Igazgatásszervezői előadás A jogalkotásról. I. A jogalkotást szabályozó joganyag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgatásszervezői előadás A jogalkotásról. I. A jogalkotást szabályozó joganyag"

Átírás

1 I. A jogalkotást szabályozó joganyag 1. A jogalkotást szabályozó jogszabályok: a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény, január 1-jén lép hatályba Magyarország Alaptörvénye; a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény, december 31-ig volt hatályban a jogalkotásról szóló évi XI. törvény; a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény; a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet; a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet. 2. A Magyar Köztársaságban a jogalkotás szabályait december 31. napjáig a jogalkotásról szóló évi XI. törvény szabályozta. Azonban ezen törvényt az Alkotmánybíróság alkotmányellenességre hivatkozással december 31. napjával megsemmisítette és ezzel egyidejűleg jogalkotási kötelezettséget teremtett az Országgyűlés számára. (121/2009. (XII. 17.) AB határozat) II. A jogalkotás alaptörvényi szintű szabályozása 1. A jogszabályok felsorolását jelenleg a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény tartalmazza: o a törvény, o a kormányrendelet, o a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, o a miniszterelnöki rendelet, o a miniszteri rendelet, o a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete, o a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete és o az önkormányzati rendelet. jogszabályok hatályos felsorolása Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kibocsátott rendelete. 1

2 2. Magyarország Alaptörvényét az Országgyűlés április 18-ai ülésén fogadta el. Az Alaptörvény január 1-jén lép hatályba. A) Magyarország Alaptörvénye meghatározza a jogrendszer alapvető szabályait: Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Az Alaptörvény megkülönbözteti a törvények között a sarkalatos törvények kategóriáját, valamint meghatározza annak fogalmát is. A sarkalatos törvény olyan törvény, amelynek elfogadásához és módosításához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Például: A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységét, a bizottságok előtti megjelenés kötelezettségét sarkalatos törvény szabályozza. Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. A Magyar Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. B) Az Alaptörvény tartalmazza a jogszabályok felsorolását és a jogszabályokra vonatkozó általános szabályokat: o a törvény, o a kormányrendelet, o a miniszterelnöki rendelet, o a miniszteri rendelet, o a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, o az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és o az önkormányzati rendelet. jogszabályok Alaptörvény szerinti felsorolása Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete. Az Alaptörvény a jogszabályok körének meghatározásakor nem említi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletét, ugyanakkor új jogalkotási kört vezet be: önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete. 2

3 Az önálló szabályozó szerv: - Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre. - Az önálló szabályozó szerv vezetőjét a miniszterelnök vagy a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. - Az önállóan szabályozó szerv vezetője a szerv tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. - Az önálló szabályozó szerv vezetője törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki. III. A jogszabályi hierarchia A régi Jat. értelmében az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. A hatályos Jat. rendelkezései és az Alkotmány-módosítások következtében ezen jogszabályi hierarchiára vonatkozó szabályozás összetettebbé vált. A) A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint nem lehet ellentétes: o a kormányrendelet törvénnyel, o a miniszterelnöki és a miniszteri rendelet törvénnyel és kormányrendelettel, o a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete törvénnyel, o a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökének rendelete törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével, o a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete más jogszabállyal, o a helyi képviselő-testület rendelete más jogszabállyal. B) Magyarország Alaptörvényének jogszabályi hierarchia tekintetében megfogalmazott alapvető szabálya szerint: Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. C) Magyarország Alaptörvénye szerint továbbá nem lehet ellentétes: o a kormányrendelet törvénnyel, o a miniszterelnöki és a miniszteri rendelet törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével, o a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete törvénnyel, o az önkormányzati rendelet más jogszabállyal. A jogszabályok körének változása mellett a jogszabályi hierarchiában bekövetkező változás, hogy a miniszterelnöki és a miniszteri rendelet nem lehet ellentétes a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével sem (a törvényen és a kormányrendeleten túl). 3

4 IV. A hatályos jogalkotási törvény alapvető szabályai A jogalkotási törvény jogszabályalkotásra vonatkozó alapvető szabályai a következők: A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. (visszaható hatály tilalma) A jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály a) megfeleljen az Alkotmányból eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes. Ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezni az alapvető jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat. V. A hatályos jogalkotási törvény egyes rendelkezései 1. Előzetes hatásvizsgálat Az előzetes hatásvizsgálat célja a jogszabályok hatékonyságának növelése, azok a társadalom életében betöltött optimális szerepének erősítése, a jogalkotó számára megfelelő jogalkotási, döntési helyzet kialakítása, annak érdekében, hogy a jogalkotó a lehető legszélesebb körű ismeretekkel rendelkezzen a jogszabály várható hatásai tekintetében. A törvény meghatározza a vizsgálat szempontjait is (a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály 4

5 megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket). Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 2. A jogrendszer folyamatos felülvizsgálata A) Utólagos hatásvizsgálat A miniszter folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó jogszabályok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jogszabályok utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. Ezen kötelezettség teljesítéséről az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. B) A jogszabályok tartalmi felülvizsgálata A Jat. a tárgykört érintő jogi szabályozás tekintetében a miniszter, az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, önkormányzati rendelet esetén a jegyző feladatává teszi az elavult, szükségtelenné vált; a jogrendszer egységébe nem illeszkedő; a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható; a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését vagy megfelelő módosítását. 3. Indokolási kötelezettség A Jat. a korábbi szabályozáshoz viszonyítva, mely csupán törvény és törvényerejű rendelet megalkotása esetén kívánta meg indokolás csatolását valamennyi jogszabály tervezetéhez megköveteli az indokolás jogszabály előkészítője általi elkészítését. 4. Végrehajtottá vált rendelkezések automatikus hatályvesztése A Jat. bevezeti a joghatását már kifejtett, így végrehajtottá vált módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések automatikus, a végrehajtottá válást követő napon való hatályvesztését, így a hatályvesztésről a jogalkotónak nem kell külön, tételesen rendelkeznie. 5. Helyesbítés Ha a jogszabály Magyar Közlönyben megjelent szövege eltér a jogszabály aláírt szövegétől, a jogszabály aláírója törvény esetén a köztársasági elnök vagy az Országgyűlés elnöke a jogszabály hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő hatodik munkanapig kezdeményezi az eltérés helyesbítését. A helyesbítésre a jogszabály hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő tizedik 5

6 munkanapon kerülhet sor, ha az eltérést a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter megállapítja. A helyesbítést a Magyar Közlönyben kell közzétenni. Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az önkormányzati rendelet aláírt szövegétől, a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az önkormányzati rendelet a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő tizedik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik. 6. Nemzeti Jogszabálytár A Jat. a Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, valamint a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye helyett létrehozott Nemzeti Jogszabálytárra vonatkozó rendelkezései január 1-jén lépnek hatályba. A Nemzeti Jogszabálytár a kormányzati portálon, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, egységes szerkezetű szövegeket tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény. VI. A jogszabályok kihirdetése A) A Magyar Köztársaság Alkotmánya értelmében a jogszabályt a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában ki kell hirdetni. B) Magyarország Alaptörvénye szerint általánosan kötelező magatartási szabályt csak a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait. A Jat. szerint a Magyar Köztársaság hivatalos lapja a Magyar Közlöny, melyet a kormányzati portálon történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, és ennek szövegét hitelesnek kell tekinteni. Jogszabály egységes szerkezetű szövege a Magyar Közlönyben nem tehető közzé. A jogszabályok kihirdetése A jogszabályokat az önkormányzati rendelet kivételével a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. A minősített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközt a helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata kivételével a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A köztársasági elnök által aláírt törvénynek, a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletének, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletének, a kormányrendeletnek, a miniszteri és a miniszterelnöki rendeletnek, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata kivételével a közjogi szervezetszabályozó eszköznek a Magyar Közlönyben való haladéktalan kihirdetéséről a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gondoskodik. Az önkormányzati rendeletet és a képviselő-testület normatív határozatát a képviselőtestület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon ki kell hirdetni. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 6

7 VII. Törvényalkotási folyamat Az Alaptörvényt követően a jogszabályi hierarchia csúcsán álló jogszabály a törvény. Érdemes végigkövetni egy törvény megalkotásának folyamatát egy példán keresztül: A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról szóló törvény megalkotásának folyamata 1. A törvényjavaslat előkészítése: Előzetes hatásvizsgálat eredménye és a törvényjavaslat általános indokolásában foglaltak szorosan összekapcsolódnak. Az általános indokolás fejti ki azt az igényt, amely a jogalkotási szándékot megteremtette: A dohányzás a legjelentősebb megelőzhető halálok a fejlett országokban, így Magyarországon is. Sajnos hazánk a dohányzási szokásokat tekintve az EU27 országok közül 25. a listában, a lakosság 38%-a dohányzik, 15%-a korábban dohányzott, de már leszokott, és csupán 47%-a, aki sohasem dohányzott élete során. A nők és a férfiak napi átlag cigarettafogyasztása az Unió átlaga feletti. Az EU-ban évente mintegy ember hal meg a dohányzással összefüggő betegségekben. A dohányzás felelős az EU-ban a rák okozta halálozások 25%-áért, illetve a bekövetkező halálozások 15%-áért. Óvatos becslések szerint 2002-ben az Európai Unióban felnőtt köztük nem dohányzó halt meg a környezeti dohányfüstnek való munkahelyi kitettség következtében. További felnőtt, köztük nem dohányzó halála vezethető vissza a környezeti dohányfüstnek való otthoni kitettségre. A tüdőrák halálozását tekintve Magyarország világelső, s ennek a betegségnek a 90 százaléka a dohányzás számlájára írandó. Egy október 1-jén megjelent publikáció 17 különböző, a témával foglalkozó publikáció eredményeit összegezve a szívbetegségekkel [akut koszorúér szindróma (ACS), akut szívizom infarktus (AMI)] kapcsolatos kórházi felvételek gyakoriságában 10%-os csökkenés volt megfigyelhető a teljes körű zárttéri dohányzási tilalom bevezetésével összefüggésben (Mackay D.F.etal, 2010). A javaslat célja a nemdohányzók és dohányzók fokozottabb védelme a dohányzás egészségkárosító hatásaival szemben, egyidejűleg figyelemmel az egészséghez, az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok érvényesülésének elősegítésére. A törvényjavaslathoz az előterjesztők az általános indokolás mellett részletes indokolást is készítettek (indokolás -onkénti vagy csoportonkénti bontásban). 2. Törvényjavaslat benyújtása: A törvényjavaslatot indokolással együtt a köztársasági elnök, a Kormány, az országgyűlési bizottság vagy képviselő nyújthat be az Országgyűlés elnökéhez. A képviselő által benyújtott törvényjavaslat csak abban az esetben kerül az Országgyűlés tárgysorozatára, ha azt a kijelölt bizottság támogatja február 25. A törvényjavaslat képviselői önálló indítvány, melyet 18 képviselő nyújtott be. Később még három képviselő előterjesztőként csatlakozott február 28. Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága tárgysorozatba vette és általános vitára ajánlotta a törvényjavaslatot. 7

8 3. A törvényjavaslat tárgyalása az általános vitával kezdődik, amelynek a lezárásáig a törvényjavaslathoz módosító javaslatokat lehet előterjeszteni. A kijelölt bizottság a záróvita lezárásáig nyújthat be módosító javaslatot február 28. Általános vita Módosító javaslatokat nyújtottak be képviselők és az Egészségügyi Bizottság is. (összesen: 17 db, ebből visszavonva: 2 db). 4. A kijelölt bizottság a módosító javaslatokat értékeli, és állást foglal, hogy azokat támogatjae vagy sem március 1. Az Egészségügyi Bizottság a részletes vita megkezdéséhez ajánlást adott ki, melyben a benyújtott módosító javaslatokról fejtette ki álláspontját (támogatja vagy sem). 5. A módosító javaslatokhoz kapcsolódó további módosító javaslatot lehet benyújtani a részletes vita lezárásáig. A kijelölt bizottság a benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokról kiegészítő ajánlásban tájékoztatja az Országgyűlést. A benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok száma: 3db, ebből visszavonva: 3 db 6. A részletes vita a törvényjavaslat módosításokkal érintett rendelkezéseinek és a bizottság ajánlásának megvitatásából áll március 8. Részletes vita 7. Az előterjesztő nyilatkozik arról, hogy mely módosító javaslatokkal, azok mely rendelkezéseivel ért egyet március 10. Előterjesztői tájékoztató a támogatott módosító javaslatokról. 8. A lezárt részletes vita után az Országgyűlés előbb a módosító javaslatokról szavaz március 16. Szavazás a módosító és kapcsolódó módosító javaslatokról. 9. A módosítással érintett rendelkezések feletti szavazást követően az előterjesztő zárószavazásra bocsátandó egységes javaslatot készít március 16. Egységes javaslat a zárószavazáshoz 10. Az Országgyűlés a törvény egészéről zárószavazást tart. Elfogadott módosító (kapcsolódó módosító) javaslat hiányában a zárószavazást a módosító javaslatokról történő szavazást követően meg lehet tartani. 11. A törvényjavaslat az Országgyűlés április 26-ai ülésén fogadta el. 12. Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke aláírja, majd megküldi a köztársasági elnöknek. Az Országgyűlés felkérheti az Országgyűlés elnökét, 8

9 hogy a köztársasági elnöktől a törvény sürgős kihirdetését kérje. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz. A törvényt az Országgyűlés elnöke április 28-án írta alá és küldte meg a köztársasági elnöknek. 13. A köztársasági elnök A) a törvényt aláírja, és elrendeli annak kihirdetését. B) ha a törvénnyel vagy annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás előtt megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldheti az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja és elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés elnöke által ezt követően megküldött törvényt a köztársasági elnök köteles aláírni és elrendelni annak kihirdetését. C) a törvényt aláírás előtt véleményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja. Ha az Alkotmánybíróság soron kívüli eljárásban az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági elnök a törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles a törvényt aláírni és elrendelni annak kihirdetését. (Az Alaptörvény szerinti új intézmény: Az Országgyűlés a törvény kezdeményezője, a Kormány, illetve az Országgyűlés elnöke zárószavazás előtt megtett indítványára az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak. Az Országgyűlés az indítványról a zárószavazást követően határoz. Az indítvány elfogadása esetén az Országgyűlés elnöke az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára haladéktalanul megküldi az Alkotmánybíróságnak.) 14. A törvény kihirdetésre kerül a Magyar Közlönyben. A törvény a Magyar Közlöny évi 48. számában, május 6-án került kihirdetésre. 15. A törvény hatályba lép (esetleg a későbbiekben utólagos hatásvizsgálat lefolytatása, tartalmi felülvizsgálat). A törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, azaz május 9-én. Időrendi táblázat február 25. Benyújtják a törvényjavaslatot az Országgyűlés elnökéhez február 28. Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága tárgysorozatba veszi és általános vitára ajánlja a törvényjavaslatot február 28. Általános vita március 1. Az Egészségügyi Bizottság ajánlást ad ki a részletes vita megkezdéséhez március 1. Részletes vitára bocsátás 9

10 március 8. Részletes vita március 10. Előterjesztői tájékoztató kiadása a támogatott módosító javaslatokról március 16. Határozathozatal a módosító és a kapcsolódó módosító javaslatokról április 26. A törvényjavaslat elfogadása április 28. Az Országgyűlés elnöke aláírja a törvényt és megküldi a köztársasági elnöknek május 6. A törvény megjelenik a Magyar Közlönyben. (2011. évi 48. szám) május 9. A törvény hatályba lép. A törvényalkotási folyamat: A törvényjavaslat előkészítése A törvényjavaslat benyújtása A kijelölt bizottság támogatása általános vita módosító javaslatok, kapcsolódó módosító javaslatok benyújtása bizottsági ajánlás előterjesztői támogatott sor részletes vita szavazás a módosító, kapcsolódó módosító javaslatokról egységes javaslat zárószavazás az Országgyűlés elnöke aláírja a törvényt és megküldi a köztársasági elnöknek a köztársasági elnök aláírja a törvényt a törvény kihirdetése a Magyar Közlönyben a törvény hatályba lépése a törvény utólagos hatásvizsgálata, tartalmi felülvizsgálata. VIII. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvétel (A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény) 1. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény hatálya: a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő véleményezésére, valamint a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási koncepciókra terjed ki. 2. Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a következő jogszabálytervezeteket: a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet tervezetét és indokolását. Az utóbbi két szabály egymás melletti értelmezése adja a társadalmi egyeztetésre bocsátandó jogszabályok körét. Ugyanakkor a törvény meghatároz a társadalmi egyeztetés alóli kivételeket is pl. a fizetési kötelezettség, állami támogatás, költségvetés. Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés a Magyar Köztársaság különösen fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, 10

11 külügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 3. A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter tartozik felelősséggel. 4. A társadalmi egyeztetés formái: a honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés (általános egyeztetés), és a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter által bevont személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés (közvetlen egyeztetés). A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter más formákat is igénybe vehet. A) Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés tartása - minden esetben kötelező, - mely esetében a honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül - bárki véleményt nyilváníthat a tervezetről, koncepcióról. A vélemények beérkezéséről visszaigazolást kell küldeni, azonban a névtelenül beérkezetteket törölni kell. A tervezetet a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással egyidejűleg, a véleményezéshez megfelelő idő rendelkezésre állása mellett kell közzétenni. A véleményezési határidő főszabály szerint megegyezik a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátás során megállapított határidővel. A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter mérlegelés után a véleményekről és az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált összefoglalót készít, amelyet a honlapon a véleményezők listájával együtt közzétesz. A jogszabály előkészítéséért felelős minisztert egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli. Az összefoglalót törvény esetén az Országgyűléshez történő benyújtást, kormányrendelet és miniszteri rendelet esetén a kihirdetést követően kell közzétenni. (További részletszabályokat a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmaz.) B) A közvetlen egyeztetés esetén a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat alakít ki különösen a civil szervezetekkel, egyházakkal, országos kisebbségi önkormányzatokkal stb. IX. Magyarország Alaptörvényének társadalmi véleményezése A) júniusában az Országgyűlés az Alaptörvény alapvető elveinek előkészítésére felállította az Alkotmányelőkészítő eseti bizottságot. Ezen parlamenti bizottság alkotmányozást előkészítő tevékenysége során számos szerv, szervezet, személy véleményét kérte ki a megalkotandó Alkotmány elveinek megfogalmazása tekintetében. A bizottság megkereséssel élt a teljesség igénye nélkül egyes állami szervek (pl. köztársasági elnök; 11

12 állampolgári jogok biztosa; jövő nemzedékek biztosa), nemzeti és etnikai kisebbségek országos szövetségei, helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szervei, tudományos műhelyek (Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet, egyházi és alapítványi egyetemek alkotmányjogi tanszékei) és az egyes parlamenti frakciók által megjelölt társadalmi szervezetek (egyházak, egyesületek) felé. B) A fenti megkeresések mellett egy alkotmányblog létrehozására is sor került, melynek felületén bárki elmondhatta véleményét a megalkotandó Alkotmánnyal, annak elveivel kapcsolatban. C) Az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság által megkezdett társadalmi konzultációs folyamat megvalósítására hivatott szervként februárjában a Magyar Köztársaság Kormánya felállította a Nemzeti Konzultációs Testületet márciusában a Nemzeti Konzultációs Testület levél formájában megkereséssel élt valamennyi helyi önkormányzat képviselő-testülete és polgármestere felé. A Nemzeti Konzultációs Testület az ország új Alkotmányának előkészítését szolgáló Nemzeti Konzultáció megteremtéséhez kérte a képviselő-testületek segítségét. A Nemzeti Konzultációs Testület javasolta, hogy a képviselő-testület vegye napirendjére az új Alkotmány ügyét és helyben szokásos módon (települési gyűlés, közmeghallgatás vagy más nyilvános esemény keretében) kérje ki a település polgárainak véleményét a készülő alaptörvényről. D) A megkeresés eredményeként Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése március 17-én közmeghallgatást tartott. E) Emellett a Nemzeti Konzultációs Testület kérdőívet is eljuttatott valamennyi szavazásra jogosult állampolgárhoz. X. Jogszabályok megjelölése Törvény megjelölése annak kihirdetése során az alábbi sorrendben a) a törvény kihirdetésének évét arab számmal, b) az évi kifejezést, c) a törvény sorszámát római számmal, d) a törvény kifejezést és e) a törvény címét foglalja magában. Önkormányzati rendelet megjelölése annak kihirdetése során az alábbi sorrendben a) a rendelet megalkotójának teljes megjelölését, b) a rendelet sorszámát arab számmal, c) a / jelet, d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal, e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal, f) az önkormányzati rendelete kifejezést és g) a rendelet címét foglalja magában. 12

13 A törvény és az önkormányzati rendelet kivételével a megalkotott jogszabály megjelölése annak kihirdetése során a következő sorrendben a) a jogszabály megalkotójának teljes megjelölését, b) a jogszabály sorszámát arab számmal, c) a / jelet, d) a jogszabály kihirdetésének évét arab számmal, e) zárójelben a jogszabály kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal, f) a jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítését, g) a rendelete kifejezést és h) a jogszabály címét foglalja magában. 13

A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény helyi jogalkotási munkát érintő legfontosabb rendelkezései

A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény helyi jogalkotási munkát érintő legfontosabb rendelkezései A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény helyi jogalkotási munkát érintő legfontosabb rendelkezései Az Alkotmánybíróság 121/2009. (XII.17.) AB határozatával 2010. december 31-i hatállyal megsemmisítette

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 1

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2010. évi CXXX. törvény 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 1 2014.6.6. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés az Alaptörvény T) cikkében foglaltak végrehajtására, 2 a jogállamiság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

1. JOGFORRÁSOK. Típusai. Jogszabály (alkotmány, törvény, rendelet, rendes vagy rendkívüli jogrendben)

1. JOGFORRÁSOK. Típusai. Jogszabály (alkotmány, törvény, rendelet, rendes vagy rendkívüli jogrendben) 1. JOGFORRÁSOK Típusai Jogszabály (alkotmány, törvény, rendelet, rendes vagy rendkívüli jogrendben) Közjogi szervezetszabályozó eszköz (normatív határozat és utasítás) Speciális jogforrás (AB határozat,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/305-5/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat ORBZÁGGYÜLÉS HIVATAL A T/1247/18. Érkezett : 2010 OKT 1 8. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet) E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE. Dr. Molnár Kata jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE. Dr. Molnár Kata jegyző AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 334. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. (..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló /20. (III..) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v

Részletesebben

4.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-i nyilvános ülésére

4.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-i nyilvános ülésére 4.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének e a tiltott kirívóan

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek.

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek. Tisztelt Bizottság! Az építményadóról szóló 38/2009.(XII.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Ér.) jelenleg hatályos előírása szerint mentes az adó alapjaként számított hasznos alapterületből adózónként

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 15-EI

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 15-EI ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1833-4/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének 2011.

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az önkormányzat saját

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 114. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2015.. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Előterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésére

Előterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésére Előterjesztés 1. 2015. január 22-i ülésére Tárgy: /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 28/2013.(XI.29.)

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

1/e. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése június 23. ELŐTERJESZTÉS

1/e. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése június 23. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 23-i ülésére 1/e. napirend Tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: dr. Takács Béla aljegyző Melléklet:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata 1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások VI. téma Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások 1. A jogalkotás 1.1. Fogalma: - specifikus állami tevékenység, - amit főleg közhatalmi szervek végezhetnek - és végterméke a jogszabály. Mint privilegizált

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

3. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26. napjára összehívott ülésére

3. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A helyi adókról szóló rendelet módosítása Tárgykört

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 285/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 24-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

2010. évi törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

2010. évi törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 1 2010. évi törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS 12-13-I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. május 12. 14 30 órai állapot szerint MÁJUS 12. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra ülés befejezése: kb. 21 00 óra,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról 18/2011. (IV. 29.) a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 239/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. december 13. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 41/2016. (IV.28.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a háztartási szennyvíz elszállítására

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő- testületének október 29-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő- testületének október 29-én tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő- testületének 2015. október 29-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: A temető használatának szabályairól rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 14-i ülésére 6. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Képviselő Testület 2016. évi munkaterve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

A rendelet tervezet elkészítése során törekedtünk arra, hogy a hatáskörök megosztása során a polgármester és a bizottságok között megfelelő

A rendelet tervezet elkészítése során törekedtünk arra, hogy a hatáskörök megosztása során a polgármester és a bizottságok között megfelelő Általános indokolás A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2011. január 1-jén lépett hatályba és 18. -a a következő rendelkezést tartalmazza: 18. (1) A jogszabály tervezetéhez

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. november

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi 1 Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/101-9/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztés a évi igazgatási szünet elrendeléséről Előterjesztés a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 1. előterjesztés száma: 39/2017. 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 34/2017. (III.30.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30.-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a helyi környezet és természet védelméről

Részletesebben

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete Dióssi Csaba polgármester úr részére Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Székhelyén Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben