Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve. www.liturgia.sk"

Átírás

1 Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve

2 Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve

3 Imprimatur: Mons. Joseph Haľko, episcopus auxiliaris bratislaviensis Bratislavae, die 25 Martii 2013, Nr. 1284/2013 Nihil obstat: Bíróczi István A hit évében, 2013 Összeálította ThDr. Morovics István Képek Marína Pavlovičová Borító Ján Morovič ISBN

4 Kedves fi úk és lányok! Életetek sorsdöntő pillanatához érkezett. A bérmálás szentsége által felnőtt keresztényekké váltok és elhatároztátok még szorossabban Krisztussal a Ti barátságotokat ápolni. Így tovább él az Egyház általatok és nyilvánvaló az Ő szeretete ebben a világban. Ezért keressétek naponta Kristust. Ő legyen éle tetek középpontja. A Szentlélek erősítsen Benneteket a jó döntéseitekben, hogy így váljatok kitűnő emberekké. Ez az imakönyv, amely szeretettel volt számotokra összeálítva, segítsen ehez használjátok örömmel! Én is Bennetek áldásommal kísérlek 5

5 AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN BOLDOGSÁGUNK FORRÁSA ÉS CÉLJA: AZ ISTEN Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meg halt és eltemették. Alászállt a poklokra, har madnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni 7

6 élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen. ISTENI ERÉNYEK: HIT, REMÉNY, SZERETET Istenem, hiszek Tebenned, mert Te vagy az életem: Útja, Fénye és Igazsága. Istenem, remélek Benned, mert segítesz nekem, hogy már most elkezdjem építeni a MENNYORSZÁGOT. Istenem, szeretlek Téged, mert Te magad vagy a SZERETET és csak Benned valósíthatom meg BOLDOGSÁGOMAT. MINDEN TÖRVÉNY ALAPJA: A FŐPARANCS Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szíved ből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint saját magadat. (Lk 10, 27) 8

7 A GONDVISELŐ ISTEN SZERETETÉNEK BIZONYÍTÉKA: A TÍZPARANCS 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd! AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖT PARANCSA 1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg! 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 9

8 Mindent feltárok előtted hála, ezért a pillanatért. IMÁK Az ember boldogsága, hogy az imában beszélhet Teremtő Atyjával. Az ima legyen Istent: 1. Dicsőítő, 2. Hálálkodó, 3. Engesz telő és 4. Kérő. A sorrend itt nagyon fontos. Az ima legyen reggeltől estig napi lelki táplálékunk. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18, 20) A SZENTHÁROMSÁG DICSŐÍTÉSE Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléteknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 10

9 AZ ÚR IMÁJA Jézus végtelen szeretettel fordult hozzánk, amikor imádkozni tanított. Amikor eggyütt családban vagy közösségben imádkozunk, ezt a szeretetet újból megtapasztaljuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szen teltessék meg a te neved, jöjjön el a te or szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bo csásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicső ség mindörökké. Ámen. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 11

10 MAGNIFICAT A Boldogságos Szűz Hálaéneke a Magnificat a Szentírásból vett dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1, 47-55). Már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. 12

11 AZ ÚR ANGYALA A reggeli, déli és esti harangszóra mondd: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária... Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária... És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária... Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Esti Úrangyala után imádkozzál a megholtakért: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen. 13

12 ASZTALI ÁLDÁS A családi asztal legyen a szeretet és bol dogság találkozóhelye, tehát oltár. ÉTKEZÉS ELŐTT Istenem! Te a táplálékkal építed életünket. Áldásoddal növekszik minden. Uram Jézus, légy vendégünk. Áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen. ÉTKEZÉS UTÁN Adjad, Uram, hogy jólessék, Jézus neve dicsértessék. Mi jóllaktunk hála Isten, annak is adj, kinek nincsen. Ámen. Uram, add áldásodat mindazokra, akiknek munkája hozzásegített ahhoz, hogy terített asztalhoz ülhettünk. Ámen. A NAP MEGSZENTELÉSE Életem sorsdöntőén fontos imája: a reggeli imám. Ettől függ Isten áldása a megkez dett napomra. Boldog 14

13 az az ember, aki napját hálaadás sal fejezi be; a nap legboldogabb pillanata, amikor a család este közösen imádkozik. REGGELI IMA Szívem első gondolata Hozzád száll föl, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, Maradj ma is énvelem! Téged áldlak és imádlak, Mint szerető gyermeked, Szívem csakis azt akarja, Ami kedves teneked! Édes Jézus, add kegyelmed, Őrizz engem szüntelen, Hogy egész nap ne ked éljek Tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, Te mindnyájunk anyja vagy! Oltalmazz meg minden bajtól, Kísértésben el ne hagyj! Ámen. Imádlak, Istenem, és szeretlek tiszta szí vemből. Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, s hogy ez éjjel megőriztél. Felajánlom Neked a mai napom jócselekedeteit. Add, hogy minden tettem szent akaratod szerint le gyen, a Te nagyobb dicsőségedre! Őrizz meg a bűntől és minden bajtól! Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel! Ámen. 15

14 ESTI IMA Ó, édes Istenem, hálatelt a lelkem, Hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére Mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyal, legyetek énvelem, Ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Ámen. Rövid lelkiismeret vizsgálat: Gondoltam-e napközben Istenre... Enge delmes voltam-e szüleimnek, nevelőim nek... Tisztelettel voltam-e az idősebbek iránt... Békességes voltam-e testvéreim mel, társaimmal... Igyekeztem-e megbocsátani a megbántást... Nem hazudtam-e... Nem torkoskodtam-e... Kötelességeimnek hogyan tettem eleget: iskolában, otthon... Az időmet hogyan használtam fel...? Mennyei Atyám, most végiggondoltam az egész napomat. Látom, hogy sok olyasmit tettem, aminek Te nem örülsz. Sok a hibám, mulasztásom. Ezeket szívből sajnálom és kérlek, bocsáss meg nekem. Istenem, add, hogy holnap jobb legyek és úgy te- 16

15 gyek mindent, ahogy azt Te akarod. Jóságos Istenem, atyai kezedbe ajánlom szeretteimet. Kérlek, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy mindig bízzak jóságod ban, hogy biztonságban nyugodjam szere tő karjaidban most és mindörökké. Ámen. KÖZÖS ESTI IMA Este imádkozzatok közösen is. Édesanya le het az előimádkozó, édesapa adja az ál dást, te olvashatod az evangéliumi részt. A himnuszt és zsoltárt közösen, vagy felvált va mondjátok. Ha egyedül vagy, akkor is elmondhatod családod, barátaid, Egyhá zunk nevében. Változtathatjátok a liturgikus időszaknak megfelelően a szentírási rész letet, zsoltárt is. A szerepeket is cserélheti tek. Előimádkozó: Istenem, jöjj segítségemre! Mind: Uram, segíts meg engem! Előimádkozó: Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és kérdezzük meg magunkat: Hogyan használtam fel az időmet?... Volt-e időm az imára?... Ajándékoztam-e ma 17

16 örö met?... Segítettem-e másoknak? otthon, iskolában, utcán, barátaim körében... Vé tettem-e súlyos dologban?... Történt-e va lami, amiről szüleim, testvéreim előtt most be kell számolnom? Holnapi terveim... Jó szándékom? Mind: Gyónom a mindenható Istennek és nek tek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cseleke dettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Előimádkozó: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. A következő esti himnuszt imádkozzátok felváltva: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet: légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk: Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk! 18

17 Adj nekünk üdvös életet. Szítsd fel a szív fáradt tüzét: A ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét! Mind: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, és örökkön él. Ámen. Ezt a zsoltárt is (40. zsoltár) imádkozhatjátok felváltva: Az Urat hívtam szüntelen, hozzám hajolt, hogy kiáltásom hallja. Új éneket adott ajkamra, hogy Istenünket himnuszban dicsérjem. Aki az Úrban bízik, boldog ember! Csalóka bálványokhoz nem szalad. Oly hatalmasak, Uram, tetteid! Ó, Istenem, csodásak alkotásaid! Gondolataid mirólunk túltesznek mindenen: Nem tudnám elsorolni, mert számuk végtelen. Hogy akaratod teljesítsem, Isten, ez a vágyam, törvényedet szívembe zártam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Is tennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 19

18 Előimádkozó: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! Mind: És kiáltásom jusson eléd! Következik a Szentírásból egy szakasz, melyet szabadon választhatunk meg. Előtte elénekelhetjük a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű éneket, (259. ének), vagy mást, a liturgikus időnek megfelelőt. Isten üzenetét olvasom: Ti vagytok a föld sója mondja Jézus. Ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy kidob ják és széttapossák az emberek. Ti vagy tok a világ világossága. A hegyen épült város el nem rejthető. És, ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakó jának, így világítson világosságtok az em berek előtt, hogy lássák jótetteiteket, és magasztalják mennyei Atyátokat. (Mt 5, 13-16) Ez az Is ten igéje! Mind: Istennek legyen hála! 20

19 Ezután beszélgessünk a felolvasott szö vegről. Mit mond nekünk ez a szentírási szakasz? Előimádkozó: Könyörögjünk! Jöjj el otthonunkba, Urunk, és védj meg mindnyájunkat. An gyalaid segítsenek és őrizzenek minket, hogy békében pihenjünk, és áldásod mindig legyen velünk. Ámen. Édesapa: Áldjon meg minket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mind: Nyugodalmas jó éjszakát, boldog felvirradást. Előimádkozó: Áldott szép Úrnőnk a mennyben, Mind: Rólad angyalok ajka zengjen: Áldott gyökér, égi ajtó, földnek drága napfényt adó! Örülj, szép Szűz, dicső, ékes, nincsen más ily tiszta fényes: szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztust értünk imáddal kérleld! 21

20 A 129. zsoltárral, amelyet felváltva is mondhatjátok, befejezzük az esti imát: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, hallgasd meg szavamat, Uram. Fordulj felém, és hallgass fi gyelmesen könyörgésem hangos szavára! Ha bűneinket, Uram, felrovod Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad mindig kész az irgalom, hogy fél jünk téged. Én tebenned bízom, Uram, lelkem bízik az ő igéjében, reménykedik lelkem az Úrban. Mert az Úrnál az irgalom, és bőséges nála a megváltás. Választott népét ő váltja meg minden bű nétől! 22

21 A mi közösségünk Teveled AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPLÉSE Jézus állandóan velünk óhajt lenni. Az Eucharisztia ünneplése ezt csodálatosan megvalósítja. Amikor öszszejövünk és hálával az ő életére visszaemlékezünk, a feltámadt Jézus emberiség Üdvözítője jelen van köztünk. Így pedig az egész földgömbön állandóan ismétlődik minden pillanatban az ő keresztáldozata. A Szentáldozásban pedig, a kenyér és a bor színe alatt táplalja lelkünket és egy családdá formál bennünket. A MISE RENDJE A mise rendjében követheted az egész Eucharisztia ünneplését, amelynek két főrésze van: 1. Az Igeliturgia és 2. az Eucharisztia liturgiája. Ezeket pedig körülvetik a bevezető és a befejező szertartások. 23

22 BEVEZETŐ SZERTARTÁS Kezdő ének Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mind nyájatokkal! És a te lelkeddel! (vagy) Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól! Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja! (vagy) Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismere tünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! (Csend: lelkiismeret vizsgálat) 24

23 Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: (mellünket verve mondjuk) Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Is tenünkhöz. (vagy) Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! (vagy) Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűnket: Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj éretünk: Uram, irgalmazz! (Befejezés mindig így:) Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen. 25

24 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk! Menynyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk! Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Ámen. Könyörögjünk! (rövid csend: kéréseinkre gondolunk) (a könyörgés végén) Mindörökkön-örökké. Ámen. 26

25 Itt vagyok hallgatlak! Életemmel válaszolok a Te Szavadra. I. IGELITURGIA Olvasmány... könyvéből. (az olvasmány végén): Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Zsoltárének Szentlecke... leveléből. (a szentlecke végén): Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Allelujás vers Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent... könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! (az evangélium végén): Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Utána homília 27

26 Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében, hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. (mélyen meghajlunk) Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. (felegyenesedünk) Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. Egyetemes könyörgések 28

27 Ebben a kenyérben és borban hálával Hozzád hozom életemet, hogy azt átalakítsd. II. AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA AZ ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE Ének az áldozati adományok előkészítése alatt Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenye ret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Mind: Áldott legyen az Isten mindörökké! 29

28 Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mind: Áldott legyen az Isten mindörökké! Pap: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt! Mind: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára! Pap kitárt kézzel mondja vagy énekli az áldozati adományok fölötti könyörgést: Pap: (a könyörgés végén): Mindörökkön-örökké. Mind: Ámen. 30

29 AZ EUCHARISZTIKUS IMA PREFÁCIÓ Pap: Az Úr legyen veletek! Mind: És a te lelkeddel! Pap: Emeljük föl szívünket! Mind: Fölemeltük az Úrhoz! Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mind: Méltó és igazságos! Pap folytatja a megfelelő prefációt, majd a hívekkel együtt énekli vagy mondja: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban! 31

30 II. KÁNON Pap: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisz tus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenve désre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Íme, hitünk szent titka: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz! 32

31 Ezért Fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által. Mind: Ámen. Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön-örökké. 33

32 KÁNON A GYERMEKMISÉKRE Pap: Szeretetreméltó Atyánk, igazán nagy öröm nekünk, hogy hálát adhatunk neked, és Jézus Krisztussal együtt magasztalhatunk téged. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! Pap: Te oly nagyon szerettél minket, hogy meg teremtetted értünk ezt a nagy és csoda szép világot. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! Pap: Te oly nagyon szerettél minket, hogy nekünk adtad Fiadat, Jézust, aki elvezet minket hozzád. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! Pap: Te oly nagyon szeretsz minket, hogy mind nyájunkat Jézus köré gyűjtesz, mint egy nagy családnak fi ait. Mind: Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! 34

33 Pap: Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, és ilyen nagy ajándékot adtál nekünk. Ezért az angyalokkal és szentekkel együtt téged imádva zengjük (mondjuk): Mind: Szent, vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban! Pap: Valóban szent vagy, Istenünk, és áldott a te szent Fiad, Jézus, a kicsinyek és a szegények Barátja, akit elküldtél hozzánk, Ő azért jött, hogy megtanítson minket, hogyan szerethetünk Téged, és hogyan szeressük egymást. Eljött azért is, hogy a szívekből elűzze a rosszat, és így egymásnak barátai lehessünk, és ne gyűlöljék egymást az emberek, hanem mindenki boldog legyen. Ő megígérte nekünk a Szentlelket, aki mindennap megsegít minket, hogy a te életedből éljünk. Mind: Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban! Pap: Istenünk, Atyánk, kérünk téged, küldd el Szentlelke- 35

34 det, hogy a kenyér és a bor, amelyet neked ajándékul hoztunk, teste és vére legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak! Szenvedése előtti estén megmutatta nekünk Jézus, mily végtelenül szeretsz minket. Amikor együtt volt tanítványaival az utolsó vacsorán, kezébe vette a kenyeret, hálát adott neked, megtörte, nekik adta és így szólt: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Mind: Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát! Pap: Ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálaimát mondott, odaadta nekik a kelyhet, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mind: Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. Pap: Ezután megparancsolta nekik: 36

35 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Szeretett Atyánk, megemlékezünk tehát arról, hogy Jézus, a világ Üdvözítője meghalt és feltámadt, és önmagát a kezünkbe adta, hogy áldozatul bemutassuk Neked, és általa eljussunk Hozzád. Mind: Köszönjük neked, Istenünk, örömmel di csérünk Téged! Vagy: Dicsérünk és áldunk téged, Istenünk, és hálát adunk Neked! Pap: Hallgass meg minket, Urunk, Istenünk. Ajándékozd Szentlelkedet mindazoknak, akik a Te lakomádon részt vesznek, hogy mindnyájunk szíve egy legyen az Egyházban N. pápánkkal, N. püspökünkkel, a többi püspökkel és mindazokkal együtt, akik népedet szolgálják. Mind: Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk Téged! Pap: Ne feledkezzél meg azokról, akiket szeretünk, és azokról sem, akiket nem szerettünk eléggé Emlékezzél meg azokról is, akik tehozzád tartoznak, amikor elköltöztek ebből a világból..., és jóságosan nyisd meg nekik házadat. 37

36 Mind: Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk Téged. Pap: Kérünk, hogy egykor gyűjts egybe minket is magadnál, a Boldogságos Szűz Máriá val, Isten Anyjával, égi édesanyánkkal. Ak kor majd a mi Urunk, Jézus Krisztus min den barátja vég nélkül énekel neked. Mind: Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk Téged! Pap: Mind: Ámen. Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön-örökké. 38

37 AZ SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk: Mind: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akara tod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Pap: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mind: Mert tiéd az ország, a hatalom és a di csőség mindörökké. Ámen. Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom 39

38 nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét; őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Mind: Ámen. Pap: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor! Mind: És a te lelkeddel! Pap: Köszöntsétek egymást a béke jelével! Mind: Legyen békesség köztünk mindenkor! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét! Pap: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 40

39 Mind: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Pap: (áldoztatáskor): Krisztus teste! Áldozó: Ámen. Áldozási ének Az áldozás végén megfelelő ideig szent csendet tartunk, vagy pedig hálaadó énekkel megköszönhetjük, hogy az Eucharisztiában Jézus jött hozzánk. Utána folytatódik az áldozás utáni könyörgés. Pap: Könyörögjünk! (a könyörgés végén): Mindörökkön-örökké. Mind: Ámen. 41

40 BEFEJEZŐ SZERTARTÁS Az áldás előtt következhetnek a hirdetések. Pap: Az Úr legyen veletek! Mind: És a te lelkeddel! Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Mind: Ámen. Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével! Mind: Istennek legyen hála! SZENTÁLDOZÁS UTÁNI IMÁK Jézusom, hogy hozzám jöttél, hálát adok Néked: Add, hogy ez a nagy boldogság sose érjen véget! Imádlak itt szívem trónján, ég és föld királya, hódolattal köszöntelek: ezerszer légy áldva! Nem is tudok jól beszélni, méltó szavam nincsen. Úgy örülök, hogy 42

41 enyém vagy, Jézus, drága kincsem! Te magadat adtad nékem, mit adjak én érte? Szegény vagyok, semmim sincsen, ami sokat érne. Egy életem, egy halálom, ezt adom hát oda, örömben vagy szenvedésben, nem hagylak el soha. Kérésül még ennyit mondok, szívemnek öröme: Légy az enyém, én a Tiéd örökkön-örökre! Ámen. Krisztus Lelke, szentelj meg engem! Krisztus Teste, üdvözíts engem! Krisztus Vére, lelkesíts fel engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! Hogy Hozzád juthassak, add meg nekem! Hogy szenteiddel dicsőíthesselek Téged! Mindörökkön-örökké. Ámen. Fogadd, Uram, egész szabadságomat, fogadd emlékezőtehetségemet, értelmemet és akaratomat egé szen. Amim van és amivel bírok, a Te ajándékod. Mindezt vissza adom Neked, és teljesen a Te akaratod kormányzására bízom. Csak add, hogy szerethesselek, és add nekem kegyelmedet, és akkor elég gazdag vagyok: ezenkívül semmit sem kívánok. Ámen. (Loyolai Szent Ignác) 43

42 Krisztus szemével nézz magadba! A BŰNBANAT SZENTSÉGE Isten szeret téged és akarja, hogy te is az Ő szeretetét átéljed. A bűnbánat szentsége erre egy fantasztikus eszköz! Mielőtt a bűnbánat szentségéhez járulsz, fordulj a Szentlélekhez, hogy segítsen neked elismerni hibáidat. Ezután vizsgáld meg a lelkiismeretedet: a lelkitükör segítségével a Tíz parancs alapján vagy a Szeretet parancsolata szerint. Azután ébreszd fel szeretetedet Isten iránt, bánd meg mulasztásaidat és engesztelődj ki azokkal, akiket megbántottál. Szentlélek Úristen, nagyon szépen kérlek: lelkem vizsgálását most nekem könnyítsd meg! Juttasd az eszembe minden gonosz tettem, melyekkel az Istent sokszor megsértettem. Ámen. 44

43 1. A LELKIISMERET VIZSGÁLAT A PARANCSOK SZERINT 1. parancs: Hiszek-e Istenben? Hitemet szégyelltem megvallani? Szentelek-e időt Istennek? Imádkoztam rendszeresen, fi gyelmesen? Művelődök-e a hitemben? Babonás voltam? Szentségtörést követtem el? (Hányszor?) 2. parancs: Káromoltam az Istent? (Hányszor?) Káromoltam a szenteket? (Hányszor?) Hamisan esküdtem? (Hányszor?) Feleslegesen esküdöztem? Isten, vagy a szentek nevét ok nélkül mondtam ki? Átkozódtam? 3. parancs: A vasárnapi vagy az ünnepnapi szentmisét készakarva kihagytam? (Hányszor?) Későn jöttem a szentmisére? A templomban rosszul viselkedtem? 45

44 4. parancs: Szüleimet nagyon megbántottam? (Hányszor?) Nevelőimet nagyon megbántottam? (Hányszor?) Családtagjaimhoz, testvéreimhez rossz voltam? 5. parancs: Mást nagy bűnre tanítottam? (Mire? Hány szor?) Veszekedtem másokkal? Verekedtem? Haragot tartottam? (Még most is?) Egészségemre nem vigyáztam? Evésben, ivásban mértéktelen voltam? 6. parancs: Gon dol tam, néztem, hallgattam, be szél tem-e tisz táta lant? Szemérmetlen dolgot csináltam? (Egyedül? Másokkal? Hányszor?) 7. parancs: Loptam drága dolgot? (Mit? Visszaadtam?) Másnak kárt tettem? (Mit?) Loptam kisebb értékű dolgot? Talált dolgot nem adtam vissza? 8. parancs: Másra nagy bűnt fogtam? (Hányszor?) Hazudtam? Rágalmaztam? Csúfolódtam? 46

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS Kolozsvár 2013 1 Elsőáldozásra készülök! E füzetkében minden megtalálható, amit egy elsőáldozónak tudnia kell! 2 3 Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL LITURGIKA Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár, 2005 1 Tartalmi és módszertani szempontból véleményezték: Msgr. Prof. Dr. Marton József egyetemi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. Magyar Katolikus Katekizmus A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja 1995.

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek Kedves Jegyespár, Önök szép házasságkötési szertartást szeretnének. Hogy ez eredményesen sikerüljön, kérem válasszák ki az alábbi pontokból az

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák Gecemáni Órák Imái A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu Censor Deputatus Chairman. Doctrine and Faith Committee Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben