2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete"

Átírás

1 Aquapalace Kft. cím: Szentendre, Kálvária út 16/c Cégjegyzék szám: KSH szám: december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete

2 A vállalkozás bemutatása A társaság neve: Aquapalace Kft. címe: Szentendre, Kálvária út 16/c cégjegyzék száma: KSH száma: Internetes honlap címe: Tevékenységi kör TEÁOR kód Tevékenység megnevezés 4725 sportlétesítmény üzemeltetése Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet Alakulás idıpontja: Tevékenység megkezdése: Induló tıke: ezer forint Mérlegforduló napi jegyzett tıke értéke E Ft Mérlegkészítéskori jegyzett tıke értéke: E Ft Egyéb információk Tulajdonos, tulajdoni rész Szentendre Város Önkormányzata 100,00% Felügyelı Bizottság tagjai: név címe jogviszony kezdete Panyi Zsolt Légrádi Tibor Takács Dániel Gyenes András Szentendre, Nap utca Szentendre, Deli Antal utca Szentendre, Szentlászlói út Szendre, dr. Grimaldi Alkotmány utca Zsuzsanna Szentendre, Jobbágy utca Könyvvizsgálat: Könyvvizsgáló: A társaság beszámolója könyvvizsgálatra kötelezett. Verko-Full Kft, Veres Olga (cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42., MKK szám: ). A szerzıdés szerinti szolgáltatás: könyvvizsgálat könyvelı: név Consulting Center Kft. / Szabó Gábor Lajos PM regszám:

3 A vállalkozás leányvállalatai: Székhely: Saját tıkék bemutatása: Jegyzett tıke bemutatása: Birtokolt részesedés aránya: Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye: A vállalkozás közös vezetéső vállalkozásai: Székhely: Saját tıkék bemutatása: Jegyzett tıke bemutatása: Birtokolt részesedés aránya: Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye: A vállalkozás egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásai: Székhely: Saját tıkék bemutatása: Jegyzett tıke bemutatása: Birtokolt részesedés aránya: Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye: Jelentıs befolyással, minısített többséget biztosító befolyással rendelkezı tag: Székhely: Szavazati aránya: A vállalkozás befolyásai (jelentıs befolyást, többségi irányítást, illetve közvetlen irányítást biztosító befolyás): Gazdasági társaság neve: székhelye: jegyzett tıkéje: szavazatok aránya: Piaci pozíciók, befektetési, értékesítési tervek A vállalkozás tevékenységi körei a szabadidı hasznos, és egészséges eltöltése érdekében kerültek kialakításra, figyelembe véve a fogyasztók elızetesen felmért igényeit. A vállalkozás piaci pozíciója földrajzi területét tekintve egyedülálló, tekintettel arra, hogy 20km-es körzetben ilyen komplexitással bíró szabadidı eltöltésére alkalmas komplexum nincs. Másrészt nagyobb vonzáskörzetben van alternatívája az intézménynek, így annak nyereségességét a konkurensek közvetetten befolyásolják. A vállalkozás értékesítési tervei két területre koncentrálódik. Az egyik terület az uszodai rész maximális kihasználtságának elérése, továbbá a bérbeadható helyiségek optimális bérbeadásának megvalósítása.

4 Számviteli politika fıbb vonásai, elemei A Számviteli politika több ponton módosításra került a 2010-es évre. Minısítési irányelvek Lényegesség meghatározása A társaság lényegesnek tekint a Számviteli törvényt szem elıtt tartva- a beszámoló szempontjából minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, illetve annak felhasználójának döntéseit. Jelentıs összegő hiba A társaság jelentıs összegő hibának azt tekinti, amely a hiba feltárásának évében, a különbözõ ellenõrzések során, egy adott üzleti évet érintõen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tõkét növelõ-csökkentõ értékének együttes (elõjeltõl független) összege meghaladja a 500 millió forintot. Minden esetben jelentõs összegûnek tekintett a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenõrzések során ugyanazon évet érintõen megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tõkét növelõ-csökkentõ értékének együttes (elõjeltõl független) összege meghaladja az ellenõrzött üzleti év mérlegfõösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfõösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Meghatározó és valós képet lényegesen befolyásoló hiba A társaság megbízhatóságot és valós képet befolyásoló hibának tekinti azon összegő hibák és hibahatások összevont értékét, amely a saját tõke értékét legalább 20% mértékben megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztõek. Alkalmazott értékcsökkenési eljárások, elszámolási szabályok számviteli politika szerint, illetve azok elszámolásának gyakorisága: A társaság immateriális és materiális eszközei kapcsolatban folytatott eljárások Az eszközök bekerülésekor annak bekerülési értékének meghatározása az általános, Számviteli törvény szerint szabályok szerint történik. Bekerüléskor meghatározásra kerül adott eszköz számviteli törvény és társasági adó szerinti értékcsökkenési üteme, mértéke, hasznos élettartama, továbbá maradványértéke. A társaság az eszköz hasznos élettartamának azt az idıszakot tekinti, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai elhasználódás (mûszakok száma, tevékenységre jellemzõ körülmények, az eszköz fizikai jellemzõi), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezõk figyelembevételével várhatóan használni fogja. Azon tárgyi eszközök esetében, amelyeknél várható, hogy az eszköz értékcsökkenésének végén, hogy annak piaci értéke a bekerülési bruttó érték 10%-át meghaladja, illetve az 500 E Ft feletti, maradványérték képzésére kerül sor. A képzett maradványérték az adott eszköz egyévi teljes értékcsökkenés összegével azonos. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a társaság nem képez maradványértéket. A társaság a eszközök értékcsökkenését lineáris módon számítja ki, amelynek alapja a bruttó

5 A társaság a eszközök értékcsökkenését lineáris módon számítja ki, amelynek alapja a bruttó bekerülési érték csökkentve adott maradványértékkel. Azon eszközök esetében, amely a társasági adótörvény az egyösszegő értékcsökkenés elszámolását elismeri, a társaság számviteli elszámolásai ezt követik. Az értékcsökkenés elszámolásának kezdı dátuma az aktiválás napja, záró dátuma a kivezetés napja. Az eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése analitikus módon történik, amelynek egyezıségének vizsgálata a fıkönyvvel negyedévente történik meg. Az eszközök kapcsán kiszámított értékcsökkenést abszolút értéken, negyedévente számolja el könyveiben a társaság. Azon eszközök esetében, amelyeknél a könyvszerinti érték tartósan (egy évet meghaladóan), jelentıs mértékben (20%) eltér a mérlegkészítéskori tényleges piaci értéktıl negatív irányba, terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra. Azon esetben, ha a mérlegkészítéskori piaci érték meghaladja a könyvszerinti értéket a még várhatóan felmerülı költségekkel csökkentve, várható támogatásokkal növelten eladási áron kell kimutatni. A társaság követi az eszköz piaci értékét, s ha annak értéke a könyvszerinti értéktıl jelentısen (20%-ot meghaladóan eltér) értékhelyesbítést hajt végre. A társaság tárgyévben az értékhelyesítéssel nem élt, értékelési tartalékot nem képzett. Készletértékelés módszere Készleteit év közben, beszerzéskor elszámolja költségként, amelyet év végén korrigál a december 31-i leltárra. Az értékelés legutolsó beszerzési áron történt. Az értékelés FIFO módszerrel történik, azaz az elsõként bevételezett eszköz elsõként kiadva; az elsõként megvásárolt eszköz kerül elõször értékesítésre, következésképpen az idõszak végén az eszközök között maradt tételek a legutóbb megvásárolt tételek. Követelések értékelése, arra képzett értékvesztés A vevı, az adós minısítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az elılegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív idıbeli elhatárolása között lévı követelés jellegő tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján- a követelés könyv szerint értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti -veszteségjellegő- különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik (1 éven túli), és jelentıs értékő (100 E Ft). A vevınként, az adósonként kisösszegő követeléseknél - a vevık, az adósok együttes minısítése alapján- az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában határozza meg a társaság. A társaság kisösszegő követelésnek tekint minden olyan követelést, amelynek értéke nem haladja meg az 50 ezer forintot. A társaság azon követeléseket, amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, vagy amelyet a hitelezõ a csõdeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, vagy amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, vagy amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, vagy amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget, illetve a követelés értékét elérik), vagy amelynél az adós nem lelhetõ fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, vagy amelyet bíróság elõtt érvényesíteni nem lehet, vagy amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

6 A valuta- és deviza tételek értékelése A társaság a külföldi pénzeszközre szóló eszközeivel (valutakészlet, deviza számlán lévı deviza, külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír), illetve azok forintértékének meghatározásával kapcsolatosan év végi értékelést hajt végre. A társaság valuta és deviza értékeit MNB közép árfolyamon értékeli. Abban az esetben, ha olyan valuta- vagy devizaösszeget kell értékelni, amelyet nem jegyez az MNB, a társaság valuta szabadpiaci árfolyamot használ. Céltartalékok képzése A társaság a várható kötelezettségekre, és jövıbeni költségekre céltartalékot képezhet, amelyet az adózás elıtti eredmény terhére számol el. A vállalkozás elızı évben nem képzett céltartalékot. A tárgyévben a várható munkaügyi per értékének megfelelıen, továbbá a devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolásával kapcsolatosan céltartalék képzésére került sor. Rendkívüli tételek jelentıs eredményhatásának küszöbérteke A társaság a rendkívüli tételek esetében jelentısnek tekint minden olyan hatást, amelynek értéke a saját tıke értékének 20 %-át eléri. Eredménykimutatás módszere A társaság eredménykimutatása összköltséges eljárás alapján készül. A Számviteli törvényben meghatározott A stuktúrát követi. Használt beszámoló formastruktúra A társaság, tekintettel arra, hogy a Számviteli törvény által meghatározott határértékeket nem lépi túl, egyszerősített éves beszámolót készít, a Számviteli törvényben rögzített A struktúrát követve. Beszámolási idıszak: kezdete: január 01. vége: december 31. mérlegforduló napja: december 31. naptári évhez való viszony: azonos mérlegkészítés idıpontja: március 31. A mérlegkészítési idıpontja a korábbi évtıl eltérıen nem tárgyévet követı április 28, hanem március 31, ezzel is elısegítve a hatékony és gyors tulajdonosi döntést.

7 A beszámoló elemei, és azok változásainak bemutatása Eszközök alakulása Elozo ev Tárgyév Változás % A. Befektetett eszközök ( sor) ,22% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,95% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,19% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 0 0 0,00% B. Forgóeszközök ( sor) ,47% I. KÉSZLETEK ( sorok) ,67% II. KÖVETELÉSEK ( sorok) ,89% III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 0 0 n.e. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) ,08% C. Aktív idobeli elhatárolások ,00% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ,23% Források alakulása D. Saját toke ( sor) Elozo ev Tárgyév Változás % -21,36% I. JEGYZETT TOKE ,90% Ebbol: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0,00% II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0 0,00% III.TOKETARTALÉK 0 0 0,00% IV.EREDMÉNYTARTALÉK ,62% V.LEKÖTÖTT TARTALÉK ,00% VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0,00% VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,44% E. Céltartalékok ( sorok) ,00% F. Kötelezettségek ( sor) ,47% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 0 0 0,00% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) ,06% III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) ,25% G. Passzív idobeli elhatárolások ,34% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ,23% Eredménytényezık alakulása Elozo ev Tárgyév Változás % Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,14% Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) 0 0 0,00% Egyéb bevételek ,12% Ebbol: visszaírt értékvesztés Anyagjellegu ráfordítások ( ) Személyi jellegu ráfordítások ( ) ,00% -7,07% -4,37% Értékcsökkenési leírás ,67% Egyéb ráfordítások ,05% Ebbol: értékvesztés ,00% ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,85% Pénzügyi muveletek bevételei ( ) Pénzügyi muveletek ráfordításai ( ± ) ,00% 533,70%

8 PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) ,12% SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) ,32% Rendkívüli bevételek ,00% Rendkívüli ráfordítások ,00% RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ,00% ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±C.±D.) ,18% Adófizetési kötelezettség ,00% ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) ,44% Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0,00% Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0,00% 0 0 0,00% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) ,44% Immateriális és materiális eszközök változásának bemutatása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Immateriális javak ,08% ,05% ,95% Tárgyi eszközök ,92% ,95% ,19% Értékcsökkenés bemutatása a mérlegtételek szerinti bontásban: érték eftban I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Éves számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Terv szerinti leírás összevontan: Lineáris leírású: Degresszív leírású: Teljesítményarányos leírású: Egyéb leírású: Éves számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Terven felüli leírás és okai: Visszaírt terven felüli leírás és okai:

9 Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentısen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, értékvesztés el nem számolásának indoklása A tárgyévben lezárt határidıs, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredményét és cash-flowra gyakorolt hatását ügyletfajtánként Készletek alakulása elızı év tárgyév Változás érték érték értékben százalékban Összesen ,67% Értékvesztés bemutatása A vállalkozás a nyitó vevıi értékvesztését 2010-es év folyamán megszüntette 945 E Ft értékben,mert az adós fizetett december 31-i fordulónappal a vevıi követelésre 3780 E Ft értékben értékvesztés került megállapításra 100%-os mértékkel. Követelések bemutatása elızı év tárgy év Változás Változás érték érték értékben százalékban Összesen ,89% Pénzeszközök alakulása, és összetétele elızı év tárgyév Változás

10 érték arányok érték arányok értékben százalékban PÉNZESZKÖZÖK ,00% ,00% ,08% Pénztár, csekkek ,25% ,95% ,31% Bankbetétek 117 8,75% ,05% ,12% Elhatárolások bemutatása Bevételek aktív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Halasztott ráfordítások elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Bevételek passzív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,60% Halasztott bevételek elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Saját tıke változásainak bemutatása, okai Jegyzett tıke változásainak bemutatása, okai, tulajdoni viszonyok arányainak változásának bemutatása: A vállalkozás vesztesége miatt a saját tıke értéke re olyan értéket ért el, amely szükségessé tette a jegyzett tıkemeléssel történı rendezést. A tıkeemelés 160 mft értékben ment végbe, így az induló január 01-i jegyzett tıke érték 21 mft-ról 181 mft-ra nıtt. Tekintettel arra, hogy a december 31-i fordulónapi saját tıke egyenlege negatív, várhatóan 2011-es év folyamán tıkefeltöltés lesz szükséges.

11 Saját tıke elemeinek változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban SAJÁT TİKE ,00% ,00% ,36% JEGYZETT TOKE ,44% ,20% ,90% BE NEM FIZ.TOKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOKETARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% EREDMÉNYTART ,71% ,13% ,62% LEKÖTÖTT TART. 0 0,00% ,06% ,00% ÉRTÉKELÉSI TART. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% MÉRLEG SZ. ERED ,73% ,13% ,44% Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok A lekötött tartalékok jogcím szerint megbontva: Lekötött tartalék tárgyévi összege ebbıl fejlesztési tartalék 0 Fejlesztési tartalék alkulása Elızı év Tárgyév Változás százalékban 0 0 0,00% Lekötött tartalék összege a nem realizált árfolyamveszteség és a Szvt.41. (4) bekezdése szerinti céltartalék különbözetének értékébıl áll. A céltartalék, annak felhasználásának jogcím szerinti bemutatása, és indoklása Céltartalék Elızı év Tárgyév Változás százalékban ,00% A vállalkozás elızı évben nem képzett céltartalékot. A tárgyévben a várható munkaügyi per értékének megfelelıen, továbbá a devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolásával kapcsolatosan céltartalék képzésére került sor. Kötelezettségek bemutatása Kötelezettségek összetételének változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Kötelezettségek ,00% ,00% ,47% Hátrasorolt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hosszú lejáratú ,03% ,67% ,00% Rövid lejáratú ,97% ,33% ,25%

12 A vállalkozás én értékelt, forintban kifejezett teljes lízingkötelezettsége eft, amelybıl egy éven belül esedékes (rövid lejáratú) rész eft, hosszú lejáratú rész eft. Értékesítési, bevételi adatok bemutatása Bevételek összetételének változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Értékesítési ,87% ,65% ,14% Egyéb 196 0,09% ,70% ,12% Pénzügyi 85 0,04% 272 0,09% ,00% Rendkívüli 0 0,00% ,57% ,00% Összesen ,00% ,00% ,61% Export-támogatásokhoz kapcsolódó közvetlen költségek összege: A társaság nem vett igénybe export támogatást. Költségek nemenkénti változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Anyagköltség ,48% ,92% ,83% Igénybe vett szolg ,14% ,19% ,34% Egyéb szolg ,83% ,58% ,30% Bérköltség ,78% ,82% ,18% Személyi jellegu e.kif ,14% ,48% ,21% Bérjárulékok ,13% ,65% 20 0,10% Értékcsökkenési leírás ,51% ,35% ,67% Összesen ,00% ,00% ,35% Ráfordítások bemutatása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Anyagjellegő ,19% ,88% ,07% Személyi jellegő ,52% ,80% ,37% Egyéb ,36% ,04% ,05%

13 Pénzügyi ,93% ,04% ,70% Rendkívüli 0 0,00% ,23% ,00% Összesen ,00% ,00% ,61% Kapcsolt vállalkozással kapcsolatos ügyletek bemutatása Tartósan adott kölcsön: Követelések: Hátrasorolt kötelezettségek: Tartós kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek: Lényeges és nem szokásos piaci feltételek mellett megvalósult ügyletek: Amennyiben a vállalkozás leányvállalat, és konszolidált beszámolóba bevont: Értékesítés nettó árbevételében, illetve az egyéb bevételben, a rendkívüli bevételekben lévı halasztott bevételekben szereplı anya-, vagy leányvállalathoz kapcsolódó tételek: Juttatásokhoz, bérekhez, járandóságokhoz kapcsolódó adatok bemutatása Vezetı tisztségviselık, igazgatók, FEB tagok tevékenységükért kapott az üzleti év után járó járandóság összegét, csoportonként összevontan: Vezetı tisztvégviselık Igazgatók FEB tagok 0 Összesen 5 439

14 Gazdasági társaságnál a vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a FEB tagjainak folyósított elılegek és kölcsönök, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett elılegek és a visszafizetés feltételei egyidejő közlésével: nincs Gazdasági társaságnál a vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a FEB tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összege, csoportonként összevontan: nincs A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók fı bérköltségük -átlagos statisztikai létszáma összesen: 30 -ebbıl szellemi: 12 -ebbıl fizikai: Társasági adó megállapítására ható értékelések Általános elvektıl eltérı, társasági adóalap korrekciót eredményezı értékelés a vállalkozás társasági adóbevallásban, beszámolójában nem szerepel. Rendkívüli események társasági adóra gyakorolt számszerősített hatása Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 44 Rendkívüli eredmény A vállalkozás rendkívüli bevétele, a tulajdonos Önkormányzat kezességvállalásához kapcsolódó végleges pénzeszközátadásból ered. Az ellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák és azok hatása A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi adatainak bemutatása A társaság évi mőködése során nem merült fel kutatással, vagy kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos gazdasági esemény.

15 Környezetvédelmi adatok bemutatása Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök bemutatása Veszélyes hulladékok készlet bemutatása: Környezetvédelmi kötelezettségek, céltartalékok, költségek bemutatása: Egyéb kimutatandó adatok Mérlegen kívüli egyéb tételek: Függı és biztos kötelezettségvállalások fajtánként (opciós, swap ügyletek): Hátrasorolt eszközök értéke jogcím szerinti részletezésben: A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összeg támogatásonkénti bemutatása, illetve annak felhasználása jogcímenként és összegenként: Beszámoló internetes közzététele elérési cím: nincs Likviditás, fizetıképesség, jövedelmezıség alakulásának bemutatása Kiegészítı melléklethez csatolva. Beszámoló kötelezı aláírói név: Bacsa Csaba (ügyvezetı) cím: Szélkerék utca 60. Budapest március 31. Bacsa Csaba (ügyvezetı) PH.

16 Aquapalace Kft. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZOSÉG ALAKULÁSA december 31. AZ EREDMÉNY FOBB ÖSSZETEVOI ELİZİ ÉV adatok eft-ban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elotti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A 0,00% Értékesítés nettó árbevétele Er. I. -59,31% -104,46% Tıkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 114,73% 132,13% Saját tıke D. Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F -5,08% -4,54% Teljes eszközállomány A+B+C

17 Aquapalace Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI december 31. MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELOZO ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 0,10 0,19 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + ért.pap. +követelések Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III.+B.II. F.III. 0,09 0,19 Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,01 0,05 Nettó muködo toke Rövid lejáratú köt. Forgóeszk. F.III. B F.III eft eft Rövid lejáratú köt. Vevokintlevoség napokban Záró vevoállomány Átlagos napi árbevétel B.II.1. 25,10 35,05 Er.I./365

18 Aquapalace Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TOKESZERKEZET MUTATÓI december 31. MÉRLEG MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA ELOZO ÉV TÁRGY ÉV HIVATKOZÁS Tokeszerkezeti mutató Saját toke - jegyzett toke aránya Saját toke Kötelezettségek Saját toke Jegyzett t?ke D -4,25% -3,33% F D -608,24% -55,50% D.I. Befektetett eszközök Saját toke D -4,45% -3,55% fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 16411,42% 5927,97% Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 99,39% 96,99% Teljes eszközállomány A+B+C

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 14143119-8532-599-7 Statisztikai számjel 7-9-13846 Cégjegyzék száma Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. Egyszerősített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben