Az angol-amerikai szleng a műfordítás szempontjából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az angol-amerikai szleng a műfordítás szempontjából"

Átírás

1 MAGYAR NYELVŐR 115. ÉVFOLYAM * OKTÓBER DECEMBER * 4. SZÁM Az angol-amerikai szleng a műfordítás szempontjából 1.1. A modern amerikai irodalom fordításának szempontjából rendkívül időszerűekké váltak az úgynevezett,,ekszpresszív amerikai köznyelv", vagyis a szleng adekvát megfeleltetésének kérdései. E kérdések megválaszolása, sőt már egyszerű felvetésük is, számos részkérdés tisztázását követelné meg. A kiinduló pont természetesen a fordításelmélet idevágó kérdéseinek köre lehetne elsősorban. Ám mivel a fordítás általános lingvisztikai elméletének felépítése elképzelhetetlen a nyelvészeti diszciplínák e témakörrel kapcsolatos kérdéseinek a vizsgálata nélkül, nem lehet megkerülni azokat a problémákat sem, melyek a szó szorosabb értelmében nem tartoznak határozottan a fordításelmélet tartományába, hanem inkább és elsősorban más nyelvészeti szakterületek, a mikro- és makrolingvisztika: az általános, speciális és összehasonlító nyelvészet, a szleng esetében pedig a szociolingvisztika hatáskörébe sorolhatók. Ez a vizsgálat tárgyát illetően látszólagos hangsúlyeltolódást eredményez: a fordítói problémák mintegy háttérbe szorulnak a nyelvészeti problémákkal szemben. Ám úgy tűnik, a fordítás lingvisztikai elméletének mai követelményrendszere mellett ez elkerülhetetlen Nyilvánvaló: nem fordíthatunk adekvát módon angol-amerikai szlenget, ha annak lényegét és mibenlétét sem ismerjük, illetve nem tudjuk, melyik rétegnyelv lehet az a célnyelvben, melyre ekvivalens módon átültethető. Ezért elsősorban azt kellene megvizsgálnunk, milyen eredmények állnak a magyarországi műfordítók előtt a szlengkutatás terén. A szakirodalom áttekintése után a következők állapíthatók meg. Magyarországon, különböző előítéletekből kifolyólag, a szleng nyelvészeti és nem nyelvészeti körökben mindmáig olyan mostohagyermeke a nyelvtudománynak, melyre megrovóan, rosszallóan, legjobb esetben sandán illett tekinteni. Ezt már a különböző szakmegnevezések" is mutatják: zsargon, argó, huligán', vagány-, jassz- és tolvajnyelv, vagy legfeljebb vállveregetően: az ifjúság nyelve. Egyébként valamennyi megnevezés megtévesztő. Ezért aligha meglepő, hogy A mai magyar nyelv című egyetemi tankönyv meglehetősen elmarasztalóan definiálja azt, amit ezek a terminusok" jelölnek: a szleng (a tankönyvben tolvajnyelv"),,... általában közönséges, durva, használata mögött a társadalom igazi értékeinek a megvetése, cinizmus, gátlástalanság, szemtelen hányavetiség rejlik" (477). Jogosan írta tehát Kolozsvári Grandpierre Emil kesernyés iróniával: Kényelmes nép vagyunk, a tudományban is nagyon kényelmesek, következésképpen hajlunk sommás ítéletekre olyankor is, ha körültekintő elemzésre volna szükség" (Kolozsvári, 1979 : 128).

2 Igazságtalanok lennénk azonban, ha azt állítanánk, hogy Magyarországon nem is létezett rétegnyelvkutatás. A jelenségre a nyelvtudomány már régen felfigyelt, mégis a magyar szlengnek csak igen kis nyomtatott irodalma van. Ennek a tanulmánynak nem célja az áttekintés. A téma iránt érdeklődők részletesebben tájékozódhatnak ebben a kérdésben, ha Bárczi Géza A magyar nyelv múltja és jelene című könyvének V. fejezetéhez fordulnak (Bárczi, 1980: ), melyben a magyarországi szlengkutatás történetéről is beszámol Oláh Miklóstól (1536) Szirmay Istvánig (1924) tgy tehát Kolozsvárinak fentebb idézett kijelentése minden bizonynyal költői túlzás, de az igazságtól sincs távol. Mert igaz ugyan, hogy különböző folyóiratainkban, s főképpen a Magyar Nyelvőrben és a Magyar Nyelvben, rendszeresen jelennek meg cikkek és tanulmányok a magyar nyelv kodifikálatlan rétegeinek nyelvészeti kérdéseiről, s elvétve akadnak szógyűjtések is (pl. A mai magyar argó kisszótára, összeállította: Boross József és Szűts László), és,,sommás ítéletek" helyett tudományosan megalapozott következtetések is elhangzanak, de ugyanakkor a szakirodalom különböző módon vélekedik erről a nyelvről" (Erdős, 1988: 148), s a szleng szociolingvisztikai sajátosságai, használatának körülményei és egyéb kérdések még teljességgel tisztázatlanok. S bár a Nyelvművelő kézikönyv stiláris szempontból úgy minősíti a szlenget (argót), hogy szavai többnyire rendkívül expresszívek, mert nagyfokú környezetfelidéző jellemző erejük van" (Varsányi, 1988: 136), mégis, annak ellenére, hogy pontos adataink nincsenek megalapozott szociolingvisztikai kutatások híján" (Tolcsvai, 1988:401), szinte egyöntetű a vélemény a rétegnyelvek sajátosságait említő nyelvészeink körében, hogy a szleng (argó, jassznyelv, az utca nyelve stb.) olyan nyelvi jelenség, melynek számos értékes vonása mellett súlyos rákfenéje a trágárság" (Rácz, 1987: 6, Tolcsvai, 1985: ), s ezért használata mindenképpen kerülendő, vagy legalábbis csínján kell bánni vele". Végül, de nem utolsósorban, Kolozsvári megállapítása szlengkutatásunkat illetően már csak azért is igaz, mert nincsenek átfogóan összefoglaló és rendszerező műveink ebben a témakörben, nincsenek szógyűjtéseink, egy- és többnyelvű szlengszótáraink, melyek könnyen hozzáférhetőek lennének a szakemberek: a nyelvészek, irodalmárok, műfordítók és az egész nagyközönség számára. A hiányosság okait csak találgathatjuk, de elfogadni nem tudjuk. Mert ahogy Grétsy László mondotta a szlengről, Kosztolányit idézve, higygyék el, kedves olvasók, ez a gyerek élni fog" (Grétsy, 1987: 21) Ami az angol és amerikai szlenget illeti, úgy ennek a nyelvi jelenségnek ma már könyvtárnyi irodalma van. Már csak a tudós kutatók neveinek egyszerű felsorolása is oldalakat tenne ki (teljes bibliográfiát W. J. Bürke: The Literature of Slang with an Introduction by E. Partridge, New York, c. könyve tartalmaz). Természetesen a vélemények távolról sem egyöntetűek. A szlenggel foglalkozó összes kutatók doyenje, Eric Partridge, a Slang Today and Yesterday című alap jelentőségű művében a következőket írja: A szlenget könnyű használni, ám igen nehéz azzal a könnyed hozzáértéssel írni róla, melyet egy ilyen, látszólag teljesen egyszerű téma megkövetelne. Mert éppen a legegyszerűbb dolgok azok, melyeket a legnehezebb megfogni és szakszerűen megtárgyalni, mivel általában csak az első pillantásra tűnik úgy, hogy az adott témának az egyszerűsége a legszembeszökőbb" (Partridge, 1970: 1).

3 És csakugyan: már maga a terminus slang eredete sem egészen világos, s végleges tisztázása az etimológusokra vár. Az eddigi kutatások alapján a legvalószínűbb feltevés az, hogv az angol köznyelvi sling ige (melyet már Chaucer is használ: slingen wordes = szavakat mondfejt) múlt idejű melléknévi igenevének főnevesített alakja a skandináv slengja (hajít, dob) ige különböző ragozott alakjainak nyelvi interferenciája révén funkcionálisan újabb jelentéssel egészült ki, ami tulajdonképpen a kódok átkapcsolását mellőző ó-angol ó-skandináv nyelvi kontaktusok (non-code-switching language contacts) eredménye lehetett (Rot, 1984: 10). Partridge úgyszintén ezt a véleményt látszik megerősíteni, amikor a slang szó eredetijeként az ősi angolszász sling szót létesíti előnyben, és olyan, az alsóbb szintű rétegnyelvekből vett kifejezéseket sorakoztat fel, mint a to sling the hat (annak az országnak a nyelvét beszéli, ahol él); to sling off at (kigúnyol, kicikiz vkit), amely igen közel ál] a kevésbé ismert to slang (szid, igen durván megszólít vkit) kifejezéshez (Partridge, 1970: 2). Még nehezebb feladatra vállalkozunk, ha valamelyest elfogadható módon szeretnénk definiálni a szlenget. A különböző, sok esetben egymással szöges ellentétben álló definíciók tömkelegét tanulmányozva és elemezve Rot Sándor a következő szlengkutató iskolákat (trendeket) véli felfedezni: a genetív iskola, melynek képviselői a szleng eredetének vizsgálatából indulnak ki; a konstitutív iskola, mely a szókincs alapján próbálja definiálni a szlenget; az idioszinkrátikus iskola, mely úgy próbálja meghatározni a szleng lényegét, hogy vizsgálódásának középpontjába a szleng szavak kifejezőerejét, illetve múlékonyságát helyezi; az egyén szerepét kidomborító iskola, mely azt próbálja hangsúlyozni, hogy a szlenghasználat kimondottan az egyének szociális helyzetétől, illetve korától függ; s végezetül az ötödik iskola az, mely szembehelyezi a szlenget az irodalmi nyelvhasználattal (slang versus standard). Mindezeknek az iskoláknak vitathatatlanul sok erényük és tetszetős eredményeik mellett az a közös hibájuk, hogy tömör definíciók helyett bőbeszédű és magától a tárgytól eléggé eltérő meghatározásokkal élnek, ami nem éppen szerencsés dolog, ha pontos terminológiára és kérlelhetetlen tudományos módszerekre van szükség. Ily módon Rot Sándor arra következtetésre jut, hogy az egyetlen út, mely elvezethet a szleng meghatározásának kétségbeejtően rejtélyes megoldásához, csak akkor lesz járható, ha olyan pontosan körülhatárolt nyelvészeti fogalmakat használunk, mint a nyelvi rendszer, a nyelvi struktúra és a nyelvi norma. E terminusok segítségével a szleng a következőképpen definiálható: A szleng a nyelvi rendszer olyan lehetőségeinek a feltárása, amelyeket a nyelvi struktúra ezidáig nem gyakorolt (Rot, 1987: 10 1). f 2.1. Az eddig elmondottak a szlengre vonatkoznak általában. De mivel az amerikai irodalmi művek fordítása esetében elsősorban az amerikai szleng specifikus vonásait kell szem előtt tartanunk, nézzük, mi a kettő között, az angol és az amerikai szleng között a különbség. Virginia Wolf szavai szerint,,az amerikaiak azt teszik, amit az Erzsébet korabeli angolok tettek: új szavakat hoznak létre, és ösztönösen saját szükségleteikhez idomítják a nyelvet" (idézve Mencken, 1980: 45). S tették ezt a kezdet kezdetétől. így jött létre az angol nyelv makrostruktúrájában egy új variáns: az amerikai angol. S ez a nyelv saját törvényeinek engedelmeskedve, saját medrét követve fejlődött. Ezért aligha csodálkozhatunk azon, hogv a két nyelvi variáns között lényeges hangtani, lexikai, grammatikai és helyes-

4 írási különbségek vannak. Inkább azon csodálkozhatunk, hogy a két angol nyelv nem vált el egészen egymástól, s tulajdonképpen, ha jobban megfigyeljük, alig van számottevő különbség a kettő között. Ennek lingvisztikai magyarázata röviden a két nyelvi variáns állandó és manapság csak fokozódó kölcsönhatása. A kölcsönhatás és az eltérések egyaránt az angol és az amerikai szleng esetében is megfigyelhetők. Az eltérések időnként és helyenként, a két nyelvi variáns eltérő fejlődéséből kifolyólag, meglehetősen jelentősek is lehetnek, de semmi esetre sem annyira, mint azt E. Weekley jelezte még 1929-ben:,,Ha az amerikai karakter, a sztenderdizálássál kapcsolatos hajlandósága ellenére, a jövőben is csak annyira fog ragaszkodni az irodalmi normához, mint jelenleg, akkor a beszélt amerikai nyelv esetleg annyira el fog térni az angoltól, mint a jiddis a klasszikus hébertől" (Weekley, 1930: 56). Az egyik legszembeszökőbb különbség a két köznyelvi variáns, s ezen belül az angol és az amerikai szleng között az, hogy az amerikai, mely állandó kapcsolatban áll a különböző nemzetiségű bevándorlók nyelvével és nyelvi szokásaival,,,sokkal vendégszeretőbben fogadja a jövevényszavakat, mint a konzervatívabb brit angol" (Mencken, 1966: 208). A tömeges szógyártás is inkább amerikai vonás. Ezzel kapcsolatban Mencken megjegyzi, hogy nincsenek pontos adatai arra vonatkozóan, hány új szó születik az Egyesült Államokban évente, de általános becslések szerint számuk a háromezret is meghaladja,,,s ez igen figyelemreméltó jelenség még akkor is, ha ezeknek a szavaknak jelentős hányada feledésbe is vész" (Mencken, 1966: 324). így érthető E. Partridge-nak az a megállapítása, hogy az amerikai szleng viccesebb és bohémabb, mint az angol, és az, ami bohém, ritkán hosszú életű (Partridge, 1970: 304) Az amerikai szleng specifikus vonásairól szólva okvetlenül meg kell említenünk azt is, hogy sokkal nehezebben választható külön a dialektusoktól, a köznyelvtől és az alvilág nyelvétől, mint az angol, bár talán könnyebben elválasztható a standard nyelvhasználattól. Azért nehezebb ez az elválasztás, mert az amerikai nyelvjárásoknak egészen mások a jellemzőik. A lakosság túlnyomó többsége egy nyelvjárást beszél, az úgynevezett General Americant, azaz a Midland vagy Western dialektust (Marckwardt, 1980: 139). Nyilván Mencken is ezt a kétharmados többséget tartotta szem előtt, amikor azt írta, hogy,,a szokások, az erkölcs és a politikai nézetek átestek egy olyan egységesítési folyamaton, amely az amerikai evolúció egyik legnagyszerűbb aspektusa" (Mencken, 1980: 305). Mencken szerint Amerikában tulajdonképpen nem is beszélhetünk nyelvjárásokról. A legújabb kutatások azonban sok esetben mást bizonyítanak, nevezetesen azt, amit McKnight már a 20-as években megállapított:,,a szókincs helyi variációi mindenütt megfigyelhetők" (McKnight, 1923: 1). Ám amint arra már Glenna Ruth Pickford is felfigyelt az ötvenes években kiadott, de sokáig észrevétlenül maradt úttörő jelentőségű tanulmányában, az urbanizációval együtt járó tényezők sokkal fontosabbak az amerikai nyelvjárások tanulmányozása szempontjából, mint a földrajziak. Annál is inkább, mert, amint az az 1960-as évek nyelvjárási kutatásaiból kiderült, a modern Amerika nyelvhasználatában nem valamelyik vezető dialektus a döntő. Létrejött az úgynevezett Network Standard, az a fajta angol televíziós nyelvjárás", amely a követendő példa a mai Amerikában. Amerika nemzetiségileg orientált és nagyfokúan mobilis lakossága a standard nyelvjárásnak ezt a koncep-

5 cióját helyezi előtérbe a korábbi presztízs központokkal kapcsolatos elképzelések helyett" írja Marckwardt (1980: 141). Ennek a nyelvjárásnak" legjellemzőbb tulajdonsága a könnyed társalgási stílus, melynek elsődleges fontossága van a szleng tanulmányozása szempontjából, mert ez a folyamat oly annyira közel hozza egymáshoz a társalgási stílust és a szlenget, hogy a nyelvtisztaság optimista őre majd örvendezve kiálthat fel: Lám, a szleng többé már nem is létezik!" Mire a nyelvi tények objektív megfigyelője azt válaszolhatja: Épp ellenkezőleg, nincs társalgási stílus, csak szleng" (Partridge, 1970: 307) Milyen következtetéseket vonhatunk le mindabból, amit itt eddig elmondottunk, a műfordítás szempontjából. Ha elfogadjuk a szleng fentebb megadott definícióját és azt a körülményt, miszerint a szlengnek mindenekelőtt a stiláris és konnotatív jegyei a meghatározóak, akkor elsősorban azt, hogy a fordítónak főként a szleng szókincs pragmatikai jelentéseinek a megfeleltetését kell előnybe részesítenie a referenciális jelentésekkel szemben. Mert csakugyan, amikor J. 1). Salinger például ismert Zabhegyezőjében azt mondatja hősével, hogy that Dávid Copperfield kind of crap", akkor ezzel nem arra utal, hogy az angol Charles Dickens rossz író, amint azt a fordításból vélnénk (az a Copperfield Dávid-féle marhaság), hanem inkább és elsősorban arra, hogy az egész amerikai oktatási rendszer, mely kötelező olvasmányokkal és sztereotip életfilozófiával (life is a game = az élet meccs) kétszínű, törtető és másokkal nem törődő felnőttek világával ajándékozza" meg a társadalmat, úgy ahogy van crap", vagyis szar". De nézzünk néhány más példát is Salingernek ebből a világhíres regényéből, és próbáljuk meg levonni belőlük a fordítói tanulságot. (Az idézeteket J. D. Salinger: The Catcher in the Rye, Penguin Books, 1985., illetve J. D. Salinger: Zabhegyező, Árkádia, Budapest, 1983., fordította Gyepes Judit, könyvekből vettem. Az idézetek utáni számok a megfelelő oldalt mutatják.) It was a funny thing to say. It sounded like a real kid. You'd think a prostitute and all would say 'Like hell you are' or 'Cut the crap' instead of 'Like fun you are' (99). Az volt a vicces, hogy ezt mondta. Mint egy gyerek! Az ember azt várná egy kurvától, hogy: Vágd át a nénikédet!", vagy Na, ne játszd meg a hülyét, mert úgy maradsz!", ahelyett, hogy Ne viccelj!" (86). A fordító kimondottan a szituációból és a kontextusból indul ki, értelemszerűen fordít és a megfeleltetés ragyogó, annak ellenére, hogy a cut the crap" és a like hell you are" szleng kifejezések referenciális jelentése egészen más ( hagyd ezt a süket dumát", ill. egy nagy frászt" stb.). Egyébként a szleng esetében a referenciális jelentést helyezni előtérbe életveszélyes". Ezt a következő példa is jól mutatja: 'He's crazy about you. He told me he thinks you're a goddam prince; I said. (27). ő megőrül érted. Nekem mondta, hogy szerinte elátkozott királyfi vagy (24). Az adott esetben, ha a goddam prince" úgynevezett szótári jelentését nézzük, akkor az elátkozott királyfi" jogosan lehet az ekvivalense. Csakhogy a szituáció egészen mást sugall: Holdén azt igyekszik bizonyítani Ackleynek, hogy Stradlater akit egyébként mindketten gyűlölnek felnéz a fiúra, még akkor is, ha időnként megjegyzéseket tesz a fogai rossz állapotára, és

6 előtte (Holdén előtt ) többször is úgy nyilatkozott, hogy Ackley egy,,goddam prince", vagyis,,fene finom", mint egy igazi herceg, azaz igazi úriember. Ez esetben ez utóbbi lett volna adekvát megfeleltetés, mely nem fosztotta volna meg a fordítást az eredeti komikumától. Az árnyalatok finom alkalmazásával, az angol istenes" kifejezések művészi differenciálásával egyébként Salinger rendkívül komikus helyzeteket tud teremteni. így például azzal, hogy a mélyen vallásos Ackley szájába oda nem illő, durva istenes" kifejezéseket ad, Salinger konfliktushelyzetet teremt az extralingvisztikai szituáció (Ackley vallásossága) és a lingvisztikai kontextus (gyakori szóhasználata) között: 'What the hell's the matter with you?' he said. 'I was asleep, for Chrissake' (53). Mi a nyavalya ütött beléd? Az istenét! Már aludtam. (47). 'Listen', he said. 'I don't care what you say about me or anything, but if you start making eracks about my goddam religion, for Chrissake'... (54). Ide figyelj, nem izgat, hogy mit mondasz rólam vagy akármiről, de ha azt a rohadt vallásomat kezded... (47). Az adott esetben a fordító nem figyel ezekre a finom árnyalásokra, nevezetesen arra, hogy a vallásos Ackley a kimondottan durva Chrissake-et használja a sokkal gyengébb goddam helyett, és ezáltal a pragmatikai információ, a komikus hatás elsikkad. A pragmatikai jelentést megőrizendő, a fordító akkor járt volna el helyesen, ha Ackley magyarul is mond egy-két kemény istent káromló" kifejezést, mint amilyen például az isten verjen meg" stb. De nézzünk egy másik példát: 'C'mon, let J s get outa here/ I said. 'You give me a royal pain in the ass, if you want to know the truth' (139). Á, menjünk innen. Le kell rohadni tőled, ez a helyzet (119). A "you give me a royal pain in the ass" angol kifejezésnek sokkoló hatása van. Nem véletlen, hogy Sally Hayes, akinek Holdén ezt címezte, halálosan megsértődik, és sírva elrohan. A fordító viszont, mert nyilván nem akarja megbotránkoztatni a magyar olvasót, egy meglehetősen üres és semmitmondó frázissal próbálja érzékeltetni a szituációt. Eredménytelenül. Utóvégre az irodalomban azért vannak sokkoló hatású szavak, hogy sokkoljanak. De miről is van szó tulajdonképpen ebben az esetben? A magyar megfeleltetés ellen azért merülhet fel kifogás, mert az adott esetben a fordító nem veszi figyelembe azt a Salinger által gyakran használt stilisztikai fogást, melyet Michael Riffaterre amerikai nyelvész megtévesztett várakozásoknak" (deluded expectations) nevez. A helyzet ugyanis az, hogy ennek a tipikusan holdeni kifejezésnek, melyet a főhős a to give somebody a pain in the neck köznyelvi idióma mintájára használ (vö. a magyar púp vagy a hátamon kifejezéssel), azért van rendkívül nagy emotív hatása, mert a royal (királyi, fenséges) szó után az olvasó egészen más vonzatra van felkészülve, egészen másra van hangolva, de csalódik. Ami lineárisan az irodalmi royal szó után következik, az egy meglehetősen közönséges és durva szó, a my ass, ami teljesen váratlanul éri a hallgatót vagy az olvasót. A megfeleltetés ezért nem könnyű feladat, s az igazán jó megoldás nyilván csak részletes elemző munka után lesz lehetséges. A Kolozsvári Grandpierre Emil által javasolt majd beszartam" típusú kifejezés visszaadja ugyan az eredeti durvaságát (Kolozsvári, 1978: 102), de még adós marad a megtévesztett várakozással", amellyel

7 egyébként irodalmunk kiemelkedő egyéniségei sem fukarkodtak (lásd pl. Petőfi Sándor: A helység kalapácsát, amely tulajdonképpen nem más, mint az ilyen megtévesztett várakozások" sorozata) Ily módon tehát már e néhány kiragadott példa alapján is elmondhatjuk: az amerikai szleng adekvát megfeleltetése során számos problémával találhatja szembe magát a fordító. Ezek a problémák elsősorban abból erednek, hogy a szleng nyelvi egységei a nyelv alacsonyabb regiszteréhez, sőt gyakran a nyelv makrostruktlírájának kodifikálatlan részéhez tartoznak, és amint az említett példákból is nemegyszer kiderült az e területen való alapos jártasság nélkül nem lehet,,jól" fordítani. Továbbá, a szlengben rejlő pragmatikai információ, a konnotációk egész komplexuma a megfeleltetés során sokszor igen átgondolt és precíz megoldásokat követelhet. Amint azt Fjodorov is említette,,,a grammatika területén az összehasonlítást végző nyelvész lába alatt szilárdabb a talaj, mint a szókincs egybevetése terén tevékenykedő nyelvész esetében, és a megfigyelések összegezésére is kézzelfoghatóbbak a kritériumok. A szókincs tartományában minden komponensnek, minden jelenségnek markánsabb a jellege, s mindent egybevéve a kontrasztív vizsgálat síkján igen nehezen általánosíthatók óriási differenciáltságuk és sokszínűségük miatt" (Fjodorov, 1971: 15). Ám véleményünk szerint a szociolingvisztikai kutatások és a Fjodorov által említett kontrasztív vizsgálatok mindenképpen célszerűek és jogosak, mert a fordítói telitalálatok és kudarcok konkrét elemzésein alapszanak. S a tények mindig speciális elemzést, magyarázatot, általánosítást és levonható kövtekeztetést követelnek. IRODALOM Bárczi G., 1980: A magyar nyelv múltja és jelene, Gondolat, Budapest. Erdős G., 1988: Ujabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben, Nyr., 2. sz. Fjodorov, A. V., 1971: Osznovi obscsej tyeoriji perevoda, Mezsdunarodnyije otnosenyija, Moszkva. Grétsy L., 1987: A budapesti koiné. Budapest, A főváros folyóirata, március. Kolozsvári Grandpierre E., 1979: Herder árnyékában. Magvető, Budapest. Marckwardt, A. H., 1980: American English. New York: Oxford. McKnight, G. TI., 1923: English Words and Their Background, New York. Mencken, H. L., 1980: The American Language, New York. Uő.: 1966: The American Language, Supplement I., New York. Partridge, E., 1970: Slang Today and Yesterday. London. Rácz E., 1987: A mai magyar nyelv változásai. MNy. 1. sz. Rot S., 1984: What Have You Got to Know about Slang? Budapest. Uő.: 1987: Problems of Modern British and American Slang, Budapest. Tolcsvai Nagy G., 1988: A mai magyar nyelv normarendszerének egy jelentős változásáról az ifjúsági nyelv" kapcsán. Nyr. 4. sz. Uő.: 1985: Nyelvi divatok, Budapest. Varsányi Gy., 1988: Argó nyelvi elemek szépirodalmi ós publicisztikai szövegekben. Nyr. 2. sz. Weekley, E., 1930: Adjectives and Other Words. London. Ortutay Péter

Hogyan beszél a mai ifjúság?

Hogyan beszél a mai ifjúság? A Nyelvőr hírei Hogyan beszél a mai ifjúság? (Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1964. december 14-i üléséről) Ezen a napon ünnepi ülést tartott a Nyelvművelő Munkabizottság. Ekkor rendeztük meg

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

A metaforikus jelentés metafizikai következményei

A metaforikus jelentés metafizikai következményei VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Ujvári Márta A metaforikus jelentés metafizikai következményei Az analitikus filozófiai irodalom ma már hagyományosnak tekinthető, Max Black-hez

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Szocio- lingvisztikai alapismeretek

Szocio- lingvisztikai alapismeretek Szocio- lingvisztikai alapismeretek 10. A szociolingvisztika kialakulásának okai Hagyományos nyelvészet: A nyelv társadalmi normák strukturált halmaza (invariáns, homogén) Noam Chomsky: A nyelvelmélet

Részletesebben

GRÉTSY László. Nemzetközpontú nyelvművelés

GRÉTSY László. Nemzetközpontú nyelvművelés GRÉTSY László Nemzetközpontú nyelvművelés Hogy miért ez a cím, azt olvasóim bizonyára hosszas fejtegetés nélkül is tudják: Lőrincze Lajos emberközpontú nyelvművelés kifejezésére, illetve ilyen című cikkére,

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK SZÓKINCSBŐVÍTÉS Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK Ebben a leckében az a cél, hogy bővítsük egy kicsit a szókincsünket. Mellékneveket fogunk tanulni, amelyeket remekül fogsz tudna majd használni. Íme a

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához

Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához Témavezető: KIS TAMÁS Készítette: NAGY ZOLTÁN KRISZTIÁN V. magyar történelem Debrecen,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből

... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből ... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből Tordai Renáta, Andréka Hajnal, Németi István Habár azzal az ígérettel zártuk a nyelvről szóló cikket, hogy nemsokára már a relativitás elméletét kezdjük felépíteni,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Mára új helyzet alakult ki: a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel komplexebb

Mára új helyzet alakult ki: a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel komplexebb Iskolakultúra 2004/8 Nagy József ny. egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szeged Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása tanulmány Ha beírjuk a számítógép

Részletesebben

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

NYELVALAKÍTÁS ÉS NYELVI IDEOLÓGIÁK

NYELVALAKÍTÁS ÉS NYELVI IDEOLÓGIÁK Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar nyelv és Irodalom Tanszéke Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra maďarského jazyka a literatúry NYELVALAKÍTÁS ÉS NYELVI IDEOLÓGIÁK

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Amerikából jelentem CXXXI. - No problem vs you're welcome or uh-huh

Amerikából jelentem CXXXI. - No problem vs you're welcome or uh-huh Amerikából jelentem - you're Amerikából jelentem - you're 2012 január 28. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Amerikából jelentem Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Amerikanizmusokról írni,

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése*

A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése* Schirm Anita A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése* 1. Bevezetés A diskurzusjelölők szóosztályáról eltérően vélekednek a nyelvészet különböző területeit művelők. A nyelvművelő munkák

Részletesebben

Automaták. bemenet: pénz, kiválasztó gombok stb. állapot: standby, pénz van behelyezve stb. kimenet: cola, sprite, visszajáró

Automaták. bemenet: pénz, kiválasztó gombok stb. állapot: standby, pénz van behelyezve stb. kimenet: cola, sprite, visszajáró 12. előadás Automaták egyszerű eszközök tulajdonságok: véges számú állapota van átmenet egyik állapotból a másikba érzékeli a környezetet esetleg megváltoztatja a környezetet új állapotba megy át kóla

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Válasz Pólos László opponensi véleményére Demeter Márton: A jel, a kép és az Ikon című PhD disszertációjáról

Válasz Pólos László opponensi véleményére Demeter Márton: A jel, a kép és az Ikon című PhD disszertációjáról Válasz Pólos László opponensi véleményére Demeter Márton: A jel, a kép és az Ikon című PhD disszertációjáról Mindenekelőtt köszönöm Pólos professzor széleskörű, logikai, szemiotikai, nyelvészeti és filológiai

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnunk A tekintélyelvű

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnunk A tekintélyelvű todosijević & enyedi: kulturális elvárás... 567 KULTURÁLIS ELVÁRÁS VAGY/ÉS SZEMÉLYISÉG? romaellenes előítéletek magyarországon 1 Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnunk A tekintélyelvű személyiség

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs terveitől eltekintve, nem voltak hajlandók Magyarország szabadságát a magyar nemzet politikai szupremáciájának ilyen korlátozása

Részletesebben

Latin négyzet és SUDOKU a tanítási órákon. készítette: Szekeres Ferenc

Latin négyzet és SUDOKU a tanítási órákon. készítette: Szekeres Ferenc Latin négyzet és SUDOKU a tanítási órákon készítette: Szekeres Ferenc a latin négyzet Leonhard Euler (1707 1783) svájci matematikustól származik eredetileg latin betűket használt szabályai: egy n x n es

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben