2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete"

Átírás

1 Aquapalace Kft. cím: Szentendre, Kálvária út 16/c Cégjegyzék szám: KSH szám: december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete

2 A vállalkozás bemutatása A társaság neve: Aquapalace Kft. címe: Szentendre, Kálvária út 16/c cégjegyzék száma: KSH száma: Internetes honlap címe: Tevékenységi kör TEÁOR kód Tevékenység megnevezés 4725 sportlétesítmény üzemeltetése Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet Alakulás idıpontja: Tevékenység megkezdése: Induló tıke: ezer forint Mérlegforduló napi jegyzett tıke értéke E Ft Mérlegkészítéskori jegyzett tıke értéke: E Ft Egyéb információk Tulajdonos, tulajdoni rész Szentendre Város Önkormányzata 100,00% Felügyelı Bizottság tagjai: név címe jogviszony kezdete Panyi Zsolt Légrádi Tibor Takács Dániel Gyenes András Szentendre, Nap utca Szentendre, Deli Antal utca Szentendre, Szentlászlói út Szendre, dr. Grimaldi Alkotmány utca Zsuzsanna Szentendre, Jobbágy utca Könyvvizsgálat: Könyvvizsgáló: A társaság beszámolója könyvvizsgálatra kötelezett. Verko-Full Kft, Veres Olga (cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42., MKK szám: ). A szerzıdés szerinti szolgáltatás: könyvvizsgálat könyvelı: név Consulting Center Kft. / Szabó Gábor Lajos PM regszám:

3 A vállalkozás leányvállalatai: Székhely: Saját tıkék bemutatása: Jegyzett tıke bemutatása: Birtokolt részesedés aránya: Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye: A vállalkozás közös vezetéső vállalkozásai: Székhely: Saját tıkék bemutatása: Jegyzett tıke bemutatása: Birtokolt részesedés aránya: Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye: A vállalkozás egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásai: Székhely: Saját tıkék bemutatása: Jegyzett tıke bemutatása: Birtokolt részesedés aránya: Legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye: Jelentıs befolyással, minısített többséget biztosító befolyással rendelkezı tag: Székhely: Szavazati aránya: A vállalkozás befolyásai (jelentıs befolyást, többségi irányítást, illetve közvetlen irányítást biztosító befolyás): Gazdasági társaság neve: székhelye: jegyzett tıkéje: szavazatok aránya: Piaci pozíciók, befektetési, értékesítési tervek A vállalkozás tevékenységi körei a szabadidı hasznos, és egészséges eltöltése érdekében kerültek kialakításra, figyelembe véve a fogyasztók elızetesen felmért igényeit. A vállalkozás piaci pozíciója földrajzi területét tekintve egyedülálló, tekintettel arra, hogy 20km-es körzetben ilyen komplexitással bíró szabadidı eltöltésére alkalmas komplexum nincs. Másrészt nagyobb vonzáskörzetben van alternatívája az intézménynek, így annak nyereségességét a konkurensek közvetetten befolyásolják. A vállalkozás értékesítési tervei két területre koncentrálódik. Az egyik terület az uszodai rész maximális kihasználtságának elérése, továbbá a bérbeadható helyiségek optimális bérbeadásának megvalósítása.

4 Számviteli politika fıbb vonásai, elemei A Számviteli politika több ponton módosításra került a 2010-es évre. Minısítési irányelvek Lényegesség meghatározása A társaság lényegesnek tekint a Számviteli törvényt szem elıtt tartva- a beszámoló szempontjából minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, illetve annak felhasználójának döntéseit. Jelentıs összegő hiba A társaság jelentıs összegő hibának azt tekinti, amely a hiba feltárásának évében, a különbözõ ellenõrzések során, egy adott üzleti évet érintõen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tõkét növelõ-csökkentõ értékének együttes (elõjeltõl független) összege meghaladja a 500 millió forintot. Minden esetben jelentõs összegûnek tekintett a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenõrzések során ugyanazon évet érintõen megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tõkét növelõ-csökkentõ értékének együttes (elõjeltõl független) összege meghaladja az ellenõrzött üzleti év mérlegfõösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfõösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Meghatározó és valós képet lényegesen befolyásoló hiba A társaság megbízhatóságot és valós képet befolyásoló hibának tekinti azon összegő hibák és hibahatások összevont értékét, amely a saját tõke értékét legalább 20% mértékben megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztõek. Alkalmazott értékcsökkenési eljárások, elszámolási szabályok számviteli politika szerint, illetve azok elszámolásának gyakorisága: A társaság immateriális és materiális eszközei kapcsolatban folytatott eljárások Az eszközök bekerülésekor annak bekerülési értékének meghatározása az általános, Számviteli törvény szerint szabályok szerint történik. Bekerüléskor meghatározásra kerül adott eszköz számviteli törvény és társasági adó szerinti értékcsökkenési üteme, mértéke, hasznos élettartama, továbbá maradványértéke. A társaság az eszköz hasznos élettartamának azt az idıszakot tekinti, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai elhasználódás (mûszakok száma, tevékenységre jellemzõ körülmények, az eszköz fizikai jellemzõi), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezõk figyelembevételével várhatóan használni fogja. Azon tárgyi eszközök esetében, amelyeknél várható, hogy az eszköz értékcsökkenésének végén, hogy annak piaci értéke a bekerülési bruttó érték 10%-át meghaladja, illetve az 500 E Ft feletti, maradványérték képzésére kerül sor. A képzett maradványérték az adott eszköz egyévi teljes értékcsökkenés összegével azonos. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a társaság nem képez maradványértéket. A társaság a eszközök értékcsökkenését lineáris módon számítja ki, amelynek alapja a bruttó

5 A társaság a eszközök értékcsökkenését lineáris módon számítja ki, amelynek alapja a bruttó bekerülési érték csökkentve adott maradványértékkel. Azon eszközök esetében, amely a társasági adótörvény az egyösszegő értékcsökkenés elszámolását elismeri, a társaság számviteli elszámolásai ezt követik. Az értékcsökkenés elszámolásának kezdı dátuma az aktiválás napja, záró dátuma a kivezetés napja. Az eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése analitikus módon történik, amelynek egyezıségének vizsgálata a fıkönyvvel negyedévente történik meg. Az eszközök kapcsán kiszámított értékcsökkenést abszolút értéken, negyedévente számolja el könyveiben a társaság. Azon eszközök esetében, amelyeknél a könyvszerinti érték tartósan (egy évet meghaladóan), jelentıs mértékben (20%) eltér a mérlegkészítéskori tényleges piaci értéktıl negatív irányba, terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra. Azon esetben, ha a mérlegkészítéskori piaci érték meghaladja a könyvszerinti értéket a még várhatóan felmerülı költségekkel csökkentve, várható támogatásokkal növelten eladási áron kell kimutatni. A társaság követi az eszköz piaci értékét, s ha annak értéke a könyvszerinti értéktıl jelentısen (20%-ot meghaladóan eltér) értékhelyesbítést hajt végre. A társaság tárgyévben az értékhelyesítéssel nem élt, értékelési tartalékot nem képzett. Készletértékelés módszere Készleteit év közben, beszerzéskor elszámolja költségként, amelyet év végén korrigál a december 31-i leltárra. Az értékelés legutolsó beszerzési áron történt. Az értékelés FIFO módszerrel történik, azaz az elsõként bevételezett eszköz elsõként kiadva; az elsõként megvásárolt eszköz kerül elõször értékesítésre, következésképpen az idõszak végén az eszközök között maradt tételek a legutóbb megvásárolt tételek. Követelések értékelése, arra képzett értékvesztés A vevı, az adós minısítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az elılegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív idıbeli elhatárolása között lévı követelés jellegő tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján- a követelés könyv szerint értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti -veszteségjellegő- különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik (1 éven túli), és jelentıs értékő (100 E Ft). A vevınként, az adósonként kisösszegő követeléseknél - a vevık, az adósok együttes minısítése alapján- az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában határozza meg a társaság. A társaság kisösszegő követelésnek tekint minden olyan követelést, amelynek értéke nem haladja meg az 50 ezer forintot. A társaság azon követeléseket, amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, vagy amelyet a hitelezõ a csõdeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, vagy amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, vagy amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, vagy amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget, illetve a követelés értékét elérik), vagy amelynél az adós nem lelhetõ fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, vagy amelyet bíróság elõtt érvényesíteni nem lehet, vagy amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

6 A valuta- és deviza tételek értékelése A társaság a külföldi pénzeszközre szóló eszközeivel (valutakészlet, deviza számlán lévı deviza, külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír), illetve azok forintértékének meghatározásával kapcsolatosan év végi értékelést hajt végre. A társaság valuta és deviza értékeit MNB közép árfolyamon értékeli. Abban az esetben, ha olyan valuta- vagy devizaösszeget kell értékelni, amelyet nem jegyez az MNB, a társaság valuta szabadpiaci árfolyamot használ. Céltartalékok képzése A társaság a várható kötelezettségekre, és jövıbeni költségekre céltartalékot képezhet, amelyet az adózás elıtti eredmény terhére számol el. A vállalkozás elızı évben nem képzett céltartalékot. A tárgyévben a várható munkaügyi per értékének megfelelıen, továbbá a devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolásával kapcsolatosan céltartalék képzésére került sor. Rendkívüli tételek jelentıs eredményhatásának küszöbérteke A társaság a rendkívüli tételek esetében jelentısnek tekint minden olyan hatást, amelynek értéke a saját tıke értékének 20 %-át eléri. Eredménykimutatás módszere A társaság eredménykimutatása összköltséges eljárás alapján készül. A Számviteli törvényben meghatározott A stuktúrát követi. Használt beszámoló formastruktúra A társaság, tekintettel arra, hogy a Számviteli törvény által meghatározott határértékeket nem lépi túl, egyszerősített éves beszámolót készít, a Számviteli törvényben rögzített A struktúrát követve. Beszámolási idıszak: kezdete: január 01. vége: december 31. mérlegforduló napja: december 31. naptári évhez való viszony: azonos mérlegkészítés idıpontja: március 31. A mérlegkészítési idıpontja a korábbi évtıl eltérıen nem tárgyévet követı április 28, hanem március 31, ezzel is elısegítve a hatékony és gyors tulajdonosi döntést.

7 A beszámoló elemei, és azok változásainak bemutatása Eszközök alakulása Elozo ev Tárgyév Változás % A. Befektetett eszközök ( sor) ,22% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,95% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,19% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 0 0 0,00% B. Forgóeszközök ( sor) ,47% I. KÉSZLETEK ( sorok) ,67% II. KÖVETELÉSEK ( sorok) ,89% III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 0 0 n.e. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) ,08% C. Aktív idobeli elhatárolások ,00% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ,23% Források alakulása D. Saját toke ( sor) Elozo ev Tárgyév Változás % -21,36% I. JEGYZETT TOKE ,90% Ebbol: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0,00% II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0 0,00% III.TOKETARTALÉK 0 0 0,00% IV.EREDMÉNYTARTALÉK ,62% V.LEKÖTÖTT TARTALÉK ,00% VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0,00% VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,44% E. Céltartalékok ( sorok) ,00% F. Kötelezettségek ( sor) ,47% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 0 0 0,00% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) ,06% III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) ,25% G. Passzív idobeli elhatárolások ,34% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ,23% Eredménytényezık alakulása Elozo ev Tárgyév Változás % Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,14% Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) 0 0 0,00% Egyéb bevételek ,12% Ebbol: visszaírt értékvesztés Anyagjellegu ráfordítások ( ) Személyi jellegu ráfordítások ( ) ,00% -7,07% -4,37% Értékcsökkenési leírás ,67% Egyéb ráfordítások ,05% Ebbol: értékvesztés ,00% ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,85% Pénzügyi muveletek bevételei ( ) Pénzügyi muveletek ráfordításai ( ± ) ,00% 533,70%

8 PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) ,12% SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) ,32% Rendkívüli bevételek ,00% Rendkívüli ráfordítások ,00% RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ,00% ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±C.±D.) ,18% Adófizetési kötelezettség ,00% ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) ,44% Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0,00% Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0,00% 0 0 0,00% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) ,44% Immateriális és materiális eszközök változásának bemutatása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Immateriális javak ,08% ,05% ,95% Tárgyi eszközök ,92% ,95% ,19% Értékcsökkenés bemutatása a mérlegtételek szerinti bontásban: érték eftban I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Éves számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Terv szerinti leírás összevontan: Lineáris leírású: Degresszív leírású: Teljesítményarányos leírású: Egyéb leírású: Éves számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Terven felüli leírás és okai: Visszaírt terven felüli leírás és okai:

9 Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentısen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, értékvesztés el nem számolásának indoklása A tárgyévben lezárt határidıs, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredményét és cash-flowra gyakorolt hatását ügyletfajtánként Készletek alakulása elızı év tárgyév Változás érték érték értékben százalékban Összesen ,67% Értékvesztés bemutatása A vállalkozás a nyitó vevıi értékvesztését 2010-es év folyamán megszüntette 945 E Ft értékben,mert az adós fizetett december 31-i fordulónappal a vevıi követelésre 3780 E Ft értékben értékvesztés került megállapításra 100%-os mértékkel. Követelések bemutatása elızı év tárgy év Változás Változás érték érték értékben százalékban Összesen ,89% Pénzeszközök alakulása, és összetétele elızı év tárgyév Változás

10 érték arányok érték arányok értékben százalékban PÉNZESZKÖZÖK ,00% ,00% ,08% Pénztár, csekkek ,25% ,95% ,31% Bankbetétek 117 8,75% ,05% ,12% Elhatárolások bemutatása Bevételek aktív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Halasztott ráfordítások elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Bevételek passzív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,60% Halasztott bevételek elızı év tárgyév Változás értékben Változás százalékban Változás ,00% Saját tıke változásainak bemutatása, okai Jegyzett tıke változásainak bemutatása, okai, tulajdoni viszonyok arányainak változásának bemutatása: A vállalkozás vesztesége miatt a saját tıke értéke re olyan értéket ért el, amely szükségessé tette a jegyzett tıkemeléssel történı rendezést. A tıkeemelés 160 mft értékben ment végbe, így az induló január 01-i jegyzett tıke érték 21 mft-ról 181 mft-ra nıtt. Tekintettel arra, hogy a december 31-i fordulónapi saját tıke egyenlege negatív, várhatóan 2011-es év folyamán tıkefeltöltés lesz szükséges.

11 Saját tıke elemeinek változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban SAJÁT TİKE ,00% ,00% ,36% JEGYZETT TOKE ,44% ,20% ,90% BE NEM FIZ.TOKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOKETARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% EREDMÉNYTART ,71% ,13% ,62% LEKÖTÖTT TART. 0 0,00% ,06% ,00% ÉRTÉKELÉSI TART. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% MÉRLEG SZ. ERED ,73% ,13% ,44% Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok A lekötött tartalékok jogcím szerint megbontva: Lekötött tartalék tárgyévi összege ebbıl fejlesztési tartalék 0 Fejlesztési tartalék alkulása Elızı év Tárgyév Változás százalékban 0 0 0,00% Lekötött tartalék összege a nem realizált árfolyamveszteség és a Szvt.41. (4) bekezdése szerinti céltartalék különbözetének értékébıl áll. A céltartalék, annak felhasználásának jogcím szerinti bemutatása, és indoklása Céltartalék Elızı év Tárgyév Változás százalékban ,00% A vállalkozás elızı évben nem képzett céltartalékot. A tárgyévben a várható munkaügyi per értékének megfelelıen, továbbá a devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolásával kapcsolatosan céltartalék képzésére került sor. Kötelezettségek bemutatása Kötelezettségek összetételének változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Kötelezettségek ,00% ,00% ,47% Hátrasorolt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hosszú lejáratú ,03% ,67% ,00% Rövid lejáratú ,97% ,33% ,25%

12 A vállalkozás én értékelt, forintban kifejezett teljes lízingkötelezettsége eft, amelybıl egy éven belül esedékes (rövid lejáratú) rész eft, hosszú lejáratú rész eft. Értékesítési, bevételi adatok bemutatása Bevételek összetételének változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Értékesítési ,87% ,65% ,14% Egyéb 196 0,09% ,70% ,12% Pénzügyi 85 0,04% 272 0,09% ,00% Rendkívüli 0 0,00% ,57% ,00% Összesen ,00% ,00% ,61% Export-támogatásokhoz kapcsolódó közvetlen költségek összege: A társaság nem vett igénybe export támogatást. Költségek nemenkénti változása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Anyagköltség ,48% ,92% ,83% Igénybe vett szolg ,14% ,19% ,34% Egyéb szolg ,83% ,58% ,30% Bérköltség ,78% ,82% ,18% Személyi jellegu e.kif ,14% ,48% ,21% Bérjárulékok ,13% ,65% 20 0,10% Értékcsökkenési leírás ,51% ,35% ,67% Összesen ,00% ,00% ,35% Ráfordítások bemutatása elızı év tárgyév Változás érték arányok érték arányok értékben százalékban Anyagjellegő ,19% ,88% ,07% Személyi jellegő ,52% ,80% ,37% Egyéb ,36% ,04% ,05%

13 Pénzügyi ,93% ,04% ,70% Rendkívüli 0 0,00% ,23% ,00% Összesen ,00% ,00% ,61% Kapcsolt vállalkozással kapcsolatos ügyletek bemutatása Tartósan adott kölcsön: Követelések: Hátrasorolt kötelezettségek: Tartós kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek: Lényeges és nem szokásos piaci feltételek mellett megvalósult ügyletek: Amennyiben a vállalkozás leányvállalat, és konszolidált beszámolóba bevont: Értékesítés nettó árbevételében, illetve az egyéb bevételben, a rendkívüli bevételekben lévı halasztott bevételekben szereplı anya-, vagy leányvállalathoz kapcsolódó tételek: Juttatásokhoz, bérekhez, járandóságokhoz kapcsolódó adatok bemutatása Vezetı tisztségviselık, igazgatók, FEB tagok tevékenységükért kapott az üzleti év után járó járandóság összegét, csoportonként összevontan: Vezetı tisztvégviselık Igazgatók FEB tagok 0 Összesen 5 439

14 Gazdasági társaságnál a vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a FEB tagjainak folyósított elılegek és kölcsönök, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett elılegek és a visszafizetés feltételei egyidejő közlésével: nincs Gazdasági társaságnál a vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a FEB tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összege, csoportonként összevontan: nincs A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók fı bérköltségük -átlagos statisztikai létszáma összesen: 30 -ebbıl szellemi: 12 -ebbıl fizikai: Társasági adó megállapítására ható értékelések Általános elvektıl eltérı, társasági adóalap korrekciót eredményezı értékelés a vállalkozás társasági adóbevallásban, beszámolójában nem szerepel. Rendkívüli események társasági adóra gyakorolt számszerősített hatása Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 44 Rendkívüli eredmény A vállalkozás rendkívüli bevétele, a tulajdonos Önkormányzat kezességvállalásához kapcsolódó végleges pénzeszközátadásból ered. Az ellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák és azok hatása A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi adatainak bemutatása A társaság évi mőködése során nem merült fel kutatással, vagy kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos gazdasági esemény.

15 Környezetvédelmi adatok bemutatása Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök bemutatása Veszélyes hulladékok készlet bemutatása: Környezetvédelmi kötelezettségek, céltartalékok, költségek bemutatása: Egyéb kimutatandó adatok Mérlegen kívüli egyéb tételek: Függı és biztos kötelezettségvállalások fajtánként (opciós, swap ügyletek): Hátrasorolt eszközök értéke jogcím szerinti részletezésben: A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összeg támogatásonkénti bemutatása, illetve annak felhasználása jogcímenként és összegenként: Beszámoló internetes közzététele elérési cím: nincs Likviditás, fizetıképesség, jövedelmezıség alakulásának bemutatása Kiegészítı melléklethez csatolva. Beszámoló kötelezı aláírói név: Bacsa Csaba (ügyvezetı) cím: Szélkerék utca 60. Budapest március 31. Bacsa Csaba (ügyvezetı) PH.

16 Aquapalace Kft. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZOSÉG ALAKULÁSA december 31. AZ EREDMÉNY FOBB ÖSSZETEVOI ELİZİ ÉV adatok eft-ban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elotti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A 0,00% Értékesítés nettó árbevétele Er. I. -59,31% -104,46% Tıkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 114,73% 132,13% Saját tıke D. Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F -5,08% -4,54% Teljes eszközállomány A+B+C

17 Aquapalace Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI december 31. MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELOZO ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 0,10 0,19 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + ért.pap. +követelések Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III.+B.II. F.III. 0,09 0,19 Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,01 0,05 Nettó muködo toke Rövid lejáratú köt. Forgóeszk. F.III. B F.III eft eft Rövid lejáratú köt. Vevokintlevoség napokban Záró vevoállomány Átlagos napi árbevétel B.II.1. 25,10 35,05 Er.I./365

18 Aquapalace Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TOKESZERKEZET MUTATÓI december 31. MÉRLEG MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA ELOZO ÉV TÁRGY ÉV HIVATKOZÁS Tokeszerkezeti mutató Saját toke - jegyzett toke aránya Saját toke Kötelezettségek Saját toke Jegyzett t?ke D -4,25% -3,33% F D -608,24% -55,50% D.I. Befektetett eszközök Saját toke D -4,45% -3,55% fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 16411,42% 5927,97% Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 99,39% 96,99% Teljes eszközállomány A+B+C

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz Tartalomjegyzék 1. Általános rész 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása 3. oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése 5.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerősített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14003240-2-42 Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-884194 Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben