Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve. www.liturgia.sk"

Átírás

1 Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve

2 Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve

3 Imprimatur: Mons. Joseph Haľko, episcopus auxiliaris bratislaviensis Bratislavae, die 25 Martii 2013, Nr. 1284/2013 Nihil obstat: Bíróczi István A hit évében, 2013 Összeálította ThDr. Morovics István Képek Marína Pavlovičová Borító Ján Morovič ISBN

4 Kedves fi úk és lányok! Életetek sorsdöntő pillanatához érkezett. A bérmálás szentsége által felnőtt keresztényekké váltok és elhatároztátok még szorossabban Krisztussal a Ti barátságotokat ápolni. Így tovább él az Egyház általatok és nyilvánvaló az Ő szeretete ebben a világban. Ezért keressétek naponta Kristust. Ő legyen éle tetek középpontja. A Szentlélek erősítsen Benneteket a jó döntéseitekben, hogy így váljatok kitűnő emberekké. Ez az imakönyv, amely szeretettel volt számotokra összeálítva, segítsen ehez használjátok örömmel! Én is Bennetek áldásommal kísérlek 5

5 AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN BOLDOGSÁGUNK FORRÁSA ÉS CÉLJA: AZ ISTEN Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meg halt és eltemették. Alászállt a poklokra, har madnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni 7

6 élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen. ISTENI ERÉNYEK: HIT, REMÉNY, SZERETET Istenem, hiszek Tebenned, mert Te vagy az életem: Útja, Fénye és Igazsága. Istenem, remélek Benned, mert segítesz nekem, hogy már most elkezdjem építeni a MENNYORSZÁGOT. Istenem, szeretlek Téged, mert Te magad vagy a SZERETET és csak Benned valósíthatom meg BOLDOGSÁGOMAT. MINDEN TÖRVÉNY ALAPJA: A FŐPARANCS Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szíved ből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint saját magadat. (Lk 10, 27) 8

7 A GONDVISELŐ ISTEN SZERETETÉNEK BIZONYÍTÉKA: A TÍZPARANCS 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd! AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖT PARANCSA 1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg! 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 9

8 Mindent feltárok előtted hála, ezért a pillanatért. IMÁK Az ember boldogsága, hogy az imában beszélhet Teremtő Atyjával. Az ima legyen Istent: 1. Dicsőítő, 2. Hálálkodó, 3. Engesz telő és 4. Kérő. A sorrend itt nagyon fontos. Az ima legyen reggeltől estig napi lelki táplálékunk. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18, 20) A SZENTHÁROMSÁG DICSŐÍTÉSE Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléteknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 10

9 AZ ÚR IMÁJA Jézus végtelen szeretettel fordult hozzánk, amikor imádkozni tanított. Amikor eggyütt családban vagy közösségben imádkozunk, ezt a szeretetet újból megtapasztaljuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szen teltessék meg a te neved, jöjjön el a te or szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bo csásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicső ség mindörökké. Ámen. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 11

10 MAGNIFICAT A Boldogságos Szűz Hálaéneke a Magnificat a Szentírásból vett dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1, 47-55). Már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. 12

11 AZ ÚR ANGYALA A reggeli, déli és esti harangszóra mondd: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária... Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária... És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária... Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Esti Úrangyala után imádkozzál a megholtakért: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen. 13

12 ASZTALI ÁLDÁS A családi asztal legyen a szeretet és bol dogság találkozóhelye, tehát oltár. ÉTKEZÉS ELŐTT Istenem! Te a táplálékkal építed életünket. Áldásoddal növekszik minden. Uram Jézus, légy vendégünk. Áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen. ÉTKEZÉS UTÁN Adjad, Uram, hogy jólessék, Jézus neve dicsértessék. Mi jóllaktunk hála Isten, annak is adj, kinek nincsen. Ámen. Uram, add áldásodat mindazokra, akiknek munkája hozzásegített ahhoz, hogy terített asztalhoz ülhettünk. Ámen. A NAP MEGSZENTELÉSE Életem sorsdöntőén fontos imája: a reggeli imám. Ettől függ Isten áldása a megkez dett napomra. Boldog 14

13 az az ember, aki napját hálaadás sal fejezi be; a nap legboldogabb pillanata, amikor a család este közösen imádkozik. REGGELI IMA Szívem első gondolata Hozzád száll föl, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, Maradj ma is énvelem! Téged áldlak és imádlak, Mint szerető gyermeked, Szívem csakis azt akarja, Ami kedves teneked! Édes Jézus, add kegyelmed, Őrizz engem szüntelen, Hogy egész nap ne ked éljek Tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, Te mindnyájunk anyja vagy! Oltalmazz meg minden bajtól, Kísértésben el ne hagyj! Ámen. Imádlak, Istenem, és szeretlek tiszta szí vemből. Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, s hogy ez éjjel megőriztél. Felajánlom Neked a mai napom jócselekedeteit. Add, hogy minden tettem szent akaratod szerint le gyen, a Te nagyobb dicsőségedre! Őrizz meg a bűntől és minden bajtól! Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel! Ámen. 15

14 ESTI IMA Ó, édes Istenem, hálatelt a lelkem, Hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére Mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyal, legyetek énvelem, Ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Ámen. Rövid lelkiismeret vizsgálat: Gondoltam-e napközben Istenre... Enge delmes voltam-e szüleimnek, nevelőim nek... Tisztelettel voltam-e az idősebbek iránt... Békességes voltam-e testvéreim mel, társaimmal... Igyekeztem-e megbocsátani a megbántást... Nem hazudtam-e... Nem torkoskodtam-e... Kötelességeimnek hogyan tettem eleget: iskolában, otthon... Az időmet hogyan használtam fel...? Mennyei Atyám, most végiggondoltam az egész napomat. Látom, hogy sok olyasmit tettem, aminek Te nem örülsz. Sok a hibám, mulasztásom. Ezeket szívből sajnálom és kérlek, bocsáss meg nekem. Istenem, add, hogy holnap jobb legyek és úgy te- 16

15 gyek mindent, ahogy azt Te akarod. Jóságos Istenem, atyai kezedbe ajánlom szeretteimet. Kérlek, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy mindig bízzak jóságod ban, hogy biztonságban nyugodjam szere tő karjaidban most és mindörökké. Ámen. KÖZÖS ESTI IMA Este imádkozzatok közösen is. Édesanya le het az előimádkozó, édesapa adja az ál dást, te olvashatod az evangéliumi részt. A himnuszt és zsoltárt közösen, vagy felvált va mondjátok. Ha egyedül vagy, akkor is elmondhatod családod, barátaid, Egyhá zunk nevében. Változtathatjátok a liturgikus időszaknak megfelelően a szentírási rész letet, zsoltárt is. A szerepeket is cserélheti tek. Előimádkozó: Istenem, jöjj segítségemre! Mind: Uram, segíts meg engem! Előimádkozó: Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és kérdezzük meg magunkat: Hogyan használtam fel az időmet?... Volt-e időm az imára?... Ajándékoztam-e ma 17

16 örö met?... Segítettem-e másoknak? otthon, iskolában, utcán, barátaim körében... Vé tettem-e súlyos dologban?... Történt-e va lami, amiről szüleim, testvéreim előtt most be kell számolnom? Holnapi terveim... Jó szándékom? Mind: Gyónom a mindenható Istennek és nek tek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cseleke dettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Előimádkozó: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. A következő esti himnuszt imádkozzátok felváltva: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet: légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk: Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk! 18

17 Adj nekünk üdvös életet. Szítsd fel a szív fáradt tüzét: A ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét! Mind: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, és örökkön él. Ámen. Ezt a zsoltárt is (40. zsoltár) imádkozhatjátok felváltva: Az Urat hívtam szüntelen, hozzám hajolt, hogy kiáltásom hallja. Új éneket adott ajkamra, hogy Istenünket himnuszban dicsérjem. Aki az Úrban bízik, boldog ember! Csalóka bálványokhoz nem szalad. Oly hatalmasak, Uram, tetteid! Ó, Istenem, csodásak alkotásaid! Gondolataid mirólunk túltesznek mindenen: Nem tudnám elsorolni, mert számuk végtelen. Hogy akaratod teljesítsem, Isten, ez a vágyam, törvényedet szívembe zártam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Is tennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 19

18 Előimádkozó: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! Mind: És kiáltásom jusson eléd! Következik a Szentírásból egy szakasz, melyet szabadon választhatunk meg. Előtte elénekelhetjük a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű éneket, (259. ének), vagy mást, a liturgikus időnek megfelelőt. Isten üzenetét olvasom: Ti vagytok a föld sója mondja Jézus. Ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy kidob ják és széttapossák az emberek. Ti vagy tok a világ világossága. A hegyen épült város el nem rejthető. És, ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakó jának, így világítson világosságtok az em berek előtt, hogy lássák jótetteiteket, és magasztalják mennyei Atyátokat. (Mt 5, 13-16) Ez az Is ten igéje! Mind: Istennek legyen hála! 20

19 Ezután beszélgessünk a felolvasott szö vegről. Mit mond nekünk ez a szentírási szakasz? Előimádkozó: Könyörögjünk! Jöjj el otthonunkba, Urunk, és védj meg mindnyájunkat. An gyalaid segítsenek és őrizzenek minket, hogy békében pihenjünk, és áldásod mindig legyen velünk. Ámen. Édesapa: Áldjon meg minket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mind: Nyugodalmas jó éjszakát, boldog felvirradást. Előimádkozó: Áldott szép Úrnőnk a mennyben, Mind: Rólad angyalok ajka zengjen: Áldott gyökér, égi ajtó, földnek drága napfényt adó! Örülj, szép Szűz, dicső, ékes, nincsen más ily tiszta fényes: szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztust értünk imáddal kérleld! 21

20 A 129. zsoltárral, amelyet felváltva is mondhatjátok, befejezzük az esti imát: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, hallgasd meg szavamat, Uram. Fordulj felém, és hallgass fi gyelmesen könyörgésem hangos szavára! Ha bűneinket, Uram, felrovod Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad mindig kész az irgalom, hogy fél jünk téged. Én tebenned bízom, Uram, lelkem bízik az ő igéjében, reménykedik lelkem az Úrban. Mert az Úrnál az irgalom, és bőséges nála a megváltás. Választott népét ő váltja meg minden bű nétől! 22

21 A mi közösségünk Teveled AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPLÉSE Jézus állandóan velünk óhajt lenni. Az Eucharisztia ünneplése ezt csodálatosan megvalósítja. Amikor öszszejövünk és hálával az ő életére visszaemlékezünk, a feltámadt Jézus emberiség Üdvözítője jelen van köztünk. Így pedig az egész földgömbön állandóan ismétlődik minden pillanatban az ő keresztáldozata. A Szentáldozásban pedig, a kenyér és a bor színe alatt táplalja lelkünket és egy családdá formál bennünket. A MISE RENDJE A mise rendjében követheted az egész Eucharisztia ünneplését, amelynek két főrésze van: 1. Az Igeliturgia és 2. az Eucharisztia liturgiája. Ezeket pedig körülvetik a bevezető és a befejező szertartások. 23

22 BEVEZETŐ SZERTARTÁS Kezdő ének Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mind nyájatokkal! És a te lelkeddel! (vagy) Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól! Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja! (vagy) Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismere tünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! (Csend: lelkiismeret vizsgálat) 24

23 Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: (mellünket verve mondjuk) Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Is tenünkhöz. (vagy) Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! (vagy) Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűnket: Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj éretünk: Uram, irgalmazz! (Befejezés mindig így:) Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen. 25

24 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk! Menynyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk! Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Ámen. Könyörögjünk! (rövid csend: kéréseinkre gondolunk) (a könyörgés végén) Mindörökkön-örökké. Ámen. 26

25 Itt vagyok hallgatlak! Életemmel válaszolok a Te Szavadra. I. IGELITURGIA Olvasmány... könyvéből. (az olvasmány végén): Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Zsoltárének Szentlecke... leveléből. (a szentlecke végén): Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Allelujás vers Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent... könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! (az evangélium végén): Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Utána homília 27

26 Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében, hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. (mélyen meghajlunk) Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. (felegyenesedünk) Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. Egyetemes könyörgések 28

27 Ebben a kenyérben és borban hálával Hozzád hozom életemet, hogy azt átalakítsd. II. AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA AZ ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE Ének az áldozati adományok előkészítése alatt Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenye ret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Mind: Áldott legyen az Isten mindörökké! 29

28 Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mind: Áldott legyen az Isten mindörökké! Pap: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt! Mind: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára! Pap kitárt kézzel mondja vagy énekli az áldozati adományok fölötti könyörgést: Pap: (a könyörgés végén): Mindörökkön-örökké. Mind: Ámen. 30

29 AZ EUCHARISZTIKUS IMA PREFÁCIÓ Pap: Az Úr legyen veletek! Mind: És a te lelkeddel! Pap: Emeljük föl szívünket! Mind: Fölemeltük az Úrhoz! Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mind: Méltó és igazságos! Pap folytatja a megfelelő prefációt, majd a hívekkel együtt énekli vagy mondja: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban! 31

30 II. KÁNON Pap: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisz tus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenve désre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Íme, hitünk szent titka: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz! 32

31 Ezért Fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által. Mind: Ámen. Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön-örökké. 33

32 KÁNON A GYERMEKMISÉKRE Pap: Szeretetreméltó Atyánk, igazán nagy öröm nekünk, hogy hálát adhatunk neked, és Jézus Krisztussal együtt magasztalhatunk téged. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! Pap: Te oly nagyon szerettél minket, hogy meg teremtetted értünk ezt a nagy és csoda szép világot. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! Pap: Te oly nagyon szerettél minket, hogy nekünk adtad Fiadat, Jézust, aki elvezet minket hozzád. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! Pap: Te oly nagyon szeretsz minket, hogy mind nyájunkat Jézus köré gyűjtesz, mint egy nagy családnak fi ait. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! 34

33 Pap: Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, és ilyen nagy ajándékot adtál nekünk. Ezért az angyalokkal és szentekkel együtt téged imádva zengjük (mondjuk): Mind: Szent, vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban! Pap: Valóban szent vagy, Istenünk, és áldott a te szent Fiad, Jézus, a kicsinyek és a szegények Barátja, akit elküldtél hozzánk, Ő azért jött, hogy megtanítson minket, hogyan szerethetünk Téged, és hogyan szeressük egymást. Eljött azért is, hogy a szívekből elűzze a rosszat, és így egymásnak barátai lehessünk, és ne gyűlöljék egymást az emberek, hanem mindenki boldog legyen. Ő megígérte nekünk a Szentlelket, aki mindennap megsegít minket, hogy a te életedből éljünk. Mind: Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban! Pap: Istenünk, Atyánk, kérünk téged, küldd el Szentlelke- 35

34 det, hogy a kenyér és a bor, amelyet neked ajándékul hoztunk, teste és vére legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak! Szenvedése előtti estén megmutatta nekünk Jézus, mily végtelenül szeretsz minket. Amikor együtt volt tanítványaival az utolsó vacsorán, kezébe vette a kenyeret, hálát adott neked, megtörte, nekik adta és így szólt: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Mind: Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát! Pap: Ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálaimát mondott, odaadta nekik a kelyhet, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mind: Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. Pap: Ezután megparancsolta nekik: 36

35 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Szeretett Atyánk, megemlékezünk tehát arról, hogy Jézus, a világ Üdvözítője meghalt és feltámadt, és önmagát a kezünkbe adta, hogy áldozatul bemutassuk Neked, és általa eljussunk Hozzád. Mind: Köszönjük neked, Istenünk, örömmel di csérünk Téged! Vagy: Dicsérünk és áldunk téged, Istenünk, és hálát adunk Neked! Pap: Hallgass meg minket, Urunk, Istenünk. Ajándékozd Szentlelkedet mindazoknak, akik a Te lakomádon részt vesznek, hogy mindnyájunk szíve egy legyen az Egyházban N. pápánkkal, N. püspökünkkel, a többi püspökkel és mindazokkal együtt, akik népedet szolgálják. Mind: Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk Téged! Pap: Ne feledkezzél meg azokról, akiket szeretünk, és azokról sem, akiket nem szerettünk eléggé Emlékezzél meg azokról is, akik tehozzád tartoznak, amikor elköltöztek ebből a világból..., és jóságosan nyisd meg nekik házadat. 37

36 Mind: Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk Téged. Pap: Kérünk, hogy egykor gyűjts egybe minket is magadnál, a Boldogságos Szűz Máriá val, Isten Anyjával, égi édesanyánkkal. Ak kor majd a mi Urunk, Jézus Krisztus min den barátja vég nélkül énekel neked. Mind: Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk Téged! Pap: Mind: Ámen. Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön-örökké. 38

37 AZ SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk: Mind: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akara tod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Pap: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mind: Mert tiéd az ország, a hatalom és a di csőség mindörökké. Ámen. Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom 39

38 nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét; őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Mind: Ámen. Pap: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor! Mind: És a te lelkeddel! Pap: Köszöntsétek egymást a béke jelével! Mind: Legyen békesség köztünk mindenkor! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét! Pap: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 40

39 Mind: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Pap: (áldoztatáskor): Krisztus teste! Áldozó: Ámen. Áldozási ének Az áldozás végén megfelelő ideig szent csendet tartunk, vagy pedig hálaadó énekkel megköszönhetjük, hogy az Eucharisztiában Jézus jött hozzánk. Utána folytatódik az áldozás utáni könyörgés. Pap: Könyörögjünk! (a könyörgés végén): Mindörökkön-örökké. Mind: Ámen. 41

40 BEFEJEZŐ SZERTARTÁS Az áldás előtt következhetnek a hirdetések. Pap: Az Úr legyen veletek! Mind: És a te lelkeddel! Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Mind: Ámen. Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével! Mind: Istennek legyen hála! SZENTÁLDOZÁS UTÁNI IMÁK Jézusom, hogy hozzám jöttél, hálát adok Néked: Add, hogy ez a nagy boldogság sose érjen véget! Imádlak itt szívem trónján, ég és föld királya, hódolattal köszöntelek: ezerszer légy áldva! Nem is tudok jól beszélni, méltó szavam nincsen. Úgy örülök, hogy 42

41 enyém vagy, Jézus, drága kincsem! Te magadat adtad nékem, mit adjak én érte? Szegény vagyok, semmim sincsen, ami sokat érne. Egy életem, egy halálom, ezt adom hát oda, örömben vagy szenvedésben, nem hagylak el soha. Kérésül még ennyit mondok, szívemnek öröme: Légy az enyém, én a Tiéd örökkön-örökre! Ámen. Krisztus Lelke, szentelj meg engem! Krisztus Teste, üdvözíts engem! Krisztus Vére, lelkesíts fel engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! Hogy Hozzád juthassak, add meg nekem! Hogy szenteiddel dicsőíthesselek Téged! Mindörökkön-örökké. Ámen. Fogadd, Uram, egész szabadságomat, fogadd emlékezőtehetségemet, értelmemet és akaratomat egé szen. Amim van és amivel bírok, a Te ajándékod. Mindezt vissza adom Neked, és teljesen a Te akaratod kormányzására bízom. Csak add, hogy szerethesselek, és add nekem kegyelmedet, és akkor elég gazdag vagyok: ezenkívül semmit sem kívánok. Ámen. (Loyolai Szent Ignác) 43

42 Krisztus szemével nézz magadba! A BŰNBANAT SZENTSÉGE Isten szeret téged és akarja, hogy te is az Ő szeretetét átéljed. A bűnbánat szentsége erre egy fantasztikus eszköz! Mielőtt a bűnbánat szentségéhez járulsz, fordulj a Szentlélekhez, hogy segítsen neked elismerni hibáidat. Ezután vizsgáld meg a lelkiismeretedet: a lelkitükör segítségével a Tíz parancs alapján vagy a Szeretet parancsolata szerint. Azután ébreszd fel szeretetedet Isten iránt, bánd meg mulasztásaidat és engesztelődj ki azokkal, akiket megbántottál. Szentlélek Úristen, nagyon szépen kérlek: lelkem vizsgálását most nekem könnyítsd meg! Juttasd az eszembe minden gonosz tettem, melyekkel az Istent sokszor megsértettem. Ámen. 44

43 1. A LELKIISMERET VIZSGÁLAT A PARANCSOK SZERINT 1. parancs: Hiszek-e Istenben? Hitemet szégyelltem megvallani? Szentelek-e időt Istennek? Imádkoztam rendszeresen, fi gyelmesen? Művelődök-e a hitemben? Babonás voltam? Szentségtörést követtem el? (Hányszor?) 2. parancs: Káromoltam az Istent? (Hányszor?) Káromoltam a szenteket? (Hányszor?) Hamisan esküdtem? (Hányszor?) Feleslegesen esküdöztem? Isten, vagy a szentek nevét ok nélkül mondtam ki? Átkozódtam? 3. parancs: A vasárnapi vagy az ünnepnapi szentmisét készakarva kihagytam? (Hányszor?) Későn jöttem a szentmisére? A templomban rosszul viselkedtem? 45

44 4. parancs: Szüleimet nagyon megbántottam? (Hányszor?) Nevelőimet nagyon megbántottam? (Hányszor?) Családtagjaimhoz, testvéreimhez rossz voltam? 5. parancs: Mást nagy bűnre tanítottam? (Mire? Hány szor?) Veszekedtem másokkal? Verekedtem? Haragot tartottam? (Még most is?) Egészségemre nem vigyáztam? Evésben, ivásban mértéktelen voltam? 6. parancs: Gon dol tam, néztem, hallgattam, be szél tem-e tisz táta lant? Szemérmetlen dolgot csináltam? (Egyedül? Másokkal? Hányszor?) 7. parancs: Loptam drága dolgot? (Mit? Visszaadtam?) Másnak kárt tettem? (Mit?) Loptam kisebb értékű dolgot? Talált dolgot nem adtam vissza? 8. parancs: Másra nagy bűnt fogtam? (Hányszor?) Hazudtam? Rágalmaztam? Csúfolódtam? 46

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. (János 10, 10) A TANULÓ ADATAI Név:... Osztály:... Osztályfőnök:... Lakcím:...

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Lima Liturgia. 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés

Lima Liturgia. 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés Lima Liturgia F = Főcelebráns GY = Gyülekezet K = Koncelebráns 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk... AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A Budapest-Óbuda-Hegyvidék Szentháromság plébánián 2008. április 27-én lesz elsőáldozás - 1032 Bp. Vörösvári u. 110.

A Budapest-Óbuda-Hegyvidék Szentháromság plébánián 2008. április 27-én lesz elsőáldozás - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. A Budapest-Óbuda-Hegyvidék Szentháromság plébánián 2008. április 27-én lesz elsőáldozás - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. Tel: 388-6126 - Kedves Szülők! A beiratkozáskor hozzák el a gyermek keresztlevelét.

Részletesebben

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 1 Jelenlevők: Vendég előimádkozó Vendégek Házigazda előimádkozó Házigazdák Közösen Vendégek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Házigazdák: Mindörökké, Ámen. Közösen: Az Atya,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30

Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30 Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30 A papság a sekrestyében öltözködik. A ministránsok és a szoborvivők a kegyszoborral felsorakoznak és várakoznak. Becsengetésre bevonuló

Részletesebben

Elsőáldozási vizsgakérdések

Elsőáldozási vizsgakérdések 1. Mi a katolikus köszönés? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen 2. Milyen vallású vagy? Római katolikus keresztény. 3. Mikor lettél római katolikus keresztény? Amikor megkereszteltek. Elsőáldozási

Részletesebben

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE Szent Mihály Arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE

45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE 45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE A gyülekezeti házat és gyülekezeti termet amennyiben az istentiszteleti célra is készült a püspök szenteli fel, az esperes és a helyi lelkész segítségével.

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A keresztségben Isten gyermekei lettünk visszakaptuk mindazt, amit az ember az eredeti bűnnel elvesztett: a szentség lehetőségét. De természetünk gyenge és törékeny, állandóan

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS 7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék Börtönbreviárium Introitus. Szemeimet a hegyekre emelem, Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, Aki teremtette az eget és a földet. (Zsolt 121,1.2) Az Isten könyörüljön rajtunk, és

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17)

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) Egyházmegyei Eucharisz tikus Kongresszus Vác 2013. Május 10 11. Ének és imakönyv a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus programjával, imádságaival

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben