Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség"

Átírás

1 Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth Church, 1303 Leaside Ave. Ottawa K1Z 7R2 Web: BEVEZETÉS AZ IMAHÉT GONDOLATKÖRÉBE Mindannyian el fogunk változni a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme által (1Kor 15,51-58) A 2012-es Imahét imádságos és tanulmányi anyagát egy olyan munkacsoport készítette, amely a Lengyelországban élő római katolikus, ortodox, ókatolikus és protestáns egyházak képviselőiből áll. Széles körű megbeszéléseket követően amelyeken a különböző lengyel ökumenikus körök képviselői vettek részt elhatározták, hogy egy olyan témát választanak, amely a Krisztusban való hit átformáló erejéről beszél, különös tekintettel az egyház mint Krisztus teste látható egységéért folytatott imádságra. Gondolataikhoz Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt levelének szavait vették alapul, amelyek jelenlegi életünk mulandó természetéről szólnak, annak minden nyilvánvaló győzelmével és vereségével együtt, összehasonlítva azzal, amit Krisztus húsvéti győzelmében kapunk. Miért e témakör? Lengyelország történetét vereségek és győzelmek sorozata jellemzi. Sok olyan eseményt említhetünk, amikor Lengyelországot megtámadták, felosztották és idegen hatalmak, ellenséges rendszerek elnyomása alá került. Az állandó törekvés, hogy legyőzzünk mindenfajta elnyomást, és a szabadság utáni vágy olyan jellemzői a lengyel történelemnek, amelyek jelentős változásokhoz vezettek a nemzet életében. Viszont ahol győzelem van, ott vesztesek is vannak, akik nem osztoznak a győztesek örömében és győzelmében. A lengyel nemzet eme különleges történelme indította az idei imahét anyagát öszszeállító ökumenikus csoportot arra, hogy mélyebben foglalkozzon azzal, hogy mit is jelent győzni vagy veszíteni. S hogy a győzelemnek mindig érvényes-e a triumfalista értelmezése? Krisztus keresztje és feltámadása egészen másról beszél. A 2012-es Labdarúgó Európa Bajnokságot Lengyelországban és Ukrajnában rendezik meg. Rajongók százmilliói várják az Európa ezen részén pályára lépő győztes csapatokról szóló híreket. Ez a példa azokra is ráirányíthatja figyelmünket, akik sohasem nyernek nemcsak a sportban, de egyéni vagy közösségi életükben sem. Ki veszteget akár egy gondolatot is a vesztesekre? Azokra, akik állandóan vereséget szenvednek, mert különböző feltételek, és körülmények miatt sohasem részesülnek a győzelemben? 1

2 Amikor Jézus tanítványai arról vitatkoztak, hogy ki a nagyobb (Mk 9,34), akkor ez a rivalizáló indíték nyilvánvalóan igen erős volt. De Jézus válasza nagyon egyszerű: Aki első akar lenni, legyen az utolsó, és mindenki szolgája (9,35) E szavak szerint a győzelem kölcsönös szolgálatot jelent, segítségnyújtást, az utolsók, elfeledettek, kirekesztettek önbecsülésének erősítését. Miközben az Egyház teljes látható egységéért imádkozunk és afelé törekszünk, aközben mi magunk és felekezetünk, amelyhez tartozunk meg fog változni, átalakul, és Krisztushoz hasonlóvá válik. Az egységért folytatott imádságunk könnyen szükségessé teheti egyházi életünk eddig megszokott formáinak megújulását. Ez izgalmas jövőkép, de talán félelemmel tölt el bennünket. Meg kell nyílnunk egymás felé, fel kell ajánlanunk ajándékainkat másoknak és késznek kell lennünk elfogadni az ő ajándékaikat, hogy valóban új életet kezdhessünk Krisztussal. Ez az egyetlen igazi győzelem. Mindenki számára van hely Isten üdvözítő tervében. Halálán és feltámadásán keresztül Krisztus magához ölel mindenkit, függetlenül attól, hogy nyertes-e vagy vesztes, hogy aki hisz őbenne, annak örök élete legyen (Jn 3:15). Mi is részesülhetünk győzelméből! Elegendő, ha hiszünk benne és máris könnyebb lesz a gonoszt jóval legyőzni. KEZDŐ ÉNEK Hozsanna 102/1-3: Szentlélek Isten szállj le ránk 1. Szentlélek Isten, szállj reánk, / Elmét derítő tiszta láng, Öntsd lelkeinkbe, melyeket / Megszenteltél, kegyelmedet. 2. Kit Isten, mint vigasztalót / Nekünk ajándokul adott, Minden javak bő kútfeje, / Lelkünk világa s élete. 3. Te hét ajándok Istene, / Az Úr hatalmas jobbkeze, Te, kit nekünk ígért Atya, / Nyelvünk kenetdús szózata. BEVEZETŐ GONDOLATOK Ft. Kürnyek Róbert: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ft. Kürnyek Róbert: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Közösség: És a te lelkeddel. BŰNBÁNATI CSELEKMÉNY Nt. Péter László: Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz! Közösség: Uram, irgalmazz! 2

3 Ft. Kürnyek Róbert: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus kegyelmezz! Közösség: Krisztus kegyelmezz! Nt. Péter László: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram irgalmazz! Közösség: Uram, irgalmazz! Ft. Kürnyek Róbert: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. DICSŐSÉG Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen. KÖNYÖRGÉS OLVASMÁNY 1Krón 29,10-13: A te kezedben van az erő és hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé Felolvasó: Ez az Isten igéje. Közösség: Istennek legyen hála. ZSOLTÁR Zsolt 24,4-9: Isten útján jár az igaz Közösség: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem! SZENTLECKE Jel 3,19b-22: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön királyi székemen Felolvasó: Ez az Isten igéje. Közösség: Istennek legyen hála. ALLELUJA 3

4 EVANGÉLIUM Jn 12,23-26: Ha felemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok SZENTBESZÉD Nt. Péter László HITVALLÁS Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen. HÍVEK KÖNYÖRGÉSEI Nt. Péter László: Krisztusban egyesülve, aki győzelméből részesít, forduljunk bizalommal a mennyei Atyához az egyházért, Krisztus testéért, hogy igazán megélhessük az egységet, amit Krisztusban kaptunk a Szentlélek által. Isten a mi erősségünk. Közösség: Formálj át minket kegyelmedből! Felolvasó: Imádkozunk egyházunk vezetőiért, hogy hűségesen kitartsanak amellett az egység mellett, amelyre minden keresztény hívatott! Isten a mi erősségünk. Felolvasó: Imádkozunk a világ nemzeteiért, hogy békességben éljenek egymással és mindenki számára biztosítani tudják az igazságosságot. Isten, a mi erősségünk. Felolvasó: Imádkozunk minden emberért, hogy hűséges sáfáraid legyünk itt a Földön. Isten, a mi erősségünk. Felolvasó: Imádkozunk országunk népéért, hogy megváltozva egymásról gondoskodó testvérekké váljunk. Isten, a mi erősségünk. Felolvasó: Könyörgünk a betegekért és szenvedőkért, hogy őket is átformálja gyógyító jelenléted. Isten, a mi erősségünk. 4

5 Felolvasó: Imádkozunk minden családért és otthonért, hogy küzdelmeik, és örömeik a Te szeretetedben teljesedjenek ki. Isten, a mi erősségünk. Felolvasó: Könyörgünk a haldoklókért, hogy jelenléted adjon nekik vigasztalást. Isten a mi erősségünk. Felolvasó: Urunk, légy közöttünk, és adj nekünk egységet és békességet! AD DOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE Ének: Hozsanna 143: Előtted Jézusom, leborulok 1. Előtted, Jézusom, leborulok, Féktelen bűnös én, hozzád bújok. Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy. 2. Szép piros véreddel öntözgettél, Amikor elestem, fölemeltél. Légy azért irgalmas és meghallgass, Mennyei erőddel ó támogass! 3. Tehozzád, Jézusom, felkiáltok, Földről az ég felé felsóhajtok, Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, Hogy helyet ne adjon a véteknek. 4. Vádolom magamat, mert vétettem, Fölséges színedet megsértettem. Hozzád, ó Jézusom, fohászkodom, Hogy többé nem vétek, megfogadom. 5. Esengő szavamat meghallgassad, Ó szelíd Jézusom, s ez egyet add: Hogy végső órámban kiálthassam, Szent neved, Jézusom, kimondhassam. Ft. Kürnyek Róbert: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. 5

6 Közösség: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretér és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS EUCH UCHARISZTIKUS IMA Ft. Kürnyek Róbert: Az Úr legyen veletek. Közösség: És a te lelkeddel. Ft. Kürnyek Róbert: Emeljük föl szívünket. Közösség: Fölemeltük az Úrhoz. Ft. Kürnyek Róbert: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Közösség: Méltó és igazságos. Közösség: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Ft. Kürnyek Róbert: Íme, hitünk szent titka. Közösség: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. SZENTÁLDOZÁS Ft. Kürnyek Róbert: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: Közösség: Mi Atyánk, Ft. Kürnyek Róbert: Szabadíts meg... Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Közösség: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ft. Kürnyek Róbert: Urunk, Jézus Krisztus... élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ft. Kürnyek Róbert: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Közösség: És a te lelkeddel. Ft. Kürnyek Róbert: Köszöntsétek egymást a béke jelével. Közösség: Legyen békesség köztünk mindenkor. Közösség: Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét. 6

7 Ft. Kürnyek Róbert: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. Közösség: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. ÁLDOZÁSI ÉNEK Magyar Református Énekeskönyv 442/1-5: A keresztfához megyek 1. A keresztfához megyek, / mert máshol nem lelhetek Nyugodalmat lelkemnek. Ott könnyárban leborulok, / Bűnterhemtől szabadulok, Hol a bűntelen szenved. 2. Isten ama Báránya / Hogy' jut a keresztfára? Mért foly alá szent vére? Értem tette ezt Jézusom, / Fájó szívvel hiszem, tudom, Lelkem örök üdvére. 3. Én voltam az elveszett, / Aki halált érdemelt, Kire gyászos éj szakadt. Isten Fia, a jó pásztor / Megváltott a bűn átkától: Üdvöm, napom feltámadt. 4. Csodás égi szeretet! / Szívem mindent elfeled, Ami engem földre von. Csak rád nézek, én Megváltóm, / Szereteted sírig áldom, Győzedelmes Krisztusom. 5. Tied vagyok, Jézusom, / Megyek keresztutadon, Nyugtot, békét így lelek. A szeretet hozzád kapcsol, / Boldog, aki híven harcol Veled mindig győzhetek! SZENTÁLDOZÁS UTÁN Nt. Péter László: A mennyei trón már kész, a szolgák készségesen várnak, a lakodalmi sátrat felállították, az étel kész, az örökélet helye feldíszítve már. Az örökké való kincseket előhozták és a Mennyei Királyság kapuja, amely a világ teremtésétől fogva előkészítve vár, nyitva áll. Nagyon vágyunk Krisztussal lakni, dicsőítsük őt és együtt mondjuk: Magasztalunk Téged örökké! 7

8 Közösség: Magasztalunk Téged örökké! Ft. Kürnyek Róbert: Ura időnek és örökkévalóságnak. Közösség: össég: Magasztalunk Téged örökké! Nt. Péter László: Elsőszülött a halottak közül. Közösség: Magasztalunk Téged örökké! Ft. Kürnyek Róbert: Aki kezedben tartod a halál és a pokol kulcsait. Közösség: Magasztalunk Téged örökké! Nt. Péter László: Aki Ura vagy a királyoknak és Királya a hatalmasoknak. Közösség: Magasztalunk Téged örökké! Ft. Kürnyek Róbert: Aki voltál, vagy és leszel. Közösség: Magasztalunk Téged örökké! Ámen ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS ZÁRÓ GONDOLATOK, HIRDETÉSEK ÁLDÁS Ft. Kürnyek Róbert: Az Úr legyen veletek. Közösség: És a te lelkeddel. Ft. Kürnyek Róbert: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nt. Péter László: Áldás Ft. Kürnyek Róbert: Menjetek békével, szolgáljátok Istent szeretetben. Közösség: Istennek legyen hála. NEMZETI H IMNUSZ, BEFEJEZŐ ÉNEK Magyar Református Énekeskönyv 236/1-2: Krisztus feltámadott 1. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott: Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, alleluja! 2. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat: De él, ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, alleluja! 3. Alleluja, alleluja, alleluja, Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, alleluja! 8