Az álmok szerepe a halál kulturális kezelésében a moldvai csángó falvakban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az álmok szerepe a halál kulturális kezelésében a moldvai csángó falvakban"

Átírás

1 Peti Lehel Az álmok szerepe a halál kulturális kezelésében a moldvai csángó falvakban Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy milyen szerepet tölt be a transzcendens kommunikáció a halál kulturális kezelésében a moldvai csángó falvakban. 1 Az elemzésre kerülő etnográfiai anyagot különböző moldvai csángó településeken gyűjtött álomszövegek képezik. Úgy vélem, hogy az álomelbeszéléseken keresztül a moldvai csángók vallásos világértelmezésének egyik fontos szeletét ismerhetjük meg. A halottak túlvilági létezésének elképzelése, a velük való kommunikáció terének megteremtése, a kommunikáció rituális létrehozásának technikái, túlvilági sorsuk, helyzetük megtudakolásának kísérletei ugyanis ugyanannak a vallásos világképnek a részét képezik. A halál pszichológiai lezáratlanságát követő tudatállapotban a túlvilággal és a halottakkal folyó kommunikáció nem csak az álmok révén történik. 2 A halál gazdag kulturális rendszerének (szokáscselekvések, hiedelmek, a halott megjelenésének tulajdonított különféle jelzések például hang és fényhatások előjelek, amelyek a látomásos tapasztalatoktól szintén nem különíthetők el élesen), elemei közül a következőkben csak az álmokban megjelenő tartalmak elemzésére teszek kísérletet, és csak az álmok vallásos funkciójával kapcsolatos kérdéseket tárgyalok. A hiedelemkör szerkezetével és funkciójával kapcsolatban számomra az a fontos, amely ebből az álmok révén valósul meg. Az álomelbeszélések, álomemlékek (dream memories) 3 kutatása révén az emberek egyéni, belső vallási életének, gondolkodásának a hivatalos vallási intézmények által nem ellenőrzött szeletére láthatunk rá. Az álmokban megjelenő kulturálisan meghatározott szimbólumok és képzetek felfedik, megjelenítik az ezeket álmodó emberek vágyait, kívánságait, az őket foglalkoztató problémákat, aggodalmaikat, életkörülményeiket. 4 Az álomelbeszélések gyűjtése 1 A halotti álmok és általában az álmok létrehozásának rituális körülményeivel, az álmok elbeszélésében jelen lévő genderkülönbségekkel, az álom megosztásának kontextusaival doktori disszertációmban foglalkoztam. Jelen tanulmányban, amely a disszertációm egyik alfejezetének jelentősen lerövidített, némileg átdolgozott változata (Peti Lehel: A transzcendens kommunikáció látomásos formái a moldvai csángó falvakban. Doktori disszertáció. agyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kvár 2010), ezeket a kérdéseket csak utalásszerűen tárgyalom. 2 Harangozó Imre érdekes észrevételeket tett a halottakra bízott üzenetek és a nem hétköznapi tudatállapotban zajló siratás, siratózás közötti kapcsolatról egy északi csángó településen: megérkezve a halottas házhoz, a halott 40 év körüli nő édesanyja, a ház padlójára kiterített lánya teteme mellett hasalt, s a füle mellett halkan siratózott. A jelenlévők egybehangzó véleménye az volt, hogy üzen, az épp 40 napja elhunyt férjének, a halott lány édesapjának szóló üzenetet súgja lánya fülébe. Harangozó Imre: ászvilágra nem kell menjenek át a vizeken? A halottak körüli szokások kapcsolata a túlvilágról alkotott felfogással az észak-moldvai magyarok hagyományában. = Ott hul éltek vala a magyarok Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Szerk. Harangozó Imre. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós A szerző tereptapasztalatai nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a siratás, siratózás nem a hétköznapi tudatállapotban lejátszódó folyamat. A sirató személy egyfajta révült, emelkedett tudatállapotba kerül. [ ] indemellett még két-három konkrét segítő személy is jelen van, aki mintegy koreográfiaszerűen, a normál tudatállapotba való visszatérésben nyújt segítséget. Uo Lohmann, Roger Ivar: Supernatural ncounters of the Asabano in two Traditions and Three States of Consciousness. = Dream Travelers: Sleep xperiences and Culture in the Western Pacifi c. d. Roger Ivan Lohmann. New York: Palgrave acmillan Hollan, Douglas: The Cultural and Intersubjective Context of Dream Remembrance and Reporting: Dreams, Ageing, and the Anthropological ncounter in Toraja, Indonesia. = Dream Travelers ; Crawford,

2 AZ ÁLOK SZRP A HALÁL KULTURÁLIS KZLÉSÉBN A OLDVAI CSÁNGÓ FALVAKBAN 43 révén ugyanakkor a vallásos világkép olyan összetevőire is fény derülhet, amelyekkel a vallásos világkép struktúrájára, működésére irányuló más módszertani alapelveket érvényesítő kutatások során nem biztos, hogy ráirányul a figyelem. Például a halálkultusz fontos elemei, túlvilágképzetek, a ária-kultusz aspektusai stb. mind-mind tükröződhetnek az álmokban, vagy csak az álmokban jelennek meg és válnak az álomelbeszélések révén a vallásos képzetrendszer részévé. Sylvie Poirier úgy véli, hogy az álmok a vallásantropológia számára királyi utat képeznek: nem a tudattalan megközelítéséhez, ahogy Freud gondolta, hanem a kulturális ontológia és episztemológia megismeréséhez. 5 Az álmok és látomások révén szerzett élmények egy a kulturális minták által befolyásolt, ám az individuális kreativitásnak is teret engedő, nyitott interpretáció révén válnak jelentést hordozó tapasztalatokká. A vallásos élmény és elbeszélése egyaránt kulturális konstrukció, amelyet minden ember egyéni hiedelmei és szimbolikus magyarázórendszere segítségével épít fel. A ichele Stephen által vizsgált új-guineai mekeo népcsoport látomásos álmai (visionary dreams) a szimbolikus képzeletbeli világok meglepő gazdagságáról és változatosságáról tanúskodtak. A túlvilágról mindenki egyéni módon álmodott, amely teljes mértékben sosem egyezett meg a misszionáriusok tanításaival vagy a tradicionális vallás képzeteivel, sem pedig mások álmaival. ichele Stephen szerint ezek az álmok az sugallják, hogy a vallásos képzetek nem megkérdőjelezhetetlen lenyomatokként funkcionálnak, hanem minden ember egyéni álmainak kreatív folyamatán keresztül egy sajátos szimbolikus univerzumot épít fel, amely kulturális és fizikai környezetére jellemző vallásos képzetek és motívumok idioszinkretikus kombinációjából áll. 6 Az életvitel és az érzelmi élet, a hitélet hasonló szituációi a szakrális kommunikáció hasonló élményeit és élményelbeszéléseit hozhatják létre, mégis az egyéni, szubjektív álom- és látomáselbeszélések igen változatosak. 7 Az egyén élethelyzetének sajátosságai, az individuális kreativitás, a mentális képzelőerőt foglalkoztató problémák, a helyi vallásosság képzetrendszere és az erre hatással lévő vizuális, olykor globalizált vallásos reprezentációk, az egyházi megerősítés mind-mind szerepet játszanak e hangsúlyozottan egyéni élmények létrejöttében és elbeszélésében. Patricia: Women's Dreams in arly odern ngland. = Dreams and History: The Interpretation of Dreams from Ancient Greece to odern Psychoanalysis. ds. Daniel Pick Lyndal Roper. London New York: Routledge Poirier, Sylvie: "This is Good Country. We are Good Dreamers". Dreams and Dreaming in the Australian Western Desert. = Dream Travelers i. m Az álomkutatás magyar néprajzi irodalmának áttekintéséhez lásd Gryneus Tamás: Látomások túlvilági élmények a mai magyar szájhagyományban. = Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk. rdélyi Zsuzsanna. Szent István Társulat. Bp ; Szacsvay Éva: A látomások természetéről. = A megfoghatatlan idő. Tabula Könyvek. Szerk. Granasztói Péter Szeljak György Tasnádi Zsuzsanna. Néprajzi úzeum. Bp Az erre vonatkozó antropológiai irodalom bemutatását lásd Pócs Éva: Transz és látomás urópa népi kultúráiban. = ksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerk. Pócs Éva. Balassi University Press. Budapest Pécs. 2008a ; Keszeg Vilmos Peti Lehel Pócs Éva: lőszó. = Álmok és látomások a századból. Szöveggyűjtemény I. Szerk. Keszeg Vilmos Peti Lehel Pócs Éva. L'Harmattan PT Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék. Bp ; Peti Lehel: i. m. 2009, 2010; Stephen, ichele: "Dreaming is another Power!": The Social Signifi cance of dreams among the ekeo of Papua New Guinea. Oceania, Vol. 53., No. 2., Pócs Éva: Rajtunk is történt nagy csoda. Beszélgetések és elbeszélések a természetfelettiről. = Vannak csodák, csak észre kell venni. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Szerk. Pócs Éva. L'Harmattan, PT Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék. Bp. 2008b

3 44 PTI LHL Az elemzett néhány etnográfiai elbeszélés esetében időnként nehéz eldönteni, hogy egy bizonyos vallásos élményre látomásban vagy álomban került-e sor. Az arra irányuló kísérlet, hogy a külső megfigyelő megkülönböztesse őket, a kutatott kultúra tagjainak szemszögét illetően akár értelmetlennek is tűnik. 8 Az álmok és látomások nem mindig különülnek el az élmény megtapasztalásának fenomenológiai jelentőségét illetően sem. 9 z a megállapítás a moldvai csángók vallásos tapasztalatára vonatkoztatva is igaz. Az álom és a látomás egyaránt a természetfölötti világról való tájékozódás, a túlvilági lényekkel való kommunikálás eszköze. A bennük előforduló kulturális tartalom és szimbolika, az élmények kultúraspecifikus és egyetemesen előforduló, archetipikus vonása is hasonló, vagy akár azonos is lehet. Technikai jelentkezésük feltételeinek különbözősége ellenére a két kategóriába sorolt élménytípus szociokulturális szempontból gyakran azonos funkciót tölt be. egtapasztalásuk fenomenológiai jelentősége nemcsak hogy nem mindig válik külön az adatközlők számára, de episztemológiai státusuk is gyakran azonos. Az álmok a világ legtöbb kultúrájában a halottakkal való kommunikáció terét teremtik meg. Kultúrájuknak, hitüknek, korszakuknak megfelelően az emberek túlvilági létezést tulajdonítanak a halottaknak, leírják tartózkodási helyüket, ily módon elképzelik sorsukat, amelyet maguknak remélnek, vagy amelytől félnek. zért a halál képzete, a halottak visszatérése a túlvilágról egyetemes módon a társadalmak vallásos elképzeléseinek fontos részét képezi. 10 A halál kulturális kezelése a halál lehetőségének felmerülésével elkezdődik, amely a halál bekövetkezte után sem zárul le. 11 Ahogy az élők befolyásolhatják a halottak túlvilági sorsát, úgy a halottak is beavatkozhatnak az élők világába. i több, az élők felelősek a halott túlvilági sorsáért is. aría Cátedra egy észak-spanyolországi katolikus népcsoport (vaqueiros) halálkultúráját vizsgálva ír arról, hogy az élők kötelezettsége a halottal szemben nem zárul le a temetéssel. Az élőknek meg kell oldaniuk a halottak problémáit is. 12 A halottak és az élők egy közösséget alkotnak, a köztük lévő kommunikáció pedig áldozathozatalok, a halottaknak tulajdonított jelek és álmok révén történik. 13 A hosszan tartó, súlyos betegségek idején a halál fenyegetése közeli realitássá válik. A moldvai csángó folklórban a meghalás és Szent ihály arkangyal között kapcsolat van, a meghalást Szent ihály megjelenéséhez kötik. oldva-szerte elterjedt hiedelem, hogy az ember nyakát halálakor Szent ihály arkangyal kaszával vágja el. 14 A csángók szerint a haldokló látja Szent ihályt. z a motívum a haldoklások szemtanúivá váló személyek beszámolóiban is jelen van, amikor a haldokló viselkedéséből vagy szavaiból arra következtetnek, hogy látja Szent ihályt, mint például a következő, lészpedi elbeszélésben. 8 Stephen, ichele: Dreams of Change: The Innovative Role of Altered States of Consciousness in Traditional elanesian Religion. Oceania, Vol. 50., No Bourguignon, rika: Dream and Altered States of Consciousness in Anthropological Research. = Psychological Anthropology. d. F. Hsu. Cambridge, ass: Schenkman Schmitt, Jean-Claude: Vii şi mortii in societatea medievală. ditura eridiane. Buc Cátedra, aría: This World, Other Worlds. Sickness, Suicide, Death, and the Afterlife among the Vaqueiros de Alzada of Spain. Chicago London: The University of Chicago Press Uo Stewart, Pamela J. Strathern, Andrew J.: Dreaming and Ghosts among the Hagen and Duna of the Southern Highlands, Papua New Guinea. = Dream Travelers Tánczos Vilmos: zer level ezer angyal közepibe Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. = Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VI. Szerk. Pócs Éva. Balassi Kiadó. Bp ; Harangozó Imre: i. m. 157.

4 AZ ÁLOK SZRP A HALÁL KULTURÁLIS KZLÉSÉBN A OLDVAI CSÁNGÓ FALVAKBAN 45 Aszondják, hogy a hót le van feküve, s ő vigyázkodik. S mondják, hogy: Hova néz maga? it látsz? Nem mondja meg, mer ő lássa Szent ihályt, hogy jár körülle, hogy el akarja venni. gy ember vót, hogy nyútotta a kezit, hogy fogja meg. it keres? Há, né, hogy jár mellettem! Né, né, né! [ ] Látta Szent ihályt. 15 A motívum az északi csángó falvakban is előfordul: Az én apámat kérdték [halála előtt], lát valamit? ondta: Van egy nagy ember mellettem, sz nincsen vojém (nem szabad) mondjak szemmit. Há. Így mondta. 16 Szent ihály megjelenése a halál pillanatában nemcsak sztereotip szövegmotívumként, hiedelemmondaként, de a közvetlen tapasztalatokon nyugvó halálközeli élményekről (near death experience=nd) szóló látomáselbeszélésekben is előfordul. gy lészpedi asszony kislány korában súlyos balesetet szenvedett. Játék közben testvére véletlenül leforrázta. Súlyos betegen egyszer azt látta, hogy megjelent Szent ihály kaszával a kezében. Ijedtségében anyjáért kiáltott, aki megragadta és visszahozta. i játszottunk, hatéves voltam, játszottunk, s nálunk főtt az izé, az ótott, a kocsonya, na, s mi játszottunk a húgommal. S ez a húgom, néném, melyik odajártak héjza, ez tette a tüzet. Akkor alatt voltak azok a konyháink, miféléink, plitjeink. S én, hogy rossz voltam, ugye, rossz leányka voltam, mert ugye játszottunk, futkostunk, budukáltunk, keresztülbuktam így mellette, s akkor ő csudájában engem realökött a fazékra, amibe főzte mámá az ótotot. S engem realökött, s akkor az a forró víz, miféle, húslé reám ömlött. S akkor én olyan beteg vótam, hogy megláttam Szent ihályt. S akkor kezdtem rikojtozni, így ahogy voltam, így az ágyba, há így a falon megláttam, jött a kaszával, s akkor én fogtam rikojtozni: ámé, mámé, ne hagyjanak, mámé, jön az ember, egy csúf ember. [ ] Csúf volt, csak a csontok voltak, s egy nagy kasza a kezibe. S én akkor fogtam jajgatni, s mámám reám szökött, s így visszavett, visszahúzott. Immá jött, hogy vigyen el, s akkor visszahúzott. [ ] Aszondta, hogy ő viszi az embereket, ő a ihály, ő Szent ihály. [ondta az ember?] Igen. S akkor én fogtam kiáltani, rikojtozni, s akkor mámám megragadott s visszahozott. 17 gy másik lészpedi asszony azt álmodta, hogy Szent ihály egy alkalommal a fejénél állt. Álmát úgy értelmezte, hogy ha Szent ihály a lábához állt volna, biztosan magával viszi, azaz meghalt volna. Ha a lábaidhoz állott, akkor nincs miért bízzál, mert meghalsz. Nekem a fejemnél volt, hogy én még helyrejöttem ennyire. [Szent ihály volt?] Gondolom, ő kellett legyen. Ha nem vitt el, akkor ott volt a fejemnél. 18 halálközeli élmények kulturálisan mintázott vonásai több lészpedi asszony álomelbeszélésében is előfordulnak, amelyekben arról számolnak be, hogy betegségük idején Szent ihály arkangyallal álmodtak. 19 Szép fiatal legényként álmodta meg Szent ihályt többször is az az asszony, akit betegsége miatt a halál gondolata intenzíven foglalkoztatott. iután álmát másokkal is megosztotta, 15 ititel ária (1931), Lészped, augusztus Sescu aria (1934), Szabófalva, július 10. Vajda András és Szabó Csilla gyűjtése. 17 Puskás Anna (1936), Lészped, július 8. Papp Éva, Sebestyén mese gyűjtése. 18 Fazakas (Colonel) Katalin (1936), Lészped, július 9. Papp Éva, Sebestyén mese gyűjtése. 19 A halálközeli élmények, látomások és álmok pszichobiológiai feltételei lehetnek azonosak vagy hasonlók. A haldoklás, betegség, eszméletvesztés, képzelt vagy az emlékezetben feltörő látomásszerű élmények jelentkezése neuro- és pszichobiológiai feltételeinek taglalása meghaladja jelen elemzés lehetőségeit.

5 46 PTI LHL azt a magyarázatot kapta, hogy vélhetően az őrzőangyalát látta. Álmát azonban később úgy értelmezte, hogy mégiscsak Szent ihály látogatta meg, aki arra figyelmeztette, hogy mindjárt jön a kaszával, azaz közeleg a halála. A halál eufemizálódott azáltal, hogy Szent ihály arkangyalt szép férfiként álmodta meg, aki álmában férjhez akarta vinni. lmondta, hogy Szent ihály olyan volt, mint ahogy egy könyvbeli fényképen látható. Szent ihály alakjának ábrázolása és az álombeli kép hasonlósága között tehát okozati összefüggés van, mint ahogy azt más kultúrákban végzett antropológiai kutatások is kimutatták például a hallott prédikációk képeinek álomban való megjelenésekor. 20 Az esküvő és a halál képzete között a moldvai folklórban is kapcsolat van, amely más álomelbeszélésekben is előfordul. Én álmodtam, tudja, mit láttam én: már ketszer láttam én. Szép, szép, szép legény, hogy annak párja nincs a földön. Olyan szép legényt láttam. Ketszer. [Hogy nézett ki?] Szép, szép. Szép kannakék ingbe. Tudja, mi a kannakék? Világoskék. S akkor abba az ingbe, s akkor azt mondja nekem: Én eljöttem, hogy vigyelek el. ondom: Há hogyhogy? ngem vigyen férjhez? ondom: Én nem tudok férjhez menni, nekem férjem van. Nem baj az, mert attól én mindcsak elviszlek. Na, megébredtem úgy, na elvesz, elvesz. Akkor még valamennyi időre hát esmént álmodom. Akkor azt mondja: Ne gondold, hogy itt maradsz, én téged mindcsak elviszlek. ikor viszen el, nem tudom. S akkor aszondták, akiknek még mondtam, hogy az őrzőangyalom kellett legyen. Hogy olyan igazán elvisz, tudja, hogy férjem van, méges engemet vegyen el, hát miért vegyen el? S há kell legyen, az őrzőangyal. De nagyon szép, szép, szép, szép. [ ] Szép kék szemei, szép balán, szép fehér orcájú. Szép volt erőst. Nem tudom kimondani azt a szépséget, amit én láttam. [ostanában tetszett ezt álmodni?] Hát mostanában, mióta beteg vagyok. [S akkor ezt hogy tetszik értelmezni, ez mit jelent?] Hát az azt jelenti, hogy mindcsak a lesz a vége, hogy meg kell halj. S akkor ő fi gyelmeztet, hogy mindjár jövök a kaszával. Lehet, lehetett Szent ihály es. Igen, ő es lehetett. Ő is szépen mutatkojzik, mikor úgy van, hogy szépen mutatkojzék. [ ] Ő is szép, szép, szép. Szép a könyvbe es. Fényképen. 21 Betegen, magára maradva, kórházba szállítása előtt álmodott egy másik lészpedi asszony is Szent ihállyal. Az asszony elkeseredését csak fokozta annak a tudata, hogy halála esetén gyermekei árván maradnak. Az asszony elmondása szerint Szent ihály botot tartott a kezében, megjelenésében egy püspökre hasonlított. S azan az éjjen megálmadtam, míg el nem mentem az ispatájba, hogy ottan fekíttem, há né Szenmihály van egy ablakacskán künn. Alatt van, egészen az ágyba látsz bé belőle. Jaj, há né Szenmihály cerzsa (pásztorbot) a kezibe S aszangya nekem onnét az ablakbó, aszandja: it csinálsz? Én nem üsmertem Há láttam Szentmihályt vajecce? Hogy üsmerjem kicsada? [ ] Az a izé, bot vót itt a kezibe, s a jobb keze vót így [mutatja.] Aszangya: icsinyálsz? icsinyála mandam, erőst baj van mandam, félek, hogy a gyermekeim elmaradnak tőlem is. S nicsen sem apik, sem anyik nem lesz. Ne féjj semmitől! [ ]Ne féjj semmitől aszandja. De nem vót csúf, olyan szép vót, mint egy püspök. [ ] Olyan szépen vót. Aszandja, 20 Tuzin, Donald: Visions, Prophesies, and the Rise of Christian Consciousness. = The Religious Imagination in New Guinea. ds. ichele Stephen Gilbert Herdt. New Brunswick: Rutgers University Press Fazakas (Colonel) Katalin (1936), Lészped, július 8. Papp Éva, Sebestyén mese gyűjtése

6 AZ ÁLOK SZRP A HALÁL KULTURÁLIS KZLÉSÉBN A OLDVAI CSÁNGÓ FALVAKBAN 47 hagy: Hallad-e, asszan, én Szenmihály vagyak! Jajj! mandam. [ ] Így, csak így, s mandta, hogy ne féjjek, mert a gyermekeim nem maradnak el. 22 A halottkultusz fontos rituális eleme, hogy a temetést követően kitakarítják és újrameszelik a házat. A Szent ihály kaszája által összevérezett falak lemeszelésére és a ház kitakarítására, évszaktól függetlenül, még akkor is sor kerül, ha a halott kórházban halt meg. 23 A temetése utáni rituális előírás be nem tartására figyelmeztette álma egy 65 éves lészpedi asszonyt. lmondása szerint anyósa halálát követően azért nem meszelt, mivel nem sokkal előtte meszelte ki az egész házat, és a testvérei nem engedték, hogy újra megtegye. zt követően azt álmodta, hogy a szoba falai véresek. Álmát követően ezért újból kimeszelte a szobákat. Férje halála után pedig már dilemmák nélkült tett eleget a rituális követelménynek. A lelket, hogy mondjam, ő kaszával levágja, mert akkor, hogy mondjam én, minden véres, aszongyák, mikor a holt így meghal. [ ] A lepedő, mindenféle véres, az az odáj [szoba], ahol ő meghal. Álmodtam azt es. [ ] ikor meghalt az anyósom, hogy na, akkor régi házunk volt, s nem hagyták ezek a testvéreim, hogy meszeljek, mert na, hót után, aszondják, meszelnek örökké. z volt karácsonyba, na meszeltem vót. Akkor mindenki meszel, meszeltünk húsvétra, karácsonyra, újítottunk. er nem még, aszondták, hogy ne máj, ne máj meszelj, mert most meszeltél doar (csak) karácsonyra. Igen, de hát aztán én megálmodtam. Ő várta egy hónapig, hogy én meszeljek. [A halott?] Ő várta. Én nem vettem a grizsát (gondot), na ne máj, ne máj ugye, mé ugye meszeltem volt karácsonyra, nem még meszelek. S én megálmodtam: a falak mind véresek voltak, egy olyan csúf volt, hogy többet nem lehetett. S én másnap én azon az éjjen megálmodtam elmentem, s megmondtam mámámnak, s mikor mondtam, aszondta: Fiam, látod-é, mondtam, meszelj, me nem jó, a hót után mindenkinek kell meszelni. [ ] Hogy az a rossz lemenjen, kifehérítsd a rosszat. indenfélét, ami van abban az odájban, mindenfélét ki kell mosni s lemeszelni az odájt. Igen. A vót, ennyi, lehújzuk vagy díszesebb izé, fejérből meszeltük le, s jó volt. S aztán most mikor az emberem megholt, immá tudtuk, hogy mikor mindent újból meszeltünk, mindent kimostunk, mindenfélét. 24 A moldvai csángók halottas szokásait és hiedelmeit Virt István részletesen leírta monográfiájában. 25 Bemutatta, hogy a moldvai csángók hite szerint a lélek túlvilági nyugalmát nem azonnal nyeri el, ennek biztosítása érdekében a hozzátartozók segítségére szorul. A halál bekövetkezte utáni időszakban a hozzátartozók fokozott rituális aktivitással gondoskodnak a lélek végső nyugalmának biztosításáról. bben az időszakban (amely általában az egyéves gyászt foglalja magában) a hozzátartozók számára lehetőség nyílik a halottal szembeni mulasztások pótlására. 26 mulasztásokra a hazajáró lélek a csángók hite szerint különböző jelzésekkel (például különféle zörejekkel, a halott tevékenységének tulajdonított meghökkentő eseményekkel stb.), valamint az álmok révén hívják fel a figyelmet. A halott gyakran üzen álom útján közvetlenül a rokonoknak vagy közvetve, mások által látott álmon keresztül, amit elmondanak a halott hozzátartozóinak untyán Lézi (1930), Lészped, szeptember Tánczos Vilmos: i.m Puskás Anna (1936), Lészped, július 8. Papp Éva, Sebestyén mese gyűjtése. 25 Virt István: lszakasztottad a testemtől én lelkemet. A moldvai és a Baranya megyei csángók halottas szokásai és hiedelmei. Kriza János Néprajzi Társaság. Kvár Uo Uo. 100.

7 48 PTI LHL A halott nyugalmát az élők már a temetést megelőzően rítusértékű cselekvésekkel, a halottkultusz előírásainak betartásával próbálják biztosítani. 28 A halott nyugalmának előkészítésével kapcsolatos társadalmi elvárásokat az élők nem teljesítették egy lujzikalagori halálesetet követően. Hozzátartozói az elhunyt javai fölött kezdtek osztozkodni, ahelyett hogy a temetésre való rituális felkészítéssel törődtek volna. zt követően szomszédja azt álmodta, hogy a túlvilágon magára hagyott halott megjelent neki, és azt mondta, ha visszatérhetne az élők közé, elindulna az úton, s minden vele szembejövőnek legalább egy szem tökmagot ajándékozna, mivel az önzetlen adakozásért kapott Isten fizesse (köszönet) túlvilági sorsán könnyítene, ahogy a szenteltvízzel történő keresztvetés is. Volt egy asszony, megvolt az ura halva hamarabb, volt vagy hat gyereke. [ ] Az olyan nagyon kőszívű volt, hogy nem adott Istennébe. Örökké csiált katrincákat, koverturákat (terítőket), mikor meghalt ő, leen a gyermekek mit osszanak. eghalt az öreg. De még meghalt az öreg, nem hogy feresszék meg, akkor szoktak verekedni, osztozodni. Bétakarták az öreget egy păturával, pokrocval, osztották a izét. eddig nem osztották el, nem feresztették fel az öreget. ljő egy szomszédnak álmába, azt a szomszédat Annának hítták. Szondja: Anna, visszamennék, egy punga (zacskó) bosztánmagot, tökmag, mindnek az utcákon, mezőken, mindenkinek egy szemet adnék. et egy isten fi zesse tíz évet vesz ki a szenvedő tűzből, vagy ha vetsz keresztet szenteltvízvel, ha kellene szenvedj egy száz nap a purgátóriumba, akkor száz nap nem szenvedsz, ha szenteltvíz nélkül, ötven nap. Dicsértessék Jézusnak a szent neve esmén száz nap. 29 A temetést követően a halott lelke mindaddig nem nyugodhat, ameddig az életében eldugott vagy nem megfelelő helyre tett dolgokat meg nem találja. 30 z a motívum gyakran megjelenik a halottakkal kapcsolatos egyéni álmokban is, mint például a következő lujzikalagori álomelbeszélésben is. Hallottam én es másoktól, de a pap nem prédikálta, hogy ő eltett valamicskét valahova, vagy elvett valakitől valamicskét, s neki ott a purgátóriumba neki nehez volt. S akkor eljött valakinek az álmába, hogy ne: ilyen s ilyen dolgot ilyen s ilyen helyt van, vagy ilyen s ilyen dolgot adjál csak vissza. gy fehérnép itt erre valamerre vett az ilyen ruhákat, három ruhát. S hogy a leánykák ne hordozzák el, mert a leányka reáhúzza a fejire, amikor kicsike húzta fel, mert most már nem húzzák, mennek hajafelül (hajadonfőtt) akkor bétette egy vászonba. Azt nem tudta senki. Ő meghalt. És neki az nehez volt a purgátóriumba. ljött valakinek az álmába: ondjátok meg, né ilyen s ilyen helyen a tulpántok, itt, itt s itt. S akkor emezek az ő tanácsára csálták az a vásznat, s három ruhát megkaptak benne. z akkor a purgátóriumból jel. ert a pokolból nem jönnek el, nincs, hogy eljöjjenek, mert az veşnică, în veci [örök, örökké] ott ülnek A moldvai csángók halottkultuszához lásd még ohay Tamás: Temetés a moldvai Frumószában. = Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Szerk. Pozsony Ferenc. Kvár Csernik Antalné arica (1945), Lujzikalagor, július 9. Ilyés Sándor, iklós Zoltán gyűjtése. 30 A hozzátartozók a keresett tárgy helyéről való elmozdításával segíthetnek a visszajáró léleknek, mert ebben az esetben a lélek már nem keresi tovább. (Virt István: i.m. 81.) 31 Szentes Andriskáné Ilona (1929), Lujzikalagor, július. 10. Ilyés Sándor, iklós Zoltán gyűjtése.

8 AZ ÁLOK SZRP A HALÁL KULTURÁLIS KZLÉSÉBN A OLDVAI CSÁNGÓ FALVAKBAN 49 Az álomelbeszélésben előforduló másik motívum, miszerint a lelkek a purgatóriumban tisztulnak meg, a katolikus egyház álláspontját tükrözi. szerint a lélek csak azután juthat az Isten színe elé, miután a purgatóriumban megtisztul bűneitől. 32 A csángók úgy hiszik, hogy a legtöbb halott azért tér vissza a halál után, hogy az élők segítségét kérje. 33 zekről a halottakról legtöbbször azt mondják, hogy szükségük van valamire, legtöbbször imádságra, misére. Az álmok többnyire valamilyen hiányra hívják fel a figyelmet: éhes, szomjas, fázik a halott. 34 A moldvai csángók gyászának fontos rituális elemei közé tartozik egyebek mellett a pománába 35 adott étel és ital, a túlvilágon a halottnak szánt ruhák Isten nevében történő osztogatása a rászorulóknak, valamint a halott nyugalmáért fizetett mise. 36 A csángók hite szerint ha élelmet, italt, ruhát ajándékoznak Isten nevében, azt a halott a túlvilágon megkapja. gy hatvanéves pusztinai asszony például azután ajándékozott Isten nevében anyósának ruhákat, miután vele álmodva anyósát rongyos ruhákban látta a túlvilágon. Álmodtam, hogy az anyósom visszajött, s csinált galuskát ilyen szálkimfa lapiból [akácfa leveléből]. Azt mondta nekem: nnyim van a mássvilágon. Úgy gondoltam, az számít, hogy amit adtunk Isten neviben, nem esett Isten nevibe. S mind csak álmodtam, mind csak őt, hogy a gúnyái olyan rosszak voltak. S mondom, hogy minek jár abba. S azt mondta, hogy ennyi van neki a túlvilágon. Aztán adtunk Isten neviben még gúnyát neki. Ha itt szegény vagy, de imádkozol, s jó vagy, akkor túl mindened lesz. De ha szegény a lelked, nem imádkoztál, nincs amivel a Jóisten elejibe menj, ami jót csináltál, avval mész túl. De itt ha a szegénységedet elkínlódod úgy a Jóistennek a hírivel, amennyi van adva a Jóistentől, annyival kell hallgass. 37 Az álom nemcsak a halott túlvilági helyzetének javítását célzó rituális cselekvések végrehajtására ösztönöz, de a rituális adományozás eredményének ellenőrzésére is alkalmas. Gyakran álmodják meg halottaikat abban a ruhában, amit Isten nevében adományoznak a falubelieknek. gy lészpedi asszony például álmában meglátta, hogy az Isten nevében adományozott ruhákat a túlvilágon megkapta a férje, aki egy építkezésen történt szerencsétlenségben halt meg. ind csak még véle álmodtam, miután hogy meghótt. Odaadtam, így, minhogy adunk a hótért valami ruhákat. Felötezőt, valamit, hogy úgy mondják a másvilágra való. Ne menjen 32 Le Goff, Jacques: The Birth of Purgatory. Cambridge: University. 1984; Uő: Your oney or Your Life: conomy and Religion in the iddle Ages. New York: Zone Books, Több magyar, illetve európai vonatkozású elemzés is foglakozik az álmokban visszajáró halott hiedelemkörének a gyászmunkában betöltött szerepével. Vö. Jankus Kinga: A halotti hiedelmek szerepe egy csíki közösségben. = últ és jelen. Szerk. Pócs Éva. L'Harmattan PT Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Bp ; Hesz Ágnes: Néphit vagy helyi vallás: lélek- és túlvilág-képzetek Hidegségen. = Vannak csodák, csak észre kell venni.. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Szerk. Pócs Éva. L'Harmattan PT Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Bp. 2008b oldvai vonatkozásban adatokat közöl Csoma Gergely: gy csángó legenda nyomában. = egfog vala apóm szokcor kezemtül Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Szerk. Halász Péter. Bp Az idézőjel is tőle P. L.; Virt István i.m Azokat az alkalmakat jelenti, amikor eseményhez köthetően (gyászidő, évforduló, halottak napja) a halottért valakinek Isten nevében ételt és italt adnak (Virt István: i.m. 85.). Az alamizsnaosztásnak a katolikus vallásban dogmatikai alapja van. 36 Virt István: i.m Pusztiánné Nyisztor Katalin (1941), Pusztina, július Bálint Sarolta gyűjtése.

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Peti Lehel Nemzeti Kisebbségkutató Intézet petilehel@yahoo.com SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Előadó: dr. Tánczos Vilmos (tanczosvilmos@yahoo.com)

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Megfogta kést, aszondja: - Fenség az ország feje, ugye? - Igen. Mégfogta a fejit odateszi: - Tessék! A méltóságos asszony, ugyé, az még a nyaka, ára

Megfogta kést, aszondja: - Fenség az ország feje, ugye? - Igen. Mégfogta a fejit odateszi: - Tessék! A méltóságos asszony, ugyé, az még a nyaka, ára A KAKASOK ELOSZTÁSA A Mátyás királynak, ugye, nem vót családja. Ugye, vót neki két nevelt íija meg két nevelt lánya. No majd, ugye, az egyik bácsinak égy szegíny kis faluba ugyé, vót égy kakassá, még tizénkét

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek Benedek Elek A kápolna harangja Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt nem mondottam el, hogy réges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte, tündérek is laktak e tóban, akik esténként

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó.

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó. BETYÁRBÓL LETT KIRÁLY Hát egyször vót egy szögény embör mög egy szögény asszony. Volt neki három fia. Mikor má(r) fölnyőtek nagyra, nem tudott velük már mi(t) csinálni. Király azt izente neki, a szögény

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk 2 Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk Magyarul imádkoznak Szent István gyermekei a templomban Összeállította Nyisztor Tinka Pusztina, 2015 Kiadja: Hargita Megye Tanácsa Hargita Megyei Kulturális Központ

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A belső képek. A platonista képfelfogás

A belső képek. A platonista képfelfogás A belső képek. A platonista képfelfogás Szemléltetés: Fényes volt, úgy rebegett... Napnézés Csíksomlyón. Peti Lehel és Zágoni Bálint filmje. 2004. Hivatkozott irodalom: BIAŁOSTOCKI, Jan 1982 A kerettémák

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

KB: Kassai Bertalanné vagyok, Bihari Juliánna.

KB: Kassai Bertalanné vagyok, Bihari Juliánna. Kassai Bertalanné Bihari Julianna I: Jó napot kívánok. KB: Jó napot kívánok. I: Legyen szíves bemutatkozni. KB: Kassai Bertalanné vagyok, Bihari Juliánna. I: Mikor született? KB: 1934. február 15. I: Hol

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben