Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN I. évfolyam 11. szám december Klauszné Klement Mária tanítónő kisdiákjai idén is betlehemes és bölcsőcske műsorral járják a várost, december 10-én a Gárdonyi Mozgássérültek Egyesületének rendezett karácsonyi ünnepségen, december 22-én a városi karácsonyváró ünnepségen örvendeztetik meg a közönséget kedvességükkel.. Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

2 Gratulálunk Brakszátor Istvánné, Terikének, az agárdi óvoda óvónőjének, aki a Fejér Megyei Prima szakmai díjat kapott november 24-én! A rangos elismerésre idén 200 jelöltből választották ki azt a 12-t, aki méltó volt a kitüntetésre. További munkájához sok sikert, egészséget, hitet és erőt kívánunk! Fe l avattu k n o vember á n a d i n nyé s i Ka stély fe l ú j í tott rendezvénytermét, ahová a felújításban részt vevő önkéntesek kaptak meghívót. Az első programot is megtartottuk már: december 8-án az Egyszervolt Mesezenekar adott Mikulás-koncertet a gyerekeknek! A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület tartott előadást november 22-én a városházán a Velencei-tó készülő cselekvési stratégiájáról a turizmus szereplőinek, érdeklődőknek. Óvodáinkban tett látogatást idén is a Mikulás. A képen a megszeppent gárdonyi ovisok egy csoportja. December 8-án tartotta 5 éves jubileumi ünnepségét a dinnyési Kacagány citerazenekar! Az ünnepségen a tó körül élő hagyományőrző csoportok is köszöntötték őket műsorukkal. A francia testvérvárosban, Lesquin-ban járt a gárdonyi küldöttség, melynek tagja volt az Iglice népdalkör és a Kacagány citerzenekar is.

3 Megújult az agárdi katonai emlékhely L E A D E R p á l y á z a ti t á m o g a t á s segítségével megújult a korábbi szovjet katonai emlékmű, mára méltó katonai emlékhely, gyönyörű közpark ja lett városunknak. A felújítás 3,2 millió Forintba került. A pályázó a Gárdonyi Református Egyházközség volt, Gárdony városa a két és fél millió forint támogatást egészítette ki az áfa összeggel. Az emlékpark a gárdonyi Értékeink temetikus út elnevezésű program részeként jött létre: az agárdi katolikus templomkert, az agárdi katonai temető, a Szövetkezetek útját kisérő Dékány András sétány. A város új, szép terét nyitotta meg Tóth István polgármester november 16-án, a Balatoni út mellett. TDM Szakmai Napot tartottak Agárdon A Velencei-tó környéki turisztikai szervezetek, s z o l g á l t a t ó k e g y ü ttm ű k ö d é s i lehetőségeiről tartottak e l ő a d á s o k a t n o v e m b e r é n, velencei-tavi térségi és a gárdonyi helyi TDM szerdai szakmai napján, az agárdi Simon Panzió és Borászatban. U n i ó s p á l y á z a ti lehetőségek, állami tá m o gatá s o k révén évről évre több pénzt költhetnek a turizmus fejlesztésére, ezért is s z ü k s é g e s a ta p a szta l atokró l, a fejlesztés új irányairól ilyen fórumokon, mint a m a i i s, e g y r e gyakrabban szót ejteni fo ga l m a z t á k m e g többen a tanácskozás szünetében. A m e g h í votta k a z i d e g e n f o r g a l o m, vendéglátás különböző t e r ü l e t e i n d o l g o zó szakemberek L. Simon L á s z l ó, k u l t ú r á é r t f e l e l ő s á l l a m tit k á r m e g n y i t ó j a u t á n t á j é k o z ó d h a tta k a F e r t ő - t a v i t a p a s z t a l a t o k r ó l, m e l y e k rő l D i e t m a r Ke l l e r, a z a u s z t r i a i N e u s i e d l e r SeeTourismus GmbH (Fertő-tavi turisztikai kft.) ügyvezetője tartott előadást. A z ó t a munkálkodó társaság vezetője hangsúlyozta, a fo r rá s o k j e l e n tős p a z a r l á s a l e n n e c é g e n k é n t, településenként költeni a p é n z t p é l d á u l m a r k e tin g r e, mindenkinek fontos és e l ő n y ö s rendezvényekre. B e h á n I s t v á n, a gárdonyi Vital Hotel Nautis**** szálloda igazgatója a szállodai t a p a s z t a l a t o k r ó l s z á m o l t b e, a kerékpáros turizmus Ve l e n c e i - t ó kö r ü l i lehetőségeiről Teker Z o l t á n, a g á r d o n y i T e k e r B r i n g a ke ré k p á r kö l c s ö n ző tulajdonosa beszélt. Somossy Eszter TDM szervezet vezető Hol tartunk most? címmel t á j é k o z t a tta a hallgatóságot arról a két u n i ó s p r o j e k t r ő l, melyek keretében a gárdonyi TDM közel 40 millió, a Velencei-tavi térségi TDM több mint 88 millió forint vissza n e m t é r í t e n d ő támogatást nyert el, az Ú j S z é c h e l y i Te r v keretében, a tó körüli t u r i s z tik a i fejlesztésekre. O k t ó b e r k ö z e p é n e l k é s z ü l t a parkerdei sportöltöző L E A D E R t á m o g a t á s s a l m e g v a l ó s í t o tt felújítása. A Gárdonyi Városi Sportclub évben nyújtotta be pályázatát a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének v é g r e h a j t á s á h o z n y ú j t a n d ó támogatásra, amelyre ,- forintot nyert el. A beruházás teljes költsége több, mint 12 millió forint volt. A Parkerdő meghatározó jelentőségű G á rd o ny Vá ro s s p o r téletében, t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t é b e n futballpályák, salakos teniszpályák és futópálya található. A területen lévő sportöltöző erősen leromlott műszaki állapotú volt, ezért szükségessé vált a felújítása, és az aktív sportéletnek köszönhetően a bővítésére is régóta igény volt. A fejlesztés során az épület új külsőbelső burkolatot kapott, illetve a pályázat részeként napkollektorok kerültek felszerelésre a melegvíz előállítás érdekében. A rendszer alkalmas arra is, hogy később a fűtés n a p ko l l e k t o r o s e l ő s e g í t é s e i s kiépíthető legyen. Az Önkormányzat által biztosított önerőből került m e g v a l ó s í t á s ra a v i l l a m o s - é s gépészeti munka, valamint a szaniter berendezések cseréje. A megújuló energia hasznosítását elősegítő és bemutató fejlesztésre irányuló pályázat hozzájárult a Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési S t r a t é g i á b a n m e g f o g a l m a z o tt j ö v ő k é p é h e z. A z ö l t ö z ő t a későbbiekben nyílt nap keretében is megtekinthetik az érdeklődők, az a jövőben is bemutatóhelyként szolgál.

4

5 Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről november 14-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ A Képviselő-testület tagjai döntöttek az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról. 2./ A köznevelési intézmények j a n u á r 1 - t ő l a z á l l a m i i n t é z m é n y fe n n t a r t ó kö z p o n t fenntartásába kerülnek. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatok gondoskodnak az illetékességi területükön lévő, saját t u l a j d o n b a n á l l ó, a z á l l a m i Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről november 28-án ülést t a r t o tt G á r d o n y V á r o s Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ A Képviselő-testület tagjai elfogadták a évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet. 2./ A Képviselő-testület döntött a évi költségvetés I. III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról. 3./ Döntés született a évi k ö l t s é g v e t é s i k o n c e p c i ó elfogadásáról. 4./ A Képviselő-testület áttekintette Gárdony Város Jegyzőjének és a Fókusz Szociális Szolgálatnak az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások értékelése tárgyában készített beszámolóját és döntött annak elfogadásáról. 5./ A Képviselő-testület tagjai intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Az önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól az ahhoz szükséges gazdasági és jövedelmi termelő képesség hiánya esetén felmentést kérhet, melyre vonatkozó kérelem november 15-ig nyújtható be. A Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy Gárdony Város Önkormányzata rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló az állami intézmény-fenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon, vagyis az iskolák épületének működtetését nem képes döntöttek az agárdi bevásárló központ térburkolatához szükséges fedezet biztosításáról. 6. / A z A l k o t m á n y b í r ó s á g megsemmisítette Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény azon rendelkezését, a m e l y f e l h a t a l m a z á s t a d o tt a z önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy önkormányzati rendeletben határozzon meg tiltott, közösségellenes magatartásokat, továbbá az azzal kapcsolatban alkalmazható szankciókat. A határozat alapján a Képviselő-testület döntött az e tárgyban hozott rendelete hatályon kívül helyezéséről. 7./ Zárt ülésen döntöttek a képviselők egy városban élő 8. osztályos tanulónak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele anyagi támogatásáról. 8. / Z á r t ü l é s e n, m u n k a k ö r i önkormányzati bérlakás bérlője által benyújtott kérelem tárgyában született döntés. 9./ A Képviselő-testület tagjai zárt ülésen hoztak döntést az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. könyvvizsgálóját érintő vállalni, így kérelmezi a működtetés állam által történő átvállalását. 3./ Döntés született a dinnyési ipari területen az ingatlan-tulajdonos vállalkozók által megépített 040/94 hrszú i n g a t l a n n a k a z i n g a t l a n - nyilvántartásban közút -ként történő feltüntetése tárgyában. 4./ A dinnyési óvoda engergetikai felújításának érdekében az erre vonatkozó pályázat benyújtása céljából a Képviselő-testület döntött a műszaki d o k u m e n t á c i ó t e l ké s z í t ő c é g kiválasztásáról és a tervezési díj biztosításáról. Jankovics Zoltánné aljegyző kérelem ügyében. 10./Zárt ülésen döntés született az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelmeire vonatkozóan. Jankovics Zoltánné aljegyző Rendkívüli testületi ülés december 4-én rendkívüli ülést t a r t o tt G á r d o n y V á r o s Önkormányzat Képviselő-testülete. A Ké p v i s e l ő - test ü l e t d ö ntött a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jankovics Zoltánné aljegyző Gárdony Város Önkormányzatának Képviselõtestülete, 2012.

6 Közzététel, hirdetmény Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány Az Erzsébet-programról szóló törvény értelmében az Erzsébet-utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, fogyasztásra kész étel, valamint szociális célból a jogszabályban meghatározott termék vagy szolgáltatás vásárlására felhasználható utalvány. Az Országgyűlés elfogadta A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, 5800 forint értékben természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A kiegészítő típusú szociális ellátás célja elsősorban az, hogy jellemzően az iskolakezdéshez, és a gyermekneveléssel összefüggő egyéb kiadásokhoz nyújtson segítséget. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évente két alkalommal, augusztus és november hónapban kapják az érintettek. Az utalvány felhasználhatósága nem korlátozódik a tanévkezdés időpontjára, hanem egész évben l e h etőség va n a r ra, h o g y a g ye r m e k védelmi támogatásként kapott Erzsébet-utalványt felhasználják. Az Erzsébet-utalvány elfogadóhelyeinek listája elérhető a honlapon, a Felhasználók részére Elfogadóhely-keresőn keresztül. A városi könyvtár év végi nyitvatartási rendje A városi könyvtár az ünnepek alatt, és a két ünnep között zárva t a r t. A e s é v u t o l s ó nyitvatartási napja: december 21. péntek január 2-január 6 között leltározás miatt zárva, nyitás: január 7-én. Boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt a gárdonyi Városi Könyvtár! SAJTÓKÖZLEMÉNY december 5. A rendőrség az európai szintű közúti ellenőrzés végrehajtása előtt felhívja a járművezetőket, hogy "józanul és tisztán" vezessenek. A JÁRMŰVEZETŐK egész Európában számíthatnak alkohol és kábítószer-fogyasztás ellenőrzésre, mivel az európai rendőri szervek december 10. és 16. között fokozott közúti ellenőrzést tartanak. Az Európai Közlekedési Rendőrségek Hálózata (TISPOL) ismét felhívja a járművezetőket, hogy józanul és tisztán vezessenek, tartózkodjanak a járművezetés előtt alkohol vagy kábítószer fogyasztásától. Koen RICOUR a TISPOL elnöke az alábbiakat mondta az ellenőrzéssel kapcsolatosan: "Az ittas vagy kábítószertől befolyásolt állapotban történő járművezetés veszélye nyilvánvaló, és éppen ezért jogellenes minden európai országban. A legkisebb alkoholmennyiség is befolyásolja a vezetési képességet. Aki a figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyva ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal és mások életét is veszélyezteti. Ezért fognak a jövő héten a rendőrök közúti ellenőrzést tartani. A járművezetők jól látható és széleskörű ittasság és kábítószeres befolyásoltság ellenőrzésre számíthatnak bárhol, bármikor, akár nappal, akár éjjel. A tanácsunk világos, egyszerű és egyértelmű. Ha alkoholt fogyasztott, ne vezessen. Ha vezetnie kell, ne fo g ya s s zo n e l ő tte a l ko h o l t. H a k á b í t ó s ze r t fogyasztott, ne vezessen. Ha gyógyszert vett be, a betegtájékoztatónak megfelelően járjon el. Ha abban az áll, hogy a gyógyszer szedése mellett nem vezethet, ne vezessen. A tanácsaink célja az, hogy Önt és másokat is biztonságban tudjunk. Ha kétségei vannak a gyógyszerei és a járművezetés összefüggéseivel kapcsolatosan, azt tanácsoljuk, hogy kérje ki egy egészségügyben járatos személy tanácsát, mielőtt vezetne." A tavaly decemberben végrehajtott hasonló ellenőrzés során járművezetőt ellenőriztek 27 európai országban. Az ellenőrzések során esetben i tta s s á g o t, e s e t b e n k á b í t ó s z e r e s befolyásoltságot állapítottak meg. További információ a honlapon található.

7 Közzététel, hirdetmény 7 Tájékoztató az önkormányzat által létesített szociális ellátásokról lgárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat által létesített szociális ellátások és szolgáltatások tárgyában készült beszámolót. A beszámolóban foglaltak alapján szeretném az alábbiakban ismertetni, hogy 2012-ben november 1-ig az egyes szociális ellátások vonatkozásában mekkora összegek kerültek megállapításra és folyósításra, számszerűsítve az érintett lakosság körét, kiemelve a nyugdíjasokat (ld: táblázat). Aktív korú ellátottak rendszeres szociális segélyben részesülők 14 fő részére ,- Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 166 fő részére ,- Ft (év folyamán hosszabb-rövidebb ideig összesen) 4 fő gárdonyi lakóhelyű személy önkormányzati költségen történő temettetéséről gondoskodtunk, mely ,- Ft kiadást jelentett. A fenti összegeket összesítve november 1. napjáig Gárdony Város Önkormányzata összesen ,- F t - o t b i z t o s í t o tt a p é n z b e l i é s természetbeni szociális ellátások fedezetére. Ebből is látható, hogy önkormányzatunknak fontos a város lakossága szociális biztonságának megteremtése. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az önkormányzat által biztosított ellátásokkal nem tudunk minden szociális problémát megoldani, de a gondok enyhítése is jelentős eredménynek számít. Jankovics Zoltánné aljegyző jogcím fő támogatás Ft-ban mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 16 fő ,- Ft ebből nyugdíjas 11 fő ,- Ft időskorúak járadéka 1 fő ,- Ft ápolási díj alanyi jogon 41 fő ,- Ft ápolási díj méltányossági alapon 14 fő ,- Ft temetési segély 30 fő ,- Ft átmeneti segély és krízissegély 294 fő (374 eset) ,-Ft ebből nyugdíjas 44 fő ( 63 eset) ,- Ft szociális kölcsön 6 fő ,- Ft az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek alapján méltányosságból biztosított közgyógyellátás lakásfenntartási támogatás 4 fő ,- Ft 221 fő ,-Ft ebből nyugdíjas 49 fő ,- Ft Aktív korú ellátottak rendszeres szociális segélyben részesülők 14 fő ,- Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 166 fő ,- Ft gárdonyi lakóhelyű személyek önkormányzati költségen történő temettetése 4 fő ,- Ft

8 8 Kutyák kötelező mikrochipes megjelölése Kedves Kutyatartók! január 01.-től kötelezővé válik minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése, a hatályos 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet alapján! A Korm. rendelet 17/B. -a a következő (10) (12) bekezdésekkel egészül ki: (10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. (11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. (12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és az állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé. 17/B. (1) A magán állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. (4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles december 31-ig az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. (7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, ta r tá s i h e l yé n e k m e g vá l tozá s a, va g y a z á l l at elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Ennek értelmében jövő évtől már csak microchippel megjelölt eb oltható veszettség ellen vakcinával, amit az oltás előtt az állatorvos köteles ellenőrizni! A mikrochip beültetését csak az arra felhatalmazott állatorvos végezheti el. A Magyar Állatorvosi Kamara ré s z l e t e s e n szabályozza, l é p é s rő l l é p é s re meghatározva azokat a tennivalókat, amelyeket az állatorvosoknak el kell végezniük, mielőtt a mikrochipet behelyeznék a helyére január 1-től a mikrochip beültetésért legfeljebb 3500 Ft kérhető el, amely összeg magában foglalja a mikrochip árát, a behelyezés költségét és az állami adatbázisba történő regisztráció díját, nem tartalmazz azonban az előírt vizsgálati díjat! Emiatt a megjelölés esetenként és területenként változó lehet, tájékozódjon előzetesen állatorvosánál! Dr. Tavasz Hajnalka állatorvos Köszönet a támogatásért! Az Agárdi Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma hálásan köszöni mindazok támogatását és adományát, akik a november i j ó t é k o n y s á g i b á l s i k e r é h e z h o z z á j á r u l t a k. Köszönetet mondunk a bálon résztvevőknek, hogy belépőjegy és tombolajegy megvásárlásával, illetve a sütibár támogatásával segítették az Alapítványt. A sok finomság mellett jó hangulatban tudtuk összegyűjteni azt a sok adományt és felajánlást, amit a vizesblokkok felújításánál fel tudunk mutatni. Köszönetet mondunk azoknak, akik pártolójegyet vásároltak, tombolatárggyal támogattak bennünket, illetve adományukat közvetlenül juttatták el az Alapítvány számlájára. A vizesblokk felújításához adományaikat a jövőben is várjuk tisztelettel! Pártolójegy folyamatosan kapható, illetve várjuk befizetéseiket a számú, Az Agárdi Iskoláért Alapítvány elnevezésű bankszámlára. Folytatásként jótékonysági sportnapot tervezünk a tavasz folyamán, melyhez nyújtott segítségüket előre is megköszönjük! Tisztelettel: Az Alapítvány Kuratóriuma Tisztelt Támogatónk! Az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium diákjai és pedagógusai nevében szeretném megköszönni, hogy felajánlásával hozzájárult jótékonysági iskolabálunk sikeréhez. Idén a tombolaeladásból, a pártolójegyekből és a vendégek b e fize téseiből s i ke r ü l t , - F t - o t összegyűjteni. Segítségét még egyszer köszönjük! Támogatóink voltak: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft, Juhász László, Tóth József, Kissné Dóra, Csóbor Pincészet Csóbor Jenő, Simon és Simon Kft, L. Simon László, Baka Géza, Bognár Viktor, Piramis Cukrászda, József Pizza, Tópart Oprika, Borombovits Magdolna, Bodor Zoltán, Bringo Hintó, Velencenei-tavi Hulladékgazdálkodási Bt Kovács Attila, Fehérvári Nápolyi, Ostya Bt, Bernáthné Fekete Mónika, Fánczi Balázs szülei, Kissné Berta Orsolya, DELTA Ruha és Cipő, Vértes Tibor, Komócsi Zita, MAGNÓLIA Kert-Park Kft Magyar István, Jókai Étterem, Papp Zsuzsa, Csordás Lajos, Hargitai Miklós, Steierlein Mária, Grant Lovasudvar György László, Tóth György, Kádár Tamás és felesége, Derecskei Gábor, Krán Sándor és felesége, Garai Árpádné, Gyógyászati és Egészségmegőrző Szaküzlet Jirusné Krisztina Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

9 A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Köszönet a Vén-Busz-nak! Köszönjük Vén László felajánlását, aki december 8-án térítésmentesen szállította Csiribpusztáról az Egyszervolt Mesezenekar Mikulás-koncertjére a gyerekeket. Köszönjük V i d a - S z ű c s L a j o s é s B a l c z ó A n d r e a közreműködését a program sikerességében. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal év végi nyitvatartási rendjéről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az év végi ünnepekhez kapcsolódó munkarend változás miatt a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda nyitva tartása és az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint változik: A december 7-ei, 14-ei pénteki munkanapokon az ügyfélfogadás 8,00 12,00 óráig és 13,00 16,00 óráig tart. A december 1-ei és 15-ei szombati munkanapokon és a december 24-ei és 31-ei szabadnapokon a Polgármesteri Hivatal zárva tart. A d e c e m b e r e i é s a i m u n k a n a p o ko n a Polgármesteri Hivatal a szokásos rendnek megfelelően tart nyitva, valamint tart ügyfélfogadást. Megértésüket köszönjük! Gárdony Város Jegyzője A Gárdonyi Református egyházközösség Mózeskosár Baba- Mama Körének december 4-ei foglalkozására ellátogatott a Mikulás is! Faültetés - köszönjük! K ö s z ö n j ü k B é r c z e s Ta m á s n a k, ( A gá rd i Ke r t é s ze ti Á r u d a ) a nagy értékű növénnyel támogatta az őszi növényültetést, melyet november 17-én rendeztünk a város három pontján: Dinnyésen, Agárdon és Gárdonyban. Köszönjük mindenkinek aki eljött a növényültetésre és segített szépíteni a városképet! 06/30/ Muray Rita alpolgármester

10 Katolikus hírek december I d é n d e c e m b e r 2 - á n kezdetét vette az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy v a s á r n a p o t fe l ö l e l ő i d ő s z a k a. A J é z u s születésének ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben m e g n y i l v á n u l ó jócselekedetek mellett szertartások és szokások is segítik. Az adventi időszakban a hétfői agárdi és a keddi gárdonyi 8 órai misék helyett roráte misék lesznek, reggel 6.30 órai kezdettel. A Magyar Katolikus K a r i t á s z i m m á r h a r m a d i k alkalommal hirdeti meg az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű országos szolidaritási akcióját. Ehhez kapcsolódva a helyi karitász csoportunk i s sze retette l vá r j a a tetsző l e ges ö s sze g ű adományokat a segíteni szándékozóktól, akik egy g y e r t y á t k a p n a k a j á n d é k b a. M i n d e n g y e r t y a e g y - e g y rászoruló személyt vagy c s a l á d o t j e l k é p e z. K é r j ü k, a k i t e h e ti, szíveskedjék lehetősége szerinti adományával támogatni a Karitász akcióját, ezzel a helyi h á t r á n y o s h e l y z e t ű családok életét könnyíti meg. Az agárdi és gárdonyi Karitász csoportok tartós élelmiszercsomagokat is g y ű j t e n e k, a h e l y i r á s z o r u l ó c s a l á d o k r é s z é r e. A z a d o m á n y a i k a t a t e m p l o m b a n l e h e t l e a d n i, a k a r i t á s z c s o p o r t o k p e d i g karácsonyig eljuttatják őket a családokhoz. A h a g y o m á n y o s plébániai karácsony december 16-án délután 3 órakor lesz a Gárdonyi p l é b á n i á n, a h o v á sze retette l vá r j u k a z egyházközség híveit egy k e l l e m e s k ö z ö s délutánra. Advent első vasárnapján, december 2- án Páli Balázs atya meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún az agárdi római katolikus templomban. Képek a gárdonyi református Élet Fája gyülekezeti ház eseményeiről KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND 2012 Agárd Gárdony Dinnyés December24. hétfő 17 óra óra - Pásztorjáték December24. hétfő 22 óra 20 óra 17 óra Éjféli mise December25. kedd 9:30 óra 11 óra 8 óra Karácsony ünnepi mise December26. szerda 9:30 óra 11 óra - Szent István első vértanú December27. csütörtök Szent János apostol December28. péntek Aprószentek December29. szombat - 16:30 óra - Szent Család előesti mise December30. vasárnap 9:30 óra 11 óra 8 óra A Szent Család vasárnapja December31. hétfő 18 óra 16:30 óra - Év végi hálaadás Január1. kedd 9:30 óra 11 óra 8 óra Újév December 9-én a második gyertyát is meggyújtottuk a koszorún. Papp Eszter tanárnő tart balettórát az óvodásoknak és alsósoknak szerdánként 5-től Péntekenként Péntek Esti Ház program ifiknek AdvVasárnap délutánonként nemzedékek sportja Gárdonyban Református kórus próba minden szerdán 6-kor. Várják az új tagokat is! Áldott karácsonyt és boldog új évet!

11 Közösség, oktatás, kultúra Kacagva szaladnak a gyerekek a réten, mielőtt szüleik hívják, hogy aludni térjenek. A tréfás kánikula mosolyog ránk, mielőtt az Ősz jön és meghalnánk. Ballagtam hazafelé az úton és minden léptem beleremegett a hídon. A halál súgott énfelém, én pedig nyögve ballagtam őfelé. (Rusvai László) Szavakkal is zsonglőrködnek az MTK Akadémia diákjai Az irodalomba már régen beszökött a futball, Eszterházy, Mándy és a többiek révén. Most próbát tettünk, hogy a futballvilágba be tud-e lopakodni az irodalom. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia 11. évfolyamos diákjai irodalomórán Ady Endre vezényletével léptek pályára. A Párisba beszökött az Ősz című vers tíz kiválasztott szavával kellett verset írniuk a fiúknak. Íme az eredmény (Az irodalomszerető olvasók pedig próbáljanak rájönni, melyik tíz szó származik a versből.): Hankovszky Dóra, tanár n o v e m b e r á n a d t á k á t a székesfehérvári megyeházán a Fejér megye jó tanulói - jó sportolói évi díjakat. Gárdony város hírnevét két kitűnő sportember is öregbítette a diákpsport területén: Winklerné Paulik Erzsébet tanító, testnevelő (Chernel István Ált. Isk., és Gimn. Agárd) Fejér Megye Diáksportjáért végzett kiváló munkájáért, a diákokkal elért eredményeiért kapott elismerést. Sabau Réka diák (Chernel István Ált. Isk., és Gimn.) a Gárdonyi Diáksport Körzet Legeredményesebb Tanulója, Sportolója elismerésben részesült kiváló atlétikai és evezős eredményeiért. Gratulálunk a kitüntető címekhez, munkájukhoz további sikereket kívánunk! Sabau Réka 8. o. diák és edzője, Karácsony Tibor (evezés, VVSI) Köszönet és kitüntetés - átadták a Fejér megye diáksporjáért elismeréseket a Megyeházán Winkler Erzsi néni több évtizede oszlopos tagja a város diáksport-életének. A játékos sportversenyeken általa, és edzőtársa Bodor tanár úr által felkészített diákcsapattal rendszerint megyei első, országos dobogós helyezéseket érnek el. Kacagva szaladó tréfás Ősz nyögött, súgott, beleremegett a kánikulában ballagó paraszt, meghalok. (Polgár Kristóf) Ballagtam az Ősz tréfás kánikulájában, És beleremegtem az élet gyötrelmeibe, és úgy érzem, meghalok. (Hujber Tamás) Egy gyönyörű napon elballagtam a Dunaparton. Majd kacagva szaladok a múzsám felé, amikor megláttam, azt hittem, meghalok. Majd a házban a nagy kánikulában mondtam, hogy gyerünk a szobába. Majd beleremegő hangon fülembe súgott és tréfásan az ölembe ugrott. (Nagy Richárd) A Velencei-tó Nyelviskola januárjában újabb, 40 órás n y e l v t a n f o l y a m o t i n d í t Gárdonyban a Nemzedékek H á z á b a n, d e k é r é s r e m á s helyszínen is. Korrepetálást, érettségi- és nyelvvizsgára felkészítést is vállalunk, mindezt interneten is. Ha egy tanuló több tanfolyamot végez el egymás után iskolánkban, annak a második tanfolyamtól árengedményt adunk. Nyelvek és szintek: angol, német: spanyol: kezdő-,újrakezdő, közép- és haladó kezdő- és középhaladó orosz: kezdő Időpontok: kezdő és újrakezdő csoportok: óra között,középhaladó csoportok: óra között, óra között, és szombat délelőtt Honlap: Telefon: és (nyilvántartási sz.: )

12 A keringés szervrendszere, Bonsai stílusok - előadások az Agárdi Gyógyító Kert Baráti Kör és a Bonsai Klub decemberi foglalkozásain A z A g á r d i G y ó g y í t ó K e r t B a r á ti K ö r decemberben 19-én tartja foglalkozását az Agárdi Közösségi Házban, 17 órai kezdettel. A keringés szervrendszere (szív, vérerek, vér, vérképző szervek,nyirokrendszer) - betegségei, megelőzése és gyógyítása címmel tart előadást Sóspataki Ferenc Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes! A Gárdonyi Bonsai Klub decemberben 27-én tartja foglalkozását a gárdonyi Nemzedékek Házában órai kezdettel. Sóspataki Ferenc tart előadást és diavetítést a Bonsai stílusokról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes! Minden hónap második szombatján helyi t e r m e l ő i p i a c o t t a r t u n k D i n nyésen a Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban. A folyamatosan bővülő kínálat, a jó hangulat, a ráérős vásárlás lehetősége egyre több helyi és tókörnyéki vásárlót csalogat e c s o d á l a t o s h e l y s z í n r e. K ö s z ö n j ü k törzsvásárlóink jelenlétét és szeretettel várunk mindenkit, aki még nem volt nálunk, mert ez több mint piac. Legközelebbi alkalmaink: december január 12. február 9. Út az önfenntartás felé K e n y é r s ü t é s, l e k v á r főzé s, papírbrikett készítése, filmek a globális éghajlatváltozás helyi hatásairól, nyári tábor: izgalmas programot zártunk. Tavaly ősz óta AGYÉL (Alapvető Gyakorlati Életismeretek) címmel számos programot szervezett a B á s t y a K ö r, g á r d o n y i, s z é k e s f e h é r v á r i, gyerekotthonban élő és "kinti" fiatalok baráti csoportja. Sokat h a l l j u k, h o g y a kö v e t ke z ő időszakban megint fontos lesz az önellátás készségeit elsajátítani. Mivel mi a civilizáció lustító hatásai közt nőttünk fel, ezeket újra kell tanulnunk. Bakos Isti barátunk segítségével sikerült a Fiatalok Lendületben P r o g r a m k e r e t e i k ö z ö tt t á m o g a t á s t n y e r n ü n k e g y fentieket kipróbáló ötletünkre. A térségben lakó termelőktől tanultunk gyógynövényteát, Nyugdíjas hírek Értesítem a város nyugdíjasait, h o g y a z é v u t o l s ó jogsegélyszolgálata december é n é s a j ö v ő é v e l s ő jogsegélyszolgálata január 7-én lesz a Nyugdíjasok Gárdonyi E g y e s ü l e t é n e k i r o d á j á b a n (Gárdony, Posta u. 8. sz.), 13 órától 15 óráig. Az Egyesület vezetősége n ovember 28-n tartotta utolsó ülését, amelyen m e g v i t a ttá k a z e z é v i tevéke nységet é s p é n z ü g y i helyzetet, valamint a jövő évi m ű k ö d é s s e l k a p c s o l a t o s gondokat. Ezúton kívánok a város minden n y u g d í j a s á n a k k e l l e m e s karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet, hozzá jó egészséget! Szaniszló Elemér elnök l e k vá r t, a sza l t g y ü m ö l c s ö t készíteni, disznót és kecskét etetni, ehető erdei növényeket keresni. Egy manuálisan működő p a p í r b r i k e ttá l ó g é p p e l megtanultunk hulladékpapírból jó fűtőanyagot készíteni. Közben s o k fil m e t m e g n é z t ü n k, megértve az energia, az élelem bonyolult útját és a helyi értékek fontosságát. Nyári táborban te r veztük m e g a következő é v e i n k k ö l t s é g v e t é s é t, ö n e l l á t á s u n k a t n ö v e l ő ötletekkel. Többen közülünk most kezdték meg a gyermekotthon biztonsága után a nagybetűs életet. Nekünk az ökológiai tudatosság húsba vágó kérdés: találnunk kell é l e t ü n k e t m e g k ö n n y í t ő, p é n z t á r c á n k a t k í m é l ő módszereket, hogy ne tűnjünk el a süllyesztőben. Ez a projekt sokat segített ebben - s tervezzük a folytatást is. Orsós László Bástya Kör Ülésezett a Lokálpatrióta Társaság A 15 éve alakult,16 főből álló Lokálpatrióta Társaság, Dr.Kalmár József elnökletével, november 25-én tartotta legutóbbi ülését, amelyen meghívott vendégként Nád Béla, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértője tartott tájékoztatást a Velencei-tó k ö r n y é k é n e k g e o l ó g i a i helyzetéről, a földalatti vizek állapotáról, különös tekintettel a termálvíz bázisra, a kivehető termálvíz mennyiségéről, az agárdi és velencei termálvíz igény megosztásáról, az újabb víz igényekről, az ivóvízről, a víz takarékosságról, és válaszolt sok feltett kérdésre. A Társaság az évadzáró ülését december 16-án tartja. Szaniszló Elemér szervezőtitkár

13 Mentorhírek: immár a második tanévünk kezdetéről és az igazi kihívásokról... Az ősszel megkezdődött a második tanév kis csapatunk életében. Ha nagyon őszinte akarok lenni, félve indultam neki az első találkozónknak, ki marad velünk, ki az, akit másfelé szólítanak a felmerült problémák, hányan is maradunk az idén? Jóleső érzéssel állapítottam meg, annak ellenére, hogy volt lemorzsolódás, nem változott létszámunk jelentősen, m e r t ké t ú j a b b gá r d o ny i l a ko s gondolta úgy, szeretne hozzánk csatlakozva, dolgozni a kicsikért. Azt is el kell mondanom, hogy a segítségre szoruló, mentorálandó gyermekek létszáma is jelentősen nőtt. Mindezek ellenére gördülékenyen elindult a tanév, elkezdtünk foglalkozni ki-ki a maga csapatával. Azt is mondhatom, hogy szép az élet, hiszen kialakultak a bizalmi kötelékek, megkezdődött a b a r á t ko z á s a r e n d s z e r e s m u n k á v a l, a f e l a d a t o k elvégzésével, mert néha bizony ezzel kell kezdenünk. Egyszeriben azonban véget ért a kezdeti nyugalom! Olyan problémát jelzett az egyik társunk, amelynek megoldása sok-sok ember összefogását igényelte, a végkifejlete azonban akár egy kedves karácsonyi történet is lehet. Az egyik kislány, akivel foglalkozik, o l ya n s ú l yo s l átá s p ro b l é m áva l küszködik, ami a tanulásban, az életvitelben is nagyban gátolja. Ekkor jött egy ötlet: össze fogásra kell kérni azokat, akik segíthetnek: a gyermekszemekkel foglalkozó szemorvost, az optikust, a mentorokat, az iskolát M o s t n e m t e h e t e k m á s t, c s a k m e g h a t o tta n é s n a g y ö rö m m e l jelentem a tisztelt gárdonyiaknak, h o g y S I K E R Ü L T! A v á r o s u n k központjában nemrég megnyitott optika tulajdonosa megkeresésünkkor felajánlotta, hogy ingyenesen orvosi vizsgálattal, beszerzési áron, munkadíj nélkül készíti el a szemüveget a kislánynak. A mentora kísérte el az orvosi vizsgálatra, segített kiválasztani a keretet és megy majd el a kész szemüvegért, amelynek bekerülési összegét a gárdonyi iskola segítségével tudjuk kifizetni. Igazi karácsonyi ajándék lesz a tompán látás olyan fokával küszködő gyermeknek, aki e- nélkül a segítség nélkül már látni sem igazán látott. Őszintén bízom abban, hogy Önök is érzik, mennyivel több ez a mentorálás, mint rendszeres korrepetálás, hiszen itt a gyermekre kell figyelnünk összesegészében, mert csak úgy érthetjük meg a lelkükben zajló dolgokat, csak úgy foghatjuk meg a kezüket, ha megbillennének a rögös úton. Ke d v e s gá rd o ny i a k, a gá rd i a k! Tisztelettel kérek minden hozzánk hasonlóan gondolkodót, ha van ereje, m ó d j a a d n i : o d a fig y e l é s t, gondoskodást, csatlakozzon hozzánk, legyen mentor, nagyon nagy szükség van a munkánkra, amely sok-sok örömöt szerez minden résztvevőnek. Kovács Ilona (06/22/ , 06/30/ ) Ingyenes nyelv- és informatikai tanfolyam helyben A régóta várt TÁMOP es pályázati projekt elindulásával országszerte felnőttnek nyílik lehetősége ingyenes nye l v t a n u l á s ra va g y i n fo r m a tika i ismeretek elsajátítására. Itt a kiváló alkalom, hogy angol vagy német nyelven elkezdje, vagy elmélyítse tudását, esetleg megtanulja alapszinten használni a számítógépet. Milyen tanfolyamok indulnak? - angol nyelvtanfolyam kezdő szinttől középfokig (létszám: 10 fő, időtartam: max. 90 óra) német nyelvtanfolyam kezdő szinttől középfokig (létszám: 10 fő, időtartam: max. 90 óra) informatikai (IKT 0-1) alapszintű felhasználói képzések (létszám: 15 fő, időtartam: max. 90 óra) Hol és milyen ütemezésben indulnak a tanfolyamok? A jelentkezések arányában Agárdon, Gárdonyban és Dinnyésen, a város intézményeiben (iskolák, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ) A tanfolyamokat heti 2x2, illetve 2x4 órában, hétköznap késő délutánonként, illetve hétvégenként délelőtt tervezzük megtartani. A jelentkezési lapon lehetőség van az igények feltüntetésére. Hogyan lehet jelentkezni? Jelentkezni a projekt hivatalos oldalán (www.tudasodajovod.hu) kell majd, addig előregisztrációra van lehetőség, jelentkezési lap kitöltésével, amely elérhető: a projekt koordinátoránál (Gyimesi Kornél , Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, Nemzedékek Háza, vagy a Képző intézmény (Biztosítási Oktatási Intézet) honlapján (www.boi.hu) A j e l e ntkezé s fo l ya m atos, a z e l s ő csoportok indulásához a jelentkezési határidő: To v á b b i i n f o r m á c i ó, s e g í t s é g a p ro g ra m b a n va l ó ré s z v é telhez: a és a honlapokon.

14 Velencei-tavi Életmód Klub, 2483 Gárdony, Szabadság út 12. II/14. Telefon: , Karácsony Kupa - Terem Labdarúgó Villámtorna 2012 A Velencei-tavi Életmód Klub szeretettel meghívja a nevezőket hagyományos labdarúgó teremtornájára. Helyszín: Gárdonyi Sportcsarnok /Bóné K. u. 14/b/ 30x20 m-es parkettás terem, 3x2 m-es kapuk. I d ő p o n t : d e c e m b e r é n /s z o m b a t o n / csoportmeccsek, 23-án/vasárnap/ csoportmeccsek és helyosztók Résztvevők: A torna nyílt, a csapatokban bárki pályára léphet aki a 16. életévét betöltötte. A pályán egy időben 1+4 játékos tartózkodik, cserék száma korlátlan. A torna során a játékosok csak egy csapatban léphetnek pályára. Lebonyolítás: Csoportmérkőzések, majd helyosztók, a nevezések számától függően. Csapatonként minimum 3 mérkőzést biztosítunk. A csoportmérkőzések azonos napon lesznek. A pontos programról az információs telefonon adunk tájékoztatást december 17-től./ hétfő / Díjazás: Az I-IV. helyezettek Kupa és Oklevél díjazásban részesülnek. Nevezés: Az első 16 csapat nevezését fogadják el a rendezők a nevezés sorrendjében. Nevezni lehet az információs telefonon vagy a címen. Információ: (György László) Sikeresen zárta az őszi szezont a Pázmánd-Gárdony Női kézilabda NB II.-es bajnokság utolsó őszi meccsén a Pázmánd- Gárdony FKC II. 33:27-re (18:14) győzött a Dunavarsány TE csapata ellen a Köfém sportcsarnokban. Az első félidő elején ugyan 5:2-re még vezetett a vendég csapat, de 5 perc alatt fordítottak a hazaiak, majd fokozatosan növelték is előnyüket. A második félidőben állandósult a P á z m á n d - G á r d o n y 5-6 g ó l o s v e z e t é s e, a m i t a z s e m t u d o tt megzavarni, hogy a játékvezetők kezéből kicsúszott a mérkőzés, amit az mutat igazán, hogy 16 kétperces Szilveszteri Pezsgőfutás Agárd december 31. Hétfő, 10:00 Helyszín Agárd, (VVSI Sportközpont) Versenyszámok 5 km / 14 km Búcsúztassuk együtt a 2012-es évet egy jó h a n g u l a t ú s p o r t e s e m é n n y e l, a MEGÚJULT agárdi Pezsgőfutással. A p a tin á s, tö b b m i nt 2 0 é v e s m ú l t r a visszatekintő sportesemény, Kovács Zoltán Sportigazgató felkérésére, idén az IRONTEAM Szabadidő és Tömegsport kiállítást és 3 db piros lapot osztottak ki. Szendrei R, SzelindiK (kapusok) Kőszegi K.(1) KÁCSOR M (6), KŐSZEGI G. (5), Tényi E, Pajor V (1), MIHÁLYI A. (3), Halász Sz. KÖLLŐ K.(11/3), KöllőA.(4/1), Gabnai M. (2) Edző: Pánczél Barabás A junior csapat 43:23-re győzött. Szelindi K. MAGYAR N. (kapusok) Katona K.(1), Király Zs, Biró B, Czakó K. (2), SZÉP L. (8),Domak K. Varga R. (1) Elek F.(4), HAMUTH L (11/1), Gránitz P. (1) Balom K. Takács L, KÖLLŐ K. (6), KÖLLŐ A (9) A képen Köllő Krisztina aki 11 góllal Egyesület szervezésében, a VVSI és a Cardio Control Kft támogatásával kerül megrendezésre. A már tradicionális sült malacot, az 5 és 14 kilométeres távok abszolút győztesei idén is magukkal vihetik az esti házibuliba, ám nálunk minden résztvevő egyaránt részesül majd a szilveszteri hangulatból. Forró tea, pezsgő, egy pár virsli kenyérrel és hagymás zsíros kenyér várja az "elvetemült" futókat. A célkapura kifüggesztett világító digitális óra, már a célegyenes végéről is jól látható lesz. A versenyre legyártott és kiosztott járult hozzá a felnőtt és 6 góllal a junior csapat győzelemhez. egyedi rajtszámot pedig mindenki m e g t a r t h a t j a m a j d e m l é k b e. A rajtszámokat a VVSI sportcsarnokában, egy kortynyi pezsgő elfogyasztása kíséretében lehet majd átvenni. Szintén újdonság a verseny történetében, hogy az idei évtől internetes nevezési rendszer segíti a sportolók előzetes regisztrációját. Ez december 08-tól a h o n l a p v e r s e n y e k m e n ü j é b e n, a szilveszteri pezsgőfutás 2012-re kattintva, a lap tetején található nevezés rovatban lehetséges.

15 AZ ALBORADA VEGYESKAR szeretettel meghívja Önt, családját és barátait hagyományos karácsonyi hangversenyeire december 22-én (szombat) 16 órakor az agárdi katolikus templomba, 18 órakor a gárdonyi katolikus templomba vezényel: Oláh-Nagy Éva Közreműködik: Süle Gabriella (vers), az agárdi Kicsinyek Kórusa, Dudás Márta Boldog karácsonyt kívánunk! A program ingyenes. Karácsonyi komolyzenei hangverseny december óra Római Katolikus Templom, Gárdony Szent Efrém Férfikar Mûvészeti vezetõ: Bubnó Tamás Görög-bizánci himnuszok,részletek a sajópálfalai irmologionból (18.század),Bortnyanszkij, Csajkovszkij, Hristov, Rachmaninov, Csesznokov motetták, Liszt Férfikarok,Kárpátaljai kántáló énekek feldolgozásai, Bubnó: Abaúji karácsony belépõjegy: 1000 Ft Kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves régi és leendõ vásárlónknak! Derecskei Családi Abc Agárd, Bethlen G. u. 49. tel.: Szeretettel várjuk Önöket földlabdás és vágott fenyők széles választékával, madáreleséggel. Akciós pékáruval: 1 kg-os kenyér Ft-tól zsemle, kifli 15.- Ft-tól Üzletünkben lehetőség van bankkártyás, ill. utalvánnyal történő fizetésre. Karácsonyi kosarakat készítünk! Köszönjük! A dinnyési közösségi kemence megépítésében végzett munkájáért hálás köszönetet mondunk Teker Istvánnak (a Kemencebarátok agárdi tagjának), a Kemencebarátoknak, Fekete Györgynek, Kozma Ildinek, a Városgazdálkodási Kft dolgozóinak, Kotsis Ferencnek, Remsey Jánosnak, Bognár Viktornak és feleségének, foto: az velenceito.info Iglice népdalkörnek, Kellner Attilának és mindenkinek aki segített, támogatott minket! Használjuk egészséggel! Sütésre bejelentkezés: Felfûtés szombat reggelenként. Boldog új évet kívánunk! Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Gárdony DERKER 2002 KFT.

16 KARÁCSONYVÁRÓ Agárdon, a Mikszáth Kálmán utcai pavilonsor melletti téren 2012.December 22-én (szombaton) óráig Aprócska néptánccsoport és az Agárdi Kicsinyek Kórusa közös karácsonyi mûsora Színpadon a zichyújfalui Százszorszép mazsorett csoport A keresztény ifjúsági kör karácsonyi meglepetése A gárdonyi óvoda Alma csoportjának karácsonyváró mûsora A képeslap-verseny eredményhirdetése A dinnyési hagyományõrzõ központ néptáncosainak bemutatkozása A Bandiera zászlóforgatók bemutatója A város nyugdíjas klubjainak mûsora Az Iglice népdalkör énekel A sütemény-verseny eredményhirdetése A Pir-Kompánia tûzzsonglõr csapat mûsora Az Alborada Vegyeskar karácsonyi dalokat énekel Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Agárdi Gárdonyi Polgári Körök A műsorok szünetében: Miénk a színpad! (kedvenckarácsonyi versek, dalok előadása) A feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, változás lehetséges! A bevételt a rászorulók karácsonyi ajándékozására fordítjuk. Napközben: Kirakodóvásár (karácsonyi ajándéktárgyak, díszek, kézműves termékek) Szeretetvendégség (ingyen tea, forralt bor, forró csoki, sült tök, sült alma, sült krumpli, kenyérlángos) Közös ebéd (a helyszínen készült babgulyás) Karácsonyi képeslap verseny (a képeslapokat 12 óráig várjuk) A legfinomabb karácsonyi sütemény verseny (az édes és sós sütiket 15 óráig várjuk) DINNYÉSI FALUKARÁCSONY, KÖZÖSSÉGI KEMENCEAVATÓ ÉS KÁKICS TÁNCHÁZ DECEMBER 14-ÉN PÉNTEKEN H E L Y S Z Í N : D I N N Y É S I T E M P L O M K E R T É S HAGYOMÁNYÕRZÕ TURISZTIKAI KÖZPONT, DINNYÉS a Kastélyépületben: A dinnyési óvodások műsora, a gárdonyi református hittanosok betlehemje, az Iglice népdalkör énekel től az udvaron: Gyertyagyújtás, közös éneklés a falu karácsonyfája körül. Kemence-avatás, a Kemencebarátok köszöntése, Kemencés finomságok kóstolója, a Pir-Kompánia tűzzsonglőr csoport bemutatója tól a főépületben: Gyermek-táncház a Kákics együttessel. vezeti: Pápainé Csehák Andrea Felnőtt táncház a Kákics együttessel. A táncházat vezeti: Hahn-Kakas István A felnőtt táncház ideje alatt a gyermekeknek népi iparművész tart játszóházat. foto: velenceito.info Az udvari kemencénknél forralt bor, forró tea, kemencében sült sütőtök, kenyérlángos. A GÁRDONYI GÉZA KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS A DINNYÉSI BARÁTI KÖR KÖZÖS PROGRAMJA.

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 I. évfolyam 8. szám szeptember

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 I. évfolyam 8. szám szeptember Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 I. évfolyam 8. szám szeptember Sikeres nyári szezonon vagyunk túl, népszerű voltak a Madárvárta természetismereti táborai is. A képen még a felfedezés

Részletesebben

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM 1 2012. november XIX. évfolyam 11. szám Nézzék meg Önökök is november 19-én! Szép lett a rendelő! iak Karácsonya A iak Karácsonya rendezvénynek nagy sikere volt tavaly. Az idei programok december 16-án

Részletesebben

Tóth Attila fafaragó munka közben. A vele készült interjú a 11. oldalon olvasható. A város kulturális intézményeiben folyó szakkörökben a város

Tóth Attila fafaragó munka közben. A vele készült interjú a 11. oldalon olvasható. A város kulturális intézményeiben folyó szakkörökben a város Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 02. szám 2013. február Tóth Attila fafaragó munka közben. A vele készült interjú a 11. oldalon olvasható. A város kulturális intézményeiben

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2012. december KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ Kedves Úrhidai Lakosok! Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a család, a békesség, és a szeretetet

Részletesebben

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek I. évfolyam 9. szám 2011. október Gárdony közéleti havilapja Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek Már világosan látszik, hogy magas cukortartalmú, egészséges szemekbõl készül majd az idei

Részletesebben

Új áruház, új aluljáró

Új áruház, új aluljáró I. évfolyam 5. szám 2011. június Gárdony közéleti havilapja Új áruház, új aluljáró Június 1-jén, átadási ceremónia keretében Tóth István polgármester vágta át az új, agárdi Lidl áruház díszszalagját, s

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 9. szám szeptember

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 9. szám szeptember Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 9. szám szeptember A testvérvárosi találkozó fantasztikus négy napjából egy, a szombati délelőtti programról készült fotó: a dinnyési hagyományőrző

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Fesztivál esõnappal Színes program, saját erőből, sztárvendégekkel

Fesztivál esõnappal Színes program, saját erőből, sztárvendégekkel I. évfolyam 4. szám 2011. május Gárdony közéleti havilapja Fesztivál esõnappal Színes program, saját erőből, sztárvendégekkel A tüzijáték után Tóth Vera és barátai léptek színpadra... Vigassággal fordult

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl XXV. ÉVFOLYAM, 2015. 2-3. szám, FEBRUÁR MÁRCIUS 2 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2015. február-március Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Békés, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új évet kíván minden lakosnak! Juhász Gyula: Karácsony felé

Sümeg és Vidéke. Békés, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új évet kíván minden lakosnak! Juhász Gyula: Karácsony felé Sümeg és Vidéke 25. szám 2012. December közérdekû önkormányzati havilap Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

FA NÁNDOR ÚJRA NEKIVÁG?

FA NÁNDOR ÚJRA NEKIVÁG? I. évfolyam 4. szám 2012. december 2013. január Kéthavonta közéletrõl, kultúráról, kikapcsolódásról FA NÁNDOR ÚJRA NEKIVÁG? A slágerekbõl épült villa Tófogyatkozás Részletes év végi programajánló 2 A tó

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A VELENCEI 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA november-december Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély házasságkötõ

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben