PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 03-3/101-3/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 3 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 3 II. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 III. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE... 8 A hivatal irányítása... 8 A hivatal vezetése... 8 A polgármesteri és a jegyzői feladatok ellátását támogató testületek: A Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet Munkáltatói jogok gyakorlása A hivatal belső szervezeti egységeinek vezetése IV. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI V. FEJEZET A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI A Polgármesteri Kabinet főbb feladatai A Városi Főépítészet feladatai..16 A Szervezési és Jogi Főosztály főbb feladatai A Pénzügyi Főosztály főbb feladatai A Humán Főosztály főbb feladatai A Hatósági Főosztály főbb feladatai A Városüzemeltetési Főosztály főbb feladatai 35 Az Ellenőrzési Osztály főbb feladatai.39 VI. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI VII. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK PREAMBULUM 2

3 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. -a alapján a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítottuk meg: I. fejezet A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA 1.) a) A Hivatal elnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) b) Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. c) Alapítója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése d) Irányító szerv neve, székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. e) Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi jellegű, helyi önkormányzati költségvetési szerv. f) Illetékességi területe: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Illetékességi területe kiterjed továbbá a jogszabályok által meghatározott ügyekben (pl. építésügyi igazgatás stb.) egyéb közigazgatási területen ellátandó feladatokra is. g) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. h) Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 3

4 i) Előirányzatok feletti rendelkezés: Előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörű költségvetési szerv. j) Érdekeltségi rendszere: Maradványérdekeltségű költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdálkodó szervezetben nem vesz részt. k) Költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: l) A Hivatal alapító okirata: A Közgyűlés a 228/2009. ( ) számú határozatával jóváhagyta a Hivatal alapító okiratát. Az alapító okirat kelte: , egységes szerkezetbe foglalva: án. m) A Hivatal álláshelyeinek száma: A Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 248 fő. Az engedélyezett álláshely számot az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza. A Hivatal szervezeti egységei ezen belül a gazdasági szervezet által ellátott munkaköröket az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. n) A Hivatal nyilvántartási (PIR) száma: o) A Hivatal alapításának időpontja: p) A Hivatal gazdasági szervezete: A Hivatal gazdasági szervezetének feladatait a Pénzügyi Főosztály Költségvetési Csoportja, a Vagyongazdálkodási és Controlling Osztálya, a Pénzügyi és Számviteli Osztálya, valamint a Városüzemeltetési Főosztály Vagyon-nyilvántartási Csoportja látja el. A gazdasági szervezet engedélyezett létszáma 36 fő. A feladatokat a Gazdasági Szervezet Ügyrendje és a Vagyongazdálkodási Ügyrendje tartalmazza. A gazdasági szervezet vezetője a Pénzügyi Főosztály vezetője. A Pénzügyi Főosztály vezetőjének tartós, vagy átmeneti távolléte esetén, a gazdasági szervezet vezetője a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője. 2.) A Hivatal alaptevékenysége: A Közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a jegyző munkájának segítése: döntéselőkészítés, végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási, va- 4

5 lamint gazdasági tevékenység ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok. Feladatai különösen: - óvodai nevelés, közművelődés, - egészségügyi ellátás, - szociális ellátás, - sport, - városüzemeltetési feladatok, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - képviselő választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek. Az alkalmazott szakfeladatok felsorolását az SZMSZ 1. számú mellékletét képező alapító okirat tartalmazza. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály a évi CLXXXIX. törvény (13. (1) bekezdés). Az alaptevékenységet szabályozó egyéb jogszabályok: évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról évi C. törvény a számvitelről évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi CXXX. törvény a jogalkotásról évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXVI. törvény a választási eljárásról évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi CLXXXV. törvény a hulladékról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi C. törvény a helyi adókról évi I. törvény a sportról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról évi I. törvény a közúti közlekedésről évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 5

6 Az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos kiadások forrását a saját bevételek és az állami támogatások képezik Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében foglaltak szerint. A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható. A Hivatal kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 3.) A Hivatal feladat-ellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: A Hivatal által a számvitelről szóló évi C. törvény vonatkozó előírásainak megfelelően nyilvántartott vagyon. Az ingatlanvagyon folyamatos nyilvántartása az ingatlanvagyon kataszterben történik. Az intézmények és a Hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11//2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók. II. fejezet A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 1.) Polgármesteri Kabinet (főosztály) 2.) Városi Főépítészet (osztály) 3.) Szervezési és Jogi Főosztály - Jogi Csoport - Humán Erőforrás Csoport - Szervezési Csoport - Informatikai Csoport 4.) Pénzügyi Főosztály - Költségvetési Csoport Vagyongazdálkodási és Pénzügyi Controlling Osztály - Pénzügyi Controlling Csoport - Vagyongazdálkodási Csoport Pénzügyi és Számviteli Osztály - Pénzügyi Csoport - Könyvelési Csoport Adóügyi Osztály - Adóügyi Csoport - Pénzügyi, Nyilvántartó és Ügyfélszolgálati Csoport - Végrehajtási Csoport - Jogi és Ellenőrzési Csoport 5.) Humán Főosztály 6

7 Szociálpolitikai Osztály I. számú Területi Szociális Központ (csoport) II. számú Területi Szociális Központ (csoport) III. számú Területi Szociális Központ (csoport) IV. számú Területi Szociális Központ (csoport) Kulturális, Köznevelési és Sport Osztály 6.) Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály - Általános Igazgatási Csoport - Anyakönyvi Hivatal (csoport) Műszaki Osztály - Építésigazgatási Csoport - Általános Műszaki Csoport 7.) Városüzemeltetési Főosztály - Városüzemeltetési Csoport - Lakásgazdálkodási Csoport - Vagyonnyilvántartási Csoport 8.) Ellenőrzési Osztály 9.) A főosztályok (azzal azonos szintű szervezeti egységek), valamint az Ellenőrzési Osztály, a Városi Főépítészet az egységes Hivatal elkülönült feladatok ellátására létrehozott önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti részei. Feladatukat a Hivatalon belüli koordináció és munkamegosztás alapján önállóan, vagy egymással szorosan együttműködve (közös témájú ügyek, közös előterjesztések, egyeztetést igénylő kérdések együttes megoldása, társfőosztályt érintő információk továbbítása, központi támogatások, egyéb pénzforrások igénylésével kapcsolatos közös feladatok, projektek közös előkészítése, Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet által meghatározott feladatok stb.) látják el. 10.) A főosztályon belül működő szervezeti egységek (osztály, csoport, vagy ilyen szintű egyéb elnevezésű belső szervezeti egységek) a főosztály feladatain belül meghatározott önálló tevékenységet végeznek. Ellátnak minden olyan feladatot, amely a feladatjegyzék alapján ezen egységeket megilleti, illetve amit a főosztályvezető részükre meghatároz. 11.) A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül az önkormányzati és polgármesteri feladat- és hatáskörök ellátása a Polgármesteri Kabinet, mint tanácsadó és konzultációs testület koordinálásával (feladatok tervezése, végrehajtás, irányítás, ellenőrzés) valósul meg, amelynek során az illetékes szervezeti egységek készítik elő a bizottságok és a közgyűlés elé kerülő szakmai anyagokat, illetve végzik a meghozott testületi határozatokkal kapcsolatos teendőket. A jegyzői feladat- és hatáskör ellátását segíti a Jegyzői Kabinet, mint koordináló testület továbbá a Szervezési és Jogi Főosztály, a Humán Főosztály, a Pénzügyi Főosztály, a Hatósági Főosztály, valamint az Ellenőrzési Osztály. III. fejezet 7

8 1.) A Hivatal irányítása A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE a) A Hivatalt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) irányítja a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében. b) A polgármester irányítási jogkörében: - a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. - a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására - dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja - a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás és utalványozás rendjét - gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó munkakörben foglalkoztatottak, a jegyző, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek felett irányítási jogkörében megbeszéléseket tart az alpolgármesterek és a jegyző részvételével, illetve a Polgármesteri Kabinet, mint konzultációs testület keretében. c) Az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott - közzétett - munkamegosztás szerint vesznek részt a Hivatal irányításában 2.) A Hivatal vezetése a) A Hivatalt Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) vezeti. b) A jegyző vezetői jogkörében - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, - gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, melynek során közvetlenül vagy a belső szervezeti egységek vezetői útján utasíthatja a Hivatal dolgozóit - koordinálja és ellenőrzi a Hivatalban folyó munkát - meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét - ellenjegyzi - jogszabályok által meghatározott esetekben - a polgármester által vállalt kötelezettséget 1 Hatályon kívül helyezte a 210/2015. ( ) normatív határozat 8

9 - gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a követelményeknek megfelelő köztisztviselői személyi állomány kialakításáról és továbbképzéséről - biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét - javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére - a Hivatal egységes működésére tekintettel, a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, végleges vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre a belső szervezeti egységek között, s ennek során a Hivatal köztisztviselői számára a munkaköri leírásukban nem szereplő egyéb többletfeladatokat is megállapíthat - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról - gondoskodik a jogszabályokban előírt, hatáskörébe tartozó ügyek ellátásáról - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét - szükség szerint belső szervezeti egység vezetői, illetve - a Hivatal egészét érintő kérdésekben - összapparátusi értekezletet tart c) Hivatalvezetői tevékenysége körében a jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző teljes jogkörrel helyettesíti és ellátja a jegyző által számára meghatározott feladatokat, segíti a jegyzőt a hivatali teendőinek ellátásában, biztosítja a belső szervezeti egységek közötti információáramlást, a szakmai ügyekben szükséges egyeztetések lefolytatását, a jogi munka felügyeletét. 3.) A polgármesteri és a jegyzői feladatok ellátását támogató testületek: a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet A polgármesteri és jegyzői feladat-és hatáskör ellátását a Polgármesteri Kabinet és a Jegyzői Kabinet segíti. A Polgármesteri Kabinet vezetője a Polgármester. A Polgármesteri Kabinet tagjai: - polgármester - kabinetfőnök - jegyző - aljegyző - főosztályvezetők (Ellenőrzési Osztály, Városi Főépítészet) - sajtóreferens A Jegyzői Kabinet vezetője a Jegyző. A Jegyzői Kabinet tagjai: - jegyző - aljegyző - kabinetfőnök - főosztályvezetők (Ellenőrzési Osztály, Városi Főépítészet) 9

10 A kabinetek feladatai: - az önkormányzati szinten ellátandó feladatok egyértelmű meghatározása, irányítása, ezek kiosztása, valamint a feladatok végrehajtásának koordinálása, számonkérése és az erről történő beszámoltatás, értékelés és ellenőrzés, a további teendők meghatározása, - a megfelelő információáramlás biztosítása annak érdekében, hogy a meghatározásra kerülő feladatok minden végrehajtásban résztvevő, illetve a lakosság részére is egyértelműek legyenek és azonos tartalommal bírjanak, - a polgármesteri és a jegyzői feladatokhoz és hatáskörökhöz kapcsolódó egyszemélyi felelősség mellett a feladatellátáshoz szakmai támogatás és konzultáció biztosítása. A kabinetek működése A kabinetek a polgármester és a jegyző utasításában foglaltaknak megfelelő gyakorisággal üléseznek, javaslattételi joguk gyakorlásával, az információk felderítésével és átadásával, szakmai véleményükkel segítik a polgármester és a jegyző döntéshozatalait. A kabinetek ügydöntő jogkörrel nem rendelkeznek. A kabinetek ülésén tanácskozási joggal esetenként a polgármester és a jegyző által meghatározott más személyek is részt vehetnek. 4.) Munkáltatói jogok gyakorlása a) A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati főtanácsadók, tanácsadók, a jegyző az aljegyző tekintetében, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek és a jegyző tekintetében. b) A jegyző gyakorolja - az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat - a hivatal dolgozói - kivéve az önkormányzati főtanácsadók és tanácsadók - tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat, melynek során dönt: a köztisztviselő kinevezéséről a közszolgálati jogviszony megszüntetéséről összeférhetetlenség megállapításáról továbbtanulásról, tanfolyami részvételről, szakvizsgáról, és ügykezelői vizsgáról illetmény megállapításáról és emeléséről jutalmazásról és az önkormányzati rendeletben szereplő egyéb juttatásokról kitüntetési javaslatról fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről kiküldetésről fegyelmi eljárás megindításáról kártérítési felelősség megállapításáról kirendelésről munkakörön kívüli munkavégzés elrendeléséről túlmunka elrendeléséről szabadidő-átalány megállapításáról jubileumi jutalom megállapításáról minősítésekről teljesítmény követelmények megállapításáról és értékeléséről vagyonnyilatkozatok összevetéséről 10

11 c) A polgármester egyetértése szükséges 2 - vezető állású köztisztviselő kinevezéséhez; felmentéséhez; jutalmazásához; ellene fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez, - címek, kitüntetések, elismerések jutalmak adományozásához, - munkáltatói lakásépítési-vásárlási támogatás engedélyezéséhez, - személyi illetmény megállapításához. d) A főosztályok (főosztályszintű belső szervezeti egységek) dolgozói felett a főosztályvezetők (ezzel azonos szintű belső szervezeti egység vezetők, a Szervezési és Jogi Főosztály tekintetében az aljegyző, az Ellenőrzési Osztály, a Városi Főépítészet dolgozói tekintetében annak vezetője) gyakorolják a jegyzőtől kapott felhatalmazás alapján az alábbi egyéb munkáltatói jogokat: - évi rendes szabadság igénybevételének engedélyezése - szabadidő-átalány megállapítására javaslattétel - helyettesítés elrendelése és annak anyagi elismerésére javaslattétel - minősítésekre javaslattétel jogszabályi feltételek teljesülése esetén: - javaslattétel a jegyző felé jutalmazásra, önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásra - javaslattétel kitüntetésre - a jegyző egyetértésével a Főosztályon (osztályon) belül egyes munkakörökre nézve végleges vagy ideiglenes átcsoportosítás végrehajtása - fegyelmi, kártérítési eljárás megindításának kezdeményezése a jegyzőnél. 5.) A Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetése a) A Hivatal belső szervezeti egységei közül: - a főosztályokat a főosztályvezetők - a Polgármesteri Kabinetet a kabinetfőnök - a Szervezési és Jogi Főosztályt az aljegyző - az Ellenőrzési Osztályt főosztályvezető-helyettes - a Városi Főépítészetet főosztályvezető-helyettes (a továbbiakban együtt: főosztályvezető(k)) vezetik. b) A főosztályvezető(k) jogállása és feladatai: - felelős a főosztály munkájáért, szakirányú, jogszerű működéséért - gondoskodik a főosztály feladatjegyzékének, a munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról, - felelős a főosztály feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok döntéselőkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért, - gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, - előkészíti a feladatköréhez tartozó közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, gondoskodik a bizottságok munkájának szakmai segítéséről, - köteles részt venni a közgyűlésen, meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről köteles gondoskodni, 2 Módosította a 210/2015.(06.25.) normatív határozat 11

12 - segíti a szakterülete felügyeletét ellátó tisztségviselő munkáját, - kapcsolatot tart a főosztály működését elősegítő, illetve ágazati feladatkörébe tartozó külső szervekkel, - elősegíti a közgyűlés irányítása alatt álló, a főosztály feladatköréhez tartozó intézmények törvényes működését, előkészíti az intézményvezetőket érintő munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket, - közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, végrehajtása megszervezésében, - gyakorolja - átruházott jogkörben - a főosztály dolgozói felett az SZMSZ-ben meghatározott - egyéb munkáltatói jogokat, - a főosztály tevékenységéről naprakész információval kell, hogy rendelkezzen, a főosztályt érintő költségvetési-gazdálkodási feladatokat figyelemmel kell kísérnie, tapasztalatairól a polgármestert, illetve az általa kijelölt alpolgármestert szükség szerint tájékoztatnia kell, - köteles munkája során a feladatköréhez kapcsolódó - önkormányzat által létrehozott - gazdasági társaságok ügyvezetésével együttműködni, a szükséges egyeztetéseket elvégezni (elsősorban az önkormányzati vagyongazdálkodás körében) továbbá az önkormányzat érdekeinek megfelelően a szükséges jelzést, észrevételt megtenni a polgármester, illetve az általa megbízott alpolgármester felé, amennyiben a társaság működése során az önkormányzati érdekérvényesítés nem lenne biztosított, - gondoskodik a hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok, a munkafegyelem betartásáról, a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról, - biztosítja a társfőosztályokkal a napi kapcsolattartást, együttműködést (közös témájú ügyek, előterjesztések, egyeztetések, a főosztály tudomására jutott, de a társfőosztályt érintő információ továbbítása, vagyoni, pénzügyi jellegű ügyekben az illetékes társfőosztály előzetes megkeresése, pályázatok együttes eredményes lefolytatása, az elnyert támogatás igénybevétele, hatósági feladatokat ellátó főosztály egyeztetése szakfőosztállyal stb.) különös tekintettel a hivatal egységes jellegére, - szükség szerint munkamegbeszélést tart, - felelős a főosztály feladatkörébe tartozó nyilvántartás vezetéséért, illetve ennek biztosítása érdekében az Informatikai Csoporttal való együttműködésért, - részt vesz a Polgármesteri Kabinet illetve a Jegyzői Kabinet megbeszélésein. c) A főosztályvezető helyettesítését, a főosztályon belüli belső szervezeti egységek szakmai irányítását, illetve speciális szakfeladatok ellátását a: - főosztályvezető-helyettes - osztályvezető - csoportvezető - területi szociális központvezető munkaköri elnevezésű vezetők végzik. 12

13 d) A főosztályon belül működő szervezeti egységek (osztály, csoport vagy ilyen szintű egyéb elnevezésű belső szervezeti egység vezetők) a főosztályvezető irányítása mellett végzik feladatukat. Felelősek az osztály, csoport munkájának megszervezéséért, munkavégzéséért. A polgármester és a jegyző által kiadott kiadmányozási szabályzat szerint, az ott meghatározott esetben gyakorolhatnak kiadmányozási jogot. Tevékenységükről a főosztályvezetőt kötelesek folyamatosan tájékoztatni. IV. fejezet A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1.) A Hivatal tevékenysége során biztosítja a Közgyűlés, annak bizottságai, tisztségviselői munkája eredményességét, hatékonyságát, valamint ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat. 2.) A Hivatal a Közgyűlés tevékenységével kapcsolatban: szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét, nyilvántartja a Közgyűlés döntéseit, szervezi az önkormányzati rendeletek és határozatok végrehajtását, ellenőrzi a végrehajtásukat, ellátja a Közgyűlés működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, végrehajtja az e-közgyűlés LOGO rendszerben meghatározott feladatait. 3.) A Hivatal a Közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban: - biztosítja - a feladat jellegének megfelelően - a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket, gondoskodik a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítéséről, - a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről, - biztosítja a bizottságok döntéseinek végrehajtását. 4.) A Hivatal az önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében: - elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, - köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve az ehhez szükséges intézkedést megtenni, - közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 5.) A Hivatal a tisztségviselők munkájával kapcsolatban: - előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását, - segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben. 6.) A Hivatal ellátja az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos irányítási-felügyeleti feladatokat, szakmai segítő tevékenységet folytat. 7.) A Hivatal közreműködik az önkormányzat vagyonával és vagyoni érdekeltségeivel kapcsolatos feladatok ellátásában. 8.) A Hivatal közreműködik a más közigazgatási illetve helyi önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 13

14 9.) A Hivatal ellátja a jogszabályokban meghatározott közigazgatási feladatokat. 1.) A Polgármesteri Kabinet főbb feladatai a) Általános feladatok: V. fejezet A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. Elősegíti a városi és önkormányzati érdekek összhangját. Közvetítő szerepet tölt be a tisztségviselők és a Hivatal kapcsolatrendszerében. Közreműködik a Hivatal szervezeti egységei szintetizált szakmai véleményének kialakításában. A tisztségviselők igényeinek megfelelően, illetve saját feladatköréből adódó megfontolások alapján véleményt nyilvánít, illetve szakvéleményt készít vagy készíttet a testületi előterjesztésekről, illetve egyedi döntési javaslatokról. Ügykörében eljárva, folyamatos, illetve eseti feladatai, ügyek megoldása érdekében egyeztető fórumokat szervez a Hivatal szakembereiből, illetve külső szakértők bevonásával. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város társadalmi és gazdasági helyzetének alakulását, az önkormányzat döntéseinek hatásait, visszhangját, a közvélemény megnyilvánulásait, az önkormányzat és szervei, intézményei tevékenységének közmegítélését. Kommunikációs tervező és szervező tevékenységet folytat a tisztségviselők és a Hivatal munkájának megismertetésére, valamint a közmegítélés hatásainak visszacsatolására. Véleményt nyilvánít, illetve a Hivatal szerveinek szakmai véleményét koordinálja az önkormányzatot és várost érintő tervezett intézkedésekkel, szabályozási elképzelésekkel kapcsolatban. Koordinálja az Pannon Európai Területi Társulással kapcsolatos városi feladatokat. Ellátja a Pannon Európai Területi Társulás működésével összefüggő városi feladatokat. Véleményt alkot, illetve közreműködő szerepet vállal az önkormányzat ellátó rendszerének intézmények és gazdasági társaságok valamint gazdasági érdekeltségi körébe tartozó egyéb szervezeti, tulajdonosi működtetés döntéseivel és intézkedéseivel kapcsolatban. Elvégzi a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait. b) Nemzetközi projektmenedzsment feladatok Szakmai segítséget nyújt, illetve koordináló szerepet tölt be a stratégiának megfelelő nemzetközi forrásokból megvalósuló projektek megvalósításában. Együttműködve a Pénzügyi Főosztállyal gondoskodik a speciális pénzügyi elszámolások rendjének kialakításáról, és ezek végrehajtóinak szakmai segítséget nyújt. Képviseli a Hivatalt a feladatköréhez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. c) Gazdaságfejlesztési és várospolitikai feladatok: 14

15 A Hivatal érintett szerveivel együttműködve közreműködik az önkormányzat városmarketing és turisztikai koncepciójának kidolgozásában. Elősegíti, koordinálja a városfejlesztési koncepció, a gazdasági program, valamint a vagyonpolitikai koncepció érvényre juttatását. Részt vesz a mindenkor hatályos költségvetési törvény szerinti önkormányzati költségvetés összeállításában. Az önkormányzat fizetőkészségének megőrzése érdekében elemzi és értékeli az önkormányzat likviditási helyzetét. Véleményezi az évközi tervmódosításokat, a féléves, a háromnegyed éves beszámolókat. A megvizsgálja a társaságok által végzett önkormányzati feladatok ellátásának hatékonyságát, fenntarthatóságát, indokolt esetben bizonyos funkciók, feladatok összevonását. Elősegíti a felkészülést a közigazgatási szolgáltatások reformjából várhatóan az önkormányzatra háruló feladatok ellátására, a térségi közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok ellátásának megszervezéséből a hivatalra háruló tennivalókra. Együttműködik a Pénzügyi Főosztállyal az önkormányzat vagyongazdálkodásának következetesebbé és tervszerűbbé tételében és a tulajdonosi módszereinek kialakításában. Közreműködik az EIB hitelből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásban, az elszámolások teljes körű elkészítésében, ellenőrzésében, az ellenőrzések lebonyolításában. Összehangolja, koordinálja az önkormányzat Közgyűlése által meghatározott keretek között az önkormányzat tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok, egyéb szervek tulajdonosi irányításának, illetve befolyásolásának feladatait. Segíti a polgármesternek a Megyei Jogú Városok Szövetségében folytatott munkáját, a tevékenysége kapcsán felmerülő feladatok ellátását. Javaslatot tesz az önkormányzati, hivatali munkával összefüggő közvélemény kutatások, szociológiai felmérések elkészíttetésére, részt vesz az értékelésben. d) Egyéb koordinációs, civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: Figyelemmel kíséri az önkormányzat által felosztott támogatások hatékony felhasználását. Szervezi és ápolja a nemzetközi, a nemzetiségi, társadalmi és protokoll kapcsolatokat. Kidolgozza a civil szervezetekkel való együttműködés szabályait, folyamatosan nyomon követi működését. Előkészíti és működteti a civil szervezetek támogatásának szabályrendszerét. Részt vesz a civil szervezetek számára kiírt pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Döntésre előkészíti a civil és nemzetiségi szervezetektől érkező támogatási kérelmeket. e) A hivatal technikai működtetésével kapcsolatos feladatok: Koordinálja és felügyeli a Polgármesteri Hivatal illetve a Közgyűlés technikai működtetéséhez szükséges feladatok ellátását. Előkészíti a hivatal éves működtetésének és fejlesztésének terveit, a kapcsolódó bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket. Részt vesz a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működéshez szükséges eszközök használatának szabályozásáról szóló szabályzatok megalkotásában. Közreműködik a Hivatal pénzügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi feladatait érintő szabályzatok elkészítésében. 15

16 Koordinálja az Európa parlamenti, országgyűlési, önkormányzati képviselői választással valamint népszavazással kapcsolatos beszerzési és technikai feladatokat. Gondoskodik a képviselők feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításáról. Előkészíti a hivatal feladatainak ellátásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat. Koordinálja a Hivatal áruszállítási feladatait, felügyeli a személyszállítási feladatokat elvégezteti a gépjárműhasználathoz tartozó nyilvántartásokat. Koordinálja és felügyeli az irodaszer, nyomtatvány, hírlap és könyv raktározási, kiadmányozási beszerzési és nyilvántartási feladatokat. Megrendeli és felügyeli a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat részére a nyomdai szolgáltatásokat. Szervezi a Polgármesteri Hivatal épületeiben a karbantartási, felújítási és beruházási feladatokat, intézi a kapcsolódó pályázatokat illetve beszerzéseket. Biztosítja az épületek tűzvédelmi, érintésvédelmi, energetikai felülvizsgálatát. Koordinálja a reprezentációs előkészítő feladatokat. Ellátja a működéshez kapcsolódó kiadások szakmai teljesítésnek igazolását, nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat. Gondoskodik a beérkező számlák ellenőrzéséről és a megfelelő mellékletekkel történő ellátásukról. Felügyeli az Önkormányzat közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos gépjármű üzemeltetési és mobilszolgáltatási feladatait. 2.) A Városi Főépítészet főbb feladatai: a) Településrendezési feladatok: Irányítja a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és szabályozási terv) készítésével, egyeztetésével, jóváhagyásával, módosításával, karbantartásával, változásvezetésével kapcsolatos eljárásokat. E körben egyes feladatokat közvetlenül lát el. Elkészíti az előző ponttal összefüggő testületi előterjesztéseket, javaslatokat. Ellátja a településrendezési eszközök egyeztetésével összefüggő tájékoztatási, nyilvánossági feladatokat. Indokolt esetben szakmai egyeztetést szervez a rendezési tervek jóváhagyását megelőzően. Ellátja a megbízói feladatokat a településrendezési eszközök tervezésével kapcsolatban. A településrendezési eszközök készítése során együttműködik a tervezővel, kezdeményezi a közcélú fejlesztések megvalósítását szolgáló építési és telekalakítási tilalom elrendelését, felülvizsgálja az elrendelt tilalmak szükségességét. A településrendezési eszközök készítése során elősegíti a vagyongazdálkodási és műemlékvédelmi szempontok érvényesítését. Részt vesz a szomszédos települési önkormányzatok településrendezési eszközeinek véleményezési eljárásában, a polgármester véleményét előkészíti, ha szükséges az egyeztető tárgyaláson részt vesz. Tájékoztatást ad, konzultációt biztosít a településrendezési eszközök tartalmáról, értelmezéséről, megkeresésre a hatósági és egyéb eljárásokhoz szakvéleményt készít. Képviseli a területrendezési szempontokat a szakbizottságokkal való kapcsolattartás terén és az előterjesztések elkészítésénél. Irányítja a jogszabályi kötelezettség alapján elkészítendő új településrendezési eszközök elkészítését (közbeszerzési eljárás, előkészítő munkarészek, adatszolgáltatás, stb.) b) Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok: 16

17 Gondoskodik a helyi építészeti értékek védelméről. Aktualizálja az építészeti örökség helyi védelméről szóló 37/2002. (VI.28.) önkormányzati rendeletet. Ennek során új értékek védelem alá helyezéséhez szükséges eljárást folytat le, nyilvántartási dokumentációt készíttet az előzetesen kiválasztott tervezővel. Elkészíti a védési eljárás lefolytatásához a testületi döntésekhez szükséges előterjesztéseket, állásfoglalásokat, határozatokat és rendeleteket. Számba veszi az építészeti örökség védett és helyi védelemre érdemes elemeit, azokról nyilvántartást vezet, fejlesztésükre javaslatot és szakmai koncepciót készít. Előkészíti a testületi döntéseket a védett területeken lévő önkormányzati ingatlanok hasznosítását és fejlesztését illetően. Kapcsolatot tart a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával és a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával, egyeztet az örökségvédelem tárgyát érintő tervezési, fenntartási, üzemeltetési kérdésekben. c) A településkép védelmével kapcsolatos feladatok: Ellátja a Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet alkalmazásával és betartásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a rendelet szerint a településképi véleményezési eljárások, a településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezési eljárások lefolytatásában, dokumentálásában. A településképi véleményezési és bejelentési eljárásokkal kapcsolatban tájékoztatást ad, előzetes konzultációt biztosít. Aktualizálja a Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendeletet. A településkép védelmével kapcsolatos eljárások során együttműködik a Hatósági Főosztály Műszaki Osztályával, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával. d) Az önkormányzati tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatok: A városi főépítész, mint elnök vezetésével működteti az önkormányzati tervtanácsot. Ellátja a tervtanácsi véleményezéshez kapcsolódó szakmai, adminisztratív és technikai feladatokat. A tervtanácsi véleményezéssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást ad, tervkonzultációt biztosít. e) Beruházás- és projekt-előkészítéssel kapcsolatos feladatok: Közreműködik a város által kezdeményezett városfejlesztési, ingatlanfejlesztési, városépítészeti és építészeti beruházások a tervezési programjainak kidolgozásában. Előkészíti a beruházáshoz kapcsolódó településtervezési eszközök módosítását. Közreműködik a beruházásokhoz kapcsolódó tervezés és az engedélyezés folyamatában. Nyomon követi a városrehabilitációs és városfejlesztési projektek és folyamatokat, értékeli az elért eredményeket. Előkészíti a városépítészeti és településtervezési tervpályázatokat. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos feladatok: 17

18 Közvetít a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (Városfejlesztési Társaság) és az Önkormányzat egyes szervei és testületei valamint vezetése között Az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság között kötendő városfejlesztési közszolgáltatási szerződés és annak mellékleteit képező külön-megállapodások ügyintézése, azok aktualizálásának kezdeményezése. f) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: Véleményezi az önkormányzat ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos ügyeket. Előkészíti a stratégiailag/városfejlesztési szempontból jelentős önkormányzati ingatlanok hasznosítását, értékesítését. Ennek során részt vesz a befektetők megkeresésében, egyeztet a városrendezési kérdésekben. Az önkormányzat felé jelzett ingatlanvételi szándékokra területeket tár fel, épületeket keres. A vagyonhasznosításhoz esetenként szükséges építészeti, városrendezési és befektetői pályáztatást lebonyolítja. g) A stratégiai tervezéssel és a fejlesztési döntések előkészítésével kapcsolatos feladatok: Közreműködik a város stratégia terveinek (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia) és az egyéb szakmapolitikai koncepciók, stratégiák előkészítésében és azok aktualizálásában az illetékes szakterületek felelőseivel együttműködve. A stratégiai feladatok teljesülésének nyomon követése, szükség esetén a stratégiák módosításának, aktualizálásának kezdeményezése Közreműködik az akcióterületi tervek kidolgozásában és a stratégiai dokumentumok alkalmazási rendszerének kialakításában. Részt vesz a településfejlesztéssel kapcsolatos rendeletek előkészítésében, szakmai véleményezésében. h) A térinformatikai döntéstámogató rendszerrel kapcsolatos feladatok: Részt vesz a város térinformatikai döntéstámogató rendszerének fejlesztésében, adatbázisának kialakításában és folyamatos karbantartásában. Adatokat szolgáltat a városi projektek, beruházások döntés előkészítési folyamatánál. Előkészíti a város döntéstámogató térinformatikai rendszerének fejlesztésével kapcsolatos pályázatokat és beruházásokat. Közreműködik a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezetek előkészítésében. i) Általános, együttműködési és koordinációs feladatok: Értékeli a város helyzetét, annak fejlesztésére javaslatot tesz. Szakmai segítséget nyújt az önkormányzat szakbizottságának munkájához. Állásfoglalásával segíti a jegyző hatósági feladatainak gyakorlását végző szakmai osztályok, elsősorban a Hatósági Főosztály keretében működő Műszaki Osztály munkáját. 3.) A Szervezési és Jogi Főosztály főbb feladatai: a) Jogi és törvényességi feladatok Elősegíti a jegyző hivatalirányítói, jogalkalmazói, törvényességi felügyeleti hatáskörének gyakorlását, külső kapcsolattartását. Figyelemmel kíséri az önkormányzati hatáskörök alakulását, javaslatot tesz a hivatali szervezet korszerűsítésére, az egységes polgármesteri hivatalon belül hatáskörök átcsoportosítására. 18

19 Az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben tájékoztatást, adatot, szakmai véleményt és jogértelmezést ad a közgyűlés, az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a főosztályok (egyéb belső szervezeti egységek) részére. Közreműködik az önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében, szerkesztésében. Részt vesz önkormányzati felterjesztések, állásfoglalás kérések, megkeresések, vélemény-nyilvánítások, kifogások és kezdeményezések jogi megalapozásában és kidolgozásában. Figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő központi jogalkotást, jelzi az önkormányzat érdekét sértő vagy az alapjogokkal ellentétes megnyilvánulásokat és tendenciákat. Véleményezi a Baranya Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételeket, közreműködik az intézkedés vagy válaszlevél-tervezet kidolgozásában. Közreműködik az önkormányzatot érintő törvények, egyéb jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezésében és az ezzel kapcsolatos javaslatok kialakításában. Előkészíti a megállapodás-tervezeteket, nyilatkozatot, szerződést, alapszabályt, alapító okiratot a közérdekű kötelezettségvállalásokat, illetve az önkormányzati vagyon elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét és más célú hasznosítását célzó döntéseket. Előzetesen véleményt nyilvánít az önkormányzat által kötendő szerződésekről, azokat ellenjegyzi. Részt vesz a közszolgáltató, illetve a gazdasági társaságok átalakításával, intézmények átszervezésével kapcsolatos elemzések, javaslatok kidolgozásában, jogi természetű problémák értelmezésében és megoldásában. Erre irányuló megbízás esetén a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos - anyagi, fegyelmi felelősségre vonási-eljárásokat folytat le. Ellátja a polgári, büntető, munkaügyi, gazdasági és közigazgatási peres, valamint nem peres bírósági eljárásban az önkormányzat és szervei jogi képviseletét. Képviselőként eljár cégbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben. Figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő ítélkezési gyakorlatot, elemzi a tapasztalatokat és ennek alapján tájékoztatást ad, intézkedést kezdeményez. Vizsgálja a Hivatal (jegyző) határozatait másodfokon megváltoztató vagy megsemmisítő döntések bírósági megtámadásának szükségességét és lehetőségét. Véleményezi a Hivatal (jegyző) által hozott határozatok ellen tett ügyészi intézkedések, benyújtott óvások megalapozottságát. Segítséget nyújt főosztályok (belső szervezeti egységek) között felmerülő hatásköri, jogértelmezési viták eldöntésében. Előkészíti a tisztségviselők közvetlen hatáskörébe tartozó döntéseket. Közreműködik a testületi előterjesztések előzetes törvényességi vizsgálatában, az e- közgyűlés LOGO rendszerben meghatározott feladatok ellátásával. Figyelemmel kíséri az önkormányzat feladat- és hatáskörét, valamint az önkormányzati rendeletben szabályozott kérdéseket érintő jogszabályváltozásokat, javaslatot tesz az e miatt esetleg szükséges intézkedésekre, módosításokra. Részt vesz a hivatal működésére vonatkozó szabályzatok előkészítésében. Koordinálja a Hivatalban tevékenykedő jogtanácsosok munkáját, szükség esetén szakmai iránymutatásokat ad részükre. Közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, végrehajtása megszervezésében. Közreműködik általános és céljellegű törvényességi ellenőrzésben. Ellátja az önkormányzatot és intézményeit érintő, a szakmai főosztályok, intézmények által előkészített közbeszerzési eljárások, pályázatok szakmai és törvényességi felügyeletét, segíti a szakmai főosztályok ez irányú tevékenységét. Az önkormányzat által alapított közalapítványokat nyilvántartja, az alapító okiratok alapján a változásokat figyelemmel kíséri, kezdeményezi a változások bírósági nyilvántartáson történő átvezetését. 19

20 Előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok és a részönkormányzatokat érintő jegyzői hatáskörbe tartozó törvényességi felügyeleti intézkedéseket. b) Humánpolitikai feladatok: Végzi az új dolgozók felvételével és a közszolgálati jogviszony megszüntetésével összefüggő feladatokat. Elkészíti a Hivatal teljes állományára vonatkozó átsorolásokat. Nyilvántartja a minősítéseket. Előkészíti a jutalmak, elrendelt helyettesítések, rendkívüli munkavégzések kifizetését. Előkészíti a cafetéria juttatással kapcsolatos nyilatkozatokat, kimutatásokat és megküldi a Pénzügyi Főosztálynak a kifizetések lebonyolítása érdekében. Elkészíti a létszámgazdálkodással kapcsolatos kimutatásokat. Nyilvántartja a köztisztviselők adatállományát és negyedévente létszámkimutatást készít a Pénzügyi Főosztálynak. Ellátja a képviselők, tanácsnokok, szakértők és gyakornokok tiszteletdíjával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a szabályzatok (cafetéria, autóbuszbérlet, adatvédelmi, tartalékállomány működési szabályzata, stb.) elkészítésében. Intézi a közigazgatási alap-, szak-, és ügykezelő vizsgákra történő jelentkezéseket, a tanfolyamon történő részvételt. Engedélyezteti a hivatali dolgozók konferenciákon, továbbképzéseken való részvételét. Elkészíti az egyes dolgozókkal kötendő tanulmányi szerződéseket, a hivatali szabályzat alapján. Ellátja a Hivatal főosztályainál megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók alkalmazásával, illetve a Nemzetiségi Tanács tagjainak megbízásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a személyi anyagok naprakész nyilvántartásáról. Vezeti a tisztségviselők és főosztályvezetők szabadságának nyilvántartását. A köztisztviselők és munkavállalók szabadságát kezeli a KIR rendszerben. Figyelemmel kíséri a főosztályok szabadságolási ütemtervét, nyilvántartja a nyári szabadságokkal kapcsolatos helyettesítéseket, erről jelentést ad a tisztségviselők felé. Elküldi a szükséges változás-jelentéseket a MÁK felé. Megadott határidőre gondoskodik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról. Végzi a közlekedési költségtérítés engedélyeztetését (távolsági autóbuszbérlet, gépkocsi-átalány.) Munkáltatói igazolásokat ad ki. Nyilvántartja a képviselők, köztisztviselők vagyon-nyilatkozatait. - Előkészíti a teljesítmény-értékeléseket és nyilvántartja azokat. - A jegyző és a polgármester utasítása alapján ellátja a megbízási-, vállalkozási,- és munkaszerződések elkészítésével kapcsolatos feladatokat Végzi a munkaszerződéssel felvett dolgozókkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat. c) Szervezési és választási feladatok: Előkészíti a Közgyűlés, a bizottságok, településrészi testületek üléseinek összehívását, biztosítja működésük technikai feltételeit, ellátja a tevékenységükkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Kapcsolatot tart a bizottságok, a településrészi testületek munkáját segítő belső szervezeti egységekkel. Felkérés alapján segítséget nyújt a képviselői munka ellátásában. Elkészíti a Közgyűlés jegyzőkönyvét, gondoskodik a felterjesztéséről. Gondoskodik a testületi határozatok felelősök részére történő eljuttatásáról. Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, az érintettek részére történő megküldéséről. Nyilvántartja az önkormányzati rendeleteket, határozatokat, állásfoglalásokat. Jelentést kér a lejárt határidejű határozatokról. 20

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 03-3/101-3/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 3 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 2 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 2

T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 2 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 2 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 2 II. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 III. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (1) és (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben