Az Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat helyi tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat helyi tanterve"

Átírás

1 Az Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat helyi tanterve 1. A Tagozat célkitűzése: 1.1. Általános cél: A mai kor igényeinek megfelelő, használható, piacképes nyelvtudás biztosítása; a célnyelvi ország kultúrájának megismertetése és elfogadtatása, a másság tudatosítása és a tolerancia kifejlesztése. Célunk, hogy a Tagozaton végző diákok közel anyanyelvi nyelvtudás birtokában fejezzék be tanulmányaikat, képesek legyenek idegen nyelven folyékonyan kommunikálni, gondolataikat világosan és szabatosan kifejezni. Célunk továbbá, hogy a megfelelő általános nyelvi alapok megteremtésével lehetőséget biztosítsunk a szaknyelvi képzésre is még a középiskolai évek alatt. Iskolánkban felkészítjük diákjainkat a nálunk helyben letehető OECONOM vizsgára, amely többletpontot biztosít a szakirányú továbbtanuláshoz és jó esélyt ad a hazai és nemzetközi munkaerő piacon. A kiemelkedő nyelvtudás a felsőoktatásban is előny a külföldi ösztöndíjak (pl. ERASMUS) megpályázásánál. Ugyanakkor a két tanítási nyelv elnevezés is indokolja nem kerülhet hátrányba az anyanyelv oktatása sem, ezért a célnyelven tanított tárgyak terminológiáját magyar nyelven is ismerniük kell a tanulóknak. Ezt az angol nyelvű tananyag mellet kiegészítő magyar nyelvű tankönyvek használatával, illetve bizonyos mennyiségben magyar nyelven tartott órák segítségével érjük el. A Tagozat jellegét tekintve tehetséggondozó, mivel ez a képzés nem mindennapi tudással vértezi fel a diákokat. A képzés gyors tempója miatt, ide első sorban a nyelvileg tehetséges diákokat várjuk. Ugyanakkor a felvétel során nem előfeltétel az angol nyelv bizonyos szintű ismerete. Ötéves képzésünk eredményeként az angol nyelvet korábban egyáltalán nem tanult diákok is teljesíteni tudják elvárásainkat és fejezik be felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal középiskolai tanulmányaikat Nyelvi Cél: A Tagozaton végző diákok tanulmányaik sikeres befejezésekor emeltszintű érettségit tesznek angol nyelvből, valamint két tantárgyból középszinten, angol nyelven érettségiznek. Ezzel felsőfokú nyelvtudást igazolhatnak gazdasági szakmai nyelvi ismeretekkel kiegészülve Pedagógiai Cél: A Tagozat felkészíti a tanulókat a célnyelvi kultúrába való integrálódásra, nemzetközi munkakörnyezet megismerésére, kapcsolatok kiépítésére és tartására idegen nyelven. A félévenkénti vizsgák felkészítik diákjainkat az érettségi vizsgahelyzetekre, kellő vizsgarutint biztosítanak, segítik a diákokat tudásuk rendszerezésében, az önálló és csoportos felkészülésben, amely készségek nélkülözhetetlenek a későbbi továbbtanulásban, illetve munkavégzésben. Az intenzív nyelvoktatás megvalósítása érdekében, a következőkre törekszünk: Változatos tanítási formák a motiváció fenntartása érdekében

2 Folyamatos, mindennapos nyelvtanulás elősegítése Nagyobb tanulói önállóság, több egyéni és kiscsoportos projektmunka Tanulási stratégiák oktatása, fejlesztése Autentikus anyagok használata Számos kiegészítő anyag használata Fokozott interkultúrális megközelítés Célnyelvi olvasmányok használata Részvétel nemzetközi projektekben Diákcserék Idegen nyelvi színjátszó kör Tanulói önértékelés kifejlesztése Informatikai eszközök bevonása az oktatásba-tanulásba A hazai követelményeknek megfelelő, angol nyelvű tankönyvek tananyagok használata Média-használat (Internet, folyóiratok, filmek és CD-k) Tanárok folyamatos továbbképzése az új feladatoknak való megfelelés érdekében A folyamatos értékelés megvalósítása Évközi és év végi vizsgák szervezése a célnyelvből és a célnyelven tanított tantárgyakból A célnyelv, illetve a célnyelven tanított tantárgyak oktatásánál irányadónak fogadjuk el az OM által kiadott központi kerettantervet, valamint az érettségi vizsgaszabályzatot. Az említett tárgyak oktatásánál cél a sikeres közép-, illetve emelt szintű érettségire történő felkészítés. Biztosítjuk a megfelelő tanári módszertani szabadságot a célok sikeres elérése érdekében, de ez mindenképpen a Tagozaton tanító tanárok rendszeres együttműködését és konzultációját igényli. 2. Irányelvek: - Az előkészítő évfolyamon min. 19 órát kell a célnyelvre fordítani, a évfolyamon pedig a kötelező tanítási órák 35%-nak kell célnyelven folynia. - a két tanítási nyelvű oktatásban, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak között kell, hogy legyen legalább egy olyan pedagógus, akinek a célnyelv az anyanyelve - az előkészítő évfolyamon három tanár foglalkozik a célnyelv oktatásával, közülük kettő magyar anyanyelvű angoltanár, illetve egy anyanyelvi tanár - minden évfolyamon van egy csoportvezető tanár, akinek feladata a célnyelvi órák, illetve a célnyelven tanított órák koordinálása, az eredmények nyomon követése, és beszámolás a tagozatvezetőnek - A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a célnyelvet és a célnyelven tanított tantárgyakat az OM által kiadott irányelvek és a helyi tantervben meghatározottak szerint osztálybontásban szervezik. Ettől eltérni ideiglenesen csak a csoportlétszámok nagymértékű csökkenése, illetve drámai helyhiány miatt lehet.

3 - Az öt évfolyam befejezésekor a tanulóknak el kell érniük az Európa Tanács által Az idegen nyelvtanulás, oktatás és értékelés közös európai keretei c. kiadványban leírt C1 nyelvi szintet. - A tanulónak jogában áll előrehozott érettségit tenni angol nyelvből is, de ebben az esetben osztályozó vizsga keretén belül kell számot adnia a középiskolai tananyag elsajátításáról. Ugyanakkor jelen felsőoktatási pontszámítási rendszerben melyben nem csak a jeles osztályzat, hanem a minél magasabb százalék elérése a cél, az előrehozott vizsgát csak kivételes esetekben javasoljuk. 3. Bekerülés a Tagozatra 3.1 A bekerülés lehetőségei Iskolánk ötéves képzést folytat a Tagozaton. Nem előfeltétel a célnyelv (angol) ismerete, mivel esélyt akarunk adni azoknak a tanulóknak is, akik az általános iskolában nem tanulták a célnyelvet, illetve, bizonyos körülmények miatt nem szerezték meg a kellő nyelvismeretet. Képzésünkkel lehetővé tesszük, hogy ezek a diákok kezdeti lemaradásukat behozzák gyakran az előkészítőév végére, de legkésőbb az érettségi vizsgák kezdetére. Az ide jelentkező tanulóknak mindenképpen részt kell venniük egy tájékozódó beszélgetésen, melynek célja annak megállapítása, hogy a tanuló alkalmas-e kétnyelvű tanulmányok folytatására. A beszélgetés a tanuló kommunikatív képességeit és nyelvi intelligenciáját vizsgálja, és a következő feladatokat tartalmazza: érveléskészséget vizsgáló feladat vita szituációs feladat adott szituációban való megfelelés, információ adása, kérése olvasás utáni szövegértés 3.2. A tájékozódó beszélgetés megszervezése A tájékozódó beszélgetést az írásbeli vizsgát követő napokban kell megszervezni. A beszélgetés nyelve magyar, és nem vizsgálható, hogy a jelentkező tanuló milyen szinten beszéli a célnyelvet. A beszélgetést az iskola pedagógusai végzik, nem csak a nyelvtanárok. A beszélgetésen minden bizottságnál jelen kell lennie a Tagozat diákképviselőinek is (min. 1 fő). A beszélgetésre megjelent diák teljesítményét a pedagógusok és a diákság képviselője közösen értékelik. A diákság képviselőjének joga van kérdéseket feltenni annak érdekében, hogy meggyőződhessen arról, alkalmasnak tartja-e a jelentkezőt arra, hogy beilleszkedjen az iskola közösségébe. A 3.1. pontban leírt feladatok teljesítése egy-egy, három főből (két tanár és egy diák) álló bizottság előtt történik, akik a teljesítményt pontozólapon értékelik. 4. Előkészítő évfolyam 4.1. Nyelvi cél A Tagozat 9. éve előkészítő évfolyam, melynek nyelvi célja, hogy az ide bekerült diákok a 10. évre olyan nyelvtudás birtokába kerüljenek, mely lehetővé teszi számukra a történelem, a célnyelvi civilizációs ismeretek és a szakmai tárgyak idegen nyelven történő oktatását. A kezdő/álkezdő csoportban cél az A2-B1 szint elérése,míg a haladóban a tanulók tudásának rendszerezése, homogenizálása és a B1 szint elérése.

4 4.2. Pedagógiai cél Pedagógiai célunk az általános iskolából a középiskolába való tranzíció segítése, amely mind a tanulandó mennyiség megnövekedésében, mind az osztályzatok megemelt színvonalában tükröződik. Utóbbiban az átmenetet két lépcsőben valósítjuk meg sűrű számonkérésben (kéthetente írásbeli témazáró dolgozat, hetente szókincsfelmérés, szóbeli feletek, prezentációk, projektmunkák, fogalmazások, esszék, félévenkénti vizsgák). Első félév: 89%-100%=5(jeles) 76%-88%=4(jó) 63%-75%=3(közepes) 50%-62%=2(elégséges) 0%-49%=1(elégtelen) Második félév:90%-100%=5(jeles) 80%-89%=4(jó) 70%-79%=3(közepes) 60%-69%=2(elégséges) 0%-59%=1(elégtelen) 4.3. Vizsgarendszer 9-dik évfolyamon Félévi szóbeli és írásbeli vizsga Pedagógiai célja a tanulók felkészítése az év végi küszöbvizsgára, vizsgatapasztalat szerzése, valamint az önmegmérettetéshez egy objektív mérce biztosítása. A szóbeli vizsga értékelése érettségi szempontrendszer alapján történik, a feladatok jellege (témakifejtés, szituáció, képleírás, vita) szintén az érettségi feladatokat vetítik előre. Az írásbeli vizsga az addig tanult tananyag komplex számonkérése (nyelvhasználat, íráskészség, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése). Az értékelés az első félévnek megfelelően történik, 89%-100%=5(jeles),76%- 88%=4(jó),63%-75%=3(közepes), 50%-62%=2(elégséges), 0%-49%=1(elégtelen). A félévi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeire adott osztályzatok külön angol vizsgatárgyként kerülnek regisztrálásra az elektronikus naplóban 1-es súlyozással. Év végi küszöbvizsga Pedagógiai célja a tanulók szerzett tudásának objektív mérése, valamint nyelvi célja annak megállapítása, hogy a tanulóknak sikerült-e olyan tudást szerezniük, amely továbbtanulásukat a Tagozaton lehetővé teszi. A szóbeli vizsga értékelése érettségi szempontrendszer alapján történik, a feladatok jellege (témakifejtés, szituáció, képleírás, vita) szintén az érettségi feladatokat vetítik előre. Az írásbeli vizsga az addig tanult tananyag komplex számonkérése (nyelvhasználat, íráskészség, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése). Az értékelés az második félévnek megfelelően történik, 90%-100%=5(jeles), 80%-89%=4(jó), 70%- 79%=3(közepes), 60%-69%=2(elégséges), 0%-59%=1(elégtelen). Az év végi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeire adott osztályzatok a már említett angol vizsgatárgyba kerülnek regisztrálásra 2-es súlyozással. Aki a küszöbvizsgán a szóbeli és írásbeli együttes teljesítményével nem éri el az elégséges (2) szintet, az tanulmányait a Tagozaton nem folytathatja. A 2-es eredményt elérő tanulók a szaktanárok véleménye alapján, illetve a szülőkkel történt egyeztetés után folytathatják, illetve nem folytathatják tanulmányaikat a két tanítási nyelvű osztályban. A küszöbvizsga eredménye az év végi osztályzattól függetlenül is kizárhatja a tanulót a Tagozatról.

5 4.4. Félévi és év végi osztályzatok Mind félévkor, mind a tanév végén a tanuló három szaktanára egy közös osztályzatot ad angol nyelv tantárgyból mely jegy alapját képezi egyrészt a félév során szerzett osztályzatok átlaga 7-es súlyozással, illetve az angol vizsgatárgy átlaga 3-as súlyozással. Az a tanuló, aki angol nyelvből elégtelen osztályzatot szerez a 9. év végén, vagy a küszöbvizsgát nem teljesíti, nem bocsátható ismétlő vizsgára, tanulmányait nem folytathatja a Tagozaton. Számára az iskola a lehetőségekhez mérten helyet biztosít a normál tantervű 9. osztályban. Ez középiskolai tanulmányai újrakezdését jelenti. Amennyiben a tanuló 9. év végi eredménye angol nyelvből elégséges, egyéni elbírálás alapján döntik el a szaktanárok,a szülőkkel történt egyeztetés után, hogy folytathatja-e tanulmányait a Tagozaton. Eltanácsolás esetén, a lehetőségek függvényében a nyelvi előkészítős képzésű osztályba (továbbiakban: NYEK) illetve normál tantervű osztályba kérheti át magát. Amennyiben ezt az osztálylétszám lehetővé teszi, NYEK-en tizedik évfolyamon folytathatja tanulmányait. Ennek feltétele, hogy a tanuló viselkedéskultúra és anyanyelvi beszédkultúra tantárgyakból osztályozó vizsgát tesz. A normál tantervű osztályban csak a 9. év megismétlésével folytathatja tanulmányait a Tagozatról kikerülő tanuló. 5. Átjárhatóság a Tagozat és a NYEK osztályok között a 9. évfolyam végén Amennyiben a NYEK-en egy tanuló angol nyelvből kiváló eredményt ér el, és tanárai is javasolják, úgy a tanuló átkérheti magát a kilencedik osztály befejeztével a Tagozatra. Az átjutás feltétele különbözeti vizsga letétele angol nyelv és információkezelés-levelezés tantárgyakból. A követelmények megfelelő teljesítése esetén kizáró ok csak helyhiány lehet, ugyanis a Tagozaton a nyelvi csoportok létszáma nem emelkedhet 18 fölé. Erről a lehetőségről a tanulót tájékoztatni kell tanulmányai megkezdésekor. 6. Vizsgák felsőbb évfolyamokon A Tagozaton a tanulók - az alábbi táblázat alapján - vizsgát tesznek félévenként és év végén angol nyelvből, illetve a célnyelven tanult tantárgyakból. Szorgalmazzuk a félévenkénti nyelvi vizsgát, amely felsőbb évfolyamokon egyre inkább szimulálja az emeltszintű érettségi vizsgát. Félévkor az angol nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeire adott osztályzatok külön angol vizsgatárgyként kerülnek regisztrálásra az elektronikus naplóban 1-es súlyozással. Év végén az angol nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeire adott osztályzatok angol vizsgatárgyként kerülnek regisztrálásra az elektronikus naplóban 2-es súlyozással. Félévkor és a tanév végén a szaktanár egy osztályzatot ad angol nyelv tantárgyból mely jegy alapját képezi egyrészt a félév során szerzett osztályzatok átlaga 7-es súlyozással, illetve az angol vizsgatárgy átlaga 3-as súlyozással. A történelem és a célnyelvi civilizáció tantárgyak estében is a vizsga érdemjegye vizsgatárgyként kerül regisztrálásra. A félévi és tanév végi osztályzat megállapításakor a szaktanár a tanév során szerzett osztályzatok átlagát 7-es súlyozással, a vizsgatárgyat 3-as súlyozással veszi figyelembe. Abban az esetben, ha az adott angol nyelven tanított tantárgy (gazdálkodási ismeretek, marketing) egy szakmacsoport része, a vizsgajegy a tantárgy többi osztályzata közé kerül regisztrálásra 3-as súlyozással. A vizsgáztató tanárok kötelesek a vizsga témaköreiről és a várható időpontról a tanulókat tájékoztatni a vizsga előtt legalább két hónappal.

6 6.1 A vizsgák ütemezése a következő: 9.c 10.c 11.c 12.c 13.c félév év vége félév év vége félév év vége félév év vége félév év vége Angol I, SZ I, SZ, I, SZ I, SZ I, SZ I, SZ I, SZ I, SZ É nyelv K Célnyelvi Civilizáció SZ SZ, O, É Gazdálkod. SZ ási ismeretek Történe- SZ SZ I, SZ É lem Marketing SZ I - írásbeli SZ - szóbeli K - küszöbvizsga O - osztályozó vizsga É - érettségi 6.2 A vizsgák lebonyolítása A vizsgák lebonyolítása illeszkedik az iskola által meghatározott belső vizsgarendhez. Félévi vizsgák esetében a szóbeli vizsgák januárban az iskolavezetés által kijelölt hét során, év végi vizsgák estében az érettségi vizsgák hetében, délután zajlanak összehangolva a többi munkaközösség által szervezett vizsgával. A vizsgák írásbeli részét tanórán írattatja meg a szaktanár a tanulókkal. A vizsgák idejére az érintett diákok szabadnapot kaphatnak. A vizsgák terembeosztásáról a vizsgáztató tanárok kötelesek gondoskodni, ezt jól látható helyen írásban is a többiek tudomására kell hozni a vizsga előtt legalább egy héttel. A szóbeli vizsgák minimum 2 fős bizottság előtt zajlanak, mely áll a tantárgyat tanító kollégából és, angol célnyelvi vizsga esetében, egy másikangol szakos kollégából. Angolul tanított tantárgy esetében a tantárgyat az osztályban angolul tanító szaktanár, illetve az adott tantárgy egy másik, angol nyelven is tanító szaktanárából áll a bizottság. Amennyiben ez nem lehetséges (nincs több a tantárgyat angolul tanító tanár a tantestületben) a bizottság másik tanára nem szakos angol nyelvtanár is lehet. 6.3 Vizsgafajták tantárgyanként Angol nyelv: az angol nyelv kiemelt fontossága miatt, a tanulók minden évfolyamon, majdnem minden félév végén szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek angol nyelvből. A 9. év végén un. küszöbvizsgát tesznek, mely jellegében és nehézségében megfelel egy középszintű érettségi vizsgának. Történelem angol nyelven:a 10. év végén illetve 12. év végén a tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A 10. év végi vizsga anyaga a tanév anyagából, a 12-es vizsga a 11. év és a 12. tanév első félévének tananyagából a szaktanár által kijelölt témaköröket foglalja magába. A 13. évfolyam félévi vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll és jellegét tekintve az érettségi vizsgát szimulálja és a középszintű érettségi vizsgakövetelmények tananyagára épül. - Célnyelvi civilizáció:a vizsgáztatás a tartalmi egységekhez igazodik. Mindenképpen cél a

7 tanulók előrehozott érettségire felkészítése a 11. év végén, a célnyelvi civilizációs tanulmányok befejezésekor. Gazdálkodási ismeretek angol nyelven:a 11. év végén a tanulók szóbeli vizsgát tesznek. Mivel a as tanévtől a tanulóknak kötelező egy szakmai tárgyból érettségi vizsgát tenniük, a vizsga célja az erre való felkészülés. Marketing angol nyelven: hasonlóan a gazdasági környezetünk tantárgyhoz a 12. év végi szóbeli vizsga marketing tantárgyból angol nyelven az érettségire való felkészülést szolgálja. 7. Érettségi vizsga A Tagozaton célkitűzés, hogy a tanulók a 13. évfolyam végén jeles eredményű, minél magasabb százalékú emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek angol nyelvből. Mivel emellett a felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötelesek két másik tantárgyból angol nyelven, középszinten érettségizni, minden angol nyelven tanított tantárgyunk tananyagát az érettségi vizsga követelményeihez igazítottuk és diákjainkat elsődlegesen a sikeres érettségi vizsgára készítjük fel. A kötelező történelem és a as tanévtől kötelezővé váló szakmai tantárgy mellett, tanulóinknak lehetősége van előrehozott középfokú érettségi vizsgát tenni a 11. év befejezése után a célnyelvi civilizációs ismeretek tantárgyból angol nyelven. Az előrehozott érettségi vizsga letételének előfeltétele a kötelező tanulmányok befejezését tanúsító sikeres osztályozó vizsga megléte. Kötelező érettségi tárgyak: Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Angol nyelv Szakmai tantárgy ( as tanévtől)) Felsőfokú nyelvvizsgafeltételei: emelt szintű, 60% feletti angol nyelvi érettségi két tárgyból legalább középszintű, sikeres érettségi angol nyelven (történelem, as tanévtől szakmai tárgy kötelező, célnyelvi civilizáció választható) 8. Szakmai nyelvoktatás Mivel iskolánk 2008 májusa óta a Budapesti Corvinus Egyetem akkreditált nyelvvizsgahelye, lehetőség van diákjaink számára a szakmai nyelvvizsga helyben történő letételére. Szakköri keretek között kívánjuk ezt a lehetőséget felkínálni a normál és a nyelvi előkészítős osztályok tanulóinak is.

8 9. Versenyek Célkitűzéseink között szerepel, hogy minél több országos, illetve iskolai megmérettetésen vegyenek részt tanulóink. Felkészítjük őket a következő versenyekre: Két tanítási nyelvű iskolák komplex budapesti versenye Országos civilizációs verseny a két tanítási nyelvű iskolák számára Országos angol nyelvű diák drámafesztivál Iskolán kívüli és belüli versenyek: fordítóversenyek, szavalóversenyek, nyelvi vetélkedők Ezeken kívül indítjuk tanulóinkat minden olyan versenyen, melyről úgy ítéljük meg, hogy diákjaink hasznára válik. 10. PR tevékenység Az iskola érdekeinek megfelelően, célunk és érdekünk, hogy minél szélesebb körben tegyük ismertté munkánkat és megfelelő tájékoztatást adjunk a Tagozat iránt érdeklődő nyolcadik osztályosoknak. Minden évben részt veszünk a Nyílt Hét programsorozatában, és színvonalas bemutató órák tartásával igyekszünk az iskolánkba látogatók érdeklődését felkelteni. Segítjük az Iskolabörze kerületi rendezvénysorozat munkáját, illetve tanulóinkat bátorítjuk és felkészítjük arra, hogy régi általános iskolájukban kedvcsináló előadást tartsanak középiskolánkról. 11. Az érettségi vizsga Iskolánk elfogadja, és felkészíti tanulóit az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24.) OM rendeletben megadott előírásoknak és témaköröknek megfelelően. Európa Tanács Érettségi vizsga C2 Mastery C1 Effective Operational Proficiency Emelt szint B2 Vantage B1 Threshold Középszint A2 Waystage A1 Breakthrough A) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre, a Kerettanterv ajánlásainak figyelembevételével. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. A középszinten felsorolt témakörök természetesen az emelt szintre is érvényesek. TÉMÁK 1. Személyes vonatkozások, család VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A család szerepe az egyén és a

9 - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők társadalom életében - Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése - Személyes tervek 2. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) - A tizenévesek világa: kapcsolat a - Lázadás vagy alkalmazkodás; kortársakkal, felnőttekkel tizenévesek útkeresése - Női és férfi szerepek - Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése - Ünnepek, családi ünnepek - Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében - Öltözködés, divat - Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése - Vásárlás, szolgáltatások - A fogyasztói társadalom, a reklámok - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek - A városi és a vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok a környezetünkben - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklő-dési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 6. Életmód - Napirend, időbeosztás - Az egészséges életmód (a helyes és a - Társadalmi viselkedésformák - A lakóhely és környéke fejlődésének problémái - A természet és az ember harmóniája - A környezetvédelem lehetőségei és problémái - Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban - Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban - A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

10 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Az étkezési szokások hazánkban és más országokban - Ételek, kedvenc ételek - Ételspecialitások hazánkban és más országokban - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, - A kulturált étkezés feltételei, gyorséttermekben fontossága - Gyakori betegségek, sérülések, - A szenvedélybetegségek baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, - A gyógyítás egyéb módjai kórházak) - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - A szabadidő jelentősége az ember életében - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. - A művészet szerepe a mindennapokban - Sportolás, kedvenc sport, iskolai - Szabadidősport, élsport, sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet - Kulturális események 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 9. Tudomány és technika veszélyes sportok - A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai - A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra - Nyaralás itthon, illetve külföldön - Az idegenforgalom jelentősége - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben B) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK - A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten: Helyzet Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben Hivatalokban, rendőrségen Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában Iskolában Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban Szerep vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja ügyfél, állampolgár vendég tanuló, iskolatárs vendég, látogató, egy társaság tagja

11 Országhatáron Orvosnál Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Szünidei munkahelyen Tájékozódás az utcán, útközben Telefonbeszélgetésben Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) turista beteg, kísérő ügyfél munkavállaló helyi lakos, turista hívó és hívott fél utas, útitárs 2. A kommunikációs szándékok listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. A lista a Kerettantervben felsorolt kommunikációs szándékokra épül. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges kifejezése középszinten: Thank you very much/thanks; emelt szinten: Thank you ever so much. It was so nice of you to do that stb. Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Megszólítás és arra reagálás Köszönés, elköszönés és arra reagálás Példa Excuse me. Pardon? etc. Good morning. Hello, Tom. Hi. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Goodbye. See you later, etc. Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás My name's... Have you met Tom? Nice to meet you, etc. Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás Magán- és hivatalos levélben megszólítás, elbúcsúzás Szóbeli üdvözletküldés Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás XYZ, five two double one six eight. Hello, this is Tom Smith speaking. Can I speak to Mr Jones? Speaking. Thanks for calling. Bye, etc. Dear Tom, Dear Sir/Madam Best wishes Love Looking forward to hearing from you. Yours sincerely, etc. Give my regards to..., etc. How are you? How are you doing? Fine./OK.) Not very well, I'm afraid.

12 Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás What's the matter? Actually, I'm suffering from..., etc. Thank you. Thanks. It's very kind of you. You're welcome. It's all right. My pleasure, etc. I'm sorry. I do apologize. That's all right. Never mind, etc. Merry Christmas. Happy Birthday. Congratulations. Thank you. Have a nice holiday. Thanks, the same to you, etc. 2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Hála Sajnálkozás, csalódottság Öröm Elégedettség, elégedettlenség Csodálkozás Remény Félelem, aggodalom Bánat, elkeseredés Bosszúság Együttérzés Példa It was most kind of you, etc. Sorry to hear that. I regret it, etc. Great! I'm so glad, etc. That's fine. I'm quite happy with that. That wasn't very good. I'm tired of it, etc. I can hardly believe it. Amazing, isn't it? etc. I'm looking forward to... I hope... I can hardly wait for..., etc. I'm worried about him. It was really frightening, etc. I'm sorry to hear that. I'm disappointed, etc. Oh, no! I'm fed up with it, etc. I am sorry. Oh, dear. I'm sorry to hear that, etc. 3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Példa What do you think? I think it's unfair, etc.

13 Érdeklődés, érdektelenség Tetszés, nem tetszés Valaki igazának elismerése, el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Helyeslés, rosszallás Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Elismerés kifejezése, dicséret, és arra reagálás Közömbösség Ígéret Akarat, szándék, terv Kívánság, óhaj Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség Bizonyosság, bizonytalanság Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt Kritika, szemrehányás Are you interested in sports? I'm interested in... I'm not keen on it, etc. I think it's great. I don't like it, etc. You're right. You're wrong, etc. I agree. I doubt it. I don't agree with it, etc. That was fine. It wasn't very nice of you, etc. I don't think so. I'm afraid you are wrong, etc. That was really nice. Well done. Thank you, etc. I don't mind, etc. I promise. I'll do it, etc. I'd like an ice-cream. I'm going to buy a house, etc. I'd like to travel to... I want to pay, etc. I can understand French. He may be at home. People must sleep sometimes. I have to leave now. It's time to go, etc. She must be tired. I'm not sure, etc. I prefer tea to coffee. I'd rather have a rest. What would you prefer? etc. You had better stay at home. You shouldn't have done it. 4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése Dolgok, események leírása Példa It's a pen. The boy talking to Jane is my brother, etc. First he talked to his parents, then he phoned his friend. While waiting for the bus he saw an accident, etc. Információkérés When will the plane land? At How do you spell your name? J-O-N-E-S. Can you tell me the way to the station, please? etc. Igenlő vagy nemleges válasz Did you see him? Yes, I did./no, I didn't,

14 Tudás, nem tudás Válaszadás elutasítása Bizonyosság, bizonytalanság Ismerés, nem ismerés Feltételezés Emlékezés, nem emlékezés Indoklás (ok, cél) etc. Do you know his name? I have no idea, ete. Can you tell me the way to...? I'm afraid, I can't, etc. He must be at home. He can't be there. Maybe he is right, etc. Do you know Peter? Yes, I've already met him, etc. I suppose I can come, etc. I remember saying that. I don't remember where I put it, etc. I didn't go walking because it was raining. We left early in order to avoid the traffic jam. 5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Kérés, kívánság Felszólítás, tiltás, parancs Javaslat és arra reagálás Rendelés Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Reklamálás Tanácskérés, tanácsadás Figyelmeztetés Engedély kérése, megadása, megtagadása Segítségkérés és arra reagálás Segítség felajánlása és arra reagálás Példa Could you give me a pen? Would you pass me the sugar, please? I'd like you to..., etc. Keep off the grass. You must not smoke here, etc. Let's go out tonight. Good idea. Why don't we go to the cinema? I'd prefer to stay at home. I suggest going to Prague. I'd rather not, etc. I'll have a Coke, please, etc. Would you like to come to a party? Yes, I'd love to. Let's meet on Sunday. Sorry, I can't make it..., etc. Have some cheese. Thank you. Would you like another drink? No, thank you, etc. This doesn't work. I have a complaint, etc. What shall I do? Why don't you...? I think you should..., etc. I think you shouldn't..., etc. May I go out? Yes, of course./i'm afraid, not, etc. Will you do this for me? Certainly./Yes, of course, etc. Shall I carry it for you? That's very kind of you, etc. 6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) Kommunikációs szándékok Példa

15 Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, what did you say his name was? Could you repeat it, please? etc. Nem értés Sorry, I don't understand, etc. Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? etc. Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Could you speak a little more slowly, please? etc. Beszélési szándék jelzése I'd like to say/tell you... I say..., etc. Téma bevezetése I'll tell you what... The question is... The trouble is..., etc. Témaváltás That reminds me... Talking of holidays..., etc. Félbeszakítás Sorry to interrupt you. Can I say something? Could I come in here? etc. Megerősítés, igazolás Yes, sure... It is, isn't it? etc. Körülírás To put it in another way, etc. Példa megnevezése A vehicle, for example a bus. A vehicle, like a bus. If I had, say, an hour to wait, etc. Beszélgetés lezárása Right... OK. Well, it's been nice talking to you, etc. C) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 1. Nyelvtani szerkezetek A mellékelt struktúrák listája tájékoztató jellegű, csak kategóriákat jelöl. A felsorolás természetéből adódóan nem lehet teljes. A középszintre vonatkozó lista a Kerettantervre épül, de a leírás nem fogalomköröket, hanem a leíró nyelvtan kategóriáit használja. Ezeknek a szerkezeteknek az aktív használata várható el a vizsgázótól. A receptív készséget mérő vizsgarészekben használt szövegekben előfordulhatnak a listán nem szereplő szerkezetek is, ezek azonban nem képezik a mérés részét. Emelt szinten a mai angol köznyelvben előforduló valamennyi nyelvi szerkezet ismerete a felismerés szintjén elvárható. A listán szereplő szerkezetek aktív ismeretét célzottan a nyelvhasználati vizsgarészben mérjük. KÖZÉPSZINT Nyevtani szerkezet Példa Articles a, an Iron is a metal. The I love the seaside. omission of articles He is at school. Nouns singular and plural child, children, people, etc. Countable How many disks have you got? Uncountable a cup of tea, a piece of cake, etc.

16 some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Adjectives irregular adjectives Comparative sentences too/enough Possessive adjectives Adverbs Manner Place Time Prepositions, prepositional phrases Conjunctions, linking words Verbs the infinitive -ing form Auxiliaries Be Have Do Modal verbs should/shouldn't can (ability) can/could/may (permission) could was able to manage to must/needn't (obligation) have to mustn't must/may/might/can't (certainty) used to Possessives Have genitive's Of Present Simple There are some pencils in the bag. Have you got any brothers? There's some water in the vase. There isn't any milk left. good, better, best, etc. Tom is younger than Sue. She is the most intelligent of all. The town is less polluted now. I'm as tall as you. It's too difficult. He isn't old enough to drive. my, your, his, etc. He drives fast. Good people are everywhere. I always make my bed. She has just arrived. here, there, on the left, at the top, at the bottom, in the background, through the forest, along the river, etc. and/or/but/because on the one hand, on the other hand so, therefore, that's why either - or, neither - nor otherwise although, etc. I don't know ho to get there. Seeing is believing. I like reading. I am singing. He has left. Where do you live? You should ask her. I can swim. Can/could/may I open the window? He could swim at the age of two. Last summer I was able to visit the Tower. Did you manage to pass the exam? I must read it. You needn't come. Do we have to be there? Children mustn't smoke. He can't be at school. I used to lay with dolls. I didn't have many friends in the kindergarten He's Kate's brother. the corner of the room When do you get up? I don't drink milk.

17 Present Simple Passive English is spoken everywhere. Present Continuous Why is she crying? I am leaving. Present Perfect Simple Have you done your room? I've lived here for 10 years Present Perfect Passive His leg has been broken. Present Perfect Continuous I have been learning French for 10 years. Past Simple Where did you go yesterday? And then she kissed me. Past Simple Passive When was this photo taken? Past Continuous What were you doing yesterday at five? Past Perfect He realised what he had done. Future with will Certainty When will you be 18? sudden decision OK. I'll take the dog for a walk. Prediction I don't think I'll ass the exam. Passive Future When will it be finished?

18 Going to Plans events likely to happen Reported/Indirect Speech with present reporting verb with past reporting verb Conditionals 1st 2nd 3rd Relative clauses Defining non-defining Time clauses with future meaning Clauses of purpose Wish State Question-tags What are you going to do on Sunday? Look at the sky, it is going to rain. I don't know where he lives. Tell him to stop it. She said she was tired. I asked him if we had met before. He told me to sit down. We'll stay at home if it rains. If I had time, I would go to the Zoo. If ou had come, we would have had a good time. The woman who is standing there is my mother. I gave him a sandwich, which he ate quickly. When Dad comes home, he'll be angry with you. I helped him so that he could pass his exam. I wish I had a dog. He is a teacher, isn't he? I'm a good girl, aren't I? They went to the cinema, didn't they? EMELT SZINT A középszinten felsorolt szerkezetek természetesen az emelt szinten is érvényesek. Nyelvtani szerkezet Modal verbs with perfect infinitive Future Continuous Future Perfect Past Perfect Continuous Present Continuous Passive Past Continuous Passive Participle clauses Would - used for ast habits Példa You should have told her. They may have come home. It must have been a very good holiday. This time tomorrow I'll be flying over the ocean. By the end of this year they will have been married for 20 years. I was tired. I had been working all day. Our flat is being redecorated. He was bein questioned for hours. Going home I met Mary. Having finished lunch, we went back to work. I would go to the river every day when I was a young girl. Wish - used for actions I wish you would help me. - to refer to unfulfilled events I wish I hadn't said that. Gerund after idiomatic expression It's no use talking to him.

19 Conditionals - mixed type Inversion - to express emphasis Hypotheses about the past Subjunctive had better would rather it's time There's no point in waiting here. If we had bought a map, we would know where we are. Never have we had such a good time. Hardly had he arrived when he had to leave again. Not only did he arrive late, but he forgot to bring a present. If only he hadn't said that. She insisted that she help her. It's funny that you should say that. I suggest he go home. We had better go home now. I would rather have a coffee. I would rather you didn't do that. It's time we went. 12. Megfelelés a TISZK elvárásainak A 2008/2009 tanévtől iskolánk a Gazdasági TISZK tagja, és vállalja, hogy a megállapodásnak megfelelő szakmai előkészítő tárgyakat oktatja. A Két Tanítási Nyelvű Tagozaton a következő szakmai orientáló, illetve alapozó tantárgyakat tanítjuk: lásd a két óratervet a dokumentum elején (A variáció, B variáció). 13. A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület Iskolánk a Tagozat megalakulása óta tagja az Egyesületnek, mely szakmai konferenciákat, továbbképzéseket szervez, illetve ellátja a tagiskolák érdekvédelmét. Az Egyesület adatai, céljai, programjai: 14. Az angol nyelvoktatás tartalma Az angol nyelvórák heti óraszáma az iskola három osztálytípusában: Normál Nyelvi előkészítős Két tanítási nyelvű 9. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 5 4 Közép/emelt szintű érettségi Emelt szintű érettségi = középfokú nyelvvizsga Emelt szintű érettségi + két tárgy angolul = felsőfokú nyelvvizsga + tantárgyak angolul Az angol nyelvoktatás tartalmában és céljaiban igazodik az érettségi követelményekről szóló 100/97 kormányrendelethez, célja, hogy diákjainknak megadja azokat a használható készségeket, melyekkel nem csak az érettségi vizsgát tudják eredményesen letenni, de melyekkel boldogulni is tudnak az életben.

20 Elfogadjuk az oktatási miniszter 10/2003 (IV.28) OM rendeletében mely a kerettantervek kiadásáról és bevezetéséről szóló 28/2000 (IX.21.) OM rendelet módosítása megadott angol nyelvi ajánlást. 15. Első idegen nyelv A 9. évfolyamos diákok legalább 5éve tanulta a célnyelvet mielőtt iskolánkba került. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. Cél, hogy a 10. évfolyam végére minden diák eljusson az A2 szintre, melyen számára ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képes információt kérni és kapni. Megérti a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudja szűrni a lényeges információt. Képes több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincse elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjon cserélni. A 12. évfolyam végére minden diáknak B1 szintű nyelvtudást kell szereznie, az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról tudnia kell szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyak keretében tanult tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítse a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli sokféle nyelvi hatás. Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiák hatékony alkalmazását Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban információt tud cserélni, megért és létrehoz hallott és olvasott szöveget. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról Témalista (ajánlás) Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése. Tágabb környezetünk: a lakóhely; a nagyvárosi élet jellemzői. Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód. Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek. Utazás: nyaralás itthon és külföldön. Szabadidő, szórakozás: sport; kulturális események; a színház és a mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Kommunikációs szándékok listája

Kommunikációs szándékok listája listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 11. évfolyam 7 évfolyamos képzés

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 11. évfolyam 7 évfolyamos képzés MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 11. évfolyam 7 évfolyamos képzés TARTALOM Az értékelési rendszer... 1 M ű vészetismeret... 6 Angol nyelv... 8 Második

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1. Kedves Érettségizők! OROSZ NYELV Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A

Részletesebben

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK

1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 1.1.1. Érettségi témakörök ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

ANGOL NYELV Fakultáció évfolyam 11. évfolyam heti 1 óra (évi 36 óra) 12. évfolyam heti 2 óra (évi 62 óra)

ANGOL NYELV Fakultáció évfolyam 11. évfolyam heti 1 óra (évi 36 óra) 12. évfolyam heti 2 óra (évi 62 óra) ANGOL NYELV Fakultáció 11-12. évfolyam 11. évfolyam heti 1 óra (évi 36 óra) 12. évfolyam heti 2 óra (évi 62 óra) Cél: A két év alatt mind az írásbeli, mind a szóbeli középszintű érettségi követelményeinek

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Közgazdaság szakmacsoport a 9-12. évfolyamok számára Budapest, 2014. május

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint

Helyi tanterv. 11. évfolyam. angol 1. idegen nyelv. emelt szint Helyi tanterv 11. évfolyam angol 1. idegen nyelv emelt szint IDEGEN NYELV Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

9 12. évfolyam. Célok és feladatok

9 12. évfolyam. Célok és feladatok ANGOL NYELV 1 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idõ alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

ANGOL NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig.

ANGOL NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig. ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV

ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV ANGOL (ELSİ IDEGEN) NYELV 9 13. évfolyam Célok és feladatok Fontos tény, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium tanulóinak többsége az általános iskolában németet tanul elsı idegen nyelvként vagy anyanyelvként.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy év során középfokú nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak (Kifutó rendszerben 2013. szeptember 1-től a 10-12. évfolyamokra) ANGOL NYELV SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai II. ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV rész: emelt szintű tanterv szerint Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv

Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol második idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv NYEK + 9-12. évfolyam Angol

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben