I I. é v f o l y a m 2. s z á m m á j u s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s"

Átírás

1 I I. é v f o l y a m 2. s z á m m á j u s H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: 10 év 8 konferencia 1 A MELLearN konferencia után 2 A tanulás minısége 5 Roma fiatalok és felnıttek szak- és továbbképzése 7 A MELLearN konferencia képekben 8 Megjelenik kéthavonta. Lapzárta: megjelenés elıtti hónap 20-án Fıszerkesztı: Kálmán Anikó MELLearN, ügyvezetı elnök Szerkesztı: Gálovits Zsuzsa menedzser-asszisztens Mohácsi Márta adjunktus, Nyíregyházi Fıiskola 1 0 é v - 8 k o n f e r e n c i a A MELLearN Felsıoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület és a Szent István Egyetem közös szervezésében, április között került megrendezésre a 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Verseny és együttmőködés, az innovatív felsıoktatás címmel. A modern piacgazdaságokban a gazdasági szereplık beleértve a felsıoktatási intézményeket is természetes módon versenyben állnak egymással. A szereplık között azonban nem csak érdekellentét, hanem érdekközösség is van. Az érdekközösség felismerése alapján jött létre a MELLearN Egyesület. Az egyesület gazdag 10 éves tevékenysége jó keresztmetszetét adja annak, hol találhatók a közös pontok. A teljesség igénye nélkül néhány fontos tevékenységi cél: regionális és térségi képzési igények közös feltárása a képzés minıségi sztenderdjeinek közös biztosítása hazai és nemzetközi képzési piacok közös feltárása képzési módszerek közös fejlesztése az életen át tartó tanulással kapcsolatos közös érdekvédelmi tevékenység szervezett információs kapcsolatok és együttmőködés a hazai szakpolitikával, szociális partnerekkel, nemzetközi szervezetekkel együttmőködés források szerzésében, fejlesztési projektek megvalósításában.

2 2 II. évfolyam 2. szám A MELLearN konferencia után - beszámoló - A hálózat ebben az évben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját, melynek alkalmából az éves konferenciának a Szent István Egyetem (Gödöllı) adott otthont. A konferencia célja a hagyományoknak megfelelıen az aktuális évi EU prioritásra koncentrálva az aktív idısödés és a generációk közötti szolidaritás témakörének összekapcsolása az életen át tartó tanulással, valamint az elmúlt tíz év hálózati mőködésének, tapasztalatainak elemzése, értékelése, bemutatása volt. A konferencia célcsoportja: a felsıoktatás vezetıi, döntéshozói, oktatással és felnıttképzéssel foglalkozó szakemberek, valamint mindazok, akik a felsıoktatás Lifelong Learning stratégiájának átalakításában közremőködnek, ugyanakkor az érintett partnerintézmények: Magyar Rektori Konferencia, Duna-menti Rektori Konferencia; a határon-túli felsıoktatási intézmények szakemberei, a felsıoktatással együttmőködı cégek, vállalatok, és a gazdaság különbözı szektorainak képviselıi. A konferencia négy szekcióban dolgozott: A.) Intergenerációs együttmőködés, intergenerációs tudástranszfer B.) Mőködı hazai modellek a felsıoktatásban C.) Az életpálya tanácsadás modelljei D.) Versenyképesség a felsıoktatásban A 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia megnyitóján köszöntıt mondott Dr. Michéli Erika, a Szent István Egyetem külkapcsolati rektorhelyettese és Prof. Dr. Rédey Ákos, a MELLearN Egyesület elnöke. Tíz év után a következı tíz év elé címmel Prof. Dr. Szendrı Péter a Szent István Egyetem rector emeritusa az Egyesület elsı elnöke - rövid áttekintést tartott a hálózati együttmőködésrıl. Dr. Kálmán Anikó, a MELLearN Egyesület ügyvezetı elnöke összefoglaló elıadásában az egyesület elmúlt tíz évének tevékenységérıl számolt be. Dr. Erdei Gábor, a Debreceni Egyetem adjunktusa mutatta be a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete által készített felmérést a MELLearN Egyesület tíz éves munkájáról, a hálózat tagjainak kérdıíves vizsgálata alapján. A jubileumi év utolsó felszólalójaként Kovács Anett Jolán, a Szegedi Tudományegyetem andragógia MA szakos hallgatója értékelte az Egyesület által szervezett Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciákat.

3 3 II. évfolyam 2. szám A plenáris elıadások Helen Keogh, Európai Uniós felnıttképzési szakértı prezentációjával folytatódott aki Felnıtt tanulók az európai felsıoktatásban: eredmények és kihívások címmel tartott informatív és tartalmas elıadást. A résztvevık meghallgatták Dr. Székely Mózes, Felsıoktatási Tervezési Testület elnökének elıadását a felsıoktatás-fejlesztés aktuális kérdéseirıl. A plenáris elıadások után Prof. Dr. Rédey Ákos, Prof. Dr. Szendrı Péter és Dr. Kálmán Anikó oklevelet nyújtott át a konferencia elıadóinak. Az Egyesület jubileumi évére emlékezve, azok a szakemberek is elismerésben részesültek, akik munkájukkal hozzájárultak a MELLearN mőködéséhez és fejlıdéséhez. A konferencia programja az A és B párhuzamos szekciókkal folytatódott. Az szekciók témakörei: A.) Intergenerációs együttmőködés, intergenerációs tudástranszfer: szakmák átadása a generációk között, az idısek tapasztalatainak hasznosítása a munkahelyen és a családban, Idısek Tanácsa tapasztalatok. B.) Mőködı hazai modellek a felsıoktatásban: jó gyakorlatok bemutatása az intézmények és a vállalatok közötti együttmőködésben, hazai és nemzetközi modellek a hálózati mőködésre, hazai és EU-s pályázatokban megvalósult jó modellek, gyakorlatok bemutatása. A konferencia második napja kerekasztal-beszélgetéssel kezdıdött, amelynek témája a MELLearN Egyesület elmúlt 10 éves tevékenysége és a konferencia aktuális témája volt. A kerekasztal-beszélgetés levezetı elnöke Dr. Veres Pál a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense volt. A kerekasztalbeszélgetés résztvevıi: Prof. Dr. Molnár József (rector emeritus, Szent István Egyetem), Dr. Szabó István (dékán, Szent István Egyetem), Dr. Katona György (dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem), és Dr. Mohácsi Márta (fıiskolai adjunktus, Nyíregyházi Fıiskola) voltak. A kerekasztal-beszélgetés után a konferencia a C és a D párhuzamos szekciókkal folytatódott. A szekció témakörei: C.) Az életpálya tanácsadás modelljei: az életpálya tanácsadás modelljei Magyarországon és az EUban, az életen át tartó tanulás és az életpálya tanácsadás kapcsolata, az emberi erıforrás fejlesztés a felsıoktatásban. D.) Versenyképesség a felsıoktatásban: mennyire versenyképes és innovatív a magyar felsıoktatás, vonzó-e és mennyire a magyar felsıoktatás, intézményi adatok a versenyképesség témáiról, a külföldi és Erasmus-os diákok tapasztalatainak összegzése a magyar felsıoktatásról.

4 4 II. évfolyam 2. szám A rendezvénynek adatbázisunk szerint 84 regisztrált résztvevıje volt. A konferencia sikereséhez, köszönjük a szponzorok támogatását: - OTP Bank Nyrt. (fıtámogató) - Szent István Egyetem Felnıttképzési és Szaktanácsadási Központ - Széchenyi István Egyetem - Debreceni Egyetem - LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítvány - Rexpo Kft. - Microsoft Magyarország Kft. Külön köszönet Reinhardtné Barkóczy Emesének a Szent István Egyetem Felnıttképzési és Szaktanácsadási Központ vezetıjének a szervezésért, a kulturális mősorért és a sommelier-ért. A konferencia második napján, április 27-én órai kezdettel a MELLearN Egyesület megtartotta évi rendes közgyőlését. A közgyőlésen 17 tagintézmény képviselıje jelent meg. A közgyőlés levezetı elnöki feladatait Prof. Dr. Rédey Ákos, az Egyesület évben megválasztott elnöke látta el. A közgyőlés elfogadta a évi ügyvezetıi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a évi munkatervet. A közgyőlés új tagként Prof. Dr. Szabó Gábor Professzor Urat a Szegedi Tudományegyetem rektorát az elnökség tagjává választotta, Dr. Kálmán Anikót három évre az Egyesület ügyvezetı elnökévé nevezte ki. A konferencia értékelése jelenleg is tart. Az eddig beérkezett értékelı lapok és visszajelzések alapján elmondható, hogy a résztvevık elégedettek voltak a konferencia szakmai munkájával és a szervezéssel is. A 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciára megjelent a 7. MELLearN Konferencia kiadványa a Széchenyi István Egyetem támogatásával. A konferencia kapcsolódó dokumentumai elérhetık a honlapon.

5 5 II. évfolyam 2. szám A tanulás minısége a felsıoktatásban Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felsıoktatás-menedzsment Intézeti Központja A tanulás minısége a felsıoktatásban címmel konferenciát rendez. A konferencia idıpontja: május A konferencia helyszíne: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 1075 Budapest, Kazinczy u Aula A konferencia programja 9:00-9:30 Regisztráció 9:30-9:50 Megnyitó Dr. Borsodi Csaba (Eötvös Loránd Tudományegyetem, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese) Dr. Halász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Felsıoktatás-menedzsment Intézeti Központ, központvezetı) 9:50-10:30 Plenáris elıadás I. 9:50-10:15 Kognitív tudomány, tanuláskutatás és tanulás Dr. Pléh Csaba (Eszterházy Károly Fıiskola, egyetemi tanár) 10:15-10:30 Reagálás Kovács István Vilmos (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Felsıoktatás-menedzsment Intézeti Központ, központvezetıhelyettes) :50 Kávészünet 10:50-11:30 Plenáris elıadás II Képzési programok tervezése, értékelése és folyamatos fejlesztése Dr. Sonkoly Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történeti Intézet, tudományos és külügyi intézetigazgató-helyettes, Erasmus Mundus programkoordinátor) Reagálás Derényi András (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Országos Kredittanács Irodája, vezetı) Plenáris elıadás III Intézményi stratégia, szervezeti innováció, tanulásfejlesztés Dr. Szabó Péter (Kodolányi János Fıiskola, rektor, Kulturális Tanulmányok Tanszék, tanszékvezetı) Reagálás Dr. Veres Pál (Nemzeti Erıforrás Minisztérium, ny. szakmai tanácsadó, egyetemi docens)

6 6 II. évfolyam 2. szám Szendvicsebéd Poszterbemutató A tanulás minısége a felsıoktatásban: közös gondolkodás a kihívásokról és megoldásokról ( World Café ) Panelbeszélgetés Moderátor: Dr. Kiss Paszkál (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológia Kar, oktatási dékánhelyettes) Résztvevık: Dr. Barcza Dániel (Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem, Design Intézet, intézetigazgató), Stéger Csilla (Oktatási Hivatal, Felsıoktatási Fıosztály, fıosztályvezetı), Dr. Temesi József (Budapesti Corvinus Egyetem, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, tanszékvezetı), Dr. Trencsényi László (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék, egyetemi docens), Dr. Weiszburg Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék, egyetemi docens), Pálvölgyi Krisztián (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi MA, hallgató) A konferencia zárása konklúziók Dr. Halász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Felsıoktatás-menedzsment Intézeti Központ, központvezetı) A konferenciára regisztrálni május 17-ig, az alábbi felületen lehet:

7 7 II. évfolyam 2. szám Roma fiatalok és felnıttek szak- és továbbképzése Együttmőködési megállapodást kötött az Országos Roma Önkormányzat és a Nyíregyházi Fıiskola. Az együttmőködési megállapodás egy keretmegállapodásra épül, melyet Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat május 20-án kötött, annak tudatában, hogy a Kárpát-medencében évszázadok óta sorsközösségben élı cigányság helyzete az elmúlt évtizedekben az élet számos területén romlott. A keretmegállapodásban a szerzıdı felek célként fogalmazták meg, hogy támogatják egy átfogó oktatási reformprogram kidolgozását és megvalósítását, amely révén roma fiatal szakmunkásképzı iskola keretében szerezhet piacképes szakmát. A keretmegállapodás segíti továbbá roma tehetséges fiatal felkészítését, hogy megfeleljen a felsıfokú oktatásban való részvétel feltételeinek. A keretmegállapodás a szak- és felnıttképzés területén szakiskolai végzettségő felnıtt roma piacképes szakképzését és további felnıtt roma alapfokú készségfejlesztési programokban való részvételét támogatja. Az Országos Roma Önkormányzat és a Nyíregyházi Fıiskola március 21-én aláírt együttmőködési megállapodásban vállalja, hogy közös pályázatokkal segíti a keretmegállapodásban foglalt vállalások és célok megvalósítását. Kölcsönösen együttmőködnek az Új Széchényi Terv keretében valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulási Operatív Program (TÁMOP) keretei között kiírt pályázatokon való részvétellel. Az együttmőködési megállapodást Farkas Flórián az Országos Roma Önkormányzat elnöke és Prof. Dr. Jánosi Zoltán a Nyíregyházi Fıiskola rektora ünnepélyes keretek között írta alá.

8 8 II. évfolyam 2. szám A MELLearN konferencia képekben

9 9 II. évfolyam 2. szám

10 10 II. évfolyam 2. szám

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

PROGRAM I. ORSZÁGOS GERONTOLÓGIA-OKTATÁSI SZAKMAI KEREKASZTAL 2010

PROGRAM I. ORSZÁGOS GERONTOLÓGIA-OKTATÁSI SZAKMAI KEREKASZTAL 2010 PROGRAM I. ORSZÁGOS GERONTOLÓGIA-OKTATÁSI SZAKMAI KEREKASZTAL 2010 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ és a Preventív Gerontológiai és Geriátriai

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Projektmenedzsment Hírlevél 2007. május

Projektmenedzsment Hírlevél 2007. május PMI Budapest, Magyar Tagozat Projektmenedzsment Hírlevél 2007. május Hírlevelünk tartalmából: Víziós köszöntı (2. oldal) Aktuális rendezvények (3. oldal) Összefoglaló a május 3-i PMP klubról (4. oldal)

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Kovács Erzsébet Michaletzky György Száz János 1 : Aktuárius mesterek képzése 2. 2009-ben indul a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

Kovács Erzsébet Michaletzky György Száz János 1 : Aktuárius mesterek képzése 2. 2009-ben indul a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak Kovács Erzsébet Michaletzky György Száz János 1 : Aktuárius mesterek képzése 2 2009-ben indul a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak A háromszintő képzés hazai meghonosítása tette lehetıvé a biztosítási

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tartalom. Egész életen át tartó tanulási program/comenius szakmai továbbképzés

Tartalom. Egész életen át tartó tanulási program/comenius szakmai továbbképzés 2009.június 19. 37. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Eötvös József Fıiskola, Pályázati Iroda, Szegedi út 2., 5. szoba, Baja, 6500 www.ejf.hu palyazati.iroda@ejf.hu 79/524-624/164; /188 FAX: 79/527-633 Köszöntı

Részletesebben

A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben. workshop. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24.

A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben. workshop. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24. A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben workshop Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24. Felels kiadó: MELLearN-Felsoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület az EULLearN

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok Tanításunk során egyik legfontosabb dolog a fogalmak tisztázása, az összefüggések megértése. Engedni kételkedni a tanulót, addig hagyni gondolkozni, amíg az elsajátított ismereteket meg nem emészti és

Részletesebben

2008. január 21 2008. február 20-ig

2008. január 21 2008. február 20-ig 2008. január 21 2008. február 20-ig 1. Januárban a Pécsi Akadémiai Bizottság szekció ülésén tartott előadást Zsebéné Dobó Mariann, a Politológia Tanszék tanársegéde. Előadásának címe az Ifjúsági érdekérvényesítés

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza

FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza FELHÍVÁS a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad).

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad). KRONOLÓGIA 2000. március 16. A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetıi hozták létre. Az Alapítvány vezetı testülete

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben