Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései"

Átírás

1 Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései Előadás, 2014 Marcius 7. Hotel Flamenco, Budapest - Eva Gostoni A fejlődés útja Amikor a figyelmünket és érzéseinket a fizikai síkról már a lelki, sőt, a szellemi síkra is fokról fokra kiterjesszük, egyre újabb igazságokhoz fog vezetni bennünket az, amit ezáltal felismerünk. De az igazságaink már akkor is megfognak változni, ha gondolatainkban teret adunk az élet egy szélesebb dimenziójának, és nagyobb időtartamot, illetve tágabb teret veszünk figyelembe; ha megengedjük magunknak, hogy abban is higgyünk, amit nem látunk, és bízzunk abban a belső hangban, amelyet tulajdonképpen még nem is tudunk értelmezni. De amíg nem ismerjük fel a fizikai és a lelki sík összetartozását, és különbözőképpen értékeljük ezeket, addig a hozzáállásunkat egy vagy-vagy jellemzi, és az életnek csak az egyik vagy csak a másik területével szeretnénk azonosulni. Az énünket két részre osztjuk, amelyek közül az egyik jó, a másik pedig rossz. Így vagy azok közé tartozunk, akik folytonosan ostorozzák magukat, mindig elégedetlenek magukkal, rossz lelkiismerettel küzdenek és nem igazán szeretik magukat, vagy azok közé, akik azt hiszik, hogy nekik mindent szabad, rendkívül fontosnak tartják magukat, mindig igazuk van, de csalódottan, sajnálattal veszik tudomásul, hogy senki sem szereti őket igazán. Az öntudat önismeretet jelent: azt, hogy tudatára ébredünk önmagunknak, mint egyedi lénynek, aki a jelleme és a sajátosságai alapján minden más lénytől különbözik. Csak tudatos létezéssel lesz lehetőségünk arra, hogy felismerjük a valódi kapcsolatunkat az élettel és másokkal. Csak a valódi Énünkkel való találkozás által ébredünk tudatára annak a lehetőségnek, hogy mi is képesek vagyunk változni és fejlődni a saját céljaink megvalósítása érdekében. Csak a már megszerzett öntudat mellett jelenik meg a valóban szabad akarat képessége. Ha egyszer felismertük ezt, egyre tudatosabban vetjük be az akaratunkat vagy önző és személyes céljaink elérése érdekében, vagy a belső hangunk követésére. Ezeken a döntéseken keresztül zajlik az emberi evolúció harca. Minden kibontakozás és minden képesség belülről indul ki, a nap mint nap meghozott döntéseinken keresztül. Hosszú időn át hánykolódunk ide-oda és a legkülönbözőbb tapasztatokon át, míg végül elég erőssé válunk ahhoz, hogy önállóan (és) tudatosan hozzuk meg a döntéseinket. Már mennyivel többet tudunk, mint 500 évvel ezelőtt, kivéve természetesen a kevés bölcset és misztikust. Már olyan sok törvényt felismertünk, de a kérdéseink száma mégis megnövekedett. Kérdéseket hordozunk magunkban az életünkről, a fizikai testünkről, az életfeltételeinkről, az érzéseinkről, gondolatainkról, kívánságainkról és ösztöneinkről. De már az előző évszázadokban is ugyanezeket a kérdéseket tették fel a gondolkodók, miközben megpróbálták megérteni az élet kozmikus törvényeit. Így alakult ki az anyag törvényeinek megértéséhez a materialista tudomány, amely 1

2 tanítja, hogy amit látunk, igaz, és a dolgok azok, aminek tűnnek. Az anyag és az erő az egyetlen valóság, és az ember nem képes átlépni a kézzelfogható dolgok határát. Ezért az ember elégedjen is meg a tényekkel úgy, ahogy a tudomány ezeket magyarázza. Ám ez az igazság sokunk számára nem kielégítő, mert elutasítja, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyeket nem lehet bizonyítani. Mert megáll azon a ponton, ahol mi feltesszük a kérdést: Rendben, hogy így van, de miért? A tudomány kihagyja a számításaiból mindazt, amit az emberek ugyan már régen felismertek, de megmagyarázni még nem tudnak. A vallások segítenek abban, hogy megértsük az álmainkat és érzéseinket, reményeinket és félelmeinket, csúcspontjainkat és hullámvölgyeinket. Mert amikor felismerjük, hogy a dolgok talán mégsem azok, aminek tűnnek, felébred bennünk a felismerés, hogy mi magunk sem csak felhalmozódott fizikai anyag vagyunk. Felismerjük, hogy rejtve él bennünk egy tudat, egy lelki erő, amely összeköt bennünket az emberi faj minden egyes tagjával, és egy olyan hatalommal is, amely rajtunk kívül működik. Ezek voltak a zsidó, majd később a keresztény szemlélet alapjai is, amely csak egyetlen egy Istent imád, aki megteremtette ugyan ezt a naprendszert, de rajta kívül él. Ezek a gondolatok azt tanítják, hogy a világot és a naprendszerünket egy erő vagy egy lény teremtette, és a kezében tartja az emberi életet, és mindent, amit szeretettel rendez a rejtett szándéka szerint. A gondolataink viszont a világegyetem végtelenségét és messzeségét is meg akarták érteni, így jött létre a filozófia. Ezek a gondolatok elfogadják, hogy minden látható élet egy fejlődési folyamaton megy keresztül, és az élet egy kozmikus folyamat. Ez a szemléletmód viszont pontosan az ellentéte a materializmusnak, és a gondolata, hogy az emberek által személynek tekintett, természetfeletti istenség valójában egy hatalmas lény vagy hatalmas életenergia, amely a világegyetemen keresztül egyre tovább fejlődik, akárcsak az ember, aki a fizikai testén keresztül fejleszti a tudatát. Mindezek a szemléletmódok a materialista, a természetfeletti és az idealisztikus azért keletkeztek, hogy megvilágítsanak és megmagyarázzanak egy kozmikus folyamatot. De mindegyik csak egy részigazságot tud felmutatni, ezért önmagában, a többi nélkül egyik sem tökéletes. Mert ha kizárólag csak az egyiket követjük, az elkerülhetetlenül tévútra vezet, egy sötétségbe, hisz nemtudja fellebbenti a központi misztérium fátylát. De ha összekapcsoljuk és egyesítjük őket, egymást kölcsönösen kiegészítve, talán megtestesítik az evolúciónk igazságának azt a részét, amennyit a jelenlegi fejlődési szintünk értelmenezetet felfogni képes. Mert itt nagy kérdésekkel és felemelő témákkal foglalkozunk. Olyan területekre hatolunk, amelyek a metafizikusok felségterületei, és megpróbáljuk összefoglalni, amit a világ könyvtárai tartalmaznak. Ezért itt csak röviden érinthetjük az igazság egyik vagy másik nezetet, megpróbálva felrajzolni az evolúció alapvető vonalait. Megmutatni, azok hozzánk fűződő kapcsolatát, hogy egységbe foglaljuk és egymáshoz viszonyítsuk azt a keveset, amit már tudunk. 2

3 De a három irány a tudomány, a vallás és a filozófia egységének segítségével talán már lassan eljuthatunk az igazság megközelitéséhez, amelyet így akár már ma megérthetünk. Mert az igazságunk végső soron önmagunkban rejlik. A gondolkodásnak az is a célja, hogy alakítsuk és képezzük saját magunkat, és megtanuljunk gondolatokkal dolgozni. Ezért a kibontakozás lépései megegyeznek az intelligencia fejlődésének fokaival. Mert egyedül ez tudja megmutatni azt a világot, amely nem vakon halad az útján, hanem egy tervnek engedelmeskedik, és összhangban álló azzal az ideával, amely az anyagban készül megvalósulni. De hogy ez nekünk oly nehezen megfoghatónak tűnnik, az az oka, hogy egy átmeneti időszakban élünk, és a terv még messze sem valósult meg. Hisz a fejlődés egy, ugy befelé mint kifelé, irányuló kibontakozás. Egy régi mondás szerint a fejlődés a fogékonyság egyre fokozódó kibontakozása. És ez alapvetően a belsö érzékeink növekvö fogékonyságát jelenti. Tehát a tudatunk fejlődése nem más, mint a fokozatosan erősödő és kibontakozó fogékonyság mindarra, ami körülvesz bennünket. Így a fejlődés egy folyamat, amely az életet kibontakoztatja, és e mögött áll az az erő, amelyet a tudós mint energia elismer; a keresztény Istenre hivatkozik, és a filozófus egy felsőbbrendű léleknek nevezi. Ez az az erő vagyis ősakarat, amely épít, fejleszt, és mindent a beteljesülésig kísér. Ez az a tökéletesség, amely az anyagban már benne él, és az a folyamat, amely benne rejtőzik minden atomban, minden emberben és mindenben, ami csak létezik. És ezek azok a gondolatok, amelyeken keresztül felismerjük, hogy a fejlődési folyamatunk nem egy kívülálló isten tevékenységének az eredménye, aki elárasztja energiájával és bölcsességével a várakozó és könyörgő világot, hanem egy erő, amely rejtetten, de jelen van a világban, minden atom középpontjában, minden ember szívében és minden naprendszerben. Ez a szeretet ereje, amelynek örvénye mindent a cél felé sodor, és rendet teremt minden káoszban. Ez az a tökéletesség, amely a sötétségből és a szenvedésből megformálja azt, amit egy napon szépnek, igaznak és helyesnek fogunk látni. Az evolúciót már régóta ciklikus fejlődésnek nevezik. Ugyanúgy ciklikus, ahogy a természet is állandóan ismétli önmagát, míg elér bizonyos eredményeket, bizonyos célokat, és kibontakoztat bizonyos szintű fogékonyságot. A módszer, amelyen keresztül ezt eléri, az a megkülönböztetés, az intelligens választás, amely nevezhető egy természetes kiválasztásnak is vagy a vonzás és a taszítás törvényének is. Az emberiségben ez a szabad akarat formájában jelenik meg, ami nem más, mint a választás és a döntés képessége. A már szellemivé vált emberben felismerhető a hajlam az áldozatvállalásra, amikor a cselekvése irányát a hozzá tartozók érdekei szerint választja meg, és elutasítja azt, ami pusztán öncélú. Tehát a fejlődést rendezett változásnak és egy állandó átalakulásnak is nevezhetjük. Ezért az evolúció akár az anyagé, akár az intelligenciáé, akár a tudaté, akár a szellemé egy egyre tudatosabbá váló képesség, rezgésekre reagálni. Igy a fejlődés, a kibontakozás hosszú útja, a test és a lélek fokozatos közeledése, 3

4 a szellem és az anyag eggyé válása, az igazi énünk felismerése. Az életvágy hívó hangja ad újra és újra lehetőséget arra, hogy testetöltsünk, hogy megismerjük önmagunkban az isteni teremtő erőt, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és hogy egyre magasabb tudati síkokat érjünk el. Mert az élet egy spirituális utazás egy fejlődés, amely a beteljesüléshez vezet. Az archaikus tudat Az élet kibontakozása egy hierarchikus rendszeren át, az egyszerű, érzékelten és élettelen atomtól a növényi életig, amiből az egyszerű állati formák, majd a magasabb szintű emlősök alakultak ki. Mindezek a birodalmak alkották azt a szükséges alapot, amelyen megjelenhetett és fejlődhetett az emberi tudat. Az evolúció törvénye azt jelenti, hogy minden szint túlnő az előzőn, de annak, ami már megvan, részévé kell válnia az új teljességnek. Más szavakkal: az evolúció minden új lépcsőfoka átnemesíti az előzőt. A növények túlemelkedtek az ásványokon, de a biológiai összetételükben megőrizték az ásványi szint sajátosságait. Az állatok túlemelkedtek a növényeken, de a testi felépítésükben megőrizték a növényi szint jellemzőit. Ugyanígy emelkedett túl az ember az állati szinten, de megőrizte az állatok tulajdonságait. Így az ember magában hordozza az evolúció valamennyi előző szintjét, és a feladata ezeknek az átnemesítése. A korai emberi fajok, kb. 18,5 millió évvel ezelőtt, az evolúció első, bizonytalan lépéseit jelentették. Az ősember, amelyet még beburkoltak a növényi és állati természet tudattalan jellemzöi, nem élt idegen élőlényként az akkori világban. Egységben élt, és egészében összeolvadt a környezetével. Az Énje a természeti világa volt, és a természeti világa volt az Énje. Vagyis a kezdeti emberek számára az Én és a természet ugyanazt jelentették. Még nem tudtak különbséget tenni a belső tapasztalataik és a külső élményeik között, nem tudtak gondolatmeneteket alkotni, és még nem rendelkeztek nyelvi kifejezőképességgel. Nem értették a halált, és ezért nem is ismerték a halálfélelmet, nem féltették a létezésüket. Még ha már jóval magasabb szintet is jelképeztek, mint az életnek azok az alacsonyabb szintjei amelyeken túlemelkedtek, mégis az őskezdeti légkört jelentik, amely a létezés legalacsonyabb síkja. Gebser az Eredet és jelen című könyvében a tudat kibontakozását négy nagy tudati szintre osztja, amelyek egymás után fejlődnek ki az emberiség történetében, vagyis az: archaikus, mágikus, mitikus és mentális tudat. Az antropológia a létezés nagy láncának nevezi ezt a négy, egymást követő tudati szintet. A régi gnosztikusoktól átvett, Jung által is használt jelkép, az önmaga farkába harapó kígyó, amely az önző, öncentrikus alacsonyabb életformákban gyökerező létezést jelenti. A kígyó jelképe, amely már a legrégebbi koroktól kíséri az emberiséget, összefügg a nyugati világ Kundalini-energiával kapcsolatos tanaival. A Kundalini-jóga tanítása 4

5 szerint az ember rejtett erőként hordozza magában a magasabb tudati síkok lehetőségeit, amit ma Kundalini-energiának is neveznek. Ez egy energia, amely tudattalanul, kigyóként összegömbölyödve szunnyad minden ember gerincoszlopának alsó végén, az emberi test legalacsonyabb csakrájában, azaz energiaközpontjában, és vár, hogy felemelkedhessen a magasabb síkokra. A kígyó a legrégebbi korok szimbolikájában is, az ösztönösen cselekvő, öntudatra még nem felébredt, az anyatermészetben gyökerező és egy teljesen tudattalan síkon élő embert jelképez. És ez volt az Édenkertben való létezés valódi szintje is, ahogy azt világszerte a különböző népek mitológiái is megirták. Ugyanez a képesség jellemzi egy kisgyermek tudati értelmét is, amikor a tudat még összemosódik a fizikai szinttel, és még ismeretlenek az idő és a tér határai. Ez az édenkerti ártatlanság állapota, tehát nem a már felszellemült, hanem a még szunnyado értelemben a bűnbeesés előtt. Ez a korai embertípus a primitív tudatával, a természet részeként élte meg önmagát, ami a kibontakozás első és legalacsonyabb szintjét, az archaikus tudatot jelképezi. És ez az első, archaikus sík, amikor az ember az élet színpadára lép, a bibliai Paradicsomot jelképezi. Ebben az időszakban a lélek még alszik, még nem létezik Én-tudat. Az egyén világa még teljesen összeolvad a csoportjával és az egész világgal. Az emberi faj tökéletes és bensőséges egységben él a növény- és az állatvilággal. Ez az archaikus kor bizonyos tekintetben valóban üdvözült és boldog, de ez nem a spiritualitás és a fejlődés, hanem a tudatlanság üdvözültsége volt. Ahogy Neumann írja: A kora emberiség üdvözült állapota tehetetlen és tudattalan volt, kifürkészhetetlen derengésben. Az ember tudattalanul lebeg az ösztönök síkján, akárcsak az állat. Úgy érzi, hogy biztonságban van a nagy anyatermészetben, amely tartja, hordozza és ringatja, de ugyanakkor ki is van szolgáltatva a kénye-kedvének. Ő maga semmi, a világ minden. Tétlenül, tehetetlen tudattal létezik, elmerülve a derengő világ kifürkészhetetlen létezésében, ahol a természet nagy istennője bőségesen és készséggel rendelkezésre bocsát mindent, amire az embernek szüksége van. Ez a kora emberiség üdvözült állapota. Ebben az időszakban jöttek a Földre más bolygókról, elsősorban a Vénuszról, lények csoportjai, hogy elősegítsék a gondolkodás kialakulását, és ezzel az állat-ember individualizációs folyamatát. Ezek a lények alkották a középpontját annak a csoportnak, akiket később a fehér Testvériségnek, vagy a Bölcsesség Mestereinek a Hierarchiájának neveztek. Kezdetben az éteri síkon éltek, amit még ma is Shambhallának neveznek. De néhány millió évvel később a Hierarchia úgy döntött, hogy hatékonyabb lenne, ha a Testvériségnek ezek a küldöttei is fizikai testben tevékenykednének a Földön, hogy vezetőként, irányítóként és tanító- és társként a gyakorlatban is szolgálják a fejlődő emberfajt. Ez bizonyitja, hogy az emberben rejlő lehetőség a magasabb szintű tudat kibontakozása, mindig a létezés legalacsonyabb síkján kezdődik, az élet anyagi, tápláló és akaratvezérelt impulzusainak a középpontjában. Ebben a legalacsonyabb szintű állapotban ébred fel és innen emelkedik egyre magasabb síkokra a kígyó-erő. A tudat evolúciója visszatükröződik a kígyó-erő felfelé irányuló evolúciójában, azokon 5

6 a lépéseken keresztül, amelyekkel az ember fokozatosan egyre feljebb emelkedik a tudattalan létezés szintjéről. De a még tudattalan, természetben gyökerező archaikus ember még nem ismeri a tényleges elszakadást és a bűnbeesést, ezért nincsenek hősök sem. Campbell szerint minden hőstörténet mindig három, egymással összefüggő mozgásra épül: az első az elszakadás, a második a beavatás vagy a megtapasztalás, a harmadik pedig a visszatérés. Ezt láthatjuk a tékozló fiú történetében is, amely nemcsak egyszerűen egy történet, hanem az emberiség története. Mert anélkül, hogy az ember elszakadna attól, amit megszokott, anélkül hogy bűnt követne el azáltal hogy valamit ott hagy, vagy elhagy, anélkül hogy száműznék egy Édenkertből, nem létezne a tapasztalatok lehetősége. Igy ezeket a lépéseket kétféle módon lehet értelmezni. Egyrészt bűnbeesésként, abban az értelemben, hogy az ember kiszakad egyfajta egységből és elveszíti az odatartozását, ami mindig félelmet és bűntudatot is eredményez. Másrészt azonban mint egy elkerülhetetlenül szükséges lépést a tudattalanból való kiemelkedéshez, a közösség elhagyásával az egyénné válás útján. Mert az emberben már ebben az archaikus állapotban is benne szunnyad minden magasabb tudatállapot lehetősége. Az ősemberekben is megvolt már mind a magasabb síkok lehetősége beleértve a legmagasabbat is bár még körvonalazatlan, elemi formában. A Régi Filozófia a tudattalan ős-alapnak nevezi ezt a tudattalan állapotot. A történelem legősibb emberfajtáját lemuroknak nevezték a hazájukról, Lemuriáról. Ez a birodalom a mai Csendes Óceán területén helyezkedett el, és valószínűleg magában foglalta Észak- és Dél-Amerika egyes részeit is. Körülbelül hárommillió éves fejlődés után vulkáni tevékenység rombolta le Lemuria nagy részét, és lassan az egész földrész elsüllyedt a tengerben. Ahol egykor egy hatalmas kontinens terült el, ma csak apró szigetek találhatók. A lemurok túlélői lettek az ősei a későbbi atlantiszi fajnak, amely körülbelül 12 millió évvel ezelőtt alakult ki. Atlantisz nagy földrésze alapvetően a mai Atlanti-óceán területén helyezkedett el, a mai Amerika és Európa között. A lélek szikrája, amelynek az volt a feladata, hogy az állatvilágból az emberi világba emelje a lemurokat, még hosszú ideig többé-kevésbé alvó állapotban maradt. Az emberiség nagyon lassan fejlődött, csak fokozatosan ébredt fel, és alapvetően még ezután is megőrizte állati hajlamait. Az érzelmek lassú felébredése jellemzi az atlantiszi időszak kezdetét, amikor az ember már nem elégedett meg az egyszerű állati létezéssel. Lemuria és Atlantisz korai időszakában papkirályok vezették a primitív tömegeket. Mellettük adeptusok álltak, azok a beavatott tanítványok, akik a korábbi Fehér testvériség közvetlen leszármazottai voltak, és akik továbbra is az intelligens és szellemi iránymutatások egyedül forrását jelentették. De a Hierarchia idövel arra a döntésre jutott, hogy ujra visszahívja a képviselőit az éteri síkra. Mert hamarosan, pontosan úgy, mint Lemuria esetében is, a földkéreg nagymérvű elmozdulása által Atlantisz is elpusztult, és vele együtt a népesség nagy része. A kontinens legnagyobb részét a tenger nyelte el, ám ugyanakkor a föld mélyéről 6

7 feltörő tűz hatására szigetről szigetre emelkedett a felszinre az óceán mélyéről a mai Európa. A tenger hullámai több millió évvel ezelőtt árasztották el Atlantisz földrészét, de néhány nagy sziget egy időre túlélte a katasztrófát, és továbbra is otthont adott az atlantisziak fejlettebb, kiválasztott csoportjainak, akik így lehetőséget kaptak a fajuk megújítására. Atlantisz utolsó szigeteit körülbelül évvel ezelőtt nyelte el a tenger. Csak néhány maradt meg belőlük, ám évvel Krisztus előtt végül ezek is elsüllyedtek. De a túlélők innen is elmenekülhettek, és továbbvihették a kultúrájukat az újonnan kialakult szárazföldre, például a mai Európa, a Földközitenger, illetve Közel- és Távol-Kelet területére. Az utolsó atlantiszi szigetek pusztulását a Bibliában Noé bárkájának a története örökíti meg. Így kultúrkorszakokkal később a régi maja kultuszhelyeken még meg lehetett találni annak az eredeti kultúrának a maradványait, amelyet a Fehér Testvériség küldöttei teremtettek meg, amikor még fizikai testben éltek a földön. Ők Ázsiában is megalapítottak egy második ágat, ennek a leszármazottai a Himalája és Dél-India adeptusai. A teremtés kora hajnali derengése, alkotta az emlősállatból az emberbe való átmenetet, azt a nagy, tudattalan ősi alapot, amelyből csak nagyon lassan fejlődött ki az emberi Én. Millyen érdekes a hasonlóság a Föld korábbi megtestesülési periódusainak a sajátosságai és az új inkarnációba lépő ember fizikai kezdetei között. K. H. mester ezt így fogalmazza meg: A természet törvénye egységes, és egy gyermek fogantatása, megformálódása, megszületése, növekvése és fejlődése csak a méretek tekintetében különbözik egy bolygó fejlődési szakaszaitól. Minden bolygó hét korszakon halad át, miközben kinőnek a fogai, és kihullanak a gyermeki fürtjei eközben lerázza magáról az első kövületeket is, hogy helyet teremtsen az újak számára, és eltűnik róla a páfrány és a moha, mielőtt erdő nőne a felszínén. Akárcsak az atomok, amelyek hétévente cserélődnek az emberi testben, a bolygó is hét nagy ciklus során újítja meg a rétegeit Helena Petrova Blavatsky Titkos tanaiban olvasható, hogy az ásványi és növényi fejlődés nem kevesebb, mint háromszázmillió évig tartott, és a teljesen kifejlődött ember mindössze tizennyolc és fél millió éve játszik uralkodó szerepet a Földön. Tehát ez volt az idő, amikor az ásványok, a növények és az állatok alacsonyabb fejlettségű birodalmának az aktív fejlődési ciklusa lezárult. A mai természeti jelenségek, amelyek olyan sok nyugtalansággal töltenek el bennünket, mint a földrengések, a vulkánkitörések és az árvizek, ártalmatlannak tűnnek a sziklás Föld első fejlődési szakaszaihoz képest. De a hosszú ideig tartó természeti katasztrófák ciklusai mindig erőteljesen megváltoztatják a Föld felszínét, és a túlélők azokon a területeken találnak menedéket, amelyek ugyanolyan lassan emelkednek ki az óceánból, amilyen lassan az emberek egykori hazája elsüllyed a tenger mélyén. A világokat és az adott időszakhoz tartozó embercsoportokat, amelyeket emberfajoknak is nevezhetünk, rendszeres időközönként váltakozva vagy a tűz, vagy 7

8 a víz semmisíti meg, majd kelti újra életre. Ez a tan egyidős az emberiséggel. Manu, Hermész, a káldeusok és az egész ókor tudták ezt. Amióta az ember megjelent a Földön, a bolygó felszíne már kétszer változott meg részben a tűz, részben a víz hatására. Nemcsak a Földnek, hanem a víznek is szüksége van arra, hogy pihenhessen, megújulhasson és úgy a felszíne, mint a medre változhasson. Ennek következtében a föld és a víz rendszeres időközönként újraosztja a területeit. A geológiai átalakulások révén az éghajlat is megváltozik, sőt időnként a Föld tengelye is módosul. (Titkos tanok) Az ember és a természet között fennálló, szoros kapcsolat révén egy emberfaj kezdetének és végének nagy eseményei mindig együtt járnak a bolygó megváltozásával is. Ez ismét csak a karma, az újratestesülések és a ciklusok törvényének egyidejű, közös hatásával magyarázható. A tudomány már régen felfedezett Afrika trópusi részén olyan területeket, amelyeket valaha jég borított, ami arra utal, hogy ezek egykor sarkvidéki területek voltak. A régi tanok azt mondják, hogy a természeti katasztrófák nemcsak az óceánok áramlatainak a megváltozásához és vulkánkitörésekhez vezetnek, hanem a hatásukra a Föld pólusai is módosulnak. Ez bizonyíthatóan már többször is megtörtént, és ezek a változások minden alkalommal teljesen átalakították a Föld felszínét; ilyen eseményről szól a Biblia története is az özönvízről. Noé és a bárka lakói a megsemmisülésre ítélt negyedik emberfaj túlélőit jelképezik, akik egyben az ötödik, vagyis a mi fajunk kezdetét is jelentik. Ez az esemény minden nép vallásában is megtalálható, az aztékoknál, a káldeusoknál, a kínaiaknál, az egyiptomiaknál, a föníciaiaknál és a hinduknál ugyanúgy, mint a természeti népeknél. Ezek a változó ciklusok azonban sohasem egy időben érintik az egész emberiséget, és az egyes emberfajok és nemzetek sorsa is mindig csak a karma meghatározó törvénye szerint kerül érvényre. Ezért természetes, hogy az emberi faj tagjai az általános fejlettségi szintjüknek megfelelően különböző csoportokat, nemzeteket és civilizációkat alkotnak. Ez összehasonlítható az iskolai oktatással, az általános iskolától kezdve az egyetemig, ahol a tanulókat és a hallgatókat ugyanúgy osztályokba és csoportokba osztják. Ez az analógia ugyanúgy érvényes az egész emberiségre, amelyben egyidejűleg megtalálhatók a gyermekkor, a fiatalság, a felnőttkor és az érett időskor képviselői is, és valamennyien közösen haladnak végig a fejlődés útjain. Az emberiség az evolúciós kibontakozása során minden nagyobb cikluson belül különböző életkori csoportokat alkot. Egy emberfaj sem mozog teljes egészében egy lineáris evolúciós vonal mentén. Hisz az evolúció szó csak a ciklikus törvényszerűség egy másik elnevezése. Így jönnek létre a különböző korok, amelyek mind egy másfajta embertípust alakítanak ki, és adnak keretet a fejlődésükhöz. És minden csoport, amikor megérett rá az idő, átlép egy következő, egy még tudatosabb megtapasztalási síkra. 8

Minden új kornak van egy új tanítója is

Minden új kornak van egy új tanítója is Minden új kornak van egy új tanítója is Ragyogó fény fogja körül a Földet, a szeretet sugarainak a fénye, azokból a magas lényekből kisugárzó szeretetnek, akik a Föld evolúcióját kísérik. Isteni lényekek,

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország)

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Arthur E. Powell A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Fordította korábbi fordítások felhasználásával: Szabari János, 2007. MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT Ezt a könyvet akárcsak az előző kettőt

Részletesebben

REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával

REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN Gyógyítás a csakrák harmonizálásával SHALILA SHARAMON BODOJ, BAGINSKI Bevezető Minden ember életében volt már olyan pillanat, amikor feltette magának ezeket a kérdéseket:

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

THE BIRTH OF A NEW HUMANITY

THE BIRTH OF A NEW HUMANITY 1 THE BIRTH OF A NEW HUMANITY 2010. június 6. Az alábbiakban szeretném megválaszolni AZ ÚJ EMBERISÉG SZÜLETÉSE című, 2010. május 26-i előadás kapcsán feltett kérdéseiteket. Sajnos nem tudok választ adni

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

estéli beszélgetések

estéli beszélgetések estéli beszélgetések Borinak, Rékának és Kingának I. rész A parti villa teraszán A terasz a ház előtt a domb kiemelkedő szikláján volt. Ovális terület kő mellvéddel. Mögötte a ház, széles, a terasz formáját

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A csakrák a fizikai és a spirituális sík közti átjárók, s egyszerre testünk és lelkünk belső szerkezetének szentségét is megtestesítik.

Részletesebben

Robert Powell. Evolúció a hermetikus asztrológia fényében (a Vénusz pentagram)

Robert Powell. Evolúció a hermetikus asztrológia fényében (a Vénusz pentagram) A 2012. június 5/6-i Vénusz-tranzit alkalmából Robert Powell Evolúció a hermetikus asztrológia fényében (a Vénusz pentagram) és más írások Regulus Art 2012. Időszakos kiadvány.(2.füzet) Megjelent kizárólag

Részletesebben

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Személyiségfejlődés Integrál pszichológiai megközelítésben Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Nyíregyháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 I. fejezet 2 Bevezetés 2 Témaválasztás

Részletesebben

Integrál pszichológia a szervezetfejlesztésben

Integrál pszichológia a szervezetfejlesztésben 1 Integrál pszichológia a szervezetfejlesztésben Név: Faragó István III. Évfolyam E-mail: fari33@freemail.hu Konzulens: Gánti Bence Budapest, 2010 2 Tartalom Bevezetés... 3 1 Integrál szemlélet... 4 1.1

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

Kozmogónia, szabadság, altruizmus Rudolf Steiner előadása, Dornach, 1919. október 10. (GA 191)

Kozmogónia, szabadság, altruizmus Rudolf Steiner előadása, Dornach, 1919. október 10. (GA 191) Kozmogónia, szabadság, altruizmus Rudolf Steiner előadása, Dornach, 1919. október 10. (GA 191) /Ez a 15 előadásból a negyedik, amelyet Rudolf Steiner 1919-ben, október-november során Dornachban tartott.

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék

Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék Bevezető...2 Első beszélgetés...4 Második beszélgetés...12 Harmadik rész...22 Negyedik rész...29 Harmadik beszélgetés...36 Ötödik rész...36 Hatodik rész...44

Részletesebben

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 2 Azoknak szól

Részletesebben

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M r u VÁLOGATÁS LÁMA NYDAHL í* TANÍTÁSAIBÓL EGY JÓG1110 VÁLASZA Válogatás Láma Ole Nydahl tanításaiból A magyarországi előadásokon készült hangfelvételt fordította Lahucsky Péter

Részletesebben

Rudolf Steiner - Hogyan lehetünk úrrá korunk lelki ínségén?

Rudolf Steiner - Hogyan lehetünk úrrá korunk lelki ínségén? Rudolf Steiner - Az emberek egymás közti kapcsolatainak megértése - Gondolatszabadság - Szellemi megismerés Zürich, 19l6. október 10. Nem maradhat halott ismeret, amit szellemtudományos igazságokként kutatunk,

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 8. szám

újság VIII. évfolyam, 8. szám újság VIII. évfolyam, 8. szám hírek, felhívások tartalom Hírek, felhívások 2 A tantra (agama) 3 Swami Sivánanda Saraswati Tantra 5 Swami Satyananda Saraswati Bevezetés a Tantra Sasztrába 9 Swami Satyananda

Részletesebben

Az első lépéstől a végtelenig

Az első lépéstől a végtelenig Király Tamás Az első lépéstől a végtelenig Útmutató kezdőknek és haladóknak, létünk megértéséhez, a spirituális gondolkodáson keresztül. 2. javított kiadás Az emberiség hatalmas átalakuláson megy keresztül.

Részletesebben

NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK!

NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK! NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK! A Blue Star Központ 2009. évi 40 napos elvonulás összefoglaló jegyzetét tartjátok a kezetekben. Kívánjuk, hogy Sri Vasudeva spirituális tanító napi üzenetei közelebb

Részletesebben

H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították:

H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították: H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben Fordították: Kakódy Mária, Vadnay Emmy, Hary Györgyné, 1962 Szabari János, 2008 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1

Részletesebben

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért A LÉGZÉS HATALMA Ősi perzsa mestergyakorlatok Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért UMAR ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996 ^Ajánlom e könyvet Ulikának, mert hálás, vagyok neki a gyakorlatok

Részletesebben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Dr. Héjjas István

Részletesebben