Hulladéknyilvántartás, adatszolgáltatás. 1+2/hét nappali levelezı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladéknyilvántartás, adatszolgáltatás. 1+2/hét nappali 4+8 - levelezı"

Átírás

1 Hulladéknyilvántartás, adatszolgáltatás 1+2/hét nappali levelezı

2 Tárgyfelelıs: Hartman Mátyás Gyakorlatvezetı: Gyırfi-Nagy András Áron Helion Kft.

3 ELİADÁSOK 13:30-15:00, 210. szeminárium Dátum február 3. február 17. március 3. március 17. március 31. április 14. április 28. Téma Tárgy követelményének ismertetése. Adat és információ. EWC, veszélyes hulladékok. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) korm. rendelet- KAR A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási szabályok I. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási szabályok II. Termékdíjakkal kapcsolatos nyilvántartás, adatszolgáltatás Környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások

4 GYAKORLAT csütörtök, Forrásközpont 111. terem 1. csoport 10:00-11:30, 2. csoport 13:30-15:00, Dátumok: , , , , , , , , , Nem lesz gyakorlat: , ,

5 Tantárgy követelménye: Félév elfogadása (aláírás megszerzése): Az elıadások látogatása ajánlott (a gyakorlatok megértéséhez szükséges) Gyakorlatok látogatása kötelezı A gyakorlatokon mindenki saját pendrive-ot használ, beszerzésérıl maga gondoskodik. Számonkérés Gyakorlati feladat megoldása alapján lesz az értékelés, ez alapján kerül a jegy megállapításra Egyéni feladatokból tevıdik össze a gyakorlat anyaga.

6 Kötelezı és ajánlott irodalom Az elıadások és a gyakorlatok anyaga - kötelezı évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Környezetvédelem Hulladék megelızés és kezelés A környezeti nyilvántartások (KAR-OKIR) A veszélyes hulladék sorsának nyomonkövetése A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

7 Veszélyes hulladékok

8 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl - Módosította: 340/2004. (XII. 22.) kormányrendelet

9 Veszélyességi jellemzık H1 - "Robbanó H2 - "Oxidáló H3-A - "Tőzveszélyes H3-B - "Kevésbé tőzveszélyes H4 - Irritáló vagy izgató H5 - "Ártalmas" H6 - "Mérgezı H7 - "Karcinogén" H8 - "Maró" (korrozív) H9 - "Fertızı H10 - "Reprodukciót és az utódok fejlıdését károsító H11 - "Mutagén H12 mérgezı vagy nagyon mérgezı gázokat fejlesztenek H13 lerakást követıen valamely formában az elızı tulajdonságok bármelyikével rendelkezı anyag keletkezzék H14 - "Környezetre veszélyes"

10 1. anatómiai anyagok; kórházi és egyéb klinikai hulladékok; 2. gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények; 3. fakonzerváló szerek; 4. biocidok és növényvédı szerek; 5. oldószermaradékok; 6. halogénezett szerves anyagok, amelyek nem oldószerként használatosak, kivéve az inert polimerizált anyagokat; 7. cianidtartalmú edzısók; 8. ásványolajok és olajat tartalmazó anyagok (pl. olajelválasztó berendezésekbıl származó iszapok stb.); 9. olaj/víz, szénhidrogén/víz keverékek, emulziók; 10. PCB és/vagy PCT vegyületeket tartalmazó anyagok (pl. dielektrikumok stb.); 11. kátrányszerő anyagok, amelyek finomításból, lepárlásból és más, pirolitikus kezelésbıl származnak (pl. üstmaradékok stb.); 12. tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék; 13. gyanták, latex, lágyítók, enyvek/ragasztók; 14. vegyi anyagok, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységbıl származnak, amelyeket nem azonosítottak, és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradékok stb.); 15. pirotechnikai és más robbanásveszélyes anyagok; 16. fényképészeti vegyszerek és elıhívó anyagok; 17. poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyületével szennyezett anyagok; 18. poliklórozott dibenzo-p-dioxin bármely rokonvegyületével szennyezett anyagok.

11 19. állati vagy növényi eredető szappanok, zsírok, viaszok; 20. halogénmentes szerves anyagok, amelyek nem oldószerként használatosak; 21. fémeket vagy fémvegyületeket nem tartalmazó szervetlen anyagok; 22. hamuk és/vagy salakok; 23. föld, homok, agyag, beleértve a kotrási meddıanyagokat is; 24. cianidot nem tartalmazó edzısók; 25. fémporok; 26. kimerült katalizátorok; 27. fémeket vagy fémvegyületeket tartalmazó folyadékok vagy iszapok; 28. szennyezés megelızésére alkalmazott mőveletekbıl származó maradékok (pl. zsákos porszőrıbıl összegyőjtött por stb.), kivéve a (29), (30) és (33) pontban felsoroltakat; 29. csiszolóiszapok 30. víztisztító berendezésekbıl származó iszapok; 31. dekarbonizációs maradékok; 32. ioncserélı oszlop maradékai; 33. szennyvíziszap, amely kezeletlen vagy mezıgazdasági hasznosításra alkalmatlan; 34. tartályok és/vagy berendezések tisztítása során keletkezı maradékok; 35. szennyezett berendezés; 36. szennyezett tartályok (pl. csomagolások, gázpalackok stb.), amelyek a II. mellékletben felsorolt egy vagy több összetevıt tartalmaztak; 37. akkumulátorok és más elektromos cellák; 38. növényi olajok; 39. háztartásokból származó, a szelektív hulladékgyőjtés eredményeként nyert anyagok, amelyek a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzık bármelyikével rendelkeznek; 40. bármely más hulladék, amely a táblázatban felsorolt összetevık valamelyikét tartalmazza, és a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzık bármelyikével rendelkezik.

12 C1 berillium; berilliumvegyületek C27 fém-karbonilok C2 vanádiumvegyületek C28 peroxidok C3 króm(vi)vegyületek C29 klorátok C4 kobaltvegyületek C30 perklorátok C5 nikkelvegyületek C31 azidok C6 rézvegyületek C32 PCB és/vagy PCT vegyületek C7 cinkvegyületek C33 gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények C8 arzén; arzénvegyületek C34 biocidok és növényvédı szerek C9 szelén; szelénvegyületek C35 fertızı anyagok C10 ezüstvegyületek C36 kreozotok C11 kadmium; kadmiumvegyületek C37 izocianátok; tiocianátok C12 ónvegyületek C38 szerves cianidok (pl. nitrilek stb.) C13 antimon; antimonvegyületek C39 fenolok; fenolvegyületek C14 tellúr; tellúrvegyületek C40 halogéntartalmú oldószerek C15 báriumvegyületek; kivéve a báriumszulfátot C41 szerves oldószerek, kivéve a halogéntartalmú oldószereket C16 higany; higanyvegyületek C42 szerves halogénvegyületek, kivéve az inert polimerizált anyagokat és más, ebben a táblázatban külön nevesített anyagokat

13 C17 tallium; talliumvegyületek C43 aromás vegyületek; policiklikus és heterociklikus szerves vegyületek C18 ólom; ólomvegyületek C44 alifás aminok C19 szervetlen szulfidok C45 aromás aminok C20 szervetlen fluorvegyületek; kivéve a kalcium-fluoridot C46 éterek C21 szervetlen cianidok C47 robbanásveszélyes anyagok, kivéve a már külön felsoroltakat C22 a következı alkáli- vagy alkáliföldfémek: lítium, nátrium, kálium, kalcium, magnézium szabad formában C48 szerves kénvegyületek C23 savas oldatok vagy szilárd halmazállapotú savak C49 poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete C24 lúgos oldatok vagy szilárd halmazállapotú lúgok C50 poliklórozott dibenzo-p-dioxin bármely rokonvegyülete C25 C26 azbeszt (por vagy szálak) foszfor; foszforvegyületek, kivéve az ásványi foszfátokat C51 szénhidrogének és oxigén-, nitrogénés/vagy kéntartalmú szénhidrogének, amelyek ebben a fejezetben nincsenek külön nevesítve

14 hulladékkezelési technológia: a hulladék összetételét, fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságainak figyelembevételével a hulladék környezeti veszélyességének csökkentését megvalósító mővelet-rendszer, illetve e mőveletrendszer megvalósítását szolgáló, célszerően megválasztott berendezések rendszere; az elérhetı legjobb technika: a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintő védelme érdekében, elfogadható mőszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és elınyöket, az üzemeltetı számára ésszerő módon hozzáférhetı.

15 A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályai mennyisége, illetve veszélyessége a lehetı legkisebb legyen, hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elı, keletkezésének, kezelésének ellenırzése és mennyiségének meghatározása biztosítva legyen, kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával történjen.

16 A környezeti k alapnyilvántart ntartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) korm.. rendelet (KAR rendelet)

17 a) Környezetvédelmi alapnyilvántartás: környezetvédelmi szakterületeket lefedı nyilvántartások közös alapadatait tartalmazó nyilvántartás. b) Alapadat: természetes és jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezetet, telephelyet vagy környezetvédelmi objektumot azonosító adat. c) Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere.

18 d) KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): országos érvényő, egyedi azonosító jel, amely a környezetvédelmi igazgatási tevékenység kapcsán érintett természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek azonosítására szolgál. e) Környezetvédelmi objektum: valamennyi olyan helyhez kötött tárgy, létesítmény, terület, építmény vagy helyhez kötött természeti képzıdmény, amellyel összefüggésben környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesítenek. f) Telephely: fizikailag lehatárolható terület, ahol környezet igénybevételével járó tevékenység zajlik. A telephely környezetvédelmi objektum is egyben. g) Az objektum jellemzı pontja: Az objektum által elfoglalt területre esı pont, amely a térképi ábrázolás során az objektumot reprezentálja. h) KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): Telephelyek és környezetvédelmi objektumok azonosítására szolgáló, országos érvényő egyedi azonosító.

19 i) Környezetvédelmi adatszolgáltatás: jogszabályban elıírt kötelezettség, mely alapján a környezet egy vagy több elemével vagy meghatározott szakterületével összefüggésben adatokat kell közölni a környezetvédelmi igazgatási szervezetek felé. Nem értendı a környezetvédelmi adatszolgáltatás fogalomkörébe a KAR adatszolgáltatás; j) KAR adatszolgáltatás: A KAR rendeletben elıírt kötelezettség, amelynek célja az alapadatoknak a környezeti alapnyilvántartás részére történı bejelentése egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozása, vagy az alapadatok módosításának bejelentése; k) GLN szervezetazonosító szám: Regisztrációs szám a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV.11.) kormányrendeletben, illetve a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló, módosított 10/1995. (IX.28) KTM rendeletben megfogalmazott kötelezettségek teljesítéséhez.

20 Az adatlapok sorrendje 1. Borítólap 2. KÜJ lap (Ügyfél adatlap) 3. JOGE pótlap (További jogelıdök adatai) 4. KTJ lap (Környezetvédelmi objektum adatlap) 5. HRSZ pótlap (Helyrajzi számok adatlapja) 6. POLI lap (Objektumot leíró geometriai adatok adatlapja) 7. OBJ lap (Telephelyen elhelyezkedı környezetvédelmi objektumok listája) 8. MEGH (Meghatalmazás elektronikus adatszolgáltatásra) 9. MVV (Elektronikus adatszolgáltatásra vonatkozó meghatalmazás visszavonása)

21 Az adatlapok közötti logikai kapcsolat

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási szabályok A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségrıl szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet ismertetése

32 Jogszabályi háttér Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségrıl szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet veszélyes hulladékokról szóló 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII.18.) Köm rendelet 313/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet amely módosítja a Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségrıl szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendeletet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezıanyagkibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról Egyes hulladékáramokra vonatkozó jogszabályok Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet A hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004.(IX.23.) Korm. rendelet

33 Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény irányelvei Definíciók: Hulladék, termelı-birtokos kezelık: szállító-begyőjtı-elıkezelı-kezelı Alapelvek: megelızés, közelség elve, szennyezı fizet elve, BAT, elıvigyázatosság Megfogalmazza a hulladékgazdálkodás prioritásait Hulladék keletkezésének csökkentése Hulladék anyagában történı hasznosítás arányának növelése Energia nyerés céljából történı hasznosítás arányának növelése Csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra

34 164/2003. kormány rendelet célja A hulladékgazdálkodási törvény elıírásai szerint a nyilvántartást és adatbejelentést valamennyi hulladékra kiterjeszteni A hatósági ellenırzı munka segítése A hulladékgazdálkodási tervek megalapozása adatokkal Adatok szolgáltatása döntéshozók, hatóságok számára Országos statisztikai adatok elıállítása Nyilvánosság informálása Az EU hulladékstatisztikáról szóló rendeletének végrehajtása

35 A rendelet hatálya kiterjed, aki hulladékot: Termel, Birtokol, Kezel, Gyártó, a gyártói felelısség alapján. Kivétel: akik szerzıdés alapján kizárólag hulladékkezelınek adják át közszolgáltatás keretében.

36 Nyilvántartás vezetésének szabályai Általános szabályok: Telephelyenként Naprakészen Hulladékonként Tartalomra vonatkozó szabályok: Hulladék termelıre Hulladék kezelıre Hulladék szállítóra

37 Termelıre vonatkozó nyilvántartási szabályok Nem veszélyes hulladékok esetén: Általános adatok a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) részére: Ügyfélre vonatkozó adatok (KAR ügyfél lap)» Az ügyfél Környezetvédelmi Ügyfél Jel-e (KÜJ) vagy országkódja» Megnevezése» Település neve, ügyfél címe» Ügyfél státusza (üz., tul.)» Felelıs vezetı neve, beosztás, elérhetısége» KSH törzsszáma

38 Telephelyre vonatkozó adatok (KAR telephely lap)» Telephely Környezetvédelmi Területi Jel-e (KTJ)» Megnevezése» Település neve, telephely címe» Helyrajzi száma» EOV koordinátái (X,Y), forrása» Geometria típusa

39 Hulladékokra vonatkozó adatok: Állandó adatok:» Eredete (tev., tech,. TEÁOR)» Megnevezése, EWC kódja (16/2001 KöM rendelet)» Fizikai megjelenési formája» 16/2001 KöM rendelet szerint R mondatok tömegkoncentráció szerint, ha jellemezhetı H.xls» Csomagolási módja,» Üzemi győjtıhelyre szállításának gyakorisága» Technológia szintő lebontásban Változó adatok:» Keletkezı mennyiség» Győjtıhelyen tárolt mennyiség» Kezelésre kiadva a mennyisége, átvevı neve, KÜJ, KTJ száma, ha export, akkor a kezelést végzı partner ország kódja» A kezelési kódja» A szállítások dokumentációja» Minden hulladékmozgás idıpontját rögzíteni kell.

40 Veszélyes hulladékok esetén: Állandó adatok (nem veszélyes hulladékok nyilvántartásán kívül :» Hulladék azonosítása: EWC, fizikai megjelenési forma, veszélyességi jellemzı (H kód), veszélyességi összetevı (C kód) alapján Változó adatok» A szállítások dokumentációja ( SZ vagy K kísérıjegy)» Termelési adatok a hulladékkeletkezés vonatkozásában

41 Kezelıre vonatkozó nyilvántartási szabályok Veszélyes és nem veszélyes hulladékok esetén: Állandó adatok:» Kezelıi engedélyszámok» Technológiánként és hulladékonként kell vezetni Változó adatok:» Kezelésre átvett kísérıdokumentációk átvételenként» Hulladék származására vonatkozó adatok» Átvett mennyiségek EWC, fizikai megjelenési forma, C, H kód szerint kezelési kódonként» Minden hulladékmozgás idıpontját napi pontossággal rögzíteni kell.

42 Adatszolgáltatás szabályai Rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett: Telephelyenként a termelı, kezelı kötelezett, amennyiben: A gazdálkodó szervezetnél a foglalkoztatottak szám eléri a 10 fıt, Tárgyévben a birtokolt hulladék mennyisége meghaladja: Veszélyes hulladék esetén az 500 kg-ot, Nem veszélyes hulladék esetében 2000 kg-ot Építési, bontási nem veszélyes hulladékok esetében az 5000 kg-ot.

43 A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett ügyfelek eseti adatszolgáltatásra kötelezhetık. Új ügyfélnek 60 napon belül kell bejelentkezni a KAR lapok segítségével a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR) Az adatok módosulásakor 30 napon belül kell bejelenteni.

44 Adatszolgáltatás teljesítése Keletkezett hulladékról évente a tárgyévet követı év március 1. napjáig Nem veszélyes hulladékok kezelésre történı átvétele esetén március 1. napjáig Veszélyes hulladékok kezelésre történı átvétele esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követı 8. munkanapjáig

45 Az adatszolgáltatást a területileg illetékes felügyelıségnek kell teljesíteni Beadható nyomtatványon, elektronikus adathordozón, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumon.

46 Adatszolgáltató adatlapok Borítólap HT lap HB lap HK lap E PRTR lap

47 HIR: Hulladék Információs Rendszer Jelentés a minisztériumoknak, szakmai felhasználóknak, tervezıirodáknak, minisztériumok közötti hálózaton keresztül Központi Környezeti Szervezet Vállalati adatbázis KSH Nyilvános információ az Interneten keresztül Felügyelıségek Települési hull. Környezeti adatok Hulladék győjtık Hulladék kezelık Vállalatok Önkormányzatok

48

49 Nyilvántartás szabályai A nyilvántartást telephelyenként kell végezni Naprakész nyilvántartás A hulladék szállítója köteles megırizni: - nem vesz. hull. esetén a fuvarokmányokat - vesz. hull. esetén a külön jogszabály szerinti kísérı dokumentációt A dokumentációk vesz. hull. esetén 10 évig, nem vesz. hull. esetén 5 évig nem selejtezhetıek!!

50 16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl

51 A hulladékok jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. A veszélyes hulladékok külön megjelölve Ami az 1. melléklet alapján nem besorolható, és a 2. mellékletben szereplı veszélyességi jellemzık valamelyikével, és (H3-H8, H10, H11) tulajdonságok közül 1 vagy többel rendelkezik, akkor az veszélyes hulladéknak minısül Fémötvözeteknél, melyek felülete nem szennyezett veszélyes anyagokkal nem sorolhatók be az elızı szempont alapján

52 Hulladékok besorolása A hulladék besorolása csak a keletkezési tevékenység szerinti fıcsoportba és ezen belül a megfelelı alcsoportba sorolható csak be A fıcsoport kettı, az alcsoport négy számjegybıl áll. A veszélyes hulladékokat a listában * jelölik

53 Besorolás szabályai Megnevezéssel, fı és alcsoporttal azonosíthatunk egyértelmően egy hulladékot és fıcsoportra azonosítunk, azon belül kikeressük a 6 számjegyő kódot (a 99 végzıdési kódok kivételével) Külön győjtött csomagolási hulladékok fıcsoportja a 15, alcsoportja a 01, és nem a es csoportosítás

54 H a és as fıcsoportba nem lehet besorolni, akkor a 13, 14, 15 fıcsoportot kell használni Ha ide sem lehet, akkor a 16-ost kell alkalmazni Ha egyikben se tudtuk besorolni, akkor vissza kell térni ahhoz a fıcsoporthoz, amelyet a tevékenység indokol, és a 99-es végő kódot kell választani

55 Vázlat /2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezıanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról A hulladék-nyilvántartás általános szabályai áttekintése Szabályok és az adatszolgáltató adatlapok kitöltésének kapcsolata Hulladék szállítás szabályai

56 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezıanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

57 Az adatlap tartalma Általános adatok: A hulladék termelı KÜJ/KTJ száma Hulladék típusonként: Nem veszélyes hulladékok esetén: Hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék t/év Adatmeghatározás módja:» Mért, számított, becsült használt mérési/számítási módszer

58 Veszélyes hulladékok esetén: Hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék t/év Adatmeghatározás módja: Mért, számított, becsült használt mérési/számítási módszer Országon kívüli szállítás esetén is az elszállított hulladék mennyisége Minden esetben a hulladékot befogadó telephely KÜJ/KTJ száma, címe, országkódja

59 Vázlat 5. A hulladék-nyilvántartás általános szabályai áttekintése Szabályok és az adatszolgáltató adatlapok kitöltésének kapcsolata Hulladék szállítás szabályai

60 A hulladék-nyilvántartás általános szabályai áttekintése Szabályok és az adatszolgáltató adatlapok kitöltésének kapcsolata

61 1./I. Hulladék termelıre (birtokosra) vonatkozó nyilvántartási szabályok Hulladék eredete Megnevezése, EWC kódja, fizikai megjelenési formája, C és H kódja, ha a hulladék veszélyes Csomagolás módja Üzemi győjtıhelyre szállításának gyakorisága Technológiánként szétbontva Naprakészen Kg-ban nyilvántartva Győjtıhelyen tárolt mennyiség Átadott hulladékok átvevıjének adatai, a hulladék sorsának kezelési kódja Szállítmányok dokumentációja

62 1./Hulladék (elı)kezelıre vonatkozó nyilvántartási szabályok A termelıre vonatkozó szabályokon túl Kezelıi engedélyszámok Technológiánként és hulladékonként kell vezetni Kezelésre átvett kísérıdokumentációk átvételenként Hulladék származására vonatkozó adatok Átvett mennyiségek EWC, fizikai megjelenési forma, C, H kód szerint kezelési kódonként Minden hulladékmozgás idıpontját napi pontossággal rögzíteni kell.

63 Gyakori problémák a nyilvántartás Nincs Hiányos: Nem naprakész vezetése során I. Készletek nem egyeznek Szállítmányok dokumentációja hiányos A különbözı EWC kódú hulladékok összemosása Több technológia esetén a technológiák határvonalai összemosódnak Partnerek adatainak rendellenes vezetése Helytelen partner típus azonosítás

64 Gyakori problémák a nyilvántartás vezetése során II. Több adatot tartalmaz a szükségesnél: A nyilvántartás vezetése során többször veszik fel ugyan azt a hulladékot Hulladék megnevezésében különbözik csak Engedélyekben szereplı technológiai leírások szétbontása, nyilvántartás bonyolítása Több helyen történik a nyilvántartás vezetése, ebbıl adódóan nem pontos

65 Telephely típusai I. Termelı Kik a termelık? Kizárólag HT (termelıi) hulladékos adatlap tölthetı ki a jelentésben. Termelı / Elıkezelı Kik a termelı / elıkezelık? HT (termelıi) hulladékos adatlap és HB (elıkezelıi) hulladékos adatlap tölthetı ki a jelentésben.

66 Telephely típusai II. Termelı / Ártalmatlanító-hasznosító Kik a termelı / ártalmatlanító hasznosítók? HT (termelıi) hulladékos adatlap és HK (kezelıi) hulladékos adatlap tölthetı ki a jelentésben. Elıkezelı / begyőjtı Kik az elıkezelı / begyőjtık? HT (termelıi) hulladékos adatlap és HB (elıkezelıi) hulladékos adatlap tölthetı ki a jelentésben.

67 Telephely típusai III. Begyőjtı / Ártalmatlanító-hasznosító Kik a begyőjtı / ártalmatlanító hasznosítók? HT (termelıi) hulladékos adatlap és HB (elıkezelıi) hulladékos adatlap és HK (kezelıi) hulladékos adatlap tölthetı ki a jelentésben. Ártalmatlanító-hasznosító Kik az ártalmatlanító-hasznosítók? HT (termelıi) hulladékos adatlap és HK (kezelıi) hulladékos adatlap tölthetı ki a jelentésben.

68 Adatlapok Borítólap HT adatlap (termelıi) HB adatlap (begyőjtı/elıkezelıi) HK adatlap (kezelıi) E-PRTR adatlap (hulladékok végsı elhelyezését összegzı adatlap)

69 Borító lap Adatszolgáltató azonosítása tulajdonos Telephely azonosítása termelı Felelıs személy adatai Adatszolgáltatásért felelıs adatai Csatolt bejelentı lapok száma 2 dimenziós vonalkód természetesen mindegyiken

70 I. HT (termelıi) adatlap kitöltése Tulajdonos azonosítás Hulladék azonosítás Hulladék keletkezésének okai, mennyisége Átadott hulladékok mennyisége, átadásra vonatkozó adatok

71 I. HT (termelıi) adatlap kitöltése Nyitókészlet Visszavételezett mennyiség Elıkezelésre átadott mennyiség Begyőjtésre átadott mennyiség Hasznosításra / ártalmatlanításra átadott mennyiségek Exportra átadott mennyiségek Zárókészlet

72 II. HB (elıkezelıi) adatlap kitöltése Tulajdonos azonosítás Hulladék azonosítás Begyőjtésre, elıkezelésre átvett hulladékok mennyisége átadó szerint Telephelyen belüli elıkezelés Elıkezelınek, hasznosítónak, ártalmatlanítónak átadott hulladékok átvevık szerint

73 II. HB (elıkezelıi) adatlap kitöltése Nyitókészlet Begyőjtésre, elıkezelésre átvett mennyiség összesen Elıkezelés után fennmaradt hulladék mennyiség Elıkezelésre átadott mennyiség Begyőjtésre átadott mennyiség Hasznosításra / ártalmatlanításra átadott mennyiségek Exportra átadott mennyiségek Zárókészlet

74 II. HK (kezelıi) adatlap kitöltése Tulajdonos azonosítás Hulladék azonosítás Hasznosításra, ártalmatlanításra átvett mennyiség átadó szerint Nyitókészlet Hasznosításra, ártalmatlanításra átvett mennyiség összesen Telephelyen ártalmatlanított hulladék mennyisége Másodlagosan keletkezett hulladékok mennyisége összesen Zárókészlet

75 Az E-PRTR adatlap

76 Vázlat 6. Hulladék szállítás szabályai Sz- kísérıjegy K-kísérıjegy

77 Veszélyes hulladékok szállítása Ország területén belül a veszélyes hulladékok szállításához Kísérıjegy a veszélyes hulladékok szállításához ( SZ - kísérıjegy) nyomtatványt kell használni A szállításhoz a hulladékjegyzékben felsorolt azonosítókat kell használni A hulladék termelıje köteles kitölteni a szállítást dokumentáló 4 példányos nyomtatványt

78 A 4. példány a termelıé A szállító az elsı hármat magával viszi, kezelınek átadáskor a 2. példányt megtartja, a többit átadja a kezelınek A kezelı a 3. példányt visszaküldi a termelınek, az 1. példányt megırzi Amennyiben az átadás meghiúsul, a szállító ennek tényét, okát rögzíti a lapokon, és visszaadja a termelınek a hulladékkal együtt

79 Amennyiben a kezelınek az SZ - kísérıjegy adattartama nem elegendı, akkor a termelı a keletkezés körülményeirıl köteles tájékoztatást adnia A szállításra elıkészített hulladék csomagok feliratainak tartalmaznia kell: SZ - kísérıjegy számát, Hulladék EWC kódját (célszerő havária esetére biztonsági adatlap, megelızési, védekezési lehetıségek feltüntetése is)

80 Az "SZ" kísérıjegy adattartama Termelıre vonatkozó adatok Szállítóra vonatkozó adatok Kezelıre vonatkozó adatok Hulladékra vonatkozó adatok Szállításra vonatkozó adatok

81 Sz-kísérıjegy Termelı azonosítása Kezelı azonosítása Szállítás azonosítása Hulladék azonosítása Nyilatkozatok, hitelesítések

82 K-kísérıjegy Hulladék kezelı (begyőjtı/elıkezelı/ hasznosító/ártalmatlanító) begyőjtı járattal erre engedéllyel rendelkezve győjtheti be a veszélyes hulladékot Egy K-jegyhez bármennyi pótlap használható az azonosító szám feltüntetése mellett.

83 K-kísérıjegy Hulladék azonosítása Termelı azonosítása Szállító, begyőjtı azonosítása Kezelı azonosítása Nyilatkozatok, hitelesítések

84 Adatszolgáltatás!

85 Típus keletkezett saját, illetve a hulladékkezelés során másodlagosan keletkezett hulladékokról (borítólap és HT lap) a veszélyes hulladék kezelésre történı átvételének esetében negyedévente (borítólap, HB és/vagy HK lap) Mikor Hulladéktermelı és hulladékkezelı szervezetek vagy személyek adatszolgáltatási kötelezettségei a tárgyévet követı év március 1. a tárgynegyedévet követı 8. munkanap Megjegyzés a nem veszélyes hulladék kezelésre történı átvételének esetében (borítólap, HB és/vagy HK lap) a tárgyévet követı év március 1.

86 Típus Az önkormányzatok adatszolgáltatása a települési hulladékgazdálkodási politikáról Veszélyes hulladékok belföldi szállítása kísérıjegyekkel A poliklórozott bifenilek, a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezésekrıl való jelentési kötelezettségek Mikor március 31-ig, minden 2. évben "SZ" kísérıjegy 30 napon túli hiánya tárgyévet követı március 31. Megjegyzés

87 Típus Mikor Megjegyzés Hulladékká vált gépjármővekrıl történı adatszolgáltatás az elızı évben Magyarországon forgalomba hozott jármővek száma és tömege gyártmányonként és típusonként tárgyévi hulladékgazdálkodási kötelezettségei ellátásának módjáról az elızı évi gyártmányonkénti anyagmérleg a gyártó által kezelt hulladék gépjármővekrıl, hulladék alkatrészekrıl tárgyév január 31. napjáig tárgyév március 31. napjáig tárgyév március 31. napjáig Gépjármő gyártók és importálók adatszolgáltatási kötelezettségei a telephelyeik szerint illetékes környezetvédelmi hatóságok részére

88 Típus elızı évi visszavett érték nélküli gépjármővek számáról gyártmányonként és típusonként, és azok kezelési költségeirıl Mikor tárgyév március 31-ig Megjegyzés az elızı évi a telephelyen kezelt hulladék gépjármővekrıl gyártmányonként, valamint hulladék alkatrészekrıl a szerinti EWC kódszámoknak megfelelı részletességgel tárgyév március 31. napjáig Hulladékkezelık a telephelyeik szerint illetékes környezetvédelmi hatóságok részére az elızı évi kezelt érték nélküli gépjármővek számáról gyártmányonként és típusonként tárgyév március 31. napjáig

89 Típus Levegıtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) Mikor Légszennyezı telephelyek vonatkozó adatszolgáltatás Az új légszennyezı pontforrásokra az alapbejelentést a használatbavételi engedély kérelemmel együtt kell teljesíteni. a bekövetkezett változásokat 60 napon belül Megjegyzés - technológiához tartozó elszívó, szellızı kürtık kw névleges bemenı hıteljesítményt meghaladó tüzelı- és egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések kéményei - az oktatási, egészségügyi és szociális intézményeknél illetve a háztartási tevékenység esetén 500 kw névleges bemenı hıteljesítményt meghaladó tüzelı- és egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések kéményei

90 Típus Légszennyezés mértéke éves jelentés (LM) Mikor A bejelentésre kötelezett légszennyezı pont- és diffúz források tényleges szennyezı anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követı március 31-ig légszennyezés mértéke adatlapon éves bejelentést kell tenni. Megjegyzés

91 Típus Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó adatszolgáltatás Motorbenzin tároló tartályokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség Mikor tárgyévet követı március 31-ig üzembe helyezéssel egy idıben Megjegyzés a szabályozott anyagokból, valamint a helyettesítésükre használt HFC-k évente 100 kg/év feletti mennyiséget felhasználók a motorbenzinbıl évente 100 m3-t vagy ennél többet forgalmazó üzemanyagtöltı állomások motorbenzin tároló tartályait, továbbá az 1 m3 és az ezt meghaladó térfogatú helyhez kötött motorbenzin tároló tartályok

92 Típus Mikor Megjegyzés Felszíni vizek terhelésérıl szóló adatszolgáltatási kötelezettség A vízminıség-védelmi alapbejelentést (VAL lapok) Változás esetén VÉL lapokkal együtt vízminıség-védelmi éves bejelentéssel (VÉL lapok) tárgy évet követı március 31-ig.

1. A hulladékból a mintavételt akkreditált laboratórium a hulladék termelőjének, illetve birtokosának megrendelése alapján végzi el.

1. A hulladékból a mintavételt akkreditált laboratórium a hulladék termelőjének, illetve birtokosának megrendelése alapján végzi el. A hulladék veszélyességének vagy veszélytelenségének megállapítására irányuló eljárás részletes szabályai (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) A hulladékok veszélyességét a hulladékot

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. oldal 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon 3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon Az Európai Unió 1 hulladékkal kapcsolatos szabályozásának jogforrásai csakúgy,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5. pontjában

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását.

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását. 1.SZ MELLÉKLET: A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁT MEGKÖNNYÍTŐ GYAKORLATI PÉLDÁK Az alább felsorolt példák a gyakorlati életben kizárólag a konkrét körülmények pontos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Györgyi Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya Page 1 of 13 A jogszabály mai napon hatályos állapota 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás aján a következıket

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. -a (6) bekezdésének

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben