HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS"

Átírás

1 HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013.

2 Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Schifner Marianna mb. Fıosztályvezetı 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Tel.: , Fax: Tárgy: HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása Mennyiség: A javítás összesen 194 db kormányszelepet érint. A javítandó teljes mennyiség a szerzıdés idıtartama alatt ± 20 %-kal változhat. 3. Mőszaki követelmények: Ajánlattevı feladata a HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása. A mőszaki követelmények részletezését a jelen Ajánlati felhívás 5. sz. mellékletét képezı Mőszaki diszpozíció tartalmazza. 4. A teljesítés helye: HÉV Szakszolgálat alábbi raktárhelyei: H310-es raktár: 1164 Budapest, Ostoros u. 1. H370-es raktár: 1212 Budapest, Rákóczi F. u H320-as raktár: 2000 Szentendre, Vasúti Villasor 4. H380-as raktár: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u (áruátvétel: H-Cs:8-13, P: 8-12) 5. Helyszíni szemle, konzultáció: Ajánlatkérı igény esetén - az ajánlati szakasz idıtartama alatt a megfelelı ajánlatok elkészítése érdekében a javítandó berendezések szemléjére lehetıséget biztosít a 1164 Budapest, Állomás tér 2. sz. alatti helyszínen, elıre egyeztetett idıpontban. Kérjük ez irányú igényeiket az electool felületen (kérdések/tájékoztatások) jelezni szíveskedjenek, az ajánlattételi határidıt megelızı legfeljebb 10. napig. 2

3 6. A szerzıdés hatálya: Ajánlati felhívás A szerzıdés idıtartama a szerzıdés megkötésétıl számított 24 hónap, amely alatt a Megrendelı egyes megrendeléseiben meghatározott tevékenységeket kell végeznie a nyertes Ajánlattevınek. Teljesítés ütemezése: A teljesítés ütemezése Ajánlatkérı megrendelései (BMR) alapján történik. A teljesítést a szerzıdés hatálybalépését követıen haladéktalanul meg kell kezdeni és a szerzıdés idıtartama alatt folyamatosan a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben és ütemezésben kell végeznie a nyertes Ajánlattevınek. A javításnál az Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt teljesítési határidırıl, mely a konkrét lehívás kézhezvételétıl számított 30 munkanapnál nem lehet több. Az üzemeltetési körülmények megváltozása esetén az Ajánlatkérı elıteljesítést igényelhet, ugyanakkor Ajánlattevı elıteljesítést kizárólag az Ajánlatkérı elızetes, írásbeli hozzájárulása esetén végezhet. A szerzıdés teljesítése során Ajánlatkérı a mellékletben szereplı tételeken felül kérheti egyéb, a beszerzés tárgyával azonos termékcsoportba tartozó tételek javítását. A Nyertes Ajánlattevıvel megkötött Keretszerzıdés a Felek megegyezése esetén - ezen tételekkel kiegészül. A javításra kerülı alkatrészeknek a javítás helyszínére történı el- és a teljesítés helyszínére történı visszaszállítása a nyertes ajánlattevı feladata és költsége 7. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerzıdés tárgyát képezı termékek ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérı általi igazolását követıen, az Ajánlatkérıhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétıl számított 60 (hatvan) naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérı elıleget nem fizet. Ajánlatkérı késedelmes fizetése esetén a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyezı mértékő késedelmi kamat számítható fel. 8. Átvétel módja: A javított kormányszelepek átadás-átvétele az Ajánlatkérı teljesítésre kijelölt telephelyén szállítólevél aláírásával történik. A javításról Nyertes Ajánlattevınek mőbizonylatot kell kiállítania. A mőbizonylatnak tartalmaznia kell az alkatrész egyedi számát, valamint azt, hogy javítást és a próbatermi mérést milyen mőszaki dokumentáció (elıírások) alapján végezték. Nyertes Ajánlattevınek minden egyes javított részegységre vonatkozóan a beszállításkor át kell adni a mőbizonylatot és a teljes mőködési diagram egy példányát. A követelményeknek megfelelı mőbizonylat, illetve mőködési diagram hiányában az átvétel megtagadható. 3

4 9. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlati felhívás Ajánlattevınek az elvégzett javítási munkákra az átvételtıl számított legalább 6 hónap jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésbıl eredı károk megtérítésére. Ajánlattevınek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás idıtartalmáról. Ajánlatkérı késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5%, maximum 15%, hibás teljesítés, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 15%-os kötbért érvényesíthet. 10. Ajánlati ár: Az ellenszolgáltatás nettó értékét a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat utolsó sorának kitöltésével egy összegben, magyar forintban is meg kell adni. A nettó egységárnak tartalmaznia kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségeket ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek költségeit is valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó kivételével. Az árak a szerzıdés teljesítése során, 12 hónap elteltét követıen legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80 %-ának megfelelı mértékő áremeléssel módosulhat. 11. Ajánlattevıkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények: Mőszaki, szakmai alkalmassági követelmények: Alkalmatlannak minısül Ajánlattevı és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek az elmúlt 2 évben összesen legalább 80 db, a KE kormányszelep típuscsalád javítására vonatkozó referenciával Mőszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): Ajánlattevınek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának jelen ajánlati felhívás 4. sz. mellékletének megfelelıen kell igazolnia azt, hogy rendelkezik az elmúlt 2 évben összesen legalább 80 db, a KE kormányszelep típuscsalád javítására vonatkozó referenciával a referenciát adó nevének és elérhetıségének megjelölésével. Az alkalmasság igazolását nem feltétlenül 1 db referencialevélnek kell tartalmaznia, hanem az összes csatolt referencialevélnek együttesen. 12. Az Ajánlattevık által az ajánlathoz kötelezıen csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Ajánlattevınek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következı dokumentumokat kell benyújtania: ajánlattételi nyilatkozat (1. számú melléklet) nyilatkozatot az alvállalkozókról (2. számú melléklet) nyilatkozatot a kizáró okokról (3. számú melléklet) aláírási címpéldány másolat referencia nyilatkozat (4. számú melléklet) mőszaki követelmények (5. számú melléklet) egyéb nyilatkozat (6. számú melléklet) 4

5 Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendı tevékenységrıl, és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékérıl. 13. Az ajánlatok benyújtása: Az árajánlatokat és a jelen felhíváshoz mellékelt nyilatkozatokat kitöltve, cégszerően aláírva, folyamatos lapszámozással ellátva, a https://electool.com/sourcingtool/ elektronikus rendszerébe feltöltve kell benyújtani. (www.electool.hu oldalról érhetı el) Amennyiben a Tisztelt Ajánlattevı az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. Kérjük, hogy Ajánlattevı ajánlatában adja meg az elérhetıségéhez szükséges adatokat: ajánlattevı cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. 14. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje: március :00 óra 15. Az ajánlatok benyújtásának helye: Az ajánlattevınek ezen kívül szükséges kinyomtatott ajánlatát postai úton vagy személyesen is a feltöltési idı végét követı 3 munkanapon belül - eljuttatnia, az alábbi formában: Az ajánlatot a felületrıl letöltött nyilatkozatokat kitöltve, cégszerően aláírva, összefőzve, két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) folyamatos lapszámozással ellátva, borítékba helyezve és lezárva kell benyújtani. Ajánlattevı neve és címe A J Á N L A T HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása tárgyú eljárásban Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-6/ Az ajánlat nyomtatott formában történı benyújtásának helye: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály 1072 Budapest VII. kerület, Akácfa u. 15. II. emelet 262. iroda A kinyomtatott ajánlatok postai úton vagy személyesen leadhatók a fenti címen az elektronikus bontást követı 3 munkanapon belül, munkanapokon óra, pénteken óra között. 5

6 Az Ajánlattétel érvényességének feltétele, hogy az ajánlat mindkét formátumban benyújtásra kerüljön, a megadott határidıkig. 17. Az ajánlatok elbírálása: Az Ajánlatkérı az ajánlati felhívás meghatározott feltételeknek megfelelı ajánlatokat részenként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás alapján bírálja el. 18. Az Ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést megnyert Ajánlattevıvel szerzıdést kössön, vagy egy Ajánlattevıvel se kössön szerzıdést, és az egész ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa. 19. Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése kizárólag írásban az Electool rendszerében tehetı legkésıbb március :00 óráig 20. Az eljárás feltöltési idejének megkezdéséig lehet jelentkezni utána március :00 óra az Ajánlatkérı új Ajánlattevı jelentkezését nem fogadja el! 21. Az eljárás eredményérıl Ajánlatkérı írásban tájékoztatja az Ajánlattevıket. 22. Az ajánlati kötöttség lejártának idıpontja: Az ajánlati kötöttség az Ajánlattételi határidı lejártától szerzıdéskötésig fennáll. 23. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérı a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevık részére teljes körő hiánypótlási lehetıséget biztosít. Ajánlatkérı a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidırıl írásban tájékoztatja az Ajánlattevıket. Ajánlattevı ugyan azt a hiányt csak egyszer pótolhatja. 24. Az Ajánlatkérı a feltöltött Ajánlatok ismeretében, a bontást követıen tárgyalást, és/vagy elektronikus aukciót tarthat 25. Az Ajánlatkérı az Ajánlati felhívásnak, valamint a nyertes ajánlatnak megfelelı tartalommal készült szerzıdéstervezetet a nyertes Ajánlattevı részére megküldi 6

7 1. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály, 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Az eljárás tárgya: A HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása Ajánlattevı cég adatai: Ajánlati ár: a. Név:... b. Székhely:... c. Adószám:... d. Cégjegyzékszám:... e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... f. cím:. g. Telefonszám:... h. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetısége ( cím/telefon/fax szám): BKV Cikkszám Megnevezés Rajzszám Kormányszelep KE 1aSl GP SZKG Kormányszelep KEO SL 10 coll SZKG Mindösszesen [Ft/év] Tervezett éves mennyiség [db/év] Nettó ajánlati egységár [Ft/db] Nettó ajánlati összérték [Ft/év] Budapest, év....hó... nap Ajánlattevı cégszerő aláírása 7

8 2. számú melléklet NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevı nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérı BKV Zrt. 15/V-6/13. számú, A HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy: *a.) a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám stb. Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közremőködés mértéke (%) *b.) a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez alvállalkozók bevonását nem tervezzük. Budapest,... év... hó... nap. Ajánlattevı cégszerő aláírás *Megfelelı választandó. 8

9 3. számú melléklet AJÁNLATTEVİI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselıje jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevı a.) Nem áll végelszámolás alatt, ellene indított csıd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban; b.) Nem függesztette fel tevékenységét; c.) Nem követett el gazdasági illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt; d.) Nem került jogerısen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl; f.) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban g.) a BKV Zrt.-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában Budapest,... év... hó... nap Ajánlattevı cégszerő aláírása 9

10 4. számú melléklet R E F E R E N C I A N Y I L A T K O Z A T Teljesítés ideje (év) Szerzıdést kötı másik fél megnevezése Szolgáltatás tárgya Ellenszolgáltatás összege (évenkénti bontásban) A referenciát igazoló személy neve, elérhetısége Budapest,... év... hó... nap... Cégszerő aláírás 10

11 5. számú melléklet MŐSZAKI DISZPOZÍCIÓ A javítást csak olyan Ajánlattevı végezheti, aki az adott típus javítására megfelelıen felkészült. A javítást és a javított készülékek átvételét az érvényes szabványoknak és mőszaki elıírásoknak megfelelıen kell végezni. A javítás során a készülékek eredeti mőködıképességét és mőszaki paramétereit kell helyreállítani. A készülékek mőködése megbízható, akadásmentes legyen. A javításánál alkalmazott gumielemek víz és olajállóak legyenek. A javításnál csak olyan kenıanyagok alkalmazhatóak, amelyek amellett, hogy megfelelı kenést biztosítanak, nem károsítják a készülék részegységeit és az üzemeltetési körülmények között az üzemben tarthatóság idıpontjáig elöregedésükkel nem okoznak mőködési hibát. A készülékek lezárt mőködési állapotában a légveszteség nem megengedett. A javított részegységek azon nem mőködı fémfelületeit, amelyeknek nem részei a csatlakoztatásnak, jól tapadó, az üzemeltetési körülmények között megfelelı védelmet biztosító korrózióvédı bevonattal kell ellátni. A javított készülékekre min. 6 hónap jótállást kell vállalni. A javított készülékeket üzemeltetési körülmények között is legalább hat évig rögzített és jól olvasható adattáblával kell ellátni. Az adattábla tartalmazza a javító azonosítóját, a beszállítás idıpontját, a jótállás lejártának idıpontját, valamint amennyiben ilyen van az üzemben tarthatóságának határidejét. A javított alkatrészek beömlı és kiömlı nyílásait megfelelı mechanikus és szennyezıdés elleni védelmét biztosító, jól rögzített lezárással kell felszerelni. A javításról Nyertes Ajánlattevınek mőbizonylatot kell kiállítania, melynek tartalmaznia kell az alkatrész egyedi számát, valamint azt, hogy javítást és a próbatermi mérést milyen mőszaki dokumentáció (elıírások) alapján végezték. Nyertes Ajánlattevınek a teljesítés helyén minden egyes javított részegységre vonatkozóan át kell adni a mőbizonylatot és a teljes mőködési diagram egy példányát. A követelményeknek megfelelı mőbizonylat, illetve diagram hiányában az átvétel megtagadható. A Nyertes Ajánlattevınek az Ajánlatkérı képviselıjének kérésére lehetıséget kell biztosítania javításközi ellenırzésre. Minıségbiztosítás Nyertes Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy amennyiben a jogszabályi környezet a szerzıdés hatálya alatt változik meg, úgy ezen változásokat és az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket magára nézvést kötelezı erejőnek tekinti. Ajánlattevınek ajánlatában meg kell adni a javítás munkafolyamatát, ismertetni kell a javításnál alkalmazott megoldásokat, fel kell sorolni a javításnál, a bemérésnél és a minısítésnél alkalmazott szabványokat, technológiákat. A technológiákba az Ajánlatkérı felkérésére Nyertes Ajánlattevınek betekintést kell engedni. 11

12 EGYÉB NYILATKOZAT Ajánlati felhívás 6. sz. melléklet Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerzıdéstervezetben, valamint az ajánlatkérı által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítı tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozatban megadott ellenszolgáltatás ellenében. Nyilatkozunk arról, hogy nyertességünk esetén a munkát a szerzıdés megkötése után haladéktalanul meg tudjuk kezdeni. Amennyiben a teljesítéshez esetlegesen fuvarozás szükséges, az ezzel kapcsolatos mindennemő költséget és feladatot vállaljuk. a teljesítésre vállalt jótállás hónap teljesítési határidı munkanap jótállás körében végzett javítások teljesítési határideje munkanap. Az elıírt méréseket elvégezzük, ezek bizonylatolását elvégezzük. Javítás után a készüléket minden esetben adattáblával látjuk el. Amennyiben a jogszabályi környezet (pl. vasúthatósági tv.) a szerzıdés hatálya alatt változik meg, úgy ezen változásokat és az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket magunkra nézvést kötelezı erejőnek tekintjük. Dátum:...,. év. hó..nap... Cégszerő aláírás 12

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010. 1. Ajánlatkérő: Celebi Ground Handling Hungary Kft. 1185 Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: a Celebi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben