A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól"

Átírás

1 A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel a magzatfoganásról. Az ember nem csak a fizikai létével, biológiai felépítettségével és öntudatával, hanem az egész (spirituális és kauzális) létstruktúrájával: egész lényével egyéni és faji és sorsával, leképezi az egyetemes létezést, a teremtést, mivel nem csak teremtett lény, hanem a mágikus erejû életképzeletén keresztül, teremtõ is egyben. Nem csak mikrokozmosz, hanem mikrotheosz is, ahogy Hamvas Béla írja. A baj csak az, hogy miközben a modern asztrofizikának köszönhetõen végre lemondtunk a makrokozmoszról alkotott középkori babonáinkról és újkori mechanikus elképzeléseinkrõl, a spirituális világ felépítettségérõl még mindig a különbözõ vallások és az erõs misztikus mitologikus befolyásoltság alatt álló metafizikák valóságképeivel vagyunk kénytelenek beérni. Holott, a Hermész Triszmegisztoszi kinyilatkoztatás, ami szerint Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van, és ami kint van, ugyanaz, mint ami bent van., egyetemesen érvényes. Ezért, mindössze annyit kellene tennünk, hogy miután a természettudományok segítségével a fizikai természeti világról, vagyis a kinti világról végre egy eléggé megbízhatóan ellenõrizhetõ képet kaptunk, abból amit lent és kint, tehát a fizikai és a biológiai területeken felfedeztünk és megismertünk, vissza kellene következtetni mindarra, ami fent és bent van. Az asztronómiai és a biológiai világ majdhogynem azonosan analogikus (holisztikus) felépítettségérõl és annak mûködési mechanizmusaiból, vissza lehet és kell következtetni a spirituális, a mentális és a pszichológiai világunk felépítettségére. A jelen tanulmánynak nem célja, hogy egy ekkora munkát elvégezzen, de az újkori és a modern asztrológia által felfedezett és felvetett központi létkérdésre: a Lilit gyûjtõnéven ismert abszolút-õserõ eredetére, illetve a Lilith hatásának és természetének a követési leírási lehetõségére mindenképpen megpróbálja a lényeges válaszokat megtalálni és felfedni. A múlt század és évezred végére, a kvantummechanikai felfedezések segítségével megerõsödött asztrofizika kimutatta, hogy minden galaxis középpontjában (És így a mi galaxisunk: Tejútrendszer galaxis középpontjában is!) egy egy hatalmas Feketelyuk áll, amely nem csak azt a csillagközi port és törmeléket nyeli el a fénnyel együtt, amely a gravitációs terébe kerül, hanem olyan nagy és erõs csillagokat is, mint a mi napunk, feltételezhetõen a hozzuk tartozó bolygókkal együtt. Ugyanakkor, a legújabb tudományos számítások szerint a világegyetem nem az õt alkotó kb. 30 milliárd galaxis középpontjában álló feketelyukának lesz az áldozata, hanem a folytonos expanziójának. Az egyes galaxisokat, a bolygórendszereket (Pl. a Naprendszert) és magukat a bolygókat is összetartó egyetemes gravitációs erõnél, létezik egy vele egyenesen ellentétes erõ, az un Huble-erõ, amely ezeket az anyag-rendszereket egymástól elnyomja eltaszítja. Ez az egyetemes kozmikus expanzió, a mai tudomány álláspontja szerint, 12 évmilliárd múlva, oda fog hatni, hogy megbomlanak a csillagrendek, az õket alkotó csillagok és bolygók anyaga széthull, a az egész kozmikus világegyetem szétszóródik és egy híg masszává változik, amit aztán, a nagy központi Feketelyuk beszív és eltüntet. Minthogyha csak a több ezer éves védikus irodalom elevenedne meg e tudományos elméletekben, illetve, az nyert volna tudományos bizonyítást a modern kor legpontosabb és legmegbízhatóbb (mivelhogy materiálisan ellenõrizhetõ) tudományában. És hogy milyen köze van mindennek a mi parányi kis élettörténeteinknek ezekhez a nagy távlatokhoz, illetve mindössze a Naprendszer bolygóit és a nappályával egy irányban található 12 konstelláció viszonyrendszerén belül mozgó, kauzális (Nem jósoló!) asztrológiához? - A válasz nagyon egyszerû: Amiként nem csak a fizikai világegyetem és nem csak az egyes galaxisok közepén található egy egy hatalmas fekete lyuk, hanem kisebb feketelyukkal tele úgymond tele van tûzdelve minden galaxis és az intergallagtikus tér is, úgy minden egyes emberi személyen belül is létezik egy egy spirituális feketelyuk, aminek az egyéni természetét és a színezetét (karakterét) a személyi horoszkópok segítségével tökéletesen ki lehet mutatni és a horoszkópban való pozíciója segítségével nagy mértékben le lehet írni. Ezért, a személyi horoszkóp-értelmezés segítségével történõ, spirituális fejlõdési sorsprogramunk feltárása nélkül, vagyis a negatív karmikus meghatározódások megismerése és tudatos feloldása nélkül, képzeletünket és gondolatainkat, de érzelmeinket és tetteinket is, a tudattalan szellemvilágunk legmélyebb rétegeiben rejlõ, a horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett sóvárgásaink, irracionális vágyaink, szorongásaink és félelmeink, a tudattalan és önkéntelen negatív késztetéseink: életellenes (pl. magzat-és gyermekellenes), személyiségellenes, vagy sors-ellenes (Isten-ellenes) ambícióink befolyásolják - manipulálják. Hiába képzeli magát az ember tudatos és értelmes lénynek, képességeinek és tehetségeinek a kiélési a vágya, ezek érvényesítésének a vágya és az általános emberi alapösztönök kiélési vágya, valamint a jellegzetesen emberi, szellemi - kulturális és anyagi - technikai megvalósítások iránti vágya és igénye mellett, a képzeletvilágát és így egész sorsát is, háttérbõl az anyai ági õseitõl öröklött negatív szellemi - spirituális determinációk határozzák meg, befolyásolják és irányítják. És ezt anélkül, hogy az egyén errõl tudna. Az anya ugyanis a lét-alap, de a folytonosság alapmatrixa is, és nem csak biológiailag, hanem spirituálisan is. Ezt abból az egyszerû ténybõl is kikövetkeztethetünk, hogy miközben az egyediséget, az egyedi jellegzetességeket adó férfiivarsejtek folyamatosan kicserélõdnek, azok a nõi petesejtek, amelyek a biológiai eredetünket adják és az alap-genetikai struktúránkat meghatározzák, amellett, hogy százszor olyan nagyok és összetettek, mint a változó felépítésû ivarsejtek, már azelõtt kialakulnak és véglegesen készen állnak az édesanyáink petefészkében (nagyanyáink méhében tehát), mielõtt õk megszületnének! Magyarán: nem csak, hogy az anyáink szervezetében és aurájában (spirituális struktúrájában), nem csak, hogy az anyánk érzelem, gondolat és képzelet-világa által közvetlenül befolyásoltan alakultunk ki kilenc hónapon át embrió-

2 magból megszületni képes emberkévé. Hanem minderre ráadásként, annak a petesejtnek a létrejöttéhez és kifejlõdéséhez, amely az anyánk petefészkében várt évtizedeken át az apánk ivarsejtjére a megtermékenyítésre - anyánknak a megszületése óta, és amit az apánknak az éppen "aktuális" ivarsejtje késõbb megtermékenyített, még az anyai nagyanyánk szervezete, vérrendszere szállította az alapanyagot! Vagyis: ez, az egyéni létünk alapját képezõ anyai petesejt, amibõl lettünk, az anyai nagyanyánk lelki és szellemi világának, aurájának teljes anyai spirituális struktúrájának: tudattalan érzelmeinek, gondolatainak és képzelgéseinek a kauzális bélyegét viseli magán, még akkor is, ha férfinak születünk. Nem csak azért haszontalan tehát minden, a szexuális kiegyenlítõdéssel egybe kötött unio mystica-ról szóló tantrikus és taoista tan, minden misztikus, vagy materialista koncepció szerint megírt szex bedekker és keleti szex - tanítás, mert a sikerorientált guruk és szerzõk a szexuális élvezetek kicsikarási lehetõségeire, valamint a csábítóan zavaros és zagyva, "misztikus átélési" technikák vonzatára alapozzák tanaikat, miközben a szexualitást nem kapcsolják össze a lét és a teremtés metafizikai alapjaival és eredeti rendeltetésével. Ezért természetes hogy, úgy adnak választ arra az alapvetõ kérdésre, hogy mi lesz az utódnemzés problémájával egy olyan párkapcsolat esetében, amelyben a nõ - vagy fiatal lány- még nem akar gyermeket szülni, hogy közvetlenül, vagy rejtetten, de nem hajlandó az egyetemes teremtés elsõ törvényével való együttmûködésre, hanem egyenesen az ellenkezésre. Minden olyan módszer és eljárás tehát, amely a nem kívánt magzatfoganás elleni védekezés gondolatából indul ki, szembeállásra buzdít a teremtés és a lét eredeti célját és rendeltetését szolgáló, teremtés elsõ törvényével szemben, azzal a törvénnyel szemben, amely alapján a létnek lenni kell, a teremtésnek meg kell történni mindenképpen. Márpedig nem létezik a létben nagyobb erõ és hatalom a teremtés törvényénél, amely szoros összefüggésben áll az Abszolútum törvényével, még akkor sem, ha a világot, az életet és a létet górcsövön keresztül szemlélõ ember ezt közvetlenül nem érzékeli. És, mivel a hatás visszahatás törvénye is létezik, természetes, hogy azzal szemben, aki a teremtés elsõ törvényével szemben védekezik, maga a teremtés törvénye, vagyis az éltetõ szellemi energiákat és finom szubsztanciákat biztosító élet törvénye is védekezni fog. Mi legyen hát azzal a személlyel, aki tényleg szerelmes, vagy legalábbis szexuális harmóniában akar élni, de esetleg igen fiatal még, vagy más okok miatt nem szánta el magát a gyermeknemzésre, de ugyanakkor fogamzásgátló tablettával, vagy más technikai eszközzel, vagy tudományos trükkökkel sem akar "védekezni", vallásos, vagy spirituális meggyõzõdése következtében, a "teherbe esés", illetve a várandósági állapot ellen? Nem minden nõ van állandóan felkészülve és "bebiztosítva" a nem szívesen fogadott, de lehetséges biológiai fogamzás ellen. Olyan állapotban viszont, amelyben valaki fél a teherbeeséstõl, nem lehet képes a szerelem és a szexuális aktus metafizikai átélésére és akkor megint csak egy, többé-kevésbé "jó", szexuális élmény, vagy egy szükséges rossz -ként átélt esemény marad számára az egész párkapcsolat. És ekkor, a férfi is csak egyet-egyet "élvez", hogy más ilyen események jellemzésére használatos, klasszikus és felettébb felemelõ kifejezéseket itt ne említsek. De még ez is másodlagos kérdés amellett, amit e probléma felvet. Az tudniillik, hogy metafizikai alapállás szempontjából, amennyiben a hitet egy olyan átélt és gyakorolt tudásrendszernek, vagyis használható metafizikai értéknek és evidenciának (és használata alapján: eszköznek) tekintjük, aminek semmi köze nincs a hiszékenységhez, (vagyis a vallásos szentimentalizmushoz), bármilyen védekezési forma, vagy akárcsak a gondolkozási ügyeskedés is, ami a "teherbeesés" lehetõségét hivatott megakadályozni, érvénytelenné teszi az egyetemes léterõkkel való együttmûködést és így az egész metafizikánk, szószátyárkodó filozófiává és fölöslegesen ködösítõ miszticizmussá, esetleg középkori dilettáns varázslók nevetséges okkultizmusává süllyed. Azon Jóga-szekták elméleténél, amely a férfi magömlése teljes visszafojtásával, visszaszorításával vélik egy kalap alatt elintézettnek a dolgot, csak a középkori bájitalos kuruzslási eljárásokban való hit lehet irracionálisabb és nevetségesebb. És nem csak azért, mert pontosan õk, az Indiában rég óta csõdöt mondott misztikus tanítások hívei - akik minden olyan probléma okát, amire valójában nem tudják az igazi (metafizikai és racionális) választ, a Karma törvényével magyarázzák - vétenek elsõsorban a Karma törvénye ellen. Hiszen ezzel az ósdi mechanikus "védekezési" módszerrel a Sors és a Teremtés Törvényének beteljesedése ellen vétenek, vallásos kifejezéssel: ki akarják cselezni az Istent. Ráadásul a szexuális inger alatt álló, merev, vagy fél-merev férfi hímvesszõbõl kiszüremlõ folikulin is tartalmaz bõségesen olyan férfi ivarsejteket, amelyek minden technikai ügyeskedés (coitus interruptus) ellenére, képesek a méhbe jutásra és a rájuk váró nõi petesejt megtermékenyítésére. Nem hiába tettem idézõjelbe a teherbe-esés és a védekezés kifejezéseket. Ugyanis az a személy aki nem együttmûködik az egyetemes (Isteni) törvényekkel, hanem még védekezik a KARMA TÖRVÉNYE ellen, annak egyszerûen nincs hite, csak vallása. Az nem rendelkezik egyetemes személyiségtudattal. Így nem tudja, hogy amennyiben õ nem erõszakoskodik öncélúan sem tettben, sem szóban, de legfõképpen gondolatban senkivel és semmivel, azzal a személlyel szemben az egyetemes törvények szellemében, nem erõszakoskodik még maga az Abszolútum (Isten) sem. Ez a Lét, amiben élünk, egy olyan rendszer, amelyben nincs megadva a lehetõség semmiféle külsõ hatalomnak (erõnek), hogy a felnõtti öntudattal integrális személyi tudattal - rendelkezõ ember, úgymond ártatlanul "teherbe essen" az õ személyes, határozottan fenntartott és szilárd szabad akarata ellenére. Amennyiben nem akar még gyermeket nemzeni és/vagy szülni egy felnõtt nõ, mert úgy érzi, hogy még nem találta meg a szellemi élet-párját, és ezért, egy "nem kívánt" gyermek megzavarná õt a spirituális fejlõdésében (a spirituális személyi tudata elérésében), nem kell félnie a teherbeeséstõl. Az egyetlen ok ugyanis, ami miatt egy józan

3 (Nem érzelgõs és nem önámító!), átlagos felelõsség -tudattal: egy normális személyi tudattal rendelkezõ nõ "teherbe eshet", az nem más, mint az õ, anyai ági nõi õseitõl öröklött, véletlenszerû, vagy korai teherbe eséstõl való nyílt, vagy rejtett, indokolt, vagy nem indokolt (irracionális) félelme, tudattalan szorongása. Az egyetemes felelõsségtudat vállalása segítségével határozott személyi és szellemi tudatot kialakító és így tiszta akaraterõvel rendelkezõ nõ már nem lehet áldozata a saját, vagy a partnere tudattalanjában tenyészõ gyermekõsképzeteknek (magzat - õsmintáknak). A tudattalanunkkal kapcsolatban álló asztrális léterõk nem használhatják fel az életképzelete érvényesítésével másokat nem támadó és másokat a spirituális fejlõdésükben nem hátráltató nõt egyszerû "szülõ edénynek" de a férfit sem, egyszerû (fizikai) megtermékenyítõ eszköznek, önkéntelen "donátor - apának. Ez tehát a különbség a teherbeesés és az áldott állapotba kerülés között. Ugyanis az a nõ, aki tudatosan, felelõsségteljes szeretettel engedve természetes vágyainak, létrehív magában, vagyis a tudattalanjában rejlõ teremtõerõk révén egy új emberi lelket, az õ jövendõ gyermekét, annak a szerelmi aktus természetes következménye, vagyis a gyermek materializálódása: áldás. Ugyanakkor annak, aki találomra, egyetemes tájékozódási készség és átlátszó életvitel nélkül, önmagával és másokkal az öncélú élvezetek minél nagyobb méretû és számú kicsikarása érdekében, öntudatlanul is erõszakoskodik mind a szellemi és mind a lelki szférákban egyaránt, tehát aki felelõsségtudat nélkül éli meg életének ezt a legfontosabb részét, annak tudatában természetesen teherként jelentkezik egy esetleges gyermekfogamzás. A probléma abban áll, hogy a materialista koncepciókon alapuló tudomány által félrevezetett ember (nõ), már el sem tudja képzelni, hogy pontosan a gyermek képzetet félelmében és az erõszakosan magától elhárítani akaró gondolkozása közben létrejött negatív gondolatképek mind, de mind behatolnak ("lesüllyednek") a tudattalan képzeletvilágába, amely nem ismeri sem a NEM - fogalmát, sem más elhárító fogalmi formulákat, hanem csak az intenzív érzelmek inger-hatásait érzékeli (még ha diszharmonikusak is azok). És a nõ anyai teremtõ képzelete, az érzelmi ingerekbõl származó energetikai töltet segítségével, azok hatására hozza létre a mentális, az asztrális és az éteri dimenzióban, a vágyott gyermek és a létrehívni nem akart gyermek spirituális struktúráját egyaránt. Az egyetemes megváltást szolgáló teremtõerõk szempontjából ugyanis, teljesen mindegy, hogy a gyermek képzetének az energetikai feltöltését miféle emóciók (pozitív, vagy negatív érzelmek) hozták létre. Ezért, éppenséggel az intenzív ellen-érzelmeknek, vagyis félelmeknek a hatására (a nõ tudattalanjában rejlõ asztrális léterõk által, amelyek kapcsolatban állnak az egyetemes hiány-információt tartalmazó kauzális-központtal: az abszolút Lilithel) a tudattalan anyai képzelet felépít egy olyan lelket, amely összhangban áll a nõ idõleges pszicho - mentális állapotával és vibrációs színezetével (skálájával). És így indul el a biológiainál magasabb létszínvonalakon egy nem várt gyermekfogamzás, amely során a férfi millió ivarsejtjei közül egynek a nõi petesejtbe történõ behatolása mindössze a korábban már létrehívott spirituális struktúrának a fizikai - biológiai megvalósulási lehetõséget biztosítja. A fogamzás tehát nem materiális, hanem kauzális szintekrõl indul és ahhoz, hogy megtörténhessen, az ember (és elsõsorban a nõ) akarva - akaratlanul, azaz akár ellne-akarva (is) elsõdlegesen és személyesen részt vesz ebben a lélek-teremtésben. Persze, ennek az ellenkezõje is igaz: Azok a hölgyek, akik rendszeres, vagy alkalmi szexuális élet folyatása mellett, illetve annak ellenére, éven át (- Az elsõ szeretkezésük idejétõl) tudományos tudatossággal és ennek megfelelõ eszközökkel és módszerekkel ellenszegültek a magzatfoganásnak, esetleg abortáltak is, vagy mindössze ügyesen kicselezték azt, hiába járnak lombikbébi programokra és a misztikus mágusok tanácsára, hiába rendeznek be akár egész lakásokat is a jövendõ baba és gyermek számára, mivel az éveken át tönkretett, elfojtott, vagy becsapott és összezavart anyai képzeletük, már nem képes annak a spirituális struktúráját létrehozni. Agykontrolozhat tehát a szülõvé válni vágyó nõ és férfi, kalapálhatják, drótozhatják és hegeszthetik tehát egybe a genetikusok és a nõgyógyász sebészek az anyukából kivájt petesejtet az apukából kiugrasztott ivarsejttel és mindezt ültetheti vissza az anyukába, mert a mesterségesen megtermékenyített és kicsíráztatott sejtekbõl nem lesz gyermek, amennyiben az éveken át lefojtott, becsapott és összezavart anyai képzelet elveszítette a természetes teremtõerejét. Ezért találkozunk egyre gyakrabban számtalan olyan esettel, hogy a biológiai vizsgálatok alapján, bizonyos százalékban mindkét fél képes lenne ugyan a gyermeknemzésre (Nõk esetében általában száz százalékban), de nem hogy a petesejt érésének az optimális idején történt reményteljes, majd az egyre kétségbeesettebbé váló szeretkezések, hanem az ismételt lombikbébi programok sem hozzák meg a várt eredményt. És persze: mert azt a nõt, aki hosszú éveken át elutasította a gyermekáldást, miközben szabadon élvezte a természet rendje és az isteni törvények szerint a minél egészségesebb megtermékenyülést szolgáló, eget rázó orgazmusokat, még a professzor urak sem képesek megtermékenyíteni, nemhogy az õ férje. Utóbbinak a szervezete a hangoltság és a hangolódás törvénye alapján (Rezonancia, magyarul: zsák megtalálja a foltját törvénye alapján.). nem véletlenül termel csak ötven, vagy harminc százalékban életképes, vagy a megtermékenyítésre alkalmatlan, zavaros mozgású ivarsejteket. Sõt: az sem véletlen, ha az ivarsejtek képtelenek az õket tartalmazó ondó-nyákból kiválni. Utóbbi annak a jele, hogy az illetõ férfi akaratereje, spirituális szempontból legalábbis, még mindig az õt felnevelõ édesanya áldatlan hatása alatt van, elõbbi, hogy erélytelen, magyarul: férfiatlan, vagy éppenséggel szerelmi szédelgõ és minden nõt a magáénak szeretne tudni, illetve, hogy képtelen egyetlen nõnek (a feleségének) a spirituális, lelki és végül fizikai megtermékenyítésére koncentrálni. Érdekes módon, a természet

4 mindenütt visszaigazolja azt, hogy biológiai természetünk szerint, mindannyian nõnek indultunk. A klinikai és asztrológiai metafizikai tapasztalat az ugyanis, hogy a megtermékenyítõ férfierõ hiányát korrigálni tudja a természettudomány (a genetika), de a nõi anyai - megtermékenyülési képtelenséget nem. De azzal sincs minden megoldva, hogy amennyiben még maradt a nõ spirituális struktúrájában valamennyi teremtõi erõ, és a tudós professzorok sikeresen beültetnek a méhébe egy mesterségesen megtermékenyített és osztódni kezdett sejtet és a kilenc hónapig tartó remény és szorongás, rengeteg felügyelet, óvatoskodás, aggodalom és vigyázat mellett, még gyermekké is válik az embrió és a szülész nõgyógyász orvosok végül csakis császármetszés útján természetesen - kioperálják az édesanyjából azt sikeresen. Mivel nem a nemzéssel és a gyermek születésével kezdõdik az igazi szülõi munka és gondoskodás, hanem mindez mindössze egy hosszú, felelõsségteljes (egyesek számára inkább gondokkal, szorongásokkal és szomorúsággal, mások számára inkább vidámsággal, örömmel és boldogsággal teljes) folyamatnak a kezdete. A császármetszéssel született, majd felnõtté vált gyermekeknek az enyhén eltérõ pszichológiájáról vannak statisztikai felmérések. A mindössze 10 százalékos sikerrel járó lombikprogramokkal világra erõszakolt és a felnõtt korig eljutó gyermekek sorsáról még nincsenek. Én viszont találkoztam öt évvel ezelõtt egy, a sorstól ily módon kierõszakolt, a felnõtt kor küszöbén álló lánnyal. Fizikailag semmi baj nem volt vele látszólag, csak éppen nappal is maximálisan elsötétített lakásban tudott élni és narkós elvonási tüneteket produkált, ha nem kapta meg a napi fél kiló nyers hús adagját. Azóta nem is azért adok hálát, hogy az elsõ gyermekünk orvosi segítség nélkül jött a világra, hanem azért, hogy nem orvosi segítséggel fogant meg. Bár nem kimondottan a témához tartozik, de mivel a jelenség nem más, mint az imént leírtak egyenes következménye és folytatása és következménye, azt is meg kell itt újra említeni, hogy például a csecsemõk és a hét éven aluli gyermekek egy az egyben leképezik betegségeikkel, rossz fizikai állapotaikkal az anyának a tudattalanjába lesüllyesztett és oda lefojtott, vagyis feloldatlan lelki vívódásait, félelmeit, vagy fojtott agresszivitását. Egy gyakorlott asztrológus a kisgyermekek és a csecsemõk nem kívánatos állapotából azonnal ki tudja következtetni, hogy az anya milyen problémákkal viaskodik fél-tudatosan, vagy egészen öntudatlanul. Például a különbözõ allergiás (különösen a virágpor-allergia) tünetek jelentkezése, a gyakori és természetellenes ágyba-vizelés arra utal, hogy az anya olyan szerelmi-szexuális (érzelmi, vagy fizikai kielégületlenségi) problémákkal és ösztönös vágyakkal viaskodik, amelyeket esetleg erkölcsileg szégyenletesnek tart, vagy képzel. A csecsemõ és a kisgyermek gyakori és természetellenes meghûlései, vagy fizikai ok nélküli hõemelkedései (lázasság) arra utalnak, hogy az anya nem meri nyí1tan kifejezni ellenérzéseit és haragját valakivel, vagy valamivel szemben és rejtett gondolatban, fojtott érzéseiben igen intenzíven és kitartóan támad egy vagy több személyt, egy jelenséget, egy élethelyzetet, esetleg saját sorsát. Összegezésképpen, nem arról van szó, hogy e sorok olvasása után, mindenkinek, aki a metafizikai alapállás szerint akarja folytatni az életét, azonnal félbe kell szakítson mindenféle (Nyugati és civilizált vagyis "keresztény" szokássá vált) gyógyszeres védekezést (Valójában a hormontabletta szedés útján történõ védekezés legveszedelmesebb eljárás, mert hamis genetikai információt tartalmazó - a szervezetet, vagyis a nõ tudattalan világát: teremtõi mágikus képességét becsapó, azt megtévesztõ - méreg-tablettákat juttatnak a nõk szervezetébe), vagy a mechanikus védekezési praktikát. Hanem az, hogy tudnunk kell arról, hogy mit vállaltunk egyelõre és arról is, hogy mi lenne a helyes és a helyes életmóddal hova lehet eljutni. Tudnunk kell azt, hogy egyszer, valamikor a spirituális és a testi tisztulásunk megfelelõ színvonalán, elérhetjük majd azt az állapotot, amelyben a hitünk, azaz lényegünkké vált tudásunk felszabadít minket mindenfajta, az egyetemes törvényekkel szembeni elhárítási - védekezési mechanizmus gyakorlása alól. Feloldván ezzel azt a szakadékszerû nagy ellentmondást, vagyis azt az alapvetõ és semmivel sem ellensúlyozható, feloldhatatlan korrupciót, ami a szellemi meggyõzõdésünk és a szexuális életgyakorlatunk között tátong. Mert aki mind az általános emberi életfeladataival szemben védekezik, mind a horoszkópjából kiolvasható, kiemelten személyi életfeladataival szemben (Az asztrológiában a Rákhoz, illetve a IV. házhoz és a Holdhoz kapcsolódó karmikus életfeladatokkal: Családanyai, illetve családapai szerepkör, feladat és un. áldozat vállalásával szemben, illetve gyermekek nemzésével, gondozásával és nevelésével szemben), azzal szemben, maga az élet is védekezik majd, ha nem is azonnal és látható módon, hanem hosszú évek múlva, a hatás visszahatás törvénye hatására, még akkor is, ha ezt a kívülálló nem észlelheti. Azzal viszont, aki készségesen, és teljes bizalommal együttmûködik (kollaborál) az egyetemes törvényekkel (Az élet törvényeivel!), azzal a törvények, az élet és a sors (A sorsot adó Isten) is együttmûködik. Az a nõ tehát, aki szerelmes már, és szexuális életet is folytat és ennek megfelelõen gyermeket is akar, de nem azonnal, hanem valamivel késõbb, mivel bizonyos, idõigényes életkörülmények el kell még rendezõdjenek, nyugodtan kérheti a saját teremtõ képzeletétõl (És ez által az Istentõl) a figyelem, ez igen fontos: nem végleges! halasztást, mert egészen biztos lehet benne, hogy meg fogja kapni. Sõt: amennyiben nem biztos abban, hogy szerelmes-e igazán és pontosan annak érdekében kéri a halasztást, hogy ez tisztázódjon mind az õ lelkében, mind a partnere lelkében, akkor is meg fogja kapni. Amennyiben viszont ezt erõszakkal teszi (Mágiázik, vagy agykontrol segítségével önkényesen akarja a folyamatot irányítani), vagy nem biztos abban, hogy tényleg be akarja-e tartani az ígéretét, az jobb, ha fogamzásgátlót szed, vagy spirált helyeztet a méhszájában és késõbbre halasztja a spirituális igényû életvezetést. De mindaz, amit e kis tanulmányban leírtam, megvalósíthatatlan, misztikus fantazmagória, illetve steril elmélet marad és nem a mindennapi életgyakorlatban megélt valóság, amennyiben az asztrológiai adatainkból - személyi spirituális és gyakorlati életfeladatain térképét tartalmazó sorsképletünkbõl: asztrogrammunkból, is kiolvasható spirituális

5 struktúránkkal összhangban levõ, teljes életfeladatkör felvállalásával (életrenddel) a lelki és a fizikai egészségünket helyre nem állítjuk. És még ezen felül is van egy, az avatatlanok számára különös, az avatottak számára a napnál is világosabb feltétel, amit annak idején, nekem se jött, hogy elfogadjak. Mert az egyetemes elmével való finom együttmûködés (Mai misztikus szóhasználatban: az univerzum energiáival), amit a fentiekben leírtam, a fizikai, de szervezetünknek, de a kauzális struktúránknak a teljes megtisztításán is múlik. Egészen pontosan, az akaratunkat és képzeletünket befolyásoló, az agyunknak és a szervezetünkben a legfinomabb vitális energiákat és információkat hordozó hormon-nedveknek, a számunkra hamis - és ezért feldolgozhatatlan - genetikai információtól való megtisztításán. Az alkoholtól és más kábulat keltõ anyagoktól, valamint az állatok húsában található hormonális "mérgektõl" (a hullaméregtõl) való megszabadítása. Utóbbi viszont nem a vegetáriánus táplálkozásra való áttérés szükségét jelenti, hanem mindössze a természetes táplálkozásra való áttérést. Az ide vonatkozó részletes magyarázatokat - információkat a Táplálkozásról szóló tanulmányomban közlöm.

Terhesség vagy áldás? (I. rész)

Terhesség vagy áldás? (I. rész) Terhesség vagy áldás? (I. rész) Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát elõidézõ, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista

Részletesebben

Szerelem és szexualitás

Szerelem és szexualitás Szerelem és szexualitás Kozma Szilárd karma-asztrológus: Asztrológusi szemmel a szerelemrõl, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról. Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság

Részletesebben

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ordody Eszternek a Decens magazin szerkesztõjének az interjúja Kozma

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A Karma törvénye Más nevein: a Hatás és a visszahatás

Részletesebben

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességérõl Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség,

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I.

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I. Mintaszintézisek I. Kozma Szilárd: Egy nyugati országba emigrált (általam ismeretlen) zongoramûvész horoszkóp-szintézise. Született: Oroszország távoli részén, 1947 augusztusban. Mielõtt a horoszkóp szintetikus

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

Az apaság spirituális funkciója

Az apaság spirituális funkciója Az apaság spirituális funkciója Kozma Botond Szilárd: Az apaság spirituális funkciójáról Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlti

Részletesebben

Levélváltás 4. Kedves Ágota!

Levélváltás 4. Kedves Ágota! Levélváltás 4. Annak érdekében, hogy jobb kórképem legyen a férje szintéziséhez, meg azért is, mert az emberek nem értik, hogy mire jó az én munkám, ha sem nem jósolok, sem nem hadovázok misztikus asztrológiai

Részletesebben

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint Kozma Szilárd: Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erõtereknek az értelmezése. A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások

Részletesebben

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl Kozma Szilárd: A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyrõl. Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyrõl még nem írtam eddig,

Részletesebben

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tûz-karmáról Amikor ezt a tanulmányt, éppen sikeresnek

Részletesebben

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az asztrológiai sors-logika szerinti lényeg-látás és

Részletesebben

XXI. A Világ Világossága

XXI. A Világ Világossága XXI. A Világ Világossága 21 A Világ Világossága A panaszkodó ragaszkodó, ravaszkodó ragadozó. Ki tudja, az idõ melyik beomlott kútjának a fenekére rekedt sors-játszmáit ismételjük újra és újra a fogyónak

Részletesebben

A konstellációk spirituális értelmezése

A konstellációk spirituális értelmezése A konstellációk spirituális értelmezése Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája Az apaság mágiája APA II. A kutató szellem, mindennel bátran szembe néz. Még Isten örv Pál apostol. Mindenrõl lemondtam, mindent elengedtem, elbocsátottam és felelõsségeket tartottam meg. (A szerzõ) Amennyiben

Részletesebben

Aggresszió és szeretet

Aggresszió és szeretet Aggresszió és szeretet Ma is megvan a Tusnádfürdõi központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5-3 méteres tetejérõl, négy

Részletesebben

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal I. fejezet: TEREMTÉS - Fõnök, nem kellett volna ennek már kijönnie?

Részletesebben

Beavatás a misztikába

Beavatás a misztikába Beavatás a misztikába Kozma Szilárd: Asztrológusi szemmel a misztikus tanok és a metafizikai gondolkozás különbségérõl Motto: 1. "Vak vezet világtalant", 2. "Gyümölcsérõl ismeritek meg a fát" (Názáreti

Részletesebben

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. fejezet. Az élet rendeltetése, vagyis a megváltás logikája szempontjából, csak az olyan beszédnek, csak az olyan írásnak és csak az olyan

Részletesebben

Volt feleségem elárult hazatérése

Volt feleségem elárult hazatérése Volt feleségem elárult hazatérése Elárult élet, elárult tudás, elárvult család A volt-feleségem, Emõke, volt- asztrológusnak a következõ írása azért nemekült meg, az www.asztrologosz.com c.portálunkon

Részletesebben

Mágia és a kereszténység

Mágia és a kereszténység Mágia és a kereszténység Kozma Szilárd: Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása és alkalmazási lehetõségei a mindennapi életünkben (A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is A MÁGIA gyökerének

Részletesebben

A tökéletes férfi és az emencipált nõ

A tökéletes férfi és az emencipált nõ A tökéletes férfi és az emencipált nõ Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tökéletes férfi és a megtermékenyülésre képtelen, emancipált

Részletesebben

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal KOzma Szilárd: A természetes táplálkozásról, avagy: nem

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Társadalmi válságok. Benyhe István. A globalizmus 8 igazsága, amelyek talán nem is olyan erõs igazságok

Társadalmi válságok. Benyhe István. A globalizmus 8 igazsága, amelyek talán nem is olyan erõs igazságok 2 2009. június Tanulmány Benyhe István Társadalmi válságok Jared Diamond amerikai kutató a társadalmak túlélésével foglalkozik. Természettudós lévén, nagy történelmi léptékben tekinti át az emberi civilizációt,

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei Szociológiai Szemle 00/4. 95 0. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE A gyermekszegénység vizsgálati módszerei A társadalmi kirekesztõdéssel foglalkozó egyre burjánzóbb és divatossá is lett

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Spirituális életúthoz való aforizmák

Spirituális életúthoz való aforizmák Spirituális életúthoz való aforizmák Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink,

Részletesebben

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA A thrákiai Sztageiroszból származó görög filozófus Platón tanítványa volt. Platónnal ellentétben azt tanította, hogy

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Az ember biológiai jövője

Az ember biológiai jövője dig a gyakorlatot szolgálja végső soron, írja, de mielőtt alkalmazható tételekhez érne, alapkutatást kell végeznie. Adatainak felhasználhatóságáról, a vizsgált jelenségek társadalmi optimizálásáról nincs

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

Válasz Paksi Zoltánnak

Válasz Paksi Zoltánnak Válasz Paksi Zoltánnak Értelmezõ adalék az Asztrológia, mint a Szellemtudományok matematikája címû tanulmányomhoz Néhány éve megkeresett levélben a nagy sikerû, a precessió miatti konstellációs-eltolódási

Részletesebben

A titokzatos emberi tényezõ határai

A titokzatos emberi tényezõ határai KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL SZABÓ GÁBOR A titokzatos emberi tényezõ határai (Barcsi Tamás: Az ember méltósága. Attraktor kiadó, Máriabesnyõ Gödöllõ 2005) A magyar etikai-antropológiai szakirodalom régóta

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ha minden apa úgy vehetne részt a szülésben, ahogy én részt vettem (Ahogyan

Részletesebben

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül 278 fogyatékos fiatalok Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül Az iskola, igen, ki kell mondani kényszerintézmény, hiszen alapja a tankötelezettség. Olyan viszonylagos védettséggel bíró társadalmi intézmény,

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása

Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása Minél elõrehaladottabb a várandósság, annál gyakrabban gondolunk a szülésre, ezen belül is a szülési fájdalmakra. Egyáltalán mennyire fáj

Részletesebben

Felmelegszik a ház...

Felmelegszik a ház... NAGY ESZTER Felmelegszik a ház... Egy asszony útja az idegenségtõl a megérkezésig Tekinthetjük olyannak az ellenállást, mint amikor az ember egy hideg szobában bújik ki a paplan alól. Ilyenkor nem a paplant

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 MAGYAR VALÓSÁG LAKI LÁSZLÓ BÉKÉS ZOLTÁN A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 A szerzõk azoknak a társadalmi folyamatoknak az összefüggéseit vizsgálják a Közép-Magyarországi

Részletesebben

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar Lampl Zsuzsanna NEMZETI IDENTITÁS TÖMBBEN ÉS SZÓRVÁNYBAN S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar nemzetiségû lakosság részaránya nem éri el a tíz százalékot, viszont

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

XVIII. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében

XVIII. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében XVIII. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Tizennyolcadik fejezet. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 11. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

MolnÆr--lajegyzet -11-03.qxd 2013.11.06. 18:05 Page 99

MolnÆr--lajegyzet -11-03.qxd 2013.11.06. 18:05 Page 99 MolnÆr--lajegyzet -11-03.qxd 2013.11.06. 18:05 Page 99 Molnár Gábor Tamás HANG ÉS LÁTVÁNY FÜST MILÁN ELBESZÉLÕ PRÓZÁJÁBAN Elõadásomban Füst Milán néhány rövidprózai elbeszélésének és kisregényének alapján

Részletesebben

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka,

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka, Íróportré 115 RAKOVSZKY ZSUZSA Szeretni való ez jut eszembe, és hiába nem akarom személyessé tenni az írást, de azzá lesz Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950) szövegei miatt. A hazai recepcióban is megfigyelhetõ,

Részletesebben

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE 14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE A 6. fejezetben a kompetenciafogalom pszichológiai szakfogalommá alakulását a szociális kompetencia alakuló fogalmával szemléltettem,

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA

Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA Budapest, 2015 I. VILÁGOSSÁG ÉS SÖTÉTSÉG, ÉLET ÉS LÉT Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 2. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

AZ ÉLETMŰ EDDIGI ZÁRÓDARABJA

AZ ÉLETMŰ EDDIGI ZÁRÓDARABJA AZ ÉLETMŰ EDDIGI ZÁRÓDARABJA BATA IMRE Csak néhány megjegyzésre futja a rendelkezésemre álló id őből. A Krisztus levétele a keresztről című eposzról szól ez a néhány jegyzet nevezzem tézissornak s annak

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

1 Egészségügyi államigazgatási szerv: Ehitv. 1. (1) bekezdése szerint: A közegészségügyi, a járványügyi, az egészségügyi igazgatási

1 Egészségügyi államigazgatási szerv: Ehitv. 1. (1) bekezdése szerint: A közegészségügyi, a járványügyi, az egészségügyi igazgatási Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-368/2016. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3174/2015; 2890/2015; 3227/2015; 3362/2015; 3859/2015; 3904/2015; 4712/2015; 463/2016; 861/2016;) Előadó: dr. Kussinszky

Részletesebben

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó Egyezmény a Gyermekek Jogairól Előszó A gyermek jogairól szóló egyezményt az ENSZ Közgyûlése 1989. november 20.-án fogadta el : a Magyar Köztársaság képviselõje pedig 1990. március 14.- én írta alá. Az

Részletesebben

Bognárné Kocsis Judit. Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról OLVASÁSPEDAGÓGIA

Bognárné Kocsis Judit. Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról OLVASÁSPEDAGÓGIA Bognárné Kocsis Judit OLVASÁSPEDAGÓGIA Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról Karácsony Sándor életérõl, munkásságáról jelentõs mennyiségû írás, publikáció áll rendelkezésünkre, amelyek õt, mint pedagógust,

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Szociológiai Szemle 2007/3 4, 278 283. A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON FARAGÓ Péter MTA Szociológiai Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: peter.farago@meh.hu Tamás Pál (szerk.):

Részletesebben

KÖNYVEK. A SZEGÉNYSÉG DINAMIKÁJÁRÓL Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest: Századvég Kiadó, 2002.

KÖNYVEK. A SZEGÉNYSÉG DINAMIKÁJÁRÓL Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest: Századvég Kiadó, 2002. Szociológiai Szemle 2005/1, 79 85. KÖNYVEK A SZEGÉNYSÉG DINAMIKÁJÁRÓL Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest: Századvég Kiadó, 2002. MONOSTORI Judit Központi Statisztikai

Részletesebben

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban.

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. írta: Nubemhet 2014. 1 Mind jól tudjuk, hogy általánosságban véve a Sátánizmus egy nagy halmaz, amely többféle irányzattal rendelkezik. Joggal adódik

Részletesebben

Tisztelt olvasó! Sloszár József 2006 augusztusa

Tisztelt olvasó! Sloszár József 2006 augusztusa Tisztelt olvasó! A Biblia ami a kulisszák mögött van címû kétkötetes mûvet 1999 augusztusában fejeztem be. Az azóta eltelt hét esztendõ során a nyomtatott változat, illetve az utánnyomás példányai is elfogytak.

Részletesebben

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra III. Testi fejlıdés Szeptember 25., péntek, 20 óra László lépett be utoljára a közösségi terembe, amely hatalmas boltíves helyiség volt, bútorzatául pedig egy nagy asztal szolgált, körülötte néhány paddal

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Fenntartható Jövő Programsorozat 2006 Immár 4. éve kerül megrendezésre

Fenntartható Jövő Programsorozat 2006 Immár 4. éve kerül megrendezésre Fenntartható Jövő Programsorozat 2006 Immár 4. éve kerül megrendezésre a Fenntartható Jövõ Programsorozat, mely évrõl évre egyre sikeresebb a hallgatók, a programban résztvevõ vállalatok, civil szervezetek,

Részletesebben