AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mennyiség: minimum mennyiség: 50 db, maximum 150 db, Napi minimum mennyiség 1 db, maximum 4 db.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mennyiség: minimum mennyiség: 50 db, maximum 150 db, Napi minimum mennyiség 1 db, maximum 4 db."

Átírás

1 Helyszíni ragasztott szigetelt sínillesztések készítése a 3-as metróvonal 54-es rendszerő vágányaiban, alagútban, üzemszünetben, valamint a szigetelés vizsgálati jegyzıkönyvek elkészítése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, augusztus

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Schifner Marianna Fıosztályvezetı 1072 Budapest, Akácfa u. 15. I. emelet 130. Tel.: Fax: Az eljárás száma: BKV Zrt. 1. A beszerzés tárgya és mennyisége: Tárgy: Helyszíni ragasztott szigetelt sínillesztések készítése a 3-as metróvonal 54-es rendszerő vágányaiban, alagútban, üzemszünetben, valamint a szigetelés vizsgálati jegyzıkönyvek elkészítése Mennyiség: minimum mennyiség: 50 db, maximum 150 db, Napi minimum mennyiség 1 db, maximum 4 db. A megjelölt mennyiség nem jelent jogi kötelezettségvállalást, megrendelési kötelezettséget az Ajánlatkérı részérıl. 2. Mőszaki követelmények A szigeteléseket az M3 vonalán, 54 E1 sínrendszerő, ragasztott felépítményben kell végezni, pályában fekvı sínek esetében, A helyszínen készítendı ragasztásokat síncserével egybekötött, üzemszüneti idıkben megtartott vágányzárakban kell elvégezni, ezért azokat olyan technológiával kell készíteni, amivel a ragasztást követıen a szigetelt illesztés 2 órán belül üzemszerő közlekedésre terhelhetı. A heveder típusa: Nagyszilárdságú hevedercsavarokkal rögzített üvegszálas ragasztott acélheveder, hossza 900 mm. A nagyszilárdságú hevedercsavarokat nyomatékkulccsal 90 KNm-el kell meghúzni. A szigetelıbetét típusa mőanyag, vastagsága 4 mm. A Metró vágányokon szükséges szigetelési ellenállás értéke: min Ω, a szigeteléseknek ennek az értéknek meg kell felelnie. A munkát az ide vonatkozó utasítások, szabványok elıírások betartásával kell végezni. A helyszíni ragasztásokat csak üzemszünetben lehet végezni, amennyiben a hımérséklet + 5 Celsius fok alá csökken ragasztott kötést tilos készíteni. A munkáról jegyzıkönyvek kell készíteni és azt a megrendelınek át kell adni. Az elvégzett ragasztott kötések esetében 30 napon belül a megrendelı minıségi átvételi eljárást folytat le. Az eljárás során 1. Szemrevételezési vizsgálat 2. Geometriai vizsgálat 3. Mőszeres bemérés történik. A fenti vizsgálatok megfelelıssége, illetve a hibás illesztések kiváltása után, az adott idıszakban elvégzett ragasztási munkák számlázása benyújtható. A munkavédelmi, tőzvédelmi, környezetvédelmi valamint hegesztési technológiai utasítások elıírásainak betartásáért 2

3 a Vállalkozónak teljes körő felelısséget kell vállalnia. A munkavégzések során a Megrendelı részérıl, a mőszaki és felügyeletet biztosító dolgozó utasításait maradéktalanul be kell tartani. 3. Mőszaki konzultáció: Az ajánlati szakaszban az Ajánlattevı kérésére a megfelelı ajánlatok elkészítése érdekében az Ajánlatkérı lehetıséget biztosít a helyszíni felmérésre. BKV Zrt 3-as Metróvonal. Az esetleges kérdését, kérését írásban kérjük megküldeni legkésıbb az ajánlattételi idıpont lejárta elıtt 10 (tíz) nappal a címre. 4. Szerzıdés idıtartama: A szerzıdés megkötésétıl számított 36 hónap, határozott idıtartam, amely alatt az Ajánlatkérı által kért ütemezés szerint, a meghatározott munkálatokat kell elvégeznie a nyertes Ajánlattevınek. A jelen Ajánlati felhívásban és mellékleteiben meghatározott szolgáltatások alkalmankénti idıtartamra vonatkoznak. 5. A tejesítés és ütemezése: A szerzıdés megkötésétıl folyamatosan, az Ajánlatkérı által a Konkrét Megrendelésen (BMR) megadott ütemezésben és mennyiségben. Ajánlattevı a teljesítést a szerzıdés hatályba lépését követıen haladéktalanul köteles megkezdeni, és a szerzıdés idıtartama alatt az Ajánlatkérı által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 5.1 Az Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a teljesítési határidırıl mely nem lehet több 30 munkanapnál. 5.2 A szerzıdés teljesítése során Ajánlatkérı a mellékletben szereplı tételeken felül kérheti egyéb, a beszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységek végzését. A Nyertes Ajánlattevıvel megkötött Keretszerzıdés vonatkozó melléklete a késıbbiek során közös megegyezést követıen - ezen tételekkel kiegészülhet. 6. A teljesítés helyei: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság alábbi telephelye: BKV Zrt. 3-as Metró vonal 7. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: Az Ajánlattevınek az általa végzett tevékenységekre jótállást kell vállalnia. Amennyiben a szigetelés ezen idıszak alatt meghibásodik, az Ajánlattevınek a javítást követıen a meghibásodott szerkezeti elemeknél és az ahhoz kapcsolódó rendszereknél a vizsgálatokat térítésmentesen meg kell ismételnie. Ajánlattevınek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás idıtartalmáról. Ajánlatkérı késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5%, max. 15%, hibás teljesítés, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 15%-os kötbért érvényesíthet. 3

4 8. Ajánlattevıkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények: 8.1. Mőszaki, szakmai alkalmassági követelmény: Alkalmatlannak minısül Ajánlattevı és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek - a munkavégzéshez szükséges gépekkel, berendezésekkel, anyagokkal, - a munkát végzı szakemberek rendelkezzenek érvényes, az alkalmasságot igazoló foglalkozás-egészségügyi vizsgálati eredménnyel, - a ragasztott szigetelt sínillesztési munkákat megfelelı szakismerettel rendelkezı mérnök, vagy technikus irányíthat, illetve a munkában csak kellı szakismerettel rendelkezı dolgozók vehetnek részt, akik az összes munkarészeket alaposan ismerik, - az ajánlattevı a ragasztott szigetelt sínillesztési munkákat irányítódolgozóinak szakmai alkalmassági igazolásáról naprakész, folyamatosan aktualizált kimutatással kell rendelkeznie, - a ragasztott szigetelt sínillesztési munkákat irányítónak munkavégzés alatt rádiótelefon kapcsolattal kell rendelkeznie. - a vállalkozónak az önálló felügyelet nélküli munkavégzés feltételeinek eleget kell tennie Mőszaki alkalmasság igazolására kért adat és tény (igazolás módja): Ajánlattevınek vagy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának cégszerően aláírt dokumentumban nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a 8.1. Mőszaki, szakmai alkalmassági követelményekben elıírt feltételekkel. - jelen ajánlati felhívás 4. számú mellékletének - referencia nyilatkozat - megfelelıen kell igazolnia azt, hogy rendelkezik az elızı 3 évbıl (2009, 2010., években) legalább egy évben összesen legalább 1 db, vasúti jármő kocsiszekrényének állapotfelmérésére vonatkozó referenciával. 9. Az ajánlattevı által az ajánlathoz kötelezıen csatolandó igazolások, nyilatkozatok az alábbi sorrendben: Ajánlattevınek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következı dokumentumokat kell benyújtania: a) Ajánlattételi nyilatkozat (1. számú melléklet ) b) Nyilatkozatot az alvállalkozókról, a kapcsolt vállalkozásokról (2. számú melléklet ) c) Ajánlattevıi nyilatkozat (3. számú melléklet) d) Munkavédelmi nyilatkozat (4. számú melléklet) e) Nyilatkozat a munkavégzéshez szükséges gépekkel, berendezésekkel, anyagokról, f) Érvényes, az alkalmasságot igazoló foglalkozás-egészségügyi vizsgálati eredmény másolati példányok g) Megfelelı szakismeretet igazoló dokumentumok másolata h) Aláírási címpéldány másolat 9. Ajánlati ár: Az ellenszolgáltatás nettó értékét a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat (1. sz. melléklet) kitöltésével, egy összegben magyar forintban kell megadni. 4

5 A nettó egységárnak tartalmaznia kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges összes a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülı költséget, így különösen a kiszállási díjat, szállítási és egyéb költségeket a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek költségeit is valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó kivételével. Az ajánlatkérı a szerzıdés megkötésétıl számított 12 hónap idıtartamra fix egységárak meghatározását kéri. Az árak a szerzıdés teljesítése során, 12 hónap elteltét követıen legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80 %-ának megfelelı mértékő áremeléssel módosulhatnak. 10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérı általi igazolását követıen, az Ajánlatkérıhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétıl számított hatvan naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérı elıleget nem fizet. Ajánlatkérı késedelmes fizetése esetén a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyezı mértékő késedelmi kamat számítható fel. 11. Az ajánlatok benyújtása: Az árajánlatokat és a jelen felhíváshoz mellékelt nyilatkozatokat kitöltve, cégszerően aláírva, folyamatos lapszámozással ellátva, a https://electool.com/sourcingtool/ elektronikus rendszerébe feltöltve kell benyújtani. (www.electool.hu oldalról érhetı el) Amennyiben a Tisztelt Ajánlattevı az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a címen kérjük jelezni, legkésıbb az ajánlat benyújtási (feltöltési) határideje elıtt 4 munkanappal, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. Kérjük, hogy Ajánlattevı ajánlatában adja meg az elérhetıségéhez szükséges adatokat: ajánlattevı cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. 12. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje: szeptember óra 00 perc 13. Az ajánlat nyomtatott formában történı benyújtásának helye: Az alkalmas és érvényes ajánlatot benyújtó nyertes Ajánlattevınek az eredeti aláírt, lepecsételt referenciákat, nyilatkozatokat, árajánlatot a feltöltési idı végét követı 3 munkanapon belül, a BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Beszerzési Osztály 5

6 1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. IV. emelet 456. irodában kell leadnia. Az ajánlatok személyesen leadhatók a fenti címen munkanapokon óra, pénteken óra között Az ajánlatok elbírálása: Az Ajánlatkérı az ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelı ajánlatokat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el. 15. Az Ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést megnyert Ajánlattevıvel szerzıdést kössön, vagy egy Ajánlattevıvel se kössön szerzıdést, és az egész ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa. 16. Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése kizárólag írásban a címen tehetı legkésıbb szeptember :00 óráig. 17. Az eljárás eredményérıl Ajánlatkérı írásban tájékoztatja az Ajánlattevıket. 18. Az ajánlati kötöttség lejártának idıpontja: Az Ajánlattételi határidı lejártától szerzıdéskötésig. 19. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérı a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevık részére teljes körő hiánypótlási lehetıséget biztosít. Ajánlatkérı a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidırıl írásban tájékoztatja az Ajánlattevıket. 20. Egyéb rendelkezések: Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevı kifejezetten nyilatkozik a szerzıdéstervezet elfogadásáról, amely szerzıdéstervezettıl az Ajánlatkérınek nem áll módjában eltérni. Az Ajánlatkérı azonban fenn tartja a jogot arra, hogy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétıl függıen árlejtést, a szerzıdéses feltételekrıl tárgyalást tartson. A tárgyalások tartásáról, árlejtésrıl, azok menetérıl az Ajánlatkérı egyidejőleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevıt. A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: szeptember 6

7 1. számú melléklet Ajánlattételi nyilatkozat Ajánlatkérı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály H-1072 Budapest, Akácfa u. 15. I. emelet 130. iroda Az eljárás tárgya: Helyszíni ragasztott szigetelt sínillesztések készítése a 3-as metróvonal 54-es rendszerő vágányaiban, alagútban, üzemszünetben, valamint a szigetelés vizsgálati jegyzıkönyvek elkészítése 15/V-233/12 Ajánlattevı cég adatai a. Név:... b. Székhely:... c. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... d. cím:. e. Telefonszám:... f. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetısége ( cím/telefon/fax szám):... g. Cégjegyzékszám: h. Adószám:. i. Bankszámlaszám:. Ajánlati ár [HUF] Helyszíni ragasztott szigetelt sínillesztések készítése a 3-as metróvonal 54-es rendszerő vágányaiban, alagútban, üzemszünetben, valamint a szigetelés vizsgálati jegyzıkönyvek elkészítése.-ft/te* *TE= Teljesítmény egység Ajánlattevı által vállalt teljesítési határidı:... Ajánlattevı által vállalt jótállás idıtartama: Alulírottak kijelentjük, hogy az Ajánlati felhívásban és a csatolt Szerzıdés-tervezetben rögzített szerzıdéses feltételeket megismertük, azokat elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerzıdéskötésig fenntartjuk.. Budapest, (hó)... (nap) Ajánlattevı cégszerő aláírása 7

8 2. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T A Z A L V Á L L A L K O Z Ó ( K ) R Ó L 1 Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály 1072 Budapest Akácfa u. 15. Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevı nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérı BKV Zrt. számú, Helyszíni ragasztott szigetelt sínillesztések készítése a 3-as metróvonal 54-es rendszerő vágányaiban, alagútban, üzemszünetben, valamint a szigetelés vizsgálati jegyzıkönyvek elkészítése tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közremőködés mértéke (%) stb. Dátum:... év... hó... nap Cégszerő aláírás 1 A nyilatkozatot az Ajánlattevınek fejléces levélpapírján kell elkészíteni és cégszerően aláírni. 8

9 Versenyeztetési eljárásban ajánlattevıi nyilatkozat 3. számú melléklet Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselıje jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevı a) Nem áll végelszámolás alatt, ellene indított csıd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban; b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt; d) Nem került jogerısen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl; f) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban g) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában. Kelt.: az ajánlattevı cégszerő aláírása 9

10 4. számú melléklet MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT A Bt/ Kft / Zrt (címe..) mint a BKV Zrt. (1072 Budapest, Akácfa u.15.) szerzıdéses partnere a többször módosított évi XCIII. törvény 54. -ban elıírtak alapján nyilatkozunk, hogy - Foglalkoztatunk (jogszabályban elıírt végzettséggel és óraszámban) munkavédelmi szakképesítéső személyt, az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében - Rendelkezünk naprakész munkavédelmi szabályozással-, utasítással, - Megtesszük a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a munkabiztonsági jogszabályok és a BKV Zrt. által elıírt egészségi és biztonsági elıírások betartásra kerüljenek, valamint, hogy az egészségi és biztonsági kérdések kezelése üzleti tevékenységünk szerves részét képezze: rendelkezünk a tevékenységünk végzéséhez szükséges kockázatértékeléssel, mely alapja az általunk kiválasztott és használt egyéni védıeszközöknek, a munkavégzésünkhöz biztosítjuk a megfelelı munkaeszközöket, a munka biztonságos módon történı elvégzését tevékenységünkhöz szükséges képesítéssel rendelkezı munkatársakkal biztosítjuk, amennyiben a munkavégzésünk a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM rendelet hatály alá tartozik, és annak alapján Bejelentés köteles akkor a Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor nevét, telefonszámát a munkaterület átadásakor átadjuk, elıtte Egészségvédelmi és Biztonsági tervet készítünk, a munkavégzésünk megkezdése elıtt az irányítóink részt vesznek a BKV Zrt. munkaterület sajátosságait ismertetı munkavédelmi oktatásán, az általuk adott oktatási tematikát tovább oktatjuk munkavállalóinknak, amennyiben az általunk végzett tevékenység veszélyeztetheti a környezetünkben lévı más munkavégzıket, akkor azok vezetıivel egyeztetve kötelesek vagyunk kidolgozni az együtt dolgozás biztonságos feltételeit, amit a BKV Zrt. Munkavédelmi Osztályával jóvá kell hagyatnunk, ha viszont a BKV Zrt. által kijelölt munkaterület, vagy az ott munkát végzık veszélyeztetik munkavállalóink biztonságát, addig nem kezdjük meg a munkánkat, vonulunk fel, amíg oktatásban, gyakorlati megvalósulásban a biztonságos munkavégzés feltételeit részünkre nem biztosítják (pl.: feszültség közeli munkavégzés, - benaplózott feszültségmentesítés), tudomásul vesszük, hogy a BKV Zrt. ellenırizni fogja az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó elıírások betartását, az ezzel kapcsolatos dokumentációk megfelelısségét, (pl: MVSZ-, Kockázatértékelés-, mv. oktatási napló-, idıszakos felülvizsgálatok-, stb. bekérésével) jelen munkákkal összefüggésben a munkavállalónkat-, illetve alvállalkozónkat ért minden veszélyeztetést/ munkabalesetet 24 órán belül-, kellıen részletezett módon írásban, az Mvt. szerint súlyos balesetet azonnal bejelentünk a BKV Zrt. Munkavédelmi Osztályvezetıje részére, a munkavállalónkat ért munkabalesetek/foglalkozási megbetegedések kivizsgálását az elıírásoknak megfelelıen elvégezzük, elzárkózunk a feketefoglalkoztatás minden formájától, érvényre juttatjuk a munkavállalókat megilletı alapvetı jogokat. Budapest, hó Aláírásra jogosult vezetı és beosztása 10

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Mikulásnapi gyerek villamos. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-416/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2011. november 9.

Mikulásnapi gyerek villamos. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-416/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2011. november 9. Mikulásnapi gyerek villamos versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 9. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása

Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása 110 Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

versenyeztetési eljárás

versenyeztetési eljárás Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 355/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása

A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-386/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI

Részletesebben

Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése

Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-465/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-172/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-START

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben