Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis"

Átírás

1 Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis DR. TIBORI TÍMEA MTA Szociológiai Kutatóintézet DR. MOLNÁR FERENC alezredes DR. GYIMESI GYULA alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Stratégiai Védelmi Kutató Központ A kontinentális Európában a hidegháború idõszaka alatt politikailag szinte megkérdõjelezhetetlen volt a kötelezõ katonai szolgálat léte, leginkább az országok, vagy éppen a szövetségek kiterjedt szárazföldi összecsapásának réme miatt. Az európai nemzetállamok évszázados vetélkedésének egyik fõ, vagy ha tetszik végsõ eszköze a katonai erõ volt. A NATO VSZ egymásnak feszülés megszûnése után végképp nehezen volt indokolható a kötelezõ katonai szolgálat, hiszen a biztonságot szavatoló katonai feladatok jól látható módon nem kívánták már minden épkézláb férfi hadba állását. Mégis hosszú, hosszú évekig megmaradt a sorkatonai szolgálat, ami jelzi, hogy többrõl volt itt szó, mint egyszerû technikai döntésrõl. A nemzetállam identitásának, az állam és polgár kapcsolat meghatározásának része volt a minden férfire, egyformán kiterjedõ kötelesség. Ez a szerepe a sorkatonai szolgálatnak pedig még akkor is befolyásolta a döntéshozókat, amikor már régen demilitarizálódott a társadalom, s esetlegesen valamiféle fegyverarzenál kultusz, vagy joystic militarizmus lépett a helyébe a haditechnikai fejlesztések, illetve a PC játékok és a TV közvetítette háborúk miatt. A végsõ döfést azonban két dolog adta meg a tradíciók, s így az érzelmek által óvott intézménynek. Az egyik, hogy a haderõk méretének zsugorodása miatt egyre kevésbé volt minden férfire, egyformán kiterjedõ e kötelesség. Európa szerte képtelenek voltak a haderõk és az alternatív szolgálatot biztosító civil intézmények minden katonaköteles férfi behívására (Spanyolor- 57

2 szágban , Németországban, fiatal kérte magát alternatív katonai szolgálatra 1999-ben, illetve 2000-ben, és nálunk is töredéke lett már csak katona a fiataloknak az utóbbi években.) Ez a társadalmi igazságtalanság elõbb-utóbb politikai értékké vált és a választási ígéretek szimpatikus pontjává növi ki magát. A másik és egyben legfontosabb tényezõ pedig, hogy az Európai integráció olyan eredményeket ért el, amely egészen biztosan új alternatív arénákat nyitott az európai nemzetállamok számára a versengéshez, s a katonai opció végkép lekerült a napirendrõl. Pontosabban, amennyiben ott maradt, az már egy közös védelem részeként maradt ott, s nem egymást fenyegetõ módon. A közös védelem pedig, akár EU, akár NATO-keretekrõl is legyen szó, a nemzeti haderõk radikális professzionalizálódását követeli meg, amit a tömeghadsereg igénye okán inventált kötelezõ sorozás nem segít elõ. Az európai nemzeti haderõk kicsik, nagyon jól felszereltek, többségükben egyes feladatokra specializáltak lesznek, és ha tetszik, ha nem, egyre kevésbé lesznek nemzetenként sajátosak, illetve e sajátosságokat csak jelképeikben, és a katonáik habitusában õrzik meg. Az állampolgárok nemzeti identitásának pedig végkép nem lesz alkotóeleme, ha még egyáltalán az, hogy katonaként is szolgálták a hazát. Mindezzel együtt azonban, ajánlatos igen körültekintõen kezelni e formálódó új helyzetet. Hiszen minden látszat ellenére nem elég mindig csak a katonák maroknyi csapatára figyelni, akik a külpolitikai érdekeket közvetlenül és azonnal befolyásoló tényezõkké léptek elõ. Nem lehet ezer százalékosan piaci megfontolások tárgyává tenni a haderõ kérdését. Több ok miatt sem, de legfõképpen azért nem, mert ha a katonáknak valóban életüket kell kockáztatniuk s ma erre nagyobb esély van mint a hidegháború utolsó két évtizedében akkor az ugyanolyan dolgokat követel tõlük, mint évtizedekkel, vagy századokkal korábban: fegyelmet, elszántságot, áldozatkészséget és összetartást. Ahhoz, hogy megbízhatóan, a társadalom által elvárt módon legyenek erre képesek, ahhoz a haderõt meg kell tartani a társadalom részeként, társadalmi intézményként és nem lehet teljes egészében Rt.-vé, vagy Kht.-vé alakítani, vagy csak akként kezelni. Kutatási beszámolónk elsõ részében a társadalom és a haderõ kapcsolatának legalapvetõbb kérdéseinek meghatározásával, illetve dilemmáival foglalkozunk. Ezt követõen a meghatározott kérdések legfontosabb részét, valamint a potenciális legénység (18 30 évesek) rekrutációs bázisának jellemzõit egy kis mintás elemzés keretében írjuk le. Végül a honvédség legénységre vonatkozó humánerõforrás-gazdálkodásához biztosítunk háttérinformációt a magyar ifjúság élethelyzetérõl, munkaerõpiaci, társadalmi, gazdasági, szocio-kulturális helyzetérõl (különös tekintettel a roma fiatalokra). 58

3 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ TÁRSADALMI HÁTTERE A haderõ és a társadalom kapcsolatát érintõ koncepciók és viták, a haderõ szerepei A társadalom és a hadsereg terén zajló viták két területre fókuszálnak. Ezek egyike arra vonatkozik, milyen mértékben kötõdik a hadsereg a társadalomhoz, amelybõl maga is származik. Vajon a hadsereg saját kényszerítõ erõkkel, kultúrával és igényekkel rendelkezõ különálló vagy egyedülálló intézmény-e, vagy a társadalom tükre? Amennyiben az elõbbi a válasz, akkor ebben az esetben milyen mértékig maradhat a hadsereg ellenálló a tágabb társadalmi változásokkal szemben, vagy pedig ezek a változások szükségszerûen alakítani fogják. A második megközelítés amelynek a hidegháború vége óta megnõtt a jelentõsége azzal foglalkozik, vajon milyen mértékben változtatja meg a nemzetközi, technológiai és társadalmi környezet a társadalmaknak a katonai intézményekhez fûzõdõ kapcsolatainak jellegét? Az elsõ vita vagyis, hogy vajon a hadsereg egyedülálló pozíciót tölt-e be a társadalomban vagy sem a civil-katonai kapcsolatokat tárgyaló irodalom régi témája. Az egyik érv szerint a hadseregnek a mássághoz való joga a harci hatékonyság szükségességébõl származik, amely sajátságos katonai szervezeti formákat tesz szükségessé (amelyet funkcionális kényszerítõ erõként jelölnek). Egy másik argumentum szerint a társadalmi-katonai kapcsolatokat a legitimitás megõrzésének igénye alakítja, s ennek alapja, hogy a katonaság ne távolodjon el attól a társadalomtól, amelynek része (ez az úgynevezett társadalmi-politikai kényszerítõ erõ). Másfelõl viszont fontos politikai kihatásai vannak annak, hogy milyen mértékig fogadható el a haderõk joga a mássághoz, például a polgári és emberi jogokkal kapcsolatos jogszabályalkotásnak a katonai környezetre való kiterjesztésével összefüggésben. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában ezek a politikai kihatások tükrözõdnek a melegeknek és a nõknek a fegyveres erõkben való szerepérõl jelenleg folyó vitákban. Egyes szakértõk azt állítják, hogy a hadsereg feladatának jellege ahol a személyzettõl korlátlan felelõsséget várnak el, és ahol a sebesülés vagy a halál lehetõsége a szolgálat szinte biztosra vehetõ aspektusának tekinthetõ igenis megkülönbözteti más társadalmi intézményektõl, mint például a rendõrségtõl vagy a közigazgatástól. Érvelésük szerint ez a tény szükségessé teszi, hogy az egyén érdekeivel szemben a csoport érdekeit részesítsük elõnyben, ami az erkölcs és a fegyelem különösen magas szintjének a fenntartását követeli meg. Ennek eredményeként a haderõk magasan specializált funkciót látnak el, ezért azokat teljes mértékben el kell különíteni a civil társadalomtól. Ezzel együtt állítják e nézet képviselõi a haderõ funkcionális sajátosságai iránti igények nyomán a katonai szervezet és a társadalom közötti kulcsfontosságú kötelékek megmaradnak, mivel a haderõk nagyon is hajlamosak arra, hogy a társadalmukban uralkodó kulturális jellemzõket tükröz- 59

4 zék. Ugyanakkor megjelenik ebben az érvrendszerben, hogy a hadsereg társadalomhoz fûzõdõ viszonyának a jellege nagyban függ a társadalomnak a világról alkotott képétõl, amelyet viszont három kulcsváltozó befolyásol. Elõször is, a technológiai színvonal és a hozzájuk kapcsolódó elõfeltételek oktatás, iparosodás és a gazdaság ereje; másodszor, a társadalom sajátos kultúrája, beleértve a történelem, a hagyomány és a politikai ideológia befolyásoló hatásait; és harmadszor, a társadalom társadalmi-gazdasági szerkezete,és különösen az elit létezése, jellege és befolyása. Egy másik iskola megközelítése szerint, a hadsereg és a társadalom közötti kapcsolat kulcselemének a legitimitást tekinthetjük. Ennek a paradigmának a képviselõi azzal érvelnek, hogy a hadsereg legitimitásának mind funkcionális, mind pedig társadalmi-politikai alapjai vannak. A hadsereg legitimitásának funkcionális alapja annak katonai küldetésébõl ered, amelyet az állam külsõ fenyegetéstõl való megvédéseként határozható meg. A hadsereg legitimitásának társadalmi-politikai alapjai bonyolultabbak, amely a hadseregnek a politikai hatalommal való viszonyának a jellegébõl, a politikai egységet és a nemzeti büszkeséget szimbolizáló szerepébõl (amelyet a katonai hagyományok és a múltbeli katonai cselekmények hatnak át), az állam társadalmi-gazdasági infrastruktúrájához való hozzájárulásából, valamint az oktatás és a szocializáció eszközeként megnyilvánuló szerepébõl származik. Ez a katonai legitimitás képezi a katonák és a tágabb társadalmi-politikai közösség közötti társadalmi szerzõdés alapját. Ami a második társadalom-hadsereg kapcsolatát érintõ vitát illeti, a katonai szervezet funkcionális kényszerítõ erejével összefüggõ követelmények ellenére a katonai kultúra és a hadsereg mássághoz való joga számos olyan új kihívással szembesült, amelyek új idõk szelét hozták el számára. Ezek közé tartozik elõször is a megváltozott stratégiai kontextus, amely Nyugaton a nemzeti biztonságot fenyegetõ közvetlen veszélyek végét és egy globalizáltabb világot jelent, amelyben az állam szuverenitását érintõ kihívások mind felülrõl, azaz nemzetek feletti szervezetektõl, mind pedig alulról, azaz a regionálissá válásból és a társadalmi és kulturális kapcsolatok globalizációjából származnak. Másodikként említendõ a megváltozott társadalmi kontextus, amelyben az alapvetõ katonai értékeket támogató keretrendszer egyre nagyobb kihívással szembesül egy individualistább, egalitariánus és kötekedõ társadalom részérõl. Végül, és részben a megváltozott stratégiai kontextus eredményeként, egyre nagyobb a költségekkel kapcsolatos nyomás, amely számos hagyományosan katonai tevékenység, mint például a logisztikai támogatás polgári státusba helyezéséhez vezetett. Ezek a témák a Morris Janowitz által már 1960-ban felvetett érveket fedezik fel ismét, mely szerint a katonai szervezet karaktere a fokozatosan fejlõdõ fegyverzet-technológia által támasztott szervezeti követelményekre és a fegyveres erõk jellegében végbemenõ fejlõdésekre válaszul változik. Janowitz szerint ez a hadsereg számára egy eltérõ szerep kialakulásához a rendfenntartó haderõ koncepcióhoz vezet, amely- 60

5 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ TÁRSADALMI HÁTTERE nél hangsúly a nemzetvédelem relatíve egyszerû feladatáról a nemzetközi biztonság fenntartásában való aktívabb részvételre tevõdik át. Újabban Charles Moskos és Frank Wood azt vetették fel, hogy a társadalmi nyomás a nyugati hadseregeket afelé tereli, hogy az intézményi (institutional) szerkezetet (a haderõt mint tradicionális, nemzeti intézményt) egy nagyobb mértékû civilesedés nyomán, szervezeti (occupational) szerkezettel (a haderõ mint foglalkoztatottakat tartó szervezet) váltja fel. Viszont azzal érvelnek, hogy ez negatív kihatással van a fegyveres erõk funkcionális, harci hatékonyságára. Charles Moskos, John Allen Williams és David Segal a posztmodern hadseregrõl szóló koncepciójukkal továbbfejlesztik ezt az állítást. Állításuk szerint a poszt-indusztrialista társadalmakban végbemenõ társadalmi fejlemények a geopolitikai környezetben bekövetkezett változásokkal együtt jelentõsen megváltoztatták a hadsereg hagyományos helyzetét. Ezek a társadalmi fejlemények a következõket foglalják magukba: elõször is, a társadalmi szervezet központi formáinak és különösen a nemzet-állam és a nemzeti piacok gyengülését; másodszor, a társadalom azon hatóságainak a csökkenõ számát, amelyeknek az emberek engedelmeskedni hajlandók; és végül, zsugorodó konszenzust a tekintetben, hogy mi alkotja a közjót. Ezek a fejlemények a katonai szervezet jellegében bekövetkezõ változásokhoz vezettek. Hasonló témákat vet fel Martin Shaw a post-military és a common risk társadalom kettõs koncepciójával. Shaw szerint a hidegháború idõszakát az ipari országok többségében a tömeghadseregek és a sorkötelezettség iránti igény révén a társadalom militarizálódása jellemezte. Sõt, számos országban, mint például Franciaországban, ezt a fajta militarizációt egy társadalmi koncepció támasztotta alá, amely az állam és a polgárai közötti szerzõdést hangsúlyozta. Eszerint, a jogaikért cserébe elvárták a polgároktól, hogy a sorkötelezettség révén szolgálják az államot. Shaw azzal érvel, hogy a gazdasági növekedéssel és a növekvõ elvárások forradalmával párosult geopolitikai változások egyre nagyobb mértékben ássák alá ezt a militarizációt, amely egy olyan post-military társadalmat eredményez, ahol a katonai szolgálat és gyakorlat inkább a kivételek és nem a megszokott dolgok közé tartozik. A haderõ és a társadalom közötti kapcsolat A társadalom és a hadsereg közötti kapcsolatok, valamint e kapcsolatok jellemzõi országonként jelentõs eltéréseket mutatnak. A hadsereg és a társadalom közötti kapcsolatok eltérõ mintái különbözõ kihatásokkal járnak, és eltérõ kérdéseket és problémákat vetnek fel. Ugyanakkor egyre inkább elfogadottságot nyer, hogy a hadsereg esetében öt átfogó szerepet nevezzünk meg, amelyek mindegyike bármilyen kontextusban jelentõs kihatással 61

6 bír a hadsereg és a társadalom közötti kapcsolatok jellegére. Ezek a szerepek a következõk: nemzetvédelmi szerep, nemzet-építõ szerep, rendszer védelmi szerep, belsõ katonai segítségnyújtó szerep és katonai diplomáciai szerep. Maguk a szerepek funkcionálisak annyiban, hogy a hadsereg számára megállapított funkciókból erednek, ugyanakkor társadalmi-politikai jellegûek is a kihatásaikat és a felépítésüket illetõen. Ezek a szerepek a hadsereg és a társadalom közötti kapcsolatokra kétféleképpen hatnak: Elõször is befolyásolják a fegyveres erõkre vonatkozó civil vagy társadalmi percepciók természetét. Másodszor, befolyással van a hadseregnek a társadalomra vonatkozó érzetére, amely társadalomnak maga is része. Azt gondoljuk, hogy a hadseregnek a társadalommal kapcsolatos legitimitása függ a hadsereg szerepeinek társadalmi elfogadottságától és a hadsereg képességétõl, hogy az e szerepekbõl eredõ követelményeket hatékonyan teljesítse. Tekintsük át röviden, hogy a hadsereg és a társadalom kapcsolatában milyen szerepet töltenek be az alábbi összetevõk. Nemzeti biztonsági szerep. A nemzeti biztonsági szerep a hadsereg és a társadalom közötti kapcsolatok témájában fellelhetõ szakirodalomban azonosított funkcionális kényszerítõ erõnek felel meg. A nemzeti biztonsági szerep a hadseregnek az a szerepe, amelynek során az államot a biztonságát fenyegetõ veszélyekkel szemben megvédi. Hagyományos értelemben véve ezen az állam és esetleg a szövetségesek területének védelmét jelenti más államok támadásával szemben. Az USA elleni, szeptember 11-i terrorista támadások azonban rávilágítottak annak veszélyére, hogy külsõ támadásra nem csupán az egyes államok részérõl lehet számítani, és amely nem feltétlenül igényli a formálisan létrehozott fegyveres erõk létezését. Ennek következményeképpen az USA és számos szövetségese számára a nemzeti biztonsági szerep ma már a hadseregnek a nemzetközi terrorizmus leküzdésének eszközeként megnyilvánuló szerepét is magában foglalja. Amellett, hogy a hadsereget az állam és állampolgárai fizikai biztonságát fenyegetõ közvetlen veszélyek elhárítására használják, a fegyveres erõket gyakran vetik be az állam területén kívüli nemzetközi küldetésekben. A terrorizmus vagy az erõszakos belsõ zavargások veszélyeztethetik az állam integritását, sõt létezését, valamint állampolgárainak a biztonságát, és ilyenkor a hadsereg segítségét kérhetik, hogy kezelje ezeket a veszélyhelyzeteket. Annak megítélése, hogy a gyakorlatban mi számít a nemzet biztonságát veszélyeztetõ belsõ fenyegetésnek alapvetõen politikai és gyakran vitatott kérdés. A tekintélyelvû rendszerek például a rendszer létezését veszélyeztetõ fenyegetéseket gyakran a nemzeti biztonságot veszélyeztetõ fenyegetésként definiálják. Olykor tehát a nemzet biztonsági szerep és a rendszervédelmi szerep közötti különbség is elmosódhat. A nemzeti biztonsági szerep jelentõs kihatással bír a hadsereg és a társadalom közötti kapcsolatokra. Ez a szerep minden fegyveres erõ számára nagy fontosságú, és az esetek többségében alapvetõ célja van. Mindaddig, 62

7 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ TÁRSADALMI HÁTTERE amíg a lakosság többsége elfogadja, hogy mi jelent veszélyt a nemzet biztonságára és a hadsereg hatékonyan lép fel az ilyen fenyegetések leküzdése során, a nemzeti biztonsági szerep a társadalom egészén belül a hadsereg legitimációs forrásaként mûködhet. Nemzetépítõ szerep. A hadsereg gyakran játszott nemzetépítõ szerepet. Ahogy az a jugoszláv néphadsereg esetében is történt, számos országban a hadsereg az egyetlen valódi nemzeti intézmény, és a sorozás jelenti az egyetlen igazán közös nemzeti tapasztalat alapját. Ilyen körülmények esetén a hadsereg olyan mechanizmusként léphet fel, amely a lakosság minden része számára, hátterétõl függetlenül, közvetíti a nemzeti értékeket. Ami azt illeti, a hadseregnek a nemzeti biztonság terén betöltött alapvetõen nemzeti szerepe csaknem minden országban még az olyan régóta fennálló államokban is, mint az USA vagy Franciaország azt jelenti, hogy ez a szerep a nemzetépítõ szerephez is hozzájárul azáltal, hogy a nemzeti érdekek és értékek megtestesítõjeként lép fel. A nemzetépítõ szerepet általában a sorkötelezettséggel társítják, mivel a férfiak általános hadkötelezettsége az az elsõdleges eszköz, amely révén a hadsereg ezt a szerepét ellátja. Ebben az értelemben a hadsereget gyakran tekintik a nemzet iskolájának, amikor a nemzeti értékek támogatásának fõ eszközeként lép fel. Így például Nagy-Britanniában a sorkötelezettség visszaállítását sürgetõk gyakran alapozták álláspontjukat a katonai intézménynek arra az érzékelt képességére, hogy képes bizonyos társadalmi és erkölcsi értékek belenevelésére. A sorkötelezettség a VSZ-tagállamok hadseregeiben egy mindent átfogó intézményi környezetben biztosított lehetõséget a politikai és társadalmi képzésre. Rendszervédelmi szerep. A rendszervédelmi szerep magában foglalja, hogy a hadsereg politikai érdekek egy sajátságos halmazának többnyire egy rendszernek, de néha egy meghatározott politikai pártnak vagy egyénnek a hatalmát támogatja vagy tartja fenn. A rendszervédelmi szerep általában a tekintélyelvû rendszerekhez kapcsolódik. Az ilyen rendszerek a hatalmuk fenntartása érdekében gyakran jelentõs mértékben függnek a fizikai összetartástól, míg a demokratikus kormányok elsõsorban a demokratikus folyamatok által biztosított legitimitástól függnek. A hadsereg rendszervédelmi szerepének legextrémebb modellje, amikor a hadsereg maga veszi át a hatalmat. A közép- és kelet-európai kommunista rendszerek idejében a hadsereg az állam és a kommunista párt mellett a Vasháromszög harmadik elemét képezte, és a kommunizmus védelme volt a fegyveres erõk egyik funkciója. A rendszervédelmi szerep következtében ugyanakkor a rendszer függõvé válik a hadseregtõl, mivel a hadsereg bármikor visszavonhatja támogatását, sõt akár aktívan szembeszállhat a rendszerrel, vagy megdöntheti azt. A rendszervédelmi szerep jelentõs kihatással van a hadsereg és a társadalom közötti kapcsolatokra. A legfontosabb, hogy a rendszervédelmi szere- 63

8 pében a hadsereg elsõdleges hivatkozási pontja nem a társadalom vagy a nemzet, hanem annak a rendszernek vagy uralkodónak a politikai érdekei, amelyhez kötõdik. Ez viszont azzal járhat, hogy a hadsereg egy bizonyos fokig eltávolodik a társadalomtól. A társadalom szemszögébõl nézve a hadsereg elsõsorban a rendszerhez kapcsolódik, a nemzet vagy a nép csak ezután következik. Belsõ katonai segítségnyújtó szerep. A hadsereg az állam belsõ kormányzásával kapcsolatosan változatos szerepeket játszhat, amelyek mind a tekintélyelvû, mind a demokratikus rendszereknél elkülönülnek a rendszervédelmi szereptõl. Ezt a szerepkört belsõ katonai segítségnyújtó szerepként definiáljuk. A belsõ katonai segítségnyújtó szerep tovább kategorizálható. Az elsõ kategória a civil közösségnek nyújtott katonai segítség, amely során súlyos társadalmi-gazdasági problémák, pl. természeti csapások esetén nyújtanak segítséget a civil közösségnek. A második kategóriába a civil hatalom támogatása érdekében a más kormányzati hivataloknak, minisztériumoknak biztosított segítségnyújtás tartozik. A harmadik alkategória a jog és a rend fenntartása, amire akkor lehet szükség, ha a rendõrség vagy a kormány politikai vagy társadalmi elégedetlenség, pl. sztrájkok vagy demonstrációk esetén attól tart, hogy nem lesz képes a közbiztonság fenntartására. A hadsereg belsõ katonai segítségnyújtó szerepébõl adódó legitimitása két tényezõbõl származik. Elõször is, ez a legitimitás a hadsereget ebben a minõségében felhasználó polgári rendszer hatalmának és legitimitásának a közvetett eredménye. Ahogy a rendszervédelmi szerep korábbi tárgyalása során már megjegyeztük, az ilyen legitimitás mértéke függ magától a polgári rendszer természetétõl, a hadseregnek az ehhez a rendszerhez fûzõdõ kapcsolatának jellegétõl, valamint a törvényességet, a rendet és a közbiztonságot fenyegetõ konkrét veszélytõl. Másodszor pedig a legitimitás a társadalomnak abból a percepciójából fakadhat, hogy a hadsereg mennyire hatékonyan képes a belsõ katonai segítségnyújtó szerepbõl adódó követelmények teljesítésére. Katonai diplomáciai szerep. A katonai diplomáciai szerep azt jelenti, hogy a kormány a fegyveres erõket külföldi politikai eszközként veti be az ország területén kívül, például a demokrácia elõsegítése céljából, vagy amikor más államoknak nyújt segítséget, hogy azok hatékonyabb fegyveres erõket állítsanak fel, illetve amikor a katonai együttmûködést korábbi vagy potenciális ellenségek esetében a bizalomépítés eszközeként alkalmazza. A katonai diplomáciai szerep normatív annyiban, hogy olyan erõfeszítéseket takar, amelyek konkrét értékeket megjelenítõ és nemzetközi együttmûködést segítenek elõ. Fontos, hogy különbséget tegyünk a fegyveres erõk katonai diplomáciai tevékenységei és a nemzetvédelmi funkció között. A katonai diplomáciai szerep békeidõben végzett együttmûködõ védelmi tevékenységeket jelent, és mint ilyen, megkülönböztetendõ a katonai erõk békefenn- 64

9 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ TÁRSADALMI HÁTTERE tartó és humanitárius feladatai során történõ operatív bevetésétõl (amelyeket az esetek többségében a nemzeti biztonsági szerep elemeihez sorolunk). Számos közös jellemzõik ellenére a katonai diplomáciai szerep abban különbözik a nemzetvédelmi szereptõl, hogy ebben a szerepkörben a hadsereg legitimitása inkább származik a normatív értékek például a nemzetközi béke és biztonság megõrzése, illetve a demokrácia és az emberi jogok elõsegítése mint közvetlenül a nemzeti biztonság iránti vonzódásból. A haderõ és a társadalom értelmezési keretét öt szerep (terület) és azok elfogadottságának (legitimációjának) mértéke határozza meg. Feltételezzük, hogy minél reálisabb képe van a társdalomnak, illetve jelen esetben az MH részére legrelevánsabb korosztálynak, a haderõ jelenlegi és jövõbeni szerepeirõl, annál valószínûbb, hogy olyanok jelentkeznek, akik tartósan és megbízhatóan szolgálnak szerzõdéses, vagy tartalékos katonaként (pszichológiai, egészségi jellemzõiken túl a társadalmi és a haderõ ismereti vonatkozásokkal foglalkozunk tehát). Az öt terület: ország (külsõ) biztonsága, nemzetépítõ szerep (nation builder), államforma (rezsim) védelme, országon belüli segítségnyújtás, katonadiplomácia. A területek elfogadottságát különbözõ faktorok formálják, amelyek közül a legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk: fenyegetések, kockázatok érzékelése; nemzetközi befolyások (nyomás) (NATO, EU, ENSZ, USA); technikai fejlõdés; történelmi tapasztalat; belpolitikai kontextus; gazdasági kényszerek; társadalmi (életmód, értékek) változások. E kérdéskör teljes elemzését e kutatás keretei nem tették lehetõvé, amire vállalkozni tudtunk az a év közötti magyar lakosság kis mintáján egy-egy kérdés tesztelése. Így talán a legrelevánsabb kérdés a biztonsági fenyegetések és kockázatok értékelésének, a haderõ egyes szerepeinek és azok teljesítésének megítélésének, a szolgálatvállalási hajlandóságának, illetve ezek esetleges összefüggéseinek vizsgálata. Néhány szempont az ifjúsági probléma megértéséhez, kezeléséhez Kiindulópontunk, hogy a kilencvenes évek egyik fõ kérdése volt, de a nemzetirodalomban és a társadalomban is megjelentelent: tulajdonképpen kik is a rendszerváltás hordozói? Amennyiben ez egy forradalmi átalakulás lenne, vagy lett volna, akkor a forradalmat jelentõs mértékben a magukat fiatalnak nevezõ korosztályok hordozzák, tehát ez a réteg az, amelyik változtathatna. Ezeknek az átalakulásoknak, akár nálunk, akár a szomszédos országokban egyik legfontosabb jellemzõjük volt, hogy nem a fiatalok kezdeményezték. Nem is õk voltak a meghatározó szereplõi, hanem az akkori 40 évesek, s ebbõl mindenfajta generációs sértõdések is keletkeztek, aminek például a legvilágosabb formája magának a FIDESZ-nek a megjelenése volt. 65

10 A nyolcvanas évek visszatérõ vitái arról szóltak, hogy az ifjúság, a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években megjelenítette nemzedékének reform konformitását, illetve, hogy az új nemzedék a társadalmi változások hordozója lett. Ebben az idõben fontos kutatási terület volt a középiskolát végzettek életútjának a vizsgálata. Többek között kutatták a fiatalok családi hátterét, a családhoz és a középiskolához való viszonyát, társas kapcsolataik alakulását, céljukat, aspirációjukat, valamint anyagi, kulturális, hatalmi pozíciójuk változását, esélyeit. Két tipikus életút rajzolódott ki: az egyik a szakközépiskolásoké, a másik pedig a gimnazistáké. A gimnazisták osztálykapcsolataiban szûk elit csoportok jöttek létre, igen magas szociális és kulturális háttérrel, és ezen fiatalok voltak azok, akik egyetemet végeztek, majd kutatóintézetbe kerültek, és közülük csaknem mindenki negatívan ítélte meg saját életútját, mert kevés volt a jövedelmük és korlátozottak a karrier-lehetõségeik, tehát alapvetõen elégedetlenek voltak. Ezzel szemben voltak a szakközépiskolások, akik inkább szakmunkás háttérbõl jöttek, és az iskolai osztályokon belüli csoportszervezõdés homogenizáló szerepet töltött be: A szakközépiskolát végzetteknek kétféle karrierútja volt. Az egyik életkarrier, hogy KISZ-titkárok lettek valamiféle üzemben, és ennek következtében kaptak lakást és egyéb juttatást. A másik karrier viszont az volt, hogy vállalkozóvá váltak. Ez az utóbbi a középiskolát végzetteknek 6 7 százaléka volt, és a nyolcvanas évek elején havonta 6 7 ezer forintot kerestek. Õk azok, akik a hetvenes évek elején kezdtek munkába állni és családot alapítani. A fiatalok egyik mintaadó csoportja a privátszférába, a magánszféra felé forduló politikailag konform réteg lett, mely csoport életében igen fontos a vállalkozás, a magángazdaság, azaz meghatározóak a burzsoá fejlõdés irányába mutató életminták. A második polgárosodási szakaszban 1993 után, korunk hõse a vállalkozó lett. Ha megnézzük, kik lesznek azok a vidéki fiatalok, akik elkezdenek vállalkozni, és egy olyanfajta polgárosodást hoznak, fõleg a vidék életében, azoknak csak egy része végzett szakközépiskolát és szerzett érettségit. Két jól elkülönülõ csoport keletkezett. Az egyik a sikeres vállalkozó, aki másodgenerációsan, tehát akár nagyszülõk révén is, már vállalkozott, teljesen ismerte a polgári fogyasztást, a polgári hagyományt, még akkor is, hogyha szakmunkásképzõt végzett, vagy épphogy érettségizett szakközépiskolában polgári értékekkel rendelkezett. A másik, aki hagyományok nélkül, háttér, tapasztalat nélkül belevágott az új világba. Aki be tudott szállni ebbe a polgárosodási folyamatba, akár otthonról indíttatva, akár a nemzetközi trendekhez igazodva, akár nyelvileg is, az a mintának mintegy 10 15%-a. A munkaerõ-piaci elõrejelzések, illetve a munkaadók jelzése szerint a szakmunkásképzés elsorvasztásának hatására a magyar munkaerõpiacon hiány keletkezett a jól felkészült, képzett (esetleg idegen nyelvet is beszélõ) szak- 66

11 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ TÁRSADALMI HÁTTERE munkásokból. Míg a 80-as évek végén a 90-es évek elején a szakiskolai rendszerbe jó, közepes és rossz tanulók egyaránt kerültek, addig mára ezek az intézmények az általános iskolát éppen csak elvégzõ maradék befogadását tûzhetik ki célul. A rétegzõdési struktúrában ma a szakmunkástanulók csoportjai inkább a vesztes 1 kategóriába tartoznak. Ugyanakkor a fiatal, képzett szakmunkások elõtt az Európai Unió egyes országainak munkaerõpiaca nyitott, ami a magyar munkaerõpiac számára komoly konkurenciát jelenthet. Fokozhatja a társadalmi feszültséget, a fiatalok elvándorlását, ha a korosztály megbecsülése, megélhetése olyan politikai-gazdasági felhangot kap, amely azt sugallja, hogy nem Magyarországon, hanem az EU többi államában lehet jobban élni. Az érettségit adó középiskola általánossá válása, a felsõoktatás expanziója is csak látszólag jelenti az esélyegyenlõség alapvetõen kedvezõ irányú változását. A gyakorlatban az történt, hogy azok, akik csupán gimnáziumi érettségivel rendelkeznek, szinte eladhatatlanok a munkaerõpiacon. Helyzetük nem javult, inkább romlott, minthogy számos, korábban általuk betöltött, társadalmi presztízzsel is járó pozíciót ma egyre inkább a fiatal diplomások foglalnak el. A középiskolai képzésbõl kimaradók, vagy az általános iskola szintjén megrekedõk helyzete kilátástalanná vált. Olyan mély társadalmi szakadék húzódik meg a képzettek, illetve és az iskolából kimaradók vagy a legfeljebb nyolc osztállyal rendelkezõk között, ami a társadalom kasztosodásának veszélyét hordozza magában. Ezek a fiatalok ugyanis tovább örökítik a hátrányokat. A munkaerõpiac telítõdése után a felsõoktatás hasonlóan a középiskolák egy részéhez olyan diplomásokat kezdett termelni, akik az intézményi rendszerbe való belépésük pillanatától potenciális munkanélküliek voltak. Az esélynövekedés így valójában nem következett be. Egyszerûen csak a krízishelyzetek elodázódásáról beszélhetünk. Ennek okai szerteágazóak, de fontos szempont lehet a kapcsolati tõke hiánya, ami elsõsorban a kibocsátó család korlátozott kapcsolati rendszerére vezethetõ vissza. Azok a csoportok tehát, amelyek ugyan rendelkeznek tudástõkével, de hiányos a kapcsolati tõkéjük, vagy egyáltalán nem rendelkeznek ilyennel, könnyen sodródhatnak a köztes 2 állapotból a vesztesek közé. A 90-es évek oktatásszociológiai tanulmányai nagy reményeket fûztek a képzettségi szint emelkedéséhez, azt az illúziót hordozva, hogy a felsõoktatás kapui a társadalmi hierarchia alsó részén elhelyezkedõ rétegek (így példá- 1 Az Ifjúság 2000 kutatás másodelemzése során létrehozott kategória. Az Ifjúság 2000 alapján a éves fiatalok mintegy 43%-a tartozik ebbe a kategóriába. (ld. részletesen: Bauer Máder Nemeskéri Szabó: Ifjúsági rétegek az ezredfordulón, Új Ifjúsági Szemle 2003/ oldalak 2 Bauer Máder Nemeskéri Szabó: Ifjúsági rétegek az ezredfordulón; Új Ifjúsági Szemle 2003 / oldalak 67

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT*

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* Ez a tanulmány a házasság és az élettársi kapcsolat közötti választás meghatározóit vizsgálja az életútelemzések egyik speciális fajtájának,

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Struktúra és szegénység 1

Struktúra és szegénység 1 Ferge Zsuzsa Megjelent: Struktúra és szegénység (2006) In: Kovách Imre (szerk.) Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, invidualizáció. Napvilág Kiadó. 479-500 Struktúra és szegénység 1 Nem

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt Körösényi András szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt és Körösényi András editors, 2012 Balázs Zoltán, Boda Zsolt, Csurgó Bernadett, Gallai Sándor, Grajczjár István,

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243.

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243. Miért hisszük el? A magyar felsőoktatásról szóló közbeszéd, és hasonlóképpen a felsőoktatás-politikai kormányzati megállapítások világa manapság a hiedelmek, előítéletek és ideológiák világa. A valósághoz

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XII. Sorozatszerkesztő: Demetrovics

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben