsey Jánosnak, Bognár Viktornak és feleségének, foto: az velenceito.info Iglice népdalkörnek, Kellner Attilának és mindenkinek aki segített, támogatott minket! Használjuk egészséggel! Sütésre bejelentkezés: Felfûtés szombat reggelenként. Boldog új évet kívánunk! Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Gárdony DERKER 2002 KFT.

16 KARÁCSONYVÁRÓ Agárdon, a Mikszáth Kálmán utcai pavilonsor melletti téren 2012.December 22-én (szombaton) óráig Aprócska néptánccsoport és az Agárdi Kicsinyek Kórusa közös karácsonyi mûsora Színpadon a zichyújfalui Százszorszép mazsorett csoport A keresztény ifjúsági kör karácsonyi meglepetése A gárdonyi óvoda Alma csoportjának karácsonyváró mûsora A képeslap-verseny eredményhirdetése A dinnyési hagyományõrzõ központ néptáncosainak bemutatkozása A Bandiera zászlóforgatók bemutatója A város nyugdíjas klubjainak mûsora Az Iglice népdalkör énekel A sütemény-verseny eredményhirdetése A Pir-Kompánia tûzzsonglõr csapat mûsora Az Alborada Vegyeskar karácsonyi dalokat énekel Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Agárdi Gárdonyi Polgári Körök A műsorok szünetében: Miénk a színpad! (kedvenckarácsonyi versek, dalok előadása) A feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, változás lehetséges! A bevételt a rászorulók karácsonyi ajándékozására fordítjuk. Napközben: Kirakodóvásár (karácsonyi ajándéktárgyak, díszek, kézműves termékek) Szeretetvendégség (ingyen tea, forralt bor, forró csoki, sült tök, sült alma, sült krumpli, kenyérlángos) Közös ebéd (a helyszínen készült babgulyás) Karácsonyi képeslap verseny (a képeslapokat 12 óráig várjuk) A legfinomabb karácsonyi sütemény verseny (az édes és sós sütiket 15 óráig várjuk) DINNYÉSI FALUKARÁCSONY, KÖZÖSSÉGI KEMENCEAVATÓ ÉS KÁKICS TÁNCHÁZ DECEMBER 14-ÉN PÉNTEKEN H E L Y S Z Í N : D I N N Y É S I T E M P L O M K E R T É S HAGYOMÁNYÕRZÕ TURISZTIKAI KÖZPONT, DINNYÉS a Kastélyépületben: A dinnyési óvodások műsora, a gárdonyi református hittanosok betlehemje, az Iglice népdalkör énekel től az udvaron: Gyertyagyújtás, közös éneklés a falu karácsonyfája körül. Kemence-avatás, a Kemencebarátok köszöntése, Kemencés finomságok kóstolója, a Pir-Kompánia tűzzsonglőr csoport bemutatója tól a főépületben: Gyermek-táncház a Kákics együttessel. vezeti: Pápainé Csehák Andrea Felnőtt táncház a Kákics együttessel. A táncházat vezeti: Hahn-Kakas István A felnőtt táncház ideje alatt a gyermekeknek népi iparművész tart játszóházat. foto: velenceito.info Az udvari kemencénknél forralt bor, forró tea, kemencében sült sütőtök, kenyérlángos. A GÁRDONYI GÉZA KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS A DINNYÉSI BARÁTI KÖR KÖZÖS PROGRAMJA.

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Nyílt Kempo Világkupa

Nyílt Kempo Világkupa E M L É K V E R S E N Y Nyílt Kempo Világkupa Ideje: 2017 március 3-5. INFO: A Világkupán 8 éves kortól vehetnek részt a nevezők. A FULL A és a Kevert Küzdelem szabályrendszerben csak a már 18. életévüket

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

P R O G R A M Testvérvárosi találkozó 2015. május 1-3-ig. Az Európai Unió a környezetvédelemért és az egészségvédelemért. A sport összeköt.

P R O G R A M Testvérvárosi találkozó 2015. május 1-3-ig. Az Európai Unió a környezetvédelemért és az egészségvédelemért. A sport összeköt. P R O G R A M Testvérvárosi találkozó 2015. május 1-3-ig Május 1. Péntek Reggeli a Hotelben Az Európai Unió a környezetvédelemért és az egészségvédelemért. A sport összeköt. 9.00 Indulás a szállodából

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 5. Villamosenergia-ipari. Futó Találkozó. Mórahalom, 2015. 10. 03-04.

VERSENYKIÍRÁS. 5. Villamosenergia-ipari. Futó Találkozó. Mórahalom, 2015. 10. 03-04. VERSENYKIÍRÁS 5. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó A találkozó időpontja: 2015. Aoktóberoktóber 03-04. A találkozó helye: Mórahalom A találkozó rendezője: EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport A találkozó védnökei:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 91/2012. (XI.14.) A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról 92/2012. (XI.14.) 93/2012.

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 11/2013.(II.22.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (10. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható.

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Derekegyháziak Wizz Air Budapest Félmaratonon.

Derekegyháziak Wizz Air Budapest Félmaratonon. XVI évfolyam - 10 szám 2015 Október Idopontváltozás! Derekegyháziak a 30 Wizz Air Budapest Félmaratonon Rekordot jelentő bő 16 ezres nevezői létszámmal, ragyogó napsütésben zajlott az esemény 2015 szeptember

Részletesebben

Free Fighter Közhasznú Sportegyesület

Free Fighter Közhasznú Sportegyesület Az IBK HUNGARY Free Fighter sportegyesülete által szervezett edzésnap és házibajnokság 2013. március 22-23-24. (P-V) 2013. március 22. (Péntek) 21:00-24:00-ig éjszakai fürdőzés ( kiskorúak szülői felügyelettel

Részletesebben