PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 03-3/101-3/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 3 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 3 II. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 III. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE... 8 A hivatal irányítása... 8 A hivatal vezetése... 8 A polgármesteri és a jegyzői feladatok ellátását támogató testületek: A Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet Munkáltatói jogok gyakorlása A hivatal belső szervezeti egységeinek vezetése IV. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI V. FEJEZET A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI A Polgármesteri Kabinet főbb feladatai A Városi Főépítészet feladatai..16 A Szervezési és Jogi Főosztály főbb feladatai A Pénzügyi Főosztály főbb feladatai A Humán Főosztály főbb feladatai A Hatósági Főosztály főbb feladatai A Városüzemeltetési Főosztály főbb feladatai 35 Az Ellenőrzési Osztály főbb feladatai.39 VI. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI VII. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK PREAMBULUM 2

3 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. -a alapján a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítottuk meg: I. fejezet A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA 1.) a) A Hivatal elnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) b) Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. c) Alapítója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése d) Irányító szerv neve, székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. e) Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi jellegű, helyi önkormányzati költségvetési szerv. f) Illetékességi területe: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Illetékességi területe kiterjed továbbá a jogszabályok által meghatározott ügyekben (pl. építésügyi igazgatás stb.) egyéb közigazgatási területen ellátandó feladatokra is. g) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. h) Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 3

4 i) Előirányzatok feletti rendelkezés: Előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörű költségvetési szerv. j) Érdekeltségi rendszere: Maradványérdekeltségű költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdálkodó szervezetben nem vesz részt. k) Költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: l) A Hivatal alapító okirata: A Közgyűlés a 228/2009. ( ) számú határozatával jóváhagyta a Hivatal alapító okiratát. Az alapító okirat kelte: , egységes szerkezetbe foglalva: án. m) A Hivatal álláshelyeinek száma: A Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 248 fő. Az engedélyezett álláshely számot az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza. A Hivatal szervezeti egységei ezen belül a gazdasági szervezet által ellátott munkaköröket az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. n) A Hivatal nyilvántartási (PIR) száma: o) A Hivatal alapításának időpontja: p) A Hivatal gazdasági szervezete: A Hivatal gazdasági szervezetének feladatait a Pénzügyi Főosztály Költségvetési Csoportja, a Vagyongazdálkodási és Controlling Osztálya, a Pénzügyi és Számviteli Osztálya, valamint a Városüzemeltetési Főosztály Vagyon-nyilvántartási Csoportja látja el. A gazdasági szervezet engedélyezett létszáma 36 fő. A feladatokat a Gazdasági Szervezet Ügyrendje és a Vagyongazdálkodási Ügyrendje tartalmazza. A gazdasági szervezet vezetője a Pénzügyi Főosztály vezetője. A Pénzügyi Főosztály vezetőjének tartós, vagy átmeneti távolléte esetén, a gazdasági szervezet vezetője a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője. 2.) A Hivatal alaptevékenysége: A Közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a jegyző munkájának segítése: döntéselőkészítés, végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási, va- 4

5 lamint gazdasági tevékenység ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok. Feladatai különösen: - óvodai nevelés, közművelődés, - egészségügyi ellátás, - szociális ellátás, - sport, - városüzemeltetési feladatok, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - képviselő választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek. Az alkalmazott szakfeladatok felsorolását az SZMSZ 1. számú mellékletét képező alapító okirat tartalmazza. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály a évi CLXXXIX. törvény (13. (1) bekezdés). Az alaptevékenységet szabályozó egyéb jogszabályok: évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról évi C. törvény a számvitelről évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi CXXX. törvény a jogalkotásról évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXVI. törvény a választási eljárásról évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi CLXXXV. törvény a hulladékról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi C. törvény a helyi adókról évi I. törvény a sportról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról évi I. törvény a közúti közlekedésről évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 5

6 Az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos kiadások forrását a saját bevételek és az állami támogatások képezik Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében foglaltak szerint. A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható. A Hivatal kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 3.) A Hivatal feladat-ellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: A Hivatal által a számvitelről szóló évi C. törvény vonatkozó előírásainak megfelelően nyilvántartott vagyon. Az ingatlanvagyon folyamatos nyilvántartása az ingatlanvagyon kataszterben történik. Az intézmények és a Hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11//2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók. II. fejezet A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 1.) Polgármesteri Kabinet (főosztály) 2.) Városi Főépítészet (osztály) 3.) Szervezési és Jogi Főosztály - Jogi Csoport - Humán Erőforrás Csoport - Szervezési Csoport - Informatikai Csoport 4.) Pénzügyi Főosztály - Költségvetési Csoport Vagyongazdálkodási és Pénzügyi Controlling Osztály - Pénzügyi Controlling Csoport - Vagyongazdálkodási Csoport Pénzügyi és Számviteli Osztály - Pénzügyi Csoport - Könyvelési Csoport Adóügyi Osztály - Adóügyi Csoport - Pénzügyi, Nyilvántartó és Ügyfélszolgálati Csoport - Végrehajtási Csoport - Jogi és Ellenőrzési Csoport 5.) Humán Főosztály 6

7 Szociálpolitikai Osztály I. számú Területi Szociális Központ (csoport) II. számú Területi Szociális Központ (csoport) III. számú Területi Szociális Központ (csoport) IV. számú Területi Szociális Központ (csoport) Kulturális, Köznevelési és Sport Osztály 6.) Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály - Általános Igazgatási Csoport - Anyakönyvi Hivatal (csoport) Műszaki Osztály - Építésigazgatási Csoport - Általános Műszaki Csoport 7.) Városüzemeltetési Főosztály - Városüzemeltetési Csoport - Lakásgazdálkodási Csoport - Vagyonnyilvántartási Csoport 8.) Ellenőrzési Osztály 9.) A főosztályok (azzal azonos szintű szervezeti egységek), valamint az Ellenőrzési Osztály, a Városi Főépítészet az egységes Hivatal elkülönült feladatok ellátására létrehozott önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti részei. Feladatukat a Hivatalon belüli koordináció és munkamegosztás alapján önállóan, vagy egymással szorosan együttműködve (közös témájú ügyek, közös előterjesztések, egyeztetést igénylő kérdések együttes megoldása, társfőosztályt érintő információk továbbítása, központi támogatások, egyéb pénzforrások igénylésével kapcsolatos közös feladatok, projektek közös előkészítése, Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet által meghatározott feladatok stb.) látják el. 10.) A főosztályon belül működő szervezeti egységek (osztály, csoport, vagy ilyen szintű egyéb elnevezésű belső szervezeti egységek) a főosztály feladatain belül meghatározott önálló tevékenységet végeznek. Ellátnak minden olyan feladatot, amely a feladatjegyzék alapján ezen egységeket megilleti, illetve amit a főosztályvezető részükre meghatároz. 11.) A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül az önkormányzati és polgármesteri feladat- és hatáskörök ellátása a Polgármesteri Kabinet, mint tanácsadó és konzultációs testület koordinálásával (feladatok tervezése, végrehajtás, irányítás, ellenőrzés) valósul meg, amelynek során az illetékes szervezeti egységek készítik elő a bizottságok és a közgyűlés elé kerülő szakmai anyagokat, illetve végzik a meghozott testületi határozatokkal kapcsolatos teendőket. A jegyzői feladat- és hatáskör ellátását segíti a Jegyzői Kabinet, mint koordináló testület továbbá a Szervezési és Jogi Főosztály, a Humán Főosztály, a Pénzügyi Főosztály, a Hatósági Főosztály, valamint az Ellenőrzési Osztály. III. fejezet 7

8 1.) A Hivatal irányítása A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE a) A Hivatalt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) irányítja a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében. b) A polgármester irányítási jogkörében: - a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. - a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására - dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja - a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás és utalványozás rendjét - gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó munkakörben foglalkoztatottak, a jegyző, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek felett irányítási jogkörében megbeszéléseket tart az alpolgármesterek és a jegyző részvételével, illetve a Polgármesteri Kabinet, mint konzultációs testület keretében. c) Az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott - közzétett - munkamegosztás szerint vesznek részt a Hivatal irányításában 2.) A Hivatal vezetése a) A Hivatalt Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) vezeti. b) A jegyző vezetői jogkörében - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, - gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, melynek során közvetlenül vagy a belső szervezeti egységek vezetői útján utasíthatja a Hivatal dolgozóit - koordinálja és ellenőrzi a Hivatalban folyó munkát - meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét - ellenjegyzi - jogszabályok által meghatározott esetekben - a polgármester által vállalt kötelezettséget 1 Hatályon kívül helyezte a 210/2015. ( ) normatív határozat 8

9 - gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a követelményeknek megfelelő köztisztviselői személyi állomány kialakításáról és továbbképzéséről - biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét - javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére - a Hivatal egységes működésére tekintettel, a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, végleges vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre a belső szervezeti egységek között, s ennek során a Hivatal köztisztviselői számára a munkaköri leírásukban nem szereplő egyéb többletfeladatokat is megállapíthat - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról - gondoskodik a jogszabályokban előírt, hatáskörébe tartozó ügyek ellátásáról - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét - szükség szerint belső szervezeti egység vezetői, illetve - a Hivatal egészét érintő kérdésekben - összapparátusi értekezletet tart c) Hivatalvezetői tevékenysége körében a jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző teljes jogkörrel helyettesíti és ellátja a jegyző által számára meghatározott feladatokat, segíti a jegyzőt a hivatali teendőinek ellátásában, biztosítja a belső szervezeti egységek közötti információáramlást, a szakmai ügyekben szükséges egyeztetések lefolytatását, a jogi munka felügyeletét. 3.) A polgármesteri és a jegyzői feladatok ellátását támogató testületek: a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet A polgármesteri és jegyzői feladat-és hatáskör ellátását a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet segíti. A Polgármesteri Kabinet vezetője a Polgármester. A Polgármesteri Kabinet tagjai: - polgármester - kabinetfőnök - jegyző - aljegyző - főosztályvezetők (Ellenőrzési Osztály, Városi Főépítészet) - sajtóreferens A Jegyzői Kabinet vezetője a Jegyző. A Jegyzői Kabinet tagjai: - jegyző - aljegyző - kabinetfőnök - főosztályvezetők (Ellenőrzési Osztály, Városi Főépítészet) 9

10 A kabinetek feladatai: - az önkormányzati szinten ellátandó feladatok egyértelmű meghatározása, irányítása, ezek kiosztása, valamint a feladatok végrehajtásának koordinálása, számonkérése és az erről történő beszámoltatás, értékelés és ellenőrzés, a további teendők meghatározása, - a megfelelő információáramlás biztosítása annak érdekében, hogy a meghatározásra kerülő feladatok minden végrehajtásban résztvevő, illetve a lakosság részére is egyértelműek legyenek és azonos tartalommal bírjanak, - a polgármesteri és a jegyzői feladatokhoz és hatáskörökhöz kapcsolódó egyszemélyi felelősség mellett a feladatellátáshoz szakmai támogatás és konzultáció biztosítása. A kabinetek működése A kabinetek a polgármester és a jegyző utasításában foglaltaknak megfelelő gyakorisággal üléseznek, javaslattételi joguk gyakorlásával, az információk felderítésével és átadásával, szakmai véleményükkel segítik a polgármester és a jegyző döntéshozatalait. A kabinetek ügydöntő jogkörrel nem rendelkeznek. A kabinetek ülésén tanácskozási joggal esetenként a polgármester és a jegyző által meghatározott más személyek is részt vehetnek. 4.) Munkáltatói jogok gyakorlása a) A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati főtanácsadók, tanácsadók, a jegyző az aljegyző tekintetében, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek és a jegyző tekintetében. b) A jegyző gyakorolja - az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat - a hivatal dolgozói - kivéve az önkormányzati főtanácsadók és tanácsadók - tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat, melynek során dönt: a köztisztviselő kinevezéséről a közszolgálati jogviszony megszüntetéséről összeférhetetlenség megállapításáról továbbtanulásról, tanfolyami részvételről, szakvizsgáról, és ügykezelői vizsgáról illetmény megállapításáról és emeléséről jutalmazásról és az önkormányzati rendeletben szereplő egyéb juttatásokról kitüntetési javaslatról fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről kiküldetésről fegyelmi eljárás megindításáról kártérítési felelősség megállapításáról kirendelésről munkakörön kívüli munkavégzés elrendeléséről túlmunka elrendeléséről szabadidő-átalány megállapításáról jubileumi jutalom megállapításáról minősítésekről teljesítmény követelmények megállapításáról és értékeléséről vagyonnyilatkozatok összevetéséről 10

11 c) A polgármester egyetértése szükséges 2 - vezető állású köztisztviselő kinevezéséhez; felmentéséhez; jutalmazásához; ellene fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez, - címek, kitüntetések, elismerések jutalmak adományozásához, - munkáltatói lakásépítési-vásárlási támogatás engedélyezéséhez, - személyi illetmény megállapításához. d) A főosztályok (főosztályszintű belső szervezeti egységek) dolgozói felett a főosztályvezetők (ezzel azonos szintű belső szervezeti egység vezetők, a Szervezési és Jogi Főosztály tekintetében az aljegyző, az Ellenőrzési Osztály, a Városi Főépítészet dolgozói tekintetében annak vezetője) gyakorolják a jegyzőtől kapott felhatalmazás alapján az alábbi egyéb munkáltatói jogokat: - évi rendes szabadság igénybevételének engedélyezése - szabadidő-átalány megállapítására javaslattétel - helyettesítés elrendelése és annak anyagi elismerésére javaslattétel - minősítésekre javaslattétel jogszabályi feltételek teljesülése esetén: - javaslattétel a jegyző felé jutalmazásra, önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásra - javaslattétel kitüntetésre - a jegyző egyetértésével a Főosztályon (osztályon) belül egyes munkakörökre nézve végleges vagy ideiglenes átcsoportosítás végrehajtása - fegyelmi, kártérítési eljárás megindításának kezdeményezése a jegyzőnél. 5.) A Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetése a) A Hivatal belső szervezeti egységei közül: - a főosztályokat a főosztályvezetők - a Polgármesteri Kabinetet a kabinetfőnök - a Szervezési és Jogi Főosztályt az aljegyző - az Ellenőrzési Osztályt főosztályvezető-helyettes - a Városi Főépítészetet főosztályvezető-helyettes (a továbbiakban együtt: főosztályvezető(k)) vezetik. b) A főosztályvezető(k) jogállása és feladatai: - felelős a főosztály munkájáért, szakirányú, jogszerű működéséért - gondoskodik a főosztály feladatjegyzékének, a munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról, - felelős a főosztály feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok döntéselőkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért, - gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, - előkészíti a feladatköréhez tartozó közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, gondoskodik a bizottságok munkájának szakmai segítéséről, - köteles részt venni a közgyűlésen, meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről köteles gondoskodni, 2 Módosította a 210/2015.(06.25.) normatív határozat 11

12 - segíti a szakterülete felügyeletét ellátó tisztségviselő munkáját, - kapcsolatot tart a főosztály működését elősegítő, illetve ágazati feladatkörébe tartozó külső szervekkel, - elősegíti a közgyűlés irányítása alatt álló, a főosztály feladatköréhez tartozó intézmények törvényes működését, előkészíti az intézményvezetőket érintő munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket, - közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, végrehajtása megszervezésében, - gyakorolja - átruházott jogkörben - a főosztály dolgozói felett az SZMSZ-ben meghatározott - egyéb munkáltatói jogokat, - a főosztály tevékenységéről naprakész információval kell, hogy rendelkezzen, a főosztályt érintő költségvetési-gazdálkodási feladatokat figyelemmel kell kísérnie, tapasztalatairól a polgármestert, illetve az általa kijelölt alpolgármestert szükség szerint tájékoztatnia kell, - köteles munkája során a feladatköréhez kapcsolódó - önkormányzat által létrehozott - gazdasági társaságok ügyvezetésével együttműködni, a szükséges egyeztetéseket elvégezni (elsősorban az önkormányzati vagyongazdálkodás körében) továbbá az önkormányzat érdekeinek megfelelően a szükséges jelzést, észrevételt megtenni a polgármester, illetve az általa megbízott alpolgármester felé, amennyiben a társaság működése során az önkormányzati érdekérvényesítés nem lenne biztosított, - gondoskodik a hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok, a munkafegyelem betartásáról, a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról, - biztosítja a társfőosztályokkal a napi kapcsolattartást, együttműködést (közös témájú ügyek, előterjesztések, egyeztetések, a főosztály tudomására jutott, de a társfőosztályt érintő információ továbbítása, vagyoni, pénzügyi jellegű ügyekben az illetékes társfőosztály előzetes megkeresése, pályázatok együttes eredményes lefolytatása, az elnyert támogatás igénybevétele, hatósági feladatokat ellátó főosztály egyeztetése szakfőosztállyal stb.) különös tekintettel a hivatal egységes jellegére, - szükség szerint munkamegbeszélést tart, - felelős a főosztály feladatkörébe tartozó nyilvántartás vezetéséért, illetve ennek biztosítása érdekében az Informatikai Csoporttal való együttműködésért, - részt vesz a Polgármesteri Kabinet illetve a Jegyzői Kabinet megbeszélésein. c) A főosztályvezető helyettesítését, a főosztályon belüli belső szervezeti egységek szakmai irányítását, illetve speciális szakfeladatok ellátását a: - főosztályvezető-helyettes - osztályvezető - csoportvezető - területi szociális központvezető munkaköri elnevezésű vezetők végzik. 12

13 d) A főosztályon belül működő szervezeti egységek (osztály, csoport vagy ilyen szintű egyéb elnevezésű belső szervezeti egység vezetők) a főosztályvezető irányítása mellett végzik feladatukat. Felelősek az osztály, csoport munkájának megszervezéséért, munkavégzéséért. A polgármester és a jegyző által kiadott kiadmányozási szabályzat szerint, az ott meghatározott esetben gyakorolhatnak kiadmányozási jogot. Tevékenységükről a főosztályvezetőt kötelesek folyamatosan tájékoztatni. IV. fejezet A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1.) A Hivatal tevékenysége során biztosítja a Közgyűlés, annak bizottságai, tisztségviselői munkája eredményességét, hatékonyságát, valamint ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat. 2.) A Hivatal a Közgyűlés tevékenységével kapcsolatban: szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét, nyilvántartja a Közgyűlés döntéseit, szervezi az önkormányzati rendeletek és határozatok végrehajtását, ellenőrzi a végrehajtásukat, ellátja a Közgyűlés működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, végrehajtja az e-közgyűlés LOGO rendszerben meghatározott feladatait. 3.) A Hivatal a Közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban: - biztosítja - a feladat jellegének megfelelően - a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket, gondoskodik a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítéséről, - a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről, - biztosítja a bizottságok döntéseinek végrehajtását. 4.) A Hivatal az önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében: - elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, - köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve az ehhez szükséges intézkedést megtenni, - közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 5.) A Hivatal a tisztségviselők munkájával kapcsolatban: - előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását, - segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben. 6.) A Hivatal ellátja az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos irányítási-felügyeleti feladatokat, szakmai segítő tevékenységet folytat. 7.) A Hivatal közreműködik az önkormányzat vagyonával és vagyoni érdekeltségeivel kapcsolatos feladatok ellátásában. 8.) A Hivatal közreműködik a más közigazgatási illetve helyi önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 13

14 9.) A Hivatal ellátja a jogszabályokban meghatározott közigazgatási feladatokat. 1.) A Polgármesteri Kabinet főbb feladatai a) Általános feladatok: V. fejezet A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. Elősegíti a városi és önkormányzati érdekek összhangját. Közvetítő szerepet tölt be a tisztségviselők és a Hivatal kapcsolatrendszerében. Közreműködik a Hivatal szervezeti egységei szintetizált szakmai véleményének kialakításában. A tisztségviselők igényeinek megfelelően, illetve saját feladatköréből adódó megfontolások alapján véleményt nyilvánít, illetve szakvéleményt készít vagy készíttet a testületi előterjesztésekről, illetve egyedi döntési javaslatokról. Ügykörében eljárva, folyamatos, illetve eseti feladatai, ügyek megoldása érdekében egyeztető fórumokat szervez a Hivatal szakembereiből, illetve külső szakértők bevonásával. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város társadalmi és gazdasági helyzetének alakulását, az önkormányzat döntéseinek hatásait, visszhangját, a közvélemény megnyilvánulásait, az önkormányzat és szervei, intézményei tevékenységének közmegítélését. Kommunikációs tervező és szervező tevékenységet folytat a tisztségviselők és a Hivatal munkájának megismertetésére, valamint a közmegítélés hatásainak visszacsatolására. Véleményt nyilvánít, illetve a Hivatal szerveinek szakmai véleményét koordinálja az önkormányzatot és várost érintő tervezett intézkedésekkel, szabályozási elképzelésekkel kapcsolatban. Koordinálja az Pannon Európai Területi Társulással kapcsolatos városi feladatokat. Ellátja a Pannon Európai Területi Társulás működésével összefüggő városi feladatokat. Véleményt alkot, illetve közreműködő szerepet vállal az önkormányzat ellátó rendszerének intézmények és gazdasági társaságok valamint gazdasági érdekeltségi körébe tartozó egyéb szervezeti, tulajdonosi működtetés döntéseivel és intézkedéseivel kapcsolatban. Elvégzi a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait. b) Nemzetközi projektmenedzsment feladatok Szakmai segítséget nyújt, illetve koordináló szerepet tölt be a stratégiának megfelelő nemzetközi forrásokból megvalósuló projektek megvalósításában. Együttműködve a Pénzügyi Főosztállyal gondoskodik a speciális pénzügyi elszámolások rendjének kialakításáról, és ezek végrehajtóinak szakmai segítséget nyújt. Képviseli a Hivatalt a feladatköréhez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. c) Gazdaságfejlesztési és várospolitikai feladatok: 14

15 A Hivatal érintett szerveivel együttműködve közreműködik az önkormányzat városmarketing és turisztikai koncepciójának kidolgozásában. Elősegíti, koordinálja a városfejlesztési koncepció, a gazdasági program, valamint a vagyonpolitikai koncepció érvényre juttatását. Részt vesz a mindenkor hatályos költségvetési törvény szerinti önkormányzati költségvetés összeállításában. Az önkormányzat fizetőkészségének megőrzése érdekében elemzi és értékeli az önkormányzat likviditási helyzetét. Véleményezi az évközi tervmódosításokat, a féléves, a háromnegyed éves beszámolókat. A megvizsgálja a társaságok által végzett önkormányzati feladatok ellátásának hatékonyságát, fenntarthatóságát, indokolt esetben bizonyos funkciók, feladatok összevonását. Elősegíti a felkészülést a közigazgatási szolgáltatások reformjából várhatóan az önkormányzatra háruló feladatok ellátására, a térségi közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok ellátásának megszervezéséből a hivatalra háruló tennivalókra. Együttműködik a Pénzügyi Főosztállyal az önkormányzat vagyongazdálkodásának következetesebbé és tervszerűbbé tételében és a tulajdonosi módszereinek kialakításában. Közreműködik az EIB hitelből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásban, az elszámolások teljes körű elkészítésében, ellenőrzésében, az ellenőrzések lebonyolításában. Összehangolja, koordinálja az önkormányzat Közgyűlése által meghatározott keretek között az önkormányzat tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok, egyéb szervek tulajdonosi irányításának, illetve befolyásolásának feladatait. Segíti a polgármesternek a Megyei Jogú Városok Szövetségében folytatott munkáját, a tevékenysége kapcsán felmerülő feladatok ellátását. Javaslatot tesz az önkormányzati, hivatali munkával összefüggő közvélemény kutatások, szociológiai felmérések elkészíttetésére, részt vesz az értékelésben. d) Egyéb koordinációs, civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: Figyelemmel kíséri az önkormányzat által felosztott támogatások hatékony felhasználását. Szervezi és ápolja a nemzetközi, a nemzetiségi, társadalmi és protokoll kapcsolatokat. Kidolgozza a civil szervezetekkel való együttműködés szabályait, folyamatosan nyomon követi működését. Előkészíti és működteti a civil szervezetek támogatásának szabályrendszerét. Részt vesz a civil szervezetek számára kiírt pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Döntésre előkészíti a civil és nemzetiségi szervezetektől érkező támogatási kérelmeket. e) A hivatal technikai működtetésével kapcsolatos feladatok: Koordinálja és felügyeli a Polgármesteri Hivatal illetve a Közgyűlés technikai működtetéséhez szükséges feladatok ellátását. Előkészíti a hivatal éves működtetésének és fejlesztésének terveit, a kapcsolódó bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket. Részt vesz a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működéshez szükséges eszközök használatának szabályozásáról szóló szabályzatok megalkotásában. Közreműködik a Hivatal pénzügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi feladatait érintő szabályzatok elkészítésében. 15

16 Koordinálja az Európa parlamenti, országgyűlési, önkormányzati képviselői választással valamint népszavazással kapcsolatos beszerzési és technikai feladatokat. Gondoskodik a képviselők feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításáról. Előkészíti a hivatal feladatainak ellátásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat. Koordinálja a Hivatal áruszállítási feladatait, felügyeli a személyszállítási feladatokat elvégezteti a gépjárműhasználathoz tartozó nyilvántartásokat. Koordinálja és felügyeli az irodaszer, nyomtatvány, hírlap és könyv raktározási, kiadmányozási beszerzési és nyilvántartási feladatokat. Megrendeli és felügyeli a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat részére a nyomdai szolgáltatásokat. Szervezi a Polgármesteri Hivatal épületeiben a karbantartási, felújítási és beruházási feladatokat, intézi a kapcsolódó pályázatokat illetve beszerzéseket. Biztosítja az épületek tűzvédelmi, érintésvédelmi, energetikai felülvizsgálatát. Koordinálja a reprezentációs előkészítő feladatokat. Ellátja a működéshez kapcsolódó kiadások szakmai teljesítésnek igazolását, nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat. Gondoskodik a beérkező számlák ellenőrzéséről és a megfelelő mellékletekkel történő ellátásukról. Felügyeli az Önkormányzat közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos gépjármű üzemeltetési és mobilszolgáltatási feladatait. 2.) A Városi Főépítészet főbb feladatai: a) Településrendezési feladatok: Irányítja a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és szabályozási terv) készítésével, egyeztetésével, jóváhagyásával, módosításával, karbantartásával, változásvezetésével kapcsolatos eljárásokat. E körben egyes feladatokat közvetlenül lát el. Elkészíti az előző ponttal összefüggő testületi előterjesztéseket, javaslatokat. Ellátja a településrendezési eszközök egyeztetésével összefüggő tájékoztatási, nyilvánossági feladatokat. Indokolt esetben szakmai egyeztetést szervez a rendezési tervek jóváhagyását megelőzően. Ellátja a megbízói feladatokat a településrendezési eszközök tervezésével kapcsolatban. A településrendezési eszközök készítése során együttműködik a tervezővel, kezdeményezi a közcélú fejlesztések megvalósítását szolgáló építési és telekalakítási tilalom elrendelését, felülvizsgálja az elrendelt tilalmak szükségességét. A településrendezési eszközök készítése során elősegíti a vagyongazdálkodási és műemlékvédelmi szempontok érvényesítését. Részt vesz a szomszédos települési önkormányzatok településrendezési eszközeinek véleményezési eljárásában, a polgármester véleményét előkészíti, ha szükséges az egyeztető tárgyaláson részt vesz. Tájékoztatást ad, konzultációt biztosít a településrendezési eszközök tartalmáról, értelmezéséről, megkeresésre a hatósági és egyéb eljárásokhoz szakvéleményt készít. Képviseli a területrendezési szempontokat a szakbizottságokkal való kapcsolattartás terén és az előterjesztések elkészítésénél. Irányítja a jogszabályi kötelezettség alapján elkészítendő új településrendezési eszközök elkészítését (közbeszerzési eljárás, előkészítő munkarészek, adatszolgáltatás, stb.) b) Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok: 16

17 Gondoskodik a helyi építészeti értékek védelméről. Aktualizálja az építészeti örökség helyi védelméről szóló 37/2002. (VI.28.) önkormányzati rendeletet. Ennek során új értékek védelem alá helyezéséhez szükséges eljárást folytat le, nyilvántartási dokumentációt készíttet az előzetesen kiválasztott tervezővel. Elkészíti a védési eljárás lefolytatásához a testületi döntésekhez szükséges előterjesztéseket, állásfoglalásokat, határozatokat és rendeleteket. Számba veszi az építészeti örökség védett és helyi védelemre érdemes elemeit, azokról nyilvántartást vezet, fejlesztésükre javaslatot és szakmai koncepciót készít. Előkészíti a testületi döntéseket a védett területeken lévő önkormányzati ingatlanok hasznosítását és fejlesztését illetően. Kapcsolatot tart a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával és a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával, egyeztet az örökségvédelem tárgyát érintő tervezési, fenntartási, üzemeltetési kérdésekben. c) A településkép védelmével kapcsolatos feladatok: Ellátja a Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet alkalmazásával és betartásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a rendelet szerint a településképi véleményezési eljárások, a településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezési eljárások lefolytatásában, dokumentálásában. A településképi véleményezési és bejelentési eljárásokkal kapcsolatban tájékoztatást ad, előzetes konzultációt biztosít. Aktualizálja a Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendeletet. A településkép védelmével kapcsolatos eljárások során együttműködik a Hatósági Főosztály Műszaki Osztályával, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával. d) Az önkormányzati tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatok: A városi főépítész, mint elnök vezetésével működteti az önkormányzati tervtanácsot. Ellátja a tervtanácsi véleményezéshez kapcsolódó szakmai, adminisztratív és technikai feladatokat. A tervtanácsi véleményezéssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást ad, tervkonzultációt biztosít. e) Beruházás- és projekt-előkészítéssel kapcsolatos feladatok: Közreműködik a város által kezdeményezett városfejlesztési, ingatlanfejlesztési, városépítészeti és építészeti beruházások a tervezési programjainak kidolgozásában. Előkészíti a beruházáshoz kapcsolódó településtervezési eszközök módosítását. Közreműködik a beruházásokhoz kapcsolódó tervezés és az engedélyezés folyamatában. Nyomon követi a városrehabilitációs és városfejlesztési projektek és folyamatokat, értékeli az elért eredményeket. Előkészíti a városépítészeti és településtervezési tervpályázatokat. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos feladatok: 17

18 Közvetít a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (Városfejlesztési Társaság) és az Önkormányzat egyes szervei és testületei valamint vezetése között Az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság között kötendő városfejlesztési közszolgáltatási szerződés és annak mellékleteit képező külön-megállapodások ügyintézése, azok aktualizálásának kezdeményezése. f) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: Véleményezi az önkormányzat ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos ügyeket. Előkészíti a stratégiailag/városfejlesztési szempontból jelentős önkormányzati ingatlanok hasznosítását, értékesítését. Ennek során részt vesz a befektetők megkeresésében, egyeztet a városrendezési kérdésekben. Az önkormányzat felé jelzett ingatlanvételi szándékokra területeket tár fel, épületeket keres. A vagyonhasznosításhoz esetenként szükséges építészeti, városrendezési és befektetői pályáztatást lebonyolítja. g) A stratégiai tervezéssel és a fejlesztési döntések előkészítésével kapcsolatos feladatok: Közreműködik a város stratégia terveinek (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia) és az egyéb szakmapolitikai koncepciók, stratégiák előkészítésében és azok aktualizálásában az illetékes szakterületek felelőseivel együttműködve. A stratégiai feladatok teljesülésének nyomon követése, szükség esetén a stratégiák módosításának, aktualizálásának kezdeményezése Közreműködik az akcióterületi tervek kidolgozásában és a stratégiai dokumentumok alkalmazási rendszerének kialakításában. Részt vesz a településfejlesztéssel kapcsolatos rendeletek előkészítésében, szakmai véleményezésében. h) A térinformatikai döntéstámogató rendszerrel kapcsolatos feladatok: Részt vesz a város térinformatikai döntéstámogató rendszerének fejlesztésében, adatbázisának kialakításában és folyamatos karbantartásában. Adatokat szolgáltat a városi projektek, beruházások döntés előkészítési folyamatánál. Előkészíti a város döntéstámogató térinformatikai rendszerének fejlesztésével kapcsolatos pályázatokat és beruházásokat. Közreműködik a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezetek előkészítésében. i) Általános, együttműködési és koordinációs feladatok: Értékeli a város helyzetét, annak fejlesztésére javaslatot tesz. Szakmai segítséget nyújt az önkormányzat szakbizottságának munkájához. Állásfoglalásával segíti a jegyző hatósági feladatainak gyakorlását végző szakmai osztályok, elsősorban a Hatósági Főosztály keretében működő Műszaki Osztály munkáját. 3.) A Szervezési és Jogi Főosztály főbb feladatai: a) Jogi és törvényességi feladatok Elősegíti a jegyző hivatalirányítói, jogalkalmazói, törvényességi felügyeleti hatáskörének gyakorlását, külső kapcsolattartását. Figyelemmel kíséri az önkormányzati hatáskörök alakulását, javaslatot tesz a hivatali szervezet korszerűsítésére, az egységes polgármesteri hivatalon belül hatáskörök átcsoportosítására. 18

19 Az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben tájékoztatást, adatot, szakmai véleményt és jogértelmezést ad a közgyűlés, az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a főosztályok (egyéb belső szervezeti egységek) részére. Közreműködik az önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében, szerkesztésében. Részt vesz önkormányzati felterjesztések, állásfoglalás kérések, megkeresések, vélemény-nyilvánítások, kifogások és kezdeményezések jogi megalapozásában és kidolgozásában. Figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő központi jogalkotást, jelzi az önkormányzat érdekét sértő vagy az alapjogokkal ellentétes megnyilvánulásokat és tendenciákat. Véleményezi a Baranya Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételeket, közreműködik az intézkedés vagy válaszlevél-tervezet kidolgozásában. Közreműködik az önkormányzatot érintő törvények, egyéb jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezésében és az ezzel kapcsolatos javaslatok kialakításában. Előkészíti a megállapodás-tervezeteket, nyilatkozatot, szerződést, alapszabályt, alapító okiratot a közérdekű kötelezettségvállalásokat, illetve az önkormányzati vagyon elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét és más célú hasznosítását célzó döntéseket. Előzetesen véleményt nyilvánít az önkormányzat által kötendő szerződésekről, azokat ellenjegyzi. Részt vesz a közszolgáltató, illetve a gazdasági társaságok átalakításával, intézmények átszervezésével kapcsolatos elemzések, javaslatok kidolgozásában, jogi természetű problémák értelmezésében és megoldásában. Erre irányuló megbízás esetén a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos - anyagi, fegyelmi felelősségre vonási-eljárásokat folytat le. Ellátja a polgári, büntető, munkaügyi, gazdasági és közigazgatási peres, valamint nem peres bírósági eljárásban az önkormányzat és szervei jogi képviseletét. Képviselőként eljár cégbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben. Figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő ítélkezési gyakorlatot, elemzi a tapasztalatokat és ennek alapján tájékoztatást ad, intézkedést kezdeményez. Vizsgálja a Hivatal (jegyző) határozatait másodfokon megváltoztató vagy megsemmisítő döntések bírósági megtámadásának szükségességét és lehetőségét. Véleményezi a Hivatal (jegyző) által hozott határozatok ellen tett ügyészi intézkedések, benyújtott óvások megalapozottságát. Segítséget nyújt főosztályok (belső szervezeti egységek) között felmerülő hatásköri, jogértelmezési viták eldöntésében. Előkészíti a tisztségviselők közvetlen hatáskörébe tartozó döntéseket. Közreműködik a testületi előterjesztések előzetes törvényességi vizsgálatában, az e- közgyűlés LOGO rendszerben meghatározott feladatok ellátásával. Figyelemmel kíséri az önkormányzat feladat- és hatáskörét, valamint az önkormányzati rendeletben szabályozott kérdéseket érintő jogszabályváltozásokat, javaslatot tesz az e miatt esetleg szükséges intézkedésekre, módosításokra. Részt vesz a hivatal működésére vonatkozó szabályzatok előkészítésében. Koordinálja a Hivatalban tevékenykedő jogtanácsosok munkáját, szükség esetén szakmai iránymutatásokat ad részükre. Közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, végrehajtása megszervezésében. Közreműködik általános és céljellegű törvényességi ellenőrzésben. Ellátja az önkormányzatot és intézményeit érintő, a szakmai főosztályok, intézmények által előkészített közbeszerzési eljárások, pályázatok szakmai és törvényességi felügyeletét, segíti a szakmai főosztályok ez irányú tevékenységét. Az önkormányzat által alapított közalapítványokat nyilvántartja, az alapító okiratok alapján a változásokat figyelemmel kíséri, kezdeményezi a változások bírósági nyilvántartáson történő átvezetését. 19

20 Előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok és a részönkormányzatokat érintő jegyzői hatáskörbe tartozó törvényességi felügyeleti intézkedéseket. b) Humánpolitikai feladatok: Végzi az új dolgozók felvételével és a közszolgálati jogviszony megszüntetésével összefüggő feladatokat. Elkészíti a Hivatal teljes állományára vonatkozó átsorolásokat. Nyilvántartja a minősítéseket. Előkészíti a jutalmak, elrendelt helyettesítések, rendkívüli munkavégzések kifizetését. Előkészíti a cafetéria juttatással kapcsolatos nyilatkozatokat, kimutatásokat és megküldi a Pénzügyi Főosztálynak a kifizetések lebonyolítása érdekében. Elkészíti a létszámgazdálkodással kapcsolatos kimutatásokat. Nyilvántartja a köztisztviselők adatállományát és negyedévente létszámkimutatást készít a Pénzügyi Főosztálynak. Ellátja a képviselők, tanácsnokok, szakértők és gyakornokok tiszteletdíjával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a szabályzatok (cafetéria, autóbuszbérlet, adatvédelmi, tartalékállomány működési szabályzata, stb.) elkészítésében. Intézi a közigazgatási alap-, szak-, és ügykezelő vizsgákra történő jelentkezéseket, a tanfolyamon történő részvételt. Engedélyezteti a hivatali dolgozók konferenciákon, továbbképzéseken való részvételét. Elkészíti az egyes dolgozókkal kötendő tanulmányi szerződéseket, a hivatali szabályzat alapján. Ellátja a Hivatal főosztályainál megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók alkalmazásával, illetve a Nemzetiségi Tanács tagjainak megbízásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a személyi anyagok naprakész nyilvántartásáról. Vezeti a tisztségviselők és főosztályvezetők szabadságának nyilvántartását. A köztisztviselők és munkavállalók szabadságát kezeli a KIR rendszerben. Figyelemmel kíséri a főosztályok szabadságolási ütemtervét, nyilvántartja a nyári szabadságokkal kapcsolatos helyettesítéseket, erről jelentést ad a tisztségviselők felé. Elküldi a szükséges változás-jelentéseket a MÁK felé. Megadott határidőre gondoskodik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról. Végzi a közlekedési költségtérítés engedélyeztetését (távolsági autóbuszbérlet, gépkocsi-átalány.) Munkáltatói igazolásokat ad ki. Nyilvántartja a képviselők, köztisztviselők vagyon-nyilatkozatait. - Előkészíti a teljesítmény-értékeléseket és nyilvántartja azokat. - A jegyző és a polgármester utasítása alapján ellátja a megbízási-, vállalkozási,- és munkaszerződések elkészítésével kapcsolatos feladatokat Végzi a munkaszerződéssel felvett dolgozókkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat. c) Szervezési és választási feladatok: Előkészíti a Közgyűlés, a bizottságok, településrészi testületek üléseinek összehívását, biztosítja működésük technikai feltételeit, ellátja a tevékenységükkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Kapcsolatot tart a bizottságok, a településrészi testületek munkáját segítő belső szervezeti egységekkel. Felkérés alapján segítséget nyújt a képviselői munka ellátásában. Elkészíti a Közgyűlés jegyzőkönyvét, gondoskodik a felterjesztéséről. Gondoskodik a testületi határozatok felelősök részére történő eljuttatásáról. Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, az érintettek részére történő megküldéséről. Nyilvántartja az önkormányzati rendeleteket, határozatokat, állásfoglalásokat. Jelentést kér a lejárt határidejű határozatokról. 20

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az V-83/271.368/2015. sz. határozat 1. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától Záradék: Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1.

SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1. SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1. 1.) A hivatal megnevezése: Szentkirályszabadjai Polgármesteri

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. február 19-én 15.00 órakor tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1 I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A Referatúra főbb feladatai

A Referatúra főbb feladatai A Referatúra főbb feladatai - Kapcsolatot tart a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel - Ellátja a sport támogatásával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó tevékenységet ellátja. - Gondoskodik az Önkormányzat

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Dunapataji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben