Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései"

Átírás

1 Az emberiség evolúciója 18 millió évvel ezelőtt kezdődött Az emberi tudat kibontakozásának a lépései Előadás, 2014 Marcius 7. Hotel Flamenco, Budapest - Eva Gostoni A fejlődés útja Amikor a figyelmünket és érzéseinket a fizikai síkról már a lelki, sőt, a szellemi síkra is fokról fokra kiterjesszük, egyre újabb igazságokhoz fog vezetni bennünket az, amit ezáltal felismerünk. De az igazságaink már akkor is megfognak változni, ha gondolatainkban teret adunk az élet egy szélesebb dimenziójának, és nagyobb időtartamot, illetve tágabb teret veszünk figyelembe; ha megengedjük magunknak, hogy abban is higgyünk, amit nem látunk, és bízzunk abban a belső hangban, amelyet tulajdonképpen még nem is tudunk értelmezni. De amíg nem ismerjük fel a fizikai és a lelki sík összetartozását, és különbözőképpen értékeljük ezeket, addig a hozzáállásunkat egy vagy-vagy jellemzi, és az életnek csak az egyik vagy csak a másik területével szeretnénk azonosulni. Az énünket két részre osztjuk, amelyek közül az egyik jó, a másik pedig rossz. Így vagy azok közé tartozunk, akik folytonosan ostorozzák magukat, mindig elégedetlenek magukkal, rossz lelkiismerettel küzdenek és nem igazán szeretik magukat, vagy azok közé, akik azt hiszik, hogy nekik mindent szabad, rendkívül fontosnak tartják magukat, mindig igazuk van, de csalódottan, sajnálattal veszik tudomásul, hogy senki sem szereti őket igazán. Az öntudat önismeretet jelent: azt, hogy tudatára ébredünk önmagunknak, mint egyedi lénynek, aki a jelleme és a sajátosságai alapján minden más lénytől különbözik. Csak tudatos létezéssel lesz lehetőségünk arra, hogy felismerjük a valódi kapcsolatunkat az élettel és másokkal. Csak a valódi Énünkkel való találkozás által ébredünk tudatára annak a lehetőségnek, hogy mi is képesek vagyunk változni és fejlődni a saját céljaink megvalósítása érdekében. Csak a már megszerzett öntudat mellett jelenik meg a valóban szabad akarat képessége. Ha egyszer felismertük ezt, egyre tudatosabban vetjük be az akaratunkat vagy önző és személyes céljaink elérése érdekében, vagy a belső hangunk követésére. Ezeken a döntéseken keresztül zajlik az emberi evolúció harca. Minden kibontakozás és minden képesség belülről indul ki, a nap mint nap meghozott döntéseinken keresztül. Hosszú időn át hánykolódunk ide-oda és a legkülönbözőbb tapasztatokon át, míg végül elég erőssé válunk ahhoz, hogy önállóan (és) tudatosan hozzuk meg a döntéseinket. Már mennyivel többet tudunk, mint 500 évvel ezelőtt, kivéve természetesen a kevés bölcset és misztikust. Már olyan sok törvényt felismertünk, de a kérdéseink száma mégis megnövekedett. Kérdéseket hordozunk magunkban az életünkről, a fizikai testünkről, az életfeltételeinkről, az érzéseinkről, gondolatainkról, kívánságainkról és ösztöneinkről. De már az előző évszázadokban is ugyanezeket a kérdéseket tették fel a gondolkodók, miközben megpróbálták megérteni az élet kozmikus törvényeit. Így alakult ki az anyag törvényeinek megértéséhez a materialista tudomány, amely 1

2 tanítja, hogy amit látunk, igaz, és a dolgok azok, aminek tűnnek. Az anyag és az erő az egyetlen valóság, és az ember nem képes átlépni a kézzelfogható dolgok határát. Ezért az ember elégedjen is meg a tényekkel úgy, ahogy a tudomány ezeket magyarázza. Ám ez az igazság sokunk számára nem kielégítő, mert elutasítja, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyeket nem lehet bizonyítani. Mert megáll azon a ponton, ahol mi feltesszük a kérdést: Rendben, hogy így van, de miért? A tudomány kihagyja a számításaiból mindazt, amit az emberek ugyan már régen felismertek, de megmagyarázni még nem tudnak. A vallások segítenek abban, hogy megértsük az álmainkat és érzéseinket, reményeinket és félelmeinket, csúcspontjainkat és hullámvölgyeinket. Mert amikor felismerjük, hogy a dolgok talán mégsem azok, aminek tűnnek, felébred bennünk a felismerés, hogy mi magunk sem csak felhalmozódott fizikai anyag vagyunk. Felismerjük, hogy rejtve él bennünk egy tudat, egy lelki erő, amely összeköt bennünket az emberi faj minden egyes tagjával, és egy olyan hatalommal is, amely rajtunk kívül működik. Ezek voltak a zsidó, majd később a keresztény szemlélet alapjai is, amely csak egyetlen egy Istent imád, aki megteremtette ugyan ezt a naprendszert, de rajta kívül él. Ezek a gondolatok azt tanítják, hogy a világot és a naprendszerünket egy erő vagy egy lény teremtette, és a kezében tartja az emberi életet, és mindent, amit szeretettel rendez a rejtett szándéka szerint. A gondolataink viszont a világegyetem végtelenségét és messzeségét is meg akarták érteni, így jött létre a filozófia. Ezek a gondolatok elfogadják, hogy minden látható élet egy fejlődési folyamaton megy keresztül, és az élet egy kozmikus folyamat. Ez a szemléletmód viszont pontosan az ellentéte a materializmusnak, és a gondolata, hogy az emberek által személynek tekintett, természetfeletti istenség valójában egy hatalmas lény vagy hatalmas életenergia, amely a világegyetemen keresztül egyre tovább fejlődik, akárcsak az ember, aki a fizikai testén keresztül fejleszti a tudatát. Mindezek a szemléletmódok a materialista, a természetfeletti és az idealisztikus azért keletkeztek, hogy megvilágítsanak és megmagyarázzanak egy kozmikus folyamatot. De mindegyik csak egy részigazságot tud felmutatni, ezért önmagában, a többi nélkül egyik sem tökéletes. Mert ha kizárólag csak az egyiket követjük, az elkerülhetetlenül tévútra vezet, egy sötétségbe, hisz nemtudja fellebbenti a központi misztérium fátylát. De ha összekapcsoljuk és egyesítjük őket, egymást kölcsönösen kiegészítve, talán megtestesítik az evolúciónk igazságának azt a részét, amennyit a jelenlegi fejlődési szintünk értelmenezetet felfogni képes. Mert itt nagy kérdésekkel és felemelő témákkal foglalkozunk. Olyan területekre hatolunk, amelyek a metafizikusok felségterületei, és megpróbáljuk összefoglalni, amit a világ könyvtárai tartalmaznak. Ezért itt csak röviden érinthetjük az igazság egyik vagy másik nezetet, megpróbálva felrajzolni az evolúció alapvető vonalait. Megmutatni, azok hozzánk fűződő kapcsolatát, hogy egységbe foglaljuk és egymáshoz viszonyítsuk azt a keveset, amit már tudunk. 2

3 De a három irány a tudomány, a vallás és a filozófia egységének segítségével talán már lassan eljuthatunk az igazság megközelitéséhez, amelyet így akár már ma megérthetünk. Mert az igazságunk végső soron önmagunkban rejlik. A gondolkodásnak az is a célja, hogy alakítsuk és képezzük saját magunkat, és megtanuljunk gondolatokkal dolgozni. Ezért a kibontakozás lépései megegyeznek az intelligencia fejlődésének fokaival. Mert egyedül ez tudja megmutatni azt a világot, amely nem vakon halad az útján, hanem egy tervnek engedelmeskedik, és összhangban álló azzal az ideával, amely az anyagban készül megvalósulni. De hogy ez nekünk oly nehezen megfoghatónak tűnnik, az az oka, hogy egy átmeneti időszakban élünk, és a terv még messze sem valósult meg. Hisz a fejlődés egy, ugy befelé mint kifelé, irányuló kibontakozás. Egy régi mondás szerint a fejlődés a fogékonyság egyre fokozódó kibontakozása. És ez alapvetően a belsö érzékeink növekvö fogékonyságát jelenti. Tehát a tudatunk fejlődése nem más, mint a fokozatosan erősödő és kibontakozó fogékonyság mindarra, ami körülvesz bennünket. Így a fejlődés egy folyamat, amely az életet kibontakoztatja, és e mögött áll az az erő, amelyet a tudós mint energia elismer; a keresztény Istenre hivatkozik, és a filozófus egy felsőbbrendű léleknek nevezi. Ez az az erő vagyis ősakarat, amely épít, fejleszt, és mindent a beteljesülésig kísér. Ez az a tökéletesség, amely az anyagban már benne él, és az a folyamat, amely benne rejtőzik minden atomban, minden emberben és mindenben, ami csak létezik. És ezek azok a gondolatok, amelyeken keresztül felismerjük, hogy a fejlődési folyamatunk nem egy kívülálló isten tevékenységének az eredménye, aki elárasztja energiájával és bölcsességével a várakozó és könyörgő világot, hanem egy erő, amely rejtetten, de jelen van a világban, minden atom középpontjában, minden ember szívében és minden naprendszerben. Ez a szeretet ereje, amelynek örvénye mindent a cél felé sodor, és rendet teremt minden káoszban. Ez az a tökéletesség, amely a sötétségből és a szenvedésből megformálja azt, amit egy napon szépnek, igaznak és helyesnek fogunk látni. Az evolúciót már régóta ciklikus fejlődésnek nevezik. Ugyanúgy ciklikus, ahogy a természet is állandóan ismétli önmagát, míg elér bizonyos eredményeket, bizonyos célokat, és kibontakoztat bizonyos szintű fogékonyságot. A módszer, amelyen keresztül ezt eléri, az a megkülönböztetés, az intelligens választás, amely nevezhető egy természetes kiválasztásnak is vagy a vonzás és a taszítás törvényének is. Az emberiségben ez a szabad akarat formájában jelenik meg, ami nem más, mint a választás és a döntés képessége. A már szellemivé vált emberben felismerhető a hajlam az áldozatvállalásra, amikor a cselekvése irányát a hozzá tartozók érdekei szerint választja meg, és elutasítja azt, ami pusztán öncélú. Tehát a fejlődést rendezett változásnak és egy állandó átalakulásnak is nevezhetjük. Ezért az evolúció akár az anyagé, akár az intelligenciáé, akár a tudaté, akár a szellemé egy egyre tudatosabbá váló képesség, rezgésekre reagálni. Igy a fejlődés, a kibontakozás hosszú útja, a test és a lélek fokozatos közeledése, 3

4 a szellem és az anyag eggyé válása, az igazi énünk felismerése. Az életvágy hívó hangja ad újra és újra lehetőséget arra, hogy testetöltsünk, hogy megismerjük önmagunkban az isteni teremtő erőt, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és hogy egyre magasabb tudati síkokat érjünk el. Mert az élet egy spirituális utazás egy fejlődés, amely a beteljesüléshez vezet. Az archaikus tudat Az élet kibontakozása egy hierarchikus rendszeren át, az egyszerű, érzékelten és élettelen atomtól a növényi életig, amiből az egyszerű állati formák, majd a magasabb szintű emlősök alakultak ki. Mindezek a birodalmak alkották azt a szükséges alapot, amelyen megjelenhetett és fejlődhetett az emberi tudat. Az evolúció törvénye azt jelenti, hogy minden szint túlnő az előzőn, de annak, ami már megvan, részévé kell válnia az új teljességnek. Más szavakkal: az evolúció minden új lépcsőfoka átnemesíti az előzőt. A növények túlemelkedtek az ásványokon, de a biológiai összetételükben megőrizték az ásványi szint sajátosságait. Az állatok túlemelkedtek a növényeken, de a testi felépítésükben megőrizték a növényi szint jellemzőit. Ugyanígy emelkedett túl az ember az állati szinten, de megőrizte az állatok tulajdonságait. Így az ember magában hordozza az evolúció valamennyi előző szintjét, és a feladata ezeknek az átnemesítése. A korai emberi fajok, kb. 18,5 millió évvel ezelőtt, az evolúció első, bizonytalan lépéseit jelentették. Az ősember, amelyet még beburkoltak a növényi és állati természet tudattalan jellemzöi, nem élt idegen élőlényként az akkori világban. Egységben élt, és egészében összeolvadt a környezetével. Az Énje a természeti világa volt, és a természeti világa volt az Énje. Vagyis a kezdeti emberek számára az Én és a természet ugyanazt jelentették. Még nem tudtak különbséget tenni a belső tapasztalataik és a külső élményeik között, nem tudtak gondolatmeneteket alkotni, és még nem rendelkeztek nyelvi kifejezőképességgel. Nem értették a halált, és ezért nem is ismerték a halálfélelmet, nem féltették a létezésüket. Még ha már jóval magasabb szintet is jelképeztek, mint az életnek azok az alacsonyabb szintjei amelyeken túlemelkedtek, mégis az őskezdeti légkört jelentik, amely a létezés legalacsonyabb síkja. Gebser az Eredet és jelen című könyvében a tudat kibontakozását négy nagy tudati szintre osztja, amelyek egymás után fejlődnek ki az emberiség történetében, vagyis az: archaikus, mágikus, mitikus és mentális tudat. Az antropológia a létezés nagy láncának nevezi ezt a négy, egymást követő tudati szintet. A régi gnosztikusoktól átvett, Jung által is használt jelkép, az önmaga farkába harapó kígyó, amely az önző, öncentrikus alacsonyabb életformákban gyökerező létezést jelenti. A kígyó jelképe, amely már a legrégebbi koroktól kíséri az emberiséget, összefügg a nyugati világ Kundalini-energiával kapcsolatos tanaival. A Kundalini-jóga tanítása 4

5 szerint az ember rejtett erőként hordozza magában a magasabb tudati síkok lehetőségeit, amit ma Kundalini-energiának is neveznek. Ez egy energia, amely tudattalanul, kigyóként összegömbölyödve szunnyad minden ember gerincoszlopának alsó végén, az emberi test legalacsonyabb csakrájában, azaz energiaközpontjában, és vár, hogy felemelkedhessen a magasabb síkokra. A kígyó a legrégebbi korok szimbolikájában is, az ösztönösen cselekvő, öntudatra még nem felébredt, az anyatermészetben gyökerező és egy teljesen tudattalan síkon élő embert jelképez. És ez volt az Édenkertben való létezés valódi szintje is, ahogy azt világszerte a különböző népek mitológiái is megirták. Ugyanez a képesség jellemzi egy kisgyermek tudati értelmét is, amikor a tudat még összemosódik a fizikai szinttel, és még ismeretlenek az idő és a tér határai. Ez az édenkerti ártatlanság állapota, tehát nem a már felszellemült, hanem a még szunnyado értelemben a bűnbeesés előtt. Ez a korai embertípus a primitív tudatával, a természet részeként élte meg önmagát, ami a kibontakozás első és legalacsonyabb szintjét, az archaikus tudatot jelképezi. És ez az első, archaikus sík, amikor az ember az élet színpadára lép, a bibliai Paradicsomot jelképezi. Ebben az időszakban a lélek még alszik, még nem létezik Én-tudat. Az egyén világa még teljesen összeolvad a csoportjával és az egész világgal. Az emberi faj tökéletes és bensőséges egységben él a növény- és az állatvilággal. Ez az archaikus kor bizonyos tekintetben valóban üdvözült és boldog, de ez nem a spiritualitás és a fejlődés, hanem a tudatlanság üdvözültsége volt. Ahogy Neumann írja: A kora emberiség üdvözült állapota tehetetlen és tudattalan volt, kifürkészhetetlen derengésben. Az ember tudattalanul lebeg az ösztönök síkján, akárcsak az állat. Úgy érzi, hogy biztonságban van a nagy anyatermészetben, amely tartja, hordozza és ringatja, de ugyanakkor ki is van szolgáltatva a kénye-kedvének. Ő maga semmi, a világ minden. Tétlenül, tehetetlen tudattal létezik, elmerülve a derengő világ kifürkészhetetlen létezésében, ahol a természet nagy istennője bőségesen és készséggel rendelkezésre bocsát mindent, amire az embernek szüksége van. Ez a kora emberiség üdvözült állapota. Ebben az időszakban jöttek a Földre más bolygókról, elsősorban a Vénuszról, lények csoportjai, hogy elősegítsék a gondolkodás kialakulását, és ezzel az állat-ember individualizációs folyamatát. Ezek a lények alkották a középpontját annak a csoportnak, akiket később a fehér Testvériségnek, vagy a Bölcsesség Mestereinek a Hierarchiájának neveztek. Kezdetben az éteri síkon éltek, amit még ma is Shambhallának neveznek. De néhány millió évvel később a Hierarchia úgy döntött, hogy hatékonyabb lenne, ha a Testvériségnek ezek a küldöttei is fizikai testben tevékenykednének a Földön, hogy vezetőként, irányítóként és tanító- és társként a gyakorlatban is szolgálják a fejlődő emberfajt. Ez bizonyitja, hogy az emberben rejlő lehetőség a magasabb szintű tudat kibontakozása, mindig a létezés legalacsonyabb síkján kezdődik, az élet anyagi, tápláló és akaratvezérelt impulzusainak a középpontjában. Ebben a legalacsonyabb szintű állapotban ébred fel és innen emelkedik egyre magasabb síkokra a kígyó-erő. A tudat evolúciója visszatükröződik a kígyó-erő felfelé irányuló evolúciójában, azokon 5

6 a lépéseken keresztül, amelyekkel az ember fokozatosan egyre feljebb emelkedik a tudattalan létezés szintjéről. De a még tudattalan, természetben gyökerező archaikus ember még nem ismeri a tényleges elszakadást és a bűnbeesést, ezért nincsenek hősök sem. Campbell szerint minden hőstörténet mindig három, egymással összefüggő mozgásra épül: az első az elszakadás, a második a beavatás vagy a megtapasztalás, a harmadik pedig a visszatérés. Ezt láthatjuk a tékozló fiú történetében is, amely nemcsak egyszerűen egy történet, hanem az emberiség története. Mert anélkül, hogy az ember elszakadna attól, amit megszokott, anélkül hogy bűnt követne el azáltal hogy valamit ott hagy, vagy elhagy, anélkül hogy száműznék egy Édenkertből, nem létezne a tapasztalatok lehetősége. Igy ezeket a lépéseket kétféle módon lehet értelmezni. Egyrészt bűnbeesésként, abban az értelemben, hogy az ember kiszakad egyfajta egységből és elveszíti az odatartozását, ami mindig félelmet és bűntudatot is eredményez. Másrészt azonban mint egy elkerülhetetlenül szükséges lépést a tudattalanból való kiemelkedéshez, a közösség elhagyásával az egyénné válás útján. Mert az emberben már ebben az archaikus állapotban is benne szunnyad minden magasabb tudatállapot lehetősége. Az ősemberekben is megvolt már mind a magasabb síkok lehetősége beleértve a legmagasabbat is bár még körvonalazatlan, elemi formában. A Régi Filozófia a tudattalan ős-alapnak nevezi ezt a tudattalan állapotot. A történelem legősibb emberfajtáját lemuroknak nevezték a hazájukról, Lemuriáról. Ez a birodalom a mai Csendes Óceán területén helyezkedett el, és valószínűleg magában foglalta Észak- és Dél-Amerika egyes részeit is. Körülbelül hárommillió éves fejlődés után vulkáni tevékenység rombolta le Lemuria nagy részét, és lassan az egész földrész elsüllyedt a tengerben. Ahol egykor egy hatalmas kontinens terült el, ma csak apró szigetek találhatók. A lemurok túlélői lettek az ősei a későbbi atlantiszi fajnak, amely körülbelül 12 millió évvel ezelőtt alakult ki. Atlantisz nagy földrésze alapvetően a mai Atlanti-óceán területén helyezkedett el, a mai Amerika és Európa között. A lélek szikrája, amelynek az volt a feladata, hogy az állatvilágból az emberi világba emelje a lemurokat, még hosszú ideig többé-kevésbé alvó állapotban maradt. Az emberiség nagyon lassan fejlődött, csak fokozatosan ébredt fel, és alapvetően még ezután is megőrizte állati hajlamait. Az érzelmek lassú felébredése jellemzi az atlantiszi időszak kezdetét, amikor az ember már nem elégedett meg az egyszerű állati létezéssel. Lemuria és Atlantisz korai időszakában papkirályok vezették a primitív tömegeket. Mellettük adeptusok álltak, azok a beavatott tanítványok, akik a korábbi Fehér testvériség közvetlen leszármazottai voltak, és akik továbbra is az intelligens és szellemi iránymutatások egyedül forrását jelentették. De a Hierarchia idövel arra a döntésre jutott, hogy ujra visszahívja a képviselőit az éteri síkra. Mert hamarosan, pontosan úgy, mint Lemuria esetében is, a földkéreg nagymérvű elmozdulása által Atlantisz is elpusztult, és vele együtt a népesség nagy része. A kontinens legnagyobb részét a tenger nyelte el, ám ugyanakkor a föld mélyéről 6

7 feltörő tűz hatására szigetről szigetre emelkedett a felszinre az óceán mélyéről a mai Európa. A tenger hullámai több millió évvel ezelőtt árasztották el Atlantisz földrészét, de néhány nagy sziget egy időre túlélte a katasztrófát, és továbbra is otthont adott az atlantisziak fejlettebb, kiválasztott csoportjainak, akik így lehetőséget kaptak a fajuk megújítására. Atlantisz utolsó szigeteit körülbelül évvel ezelőtt nyelte el a tenger. Csak néhány maradt meg belőlük, ám évvel Krisztus előtt végül ezek is elsüllyedtek. De a túlélők innen is elmenekülhettek, és továbbvihették a kultúrájukat az újonnan kialakult szárazföldre, például a mai Európa, a Földközitenger, illetve Közel- és Távol-Kelet területére. Az utolsó atlantiszi szigetek pusztulását a Bibliában Noé bárkájának a története örökíti meg. Így kultúrkorszakokkal később a régi maja kultuszhelyeken még meg lehetett találni annak az eredeti kultúrának a maradványait, amelyet a Fehér Testvériség küldöttei teremtettek meg, amikor még fizikai testben éltek a földön. Ők Ázsiában is megalapítottak egy második ágat, ennek a leszármazottai a Himalája és Dél-India adeptusai. A teremtés kora hajnali derengése, alkotta az emlősállatból az emberbe való átmenetet, azt a nagy, tudattalan ősi alapot, amelyből csak nagyon lassan fejlődött ki az emberi Én. Millyen érdekes a hasonlóság a Föld korábbi megtestesülési periódusainak a sajátosságai és az új inkarnációba lépő ember fizikai kezdetei között. K. H. mester ezt így fogalmazza meg: A természet törvénye egységes, és egy gyermek fogantatása, megformálódása, megszületése, növekvése és fejlődése csak a méretek tekintetében különbözik egy bolygó fejlődési szakaszaitól. Minden bolygó hét korszakon halad át, miközben kinőnek a fogai, és kihullanak a gyermeki fürtjei eközben lerázza magáról az első kövületeket is, hogy helyet teremtsen az újak számára, és eltűnik róla a páfrány és a moha, mielőtt erdő nőne a felszínén. Akárcsak az atomok, amelyek hétévente cserélődnek az emberi testben, a bolygó is hét nagy ciklus során újítja meg a rétegeit Helena Petrova Blavatsky Titkos tanaiban olvasható, hogy az ásványi és növényi fejlődés nem kevesebb, mint háromszázmillió évig tartott, és a teljesen kifejlődött ember mindössze tizennyolc és fél millió éve játszik uralkodó szerepet a Földön. Tehát ez volt az idő, amikor az ásványok, a növények és az állatok alacsonyabb fejlettségű birodalmának az aktív fejlődési ciklusa lezárult. A mai természeti jelenségek, amelyek olyan sok nyugtalansággal töltenek el bennünket, mint a földrengések, a vulkánkitörések és az árvizek, ártalmatlannak tűnnek a sziklás Föld első fejlődési szakaszaihoz képest. De a hosszú ideig tartó természeti katasztrófák ciklusai mindig erőteljesen megváltoztatják a Föld felszínét, és a túlélők azokon a területeken találnak menedéket, amelyek ugyanolyan lassan emelkednek ki az óceánból, amilyen lassan az emberek egykori hazája elsüllyed a tenger mélyén. A világokat és az adott időszakhoz tartozó embercsoportokat, amelyeket emberfajoknak is nevezhetünk, rendszeres időközönként váltakozva vagy a tűz, vagy 7

8 a víz semmisíti meg, majd kelti újra életre. Ez a tan egyidős az emberiséggel. Manu, Hermész, a káldeusok és az egész ókor tudták ezt. Amióta az ember megjelent a Földön, a bolygó felszíne már kétszer változott meg részben a tűz, részben a víz hatására. Nemcsak a Földnek, hanem a víznek is szüksége van arra, hogy pihenhessen, megújulhasson és úgy a felszíne, mint a medre változhasson. Ennek következtében a föld és a víz rendszeres időközönként újraosztja a területeit. A geológiai átalakulások révén az éghajlat is megváltozik, sőt időnként a Föld tengelye is módosul. (Titkos tanok) Az ember és a természet között fennálló, szoros kapcsolat révén egy emberfaj kezdetének és végének nagy eseményei mindig együtt járnak a bolygó megváltozásával is. Ez ismét csak a karma, az újratestesülések és a ciklusok törvényének egyidejű, közös hatásával magyarázható. A tudomány már régen felfedezett Afrika trópusi részén olyan területeket, amelyeket valaha jég borított, ami arra utal, hogy ezek egykor sarkvidéki területek voltak. A régi tanok azt mondják, hogy a természeti katasztrófák nemcsak az óceánok áramlatainak a megváltozásához és vulkánkitörésekhez vezetnek, hanem a hatásukra a Föld pólusai is módosulnak. Ez bizonyíthatóan már többször is megtörtént, és ezek a változások minden alkalommal teljesen átalakították a Föld felszínét; ilyen eseményről szól a Biblia története is az özönvízről. Noé és a bárka lakói a megsemmisülésre ítélt negyedik emberfaj túlélőit jelképezik, akik egyben az ötödik, vagyis a mi fajunk kezdetét is jelentik. Ez az esemény minden nép vallásában is megtalálható, az aztékoknál, a káldeusoknál, a kínaiaknál, az egyiptomiaknál, a föníciaiaknál és a hinduknál ugyanúgy, mint a természeti népeknél. Ezek a változó ciklusok azonban sohasem egy időben érintik az egész emberiséget, és az egyes emberfajok és nemzetek sorsa is mindig csak a karma meghatározó törvénye szerint kerül érvényre. Ezért természetes, hogy az emberi faj tagjai az általános fejlettségi szintjüknek megfelelően különböző csoportokat, nemzeteket és civilizációkat alkotnak. Ez összehasonlítható az iskolai oktatással, az általános iskolától kezdve az egyetemig, ahol a tanulókat és a hallgatókat ugyanúgy osztályokba és csoportokba osztják. Ez az analógia ugyanúgy érvényes az egész emberiségre, amelyben egyidejűleg megtalálhatók a gyermekkor, a fiatalság, a felnőttkor és az érett időskor képviselői is, és valamennyien közösen haladnak végig a fejlődés útjain. Az emberiség az evolúciós kibontakozása során minden nagyobb cikluson belül különböző életkori csoportokat alkot. Egy emberfaj sem mozog teljes egészében egy lineáris evolúciós vonal mentén. Hisz az evolúció szó csak a ciklikus törvényszerűség egy másik elnevezése. Így jönnek létre a különböző korok, amelyek mind egy másfajta embertípust alakítanak ki, és adnak keretet a fejlődésükhöz. És minden csoport, amikor megérett rá az idő, átlép egy következő, egy még tudatosabb megtapasztalási síkra. 8

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.)

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Margaréta fogpanaszaira sejtemlékezet tisztító energiákat kértem. (A jobb felső 7-es gyökeréből sugárzik a fájdalom a fülébe,

Részletesebben

MAYA HOROSZKÓP József Attila 1905 április 11. nap-jegy jegy: 6-GYÍK (Kan Kan) év: KELET-10 13-napos ciklus: 1-ESŐ (Cauac Cauac) éjszakai uralkodó: 3 Vénusz-fázis: ESTI CSILLAG 2 BEVEZETÉS Mezoamerika ókori

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

A Fót-Központi Református Egyházközség Száz Juhocska Református Óvodájának Pedagógiai Programja

A Fót-Központi Református Egyházközség Száz Juhocska Református Óvodájának Pedagógiai Programja A Fót-Központi Református Egyházközség Száz Juhocska Református Óvodájának Pedagógiai Programja Harmadik, átdolgozott kiadás Készült 2013. Készítette: Lakatosné Balog Erzsébet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGZYÉK...2

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

A téri képességek fejlesztése

A téri képességek fejlesztése Segédanyag 2. a gyakorló iskolákban, a külső képzési helyeken a földrajztanárképzésben részt vevők számára A téri képességek fejlesztése Írta: dr. Makádi Mariann Tartalom 1. Fejlesztő program és feladatok

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

5. KOMPONENSRENDSZER-ELMÉLET ÉS PEDAGÓGIA

5. KOMPONENSRENDSZER-ELMÉLET ÉS PEDAGÓGIA 5. KOMPONENSRENDSZER-ELMÉLET ÉS PEDAGÓGIA A rendszerelmélet (pedagógiai jelentőségéről lásd Nagy 1979) eddig ismert modelljei az önmódosító, komplexitás-növelő bioszociális rendszerek modellezésére, kutatására,

Részletesebben

Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül

Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül jól vagy. Minden nőnek, aki szeretne érzelmeiben is erős lenni. És minden férfinak, akinek valaha kérdése volt a nőkről Tőlem, Neked A saját

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

SZÉNBÁNYÁSZ ÚTBAN HAZAFELÉ JARROW-BA, Anglia, 1930

SZÉNBÁNYÁSZ ÚTBAN HAZAFELÉ JARROW-BA, Anglia, 1930 226 B RA N D T SZÉNBÁNYÁSZ ÚTBAN HAZAFELÉ JARROW-BA, Anglia, 1930 BOMBA-MEDITÁCIÓK PETER SLOTERDIJK AZ ATOMBOMBA a Nyugat valódi Buddhája, tökéletes, szabad és szuverén szerkezet. Érinthetetlenül nyugszik

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum MBS037 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETŐ I. AZ IHLETETTSÉG MEGHATÁROZÁSA A. Isten

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player Bepillantás a bensőnkbe nkbe Általában az emberek úgy definiálják Istent, mint aki mindenütt jelen van, aki mindentudó, mindenható, és

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Csillagporból születtünk mind HOGYAN ÉLJÜK MEG LELKI FELEMELKEDÉSÜNKET A MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ

Csillagporból születtünk mind HOGYAN ÉLJÜK MEG LELKI FELEMELKEDÉSÜNKET A MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ Csillagporból születtünk mind HOGYAN ÉLJÜK MEG LELKI FELEMELKEDÉSÜNKET A MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ Visszaemlékezés csillag eredetünkre Csillagokbeli energiák üzenete. Csillagporból származunk mindannyian.

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A fény hét sugara, I. ÉLET II. MINŐSÉG III. MEGJELENÉS. Így a MINŐSÉG: az az aktív erő amely a növekedéshez szükséges tervszerű kapcsolatokhoz vezet.

A fény hét sugara, I. ÉLET II. MINŐSÉG III. MEGJELENÉS. Így a MINŐSÉG: az az aktív erő amely a növekedéshez szükséges tervszerű kapcsolatokhoz vezet. A fény hét sugara, A három fő sugárban Isten teremtő erői működnek. Az isteni hármasságot e három áramlaton keresztül éljük meg: I. ÉLET II. MINŐSÉG III. MEGJELENÉS Kíséreljük meg közelebbről is megszemlélni

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI

A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár Források Köztaurusz. Az Országos Széchényi Könyyvtárés a közművelődési könyvtárak egyetemes tezaurusza. 200-. Lexikai

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Rudolf STEINER. Makrokozmosz és mikrokozmosz. Nagyvilág - kisvilág A lélek, az élet és a szellem kérdései GENIUS

Rudolf STEINER. Makrokozmosz és mikrokozmosz. Nagyvilág - kisvilág A lélek, az élet és a szellem kérdései GENIUS Rudolf STEINER Makrokozmosz és mikrokozmosz Nagyvilág - kisvilág A lélek, az élet és a szellem kérdései GENIUS TARTALOM Nyilvános előadás - Bécs, 1910. március 19 11 Az ember körforgása az érzéki, a lelki

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd 2009.07.26. 17:01 Page 15. Gyülekezeti bibliaórák

02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd 2009.07.26. 17:01 Page 15. Gyülekezeti bibliaórák 02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd 2009.07.26. 17:01 Page 15 Gyülekezeti bibliaórák 02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd 2009.07.26. 17:01 Page 16 02 Bibliaorak

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA A thrákiai Sztageiroszból származó görög filozófus Platón tanítványa volt. Platónnal ellentétben azt tanította, hogy

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

ISTEN MEGISMERÉSE. A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon. Első fejezet. Megértésünk fejlődése

ISTEN MEGISMERÉSE. A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon. Első fejezet. Megértésünk fejlődése The Knowing of God by Jim Gordon ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (, ILM) könyve. írta Jim Gordon Első fejezet Megértésünk fejlődése Az ember számára annak megértése, hogy ő valójában kicsoda,

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben